Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη"

Transcript

1 Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1

2 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ Χριςτθ Επιλογζσ προβολισ αιτθμάτων Εμφάνιςθ αιτιματοσ Καταχϊρθςθ νζου αιτιματοσ Σχθματικι απεικόνιςθ «Πορείασ διεκπεραίωςθσ αιτιματοσ»

3 1. Δημιουργία λογαριαςμού Εμφανίηοντασ τθ ςελίδα ςτο παράκυρο του browser μασ, κα εντοπίςουμε ςτθν δεξιά πλευρά του μενοφ επιλογϊν τθν λζξθ Σφνδεςη. Κάνοντασ κλικ εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα. Επιλζγουμε Δεν ζχετε λογαριαςμό; από τισ 3 διακζςιμεσ επιλογζσ που βρίςκονται κάτω από το κουμπί Σφνδεςη. Συμπλθρϊνουμε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν δθμιουργία του λογαριαςμοφ, κάνουμε κλικ ςτο κουμπάκι Εγγραφή. Ονοματεπϊνυμο Επικυμθτό όνομα χριςτθ Κωδικόσ πρόςβαςθσ Ενεργι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 3

4 Αμζςωσ μετά κα παραλάβετε ζνα mail ςτθν διεφκυνςθ που δθλϊςατε ςτο προθγοφμενο βιμα. Το mail αυτό περιζχει ζναν ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ, ςτον οποίο πρζπει να κάνετε κλικ, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία του λογαριαςμοφ ςασ. Είςτε ζτοιμοι να ειςζλκετε ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αιτθμάτων πολίτθ με το Πνομα χρήςτη και τον Κωδικό που δθλϊςατε ςτθν εγγραφι ςασ. 4

5 2. Ειςαγωγή ςτο ςύςτημα Εμφανίηοντασ τθ ςελίδα ( ) ςτο παράκυρο του browser μασ, κα εντοπίςουμε ςτθν δεξιά πλευρά του μενοφ επιλογϊν τθν λζξθ Σφνδεςη. Κάνοντασ κλικ εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ του χριςτθ ςτο ςφςτθμα. Πλθκτρολογείτε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό και πατάτε Σφνδεςη. 5

6 3. Υπενθύμιςη κωδικού πρόςβαςησ και Ονόματοσ Χρήςτη Για τθν υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ ακολουκοφμε τθν παρακάτω διαδικαςία: Στθν οκόνθ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα πατάμε τθν επιλογι Ξεχάςατε τον κωδικό ςασ Εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του χριςτθ. Ειςάγουμε τθν διεφκυνςθ που είχαμε δθλϊςει κατά τθν εγγραφι μασ ςτο ςφςτθμα και πατάμε Υποβολή. Ζχει αποςταλεί μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τον κωδικό επιβεβαίωςθσ, το οποίο ζχει τθν παρακάτω μορφι. Κάνοντασ κλικ ςτο link που περιλαμβάνεται ςτο μινυμα που παραλάβαμε μεταφερόμαςτε αυτόματα ςτθν ςελίδα ειςαγωγισ - Πνομα χρήςτη παρατθρϊντασ ότι μεταφζρκθκε και ο κωδικόσ επιβεβαίωςθσ. Ειςάγουμε το Πνομα χρήςτη και πατάμε Υποβολή. 6

7 Ειςάγουμε τον νζο κωδικό 2 φορζσ και πατάμε Υποβολή. Ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανάκτθςθσ κωδικοφ πρόςβαςθσ και μπορείτε να ειςζλκετε ςτο ςφςτθμα χρθςιμοποιϊντασ το νζο ςασ κωδικό. Η Υπενκφμιςθ Ονόματοσ Χριςτθ είναι πιο απλι διαδικαςία. Στθν οκόνθ ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα πατάμε τθν επιλογι - Ξεχάςατε το όνομα χρήςτη; Εμφανίηεται θ οκόνθ ειςαγωγισ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του χριςτθ. Ειςάγουμε τθν διεφκυνςθ που είχαμε δθλϊςει κατά τθν εγγραφι μασ ςτο ςφςτθμα και πατάμε Υποβολή. 7

8 Εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ και ανατρζχουμε ςτο θλεκτρονικό μασ ταχυδρομείο. Όπου κα εντοπίςουμε το μινυμα υπενκφμιςθσ Ονόματοσ Χρήςτη Ζτςι ολοκλθρϊνεται και θ διαδικαςία υπενκφμιςθσ Ονόματοσ Χρήςτη. 8

9 4. Επιλογέσ προβολήσ αιτημάτων Όλα τα αιτιματα που ζχει καταχωριςει ο χριςτθσ του ςυςτιματοσ εμφανίηονται ςτθν λίςτα αιτθμάτων με μια μπλε κορδζλα Αίτημα μου, ςτθν πάνω δεξιά γωνία. Ζτςι μποροφμε εφκολα να εντοπίςουμε τα δικά μασ αιτιματα. Στα αριςτερά τθσ οκόνθσ μασ παρατθροφμε τρία κουμπάκια. Κάνοντασ κλικ ςτο πρϊτο ζχουμε τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςουμε ζνα φίλτρο ςτθν εμφάνιςθ των μθνυμάτων. Να επιλζξουμε δθλαδι ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ μθνυμάτων κα επικυμοφςαμε να εμφανιςτοφν. Όςων κατθγοριϊν επικυμοφμε να εμφανιςτοφν τα αιτιματα πρζπει να είναι επιλεγμζνα τα πλαίςια επιλογισ (check boxes). Μποροφμε να ταξινομιςουμε τα αιτιματα ςτθν οκόνθ μασ ςφμφωνα με τον Τίτλο, με τισ καταςτάςεισ των αιτθμάτων και με τθν θμερομθνία ςε φκίνουςα ι αφξουςα ταξινόμθςθ ζτςι ϊςτε να δοφμε τα πιο πρόςφατα, πρϊτα. Μζςα από τθν επιλογι αυτι μποροφμε να επιλζξουμε τον επικυμθτό αρικμό εμφάνιςθσ μθνυμάτων ανά ςελίδα 9

10 5. Εμφάνιςη αιτήματοσ Από τθν οκόνθ των αιτθμάτων παρατθροφμε ότι ςε κάκε αίτθμα υπάρχει θ επιλογι Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ... Μόλισ κάνουμε κλικ πάνω τθσ μπαίνουμε ςτθν αναλυτικι προβολι του κάκε αιτιματοσ. Η παρακάτω εικόνα ςασ παρζχει όλεσ τισ χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πλιρθσ εμφάνιςθ του αιτιματοσ. Εάν ζχουμε εντοπίςει κι εμείσ το ίδιο πρόβλθμα μποροφμε να ψθφίςουμε κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί αυτό. Δίπλα παρατθροφμε τον ςυνολικό αρικμό ψιφων Ο μοναδικόσ αρικμόσ κωδικόσ του αιτιματοσ μαηί με τον τίτλο του αιτιματοσ Κατθγορία αιτιματοσ και πότε δθμιουργικθκε Σε ποια κατάςταςθ βρίςκεται το αίτθμα. Με χρϊμα απεικονίηεται θ τρζχουςα κατάςταςθ του αιτιματοσ Μποροφμε να προςκζςουμε το δικό μασ ςχόλιο εδϊ. Αναλυτικι περιγραφι με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τουσ αιτιματοσ Η ακριβισ κζςθ του αιτιματοσ - προβλιματοσ Κάνοντασ κλικ ςτθν επιλογι αυτι ξεδιπλϊνεται θ πορεία του αιτιματοσ. Στθν κατακόρυφθ γραμμι του χρόνου παρατθροφμε τθν πορεία διεκπεραίωςθσ του αιτιματοσ από τθν «Καταχώρηςη» του ζωσ το «Κλείςιμο» 10

11 6. Καταχώρηςη νέου αιτήματοσ Αφοφ ειςζλκουμε ςτο ςφςτθμα βλζπουμε τθν παρακάτω οκόνθ. Στθν πάνω δεξιά γωνία βλζπουμε το κουμπί για τθν καταχϊρθςθ νζου αιτιματοσ. Μόλισ το πατιςουμε ςτθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το παράκυρο με τα ςτοιχεία του αιτιματοσ. Πλθκτρολογοφμε ζναν ςφντομο τίτλο για το αίτθμα Επιλζγουμε μια κατθγορία από τισ διακζςιμεσ τθσ λίςτασ Καταχωροφμε αναλυτικά το κείμενο που περιγράφει το αίτθμα Μεγεκυντικόσ φακόσ για τον εντοπιςμό τθσ διεφκυνςθ, τθν οποία πλθκτρολογιςατε. Μποροφμε να καταχωριςουμε με δφο τρόπουσ τθν κζςθ του αιτιματοσ. 1. Σζρνοντασ τον κόκκινο δείκτθ πάνω ςτο χάρτθ 2. Πλθκτρολογϊντασ τθν διεφκυνςθ ςτα λατινικά (προτείνεται) και πατϊντασ ςτο κουμπάκι με τον μεγεκυντικό φακό κα εμφανιςτεί μια λίςτα με τισ πικανζσ διευκφνςεισ. Επιλζγουμε προςεκτικά τθν ςωςτι πόλθ και διεφκυνςθ. Θα δοφμε τον δείκτθ να ζχει μετακινθκεί ςτθν ςωςτι κζςθ ςτον χάρτθ. 11 Εάν ζχετε φωτογραφίεσ από το ςθμείο, ςτο οποίο αναφζρεται το αίτθμα, μποροφμε να τισ επιςυνάψουμε εδϊ. Πάλι ζχουμε τθν δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουμε αυτι τθ διαδικαςία με δφο τρόπουσ. 1. Να ςφρουμε τα αρχεία μασ από το φάκελο του υπολογιςτι μασ μζςα ςτο διακεκομμζνο πλαίςιο και να αρχίςει θ μεταφόρτωςθ τουσ. 2. Να πατιςουμε ςτο κουμπάκι «Προςκικθ αρχείων» και αφοφ επιλζξουμε τα αρχεία μασ να πατιςουμε ςτο «Ζναρξθ μεταφόρτωςθσ».

12 Τα απαραίτθτα πεδία του αιτιματοσ είναι: Τίτλοσ: Ειςάγουμε ζναν τίτλο για το αίτθμα. Το κείμενο του τίτλου είναι πολφ ςθμαντικό για τθν αναηιτθςθ ενόσ αιτιματοσ αργότερα. Τον τίτλο τον ειςάγουμε με ελλθνικοφσ πεηοφσ χαρακτιρεσ. Κατηγορία: Για τθν ορκι και γριγορθ διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ, είναι απαραίτθτο να επιλζξετε τθν πλθςιζςτερθ κατθγορία από τισ διακζςιμεσ τθσ λίςτασ. Επιλζγοντασ πχ. «Περιςυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων» από τθν λίςτα κα ενθμερωκεί ςχετικά με το αίτθμα ςασ θ αρμόδια για τθν διαχείριςθ των κάδων υπθρεςία. Εάν δεν γνωρίηετε ςε ποια κατθγορία ανικει το αίτθμά ςασ, μπορείτε να επιλζξετε «Άλλο». Με αυτόν τον τρόπο κα το κατθγοριοποιιςουμε εμείσ για εςάσ, ζτςι ϊςτε να ενθμερωκοφν τα αρμόδια τμιματα για τθν διεκπεραίωςθ του. ΡΟΣΟΧΗ!!! Μθν καταχωρείτε ςφνκετα αιτιματα, πχ. «Μια ντουλάπα για περιςυλλογι και ζνασ κάδοσ που κάθκε». Επειδι το παραπάνω αίτθμα αφορά δφο κατθγορίεσ υπθρεςίεσ, κα πρζπει να καταχωρθκοφν ςτο ςφςτθμα δφο αιτιματα, ζνα για τθν περιςυλλογι τθσ ντουλάπασ και ζνα δεφτερο αίτθμα για τθν επιδιόρκωςθ του κάδου, επιλζγοντασ πάντα τθν ςωςτι κατθγορία για το κακζνα. Ζτςι θ διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων κα γίνει πιο γριγορα. Ρεριγραφή: Μπορείτε να αναφζρετε αναλυτικά ςτοιχεία ςχετικά με το αίτθμα πρόβλθμα που ζχετε καταχωριςει. Διεφθυνςη: Δεν νοείται αίτθμα χωρίσ να προςδιορίςουμε το ακριβζσ ςθμείο του. Όπωσ αναφζρουμε και ςτθν παραπάνω εικόνα μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν κζςθ του προβλιματοσ αιτιματοσ με τουσ εξισ δφο τρόπουσ: 1. Σζρνοντασ τον δείκτθ ςτθν επικυμθτι κζςθ ςτον χάρτθ. 2. Πλθκτρολογϊντασ ςτο πλαίςιο ακριβϊσ κάτω από τον χάρτθ τθν ακριβι διεφκυνςθ, κατά προτίμθςθ ςτα λατινικά, πχ. ionos dragoumi 47. Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μασ μια λίςτα με όλεσ τισ πλθςιζςτερεσ διευκφνςεισ. Κάνοντασ κλικ πάνω ςτθν επικυμθτι διεφκυνςθ, αυτι εμφανίηεται ςτο πλαίςιο, ενϊ ταυτόχρονα ζχει μετακινθκεί ο δείκτθσ ςτο ςωςτό ςθμείο του χάρτθ. Αρχεία Φωτογραφίασ: Υπάρχει πολλζσ φορζσ θ ανάγκθ να καταχωριςουμε μαηί με τα ανωτζρω ςτοιχεία και κάποια φωτογραφία ι κάποιο άλλο αρχείο. Μποροφμε να επιςυνάψουμε: 1. Αρχεία φωτογραφίασ τφπου (gif, jpg, png) 2. Αρχεία κειμζνου (doc, docx, odt και pdf), με δφο τρόπουσ: 1. Σζρνοντασ τα αρχεία μασ από το παράκυρο του υπολογιςτι μασ μζςα ςτο διακεκομμζνο πλαίςιο και κάνοντασ μετά κλικ ςτο μπλε κουμπί Ζναρξη. 2. Κάνοντασ κλικ ςτο πράςινο κουμπί Ρροςθήκη αρχείων, επιλζγοντασ τα αρχεία μασ και πατϊντασ ζπειτα ςτο μπλε κουμπί Μεταφόρτωςη αρχείων. 12

13 Μετά τθν ςυμπλιρωςθ όλων των παραπάνω ςτοιχείων πθγαίνουμε ςτο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ μασ και πατάμε ςτο κουμπί Υποβολή. Το αίτθμά μασ ζχει υποβλθκεί. ΡΟΣΟΧΗ!!! Ζχετε δικαίωμα να τροποποιιςετε τα ςτοιχεία του αιτιματοσ όςο θ κατάςταςθ του αιτιματοσ είναι «Καταχωρήθηκε». Από τθν ςτιγμι που ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ αλλάξει τθν κατάςταςθ του αιτιματοσ ςε «Γνωςτοποιήθηκε» (που ςθμαίνει ότι ζχει προωκθκεί ςτον διευκυντι για τον οριςμό τμιματοσ διεκπεραίωςθσ), δεν μπορεί να επζλκει κάποια άλλθ μεταβολι προςκικθ ςτοιχείων. 13

14 14 7. Σχηματική απεικόνιςη «Πορείασ διεκπεραίωςησ αιτήματοσ»

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% 1 ο Βήμα: Αίτηση εγγραφής στο σύστημα Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εντάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σύστημα του ΟΑΕΔ, ακόμη και αν είχαν πραγματοποιήσει αυτή την διαδικασία στο παρελθόν. Μπαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα