Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών"

Transcript

1 Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων... 9 Δοκιμι και Ενεργοποίθςθ Ερωτθματολογίου / Ζρευνασ Ενεργοποίθςθ Δθμοςίευςθ ερωτθματολογίου Εξαγωγι δομισ ζρευνασ Εξερεφνθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ... 18

3 Ειςαγωγή Η ΜΟΔΙΠΑΒ παρζχει οn-line ςφςτθμα ειςαγωγισ, πιςτοποίθςθσ και ελζγχου δεδομζνων για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, ανάλυςθ και παρουςίαςθ των δεδομζνων μζςα από μία θλεκτρονικι διαδικαςία (διαχείριςθ online ερευνϊν). Σο ςφςτθμα βαςίηεται ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κώδικα LimeSurvey ςε ςυνδυαςμό με λογιςμικό Ανάλυςθσ - Επεξεργαςίασ Δεδομζνων και Απεικόνιςθσ Αποτελεςμάτων. Σο ςφςτθμα καλφπτει ςυνολικά τισ ανάγκεσ μιασ ζρευνασ ι ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ, από τθν δθμιουργία, διαχείριςθ, ςυμπλιρωςθ, αποκικευςθ μζχρι τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία και τθν παρουςίαςθ δεδομζνων. Σο ςφςτθμα επιτρζπει τθ δθμιουργία: ανϊνυμων και ονομαςτικϊν ερωτθματολογίων ερωτθματολογίων αυτοαξιολόγθςθσ ςτατιςτικϊν αναλφςεων και γραφθμάτων Το Lime Survey είναι ζνα λογιςμικό που ςασ δίνει τθ δυνατότθτα: να δθμιουργιςετε ςυγχρόνωσ απεριόριςτο αρικμό ερευνϊν (ερωτθματολογίων) να δθμιουργιςετε απεριόριςτο αρικμό ερωτιςεων ςε μια ζρευνα (που περιορίηεται μόνο από τθ βάςθ δεδομζνων ςασ) να διαχειριςτείτε 28 διαφορετικοφσ τφπουσ ερωτιςεων να δθλϊςετε τον αρικμό ςυμμετεχόντων ςε μια ζρευνα να δθμιουργιςετε ζρευνεσ ςε οποιαδιποτε γλϊςςα να δθμιουργιςετε εκτυπϊςιμθ ζκδοςθ ερευνϊν να ορίςετε κακοριςμζνουσ όρουσ ςτισ ερωτιςεισ ανάλογα με τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ να ειςάγετε ζτοιμεσ ερωτιςεισ να δθμιουργιςετε ζρευνεσ αξιολόγθςθσ να δθμιουργιςετε ανϊνυμεσ και ονομαςτικζσ ζρευνεσ να δθμιουργιςετε ομάδεσ ςυμμετεχόντων να δθμιουργιςετε ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και γραφιματα με τθ δυνατότθτα εξαγωγισ τουσ να προςκαλζςτε κάποιον ςυμμετζχοντα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου να ςασ υπενκυμίςει για τυχόν εργαςίεσ που δεν ζχετε τελειοποιιςει μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου να ελζγχετε οποιαδιποτε επεξεργαςία πάνω ςτθν ζρευνα πολλαπλισ και μαηικισ ειςαγωγισ δεδομζνων από τον διαχειριςτι. κακοριςμοφ ςυγκεκριμζνων θμερομθνιϊν ςυμπλιρωςθσ και αυτόματο κλείςιμο ερωτθματολογίων που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ςυμπλιρωςισ τουσ να ειςάγετε αλλά και να εξάγετε κείμενα CSV, PDF, SPSS, R, quexml, Excel να αποκθκεφςετε τθ ζρευνα και να ςυνεχίςετε κάποια άλλθ ςτιγμι. αποκικευςθσ ερωτθματολογίων από τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςυμπλιρωςθ τουσ ςε ςτάδια πριν τθν τελικι τουσ υποβολι.

4 να αλλάξετε οποιαδιποτε ςτιγμι το περιβάλλον, το μθχανιςμό τθσ ερϊτθςθσ ι και τθ ςειρά των ερωτιςεων. Για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία ερευνϊν δεν υπάρχουν απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ από πλευράσ χριςτθ. Σο μόνο που απαιτείται είναι ζνασ υπολογιςτισ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με εγκατεςτθμζνο ζναν φυλλομετρθτι web browser κακϊσ και ζνασ λογαριαςμόσ χριςτθ-βιβλιοκθκόμου για τθν είςοδο ςτο ςφςτθμα. Ζνασ λογαριαςμόσ αποτελείται από ζνα όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα και είναι κοινόσ για όλεσ τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΜΟΔΙΠΑΒ. Για κζματα ςχετικά με λογαριαςμοφσ χρθςτϊν απευκυνκείτε ςτον υπεφκυνο επικοινωνίασ κ. Βαςίλθ Πολυχρονόπουλο ( Σθλ: , το μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ παρακαλοφμε να ςυμπεριλάβετε το όνομά ςασ κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ Βιβλιοκικθσ ςτθν οποία ανικετε. Βαςικά ςτοιχεία ζρευνασ (ερωτθματολόγιου) Ζνα ερωτθματολόγιο αποτελείται από τρία αναπόςπαςτα ςτοιχεία: το 1. Ζνα όνομα/τίτλο τθσ ζρευνασ ( ονομαςία του ερωτθματολόγιου) 2. Μία τουλάχιςτον ομάδα ερωτιςεων 3. Μία τουλάχιςτον ερϊτθςθ Σίτλοσ τθσ ζρευνασ Κάκε ζρευνα/ ερωτθματολόγιο ζχει ζναν μοναδικό τίτλο. Ομάδεσ ερωτιςεων Μια ζρευνα απαιτεί κάκε ερϊτθςθ να είναι μζλοσ μιασ ομάδασ ερωτιςεων. Ανάλογα με τον αρικμό των ερωτιςεων τθσ ζρευνασ, οι ομάδεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να κακορίςουν λογικά τμιματα, κατθγορίεσ ερωτιςεων με κοινά κζματα ι ενδεχομζνωσ και τθν ομαδοποίθςθ των ςελίδων ςτθν οκόνθ δθλ μια ομάδα ερωτιςεων ανά οκόνθ ςτθ ςελίδα ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων. Μια ομάδα ερωτιςεων ζχει ζναν τίτλο και μια προαιρετικι περιγραφι. Πρζπει να ζχετε τουλάχιςτον μία ομάδα ςε κάκε ζρευνα. Ερωτιςεισ Οι ερωτιςεισ είναι ο πυρινασ τθσ ζρευνασ. Δεν υπάρχει πραγματικό όριο ςτον αρικμό των ερωτιςεων που μπορεί να περιζχονται ςτθν ζρευνα ι ςε μια ομάδα ερωτιςεων. Οι ερωτιςεισ περιλαμβάνουν κείμενο, κακϊσ και ρυκμίςεισ που κακορίηουν ποια μορφι απάντθςθσ μπορεί να ειςάγει ο χριςτθσ. ε κάκε ερϊτθςθ μπορεί επίςθσ να ενςωματωκεί μια μικρι «βοικεια» εξιγθςθ για τουσ χριςτεσ Σζλοσ κάκε ερϊτθςθ μπορεί να είναι υποχρεωτικι ( δθλαδι, πρζπει να απαντθκεί) ι προαιρετικι.

5 Δημιουργία ερωτηματολογίων Είςοδοσ ςτην εφαρμογή τθν ιςτοςελίδα login με τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ που διακζτετε και ειςζλκετε ςτο περιβάλλον διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν που ςασ παρζχει θ ΜΟΔΙΠΑΒ. Από το μενοφ «ΧΡΗΣΗ» επιλζξετε «Δθμιουργία Ερωτθματολογίου» ϊςτε να ειςζλκετε ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ των ερωτθματολογίων (εικόνα 1) Εικόνα 1 Με τθν είςοδό ςασ ςτθν υπθρεςία ερωτθματολογίου (όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 2 εμφανίηετε θ παρακάτω εικόνα που αφορά τθν πρϊτθ γραμμι εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν δθμιουργία τθσ ζρευνασ ςυνολικά: Εικόνα 2 Σα παρακάτω εικονίδια τθσ 1θ γραμμισ εργαλείων του περιβάλλοντοσ δθμιουργίασ ερωτθματολογίου επιτρζπουν τθ μετάβαςθ ςτισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 1. Προκακοριςμζνθ ελίδα Διαχείριςθσ: να κλείςετε το τρζχον ερωτθματολόγιο και να δείτε μόνο τα κουμπιά διαχείριςθσ. 2. Επεξεργαςία διαχειριςτϊν: να δείτε τα ςτοιχεία ςασ. ΠΡΟΟΧΗ: δεν πρζπει να γίνει καμία αλλαγι εδϊ. 3. Δθμιουργία/Επεξεργαςία ομάδων χρθςτϊν: να δείτε τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικετε (ορίηονται από το διαχειριςτι).

6 4. Κεντρικόσ πίνακασ/βάςθ δεδομζνων ςυμμετεχόντων 5. Λεπτομερισ λίςτα των ερωτθματολογίων: να εμφανίςετε ζνα κατάλογο με τα ερωτθματολόγια που ζχετε δθμιουργιςει ανά θμερομθνία δθμιουργίασ και δθμοςίευςθσ. 6. Δθμιουργία, ειςαγωγι ι αντιγραφι ενόσ ερωτθματολογίου: να δθμιουργιςετε ζνα νζο ερωτθματολόγιο ι να ειςάγετε ζνα ερωτθματολόγιο από ζνα αρχείο. 7. Αποςφνδεςθ: να κάνετε αποςφνδεςθ. 8. Προβολι onlineβοθκείασ Δημιουργία, Αντιγραφή ή Ειςαγωγή Νέου Ερωτηματολογίου Για να δθμιουργιςετε ζνα ερωτθματολόγιο επιλζξτε το εικονίδιο Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου. Τπάρχουν δφο υποχρεωτικά πεδία για τθ δθμιουργία ενόσ ερωτθματολογίου, θ «κφρια γλϊςςα» και ο «τίτλοσ». Προςοχι: ο τίτλοσ πρζπει να είναι τθσ μορφισ: {(Βιβλιοκικθ Κδρυμα Ζτοσ) - όνομα ερωτθματολογίου}. Οποιαδιποτε άλλθ μορφι δεν γίνεται αποδεκτι και κα λάβετε ςχετικό μινυμα από το διαχειριςτι ϊςτε να αλλάξετε. Μετά τθν επεξεργαςία των δφο βαςικϊν ρυκμίςων, το ερωτθματολόγιο δθμιουργείται πατϊντασ ςτο κουμπί τθσ επιλογισ «Αποκικευςθ». (εικόνα 3) Εικόνα 3: Αποθήκευςη Ερωτηματολογίου

7 Μόλισ δθμιουργθκεί και αποκθκευτεί ζνα νζο ερωτθματολόγιο εμφανίηεται το παρακάτω πλαίςιο όπου αναγράφεται το URL του ερωτθματολογίου, δθλαδι θ ιςτοςελίδα που κα βρίςκεται το ερωτθματολόγιο όταν ενεργοποιθκεί. Αυτόσ ο υπερςφνδεςμοσ κα πρζπει να ςταλεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του ερωτθματολογίου είτε μζςω είτε τοποκετϊντασ ζνα ςφνδεςμο με το URL ςε κάποιον ιςτότοπο. Εικόνα 4: Δημιουργημζνο Ερωτηματολόγιο Προςοχι!!! Σο ερωτθματολόγιο δεν είναι ακόμα ενεργό. Θα πρζπει πρϊτα να δθμιουργθκεί με τθν προςκικθ ομάδασ -ων και ερωτιςεων. Δημιουργία Ομάδων Ερωτήςεων Κάκε ερωτθματολόγιο κατθγοριοποιεί τισ ερωτιςεισ ςε ομάδεσ τθν οργάνωςθ τθσ δομισ του ερωτθματολογίου και τθ ςθμαςιολογία των τμθμάτων του. Ανάλογα με τον αρικμό των ερωτιςεων που κα δθμιουργθκοφν οι ομάδεσ μποροφν να χωριςτοφν ςε τμιματα ι ςελίδεσ. ε μια ομάδα μποροφν να υπάρξουν κζματα παρόμοιασ φφςθσ - κεματολογίασ ι απλά ενόσ αρικμοφ ερωτιςεων, επιλεγμζνου ϊςτε να παρουςιάηεται εφχρθςτα θ ςελίδα. Για να δθμιουργιςετε ομάδα ερωτιςεων επιλζξτε ερωτθματολόγιο από τθ δεφτερθ γραμμι εργαλείων. Προςκικθ Ομάδασ Ερωτιςεων ςτο Εικόνα 5: Προςθήκη ομάδασ ερωτήςεων

8 Μια ομάδα ζχει ζναν υποχρεωτικό τίτλο και μια προαιρετικι περιγραφι. Πρζπει να ζχετε δθμιουργιςει τουλάχιςτον μια ομάδα ερωτιςεων ςε κάκε ερωτθματολόγιο, ακόμα κι αν δεν επικυμείτε να διαιρζςετε το ερωτθματολόγιο ςε πολλζσ ομάδεσ. Εικόνα 6: Οθόνη δημιουργίασ ομάδασ Επιλογι: «Ομάδα τυχαιοποίθςθσ» Με τθν επιλογι αυτι μπορείτε να δθμιουργιςετε μια τυχαία ταξινόμθςθ ςτθ ςειρά εμφάνιςθσ των ομάδων. Για να το κάνετε αυτό απλά ειςάγετε ζνα αλφαρικμθτικό (string) ςτο πεδίο «ομάδα τυχαιοποίθςθσ». Θα πρζπει να ειςάγεται το ίδιο αλφαρικμθτικό ςε όλεσ τισ άλλεσ ομάδεσ που κζλετε να κάνετε randomize ϊςτε οι ομάδεσ αυτζσ να εμφανιςτοφν ςε μια τυχαία ςειρά κατά τθν εμφάνιςθ τθσ ζρευνασ. τθ ςυνζχεια αποκθκεφςτε τθν ομάδα επιλζγοντασ «Αποκικευςθ ομάδασ Ερωτιςεων». *ε περίπτωςθ που υπάρχει ιδθ αποκθκευμζνθ ομάδα ερωτιςεων από άλλθ ζρευνα μπορείτε αν το επικυμείται, να τθν κάνετε εξαγωγι και να τθν ειςάγεται ςτο ερωτθματολόγιο με τθν «Επιλογι αρχείου ομάδασ ερωτιςεων (*.lsg/*.csv)».

9 Αφοφ αποκθκεφςετε το ερωτθματολόγιο εμφανίηεται θ 3 θ γραμμι εργαλείων «Ομάδα ερωτιςεων» Επαναλάβετε το παραπάνω βιμα αν κζλετε να προςκζςετε και άλλεσ ομάδεσ ερωτιςεων. ε κάκε περίπτωςθ μπορείτε να δθμιουργιςετε μια άλλθ ομάδα ερωτιςεων αργότερα. Δημιουργία Ερωτήςεων Οι ερωτιςεισ αποτελοφν τον πυρινα μιασ online ζρευνασ, δεδομζνου ότι ςυγκεντρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε από τουσ ερωτθκζντεσ ςτθν ζρευνα. Η προςκικθ ερωτιςεων ςτθν ζρευνά ςασ είναι μια επαναλθπτικι διαδικαςία όπου: 1. Επιλζγουμε τον κατάλλθλο τφπο τθσ ερϊτθςθσ ανάλογα με τα δεδομζνα που κζλουμε να ςυλλζξουμε. 2. Επεξεργαηόμαςτε τθν ερϊτθςθ ειςάγοντασ κωδικό, το κείμενο τθσ ερϊτθςθσ, το κείμενο βοικειασ τθσ ερϊτθςθσ κλπ Για να ξεκινιςουμε τθν προςκικθ ερωτιςεων επιλζγουμε τθν ομάδα ερϊτθςθσ ςτθν οποία επικυμοφμε να προςκζςουμε τθν ερϊτθςθ. ( ζχουμε φτιάξει τθν ομάδα ςτο βιμα 2). Εικόνα 7: Επιλογή ομάδασ ερωτήςεων Μετά τθν επιλογι τθσ ομάδασ εμφανίηεται θ 3θγραμμι εργαλείων που αφορά τθ δθμιουργία ερωτιςεων μιασ ομάδασ (εικόνα 8). Για να δθμιουργιςουμε ερωτιςεισ για τθν ζρευνα ςασ, πατιςτε το εικονίδιο- Προςθήκη νζασ Ερώτηςησ ςτην Ομάδα

10 Εικόνα 8: Μπάρα δημιουργίασ ερώτηςησ τθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ φόρμα ειςαγωγισ όπου μπορείτε να ειςάγεται πλθροφορίεσ ςτα πεδία τθσ ερϊτθςθσ. Εικόνα 9: Φόρμα ειςαγωγήσ ερώτηςησ Μπορείτε να ειςάγετε τον κωδικό τθσ ερϊτθςθσ, το κείμενο τθσ ερϊτθςθσ που κα εμφανίηεται ςτο ςυμμετζχοντα χριςτθ, το κείμενο βοικειασ για το χριςτθ, τον τφπο τθσ ερϊτθςθσ από τθ λίςτα των ερωτιςεων του LimeSurvey, τθν ομάδα τθσ ερϊτθςθσ, το αν είναι ι όχι υποχρεωτικι θ απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ από το χριςτθ. Σο πεδίο «Επιβεβαίωςθ» είναι διακζςιμο ςε όλεσ τισ ελεφκερεσ τφπο κειμζνου ι αρικμθτικζσ ερωτιςεισ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το πρότυπο Κανονικϊν Εκφράςεων για να επικυρϊςετε τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ, όπου ςε περίπτωςθ που οι απαντιςεισ δεν επικυρϊνονται από τθν ζκφραςθ αυτι, κα ηθτθκεί ςτο χριςτθ να προςπακιςει εκ νζου να απαντιςει ϊςτε να μπορζςει να προχωριςει. Σο πεδίο ςχετικότθτα αφορά τθν ειςαγωγι

11 μιασ λογικισ ςυνκικθσ θ οποία που κακορίηει τθν εμφάνιςθ ι όχι τθσ ερϊτθςθσ. Δθλ. αν είναι αλθκισ, το ερϊτθμα είναι ορατό ςτο χριςτθ αλλιϊσ είναι κα είναι κρυφό. Πατιςτε το βελάκι δίπλα ςτο πλαίςιο Σφποσ ερϊτθςθσ για να δείτε τουσ διακζςιμουσ τφπουσ. Αφινοντασ το βελάκι του ποντικιοφ ςε ζναν τφπο ερϊτθςθσ μπορείτε να δείτε και μια προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ, αριςτερά τθσ φόρμασ. Εικόνα 10: Επιλογή τφπου ερώτηςησ Σζλοσ πατϊντασ ςτο κουμπί «Προςκικθ ερϊτθςθσ» ( εικόνα 11) αποκθκεφεται και θ ερϊτθςθ που δθμιουργιςατε και κα εμφανίηεται πλζον ςτθ λίςτα των ερωτιςεων τθσ ομάδασ που επιλζξατε. Εικόνα 11: Προςθήκη ερώτηςησ θμείωςθ: *Κάποιοι τφποι ερωτιςεων απαιτοφν τθν ειςαγωγι προκακοριςμζνων απαντιςεων. Οι τφποι αυτοί είναι: Ταξινόμηςη, Διατάξεισ, Ερωτήςεισ πολλαπλών επιλογών, κατάλογοσ (radio), κατάλογοσ (Πτυςςόμενο μενοφ). Αν επιλζξετε τφπο ερϊτθςθσ που απαιτεί τθν ειςαγωγι επιλογϊν για τθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ τότε μετά τθν προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ κα ςασ εμφανιςτεί το ςχετικό κουμπί και θ προειδοποίθςθ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 12. Σθ διαδικαςία αυτι μπορεί να τθν επαναλάβετε για όςεσ απαντιςεισ κζλετε να ειςάγεται για τθν ερϊτθςθ.

12 Εικόνα 12:Επεξεργαςία επιλογών των απαντήςεων τησ ερώτηςησ τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ζνα παράδειγμα ειςαγωγισ προκακοριςμζνων απαντιςεων ςε τφπο ερϊτθςθσ «Κατάλογοσ (Radio)» Εικόνα 13: Προκαθοριςμζνεσ απαντήςεισ Μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να δοφμε τθν προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ πατϊντασ ςτο κουμπί «προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ» τθσ γραμμισ εργαλείων «Ερϊτθςθ». (εικόνα 13). Η ερϊτθςθ όπωσ κα εμφανιςτεί ςτο χριςτθ, μετά τθν ειςαγωγι των απαντιςεων, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Εικόνα 14:Προεπιςκόπηςη ερώτηςησ

13 Δοκιμή και Ενεργοποίηςη Ερωτηματολογίου / Έρευνασ Δοκιμή ερωτηματολογίου Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν προςκικθ ερωτιςεων μπορείτε να πραγματοποιιςετε ζναν ζλεγχο ( προεπιςκόπθςθ) ςτο ερωτθματολόγιο πριν το ενεργοποιιςετε πατϊντασ ςτο κουμπί «δοκιμι ερωτθματολογίου» Εικόνα 15: Επιλογή Δοκιμήσ ερωτηματολογίου Η προεπιςκόπθςθ ανοίγει το ερωτθματολόγιο ςε καινοφργιο παράκυρο ςτον φυλλομετρθτι (browser) χωρίσ να μποροφν να αποκθκευτοφν οι απαντιςεισ αφοφ το ερωτθματολόγιο είναι ακόμα ανενεργό. Εικόνα 15: Προεπιςκόπηςη - Δοκιμή Ερωτηματολογίου

14 Ενεργοποίηςη Δημοςίευςη ερωτηματολογίου Εικόνα 16: Ενεργοποίηςη ερωτηματολογίου Για να ενεργοποιιςετε το ερωτθματολόγιο πατιςτε ςτο πράςινο βζλοσ «Ενεργοποίθςθ αυτοφ του ερωτθματολογίου». Με τθν επιλογι ςασ αυτι εμφανίηεται ζνα μινυμα που ςασ προειδοποιεί ότι μετά τθν ενεργοποίθςθ, ποιεσ ενζργειεσ δεν είναι δυνατό να εφαρμοςτοφν ςτο ερωτθματολόγιο. Εικόνα 17: Προειδοποίηςη ενεργοποίηςησ

15 Πατϊντασ το κουμπί «Ενεργοποίθςθ / Αποκικευςθ ερωτθματολογίου εμφανίηεται μινυμα ενεργοποίθςθσ και επιλογι για το αν το ερωτθματολόγιο είναι ανοιχτισ ι κλειςτισ πρόςβαςθσ Εικόνα 18: Επιλογή πρόςβαςησ Με τθν επιλογι τουσ είδουσ τθσ πρόςβαςθσ ενεργοποιείται επιτυχϊσ το ερωτθματολόγιο και εμφανίηεται θ ακόλουκθ εικόνα. Εικόνα 19: Ενεργοποιημζνο ερωτηματολόγιο Μπορείτε να απενεργοποιιςετε το ερωτθματολόγιο πατϊντασ ςτο τετράγωνο κόκκινο εικονίδιο «Απενεργοποίθςθ αυτοφ του ερωτθματολογίου». Με τθν επιλογι αυτι εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα

16 Εικόνα 20:Απενεργοποίηςη ερωτηματολογίου Προςοχή!!!: Αν επιλζξετε «Απενεργοποίηςη ερωτηματολογίου» θα πρζπει να εξάγετε τισ απαντήςεισ ςασ πριν την απενεργοποίηςη. Εξαγωγή δομήσ έρευνασ Για να εξαγάγετε μια ζρευνα, επιλζξτε τθν ζρευνα, ςτθ ςυνζχεια, μετακινιςτε το ποντίκι ςασ πάνω από το εικονίδιο «Εμφάνιςθ / Εξαγωγι» τθσ γραμμισ εργαλείων ζρευνασ. Ζνα αναπτυςςόμενο μενοφ κα ανοίξει. τθ ςυνζχεια επιλζξτε το εικονίδιο «Εξαγωγι» που κα ςασ εμφανίςει τισ επιλογζσ αρχείων για τθν εξαγωγι. 2) Εξαγωγι ζρευνασ 1) Επιλογι ζρευνασ Εικόνα 21: Εξαγωγή ζρευνασ Επιλογζσ εξαγωγήσ Εικόνα 22: Εξαγωγή ζρευνασ

17 Εξαγωγή τησ Δομή τησ ζρευνασ(.lss) Πρόκειται για αντίγραφο αςφαλείασ ςε μορφι.lss ( xml αρχείο) όπου αποκθκεφονται όλεσ οι ομάδεσ, οι ερωτιςεισ με τισ απαντιςεισ τουσ (προεπιλεγμζνεσ απαντιςεισ). Αυτό το αρχείο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όταν δθμιουργείται μια νζα ζρευνα μζςω τθσ επιλογισ ειςαγωγι ζρευνασ. θμείωςθ: ε αυτό το αρχείο δεν περιζχονται οι ςυλλεγμζνεσ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα. Αρχείο εξαγωγήσ ζρευνασ (.lsa) Η εξαγωγι αυτισ τθσ μορφισ δθμιουργεί ζνα πλιρεσ αντίγραφο αςφαλείασ (αρχείο ZIP) μιασ ενεργοφσ ζρευνασ που περιλαμβάνει τθν δομι τθσ ζρευνασ, τα δεδομζνα απόκριςθσ (απαντιςεισ ςυμμετεχόντων), τα κουπόνια ςυμμετοχισ (εάν χρθςιμοποιοφνται). Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ εξαγωγισ μορφισ είναι να είναι ςε κζςθ να ελζγξει τα αποτελζςματα μιασ παλιότερθσ ζρευνασ παρά να δθμιουργιςουμε μια νζα ζρευνα μζςω αυτοφ του αρχείου. Εξαγωγή ςε quexml (*.xml) Η μορφι quexml είναι μια XML περιγραφι ενόσ ερωτθματολογίου. Δεν είναι κατάλλθλο για τθ δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ μιασ δομισ ζρευνασ, δεδομζνου ότι δεν μπορεί να εξάγει ςυνκικεσ ι όλουσ τουσ τφπουσ ερωτιςεων. Η εξαγωγι ςε quexml ςασ επιτρζπει να δθμιουργιςετε ζγγραφα PDF που περιζχουν τισ ερωτιςεισ και μπορεί να εκτυπωκοφν, να ςυμπλθρωκοφν χειρόγραφα από τουσ χριςτεσ, να ςαρωκοφν και να επεξεργαςτοφν με το open source λογιςμικό ζλεγχου δεδομζνων quexf. Εξαγωγή ςε μορφή (.txt) Η εξαγωγι αυτισ τθσ μορφισ βοθκάει ϊςτε να επεξεργαςτείτε τισ ζρευνεσ μζςω Excel, LibreOffice ι Google Docs. Επιλζξτε από το κουμπί εξαγωγισ την επιλογή τιμζσ διαχωριςμζνεσ με Tab (*.txt) όπου το παραγόμενο αρχείο κα είναι ςε Unicode με όλεσ τισ ςωςτζσ επικεφαλίδεσ ςτθλϊν. θμειϊςτε ότι αν προςπακιςετε να ανοίξετε το αχρείο με το Excel κάνοντασ διπλό κλικ ςτο.txt, μπορεί να μθν εμφανιςτεί ςωςτά επειδι είναι ςε κωδικοποίθςθ UTF-8. Για να ανοίξετε τα αρχεία αυτά με το Excel, ανοίξτε πρϊτα το Excel και, ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε Αρχείο Άνοιγμα, επιλζξτε το αρχείο.txt, κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ επιλογζσ ςτο παράκυρο που κα ςασ εμφανίςει το Excel.

18 Εξερεύνηςη αποτελεςμάτων έρευνασ Όταν το ερωτθματολόγιό ςασ είναι ενεργοποιθμζνο, βεβαιωκείτε ότι το ζχετε επιλζξει ϊςτε να δείτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτο κουμπί «Απαντιςεισ». τθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο μενοφ «Απαντιςεισ & ςτατιςτικά». Εικόνα 23: Εξερεφνηςη αποτελεςμάτων ζρευνασ Με τθν επιλογι από το μενοφ «Απαντιςεισ & ςτατιςτικά», κα μεταφερκείτε ςτθν κφρια οκόνθ των απαντιςεων όπου μπορείτε να τον αρικμό των πλιρων απαντιςεων, τον αρικμό των ελλιπϊν απαντιςεων και το ςυνολικό αρικμόσ των απαντιςεων (που είναι το ςφνολο πλιρων και ελλιπϊν απαντιςεων.) προβολι απαντιςεων προβολι τελευταίων 50 απαντιςεων προβολι ςτατιςτικϊν Εικόνα 24: Κφρια οθόνη απαντήςεων

19 Προβολή ςτατιςτικών Για τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν από τισ απαντιςεισ ςε ζνα ερωτθματολόγιο πατιςτε το εικονίδιο «Λιψθ ςτατιςτικϊν από αυτζσ τισ απαντιςεισ». Η ςυγκεκριμζνθ επιλογι δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν τφπων προβολισ αρχείων και εξαγωγισ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (π.χ. html, pdf, excel, γραφθμάτα, μπάρα, κτλ). Επιλζξτε τισ ερωτιςεισ, τθ μορφι εξαγωγισ και πατιςτε ςτο κουμπί «Προβολι ςτατιςτικϊν»

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Επιχειρθςιακι Δράςθ Εργαςτιριο 1

Ηλεκτρονικι Επιχειρθςιακι Δράςθ Εργαςτιριο 1 1. Εγκατάςταςη Xampp Προκειμζνου να γίνει θ εγκατάςταςθ κα πρζπει πρϊτα να κατεβάςετε και εγκαταςτιςετε το XAMPP ωσ ακολοφκωσ. 1.1. Πάμε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://www.apachefriends.org/download.html

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάςταςη κειμενογράφου JCE

1. Εγκατάςταςη κειμενογράφου JCE 1. Εγκατάςταςη κειμενογράφου JCE 1.1. Πθγαίνουμε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ https://www.joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-3 και κατεβάηουμε τον JCE Editor 2.5.8. Εναλλακτικά βρίςκουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατέβαςμα του VirtueMart

1. Κατέβαςμα του VirtueMart 1. Κατέβαςμα του VirtueMart Αρχικό βήμα (προαιρετικό). Κατζβαςμα και αποςυμπίεςη αρχείων VirtueMart ΠΡΟΟΧΗ. Αυτό το βήμα να παρακαμφθεί ςτο εργαςτήριο. Τα αρχεία θα ςασ δοθοφν από τουσ καθηγητζσ ςασ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. χολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου - Πολιτικι Διαχείριςθσ Cookie 1

Περιεχόμενα. χολι Χοροφ Αντιγόνθ Βοφτου - Πολιτικι Διαχείριςθσ Cookie 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Ειςαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 2. Γενικέσ Πληροφορίεσ για τα Cookies... 2 2.1 Οριςμόσ... 2 2.2 Χρήςη... 3 2.3 Τφποι... 3 2.4 Έλεγχοσ... 3 3. Cookies Σχολήσ... 4 3.1 Ειςαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Cloud Services

Epsilon Cloud Services 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ λειτουργίασ και παραμετροποίηςησ του Epsilon Cloud Services ςτην εφαρμογή extra Λογιςτική Διαχείριςη. 2 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Το γραφικό περιβάλλον Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε) Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίασ Περιβάλλον Εντολϊν Γραμμισ (Graphical User Interface/GUI), (Command Line Interface),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ E-MAIL Ε ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ LAN ( ΠΡΟΟΜΕΙΩΗ ΜΕ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ FILIUS ) ΔΗΜΙΟΤΡΓΟ: ΑΡΑΜΠΑΣΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΒΗΜΑ 1. Ανοίξτε τθ εφαρμογι προςομοίωςθσ δικτφων Filius ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Web οδθγόσ "φνοψθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ" Ενότθτα 2

Web οδθγόσ φνοψθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ Ενότθτα 2 Κάντε κλικ ςε ζνα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι κάντε κλικ ςτο κουμπί Επόμενο για να ξεκινιςει θ ιςτοςελίδα φροντιςτιριο. 1. Πϊσ να πλοθγθκείτε ςτθν αρχικι ςελίδα 2.

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΠΑΚΕ) Πληροφοριακό Σύςτημα (MIS)

Διαχείριςη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΠΑΚΕ) Πληροφοριακό Σύςτημα (MIS) Διαχείριςη Εκπαιδευτικού Υλικού (ΠΑΚΕ) Πληροφοριακό Σύςτημα (MIS) Ειςαγωγή Οι λειτουργίεσ διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ των ΠΑΚΕ διατίκενται ωσ εργαλείο ςτο Πλθροφοριακό Σφςτθμα (MIS) για τθ δθμιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγκατάςταςη ςε Access 2010

Μετεγκατάςταςη ςε Access 2010 Σε αυτόν τον οδθγό Microsoft Η Microsoft Access 2010 είναι πολφ διαφορετικι από τθν Access 2003. Για αυτό το λόγο ζχει δθμιουργθκεί αυτόσ ο οδθγόσ προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςετε τθν καμπφλθ εκμάκθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.1.1 Horizon (Ερωτθματολόγιο Επαγγελματικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαχείριςη ενθεμάτων

1. Διαχείριςη ενθεμάτων 1. Διαχείριςη ενθεμάτων Άσκηση 1. Μεταφζρετε το Κφριο Μενοφ ςασ ςτα αριςτερά τθσ ιςτοςελίδασ, τα ενκζματα Popular Tags και Login Form ςτα δεξιά τθσ ιςτοςελίδασ και αποκρφψτε το ζνκεμα Latest Articles Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα