Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone"

Transcript

1 ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ ΑΜ Λάντηοσ Θεόδωροσ 27/05/2011

2 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 2

3 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ Πύνακασ περιεχομϋνων Εγκατάςταςθ mac ςε VM... 5 Εγκατάςταςθ Xcode & iphone SDK ) Α ΜΕΟΣ ) Β ΜΕΟΣ Titanium Ρροβλιματα Απόψεισ

4 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone Ρροςοχι: Ρολφ ςθμαντικό πριν αρχίςετε να προγραμματίηετε οτιδιποτε είναι να διαβάςετε μερικά από τα προβλιματα που μπορεί να ςυναντιςετε. Θα τα βρείτε ςτθν ςελίδα 57. 4

5 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ Εγκατϊςταςη mac ςε VM Προςοχι: Ρριν ξεκινιςετε τον οδθγό βεβαιωκείτε ότι διακζτετε υπολογιςτι με CPU Intel και διακζτει hardware virtualization : VT-x (βλ. ) Πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ςθμειώςω πωσ ό,τι παρακυράκια (information window) βγάηει το VirtualBox εμείσ απλά πατάμε ΟΚ. 1) Θα πρζπει να κατεβάςουμε το VirtualBox από τθν ςελίδα 2) Κάνουμε εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι μασ το VirtualBox. 3) Στθ ςυνζχεια κατεβάηουμε από το «Mac OS Snow Leopard » 4) Ανοίγουμε το Virtual Box και πατάμε New. 5

6 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 5) Ρατάμε next και ςυμπλθρϊνουμε «mac» ςτο κουτάκι name, ςτο OS Type για Operating System επιλζγουμε το «Mac OS X» ενϊ ςτο version το «Mac OS X Server», ςτθ ςυνζχεια πατάμε next. 6) Στο επόμενο βιμα, Ορίηουμε τθν μνιμθ RAM που κα ζχει το "εικονικό" μασ μθχάνθμα. Εγϊ αποφάςιςα να βάλω 1024 MB δθλαδι 1GB. Ρατάμε next. 6

7 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Επιλζγουμε το Create new hard disk και μετά next και ξανά next ςτο νζο παράκυρο που κα ανοίξει. 7

8 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 8) Επιλζγουμε τον τφπο του εικονικοφ δίςκου που κα φτιάξουμε, εγϊ διάλεξα να είναι προκακοριςμζνο το μζγεκοσ του απο τθν αρχι (fixed-size storage) και κα καταλάβει απο τϊρα 20 GB ςτον δίςκο μου(αν δε κζλετε να γίνει αυτό διαλζγετε τθν άλλθ επιλογι ζτςι κα δθμιουργθκεί ζνασ εικονικόσ δίςκοσ μικρόσ ςε μζγεκοσ και κα ζχει τθ δυνατότθτα να μεγαλϊνει μζχρι να φτάςει το όριο των GB που κα βάλετε εςείσ ςτο επόμενο βιμα). Ρατάμε next. 8

9 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Στθ κζςθ Location δεξιά ζχει ζνα εικονίδιο ενόσ φακζλου με πράςινο βελάκι, κάνουμε κλικ εκεί και επιλζγουμε τθν διαδρομι ςτθν οποία κζλουμε να δθμιουργθκεί το εικονικό μασ λειτουργικό, το μζγεκοσ που κα δώςουμε, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 25GB, εγώ δίνω 40GB. Ρατάμε next και ςτθ ςυνζχεια finish. 10) Ρεριμζνουμε μζχρι να δθμιουργθκεί ο εικονικόσ μασ δίςκοσ και πατάμε finish. 9

10 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 11) Μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πατάμε Settings 10

11 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ρατάμε ςτα αριςτερά System και ΞΕ-τςεκάρουμε τθν επιλογι ςτο κόκκινο κουτάκι 11

12 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 13) Αλλάηουμε καρτζλα και κοιτάμε να είναι επιλεγμζνα τα παρακάτω. 12

13 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Μετά πάμε από αριςτερά ςτο Display και δίνουμε για το βίντεο 128ΜΒ και ενεργοποιοφμε τα 3D. 13

14 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 15) Τϊρα κα επιλζξουμε το αρχείο για να κάνει εγκατάςταςθ (να ςθμειϊςω πωσ το αρχείο ζχει κατάλθξθ.iso). Επιλζγουμε πρϊτα το Empty από το Storage Tree και ςτθ ςυνζχεια το εικονίδιο με το διςκάκι ςτα δεξιά (από εκεί βρίςκουμε το αρχείο και το φορτϊνουμε). 14

15 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ραρατθροφμε πωσ ο δίςκοσ είναι επιλεγμζνοσ για τθν εγκατάςταςθ. 15

16 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 17) Τϊρα, για να μπορζςουμε να ςυνδεκοφμε ςτο διαδίκτυο κα πρζπει να κάνουμε μια ακόμα επιλογι. Από τα αριςτερά επιλζγουμε το Network και ςτθ ςυνζχεια ςτθν 1 θ καρτζλα επιλζγουμε Bridged Adapter και το είδοσ διαςφνδεςθσ μασ (πχ. ι τθν αςφρματθ κάρτα δικτφου ι τθν ενςωματωμζνθ κάρτα δικτφου Ethernet). Τζλοσ πατάμε ΟΚ. 16

17 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ρατάμε Start για να ξεκινιςει θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ. 19) Ρατάμε ΟΚ ςτα ενθμερωτικά μθνφματα που μασ εμφανίηει. 17

18 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 20) Επιλζγουμε τθ γλϊςςα και πατάμε κάτω δεξιά το μπλε κυκλάκι. 21) Στο επόμενο βιμα πατάμε Continue, όπωσ βλζπετε παρακάτω 18

19 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ρατάμε Agree, για να ςυνεχίςει θ εγκατάςταςθ. 23) Επιλζγουμε Utilities Disk Utility. 19

20 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 24) Κάνουμε τισ παρακάτω ενζργειεσ με τθ ςειρά που ζχουν αρικμθκεί. 25) Στθν επιβεβαίωςθ πατάμε Erase 20

21 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Και παρατθροφμε πωσ ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία 27) Βλζπουμε πωσ δθμιουργικθκε το διαμζριςμα, κλείνουμε το παράκυρο. 21

22 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 28) Επιλζγουμε τον δίςκο και πατάμε Customize 29) Επιλζγουμε τα παρακάτω, όπωσ ςτθν εικόνα. Ρατάμε ΟΚ. 22

23 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Επιλζγουμε ξανά τον δίςκο και πατάμε Install 31) Ρεριμζνουμε να ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ (κζλει ϊρα ) 23

24 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 32) Μόλισ τελειϊςει πατάμε Continue για να ςυνεχίςουμε. 33) Σε αυτό το ςθμείο, αφαιροφμε τον εικονικό δίςκο. 24

25 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Κάνουμε μια επανεκκίνθςθ του ςυςτιματοσ μασ, όπωσ τθν παρακάτω εικόνα. 35) Πταν ξεκινιςει κα μασ εμφανίςει τθν εικόνα αυτι, πατάμε ENTER 25

26 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 36) Επιλζγουμε τθ χϊρα και πατάμε ςυνζχεια.. 37) Επιλζγουμε τθ διάταξθ του πλθκτρολογίου και πατάμε ςυνζχεια. 26

27 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Επιλζγουμε να μθ μεταφερκοφν οι πλθροφορίεσ, πατάμε ςυνζχεια 39) Ρατάμε ςυνζχεια (αν κζλετε βάηετε τα ςτοιχεία ςασ) 27

28 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 40) Ρατάμε ςυνζχεια όπωσ είναι αρικμθμζνα ςτθν εικόνα. 41) Βάηουμε ςτοιχεία για τθ δθμιουργία λογαριαςμοφ. 42) Επιλζγουμε τθν περιοχι (για ςωςτι ϊρα). Ρατάμε ςυνζχεια 28

29 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Τζλοσ πατάμε Go. 29

30 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 44) Στθν επόμενθ οκόνθ πατάμε Continue.Μόλισ το πατιςουμε κα βγει μια οκόνθ που κα ηθτάει να πατιςουμε ταυτόχρονα τα πλθκτρα δίπλα απ τα shift δθλαδι Ζ, / 45) Στθν επόμενθ οκόνθ επιλζγουμε ISO και Done. 30

31 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ Εγκατϊςταςη Xcode & iphone SDK (Software Development Kit) Σε αυτό το ςθμείο ζχουμε τελειώςει με τθν εγκατάςταςθ του λειτουργικοφ μασ, ςτο ςθμείο αυτό ο οδθγόσ χωρίηεται ςε 2 μζρθ, παρακάτω αναλφουμε το Α μζροσ και ςτθ ςυνζχεια το Β. Είναι επιλογι ςασ με ποιον τρόπο κα ςυνεχίςετε (όχι και με τουσ 2). Στο τζλοσ (μόλισ τελειώςουν τα 2 αυτά μζρθ), ο οδθγόσ ςυνεχίηεται κανονικά (για όλουσ τουσ χριςτεσ ανεξαρτιτωσ πιο από τα 2 μζρθ ζχει ακολουκιςει). Το Β ΜΕΡΟΣ αρχίζει από το βήμα ) Α ΜΕΡΟ. Ανοίγουμε τον Safari 31

32 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 47) Δεξιά πάνω, γράφουμε xcode και πατάμε ςτο αποτζλεςμα που μασ εμφανίηει. 48) Ρατάμε Download Xcode κάτω αριςτερά. 32

33 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Στθ ςυνζχεια πατάμε Log in 50) Και εδϊ ειςάγουμε τα ςτοιχεία μασ για να ςυνδεκοφμε ι κάνουμε νζο λογαριαςμό 33

34 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 51) Ρατάμε Learn more ςε όποια κατθγορία κζλουμε (εκεί ζχουμε επιλζξει είναι free) 52) Ζπειτα πατάμε Apply Now 34

35 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Στθ ςυνζχεια πατάμε Continue 54) Δθμιουργοφμε ζνα νζο λογαριαςμό και πατάμε ςυνζχεια.. (κα ςασ ηθτθκοφν κάποια ςτοιχεία για τθ δθμιουργία, τα ςυμπλθρϊνετε κανονικά) 35

36 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 55) Μόλισ ςυμπλθρϊςουμε τα ςτοιχεία ςυνεχίηουμε από εδϊ (αν δεν βρίςκετε το ςθμείο απλά γράψτε ξανά ςτο google τθν λζξθ xcode και πατιςτε ςτο 1 ο αποτζλεςμα όπωσ ςτο βιμα 47). Βλζπουμε αριςτερά πωσ είμαςτε ςυνδεδεμζνοι και πατάμε δεξιά τθν επιλογι ios Dev Center 56) Ζπειτα πατάμε τθν επιλογι όπωσ ςτθν εικόνα. 36

37 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Και ξεκινάει το κατζβαςμα του προγράμματοσ. Εδώ τελειώνει και το Α μζροσ, όποιοσ το ζκανε αυτό κα ςυνεχίςει ςτο βιμα

38 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 58) Β ΜΕΡΟ. Για τουσ χριςτεσ που διάλεξαν το Β μζροσ ςυνεχίηουν κανονικά από εδϊ μζχρι το τζλοσ. Ρατάμε πάνω ςτο «μιλο» και system preferences 38

39 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ζπειτα επιλζγουμε Sharing 60) Στθ ςυνζχεια κάνουμε τα παρακάτω ζτςι όπωσ είναι αρικμθμζνα.. Στο 2 αφαιροφμε τον φάκελο που ζχει ιδθ και προςκζτουμε τον φάκελο Desktop. 39

40 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 61) Επιλζγουμε τθν 3 θ επιλογι (αφαιροφμε τθν 1 θ γιατί είναι επιλεγμζνθ) και επιλζγουμε και τον χριςτθ από κάτω και Done. 62) Ζπειτα πάμε ξανά ςτο «μιλο» και system preferences 40

41 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Επιλζγουμε το Network 64) Και βλζπουμε τθν IP (προςοχι, αν δεν κάνουμε τα βιματα με τθ ςειρά μπορεί να βγάλει λακόσ IP. Η IP πρζπει να είναι τθσ μορφισ x.x ) 41

42 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 65) Ράμε ςτα windows και φτιάχνουμε μια ςυντόμευςθ 42

43 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Στθ ςυντόμευςθ βάηουμε τθν IP όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα (δθλ. \\ x.x) και πατάμε επόμενο.. 43

44 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 67) Μασ ηθτάει τουσ κωδικοφσ που ζχουμε ςτον λογαριαςμό ςτο mac. Πταν δϊςουμε τον κωδικό κα μποφμε ςτον φάκελο και αντιγράφουμε μζςα ςτον φάκελο το πρόγραμμα xcode που ζχουμε κατεβάςει ςτα windows.. (θ διαδικαςία download του xcode δίνεται αναλυτικά ςτο Α μζροσ ). 44

45 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Εδϊ είναι το ςθμείο όπου φτάνει κάποιοσ άςχετα με το ποιο από τα 2 μζρθ ζχει ακολουκιςει. Βλζπουμε το Xcode ςτθν επιφάνεια εργαςίασ και ςυνεχίηουμε με τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ.. 69) Ρατάμε πάνω ςτο αρχείο και αρχίηει τθν αποςυμπίεςθ 45

46 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 70) Μόλισ τελειϊςει θ αποςυμπίεςθ κα μασ εμφανίςει αυτό το παράκυρο. Κάνουμε 2πλο κλικ ςτο πακζτο παρακάτω. 71) Στο μινυμα που μασ εμφανίηει πατάμε Continue 46

47 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ζπειτα πατάμε Continue (για ακόμα μια φορά) 73) Ξανά- πατάμε Continue 47

48 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 74) Ρατάμε Agree για να ςυνεχίςουμε τθν εγκατάςταςθ. 75) Ρατάμε για ακόμα μια φορά Continue 48

49 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ξανα-πατάμε Agree 77) Επιλζγουμε το δίςκο και πατάμε ςυνζχεια.. 49

50 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 78) Τςεκάρουμε τα παρακάτω όπωσ φαίνονται ςτθν εικόνα.. και πατάμε ςυνζχεια. 79) Ρατάμε Install 50

51 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ ) Ρεριμζνουμε να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ 81) Μόλισ ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ για να βροφμε το πρόγραμμα πατάμε δεξιά ςτθν επιφάνεια εργαςίασ τον δίςκο και μετά τον φάκελο Developer 51

52 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone 82) Μετά πατάμε ςτον φάκελο Applications 83) Και τζλοσ πατάμε πάνω ςτο πρόγραμμα 2πλο κλικ. 52

53 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ Titanium Ζνα άλλο εναλλακτικό πρόγραμμα που κα μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε είναι το titanium. To titanium είναι ζνα πρόγραμμα για τθν δθμιουργία εφαρμογϊν ςε iphone/ipad & android. Είναι δωρεάν και μπορείτε πολφ εφκολα να μάκετε να το χρθςιμοποιείτε. Το καλό με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι δεν χρειάηεται να γράψετε δφο διαφορετικοφσ κϊδικεσ για να μπορζςετε να τρζξετε τθν εφαρμογι ςασ και ςε iphone και ςε adroid, απλά όταν τελειϊςετε με τθν ςυγγραφι του κϊδικα (js, html, css) επιλζγετε ςε ποια ςυςκευι κζλετε να εγκαταςτιςετε τθν εφαρμογι ςασ. Τθν εφαρμογι ςασ τθν προγραμματίηετε με χριςθ των παρακάτω: JavaScript HTML CSS Το titanium το κατεβάηετε από τθν ςελίδα ςτθν ςελίδα αυτι επίςθσ μπορείτε να βρείτε αρκετά παραδείγματα από τουσ developers και ακόμα μπορείτε να εγκαταςτιςετε τα διάφορα πρόςκετα που ζχουν δθμιουργιςει για να εκμεταλλευτείτε πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ του κινθτοφ τθλεφϊνου! Το κάνετε εγκατάςταςθ ςτον υπολογιςτι ςασ (Mac), ϊςτε να μπορζςετε να δθμιουργιςετε τθν εφαρμογι που επικυμείτε. Θα χρειαςτεί να ζχετε εγκαταςτιςει το iphone SDK (βλ. προθγοφμενθ εγκατάςταςθ Xcode) ϊςτε να μπορζςετε να το δοκιμάςετε ςτον υπολογιςτι. Ρριν ξεκινιςετε κα πρζπει να δθμιουργιςετε ζνα απλό λογαριαςμό (register). Μόλισ ανοίγουμε το πρόγραμμα μασ βγάηει ςτθν παρακάτω εικόνα. (Αφοφ ζχουμε κάνει login με τον λογαριαςμό που ζχουμε δθμιουργιςει). Ρατάμε New Project. 53

54 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone Ρατϊντασ New Project μασ ηθτάει να δϊςουμε κάποια ςτοιχεία όπωσ τι τφποσ εφαρμογι κα είναι (deskop,mobile κτλ), το όνομα τθσ εφαρμογισ, τον προοριςμό που κα αποκθκευτεί κτλ. Στο τζλοσ ελζγχει αν ζχουμε εγκαταςτιςει κάποιο SDK. Ρατάμε Create Project. Συμπλθρϊνουμε κάποια ακόμα ςτοιχεία για τθν εφαρμογι που πρόκειται να δθμιουργιςουμε. Ρατάμε Save Changes 54

55 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ Αν παρατθριςατε δθμιουργικθκε ο φάκελοσ ςτθν Επιφάνεια εργαςίασ με το όνομα τθσ εφαρμογισ (myapplication). Τϊρα, κα πάμε ςτον φάκελο αυτό και κα ανοίξουμε το αρχείο για να προγραμματίςουμε. Myapplication Resources app.js Μζςα ςε αυτό το αρχείο μποροφμε, όπωσ είπα και παραπάνω, να προγραμματίςουμε ςε JavaScript, HTML, CSS. Μόλισ ολοκλθρϊςουμε τον προγραμματιςμό τθσ εφαρμογισ μασ (ι κατά τθ διάρκεια ϊςτε να επαλθκεφουμε αυτά που κάνουμε) γυρνάμε ςτο πρόγραμμα και πατάμε Launch ϊςτε να βγάλει ςτθν οκόνθ τον emulator του iphone ι του android. Σε περίπτωςθ που είχα εγκαταςτιςει και το Android SDK κα μου εμφάνιηε μια ακόμα επιλογι κάτω από το Run Emulator και δίπλα ακριβϊσ από το iphone ϊςτε να επιλζξω ςε ποιο κινθτό κζλω να τρζξω τθν εφαρμογι μου. Αν πάμε ςτθν καρτζλα Run on Device κα μποροφμε να περάςουμε τθν εφαρμογι ςτο κινθτό μασ (απαιτεί ςφνδεςθ του κινθτοφ με τον υπολογιςτι) και να τθν δοκιμάςουμε ςε κανονικζσ ςυνκικεσ. Στο Distribute, δθμιουργοφμε ζνα πακζτο τθσ εφαρμογισ μασ όπου μποροφμε να το ανεβάςουμε ςτα market τθσ apple & android ϊςτε να διανζμουμε τθν εφαρμογι μασ ςτο διαδίκτυο. 55

56 Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογϊν ςε iphone Ραρακάτω δείχνω μια εικόνα του αρχείου app.js που ζχουμε ανοίξει για να αρχίςουμε να προγραμματίηουμε τθ νζα μασ εφαρμογι Ο κϊδικασ που βλζπετε είναι ζνασ default κϊδικα που υπάρχει και δθμιουργεί δφο tabs. Μπορείτε να δείτε το αποτζλεςμα αν πατιςετε Launch χωρίσ να πειράξετε τίποτα ςτον κϊδικα. Στο ςθμείο αυτό ο οδθγόσ τελείωςε Ρλζον μπορείτε και εςείσ να γράψετε τθ δικι ςασ εφαρμογι για iphone. Ευχαριςτϊ που χρθςιμοποιιςατε τον οδθγό! 56

57 Σιϊπθσ Σπφροσ ΑΜ Προβλόματα Απόψεισ Μερικά από τα προβλιματα που αντιμετϊπιςα και κζλω να τα μοιραςτϊ ςε αυτόν τον οδθγό είναι τα παρακάτω: 1. Ρρϊτο και βαςικότερο πρόβλθμα!!! Εάν δεν ζχετε υπολογιςτι με ios (τθσ apple), δεν κα καταφζρετε να κάνετε τθν δικιά ςασ εφαρμογι! 2. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να ακολουκθκοφν πιςτά τα βιματα διότι με ζνα μικρό λάκοσ πολφ πικανόν να μθν μπορζςει να εγκαταςτακεί το λειτουργικό ςφςτθμα. 3. Ζνα ςοβαρό πρόβλθμα είναι εκεί που κάνουμε τισ ρυκμίςεισ ςτο VirtualBox και ειδικά όταν επιλζγουμε τθν κάρτα δικτφου. Ρροςοχι εκεί λοιπόν γιατί εάν ζχουμε επιλζξει τθν αςφρματθ κάρτα και δεν είμαςτε ςτο δίκτυο δεν κα ζχουμε ςφνδεςθ με το διαδίκτυο μζςα ςτα mac. Θα πρζπει να αλλάξουμε τθν ρφκμιςθ και να επιλζξουμε τθν Ethernet Κάρτα δικτφου και μετά να ανοίξουμε το mac. 4. Επίςθσ, ζνα πολφ βαςικό πρόβλθμα είναι ότι θ μνιμθ του ςυςτιματοσ με αυτόν τον τρόπο που ζδειξα παραπάνω μοιράηετε και με τα windows επομζνωσ δεν κα ζχετε αρκετι μνιμθ για να μπορζςετε να κάνετε οτιδιποτε επικυμείτε. 5. Σε περίπτωςθ που υπάρχει κατάλλθλοσ υπολογιςτισ τότε παραβλζπετε τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ του λειτουργικοφ και επικεντρϊνεςτε ςτθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ του Xcode ι του titanium. 6. Ρροτείνω μια δοκιμι του titanium γιατί πιςτεφω ότι κινείται ςτα πλαίςια του μακιματοσ και είναι αρκετά εφκολο για να ξεκινιςει κάποιοσ που δεν γνωρίηει άλλεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ. 7. Για να προγραμματίςετε ςε Xcode κα πρζπει να γνωρίηετε Objective-C. 57

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα