ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0."

Transcript

1 ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού, ΑΗ ΜΙΧΑΛΗΣ 600 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 224

2 ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΛΗΘΙΝΗΣ Α 0,30 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού, ΑΛΗΘΙΝΗ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 3α, 3β, 4α, 4β, 4γ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1) 750 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 225

3 226

4 227

5 ÄÇÌÏ Ι: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò: á) Óå äýï Þ ðåñéóóüôåñïõò äñüìïõò Þ óå äñüìï êáé ðëáôåßá Þ óå äñüìï êáé êïéíü ñçóôï þñï Þ áðïêëåéóôéêü óå ðëáôåßá Þ Ý åé ðåñéóóüôåñåò ôçò ìéá ðñïóüøåéò óå åíéáßï êïéíü ñçóôï þñï. â) Óå äñüìï Þ óå äñüìïõò Þ óå êïéíü ñçóôï þñï ðïõ ç áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ïéêïäïìéêþí ãñáììþí åßíáé ìéêñüôåñç Þ ßóç ìå 6, 00 ì. Α 1,20 Β 1,20 Γ 0,85 Δ 0,70 Ε 0,65 ΣΤ 0,65 Ζ 0,50 Η 0,65 D 3 :Φ.Ε.Κ. 345/τ. Δ / α. Για οικόπεδο μέχρι και 200 τ.μ. : Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 200 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 400 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο από 571 τ.μ.: 400 Σ.Α.Ο. = Επιφάνεια οικοπέδου ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αρτιότητα εντός συνεκτικού τμήματος είναι 600 τ.μ. Η αρτιότητα εκτός συνεκτικού τμήματος είναι τ.μ. Α Γραμμικές ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ (από Ελευθ. Βενιζέλου μέχρι Πλατεία Κανάρη) ΑΚΤΗ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ ή ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Δωδεκανήσου μέχρι Νάξου) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Νάξου μέχρι Ελευθ. Βενιζέλου) Β Γραμμική ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ (τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη στην πλατεία ή στους δρόμους Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΧΙΟΥ (από Μητρ.Αντ. Πολίτη μέχρι Πελοποννήσσου)) 2100 Γ ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΣΤ. ΠΡΩΪΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΟΜΗΡΟΥ - ΑΡΧ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΚΑΡΑΟΛΗ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΝΟΡΔΕΣΤΡΟΜ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΠΑΜΠΑΓΙΩΤΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΚΤΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΑΥΤΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ - ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΚΤΗ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1450 Δ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1 - Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΑΝΔ. ΚΑΡΓΑ - ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ 1 - ΔΕΙΝΟΚΡΑ- ΤΟΥΣ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΜΠΑΜΠΑΓΙΩΤΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΟΡΔΕΣΤΡΟΜ - ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΡΧ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΟΜΗΡΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΣΤ. ΠΡΩΪΟΥ - ΝΕΩΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

6 Ε ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΤ. ΜΑΤΕΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ 1 - ΑΝΔ. ΚΑΡΓΑ - ΚΑΠΟΔΙ- ΣΤΡΙΟΥ- ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ - Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1 - ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 1000 ΣΤ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ) - ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ - ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 800 Ζ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΙΑΜΟΥ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΙΑ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ) 650 Η ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΣΤ. ΠΡΩΪΟΥ - ΝΕΩΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ) - ΑΛΕΞ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 800 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Πλ. Βαρδάκα μέχρι Βαφειαδάκη) ΑΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ (από Ελευθ. Βενιζέλου μέχρι Πλατεία Κανάρη) ΑΚΤΗ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ (από Αλεξ. Παναγούλη μέχρι Δωδεκανήσου) ΑΚΤΗ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ (από Δωδεκανήσου μέχρι Νάξου) ΑΜΠΕΛΑ ΤΙΜ. ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΡΕΩΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΑ Γ. ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΟΝ. ΙΩΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Πλατεία Ηρώων μέχρι Ανώνυμο 8) ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ (από Κέας μέχρι Νάξου) ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ (από Πλατεία Μιαούλη μέχρι Εμμ. Ροϊδη) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (από Θυμάτων Σπερχειού μέχρι Κολομενοπούλου) ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΘΕΜΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ (από Αγ. Γεωργίου μέχρι Νικ. Μανδηλαρά 1) (από Νικ. Μανδηλαρά 1 μέχρι Ανώνυμο 8) (από Στ. Πρωϊου μέχρι Μυτιλήνης) Σ.Ε. 1,4 2,5 1,8 2,5 1,5 1,4 1,4 1,4 2,5 2,2 1,5 2,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8 229

7 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΣΑΚΗ (από Ηρ. Πολυτεχνείου μέχρι την πρώτη κάθετό της) ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Κ. ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΑΣ ΚΛ. & ΚΥΠ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΚΛ. & ΚΥΠ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2 ΚΟΤΣΟΒΙΛΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Π. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΙΚΗΦ. 1 (από Ηρ. Πολυτεχνείου μέχρι Αν. Ρούσσου) ΜΑΡΟΥΛΗ Κ. (από Ν. Μανδηλαρά μέχρι Πετρίτση) ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑΣ (από Γεννηματά Γ. μέχρι Ευαγγελίδου) ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑΣ (από Ευαγγελίδου μέχρι Πλ. Βαρδάκα) ΜΗΛΟΥ (από Ακτή Πέτρου Ράλλη μέχρι θυμάτων Σπερχειού) ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΕΩΡΙΟΥ (από Ανώνυμο 2 μέχρι Νικηφ. Μανδηλαρά 1) ΝΕΩΡΙΟΥ (από Νικ. Μανδηλαρά 1 μέχρι τέρμα) ΝΟΡΔΕΣΤΡΟΜ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. (από Σ. Πρωϊου μέχρι Παν. Κατραμάδου) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 ΠΑΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ (από Πλατεία Κανάρη μέχρι Πλατεία Αγνώστου Ναύτη) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΡΩϊΟΥ ΣΤ. (από Ελευθ. Βενιζέλου μέχρι Νάξου) ΠΡΩΪΟΥ ΣΤ. (από Νάξου μέχρι Παναγούλη Αλεξ.) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΡΟΪΔΗ ΕΜΜ. ΣΟΥΡΗ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ (από Ακτή Στρ. Παπάγου μέχρι Στ. Πρωϊου) ΧΙΟΥ (από Εθν. Αντίστασης μέχρι Κ. Καραμανλή) ΧΙΟΥ (τα έχοντα πρόσοψη στην Πλ. Μιαούλη) ΧΙΟΥ (από Πλατεία Μιαούλη μέχρι Καραολή & Δημητρίου) Σ.Ε. 2,2 1,2 1,2 1,4 2,2 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 2,2 2,2 1,8 2,2 1,5 1,4 1,8 2,2 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν Σ.Ε. = 1,0 230

8 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ΟÉÊÉÓÌÏ : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης. α) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία ή έχει περισσότερες της μιας προσόψεις, σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο. β) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μικρότερη ή ίση με 6,00 μ. Α 0,40 Β 0,38 D 3: Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ) Για κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 400 Επιφάνεια Οικοπέδου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 2 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 2000 μ, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει πιο είναι το ελάχιστο εμβαδό άρτιου οικοπέδου στην περιοχή. Ως Σ.Α.Ο. θα λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στο ελάχιστο άρτιο οικόπεδο. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 800 Επιφάνεια Οικοπέδου ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò

9 Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 8) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 3, 4, 5, 6, 7) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 232

10 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΚΙΝΙ Α 0,50 Β 0,45 Γ 0,50 Δ 0,40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμική ΑN ΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 5 μέχρι Όριο Οικισμού) 1300 Β Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Παραλιακή Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 3) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Παραλιακή Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά Γ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 31) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ Περιλαμβάνει όλο το τμήμα του οικισμού ΚΙΝΙ που περικλείεται από τα σημεία (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6) 700 Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 5 μέχρι Όριο Οικισμού) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 233

11 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΜΥΤΑΚΑ Α 0,25 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΥΤΑΚΑΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 1) 600 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 234

12 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΠΑΠΟΥΡΙΟΥ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΑΠΟΥΡΙ που περικλείεται από τα σημεία (6, 7, 8, 9, 10, 13, 6) 500 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 235

13 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΙ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΙ 500 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 236

14 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ Α 0,25 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΦΟΙΝΙΚΙΑ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1) 600 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 237

15 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΧΑΛΑΝΔΡΙΑΝΗ 600 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 238

16 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΓΑΛΗΣΣΑ ΓΑΛΗΣΣΑ Α 0,50 Β 0,50 Γ 0,45 Δ 0,25: D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Κ Α Γραμμική ΑN ΩΝΥΜΟΣ 1 (από Όριο Οικισμού μέχρι Ανώνυμο 5) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 10, 11, 39) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΓΑΛΗΣΣΑ που περικλείεται από τα σημεία (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 37, 36, 13, 12, 14) (ΑΡΓΕΥΤΟ) 950 Δ Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΓΑΛΗΣΣΑ που περικλείεται από τα σημεία (30, 31, 32, 33, 34, 35, 30) (ΜΕΛΑΓΓΟΥΡΙ) 750 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 5 μέχρι Όριο Οικισμού) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά Σ.Ε. Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 239

17 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΓΑΛΗΣΣΑ ΔΑΝΑΚΟΥ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΔΑΝΑΚΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1) 650 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 240

18 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΑΓΟΥ ΑΓΡΟΥ, ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ, ΠΑΓΟΥ Α 0,28 Β 0,20 Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ Ζώνες: 0,25 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΕΣΣΑΡΙΑ 1100 Β Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΓΡΟΣ 750 Γ Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΑΓΟΣ, (Τμήμα Α) 750 Δ Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΑΓΟΣ, (Τμήμα Β) 750 Ε Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΑΓΟΣ, (Τμήμα Γ) 750 ΣΤ Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΠΑΓΟΣ, (Τμήμα Δ) 750 Ζ Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΙΙ ΟΕΚ (Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας - Θέση Μεσσαριά) 750 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 241

19 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΑΓΟΥ ΟÉÊÉÓÌÏ : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σ ΠΑΡΑΚΟΠΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης: α) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία ή έχει περισσότερες της μιας προσόψεις, σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο. β) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μικρότερη ή ίση με 6,00 μ. Α, Β Ζώνες: 0,30 D 3: Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ) Για κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 400 Επιφάνεια Οικοπέδου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 2 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 2000 μ, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει πιο είναι το ελάχιστο εμβαδό αρτίου οικοπέδου στην περιοχή. Ως Σ.Α.Ο. θα λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στο ελάχιστο άρτιο οικόπεδο. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 800 Επιφάνεια Οικοπέδου ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò

20 Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, 11) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 7, 12, 8, 9, 14, 9) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 243

21 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΧΡΟΥΣΩΝ ΟÉÊÉÓÌÏ : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σ ΧΡΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης: α) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία ή έχει περισσότερες της μιας προσόψεις, σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο. β) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μικρότερη ή ίση με 6,00 μ. Για όλες τις Ζώνες: Σ.Ο.=0,30 D 3: Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ) Για κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 400 Επιφάνεια Οικοπέδου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 2 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 2000 μ, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει πιο είναι το ελάχιστο εμβαδό αρτίου οικοπέδου στην περιοχή. Ως Σ.Α.Ο. θα λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στο ελάχιστο άρτιο οικόπεδο. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 800 Επιφάνεια Οικοπέδου ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò

22 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμικές: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Ανώνυμο 3 μέχρι Όριο Οικισμού) Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 24, 23, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 21) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 245

23 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΑΝΝΑΣ ΑΖΟΛΙΜΝΟΥ Α 0,55 Β 0,40 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 2 μέχρι Όριο Οικισμού) 1200 Β Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΖΟΛΙΜΝΟΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1) 1000 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από όριο Οικισμού σημείο 17 μέχρι και σημείο 19) Σ.Ε. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 246

24 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΑΝΝΑΣ ΑΝΩ ΜΑΝΝΑΣ Α 0,45 Β 0,40 Γ 0,30 Δ, Ε Ζώνες: 0,25 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (Επαρχιακή οδός) 950 Β Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1) 900 Γ Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ που περικλείεται από τα σημεία (18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 58, 57, 56, 55α, 55, 54, 53, 52, 51β, 51α, 50β, 50α, 49, 48, 18) 750 Δ Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ που περικλείεται από τα σημεία (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 40) 650 Ε Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΝΩ ΜΑΝΝΑ που περικλείεται από τα σημεία (34, 35, 36, 37, 38, 39, 34) 650 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (Επαρχιακή οδός) Σ.Ε. 1,2 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 247

25 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΑΝΝΑΣ ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑΣ Α, Β Ζώνες: 0,45 Γ 0,40: D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ που περικλείεται από τα σημεία (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 43, 42, 41, 2) 800 Γ Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ που περικλείεται από τα σημεία (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 28) 650 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 Σ.Ε. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 248

26 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΑΝΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α, Β Ζώνες: 0,45 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (Επαρχιακή Οδός) 1050 Β Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΜΑΡΜΑΡΟ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1) 750 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (Επαρχιακή οδός) ΣΕ. 1,2 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 249

27 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΑΝΝΑΣ ΣΚΛΗΠΙ Α 0,45 Β 0,40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 D 1 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 Α Γραμμική ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΙΝΙ) 1050 Β Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΣΚΛΗΠΙ 750 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 250

28 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΑΝΝΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ Α 0,40 Β, Γ Ζώνες: 0,30 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμική ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 10, 11, 12, 13, 14, 1, 15, 16, 17) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 Σ.Ε. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 251

29 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΒΑΡΗΣ ΑΤΕΛΙΟΥ Για όλες τις Ζώνες: 0,30 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΤΕΛΙΟΥ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1) 650 Β Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΤΕΛΙΟΥ που περικλείεται από τα σημεία (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15) 650 Γ Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΑΤΕΛΙΟΥ που περικλείεται από τα σημεία (12, 13, 14, 12) 650 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 252

30 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗΣ Α 0,55: Β, Δ, Ε Ζώνες: 0,50 Γ 0,45 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Ανώνυμο 1 - Ανώνυμο 2 μέχρι Όριο Οικισμού) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 (από Ανώνυμο 1 μέχρι Όριο Οικισμού) δεξιά Β Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 2 μέχρι Όριο Οικισμού) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 4 μέχρι Όριο Οικισμού) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Ανώνυμο 5 μέχρι Ανώνυμο 1) δεξιά Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 56, 70, 61ζ, 61ε, 61δ, 61γ, 61β, 61α, 63α, 64α, 64, 65) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 30α, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 71, 22, 68, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 41α, 40, 39, 37ε, 37δ, 37γ, 37β, 37α, 37, 56, 53, 52, 51, 50, 49α, 49δ, 49γ, 49β) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ε Περιλαμβάνει το τμήμα του οικισμού ΒΑΡΗ που περικλείεται από τα σημεία (4, 6γ, 6β, 6, 7α, 10α, 12γ, 12β, 13α, 4) 650 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 (από Ανώνυμο 1 - Ανώνυμο 2 μέχρι Όριο Οικισμού) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 (από Ανώνυμο 1 μέχρι Όριο Οικισμού) δεξιά Σ.Ε. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 253

31 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΒΑΡΗΣ ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟΥ Α 0,50 Β, Γ Ζώνες: 0,45 Δ 0,40 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 3 μέχρι Όριο Οικισμού) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 7 μέχρι Ανώνυμο 6) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Ανώνυμο 8 μέχρι Ανώνυμο 3) αριστερά Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 17, 18, 19) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 22, 23, 24) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26, 25) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 254

32 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΤΩΝ Α 0,25 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΑΔΕΙΑΤΑ που περικλείεται από τα σημεία (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 29) 650 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 255

33 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΟÉÊÉÓÌÏ : ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Σ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης: α) Σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία ή σε δρόμο και κοινόχρηστο χώρο ή αποκλειστικά σε πλατεία ή έχει περισσότερες της μιας προσόψεις, σε ενιαίο κοινόχρηστο χώρο. β) Σε δρόμο ή σε δρόμους ή σε κοινόχρηστο χώρο που η απόσταση μεταξύ των οικοδομικών γραμμών είναι μικρότερη ή ίση με 6,00 μ. Α, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ Ζώνες: 0,50 Β, Γ Ζώνες: 0,60 D 3: Φ.Ε.Κ. 345 Δ / Φ.Ε.Κ. 594 Δ / ) Για κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 400 Επιφάνεια Οικοπέδου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 2 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 2000 μ, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας από την οποία θα προκύπτει πιο είναι το ελάχιστο εμβαδό αρτίου οικοπέδου στην περιοχή. Ως Σ.Α.Ο. θα λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στο ελάχιστο άρτιο οικόπεδο.. 256

34 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: α. Για οικόπεδο μικρότερο ή ίσο με 200 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 1,00 β. Για οικόπεδο από 201 τ.μ. μέχρι και 400 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,80 γ. Για οικόπεδο από 401 τ.μ. μέχρι και 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 0,70 δ. Για οικόπεδο μεγαλύτερο των 571 τ.μ.: Σ.Α.Ο. = 800 Επιφάνεια Οικοπέδου ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Α Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ανώνυμο 2) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (από Ανώνυμο 1 μέχρι Όριο Οικισμού) Β ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 37, 38, 39) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 55, 56, 57, 58, 59) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 79, 3, 2) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 35, 34, 33, 32, 87, 31, 30, 29) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 6, 5, 77, 78) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Δ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 83, 84, 85, 88, 31, 87, 86, 43, 42, 41, 40, 39) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 21, 22, 23, 24, 82, 68, 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 25, 26, 80, 81) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 6) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημείο 81) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ζ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 21, 20, 19, 18) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 257

35 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΟΙΝΙΚΑ ΒΗΣΣΑ Α 0,30 Β 0,25 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμικές ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Β Περιλαμβάνει όλη την έκταση του οικισμού ΒΗΣΣΑΣ που περικλείεται από τα σημεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 13, 14, 15, 1) 650 Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 258

36 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚO ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΦΟΙΝΙΚΑ ΦΟΙΝΙΚΑ Α, Β, Γ, Δ Ζώνες: 0,50 Ε 0,40 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Γραμμικές ΑΜΦΙΘΕΑΣ (από Π. Κουλούρη - Ποσειδώνος μέχρι Ανώνυμο 4) (Κλιμακωτή οδός) Π. ΚΟΥΛΟΥΡΗ (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ποσειδώνος - Αμφιθέας) αριστερά ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (από Π. Κουλούρη - Αμφιθέας μέχρι Επισκοπής - προέκταση άξονος Επισκοπής) Β Π. ΚΟΥΛΟΥΡΗ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ - Ν. ΦΙΛΙΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 18, 63, 60, 9, 8, 7) - Π. ΚΟΥΛΟΥΡΗ 1150 Γ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 52, 51) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 1, 2, 3, 4, 75, 74, 73, 72, 71, 70) - ΑΜΦΙΘΕΑΣ 1000 Δ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ - Ν. ΦΙΛΙΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 18, 19, 68, 67, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 56, 56, 55, 54, 53) - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 850 Ε ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (σημεία 39, 40, 41, 65, 33, 34, 35, 36, 57, 58, 60, 61) - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

37 ΑΜΦΙΘΕΑΣ (από Π. Κουλούρη - Ποσειδώνος μέχρι Ανώνυμο 4) Π. ΚΟΥΛΟΥΡΗ (από Ανώνυμο 3 μέχρι Ποσειδώνος - Αμφιθέας) αριστερά ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ (από Π. Κουλούρη - Αμφιθέας μέχρι Επισκοπής) Σ.Ε. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες που δεν περιγράφονται έχουν: Σ.Ε. = 1,0. 260

38 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ: ÍÇÓÏÓ: Ó ÏÉÍÏÕÓÓÁ Ó ÏÉÍÏÕÓÓÇÓ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Ó ÏÉÍÏÕÓÓÁÓ Á Æþíç: 0, 83 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë. âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 D : 2 ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé ôïí ïéêéóìü Ó ÏÉÍÏÕÓÓÁ ðïõ ðåñéêëåßåôáé áðü ôá óçìåßá (1, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1) ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: Ó.Å. = 1,0. 261

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 261 262 KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Ο.) 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο. 2.ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α Ζώνη: 0,60 0,45 ΧΧΧ : 1,00 Α Ζώνη: Γραμμική ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (όλο το εντός οικισμού τμήμα) 800 Όλο το εντός Σχεδίου τμήμα του οικισμού Αγίου Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,80 Για τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.=1,00 XXVIIΙ: 1,20 XXΧ: 1,00 XXXIΙ: 0,80 D1 : Φ.Ε.Κ. 723/τ.Δ'/8.9.1986 - Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX e-mail www.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX e-mail www. CAR EXPERT AUTO MOTO ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2281077261 2281081388 6971843501 carexpert3@gmail.com CHEAPCARHIRE AUTO MOTO ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 6942670542 social@cheapcarhire.gr www.cheapcarhire.gr/syros D & D MOTOR AUTO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ 4. ÍÏÌÏÓ ÎÁÍÈÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣAΣ ΔHΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20.7.2007 Αρ.Πρωτ.729. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 20.7.2007 Αρ.Πρωτ.729. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 20.7.2007 Αρ.Πρωτ.729 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών αντικειμενικών αξιών Σας αποστέλλουμε, για να λάβετε γνώση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 107 108 ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔHΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΟΥΣΥΡΑ» Επιχειρήσεις που παρέχουν έκπτωση στα μέλη του συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΟΥΣΥΡΑ» Επιχειρήσεις που παρέχουν έκπτωση στα μέλη του συλλόγου ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΟΥΣΥΡΑ» Επιχειρήσεις που παρέχουν έκπτωση στα μέλη του συλλόγου Διακριτικός τίτλος επιχείρησης Επωνυμία / ιδιοκτήτης Διεύθυνση Ποσοστό έκπτωσης Διευκρυνίσεις DIVA - UNDERWEAR

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 266 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ. στις 31-12-2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ. στις 31-12-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΑ στις ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση Περιουσίας της Τράπεζας Γερανίου 30 & Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), όροφοι 1ος έως 4ος, Τ.Κ. 105 52,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΑΛΙΘΟΥ - Ε. ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ - ΥΛΑΙΘΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΑΛΙΘΟΥ - Ε. ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ - ΥΛΑΙΘΟΥ 5.ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΔHΜΟΣ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα