1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email"

Transcript

1 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Η υπθρεςία My Cosmos αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα ανανεωμζνο περιβάλλον διατθρϊντασ τισ βαςικζσ υπθρεςίεσ που προςζφερε, ενϊ παράλλθλα κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ και επιπλζον προνόμια. Πιο ςυγκεκριμζνα: Διατθροφνται όλεσ οι διευκφνςεισ Διατθροφνται όλα οι γνωςτζσ ςυνδζςεισ (links) (δθλ. και Παραμζνουν όλεσ οι υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ πλθν: - των θμειϊςεων (Notes) και, - τθσ δυνατότθτασ λιψθσ αλλθλογραφίασ από άλλεσ διευκφνςεισ/domains (πχ gmail) μζςω οριςμοφ external POP3 accounts]. Αυξάνεται το μζγεκοσ του mailbox (quota) από 20MB ςτα 300MB. Διατθρείται θ δυνατότθτα για free SMS: - χωρίσ όριο για notifications - προσ άλλουσ χριςτεσ ζωσ τριακόςια (300) το μινα Εφαρμόηεται νζα, αςφαλζςτερθ και πιο φιλικι πολιτικι αςφαλείασ (security policy). Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, απαιτείται: 1. Επαναφορά Κωδικοφ Πρόςβαςθσ (Password Reset) 2. Χειροκίνθτθ, μαηικι μεταφορά των υφιςτάμενων μθνυμάτων (μζςω wizard) όπωσ περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. Όλα όςα περιγράφονται ςε αυτόν τον οδθγό αφοροφν ςε δεδομζνα (μθνφματα κλπ) που υπάρχουν τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναβάκμιςθσ (ι/και μετά από αυτιν) και όχι ςε δεδομζνα και ρυκμίςεισ που είναι τοπικά αποκθκευμζνα ςε ςυςκευζσ του χριςτθ για τθ διαχείριςθ και χριςθ των οποίων κα πρζπει να φροντίηει ο ίδιοσ. Σζλοσ, ακολουκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ για ρφκμιςθ των clients Thunderbird & Outlook.

2 2. ΟΔΗΓΙΕ & ΡΤΘΜΙΕΙ Νζου Για τθν πρόςβαςθ και τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ ςτο ΝΕΟ περιβάλλον κα πρζπει να επιςκεφτείσ τον ςφνδεςμο και να προχωριςεισ υποχρεωτικά ςε αλλαγι ςυνκθματικοφ πρόςβαςθσ (password reset) για λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν ςου δεδομζνων Αλλαγι ςυνκθματικοφ πρόςβαςθσ (password reset) Η δυνατότθτα αυτι παρζχεται ςτθν web ςελίδα τθσ υπθρεςίασ (www.mycosmos.gr) με απλι διαδικαςία και αναλυτικζσ οδθγίεσ. Βιμα 1. Επιςκζψου τθν ιςτοςελίδα και επίλεξε «Αποςτολι Νζου υνκθματικοφ Πρόςβαςθσ» αφινοντασ κενά τα πεδία « » και «Κωδικόσ Πρόςβαςθσ».

3 Βιμα 2. τθ ςυνζχεια ςυμπλιρωςε το υφιςτάμενο ςτθν μορφι και το CAPTCHA 1 και επίλεξε «Αποςτολι Κωδικοφ Επιβεβαίωςθσ» ζτςι ϊςτε να ςου ςταλεί μζςω SMS ο «Κωδικόσ Επαλικευςθσ» που κα ςυμπλθρϊςεισ ςτθ ςυνζχεια. 1 ε περίπτωςθ που δεν μπορείσ να αναγνωρίςεισ το CAPTCHA μπορείσ να επιλζξεισ ανανζωςθ (refresh) ι εκφϊνθςθ (audio).

4 Βιμα 3. Αφοφ λάβεισ το SMS 2 με τον «Κωδικό Επαλικευςθσ» ςτο κινθτό ςου, ςυμπλιρωςε το αντίςτοιχο πεδίο και επίλεξε «Αποςτολι Νζου υνκθματικοφ Πρόςβαςθσ». τθ ςυνζχεια κα ςου ςταλεί το νζο ςυνκθματικό πρόςβαςθσ (password). 2 ε περίπτωςθ που δεν λάβεισ το SMS με τον Κωδικό Επαλικευςθσ παρακαλοφμε προςπάκθςε πάλι. Εάν θ προςπάκεια δεν είναι επιτυχισ επικοινϊνθςε με τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν ςτο για οικιακοφσ πελάτεσ & ςτο για εταιρικοφσ πελάτεσ.

5 Βιμα 4. Ζχοντασ παραλάβει το νζο ςυνκθματικό πρόςβαςθσ (password) μπορείσ να ςυνδεκείσ ςτο λογαριαςμό ςου μζςω web και να κάνεισ χριςθ τθσ υπθρεςίασ. Για τθ χριςθ μζςω του Client κα χρειαςτεί να κάνεισ τισ ρυκμίςεισ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα 4 (Ρυκμίςεισ Clients).

6 3. Μεταφορά s μζςω του Οδθγοφ (wizard). Για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, θ αντιγραφι των υφιςτάμενων μθνυμάτων ςου από τθν προθγοφμενθ υποδομι ςτθ νζα, μπορεί να γίνει μόνο με δικζσ ςου ενζργειεσ μζςω οδθγοφ (wizard) και με τθ χριςθ του παλιοφ ςου ςυνκθματικοφ πρόςβαςθσ (password). Ο οδθγόσ (wizard) κα διατίκεται για ζνα (1) μινα και εμφανίηεται: κατά τθν πρϊτθ ςφνδεςθ ςτο link (Βιμα 3 παρακάτω) ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (Βιμα 3 παρακάτω) μζχρι να γίνει θ αντιγραφι των μθνυμάτων, ι/και χειροκίνθτα, μζςω των ρυκμίςεων (Βιμα 1 παρακάτω) ςτο link τθσ υπθρεςίασ. Η διαδικαςία είναι διακζςιμθ μόνο για μια φορά Βιμα 1. Για τθν ενεργοποίθςθ του οδθγοφ (wizard) μζςω των ρυκμίςεων αφοφ ςυνδεκείσ ςτο link επιλζγεισ «Ρυκμίςεισ».

7 Βιμα 2. τθ ςυνζχεια επιλζγεισ «Μεταφορά Αλλθλογραφίασ» και αμζςωσ μετά «Μεταφορά Παλαιότερθσ Αλλθλογραφίασ».

8 Βιμα 3. Για να ξεκινιςεισ τθ διαδικαςία Αντιγραφισ των μθνυμάτων ςου επιλζγεισ «Επόμενο».

9 Βιμα 4. υμπλθρϊνεισ τον παλιό «Κωδικό Πρόςβαςθσ» (password) και ςτα δφο (2) κενά πεδία κι επιλζγεισ «Επόμενο». Σζλοσ, για να ολοκλθρωκεί θ αντιγραφι των παλαιϊν ςου μθνυμάτων επιλζγεισ εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ.

10 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του wizard κα ζχουν μεταφερκεί και όλα τα γεγονότα από το παλιό θμερολόγιο ςε μορφι . Επιλζγοντασ ςτο καινοφριο περιβάλλον ζνα ζνα τα ςυγκεκριμζνα μποροφν να περαςτοφν ςτο καινοφριο θμερολόγιο. 3.1 ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΤ ΔΕ ΜΕΣΑΦΕΡΟΝΣΑΙ ΜΕΩ ΣΟΤ ΟΔΗΓΟΤ (WIZARD) Οι δυνατότθτεσ εξαγωγισ των επαφϊν κα είναι διακζςιμεσ μζςα από τθ ςελίδα (το καινοφριο url που κα υποςτθρίηει τθν παλιά υποδομι) και για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία αναβάκμιςθσ τθσ υπθρεςίασ (δθλ. ζωσ και 05 Δεκ. 2014) και θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ κα γίνεται με τθ χριςθ του παλιοφ ςου password Εξαγωγι / Μεταφορά επαφϊν Μπορείσ αν κεσ να επιλζξεισ να μεταφζρεισ τα contacts ςου ςε κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα (πχ notepad). το πεδίο «επαφζσ» επιλζγεισ με το mouse όςεσ επαφζσ κζλεισ (click and drag).

11 Κάνεισ copy (ctrl+c) και μετά ςε ζνα Notepad κάνεισ Paste (ctrl+v) 4. Ρυκμίςεισ Clients Είναι απαραίτθτο θ ρφκμιςθ το λογαριαςμοφ να γίνει τοπικά, ςτθ ςυςκευι που χρθςιμοποιείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται παρακάτω, ζτςι ϊςτε να μπορείσ να κάνεισ χριςθ τθσ υπθρεςίασ από τθ ςυςκευι ι και τισ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιείσ. 4.1 Thunderbird

12 το επόμενο παράκυρο, επιλζγεισ να ΜΗΝ «δϊςει» ο client κάποιο δικό του mail account, αλλά να χρθςιμοποιιςεισ το δικό ςου. τθ ςυνζχεια ςυμπλθρϊνεισ το όνομά ςου, το ςου και το password ςου και επιλζγεισ continue

13 το επόμενο παράκυρο βλζπεισ ότι είναι ζτοιμεσ οι ρυκμίςεισ και επιλζγεισ Done Αν δεν περαςτοφν οι ρυκμίςεισ αυτόματα τότε επιλζγεισ manual config και ςτο επόμενο παράκυρο κάνεισ manual config των ςτοιχείων και προςκζτεισ Incoming : IMAP, Server hostname: mail.mycosmos.gr Port:993 SSL : SSL/TLS Authentication : Normal Password Outgoing : SMTP, Server hostname: mail.mycosmos.gr Port:465 SSL : SSL/TLS Authentication : Normal Password Για να ολοκλθρϊςεισ τθν διαδικαςία πατάσ Done.

14 4.2 Outlook Επιλζγεισ δθμιουργία καινοφριου λογαριαςμοφ το επόμενο παράκυρο βάηεισ το όνομα ςου, τον λογαριαςμό ςου και το password και πατάσ Next

15 το επόμενο παράκυρο βλζπεισ ότι ζχουν περαςτεί οι ρυκμίςεισ ςτον client και είναι ζτοιμοσ προσ χριςθ και πατασ Finish Αν για κάποιο λόγο δεν περαςτοφν αυτόματα οι ρυκμίςεισ τότε επιλζγεισ manual settings και πατάσ Next

16 τθ ςυνζχεια επιλζγεισ Internet και πατάσ Next τθν πρϊτθ καρτζλα περνάσ το όνομα που επικυμείσ να φαίνεται όταν ςτζλνεισ , τθν διεφκυνςι, και επιλζγεισ account type : IMAP Incoming mail server : mail.mycosmos.gr Outgoing mail server (SMTP): mail.mycosmos.gr αν user name βάηεισ ολόκλθρθ τθν διεφκυνςι ςου και ςαν password το password ςου, και επιλζγεισ More Settings

17 Πθγαίνεισ πρϊτα ςτο tab Outgoing Server και κάνεισ tick My outgoing server (SMTP) requires authentication, και ελζγχεισ να είναι τςεκαριςμζνο το use same settings as my incoming mail server Μετά επιλζγεισ το tab Advanced και κατά ςειρά περνάσ ςτο Incoming server (IMAP) τθν πόρτα 993, και ςαν type of encrypted connection SSL Για τον Outgoing server (SMTP) τθν πόρτα 465 και ςαν type of encrypted connection SSL Και τζλοσ πατάσ OK

18 Σζλοσ δοκιμάηεισ τα settings Test Account Settings και εφόςον ζχουν περαςτεί όλα τα ςτοιχεία ςωςτά κα δεισ αυτιν τθν εικόνα που δθλϊνει ότι το account είναι περαςμζνο ςωςτά. Επίλεξε Close για να κλείςει το παράκυρο και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. 5. Ρφκμιςθ του SMS Notification 1. Εφόςον είςαι μζςα ςτθν υπθρεςία, επιλζγεισ από τισ Ρυκμίςεισ τθν επιλογι «φίλτρα»

19 2. Επιλζγεισ νζο φίλτρο 3. Ωσ όνομα φίλτρου γράφουμε ότι κζλουμε (πχ sms notification) 4. τουσ κανόνεσ φίλτρου επιλζγεισ όλα τα μθνφματα 5. τισ ενζργειεσ φίλτρων επιλζγεισ Αποςτολι Ειδοποίθςθσ (SMS) 6. το πεδίο κινθτοφ πλθκτρολογείσ τον αρικμό του κινθτοφ 7. Επιλζγεισ Αποςτολι κωδικοφ πρόςβαςθσ 8. το πεδίο κωδικόσ επιβεβαίωςθσ πλθκτρολογείσ τον κωδικό που ζλαβεσ με sms 9. Επιλζγεισ αποκικευςθ

20 ΒΟΗΘΕΙΑ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Για περαιτζρω πλθροφορίεσ αναφορικά με τθν υπθρεςία My Cosmos μπορείσ να καλζςεισ ςτθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν COSMOTE Πελάτεσ υμβολαίου/καρτοκινθτισ: ςτο από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE, αν είςαι κάτοχοσ υμβολαίου, Καρτουμβολαίου ι Καρτοκινθτοφ. Η ςυνομιλία με τθ Φωνθτικι Πφλθ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν είναι δωρεάν, ενϊ θ ςφνδεςθ με εκπρόςωπο χρεϊνεται 0,19 /κλιςθ Εταιρικοφσ Πελάτεσ υμβολαίου: ΔΩΡΕΑΝ από το εταιρικό ςασ κινθτό COSMOTE ελίδα επικοινωνίασ COSMOTE: ame=communication&cat=cosmote_

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα