ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ"

Transcript

1 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÅÓ Ι ΙΙ ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ÁÈÇÍÁ ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2006

2

3 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÅÓ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ÍÏÌÏÓ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ÍÏÌÏÓ ΑΧΑΪΑΣ 3. ÍÏÌÏÓ ΗΛΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. ÍÏÌÏÓ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2. ÍÏÌÏÓ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4. ÍÏÌÏÓ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ÍÏÌÏÓ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2. ÍÏÌÏÓ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3. ÍÏÌÏÓ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4. ÍÏÌÏÓ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

4 Αριθμός Πρωτοκόλλου Υπουργικής Απόφασης /3634/ΟΟΤΥ/Δ, ΠΟΛ-1158/

5 1. Óõíôïìïãñáößåò Ô.Æ. = ÔéìÞ Æþíçò (ÊõêëéêÞ Þ ÃñáììéêÞ) Ó.Á.Ï. = ÓõíôåëåóôÞò Áîéïðïßçóçò ÏéêïðÝäïõ Ó.Å. = ÓõíôåëåóôÞò Åìðïñéêüôçôáò Ô.O. = ÔéìÞ ÏéêïðÝäïõ Ó.Ï. = ÓõíôåëåóôÞò ÏéêïðÝäïõ Ê. = ÓõíôåëåóôÞò ÅêìåôÜëëåõóçò Éóïãåßïõ 2. Ãéá ôéò ðåñéï Ýò ôùí ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí, Äçìïôéêþí êáé Êïéíïôéêþí ÄéáìåñéóìÜôùí, êáé Ïéêéóìþí ðïõ áíáöýñïíôáé óôïõò Ðßíáêåò Ôéìþí, éó ýïõí ïé ìý ñé óþìåñá ñçóéìïðïéïýìåíïé Üñôåò, êáèþò êáé ôõ üí óõìðëçñùìáôéêïß ôïõò. 3. Óå ïéêéóìïýò ðñïûöéóôüìåíïõò ôïõ Ýôïõò 1923 Þ êüôù ôùí 2000 êáôïßêùí, ðñïêåéìýíïõ íá áðïäåé èåß, üðïõ áìöéóâçôåßôáé, üôé ôï áêßíçôï âñßóêåôáé ìýóá óôá üñéá ôïõ ïéêéóìïý, åí üëù Þ åí ìýñåé, áðáéôåßôáé ó åôéêþ âåâáßùóç ôïõ áñìüäéïõ Ðïëåïäïìéêïý ãñáöåßïõ ôçò Íïìáñ ßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò Þ éäéþôç ìç áíéêïý èåùñçìýíç áðü ôçí áñìüäéá õðçñåóßá. 4. Ç ôéìþ ôïõ Ó.Ï.ôåë. ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí åöáñìïãþ ôïõ áíôßóôïé ïõ ôýðïõ ôùí óåë. 12 êáé 13, ëáìâüíåôáé õðüøç ìüíï ãéá ïéêüðåäá ðïõ âñßóêïíôáé óå ïéêéóìïýò ðñïûöéóôüìåíïõò ôïõ 1923 Þ êüôù ôùí 2000 êáôïßêùí, åöüóïí ðëçñïýíôáé ïé ðñïûðïèýóåéò êáé éó ýïõí ïé ßäéïé üñïé äüìçóçò πïõ áíáëõôéêü áíáãñüöïíôáé óôéò áíôßóôïé åò óåë. 12 êáé 13. Óå êüèå Üëëç ðåñßðôùóç ðïõ ï Ó.Á.Ï. óõìâïëßæåôáé ìå D (D 1, D 2, D3ê.ë.ð.) äåí åöáñìüæåôáé ï ôýðïò Ó.Ï.Ôåë..

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟ Τ.Ζ. Σ.Α.Ο. 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,

7 Π ΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Σ.Α.Ο. 0 1,90 0 2,10 2,30 2,40 2,50 2,60 2,80 0 3,30 3,60 4,20 4,80 5,40 *

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Συνέχεια) ΤΙΜΗ ΟΙΚΟ Τ.Ζ. Σ.Α.Ο. 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1, ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία οικοπέδου που έχει πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο με Σ.Ε.=1,0 και δίνεται στον πίνακα ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Η τιμή του Σ.Α.Ο. θα λαμβάνεται με 4 δεκαδικά ψηφία. Παραδείγματα: 1. Τ.Ζ.=900 και Σ.Α.Ο.=2,40 τότε Τ.Ο.=425 /τ.μ. 2. Τ.Ζ.=1.250 και Σ.Α.Ο.=0,50 από τον για Τ.Ζ.=1.200 και Σ.Α.Ο.=0,50, Τ.Ο.=239 πίνακα: για Τ.Ζ.=1.300 και Σ.Α.Ο.=0,50, Τ.Ο.= Τ.Ζ.=1.400 και Σ.Α.Ο.=0,5280 από τον για Τ.Ζ.=1.400 και Σ.Α.Ο.=0,50, Τ.Ο.=320 πίνακα: για Τ.Ζ.=1.400 και Σ.Α.Ο.=0,60, Τ.Ο.=369 τότε τότε Τ.Ο.= 239 ( ) ( ) =264,00 /τ.μ. ( ) Τ.Ο.= 320 ( ) (0,5280 0,50) =333,72 /τ.μ. (0,60 0,50)

9 Δ ΟΥ (Τ.Ο.) Σ.Α.Ο. 0 1,90 0 2,10 2,30 2,40 2,50 2,60 2,80 0 3,30 3,60 4,20 4,80 5,40 * Τ.Ζ.=1.650 και Σ.Α.Ο.=623 πό τον για Τ.Ζ.=1.600 και Σ.Α.Ο.=1,00, Τ.Ο.=633 πίνακα: για Τ.Ζ.=1.700 και Σ.Α.Ο.=1,00, Τ.Ο.=697 τότε Τ.Ο.= ( ) ( ) 633 =665,00 /τ.μ. (Ι) ( ) πό τον πίνακα: για Τ.Ζ.=1.600 και Σ.Α.Ο.=0, Τ.Ο.=746 για Τ.Ζ.=1.700 και Σ.Α.Ο.=0, Τ.Ο.=822 τότε Τ.Ο.= ( ) ( ) 746 =784,00 /τ.μ. (ΙΙ) ( ) πό τα για Τ.Ζ.=1.650 και Σ.Α.Ο.=1,00, Τ.Ο.=665,00 ) και (ΙΙ): για Τ.Ζ.=1.650 και Σ.Α.Ο.=0, Τ.Ο.=784,00 τότε Τ.Ο.= (784,00 665,00) (623 1,00) 665,00 =76685 /τ.μ. (0 1,00) Σ.Α.Ο.... * Για Σ.Α.Ο. μεγαλύτερο του 5,40, Τ.Ο.= Τ.Ο. (για Σ.Α.Ο. 5,40), (βλέπε Φ.Ε.Κ. 91/β/ ) 5,40 π.χ. Για Τ.Ζ.=2.100 και Σ.Α.Ο.=5,40, τότετ.ο.= Για Σ.Α.Ο.=6,00 έχουμε Τ.Ο.= ,00 =5.012,2222 5,40

10 Σ.Ε. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕ Σ. Α. Ο. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 1 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,5 6 6,5 7 7, ,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 0,15 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,3 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,4 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,5 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,6 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,7 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,8 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 1 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,51 0,53 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,51 0,53 0,55 0,55 0,55 0,55 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52 0,52 0,53 0,55 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54 0,55 0,56 0,56 0,57 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 O Συντελεστής εκμετάλλευσης ισογείου δίνεται στον πίνακα ανάλογα με τον συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) και τον συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου. (Κ) (ΣΑΟ)

11 ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) Σ. Α. Ο. 0,46 0,46 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 1,9 0,48 0,48 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,61 0,62 0,62 2 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,62 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 2,1 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,64 0,65 2,3 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 0,64 2,4 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,64 0,64 0,65 2,5 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,64 0,65 0,65 2,6 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,64 0,65 0,65 2,8 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 3 0,60 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 3,3 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 3,6 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 0,69 0,70 0,70 4,2 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 4,8 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 5,4 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 Παραδείγματα: 1. Για και τότε 2. Για και τότε (Γίνεται γραμμική παραβολή του και ). ΣΕ = ΣΑΟ = 3,60 Κ = 0,64 ΣΕ = 4,0 ΣΑΟ = 0,55 Κ = 0,42 ΣΑΟ 0,60 0,50 (Γίνεται γραμμική παρεμβολή του ΣΑΟ 0,60 και 0,50) 3

12 Ó.Ï. ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÕÖÉÓÔÁÌÅÍÏÓ ÔÏÕ 1923 Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá êáé ëïéðýò ñþóåéò ðëçí áõôþí ãéá ôéò ïðïßåò ïñßæåôáé åéäéêüò Ó.Á.Ï. (ôýðïé ðáñáãñüöùí 1 êáé 2) Þ áêüëõðôá ïéêüðåäá ìå åðéöüíåéá ìåãáëýôåñç ôùí 500 ô.ì. êáé ìå åðéôñåðüìåíç ìýóç äïìþóéìç åðéöüíåéá ßóç ìå áõôþ ôùí ïéêïðýäùí åðéöáíåßáò 500 ô.ì. Þ ìå áõôþ ôùí ïéêïðýäùí ìå åðéöüíåéá ðüíù áðü 2000 ô.ì., ùò Ó.Ï. ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïí ôýðï: (Å.ïéê.-500) 0.40 Ó.Ï.ôåë.= [ 1+ x Ó.Ï. 500 [ üðïõ Å.ïéê. ôßèåôáé ç åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá Þ ç åëü éóôç åðéöüíåéá ôïõ êáôü êáíüíá áñôßïõ ïéêïðýäïõ ôçò ðåñéï Þò ôïõò üôáí ðñüêåéôáé ãéá ïéêüðåäá ðïõ ìðïñïýí íá Ó.Á.Ï. D1 : Ð.Ä (Ö.Å.Ê. 138/ Ä /81), (Ö.Å.Ê. 459/Ä /81), (Ö.Å.Ê. 496/Ä /82). ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÕÖÉÓÔÁÌÅÍÏÓ ÔÏÕ Ãéá ôïõñéóôéêýò åãêáôáóôüóåéò êáé êôßñéá áìéãïýò åðáããåëìáôéêþò ñþóåùò: á. Ãéá ïéêüðåäá Þ ôìþìáôá ïéêïðåäïõ ìý ñé 2000 ô.ì. : â. Ãéá ôï ôìþìá ïéêïðåäïõ ðüíù áðü 2000 ô.ì. : Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï.=0,40 2. Ãéá êôßñéá êïéíþò ùöåëåßáò: á. Ãéá ïéêüðåäá Þ ôìþìáôá ïéêïðýäïõ ìý ñé 2500 ô.ì. : â. Ãéá ôï ôìþìá ïéêïðåäïõ ðüíù áðü 2500 ô.ì. : 3. Ãéá êáôïéêßá, áêüëõðôá ïéêüðåäá êáé ëïéðýò ñþóåéò: á. Ãéá ïéêüðåäï ìéêñüôåñï Þ ßóï ìå 100 ô.ì. : â. Ãéá ïéêüðåäï ìåãáëýôåñï ôùí 100 ô.ì. êáé ìéêñüôåñï Þ ßóï ìå 200 ô.ì.: ã. Ãéá ïéêüðåäï ìåãáëýôåñï ôùí 200 ô.ì. êáé ìéêñüôåñï Þ ßóï ìå 300 ô.ì.: ä. Ãéá ïéêüðåäï ìåãáëýôåñï ôùí 300 ô.ì. êáé ìéêñüôåñï Þ ßóï ìå 500 ô.ì.: å. Ãéá ïéêüðåäï ìåãáëýôåñï ôùí 500 ô.ì. êáé ìéêñüôåñï Þ ßóï ìå 2000 ô.ì.: Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï.=0,40 Ó.Á.Ï.=0 Ó.Á.Ï.=0 Ó.Á.Ï.=1,00 Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï. = 400 ÅðéöÜíåéá ÏéêïðÝäïõ óô. Ãéá ïéêüðåäï ìåãáëýôåñï ôùí 2000 ô.ì. : Ó.Á.Ï. = 400+ x (ÅðéöÜíåéá ÏéêïðÝäïõ ) ÅðéöÜíåéá ÏéêïðÝäïõ ÐÑÏÓÏ Ç: Óôéò äýï ðáñáðüíù (å) êáé (óô) ðåñéðôþóåéò, ïé ôéìýò ôïõ Ó.Á.Ï. èá óôñïããõëïðïéïýíôáé óå äýï (2) äåêáäéêü øçößá. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: Ãéá ïéêüðåäá ìå åìâáäü ìåãáëýôåñï áðü ôï äéðëüóéï ôïõ êáôü êáíüíá Üñôéïõ ïéêïðýäïõ ôçò ðåñéï Þò ôïõò, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò üôé äåí ìðïñåß íá êáôáôìçèïýí óå ìéêñüôåñá Üñôéá ïéêüðåäá. Ôüôå ùò Ó.Á.Ï. ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïí ôýðï ôçò ðáñáãñüöïõ 3å & 3óô, ãéá ïëüêëçñç ôçí åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðñïóêïìéóôåß âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò, ôüôå ùò Ó.Á.Ï. ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôçí åëü éóôç åðéöüíåéá ôïõ êáôü êáíüíá áñôßïõ ïéêïðýäïõ áõôþò ôçò ðåñéï Þò. Áí ðñïóêïìéóôåß âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò üôé ôï ïéêüðåäï ìðïñåß íá êáôáôìçèåß óå ìéêñüôåñá Üñôéá ïéêüðåäá êáé ðïéýò åßíáé ïé åðéöüíåéýò ôïõò, ôüôå ï Ó.Á.Ï. õðïëïãßæåôáé ìå ôïõò ôýðïõò ôùí ðáñáãñüöùí 3å & 3óô êáé ëáìâüíåôáé ï ìýóïò üñïò ôùí Ó.Á.Ï. ðïõ áíôéóôïé åß óôéò åðéöüíåéåò ôùí åðß ìýñïõò áñôßùí ïéêïðýäùí óôá ïðïßá ìðïñåß íá êáôáôìçèåß ç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ. (ÐÏË. 1214/ Ö.Å.Ê. 851/Â/ )

13 Ó.Ï. Ãéá ïéêüðåäá ìå êáôïéêßá êáé ëïéðýò ñþóåéò ðëçí áõôþí ãéá ôéò ïðïßåò ïñßæåôáé åéäéêüò Ó.Á.Ï. (ôýðïé ðáñáãñüöùí 1 êáé 2) Þ áêüëõðôá ïéêüðåäá ìå åðéöüíåéá ìåãáëýôåñç ôùí 550 ô.ì. êáé ìå åðéôñåðüìåíç ìýóç äïìþóéìç åðéöüíåéá ßóç ìå áõôþ ôùí ïéêïðýäùí åðéöáíåßáò 550 ô.ì., ùò Ó.Ï. ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïí ôýðï: [ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÊÁÔÙ ÔÙÍ 2000 ÊÁÔÏÉÊÙÍ [ (Å.ïéê.-550) 0.40 Ó.Ï.ôåë.= 1+ x Ó.Ï. 550 üðïõ Å.ïéê. ôßèåôáé ç åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ óå ôåôñáãùíéêü ìýôñá Þ ç åëü éóôç åðéöüíåéá ôïõ êáôü êáíüíá áñôßïõ ïéêïðýäïõ ôçò ðåñéï Þò ôïõò üôáí ðñüêåéôáé ãéá ïéêüðåäá ðïõ ìðïñïýí íá êáôáôìçèïýí óå ìéêñüôåñá Üñôéá ïéêüðåäá. Ó.Á.Ï. D2 : Ð.Ä (Ö.Å.Ê. 181/ Ä /85), (Ö.Å.Ê. 133/Ä /87). ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÊÁÔÙ ÔÙÍ 2000 ÊÁÔÏÉÊÙÍ 1. Ãéá ïéêüðåäá ôïõñéóôéêþí åãêáôáóôüóåùí êáé áìéãïýò åðáããåëìáôéêþò óôýãçò: á. Ãéá ôá ðñþôá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: â. Ãéá ôá åðüìåíá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: ã. Ãéá ôá åðüìåíá 1800 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: ä. Ãéá ôá åðüìåíá 2000 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: å. Ãéá ôï ðýñáí ôùí 4000 ô.ì. ôìþìá ôïõ ïéêïðýäïõ: Ó.Á.Ï.=0 Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï.=0,60 Ó.Á.Ï.=0,50 Ó.Á.Ï.=0,40 2. Ãéá ïéêüðåäá ðïõ Ý ïõí áñáêôçñéóèåß þñïé ãéá áíýãåñóç êôéñßùí êïéíþò ùöýëåéáò: á. Ãéá ôá ðñþôá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: â. Ãéá ôá åðüìåíá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: ã. Ãéá ôá åðüìåíá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: ä. Ãéá ôï ðýñáí ôùí 300 ô.ì., ôìþìá ôïõ ïéêïðýäïõ: 3. Ãéá êáôïéêßá êáé áêüëõðôá ïéêüðåäá: á. Ãéá ôá ðñþôá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: â. Ãéá ôá åðüìåíá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: ã. Ãéá ôá åðüìåíá 100 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: ä. Ãéá ôá åðüìåíá 250 ô.ì. ôïõ ïéêïðýäïõ: å. Ãéá ïéêüðåäï ìåãáëýôåñï ôùí 550 ô.ì. : Ó.Á.Ï. = 400 ÅðéöÜíåéá ÏéêïðÝäïõ Ó.Á.Ï.=0 Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï.=0,60 Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï.=0 Ó.Á.Ï.=0,80 Ó.Á.Ï.=0,60 Ó.Á.Ï.=0,40 ÐÑÏÓÏ Ç: Óôçí ðáñáðüíù (å) ðåñßðôùóç, ïé ôéìýò ôïõ Ó.Á.Ï. èá óôñïããõëïðïéïýíôáé óå äýï (2) äåêáäéêü øçößá. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: Ãéá ïéêüðåäá ìå åìâáäü ìåãáëýôåñï áðü ôï äéðëüóéï ôïõ êáôü êáíüíá áñôßïõ ïéêïðýäïõ ôçò ðåñéï Þò ôïõò, áðáéôåßôáé âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò üôé äåí ìðïñåß íá êáôáôìçèïýí óå ìéêñüôåñá Üñôéá ïéêüðåäá. Ôüôå ùò Ó.Á.Ï. ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôïí ôýðï ôçò ðáñáãñüöïõ 3å, ãéá ïëüêëçñç ôçí åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ. Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ðñïóêïìéóôåß âåâáßùóç ôçò Áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò, ôüôå ùò Ó.Á.Ï. ëáìâüíåôáé áõôüò ðïõ áíôéóôïé åß óôçí åëü éóôç åðéöüíåéá ôïõ êáôü êáíüíá Üñôéïõ ïéêïðýäïõ áõôþò ôçò ðåñéï Þò. Áí ðñïóêïìéóôåß âåâáßùóç ôçò áñìüäéáò ÐïëåïäïìéêÞò Õðçñåóßáò Þ ôïõ ÄÞìïõ Þ ôçò Êïéíüôçôáò üôé ìðïñåß íá êáôáôìçèåß óå ìéêñüôåñá Üñôéá ïéêüðåäá êáé ðïéýò åßíáé ïé åðéöüíåéýò ôïõò, ôüôå ï Ó.Á.Ï. õðïëïãßæåôáé ìå ôïí ôýðï ôçò ðáñáãñüöïõ 3å êáé ëáìâüíåôáé ï ìýóïò üñïò ôùí Ó.Á.Ï. ðïõ áíôéóôïé åß óôéò åðéöüíåéåò ôùí åðß ìýñïõò áñôßùí ïéêïðýäùí óôá ïðïßá ìðïñåß íá êáôáôìçèåß ç óõíïëéêþ åðéöüíåéá ôïõ ïéêïðýäïõ. (ÐÏË. 1214/ Ö.Å.Ê. 851/Â/ )

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

15 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

16 ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 60 Β Ζώνη: 0,80 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXII: 0 XXVIII: 0 XXXII: 0,80 ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ÁΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝÏÕ 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΕΡΓΑΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 600  Æþíç: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ - ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΟΜΗΡΟΥ - ΚΑΒΑΦΗ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Εργάνης - Ανώνυμο 8 μέχρι Ιωνίας) ÁΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Ιωνίας μέχρι Καζαντζάκη - Μακρυγιάννη) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Ανώνυμο 8 μέχρι Εθνικής Συμφιλίωσης) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Ιωνίας) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Ιωνίας μέχρι Εθνική οδό) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Καραολή) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Κόντογλου μέχρι Βοσπόρου) ΙΩΝΙΑΣ (από Παπασταματίου Πυθ. μέχρι Κορυτσάς) ΙΩΝΙΑΣ (από Κορυτσάς μέχρι Σοφοκλέους) ΙΩΝΙΑΣ (από Σοφοκλέους μέχρι Ανώνυμο 8) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (από Εθνική οδό μέχρι Εθνικής Αντίστασης) ΣΜΥΡΝΗΣ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Μαγνησίας) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ (από Καραολή μέχρι Αγ. Κωνσταντίνου) ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: Ó.Å. Ó.Å. =

17 ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁΓΡΙΝΙÏÕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α και Β Æþíες: 1,00 Γ Ζώνη: 0,90 Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, και Η Ζώνες: 0,80 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) VI: 3, 40 XVIII: 2,20 XXII: 0 XXVIII: 0 XXXII: 0,80 D1 : ΔΗΜΟΣ Αγρινίου (ΦΕΚ 125/τ.Δ. / ) Τομέας Α: Σ.Α.Ο. = 0,80. Ουδεμία Παρέκλιση Τομέας Β: Σ.Α.Ο. = 0,60. 2 ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0,80 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 300μ, με μέγιστη συνολική επιφάνεια 2 ορόφων 180μ. D 2 : Συνοικισμός Αη Βασιλιώτικα Αγρινίου (ΦΕΚ 126/τ.Δ. /ΦΕΒΡ. 1986) Τομέας Α: Σ.Α.Ο. = 0,80 2 ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0 για οικόπεδα που υπήρχαν στις και έχουν εμβαδό μικρότερο από 150μ αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφ όσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 2 120μ. Τομέας Β: Σ.Α.Ο. = 0,60 2 Α ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0 για οικόπεδα που υπήρχαν στις και έχουν εμβαδό μικρότερο από 150μ αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφ όσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 2 120μ. Β ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ: Σ.Α.Ο. = 0,80 για οικόπεδα που είναι άρτια σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις α και β εφ 2 όσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240μ. α) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Υπήρχαν οικόπεδα κατά τις και έχουν κατά την δημοσίευση του παρόντος ελάχιστο πρόσωπο 8 2 μέτρων, ελάχιστο βάθος 12 μέτρων και ελάχιστο εμβαδό 150μ. β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και έχουν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α. Οι χαρακτήρες D1 και D2 χρησιμοποιούνται για τις νέες εντάξεις (επεκτάσεις) σε σχέδια πόλεως σύμφωνα με τον Ν.1337/ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΔΑΓΚΛΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ - ΚΑΚΑΒΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΚΡΗ Δ. - ΔΑΓΚΛΗ 900  Æþíç: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 58 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 59 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 60 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 61 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ - Γ. ΡΙΤΣΟΥ - ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΣΠΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 62 - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. - ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 800

18 Γ Æþíç: ΕΡΓΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 54 - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 52 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 51 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 50 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 64 - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΠΑΛΛΑΔΟΣ - ΡΕΜΠΕΛΙΑ Κ. - ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44 - ΘΕΣΤΙΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΠΑΣΧΟΥ Π. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 63 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ - ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ - ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΙΑ - ΠΑΝΔΩΡΑΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 62 - ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΣΠΩΣ - ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ - Γ. ΡΙΤΣΟΥ - ΒΑΡΝΑΛΗ - ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΡΓΑΝΗΣ 700 Δ Ε Æþíç: Ζώνη: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 90 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΦΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 39 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΠΑΣΧΟΥ Π. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΘΕΣΤΙΕΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44 - ΚΟΥΡΤΗ ΒΑΣ. - ΡΕΜΠΕΛΙΑ Κ. - ΠΑΛΛΑΔΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΛΕΩΝΙΔΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 64 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 50 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 51 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 52 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 54 - ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 - ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΑΒΑΦΗ ΣΤ Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ζ Η Ζώνη: Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 63 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 90 - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Εθν. Οδό μέχρι και Ο.Τ. 775) δεξιά ÁΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ο.Τ.776 μέχρι Ανώνυμο 90) δεξιά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Εθν. Οδό μέχρι και Ο.Τ. 791) αριστερά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ανώνυμο 90 μέχρι Ανώνυμο 6) δεξιά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ο.Τ. 729 μέχρι και Ο.Τ. 688) αριστερά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ο.Τ. 682 μέχρι Ανώνυμο 6) αριστερά ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (από Ανώνυμο 6 μέχρι Τέρμα Ορίου σχεδίου Πόλεως) Ó.Å.

19 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Παλαμά Κ. - Ιερού Λόχου) ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (από Παλαμά Κ. - Ιερού Λόχου μέχρι Τερτσέτη) ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ( από Κακαβιά και Πλ. Τσακανίκα μέχρι Καψάλη) ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (από Καψάλη μέχρι Ανώνυμο 62) ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Βότση Δ.) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (από Βότση Δ. μέχρι Δαγκλή) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (από Ανώνυμο 8 μέχρι Βάρναλη) δεξιά ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (από Ανώνυμο 8 μέχρι Καζαντζάκη Ν.) αριστερά ΒΟΤΣΗ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου μέχρι Μακρή Δ.) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Στάϊκου Ι. μέχρι Μπαϊμπά Γ.) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Μπαϊμπά Γ. μέχρι Παναγοπούλου Αφών) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Παναγοπούλου Αφών μέχρι Μακρή Δ.) ΓΡΙΒΑ Θ. (από Μακρή Δ. μέχρι Αλεξοπούλου Κ.) ΔΑΓΚΛΗ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Μακρή Δ.) ΔΑΓΚΛΗ (από Μακρή Δ. μέχρι Παπαφώτη - Δεληγιώργη) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ. (ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ στο χάρτη) (από Καλυβίων μέχρι Κεφαλληνίας και Γ Σεπτεμβρίου) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (από Πλ. Παναγοπούλου - Παπαθανάση Αθ. μέχρι Μακρή Δ.) ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (από Μακρή Δ. μέχρι Παπαφώτη - Λορέντζου Μαβίλη) ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι Σουλίου Π.) ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Σουλίου μέχρι Καραπαπά Γ.) ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Καραπαπά Γ. μέχρι Σκαλτσοδήμου Β.) δεξιά ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ (από Καραπαπά Γ. μέχρι Πλ. Τσακανίκα) αριστερά ΔΙΑΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Κατράκη Μ. μέχρι Εθνικής Ανεξαρτησίας) δεξιά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Ανώνυμο 63 μέχρι Αγγελοκάστρου και Ο.Τ. 1279) αριστερά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ο.Τ. 824) αριστερά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Ανώνυμο 57 μέχρι Αγγελοκάστρου) αριστερά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Αγγελοκάστρου μέχρι Εθνικής Ανεξαρτησίας) αριστερά ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου μέχρι Πλ. Βελουχιώτη Άρη) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Πλ. Βελουχιώτη Άρη μέχρι Μ. Δένδρου) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Μ. Δένδρου μέχρι Θεστιέων) ΕΛΗ ΠΑΝ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (από Τσαλδάρη Π. Μέχρι Σουλίου) ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (από Σουλίου μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΗΛΙΑΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Ζωοδόχου Πηγής) ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Ζωοδόχου Πηγής μέχρι Βενιζέλου Ελ.) ΘΕΜΙΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗ (από Τσαλδάρη Π. μέχρι Σαλάκου Χρ. - Κέντρου Αφών) ΚΑΚΑΒΙΑ (από Πλ. Τσακανίκα μέχρι Μπαϊμπά Γ.) δεξιά ΚΑΚΑΒΙΑ ( από Αγ. Χριστοφόρου μέχρι Πλ. 28ης Οκτωβρίου) αριστερά ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (από Μακρή Δ. μέχρι Μητροπολίτου Χριστοφόρου) Ó.Å. 2,2 4,3 3,4 2,2 3,8 2,6 3,8 2,4 3,4 3,8 3,8 3,8 3,6 2,5 4,2 2,2 4,5 2,2 2,8 2,8

20 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Τερτσέτη Γ.) ΚΑΛΥΒΙΩΝ (από Τερτσέτη Γ. μέχρι Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων) ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡΑΠΑΠΑ Γ. (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Δημοτσελίου) ΚΑΡΑΠΑΠΑ Γ. (από Δημοτσελίου μέχρι Μπουκογιάννη - Καράπαπα Φ.) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ Γ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΩΝ (από Καζαντζή Βότση Δ. μέχρι Δαγκλή) ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΩΝ (από Δαγκλή μέχρι Παλαμά Κ.) ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΦΩΝ (από Παλαμά Κ. μέχρι Αγ. Δημητρίου) ΚΟΚΚΑΛΗ (από Μεγιστίου μέχρι Κολοκοτρώνη και Κλέπας) ΚΟΡΑΗ ΑΔΑΜ. ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΑΚΑΤΑ ΛΟΥΡΙΩΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ (από Κυριαζή μέχρι Δεληγιώργη) ΜΑΚΡΗ Δ. (από Δαγκλή μέχρι Τρικούπη Χαρ.) ΜΑΚΡΗ Δ. (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Γοργοποτάμου) αριστερά ΜΑΚΡΗ Δ. (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Καλύβα Ευτυχίας) δεξιά ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (από Παπαφώτη και Δεληγιώργη μέχρι Βαρνακιώτη) ΜΠΑΪΜΠΑ Γ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Γρίβα Θ.) ΜΠΑΪΜΠΑ Γ. (από Γρίβα Θ. μέχρι Πλ. 28ης Οκτωβρίου) ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΒΑ ΑΦΩΝ (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Καράγεωργα Σάκη) ΝΤΟΒΑ ΑΦΩΝ (από Καράγεωργα Σάκη μέχρι Σουλίου) δεξιά ΠΑΛΑΜΑ Κ. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΩΝ (από Τρικούπη Χαρ. μέχρι Σούλου Παν.) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΩΝ (από Σούλου Παν. μέχρι Γοργοποτάμου) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. (ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ) (από Πλ. 28ης Οκτωβρίου μέχρι Ίσκου Ανδρ.) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΦΩΝ ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Δαγκλή μέχρι Παλαμά Κ.) (από Παλαμά Κ. μέχρι Τερτσέτη Γ.) ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΩΝ (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Δημοτσελίου) (από Δημοτσελίου μέχρι Σουλίου - Μπουκογιάννη) (από Σουλίου - Μπουκογιάννη μέχρι Ελύτη Οδυσ. - Ρίτσου Γ.) (από Ελύτη Οδυσ. - Ρίτσου Γ. μέχρι Βενιζέλου Ελ.) (από Κακαβιάς - Πανοπούλου Δ. μέχρι Γοργοποτάμου) (από Κακαβιάς - Πανοπούλου Δ. μέχρι Γοργοποτάμου) (από Γοργοποτάμου μέχρι Στράβωνος) ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ (από Σκαλτσοδήμου Β. μέχρι Κακαβιάς) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ (από Δημοτσελίου μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου) αριστερά δεξιά αριστερά Ó.Å. 3,2 3,2 3,5 3,5 2,5 4,5 3,6 2,5 4,5 4,0 3,5 3,5 2,5 2,2 4,0 4,5 4,3 3,5 4,8 3,4 3,4 3,4 4,5 4,5

21 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ (από Αγ. Χριστοφόρου μέχρι Βλαχοπούλου Αλ.) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Τσαλδάρη Π. μέχρι Σουλίου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Δαγκλή μέχρι Αγ. Δημητρίου) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Αγ. Δημητρίου μέχρι Καλυβίων) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Σουλίου μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ (από Καλυβίων μέχρι Ζακύνθου) αριστερά ΠΟΙΗΤΩΝ ΠΟΥΚΕΒΙΛ ΠΥΡΡΑΣ ΣΑΛΑΚΟΥ ΧΡ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Καζάντζη και Βότση) ΣΚΑΛΤΣΟΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Δημοτσελίου) δεξιά ΣΟΥΛΙΟΥ (από Πλ. Χατζοπούλου μέχρι Παπαστράτου Αφών και Μπουκογιάννη) αριστερά ΣΟΥΛΙΟΥ (από Δημοτσελίου μέχρι Παπαστράτου Αφών) δεξιά ΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Παναγοπούλου Αφών) ΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. (από Παναγοπούλου Αφών μέχρι Μακρή Δ.) ΣΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. (από Μακρή Δ. μέχρι Αγ. Αναργύρων - Αλεξοπούλου Κ.) ΣΤΑΪΚΟΥ Δ. (από Μπουκογιάννη μέχρι 14ης Σεπτεμβρίου) ΣΤΑΪΚΟΥ Δ. (από 14ης Σεπτεμβρίου μέχρι Ρίτσου Γ.) ΣΤΑΪΚΟΥ Ι. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Αντωνοπούλου Κ. - Γρίβα Β.) ΣΤΑΪΚΟΥ Ι. (από Αντωνοπούλου Κ. - Γρίβα Θ. μέχρι Κακαβιάς) ΣΤΑΪΚΟΥ Ι. (από Κακαβιάς μέχρι Καψάλη) ΤΕΡΤΣΕΤΗ (από Καλυβίων μέχρι Κυριαζή Αθ. - Μαβίλη Λορέντζου) ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (39ου Συντάγματος) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Πλ. Δημοκρατίας μέχρι Βότση Δ. και Παναγοπούλου Αφών) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (Από Παναγοπούλου Αφών μέχρι Μακρή Δ.) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Μακρή Δ. μέχρι Βαρνακιώτη) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Βαρνακιώτη μέχρι Ευγενίου - Ανώνυμο 45) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Ευγενίου - Ανώνυμο 45 μέχρι Πλ. Ελευθέρωσης) ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡ. (από Πλ. Ελευθέρωσης μέχρι Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων) ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Γ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Ζωοδόχου Πηγής) δεξιά ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Παπαστράτου Αφών μέχρι Καζαντζή) αριστερά ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Ζωοδόχου Πηγής μέχρι Πλ. Χατζοπούλου) δεξιά ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από Καζαντζή μέχρι Δαγκλή) αριστερά ΦΙΛΙΑΣ (από Εθνικής Ενότητας και Καλυβίων μέχρι Κορυτσάς) ΧΑΒΕΛΛΑ ΕΥΘ. Ó.Å. 3,4 3,4 2,6 2,6 4,5 3,4 4,5 4,0 4,5 4,5 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν Σ.Ε.=1,0

22 ÁΙΤΩΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 70 Β και Γ Ζώνη: 0,30 Δ Ζώνη: 0,20 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXVI: 1, 40 XXVIII: 0 Ο αναγραφόμενος Σ.Α.Ο. στο χάρτη XXXII (Δ Ζώνη) δεν ισχύει, έγινε XXVIII: 0 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ - 39ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΡΑΤ. - ΑΣΤΙΓΓΟΣ - ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ 650 Â Γ Δ Æþíç: Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 70 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 85 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 84 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 73 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 70 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 65 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 60 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΜΥΜΟΣ 68 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 58 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (Ó.Å.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ÁΣΤΙΓΓΟΣ (από Λάσκαρη Κων. μέχρι Βασ. Κων/νου Β ) αριστερά ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Κουρκουμέλη μέχρι Λάσκαρη Κων.) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Λάσκαρη Κων. μέχρι Βασιλέως Παύλου) ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ (από Σεφέρη Γ. μέχρι Μακαρίου Εθν. - Αγ. Νικολάου) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Κουρκουμέλη μέχρι Λάσκαρη Κων.) ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Λάσκαρη Κων. μέχρι Βασ. Παύλου) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Ανώνυμο 70 - Ανώνυμο 73 μέχρι Ανώνυμο 85 - Ανώνυμο 84) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Άστιγγος - Κορυσχάδων μέχρι Κορυσχάδων - Ανατολική Γέφυρα) ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Όριο Σχεδίου Πόλεως - Σημείο 5 μέχρι επαρχιακή οδό προς Αγρίνιο) ΟΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΑΚΑΤΑ Ó.Å. 2,2 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν Σ.Ε.=1,0

23 ÁΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: OÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Æþíη: 0, 83 Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η Ζώνη: 0,82 Θ, Ι Ζώνες: 0,81 ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ και ΙΔ Ζώνες: 0,78 Για Σ.Α.Ο. Σ.Ο. = 0,30 D 3 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XVI: 2, 40 XΙ X: 2,10 D3: Σ.Α.Ο.=0,80 Παρέκκλιση: Σ.Α.Ο. = 0 για οικόπεδα που υπήρχαν στις και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 150 τ.μ. αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ. 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: Γραμμικές ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (από Στράτου Νικ. (Στρογγυλό) μέχρι Ανώνυμο 26) δεξιά ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Στράτου Νικ. (Στρογγυλό) μέχρι Ανώνυμο 25) αριστερά Â Æþíç: Γραμμικές ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (από Στράτου Νικ. μέχρι Ανώνυμο 27 - προέκταση άξονος Ανωνύμου 27) ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ψαρογιάννη - Τσιρογιάννη Βλ. μέχρι Στράτου Γεωργ. - Στράτου Ανδρ. (Στρογγυλό)) ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (από Νικ. Στράτου μέχρι Ανώνυμο 28) Γ Ζώνη: : Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (από Ανώνυμο 26 μέχρι Ανώνυμο 29) δεξιά 700 Δ Ζώνη:: Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Ανώνυμο 25 μέχρι Ανώνυμο 30) 700 Ε Æþíç: Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ψαρογιάννη - Τσιρογιάννη Βλασσίου) 650 ΣΤ Æþíç: Γραμμική ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ μέχρι Ανώνυμο 25) (από Ανώνυμο 27 - προέκταση άξονος Ανωνύμου Ζ Ζώνη: Η Ζώνη: Γραμμική ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (από Ανώνυμο 28 μέχρι Καραγιάννη Σπύρου) Γραμμική ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (από Ανώνυμο 11 μέχρι Ανώνυμο 4) Θ Ζώνη: ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΧΑΒΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΣΣΙΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ - ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΕΤΤΑ - ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 600

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15 16 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 18 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,55 Γ Ζώνη: 0,70 Δ Ζώνη: 0,90 E Ζώνη: 0,70 ΣΤ Ζώνη: 0,75 D1 ΦΕΚ 1348/Τ.Δ/7-10-93

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 251 ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,15 D 2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Ζώνη: Γραμμική ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 2) 500

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32375 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΡΙΣΣ 32376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931

ΑΔΑ: Β4Γ9ΟΞ7Μ-ΤΘΡ. Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Αθήνα, 07 Αυγούστου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αρ. Πρωτ.: 34931 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31403 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΣ 31404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31707 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΝΗΣ 31708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34521 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34853 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31651 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Άρθρο δ και Άρθρο 48. Β.4 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Άρθρο δ και Άρθρο 48. Β.4 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Άρθρο 47.2. δ και Άρθρο 48. Β.4 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α/29-8-2014) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡ. 3. Η Τοπική Κοινότητα Βασιλόπουλου υπάγεται συγκοινωνιακά στην έδρα της Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (Μεσολόγγι). Α. ΣΩΣΤΟ Β.

ΕΡ. 3. Η Τοπική Κοινότητα Βασιλόπουλου υπάγεται συγκοινωνιακά στην έδρα της Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (Μεσολόγγι). Α. ΣΩΣΤΟ Β. ΕΡ. 1. Που βρίσκεται το Δημαρχείο Μεσολογγίου (Γραφείο Δημάρχου); Α. Κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Β. Στην πλατεία Κέννεντυ. Γ. Στην πλατεία Πέντε Πρωθυπουργών. Δ.Κοντά στην εκκλησία του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Χαλιμούρδα Χριστίνα του Γεωργίου 31 Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ποπάυ" Επωνυμία Θέσεις * 21 3.0,00 Ωράριο: 07:00-14:30 Διεύθυνση: 2ο χιλ. ΕΟ Αγρινίου - Καρπενησίου -- Τηλέφωνο: 26444547 Χαλιμούρδα

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Δράμας Μ. Αλεξάνδρου 7 Πετρόπουλος Αδαμάντιος Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Μυλωνά Μυρσίνη 25210 28422 6932 345 677 25210 69555 6951 119 170 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33171 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος : Δήμος Αγρινίου Δομές στο Δήμο: 41 Χαλιμούρδα Χριστίνα του Γεωργίου 31 Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ποπάυ" (Α1.2) Βρέφη 8 μηνών έως 21 3.100,00 Ωράριο: 07:00-14:30 Διεύθυνση: 2ο χιλ. ΕΟ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔHΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα:

Π51/44. Στο πλαίσιο βελτίωσης λογισμικού ΚΕ.Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση :Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Πληροφορίες : Δαβάκη Ε. Αρ.Τηλεφ. :210.5215388 Αριθ.FAX :210.5229066

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33291 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΡΓΟΛΙΔΣ 33292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.:

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K , Αθήνα Tηλ.: Fax.: Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Αχαρνών 417, T.K. 111 43, Αθήνα Tηλ.: 210 2527816 Fax.: 210 2516111 E-mail: pressoffice@gsae.edu.gr Αθήνα, 3 Μαρτίου/2009 Δελτίο Τύπου Εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρόμος Ονομασία δρόμου Τμήμα Ονομασία τμήματος 1000 Αθηνών (από έξω προς την Αθήνα) 1001 Αθηνών (από Αθήνα προς τα έξω)

Δρόμος Ονομασία δρόμου Τμήμα Ονομασία τμήματος 1000 Αθηνών (από έξω προς την Αθήνα) 1001 Αθηνών (από Αθήνα προς τα έξω) Δρόμος 1000 1001 20000 20001 23000 26000 26001 43000 43001 Ονομασία δρόμου Τμήμα Ονομασία τμήματος Αθηνών (από έξω προς την Αθήνα) SA646 ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα