Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών"

Transcript

1 Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων... 9 Δοκιμι και Ενεργοποίθςθ Ερωτθματολογίου / Ζρευνασ Ενεργοποίθςθ Δθμοςίευςθ ερωτθματολογίου Εξαγωγι δομισ ζρευνασ Εξερεφνθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ... 18

3 Ειςαγωγή Η ΜΟΔΙΠΑΒ παρζχει οn-line ςφςτθμα ειςαγωγισ, πιςτοποίθςθσ και ελζγχου δεδομζνων για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία, ανάλυςθ και παρουςίαςθ των δεδομζνων μζςα από μία θλεκτρονικι διαδικαςία (διαχείριςθ online ερευνϊν). Σο ςφςτθμα βαςίηεται ςτο λογιςμικό ανοικτοφ κώδικα LimeSurvey ςε ςυνδυαςμό με λογιςμικό Ανάλυςθσ - Επεξεργαςίασ Δεδομζνων και Απεικόνιςθσ Αποτελεςμάτων. Σο ςφςτθμα καλφπτει ςυνολικά τισ ανάγκεσ μιασ ζρευνασ ι ερωτθματολογίου αξιολόγθςθσ, από τθν δθμιουργία, διαχείριςθ, ςυμπλιρωςθ, αποκικευςθ μζχρι τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία και τθν παρουςίαςθ δεδομζνων. Σο ςφςτθμα επιτρζπει τθ δθμιουργία: ανϊνυμων και ονομαςτικϊν ερωτθματολογίων ερωτθματολογίων αυτοαξιολόγθςθσ ςτατιςτικϊν αναλφςεων και γραφθμάτων Το Lime Survey είναι ζνα λογιςμικό που ςασ δίνει τθ δυνατότθτα: να δθμιουργιςετε ςυγχρόνωσ απεριόριςτο αρικμό ερευνϊν (ερωτθματολογίων) να δθμιουργιςετε απεριόριςτο αρικμό ερωτιςεων ςε μια ζρευνα (που περιορίηεται μόνο από τθ βάςθ δεδομζνων ςασ) να διαχειριςτείτε 28 διαφορετικοφσ τφπουσ ερωτιςεων να δθλϊςετε τον αρικμό ςυμμετεχόντων ςε μια ζρευνα να δθμιουργιςετε ζρευνεσ ςε οποιαδιποτε γλϊςςα να δθμιουργιςετε εκτυπϊςιμθ ζκδοςθ ερευνϊν να ορίςετε κακοριςμζνουσ όρουσ ςτισ ερωτιςεισ ανάλογα με τισ προθγοφμενεσ απαντιςεισ να ειςάγετε ζτοιμεσ ερωτιςεισ να δθμιουργιςετε ζρευνεσ αξιολόγθςθσ να δθμιουργιςετε ανϊνυμεσ και ονομαςτικζσ ζρευνεσ να δθμιουργιςετε ομάδεσ ςυμμετεχόντων να δθμιουργιςετε ςτατιςτικζσ αναλφςεισ και γραφιματα με τθ δυνατότθτα εξαγωγισ τουσ να προςκαλζςτε κάποιον ςυμμετζχοντα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου να ςασ υπενκυμίςει για τυχόν εργαςίεσ που δεν ζχετε τελειοποιιςει μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου να ελζγχετε οποιαδιποτε επεξεργαςία πάνω ςτθν ζρευνα πολλαπλισ και μαηικισ ειςαγωγισ δεδομζνων από τον διαχειριςτι. κακοριςμοφ ςυγκεκριμζνων θμερομθνιϊν ςυμπλιρωςθσ και αυτόματο κλείςιμο ερωτθματολογίων που ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ςυμπλιρωςισ τουσ να ειςάγετε αλλά και να εξάγετε κείμενα CSV, PDF, SPSS, R, quexml, Excel να αποκθκεφςετε τθ ζρευνα και να ςυνεχίςετε κάποια άλλθ ςτιγμι. αποκικευςθσ ερωτθματολογίων από τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςυμπλιρωςθ τουσ ςε ςτάδια πριν τθν τελικι τουσ υποβολι.

4 να αλλάξετε οποιαδιποτε ςτιγμι το περιβάλλον, το μθχανιςμό τθσ ερϊτθςθσ ι και τθ ςειρά των ερωτιςεων. Για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία ερευνϊν δεν υπάρχουν απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ από πλευράσ χριςτθ. Σο μόνο που απαιτείται είναι ζνασ υπολογιςτισ με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με εγκατεςτθμζνο ζναν φυλλομετρθτι web browser κακϊσ και ζνασ λογαριαςμόσ χριςτθ-βιβλιοκθκόμου για τθν είςοδο ςτο ςφςτθμα. Ζνασ λογαριαςμόσ αποτελείται από ζνα όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα και είναι κοινόσ για όλεσ τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τθσ ΜΟΔΙΠΑΒ. Για κζματα ςχετικά με λογαριαςμοφσ χρθςτϊν απευκυνκείτε ςτον υπεφκυνο επικοινωνίασ κ. Βαςίλθ Πολυχρονόπουλο ( Σθλ: , το μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ παρακαλοφμε να ςυμπεριλάβετε το όνομά ςασ κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ Βιβλιοκικθσ ςτθν οποία ανικετε. Βαςικά ςτοιχεία ζρευνασ (ερωτθματολόγιου) Ζνα ερωτθματολόγιο αποτελείται από τρία αναπόςπαςτα ςτοιχεία: το 1. Ζνα όνομα/τίτλο τθσ ζρευνασ ( ονομαςία του ερωτθματολόγιου) 2. Μία τουλάχιςτον ομάδα ερωτιςεων 3. Μία τουλάχιςτον ερϊτθςθ Σίτλοσ τθσ ζρευνασ Κάκε ζρευνα/ ερωτθματολόγιο ζχει ζναν μοναδικό τίτλο. Ομάδεσ ερωτιςεων Μια ζρευνα απαιτεί κάκε ερϊτθςθ να είναι μζλοσ μιασ ομάδασ ερωτιςεων. Ανάλογα με τον αρικμό των ερωτιςεων τθσ ζρευνασ, οι ομάδεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να κακορίςουν λογικά τμιματα, κατθγορίεσ ερωτιςεων με κοινά κζματα ι ενδεχομζνωσ και τθν ομαδοποίθςθ των ςελίδων ςτθν οκόνθ δθλ μια ομάδα ερωτιςεων ανά οκόνθ ςτθ ςελίδα ςυμπλιρωςθσ των ερωτθματολογίων. Μια ομάδα ερωτιςεων ζχει ζναν τίτλο και μια προαιρετικι περιγραφι. Πρζπει να ζχετε τουλάχιςτον μία ομάδα ςε κάκε ζρευνα. Ερωτιςεισ Οι ερωτιςεισ είναι ο πυρινασ τθσ ζρευνασ. Δεν υπάρχει πραγματικό όριο ςτον αρικμό των ερωτιςεων που μπορεί να περιζχονται ςτθν ζρευνα ι ςε μια ομάδα ερωτιςεων. Οι ερωτιςεισ περιλαμβάνουν κείμενο, κακϊσ και ρυκμίςεισ που κακορίηουν ποια μορφι απάντθςθσ μπορεί να ειςάγει ο χριςτθσ. ε κάκε ερϊτθςθ μπορεί επίςθσ να ενςωματωκεί μια μικρι «βοικεια» εξιγθςθ για τουσ χριςτεσ Σζλοσ κάκε ερϊτθςθ μπορεί να είναι υποχρεωτικι ( δθλαδι, πρζπει να απαντθκεί) ι προαιρετικι.

5 Δημιουργία ερωτηματολογίων Είςοδοσ ςτην εφαρμογή τθν ιςτοςελίδα login με τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ που διακζτετε και ειςζλκετε ςτο περιβάλλον διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν που ςασ παρζχει θ ΜΟΔΙΠΑΒ. Από το μενοφ «ΧΡΗΣΗ» επιλζξετε «Δθμιουργία Ερωτθματολογίου» ϊςτε να ειςζλκετε ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ των ερωτθματολογίων (εικόνα 1) Εικόνα 1 Με τθν είςοδό ςασ ςτθν υπθρεςία ερωτθματολογίου (όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 2 εμφανίηετε θ παρακάτω εικόνα που αφορά τθν πρϊτθ γραμμι εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν δθμιουργία τθσ ζρευνασ ςυνολικά: Εικόνα 2 Σα παρακάτω εικονίδια τθσ 1θ γραμμισ εργαλείων του περιβάλλοντοσ δθμιουργίασ ερωτθματολογίου επιτρζπουν τθ μετάβαςθ ςτισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 1. Προκακοριςμζνθ ελίδα Διαχείριςθσ: να κλείςετε το τρζχον ερωτθματολόγιο και να δείτε μόνο τα κουμπιά διαχείριςθσ. 2. Επεξεργαςία διαχειριςτϊν: να δείτε τα ςτοιχεία ςασ. ΠΡΟΟΧΗ: δεν πρζπει να γίνει καμία αλλαγι εδϊ. 3. Δθμιουργία/Επεξεργαςία ομάδων χρθςτϊν: να δείτε τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικετε (ορίηονται από το διαχειριςτι).

6 4. Κεντρικόσ πίνακασ/βάςθ δεδομζνων ςυμμετεχόντων 5. Λεπτομερισ λίςτα των ερωτθματολογίων: να εμφανίςετε ζνα κατάλογο με τα ερωτθματολόγια που ζχετε δθμιουργιςει ανά θμερομθνία δθμιουργίασ και δθμοςίευςθσ. 6. Δθμιουργία, ειςαγωγι ι αντιγραφι ενόσ ερωτθματολογίου: να δθμιουργιςετε ζνα νζο ερωτθματολόγιο ι να ειςάγετε ζνα ερωτθματολόγιο από ζνα αρχείο. 7. Αποςφνδεςθ: να κάνετε αποςφνδεςθ. 8. Προβολι onlineβοθκείασ Δημιουργία, Αντιγραφή ή Ειςαγωγή Νέου Ερωτηματολογίου Για να δθμιουργιςετε ζνα ερωτθματολόγιο επιλζξτε το εικονίδιο Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου. Τπάρχουν δφο υποχρεωτικά πεδία για τθ δθμιουργία ενόσ ερωτθματολογίου, θ «κφρια γλϊςςα» και ο «τίτλοσ». Προςοχι: ο τίτλοσ πρζπει να είναι τθσ μορφισ: {(Βιβλιοκικθ Κδρυμα Ζτοσ) - όνομα ερωτθματολογίου}. Οποιαδιποτε άλλθ μορφι δεν γίνεται αποδεκτι και κα λάβετε ςχετικό μινυμα από το διαχειριςτι ϊςτε να αλλάξετε. Μετά τθν επεξεργαςία των δφο βαςικϊν ρυκμίςων, το ερωτθματολόγιο δθμιουργείται πατϊντασ ςτο κουμπί τθσ επιλογισ «Αποκικευςθ». (εικόνα 3) Εικόνα 3: Αποθήκευςη Ερωτηματολογίου

7 Μόλισ δθμιουργθκεί και αποκθκευτεί ζνα νζο ερωτθματολόγιο εμφανίηεται το παρακάτω πλαίςιο όπου αναγράφεται το URL του ερωτθματολογίου, δθλαδι θ ιςτοςελίδα που κα βρίςκεται το ερωτθματολόγιο όταν ενεργοποιθκεί. Αυτόσ ο υπερςφνδεςμοσ κα πρζπει να ςταλεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ του ερωτθματολογίου είτε μζςω είτε τοποκετϊντασ ζνα ςφνδεςμο με το URL ςε κάποιον ιςτότοπο. Εικόνα 4: Δημιουργημζνο Ερωτηματολόγιο Προςοχι!!! Σο ερωτθματολόγιο δεν είναι ακόμα ενεργό. Θα πρζπει πρϊτα να δθμιουργθκεί με τθν προςκικθ ομάδασ -ων και ερωτιςεων. Δημιουργία Ομάδων Ερωτήςεων Κάκε ερωτθματολόγιο κατθγοριοποιεί τισ ερωτιςεισ ςε ομάδεσ τθν οργάνωςθ τθσ δομισ του ερωτθματολογίου και τθ ςθμαςιολογία των τμθμάτων του. Ανάλογα με τον αρικμό των ερωτιςεων που κα δθμιουργθκοφν οι ομάδεσ μποροφν να χωριςτοφν ςε τμιματα ι ςελίδεσ. ε μια ομάδα μποροφν να υπάρξουν κζματα παρόμοιασ φφςθσ - κεματολογίασ ι απλά ενόσ αρικμοφ ερωτιςεων, επιλεγμζνου ϊςτε να παρουςιάηεται εφχρθςτα θ ςελίδα. Για να δθμιουργιςετε ομάδα ερωτιςεων επιλζξτε ερωτθματολόγιο από τθ δεφτερθ γραμμι εργαλείων. Προςκικθ Ομάδασ Ερωτιςεων ςτο Εικόνα 5: Προςθήκη ομάδασ ερωτήςεων

8 Μια ομάδα ζχει ζναν υποχρεωτικό τίτλο και μια προαιρετικι περιγραφι. Πρζπει να ζχετε δθμιουργιςει τουλάχιςτον μια ομάδα ερωτιςεων ςε κάκε ερωτθματολόγιο, ακόμα κι αν δεν επικυμείτε να διαιρζςετε το ερωτθματολόγιο ςε πολλζσ ομάδεσ. Εικόνα 6: Οθόνη δημιουργίασ ομάδασ Επιλογι: «Ομάδα τυχαιοποίθςθσ» Με τθν επιλογι αυτι μπορείτε να δθμιουργιςετε μια τυχαία ταξινόμθςθ ςτθ ςειρά εμφάνιςθσ των ομάδων. Για να το κάνετε αυτό απλά ειςάγετε ζνα αλφαρικμθτικό (string) ςτο πεδίο «ομάδα τυχαιοποίθςθσ». Θα πρζπει να ειςάγεται το ίδιο αλφαρικμθτικό ςε όλεσ τισ άλλεσ ομάδεσ που κζλετε να κάνετε randomize ϊςτε οι ομάδεσ αυτζσ να εμφανιςτοφν ςε μια τυχαία ςειρά κατά τθν εμφάνιςθ τθσ ζρευνασ. τθ ςυνζχεια αποκθκεφςτε τθν ομάδα επιλζγοντασ «Αποκικευςθ ομάδασ Ερωτιςεων». *ε περίπτωςθ που υπάρχει ιδθ αποκθκευμζνθ ομάδα ερωτιςεων από άλλθ ζρευνα μπορείτε αν το επικυμείται, να τθν κάνετε εξαγωγι και να τθν ειςάγεται ςτο ερωτθματολόγιο με τθν «Επιλογι αρχείου ομάδασ ερωτιςεων (*.lsg/*.csv)».

9 Αφοφ αποκθκεφςετε το ερωτθματολόγιο εμφανίηεται θ 3 θ γραμμι εργαλείων «Ομάδα ερωτιςεων» Επαναλάβετε το παραπάνω βιμα αν κζλετε να προςκζςετε και άλλεσ ομάδεσ ερωτιςεων. ε κάκε περίπτωςθ μπορείτε να δθμιουργιςετε μια άλλθ ομάδα ερωτιςεων αργότερα. Δημιουργία Ερωτήςεων Οι ερωτιςεισ αποτελοφν τον πυρινα μιασ online ζρευνασ, δεδομζνου ότι ςυγκεντρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που χρειάηεςτε από τουσ ερωτθκζντεσ ςτθν ζρευνα. Η προςκικθ ερωτιςεων ςτθν ζρευνά ςασ είναι μια επαναλθπτικι διαδικαςία όπου: 1. Επιλζγουμε τον κατάλλθλο τφπο τθσ ερϊτθςθσ ανάλογα με τα δεδομζνα που κζλουμε να ςυλλζξουμε. 2. Επεξεργαηόμαςτε τθν ερϊτθςθ ειςάγοντασ κωδικό, το κείμενο τθσ ερϊτθςθσ, το κείμενο βοικειασ τθσ ερϊτθςθσ κλπ Για να ξεκινιςουμε τθν προςκικθ ερωτιςεων επιλζγουμε τθν ομάδα ερϊτθςθσ ςτθν οποία επικυμοφμε να προςκζςουμε τθν ερϊτθςθ. ( ζχουμε φτιάξει τθν ομάδα ςτο βιμα 2). Εικόνα 7: Επιλογή ομάδασ ερωτήςεων Μετά τθν επιλογι τθσ ομάδασ εμφανίηεται θ 3θγραμμι εργαλείων που αφορά τθ δθμιουργία ερωτιςεων μιασ ομάδασ (εικόνα 8). Για να δθμιουργιςουμε ερωτιςεισ για τθν ζρευνα ςασ, πατιςτε το εικονίδιο- Προςθήκη νζασ Ερώτηςησ ςτην Ομάδα

10 Εικόνα 8: Μπάρα δημιουργίασ ερώτηςησ τθ ςυνζχεια εμφανίηεται θ φόρμα ειςαγωγισ όπου μπορείτε να ειςάγεται πλθροφορίεσ ςτα πεδία τθσ ερϊτθςθσ. Εικόνα 9: Φόρμα ειςαγωγήσ ερώτηςησ Μπορείτε να ειςάγετε τον κωδικό τθσ ερϊτθςθσ, το κείμενο τθσ ερϊτθςθσ που κα εμφανίηεται ςτο ςυμμετζχοντα χριςτθ, το κείμενο βοικειασ για το χριςτθ, τον τφπο τθσ ερϊτθςθσ από τθ λίςτα των ερωτιςεων του LimeSurvey, τθν ομάδα τθσ ερϊτθςθσ, το αν είναι ι όχι υποχρεωτικι θ απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ από το χριςτθ. Σο πεδίο «Επιβεβαίωςθ» είναι διακζςιμο ςε όλεσ τισ ελεφκερεσ τφπο κειμζνου ι αρικμθτικζσ ερωτιςεισ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το πρότυπο Κανονικϊν Εκφράςεων για να επικυρϊςετε τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ, όπου ςε περίπτωςθ που οι απαντιςεισ δεν επικυρϊνονται από τθν ζκφραςθ αυτι, κα ηθτθκεί ςτο χριςτθ να προςπακιςει εκ νζου να απαντιςει ϊςτε να μπορζςει να προχωριςει. Σο πεδίο ςχετικότθτα αφορά τθν ειςαγωγι

11 μιασ λογικισ ςυνκικθσ θ οποία που κακορίηει τθν εμφάνιςθ ι όχι τθσ ερϊτθςθσ. Δθλ. αν είναι αλθκισ, το ερϊτθμα είναι ορατό ςτο χριςτθ αλλιϊσ είναι κα είναι κρυφό. Πατιςτε το βελάκι δίπλα ςτο πλαίςιο Σφποσ ερϊτθςθσ για να δείτε τουσ διακζςιμουσ τφπουσ. Αφινοντασ το βελάκι του ποντικιοφ ςε ζναν τφπο ερϊτθςθσ μπορείτε να δείτε και μια προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ, αριςτερά τθσ φόρμασ. Εικόνα 10: Επιλογή τφπου ερώτηςησ Σζλοσ πατϊντασ ςτο κουμπί «Προςκικθ ερϊτθςθσ» ( εικόνα 11) αποκθκεφεται και θ ερϊτθςθ που δθμιουργιςατε και κα εμφανίηεται πλζον ςτθ λίςτα των ερωτιςεων τθσ ομάδασ που επιλζξατε. Εικόνα 11: Προςθήκη ερώτηςησ θμείωςθ: *Κάποιοι τφποι ερωτιςεων απαιτοφν τθν ειςαγωγι προκακοριςμζνων απαντιςεων. Οι τφποι αυτοί είναι: Ταξινόμηςη, Διατάξεισ, Ερωτήςεισ πολλαπλών επιλογών, κατάλογοσ (radio), κατάλογοσ (Πτυςςόμενο μενοφ). Αν επιλζξετε τφπο ερϊτθςθσ που απαιτεί τθν ειςαγωγι επιλογϊν για τθν απάντθςθ τθσ ερϊτθςθσ τότε μετά τθν προςκικθ τθσ ερϊτθςθσ κα ςασ εμφανιςτεί το ςχετικό κουμπί και θ προειδοποίθςθ όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 12. Σθ διαδικαςία αυτι μπορεί να τθν επαναλάβετε για όςεσ απαντιςεισ κζλετε να ειςάγεται για τθν ερϊτθςθ.

12 Εικόνα 12:Επεξεργαςία επιλογών των απαντήςεων τησ ερώτηςησ τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ζνα παράδειγμα ειςαγωγισ προκακοριςμζνων απαντιςεων ςε τφπο ερϊτθςθσ «Κατάλογοσ (Radio)» Εικόνα 13: Προκαθοριςμζνεσ απαντήςεισ Μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να δοφμε τθν προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ πατϊντασ ςτο κουμπί «προεπιςκόπθςθ τθσ ερϊτθςθσ» τθσ γραμμισ εργαλείων «Ερϊτθςθ». (εικόνα 13). Η ερϊτθςθ όπωσ κα εμφανιςτεί ςτο χριςτθ, μετά τθν ειςαγωγι των απαντιςεων, διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Εικόνα 14:Προεπιςκόπηςη ερώτηςησ

13 Δοκιμή και Ενεργοποίηςη Ερωτηματολογίου / Έρευνασ Δοκιμή ερωτηματολογίου Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθν προςκικθ ερωτιςεων μπορείτε να πραγματοποιιςετε ζναν ζλεγχο ( προεπιςκόπθςθ) ςτο ερωτθματολόγιο πριν το ενεργοποιιςετε πατϊντασ ςτο κουμπί «δοκιμι ερωτθματολογίου» Εικόνα 15: Επιλογή Δοκιμήσ ερωτηματολογίου Η προεπιςκόπθςθ ανοίγει το ερωτθματολόγιο ςε καινοφργιο παράκυρο ςτον φυλλομετρθτι (browser) χωρίσ να μποροφν να αποκθκευτοφν οι απαντιςεισ αφοφ το ερωτθματολόγιο είναι ακόμα ανενεργό. Εικόνα 15: Προεπιςκόπηςη - Δοκιμή Ερωτηματολογίου

14 Ενεργοποίηςη Δημοςίευςη ερωτηματολογίου Εικόνα 16: Ενεργοποίηςη ερωτηματολογίου Για να ενεργοποιιςετε το ερωτθματολόγιο πατιςτε ςτο πράςινο βζλοσ «Ενεργοποίθςθ αυτοφ του ερωτθματολογίου». Με τθν επιλογι ςασ αυτι εμφανίηεται ζνα μινυμα που ςασ προειδοποιεί ότι μετά τθν ενεργοποίθςθ, ποιεσ ενζργειεσ δεν είναι δυνατό να εφαρμοςτοφν ςτο ερωτθματολόγιο. Εικόνα 17: Προειδοποίηςη ενεργοποίηςησ

15 Πατϊντασ το κουμπί «Ενεργοποίθςθ / Αποκικευςθ ερωτθματολογίου εμφανίηεται μινυμα ενεργοποίθςθσ και επιλογι για το αν το ερωτθματολόγιο είναι ανοιχτισ ι κλειςτισ πρόςβαςθσ Εικόνα 18: Επιλογή πρόςβαςησ Με τθν επιλογι τουσ είδουσ τθσ πρόςβαςθσ ενεργοποιείται επιτυχϊσ το ερωτθματολόγιο και εμφανίηεται θ ακόλουκθ εικόνα. Εικόνα 19: Ενεργοποιημζνο ερωτηματολόγιο Μπορείτε να απενεργοποιιςετε το ερωτθματολόγιο πατϊντασ ςτο τετράγωνο κόκκινο εικονίδιο «Απενεργοποίθςθ αυτοφ του ερωτθματολογίου». Με τθν επιλογι αυτι εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα

16 Εικόνα 20:Απενεργοποίηςη ερωτηματολογίου Προςοχή!!!: Αν επιλζξετε «Απενεργοποίηςη ερωτηματολογίου» θα πρζπει να εξάγετε τισ απαντήςεισ ςασ πριν την απενεργοποίηςη. Εξαγωγή δομήσ έρευνασ Για να εξαγάγετε μια ζρευνα, επιλζξτε τθν ζρευνα, ςτθ ςυνζχεια, μετακινιςτε το ποντίκι ςασ πάνω από το εικονίδιο «Εμφάνιςθ / Εξαγωγι» τθσ γραμμισ εργαλείων ζρευνασ. Ζνα αναπτυςςόμενο μενοφ κα ανοίξει. τθ ςυνζχεια επιλζξτε το εικονίδιο «Εξαγωγι» που κα ςασ εμφανίςει τισ επιλογζσ αρχείων για τθν εξαγωγι. 2) Εξαγωγι ζρευνασ 1) Επιλογι ζρευνασ Εικόνα 21: Εξαγωγή ζρευνασ Επιλογζσ εξαγωγήσ Εικόνα 22: Εξαγωγή ζρευνασ

17 Εξαγωγή τησ Δομή τησ ζρευνασ(.lss) Πρόκειται για αντίγραφο αςφαλείασ ςε μορφι.lss ( xml αρχείο) όπου αποκθκεφονται όλεσ οι ομάδεσ, οι ερωτιςεισ με τισ απαντιςεισ τουσ (προεπιλεγμζνεσ απαντιςεισ). Αυτό το αρχείο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί όταν δθμιουργείται μια νζα ζρευνα μζςω τθσ επιλογισ ειςαγωγι ζρευνασ. θμείωςθ: ε αυτό το αρχείο δεν περιζχονται οι ςυλλεγμζνεσ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα. Αρχείο εξαγωγήσ ζρευνασ (.lsa) Η εξαγωγι αυτισ τθσ μορφισ δθμιουργεί ζνα πλιρεσ αντίγραφο αςφαλείασ (αρχείο ZIP) μιασ ενεργοφσ ζρευνασ που περιλαμβάνει τθν δομι τθσ ζρευνασ, τα δεδομζνα απόκριςθσ (απαντιςεισ ςυμμετεχόντων), τα κουπόνια ςυμμετοχισ (εάν χρθςιμοποιοφνται). Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ εξαγωγισ μορφισ είναι να είναι ςε κζςθ να ελζγξει τα αποτελζςματα μιασ παλιότερθσ ζρευνασ παρά να δθμιουργιςουμε μια νζα ζρευνα μζςω αυτοφ του αρχείου. Εξαγωγή ςε quexml (*.xml) Η μορφι quexml είναι μια XML περιγραφι ενόσ ερωτθματολογίου. Δεν είναι κατάλλθλο για τθ δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ μιασ δομισ ζρευνασ, δεδομζνου ότι δεν μπορεί να εξάγει ςυνκικεσ ι όλουσ τουσ τφπουσ ερωτιςεων. Η εξαγωγι ςε quexml ςασ επιτρζπει να δθμιουργιςετε ζγγραφα PDF που περιζχουν τισ ερωτιςεισ και μπορεί να εκτυπωκοφν, να ςυμπλθρωκοφν χειρόγραφα από τουσ χριςτεσ, να ςαρωκοφν και να επεξεργαςτοφν με το open source λογιςμικό ζλεγχου δεδομζνων quexf. Εξαγωγή ςε μορφή (.txt) Η εξαγωγι αυτισ τθσ μορφισ βοθκάει ϊςτε να επεξεργαςτείτε τισ ζρευνεσ μζςω Excel, LibreOffice ι Google Docs. Επιλζξτε από το κουμπί εξαγωγισ την επιλογή τιμζσ διαχωριςμζνεσ με Tab (*.txt) όπου το παραγόμενο αρχείο κα είναι ςε Unicode με όλεσ τισ ςωςτζσ επικεφαλίδεσ ςτθλϊν. θμειϊςτε ότι αν προςπακιςετε να ανοίξετε το αχρείο με το Excel κάνοντασ διπλό κλικ ςτο.txt, μπορεί να μθν εμφανιςτεί ςωςτά επειδι είναι ςε κωδικοποίθςθ UTF-8. Για να ανοίξετε τα αρχεία αυτά με το Excel, ανοίξτε πρϊτα το Excel και, ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε Αρχείο Άνοιγμα, επιλζξτε το αρχείο.txt, κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ επιλογζσ ςτο παράκυρο που κα ςασ εμφανίςει το Excel.

18 Εξερεύνηςη αποτελεςμάτων έρευνασ Όταν το ερωτθματολόγιό ςασ είναι ενεργοποιθμζνο, βεβαιωκείτε ότι το ζχετε επιλζξει ϊςτε να δείτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτο κουμπί «Απαντιςεισ». τθ ςυνζχεια, κάντε κλικ ςτο μενοφ «Απαντιςεισ & ςτατιςτικά». Εικόνα 23: Εξερεφνηςη αποτελεςμάτων ζρευνασ Με τθν επιλογι από το μενοφ «Απαντιςεισ & ςτατιςτικά», κα μεταφερκείτε ςτθν κφρια οκόνθ των απαντιςεων όπου μπορείτε να τον αρικμό των πλιρων απαντιςεων, τον αρικμό των ελλιπϊν απαντιςεων και το ςυνολικό αρικμόσ των απαντιςεων (που είναι το ςφνολο πλιρων και ελλιπϊν απαντιςεων.) προβολι απαντιςεων προβολι τελευταίων 50 απαντιςεων προβολι ςτατιςτικϊν Εικόνα 24: Κφρια οθόνη απαντήςεων

19 Προβολή ςτατιςτικών Για τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν από τισ απαντιςεισ ςε ζνα ερωτθματολόγιο πατιςτε το εικονίδιο «Λιψθ ςτατιςτικϊν από αυτζσ τισ απαντιςεισ». Η ςυγκεκριμζνθ επιλογι δίνει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ διαφορετικϊν τφπων προβολισ αρχείων και εξαγωγισ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων (π.χ. html, pdf, excel, γραφθμάτα, μπάρα, κτλ). Επιλζξτε τισ ερωτιςεισ, τθ μορφι εξαγωγισ και πατιςτε ςτο κουμπί «Προβολι ςτατιςτικϊν»

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ (ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) Οδθγίεσ για τθ χριςθ των Google Docs, Twitter και Dropbox

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ (ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) Οδθγίεσ για τθ χριςθ των Google Docs, Twitter και Dropbox 1 Αλεξάνδπειο Σεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ Σμήμα Πληποθοπικήρ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ (ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ) Οδθγίεσ για τθ χριςθ των Google Docs, Twitter και Dropbox 1. Google Docs

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα