ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ALPHA PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PROPOSAL FORM FOR LAWYERS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ALPHA PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PROPOSAL FORM FOR LAWYERS"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ALPHA PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PROPOSAL FORM FOR LAWYERS Κωδικός Πελάτη Client Code Αρ. Συμβολαίου Policy No. Αρ. Τιμολογίου Invoice No. Αρ. Λογαριασμού Account No. Το Aσφαλιστήριο βάσει εγειρομένων απαιτήσεων καλύπτει απαιτήσεις οι οποίες εγείρονται για πρώτη φορά εναντίον σας μετά την αναδρομική ημερομηνία που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και οι οποίες προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων και ενώ το Ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ. A claims-made Policy covers claims arising from the performance of professional services after the retroactive date shown on the Policy Schedule and first brought against you while the policy is in force. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ / A. DETAILS OF PROPOSER Πλήρες Όνομα Προτείνοντος / Full Name of Proposer ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ / Mailing Address Οδός και Αριθμός, Αρ. Διαμ., Αρ. Γραφείου ή Ταχ. θυρίδα / Street Name and Number, Flat Νο., Office No. or P.O. Box Ταχυδρομικός Κώδικας / Postcode Δήμος & Επαρχία / Municipality & District Τηλέφωνα / Telephones Οικία / Home Εργασία / Business Κινητό / Mobile Φαξ / Fax Ημερ. Γεννήσεως/ Date of Birth Ηλεκτρονική Διεύθυνση/ Address Αρ. Ταυτ. προτείνοντος / Proposer s identity Νο. Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων (Μητρώου Εργοδότη)/ Social Insurance No B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / B. PROPOSED LICENSED LAWYERS TO BE INSURED Όνομα / Name Συνέταιρος Εργοδοτούμενος / Partner, Employee Ακαδημαϊκά Προσόντα / Qualifications Γ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ / C. RETROACTIVE COVER Εάν διατηρούσατε στο παρελθόν αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ασφαλιστική κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης παρακαλούμε όπως αποστείλετε μαζί με την παρούσα αίτηση ασφάλισης όλους τους Πίνακες Ασφάλισης προηγούμενων ασφαλιστικών καλύψεων στους οποίους να αναγράφονται η περίοδος ασφάλισης και τα Όρια Αποζημίωσης / In the event that you maintained up until this day an unremitting past Professional Indemnity policy cover, you are kindly requested to attach the past policy covers along with all respective Schedules which evidence previous insurance periods, covers and indemnity limits to this present application Δηλώστε Ημερομηνία Αναδρομικής Κάλυψης / Declare Retroactive Date required Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / D. PERIOD OF INSURANCE Περίοδος Ασφάλισης Insurance Period Από / From Μέχρι / To

2 Ε. ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ / E. LIMIT OF INDEMNITY REQUIRED AND DEDUCTIBLE Όριο αποζημίωσης ανά περιστατικό / Limit of Indemnity per any one claim Όριο αποζημίωσης ανά περίοδο ασφάλισης / Limit of Indemnity in the aggregate Αφαιρετέο Ποσό / Deductible ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ / F. DETAILS OF YOUR PROFESSION 1. Παρακαλώ δηλώστε τον αριθμό άδειας επαγγέλματος σας / Please provide your professional license number Αρ. Άδειας / License No.: Ημερομηνία λήξης / Expiry date: 2. Σε ποια πανεπιστήμια έχετε αποκτήσει τα ακαδημαϊκά σας προσόντα; / Where did you obtain your academic qualifications? 3. Κατονομάστε όλες τις εταιρίες όπου έχετε εξασκήσει το επάγγελμα σας τα τελευταία 5 χρόνια / Name all companies where you have practiced your profession the last five years Ζ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / G. CLAIMS HISTORY AND OTHER DETAILS 1. Από την ημερομηνία της αρχικής κάλυψης μέχρι την παρούσα πρόταση ασφάλισης έχει διακοπεί η ασφαλιστική σας κάλυψη; Εάν ναι δώστε λεπτομέρειες / Has insurance coverage between date of first cover and present application been interrupted? If YES, please give details 2. Έχει υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον σας; Εάν ναι δώστε λεπτομέρειες / Have any claims ever been made against you? If yes, please give details 3. Είναι σε γνώση σας οποιαδήποτε εκκρεμούσα απαίτηση ή δραστηριότητα για την οποία πιθανόν να εγερθεί απαίτηση στο μέλλον;/ Do you have knowledge of any pending claims or activities that might give rise to a claim in the future? 4. Έχει οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία αρνηθεί να σας ασφαλίσει ή αρνηθεί να ανανεώσει / Has any Insurance Company ever refused to insure you or refused to renew your insurance? If yes please give details 5. Έχει οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία απαιτήσει αυξημένο ασφάλιστρο ή έχει επιβάλει ειδικούς όρους για να Has any Insurance Company ever required special terms to insure you? If yes please give details 6. Έχει οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία ακυρώσει οποιοδήποτε ασφαλιστήριο σας; Αν ναι δώστε λεπτομέρειες / Has any Insurance Company ever cancelled your insurance? If yes please give details Η. ΔΗΛΩΣΕΙΣ / Η. DECLARATIONS Παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες δηλώσεις πολύ προσεκτικά και ξαναδιαβάστε τις ερωτήσεις και απαντήσεις, ειδικά αν δεν έχουν συμπληρωθεί από εσάς τους ιδίους, πριν υπογράψετε την Πρόταση/ Please read the following declarations very carefully and read again the questions and answers, especially if not competed in your own hand, before signing the Form 1. Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Με την παρούσα παρέχω στην ALPHA INSURANCE LIMITED ( η Alpha Insurance όρος που περιλαμβάνει τους διαδόχους και εκδοχείς αυτής) τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου και την εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να περιλαμβάνουν και ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία με αφορούν και έχουν δηλωθεί ή θα δηλωθούν προς την Alpha Insurance είτε από εμένα, είτε με τη συνδρομή μου, είτε από άλλη πηγή καθώς και με όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκύψουν από την εξέλιξη της σχέσης μου με την Alpha Insurance. 1. Express consent and declaration of acknowledgement of receipt of information by customer in connection with the collection and processing of data of personal nature With the present I hereby grant to ALPHA INSURANCE LIMITED ( Alpha Insurance, a term which includes its successors and assignees) my express and unreserved consent for and I authorise Alpha Insurance to keep in an electronic or other form, records of data of personal nature, in which records, data of personal nature will be filed that may include sensitive data, which concern me and have been declared or will be declared to Alpha Insurance either by me or by my contribution, or by any other source as well as any other data of personal nature that may arise from the development of my relationship with Alpha Insurance. Η συγκατάθεση μου περιλαμβάνει την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων και τη νόμιμη διασύνδεση μεταξύ αρχείων που τηρεί ή θα τηρεί η Alpha Insurance στο μέλλον και αρχείων που τηρούνται ή θα τηρούνται από τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ή θα συνεργάζεται η Alpha Insurance στο μέλλον. Τα παραπάνω αρχεία θα τηρούνται από την Alpha Insurance για την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης μου για τη σύναψη με την Alpha Insurance οποιουδήποτε ασφαλιστικού συμβολαίου και/ή την παροχή προς εμένα οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστικών υπηρεσιών, τη διεκπεραίωση ή τη διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο My consent covers any further processing of the data and the legal connection of records maintained or to be maintained in the future by Alpha Insurance and records maintained or to be maintained in the future by third parties or companies co-operating or which shall co-operate in the future with Alpha Insurance. The above records will be kept by Alpha Insurance for the examination of any application submitted by me and/or for the provision to me of any form of insurance services, the processing or the facilitation in any manner of such a contract and/or of the provision to me of any of the insurance services and any other transaction with

3 τέτοιου συμβολαίου και/ή της παροχής προς εμένα των ασφαλιστικών υπηρεσιών και οποιασδήποτε συναλλαγής μου με την Alpha Insurance και την αποστολή σε εμένα διαφημιστικού ή άλλου υλικού ή πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω αρχεία ή οποιοδήποτε μέρος τους είναι πιθανό να ανακοινωθούν / μεταδοθούν στους υπαλλήλους της Alpha Insurance, στους υπαλλήλους της Alpha Bank Cyprus Ltd και της ALPHA BANK A.E. και/ή τους υπαλλήλους των θυγατρικών τους εταιριών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε οποιουσδήποτε συνεργάτες της Alpha Insurance που παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν το μηχανογραφικό σύστημα της ή άλλες υπηρεσίες υποστήριξης των εργασιών της καθώς και σε αντιπροσώπους της Alpha Insurance. Λαμβάνω γνώση ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 [Ν 138(Ι)/2001], όπως ισχύει κάθε φορά, η Alpha Insurance είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Γνωρίζω ότι έχω δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών μου δεδομένων με την υποβολή αίτησης στην Alpha Insurance και την καταβολή σχετικού τιμήματος (αν ισχύει). 2. Δηλώνω ότι οτιδήποτε αναφέρεται στη Πρόταση αυτή είναι απόλυτα αληθές και πλήρες και ότι δεν έχω παραλείψει, αποκρύψει, παραποιήσει ή παραστήσει με ανακρίβεια οποιοδήποτε γεγονός. Συμφωνώ επίσης ότι η Πρόταση και Δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτικές για μένα, θα αποτελούν τη βάση του Ασφαλιστηρίου αυτού μεταξύ μου και της Alpha Insurance Ltd. Θα θεωρούνται ως να ενσωματώνονται και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστήριου που θα εκδοθεί. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση από την Alpha Insurance Ltd και /ή από το πρόσωπο που ασκεί για λογαριασμό της εργασίες διαμεσολάβησης, τα στοιχεία του οποίου εμφανίζονται πιο κάτω, όλων των πληροφοριών που καθορίζονται στην Περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νομοθεσία Ν 35(Ι)/2002 & Ν 153(Ι)/2004, και ειδικότερα ότι: (α) η ασφαλιστική σύμβαση που θα καταρτιστεί θα διέπεται από το Δίκαιο που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία, (β) μου παρέχεται δικαίωμα υποβολής εγγράφων παραπόνων προς τον προϊστάμενο τμήματος Εξυπηρέτησης της Alpha Insurance Ltd στη διεύθυνση των Κεντρικών γραφείων, Γωνία Λεωφ. Κέννετυ και Οδού Στασίνου, Τ.Θ.26516, 1640 Λευκωσία, που έχει υποχρέωση να παρέχει επεξηγήσεις μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από της υποβολής του εγγράφου αυτού παραπόνου. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν μου αποστερεί από το δικαίωμα μου να προσφύγω στη δικαιοσύνη. (γ) Η Alpha Insurance Ltd, η οποία από την πληροφόρηση όπως μου έχει παρασχεθεί, είναι Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλώνω περαιτέρω ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει πλήρως όλες τις πληροφορίες που μου γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω Νομοθεσίας. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ: (α) Η Ασφάλιση δεν θα τεθεί σε ισχύ, μέχρι ο κίνδυνος να γίνει αποδεκτός από την Alpha Insurance Ltd και μέχρις ότου εκδοθεί και παραδοθεί στον Ασφαλισμένο Συμβόλαιο Ασφάλισης, με την εξαίρεση οποιασδήποτε επίσημης προσωρινής κάλυψης που πιθανόν να έχει εκδοθεί και παραδοθεί στον Ασφαλισμένο. (β) Η Alpha Insurance Ltd επιφυλάσσει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Πρόταση για Ασφάλιση. Alpha Insurance and the dispatch to me of advertising or other material or information. The personal data included in the above records or any part thereof, may be announced/transmitted to the employees of Alpha Insurance, the employees of Alpha Bank Cyprus Ltd and ALPHA BANK S.A. and/or to the employees of their subsidiary companies in Cyprus or abroad, to any persons offering services to Alpha Insurance in relation to the electronic data processing system of Alpha Insurance or other services supporting the operations of Alpha Insurance and to the agents of Alpha Insurance. I hereby take notice that in accordance with the provisions of the Processing of Data of Personal Nature (Protection of Individual) Law of 2001 [L 138(I)/2001], as in force from time to time, Alpha Insurance is the person named as Responsible for the Processing. I know that I have the right of access and the right of correction of my personal data with the submission of an application to Alpha Insurance and the payment of the relevant fee. 2. I/We also agree that this Proposal/Application and Declaration are absolutely binding for me/us, they will constitute the base of this Policy between myself/ourselves and Alpha Insurance Ltd, will be deemed as incorporated therein and will constitute undivided part of the Policy that will be issued. I/We declare that I/we have accepted knowledge and/or have been informed by the Alpha Insurance Ltd and/or by the person who exercises on their behalf the intervention works whose the details appear herein below, all the information specified in the Legislation in relation to Operate of Insurance Business and other Relevant Matters, Law 35(1)/2002 & 153(1)/2004 and more specifically that: (a) The contract of insurance which will be contemplated will be governed by the Law applicable in the Republic of Cyprus. (b) I have the right to submit written complains to the Supervisor of the Client Service Department of Alpha Insurance Ltd at the address of the main offices of the Company, Kennedy Avenue & Stasinos Street, P.O.Box 26516, 1640 Nicosia, who is obliged to give explanations within 21 days from the day of the submission of such written complain. In no way this procedure affects my right to proceed in Court. (c) Alpha Insurance Ltd, from information I/we have received, is a Cyprus Insurance Company registered in the Republic of Cyprus. I/We further declare that I/we have read and fully understood all the information given to me/us according to the provisions of the above Legislation. PLEASE NOTE THAT: (a) The insurance cover will not be in force until the risk is accepted by Alpha Insurance Ltd and until a Policy is issued and delivered to the Insured, except any official temporary cover which may be issued and delivered to the Insured. (b) Alpha Insurance Ltd reserves the right to reject any Proposal / Application for Insurance. Ημερομηνία / Date Δεν επιθυμώ την αποστολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού/ I do not wish to receive any advertising material Υπογραφή Προτείνοντος / Proposer s signature Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ / I. DETAILS OF INSURANCE INTERMEDIARY Ονοματεπώνυμο / Αρ. Ταυτότητας / Full Name I I.D. No. Αρ. Πιστ. Εγγραφής / Αρ. Αρ. Εγγραφής Εταιρίας / Registration Certificate No. Company Registration No. Διεύθυνση / Ιδιότητα / Address C Category Υπογραφή / Signature Κωδικός Αρ. / Code No. ALPHA INSURANCE LTD ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ & ΟΔΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Τ.Θ , 1640 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: CORNER KENNEDY AVENUE & STASINOU STREET P.O.BOX 26516, 1640 NICOSIA TEL.: , Fax:

4 ALPHA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Το παρόν Ασφαλιστήριο υπόκειται στους όρους εξαιρέσεις και περιορισμούς που περιέχονται σ αυτό και παρέχει κάλυψη αναφορικά με τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου προς τρίτα πρόσωπα σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση τέτοιων προσώπων η οποία ανταποκρίνεται στις πιο κάτω προϋποθέσεις: α. να αφορά αποζημιώσεις στις οποίες θα περιλαμβάνονται τα έξοδα του απαιτητή όπως και τα έξοδα υπεράσπισης του Ασφαλισμένου τα οποία έχουν εγκριθεί από την Εταιρία και β. να έχει υποβληθεί για πρώτη φορά εναντίον του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και γ. αφορά καθαρά οικονομικές ζημιές που προκύπτουν από πράξη,ή παράλειψη που διαπράχθηκε ή παραλείφθηκε ή υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε ή παραλείφθηκε (ανάλογα με την περίπτωση) από τον Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και δ. που προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εκ μέρους του Ασφαλισμένου με την ιδιότητα του Δικηγόρου κατά την άσκηση δικηγορίας με αποκλειστική βάση το κυπριακό δίκαιο. ε. αφορά πράξη ή παράλειψη ή οποία διαπράχθηκε ή παραλείφθηκε ή υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε ή παραλείφθηκε (ανάλογα με την περίπτωση) μετά την αναδρομική ημερομηνία που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Υπογράφτηκε εκ μέρους της ALPHA INSURANCE LTD κατά την ημερομηνία που δηλώνεται στον Πίνακα ΤΟΥ Ασφαλιστηρίου. ALPHA INSURANCE LTD Γενικός Διευθυντής Ο φόρος χαρτοσήμου έχει καταβληθεί ALPHA INSURANCE LTD ΓΩΝΙΑ ΛΕΦ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ & ΟΔΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Τ.Θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛ.: ΦΑΞ:

5 ΟΡΙΣΜΟΙ Αδειούχος Δικηγόρος Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ασκεί τη δικηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφάλαιο 2, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. Άδεια Δικηγόρου. Είναι η άδεια εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος σύμφωνα με τον Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφάλαιο 2, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. Απαίτηση Οποιαδήποτε αξίωση που υποβλήθηκε στον Ασφαλισμένο για χρήματα ή υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της επίδοσης της αγωγής ή της έναρξης διαδικασίας διαιτησίας εναντίον του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. Δύο ή περισσότερες απαιτήσεις που προκύπτουν από μια αμελή πράξη ή πηγάζουν από την ίδια ή παρόμοια αιτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, θα θεωρούνται ως μια απαίτηση και θα καταλογίζονται στο χρονικό σημείο στο οποίο η πρώτη από αυτές τις απαιτήσεις είχε γίνει. Κάθε αμελής πράξη θα θεωρείται ως μια απαίτηση. Ασφαλισμένος Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που καθορίζονται στον Πίνακα όπως επίσης: - Οι προκάτοχοι των πιο πάνω προσώπων στην επιχείρηση. - Οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτήθηκε από τον Ασφαλισμένο σε οποιοδήποτε χρόνο για το χειρισμό οποιασδήποτε εργασίας εκ μέρους του Ασφαλισμένου. - Οποιαδήποτε Εταιρία υπηρεσιών, διαχείρισης ή καταπιστευματοδόχων που ανήκε στον Ασφαλισμένο κατά το χρόνο που δημιουργήθηκε η απαίτηση. - Ο διαχειριστής ή ο νόμιμος προσωπικός εκπρόσωπος οποιουδήποτε αποθανόντα ή νομικά ανίκανου Ασφαλισμένου. Αφαιρετέο Ποσό Το πρώτο μέρος οποιασδήποτε απαίτησης το οποίο δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο και με το οποίο επιβαρύνεται ο Ασφαλισμένος. Δικαστήριο Οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητικό σώμα στον τόπο κατοικίας του Ασφαλισμένου. Έγγραφα Εγγραφές πράξεις, διαθήκες, συμφωνίες, χάρτες, σχέδια, αρχεία, βιβλία, επιστολές, πιστοποιητικά, φόρμες και οποιαδήποτε έντυπα που έχουν γραφεί ιδιόχειρα ή εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τηρούνται ηλεκτρονικά εκτός από τίτλους εις τον κομιστή, τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα και αξιόγραφα. Εταιρία Alpha Insurance Limited Έξοδα υπεράσπισης και δαπάνες απαιτήσεων i) αμοιβή οποιουδήποτε δικηγόρου που διορίζεται από την Εταιρία. ii) όλες οι αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που προκύπτουν από την έρευνα, διευθέτηση, υπεράσπιση και έφεση απαίτησης, που δημιουργήθηκαν από την Εταιρία. iii) Αμοιβές που χρεώνονται από οποιοδήποτε δικηγόρο που διορίστηκε από τον Ασφαλισμένο με την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Δεν θα περιλαμβάνονται στα έξοδα απαιτήσεων οποιεσδήποτε χρεώσεις μισθών τακτικού προσωπικού ή αξιωματούχων της Εταιρίας. 2

6 Έξοδα i) οποιοιδήποτε τόκοι που είναι πληρωτέοι σε σχέση με την απαίτηση ii) έξοδα για οποιεσδήποτε ενέργειες που έγιναν για την πρόληψη ή την αποτροπή επικείμενης απώλειας ή iii) έξοδα οποιασδήποτε ενέργειας που έγινε για την ελάττωση ή τον περιορισμό του ποσού οποιασδήποτε απώλειας. Ζημιές Αποζημιώσεις μόνον και δεν περιλαμβάνονται παραδειγματικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις (punitive damages), πρόστιμα ή την απόσυρση ή επιστροφή επαγγελματικής αμοιβής. Καθαρή Οικονομική Ζημιά Όλες οι απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του Ασφαλισμένου ή άλλου προσώπου για το οποίο φέρει την ευθύνη και δεν είναι σωματικές βλάβες (θάνατος, τραυματισμός ή βλάβη της υγείας οποιουδήποτε προσώπου) ή υλικές ζημιές (περιουσία που υπέστη βλάβη, φθάρηκε, καταστράφηκε ή χάθηκε) που δεν προκύπτουν από τέτοιες απώλειες. Ως περιουσία θεωρούνται επίσης τα χρήματα και χρηματικά κουπόνια. Περίοδος Ασφάλισης Η Περίοδος που αναγράφεται στον Πίνακα ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη περίοδος αναφορικά με την οποία ο Ασφαλισμένος θα είχε πληρώσει και η Εταιρία συμφώνησε να αποδεχθεί το ασφάλιστρο που απαιτείται για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου. Πρόσθετη Πράξη Οποιαδήποτε αλλαγή που γίνεται στο Ασφαλιστήριο και εκδίδεται από την Εταιρία. Αίτηση Ασφάλισης Η Αίτηση Ασφάλισης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που έχουν δοθεί εκ μέρους του Ασφαλισμένου. Συσσωρευτικό (Συνολικό) Όριο Ευθύνης Το συνολικό μέγιστο ασφαλισμένο ποσό για οικονομικές απώλειες και όλα τα σχετικά έξοδα και δαπάνες υπεράσπισης όπως καθορίζονται που είναι πληρωτέο μέχρι μια φορά σε κάθε Περίοδο Ασφάλισης, ανεξάρτητα αν τέτοιες απώλειες οφείλονται σε ένα ή περισσότερα συμβάντα. Τρίτος Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενος στο Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Ασφαλισμένου, οι επιπρόσθετοι Ασφαλισμένοι δεν θα θεωρούνται Τρίτοι μεταξύ τους. Οποιαδήποτε αναφορά στο αρσενικό γένος θα σημαίνει και το θηλυκό γένος. Αναδρομική κάλυψη Κάλυψη η οποία αναφέρεται σε προγενέστερο χρονικό σημείο από την περίοδο που έχει θεσπιστεί το παρόν Ασφαλιστήριο και κατά το οποίο διατηρείτο αδιαλείπτως ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης. Νοείται ότι η γενεσιουργός αιτία συνεπεία της οποίας εγείρεται οποιαδήποτε απαίτηση έχει επισυμβεί εντός της προαναφερόμενης Αναδρομικής περιόδου που αναγράφεται στο Πίνακα. ΟΡΟΙ 1. Όρια Ευθύνης α. Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας (περιλαμβανομένων των εξόδων του απαιτητή όπως επίσης των εξόδων υπεράσπισης του Ασφαλισμένου που έχουν εγκριθεί από την Εταιρία ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό ή το ποσό των απαιτήσεων των τρίτων που υποβλήθηκαν εναντίον του Ασφαλισμένου) δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα ως συνολικό για όλες τις απαιτήσεις τρίτων που έγιναν εναντίον του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. Η συμπερίληψη στο παρόν περισσοτέρων του ενός Ασφαλισμένων ή η υποβολή απαιτήσεων ή η έγερση αγωγών από περισσότερα του ενός προσώπου δεν θα λειτουργεί με τρόπο ούτως ώστε να αυξάνει το συνολικό όριο ευθύνης της Εταιρίας. 3

7 β. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να πληρώσει στον Ασφαλισμένο σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση ή σειρά απαιτήσεων τρίτων που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν το ποσό του ορίου ευθύνης που καθορίζεται στον Πίνακα (μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε ποσού ή ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί από την Εταιρία είτε ως έξοδα και δαπάνες είτε ως αποζημίωση) ή οποιοδήποτε μικρότερο ποσό με το οποίο τέτοια απαίτηση ή απαιτήσεις μπορούν να διευθετηθούν και με τη διενέργεια τέτοιας πληρωμής η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη σε σχέση με τέτοιες απαιτήσεις και (εκτός από οποιαδήποτε δικαιώματα υποκατάστασης) η Εταιρία θα απαλλάσσεται από το χειρισμό και τον έλεγχο και δεν θα φέρει οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη σε σχέση με τέτοια απαίτηση ή απαιτήσεις ή έξοδα υπεράσπισης που σχετίζονται με αυτές. γ. Νοείτε, συμφωνείτε και δηλώνετε ότι τα όρια κάλυψης που θα ισχύουν σε περίπτωση υποβολής απαίτησης για την οποία παρέχετε κάλυψη με βάση την επέκταση αναδρομικής κάλυψης του παρόντος ασφαλιστηρίου καθορίζονται ως εξής: 1) Tα όρια κάλυψης που υπήρχαν όσον αφορά το ασφαλιστήριο που διατηρείτο σε ισχύ κατά την περίοδο που διαπράχθηκε το συμβάν ή 2) Τα όρια κάλυψης του παρόντος ασφαλιστήριου που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της απαίτησης οποιοδήποτε από τα δύο είναι το χαμηλότερο. 2. Αφαιρετέο Ποσό Τηρουμένου του Ορίου Ευθύνης η Εταιρία θα ευθύνεται μόνο για εκείνο το μέρος κάθε απαίτησης τρίτου που εγείρεται κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης, περιλαμβανομένων των εξόδων του τρίτου όπως επίσης των εξόδων υπεράσπισης του Aσφαλισμένου που έχουν εκδοθεί από την Εταιρία, τα οποία υπερβαίνουν το Αφαιρετέο Ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα. Το Αφαιρετέο Ποσό θα εφαρμόζεται σε κάθε απαίτηση τρίτου ανεξάρτητα αν έχει γίνει οποιαδήποτε πληρωμή και δεν θα υπόκειται σε συνολικό όριο. Συμφωνείται ότι ο Aσφαλισμένος θα πληρώσει μέσα σε 10 μέρες εκείνο το μέρος των απαιτήσεων και εξόδων που του ζητήθηκε από την Εταιρία εγγράφως. Εν τούτοις, είτε κεχωρισμένα είτε σε συνδυασμό, το σύνολο των πληρωμών που έχουν ζητηθεί από τον Ασφαλισμένο σε σχέση με κάθε απαίτηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό του Αφαιρετέου Ποσού που καθορίζεται στον Πίνακα. 3. Καθήκον υπεράσπισης, έξοδα υπεράσπισης και δαπάνες Η Εταιρία θα υπερασπίζεται οποιαδήποτε αγωγή εναντίον του Ασφαλισμένου με την οποία διεκδικούνται αποζημιώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το Ασφαλιστήριο έστω και αν οι ισχυρισμοί στην αγωγή είναι ανεδαφικοί, ψευδείς ή απατηλοί και συμφωνείται ότι η Εταιρία θα μπορεί να κάμει τέτοιες έρευνες και διευθετήσεις οποιασδήποτε απαίτησης όπως θα θεωρεί ορθό, αλλά η Εταιρία δεν θα είναι υπόχρεη να πληρώσει οποιαδήποτε απαίτηση ή απόφαση ή να υπερασπιστεί οποιαδήποτε αγωγή που υπερβαίνει το συνολικό όριο κάλυψης. Η Εταιρία δεν θα είναι υπόχρεη να πληρώσει οποιαδήποτε έξοδα υπεράσπισης και ή δαπάνες εκτός αν η ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας έχει εξασφαλιστεί πριν τη διενέργεια τέτοιων εξόδων ή δαπανών και η συγκατάθεση αυτή δεν θα κατακρατείται αδικαιολόγητα. Η Εταιρία δεν θα διευθετεί οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς την συγκατάθεση του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αρνηθεί να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε διευθέτηση που συστήνεται από την Εταιρία και επιλέξει να αμφισβητήσει τέτοια απαίτηση ή να συνεχίσει οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες σε σχέση με τέτοια απαίτηση, η ευθύνη της Εταιρίας για την απαίτηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό με το οποίο η απαίτηση θα μπορούσε να διευθετηθεί, περιλαμβανομένων των εξόδων της απαίτησης που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία τέτοιας άρνησης. Το σύνολο των εξόδων απαίτησης θα καθορίζεται από την Εταιρία με βάση τα ισχύοντα θέσμια. 4. Απαιτήσεις τρίτων προσώπων Για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου, η απαίτηση τρίτου προσώπου θεωρείται ως εγερθείσα όταν ο Ασφαλισμένος και/ή εκπρόσωπός του κατά πρώτον α. παραλάβει έγγραφη απαίτηση για αποζημιώσεις που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο, περιλαμβανομένης της επίδοσης της αγωγής ή της έναρξης διαιτητικών διαδικασιών ή β. λαμβάνει γνώση της πρόθεσης οποιουδήποτε προσώπου να υποβάλει τέτοια απαίτηση εναντίον του ή γ. λαμβάνει γνώση οποιωνδήποτε περιστάσεων ή συμβάντων τα οποία εύλογα αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν τέτοια απαίτηση στο μέλλον, οποιοδήποτε από αυτά συμβεί νωρίτερα. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες νομικές διαδικασίες εναντίον του Ασφαλισμένου ως άμεσο αποτέλεσμα οποιουδήποτε θέματος ή θεμάτων για τα οποία έχει δοθεί οποιαδήποτε έγγραφη προειδοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους (β) ή (γ) πιο πάνω, ανεξάρτητα αν τέτοιες διαδικασίες έχουν αρχίσει εναντίον του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης, θα θεωρείται ως απαίτηση τρίτου που έγινε κατά πρώτο εναντίον του Ασφαλισμένου κατά το χρόνο που ο Ασφαλισμένος έλαβε γνώση για πρώτη φορά εκείνου του θέματος ή θεμάτων. Συμφωνείται εντούτοις ότι η Εταιρία δεν θα έχει ευθύνη για τέτοιο θέμα ή θέματα που έχουν παραγραφεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 4

8 5. Υποβολή Απαιτήσεων Ο Ασφαλισμένος θα ενημερώνει εγγράφως την Εταιρία το συντομότερο δυνατό αλλά οπωσδήποτε όχι αργότερα από 30 μέρες από την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου που καθορίζεται στον πίνακα σε σχέση με: α. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης β. Περιστατικά για τα οποία ο Ασφαλισμένος έλαβε γνώση για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. γ. Έρευνα ή πειθαρχική διαδικασία κατά τη διάρκεια ή μετά την Περίοδο Ασφάλισης που προκύπτουν από περιστατικά που γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης. Ο Ασφαλισμένος θα υποβάλλει αμέσως στην Εταιρία οποιαδήποτε απαίτηση, ειδοποίηση, κλητήριο ένταλμα ή άλλο διαδικαστικό έγγραφο που παραλήφθηκε από τον ίδιο ή τον εκπρόσωπο του στην περίπτωση που υποβλήθηκε απαίτηση ή κινήθηκε αγωγή εναντίον του Ασφαλισμένου. Καμιά παραδοχή, προσφορά, υπόσχεση ή πληρωμή θα γίνεται ή θα δίνεται από τον ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας η οποία θα έχει το δικαίωμα να αναλάβει και να διευθύνει στο όνομα του Ασφαλισμένου την υπεράσπιση ή τη διευθέτηση οποιασδήποτε απαίτησης ή να κινηθεί δικαστικώς στο όνομα του Ασφαλισμένου αλλά για δικό της λογαριασμό σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση και θα έχει τη διακριτική ευχέρεια στο χειρισμό οποιωνδήποτε διαδικασιών και τη διευθέτηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων. Ο Ασφαλισμένος θα συνεργάζεται πλήρως με την Εταιρία και εφόσον του ζητηθεί από την Εταιρία, θα υποβάλλει αν χρειαστεί ένορκες δηλώσεις και θα παρευρίσκεται σε οποιεσδήποτε ακροάσεις, καταθέσεις και δίκες και θα συμβάλλει στην επίτευξη διευθέτησης, την εξασφάλιση και παροχή αποδείξεων, την εξασφάλιση της παρουσίας μαρτύρων και το χειρισμό των αγωγών, όπως επίσης την παροχή εγγράφων καταθέσεων ή δηλώσεων σε εκπροσώπους της Εταιρίας και θα συναντάται με τους εκπροσώπους της Εταιρίας με σκοπό την διερεύνηση και/ή την υπεράσπιση και όλες οι πιο πάνω ενέργειες θα γίνονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Εταιρίας. Ο Ασφαλισμένος θα ασκεί οποιαδήποτε συμβατικά δικαιώματα σε σχέση με την απόρριψη ή την αξίωση για διαιτησία αναφορικά με οποιαδήποτε απαίτηση εναντίον του Ασφαλισμένου, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρίας. 6. Διαδικασία Ανανέωσης Η Εταιρία θα ανανεώνει τα Ασφαλιστήρια μέχρι τη 31 η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και θα παρέχει αναδρομική κάλυψη από τη 1 η Ιανουαρίου κάθε χρόνου νοουμένου ότι ο ασφαλισμένος έχει ανανεώσει ή θα ανανεώσει την Άδεια Δικηγόρου μέχρι τη 31 η Μαρτίου του ιδίου χρόνο. 7. Δεσμευτικός Όρος Αποτελεί δεσμευτικό όρο ότι οι δηλώσεις και τα στοιχεία στην Αίτηση Ασφάλισης που αναφέρεται στον Πίνακα και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία που αναφέρεται στις πιο πάνω δηλώσεις και στοιχεία που υποβάλλονται εκ μέρους του Ασφαλισμένου αποτελούν τη βάση του Ασφαλιστηρίου και θα θεωρούνται ότι ενσωματώνονται σε αυτό. Ο Ασφαλισμένος με την αποδοχή του ασφαλιστηρίου συμφωνεί ότι: α. οι δηλώσεις και τα στοιχεία στην Αίτηση Ασφάλισης και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία αποτελούν δικές του παραστάσεις και το Ασφαλιστήριο εκδίδεται στη βάση της αλήθειας τέτοιων δηλώσεων, και β. στην περίπτωση της Αίτηση Ασφάλισης ή οποιασδήποτε επιπρόσθετης πληροφορίας στην οποία περιέχονται ψευδείς δηλώσεις που ουσιωδώς επηρεάζουν την αποδοχή από την Εταιρία του παρόντος κινδύνου, το Ασφαλιστήριο θα είναι άκυρο στην ολότητά του και χωρίς οποιοδήποτε αποτέλεσμα. 8. Καθήκον Επιμέλειας Το καθήκον επιμέλειας του Ασφαλισμένου θα διέπεται από τα τοπικά έθιμα και τα γενικά αποδεκτά θέσμια των τοπικών επαγγελματικών συνδέσμων. 9. Απάτη Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση γνωρίζοντας ότι είναι ψευδής ή απατηλή αναφορικά με τα ποσά ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο του Ασφαλιστηρίου, το Ασφαλιστήριο θα είναι άκυρο εξ ολοκλήρου και χωρίς αποτελέσματα και όλες οι απαιτήσεις για αποζημίωση θα είναι άκυρες σε σχέση με το Ασφαλιστήριο και θα εκπίπτουν. 10. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων α. Η αποζημίωση που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο θα εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τελεσίδικες αποφάσεις εναντίον του Ασφαλισμένου σύμφωνα με τους νόμους και αποφάσεις που εκδίδονται από δικαστήρια της χώρας της οποίας η αρμοδιότητα καθορίζεται στον Πίνακα και όχι σε αποφάσεις που εκδίδονται αλλού αλλά ούτε σε αποφάσεις ή διατάγματα που εκδίδονται από τα πιο πάνω τα δικαστήρια για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται αλλού με βάση αμοιβαίες συμφωνίες ή άλλως πως. β. Συμφωνείται μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου ότι το Ασφάλιστρο για το Ασφαλιστήριο υπολογίστηκε με βάση την πιο πάνω αρμοδιότητα και δεν πληρώθηκε οποιοδήποτε αντάλλαγμα αναφορικά με ευθύνες που πηγάζουν με βάση οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ή αρμοδιότητα οποιωνδήποτε άλλων δικαστηρίων. 5

9 11. Ερμηνεία Συμφωνείται μεταξύ του Ασφαλισμένου και της Εταιρίας ότι η ερμηνεία των προνοιών του Ασφαλιστηρίου θα γίνεται με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 12. Ουσιώδεις μεταβολές α. Μεταβίβαση ή αλλαγή στον έλεγχο του Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αλλαγή στην ιδιοκτησία ή έλεγχο του Ασφαλισμένου και είτε συμβαίνει σύμφωνα με τον νόμο είτε με εκούσια πράξη του Ασφαλισμένου ή με συνένωση, εξαγορά ή αγορά ή πώληση μετοχών, το Ασφαλιστήριο θα τερματίζεται άμεσα αναφορικά με οποιεσδήποτε απαιτήσεις τρίτων που υποβάλλονται για πρώτη φορά μετά τα πιο πάνω γεγονότα εκτός αν η εταιρία συμφωνήσει εγγράφως στη συνέχιση του Ασφαλιστηρίου και με βάση τέτοιους όρους που θα καθορίσει η Εταιρία. β. Διαφοροποίηση του κινδύνου Αν κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου επισυμβεί οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός για το οποίο είχε δοθεί ειδοποίηση στην Πρόταση Ασφάλισης ή άλλως πως, ή διαφοροποιηθεί ουσιωδώς ο κίνδυνος, ο Ασφαλισμένος θα ενημερώνει εγγράφως την Εταιρία, το συντομότερο δυνατόν για την αλλαγή αυτή και η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει το Ασφαλιστήριο ή να συνεχίσει την κάλυψη με τέτοιους διαφοροποιημένους όρους όπως η Εταιρία δυνατόν να απαιτήσει. γ. Ειδοποίηση Η γνώση οποιουδήποτε αντιπροσώπου ή άλλου προσώπου που ενεργεί εκ μέρους της Εταιρίας δεν θα συνιστά αποποίηση ή αλλαγή σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου ή θα εμποδίζει την Εταιρία από τη διεκδίκηση ή εξάσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων με βάση τους όρους του Ασφαλιστηρίου ούτε οι όροι του Ασφαλιστηρίου θα εγκαταλείπονται ή θα τροποποιούνται εκτός με Πρόσθετη Πράξη που θα εκδίδεται από την Εταιρία και οποιαδήποτε τέτοια Πρόσθετη Πράξη θα αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου. Οποιαδήποτε εξάσκηση δικαιώματος τερματισμού του Ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τα πιο πάνω θα υπόκειται στις πρόνοιες του Όρου 13 πιο κάτω. Στην περίπτωση αποτυχίας για επίτευξη συμφωνίας με τροποποιημένους όρους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρία ενημέρωσε τον Ασφαλισμένο κατάλληλα, το Ασφαλιστήριο θα θεωρείται ότι έχει τερματισθεί από την Εταιρία και ο τερματισμός αυτός θα ισχύει μετά την πάροδο 30 ημερών και θα υπόκειται στις πρόνοιες του όρου 13 πιο κάτω. 13. Διαδικασία Ακύρωσης Το Ασφαλιστήριο θα ακυρώνεται από την Εταιρία ή τον Ασφαλισμένο με έγγραφη ειδοποίηση 30 ημερών. Αν η Εταιρία ακυρώσει το Ασφαλιστήριο λόγω μη πληρωμής του ασφαλίστρου κατά την ημερομηνία οφειλής, το Ασφαλιστήριο μπορεί να ακυρωθεί από την Εταιρία με γραπτή προειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών για την πρόθεση της να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο. Η ειδοποίηση θα αρχίζει από τα μεσάνυκτα της μέρας που ακολουθεί τη μέρα ταχυδρόμησης της ειδοποίησης. Η αναπροσαρμογή ασφαλίστρου μπορεί να γίνει κατά τον χρόνο της ακύρωσης ή το συντομότερο δυνατό. Η επιστροφή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει από την Εταιρία ή τους αντιπροσώπους της είτε ταχυδρομικώς είτε με ιδιόχειρη παράδοση. Αν η Εταιρία επιλέξει να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο, θα επιστρέφει στον Ασφαλισμένο τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί από τον Ασφαλισμένο και δεδομένου ότι δεν έχει εγερθεί απαίτηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Περιόδου Ασφάλισης ο Ασφαλισμένος θα δικαιούται επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων πλέον ασφάλιστρο για περίοδο 3 μηνών. Το Ασφαλιστήριο μπορεί επίσης να τερματισθεί αμέσως όταν εξαντληθεί το όριο κάλυψης με μία ή περισσότερες πληρωμές που έγιναν με βάση το Ασφαλιστήριο και σε τέτοια περίπτωση το ασφάλιστρο θα θεωρείται πλήρως κερδηθέν. 14. Υποκατάσταση Σε περίπτωση απαίτησης σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα επανάκτησης του Ασφαλισμένου εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και ο Ασφαλισμένος θα παρέχει οποιαδήποτε έγγραφα και θα πράττει οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση τέτοιων δικαιωμάτων και δεν θα πράττει οτιδήποτε μετά την απώλεια που δυνατόν να βλάπτει τα δικαιώματα αυτά. 15. Έλεγχος Σε περίπτωση που το ασφάλιστρο θα υπολογίζεται με βάση το κερδαινόμενο ετήσιο εισόδημα του Ασφαλισμένου, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να εξετάσει τα βιβλία του Ασφαλισμένου οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και μέσα σε περίοδο ενός χρόνου από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου στο βαθμό που αυτά έχουν άμεση σχέση με τον καθορισμό του ασφαλίστρου. 6

10 16. Αγωγές εναντίον της Εταιρίας Καμιά αγωγή δεν θα εγείρεται από τον Ασφαλισμένο για την ανάκτηση οποιασδήποτε απώλειας σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο εκτός αν ο Ασφαλισμένος έχει συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους όρους του Ασφαλιστηρίου και το ποσό της απώλειας αυτής θα έχει καθορισθεί είτε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον του Ασφαλισμένου μετά από ακρόαση και, σε περίπτωση καταχώρησης έφεσης με την έκδοση απόφασης εναντίον τέτοιας απόφασης ή με συμφωνία μεταξύ των μερών και την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Σε καμιά περίπτωση δεν θα εγείρεται οποιαδήποτε αγωγή εναντίον της Εταιρίας από τον Ασφαλισμένο ή άλλα πρόσωπα μετά την παρέλευση 12 μηνών αφότου δημιουργήθηκε το αγώγιμο δικαίωμα. 17. Μέτρα για την αποτροπή απώλειας ή ζημιάς Ο Ασφαλισμένος έχει καθήκον να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και μέσα σε εύλογο χρόνο οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή ζημιά ή τον περιορισμό της, όπως έχει ζητηθεί από την Εταιρία. 18. Άλλα Ασφαλιστήρια Το Ασφαλιστήριο θα αποτελεί επιπρόσθετη ασφάλιση οποιασδήποτε άλλης έγκυρης και συλλογικής ασφάλισης που είναι σε ισχύ, είτε η ασφάλιση αυτή καθορίζεται ως πρωταρχική, συνεισφοράς, επιπρόσθετη, ενδεχόμενη ή άλλως πως, εκτός αν εκείνη η ασφάλιση καθορίζεται ως επιπρόσθετη ασφάλιση πέρα των ορίων ευθύνης που καθορίζονται στο Ασφαλιστήριο. 19. Εκχώρηση Το Ασφαλιστήριο θα είναι άκυρο αν εκχωρηθεί ή μεταβιβαστεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου ή κήρυξης του ως ανίκανου, το Ασφαλιστήριο θα παρέχει κάλυψη στους νόμιμους κληρονόμους του Ασφαλισμένου ως αν ήταν ο Ασφαλισμένος αναφορικά με ευθύνη που δημιουργήθηκε προηγουμένως και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 20. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία Οποιοιδήποτε όροι του Ασφαλιστηρίου δεν συνάδουν με οποιαδήποτε νομοθεσία της χώρας στην οποία εκδόθηκε το Ασφαλιστήριο, με το παρόν τροποποιούνται για να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία αυτή. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο δεν παρέχει οποιαδήποτε κάλυψη στον Ασφαλισμένο αναφορικά με απαιτήσεις: 1. που γίνονται στη βάση λίβελου ή δυσφήμισης 2. που προκύπτουν από ή βασίζονται ή αποδίδονται σε οποιαδήποτε εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε ανέντιμης, δόλιας ή αξιόποινης πράξης νοουμένου ότι η εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε Ασφαλισμένου δεν θα καταλογίζεται σε οποιοδήποτε άλλο Ασφαλισμένο για σκοπούς διαπίστωσης της εφαρμογής της παρούσας εξαίρεσης. 3. που προκαλούνται από οποιαδήποτε Έγγραφα που χάθηκαν ή καταστράφηκαν ως συνέπεια των πράξεων του Ασφαλισμένου ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που εργάζονται ή εργάστηκαν για λογαριασμό του Ασφαλισμένου. 4. που σχετίζονται σε πρόστιμα, τιμωρητικές και/ή παραδειγματικές αποζημιώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες αποζημιώσεις. 5. που προκαλούνται από ή προκύπτουν από πόλεμο, εισβολή, εχθρικές ενέργειες, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις που προσομοιάζουν με πολεμικές (ανεξάρτητα από την κήρυξη πολέμου ή όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, πολιτικές αναταραχές που προσλαμβάνουν τα όρια ή ισοδυναμούν με λαϊκή εξέγερση, στρατιωτική εξέγερση, στάση, επανάσταση, στρατιωτικό κίνημα ή σφετερισμό εξουσίας. 6. που βασίζονται σε έγγραφη εγγύηση που δόθηκε από τον Ασφαλισμένο ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν εκ μέρους του Ασφαλισμένου. 7. που σχετίζονται με τη χρεωκοπία ή αδυναμία του Ασφαλισμένου να εξοφλήσει τα χρέη του. 8. που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου και/ή την ιδιότητα του ως αξιωματούχου, διοικητικού συμβούλου, συνεταίρου, ή εργοδοτουμένου επιχείρησης ή κοινωφελούς οργανισμού ή συνταξιοδοτικού, κοινωφελούς, συμμετοχικού στα κέρδη οργανισμού αμοιβαίων ή επενδυτικών ταμείων ή εμπιστευμάτων. 7

11 9. που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Ασφαλισμένου και/ή την ιδιότητα του ως δημόσιου λειτουργού, εργοδοτουμένου κρατικού ή ημικρατικού οργανισμού ή αρχών, ή διαιτητή. 10. που προκύπτουν στη βάση συμβατικών ή άλλων ειδικών συμφωνιών που υπερβαίνουν το φάσμα της νομικής ευθύνης. 11. συνεταίρων ή συγγενών του Ασφαλισμένου ή άλλων προσώπων που συγκατοικούν με τον Ασφαλισμένο. Ως συγγενείς θεωρούνται: α) η σύζυγος του Ασφαλισμένου β) οποιοδήποτε πρόσωπο σχετίζεται με τον Ασφαλισμένο λόγω γέννησης ή γάμου σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου. 12. που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν τον έλεγχο σε Εταιρία της οποίας ο μέτοχος ή ο Ασφαλισμένος ή ο συνέταιρος του ή οι συγγενείς του κατέχουν πέραν του 10% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 13. που προκύπτουν από απώλειες ή ζημιές για τις οποίες κινήθηκαν αγωγές σε δικαστήρια εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 14. που προκύπτουν από απώλειες ή ζημιές σε σχέση με νομικές δραστηριότητες ενώπιον δικαστηρίων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 15. που προκύπτουν από απώλειες ή ζημιές που έχουν σχέση με την προσωπική ιδιότητα του Ασφαλισμένου ή την εκ μέρους του ιδιοκτησία, χρήση ή κατοχή κινητών ή ακινήτων. 16. που προκύπτουν από οικονομική ή επενδυτική συμβουλή ή παραστάσεις ή προβλέψεις που έγιναν από τον Ασφαλισμένο αναφορικά με επενδύσεις που δεν απέδωσαν σύμφωνα με αυτές. 17. που προκύπτουν από δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο σύνηθες φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του δικηγόρου που καθορίζεται στον Πίνακα. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι ακόλουθες Πρόσθετες Πράξεις ισχύουν μόνο εφόσον αυτές αναγράφονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και πρέπει να διαβάζονται σε συσχετισμό με αυτόν και υπόκεινται στους Όρους και Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου. 1. Λίβελος και Δυσφήμιση Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι, ανεξάρτητα της εξαίρεσης αρ.1 του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα ποσά που ο Ασφαλισμένος θα καταστεί νομικά υπεύθυνος να πληρώσει όπως επίσης αποζημιώσεις, έξοδα και δαπάνες του απαιτητή ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε απαίτησης που γίνεται εναντίον του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης για λίβελο ή δυσφήμιση με τη μορφή γραπτού ή προφορικού λόγου από α) τον Ασφαλισμένο ή β) οποιοδήποτε διοικητικό σύμβουλο του Ασφαλισμένου κατά ή σε σχέση με την εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ασφαλισμένου που καθορίζεται στον Πίνακα. 2. Απώλεια Εγγράφων Δηλώνεται και συμφωνείται με το παρόν ότι, ανεξάρτητα της εξαίρεσης αρ.3 του ασφαλιστηρίου, αν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ο Ασφαλισμένος ανακαλύψει ότι οποιαδήποτε έγγραφα που ανήκουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και βρίσκονται κάτω από την επιμέλεια, ευθύνη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου κατά τη συνήθη διεξαγωγή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του έχουν καταστραφεί, υποστεί ζημιά ή παράπεσαν ή χάθηκαν και μετά από ενδελεχή έρευνα δεν μπορούν να εντοπιστούν, η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο σε σχέση με τη νομική του ευθύνη σε τρίτους ως αποτέλεσμα που τέτοια έγγραφα έχουν καταστραφεί υποστεί ζημιά, παράπεσαν ή χάθηκαν και τα υλικά και το εργατικό κόστος που ήταν απαραίτητα να δαπανηθούν για την αναπαραγωγή των πληροφοριών ή την επαναδημιουργία, αντικατάσταση ή αποκατάσταση τέτοιων εγγράφων. Ειδικές Εξαιρέσεις: Η ασφάλιση αυτή βάση της πρόσθετης πράξης δεν καλύπτει τον Ασφαλισμένο για οποιαδήποτε ευθύνη, έξοδα ή δαπάνες: 1) σε σχέση με αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών 2) σε σχέση με τις οποίες ο Ασφαλισμένος δικαιούται να αποζημιωθεί σύμφωνα με τη βασική κάλυψη του Ασφαλιστηρίου. 3) που είναι αποτέλεσμα φυσικής φθοράς, παράσιτα, ζωύφια, σταδιακή αλλοίωση που προκαλείται από κλιματολογικές ή ατμοσφαιρικές συνθήκες ή ακραίες θερμοκρασίες. 4) σε σχέση με την παρουσία μαγνητικής ροής ή που οφείλεται στην απώλεια μαγνητισμού. 8

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Συμβόλαιο Ασφάλισης βεβαιώνει ότι: (α) Ο Ασφαλισμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο οχημάτων

Ασφαλιστήριο οχημάτων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση στην οποία περιέχονται οι απαντήσεις και δηλώσεις του κατά τη σύναψη της ασφάλισης που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής και που θεωρούνται ότι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(2) [ ] µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής [ ] από (οδός, αριθµός, πόλη) 1 (ο Πελάτης ).

(2) [ ] µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής [ ] από (οδός, αριθµός, πόλη) 1 (ο Πελάτης ). ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ: (1) THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LIMITED, εταιρεία η οποία συστάθηκε στην Κύπρο µε αριθµό εγγραφής 18558 ( η Εταιρεία ) µε εγγεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εγγράφοντας ένα διαδικτυακό όνομα κάτω από το Ανωτάτου Επιπέδου Διαδικτυακό όνομα.cy, σεις, (ο Καταχωρούμενος) συμφωνείτε να συνάψετε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ρητή συγκατάθεση και δήλωση αναγνώρισης ενημέρωσης από πελάτη σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Με την παρούσα παρέχω στην ALPHA BANK CYPRUS LTD (ΗΕ 923) εκ Γωνίας Χείλωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 1. Προτεινόμενος για ασφάλιση ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ CIF (για πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας) ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ* * Για αλλοδαπούς να αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό.

Ν. 51(Ι)/98 1100. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό. 1099 Ν. 51(Ι)/98 Ο περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγορικών Εταιρειών Αρ. Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα/Κύρια Κατοικία Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές υπηρεσίες Νοµικές Υπηρεσίες Περίοδος Ασφάλισης από:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ENDGAME ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΈΚΔΟΣΗ: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Επίσημοι Κανόνες, Όροι και Προϋποθέσεις του διαγωνισμού Endgame Με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε τμήμα του διαγωνισμού Endgame (εφεξής ο «Διαγωνισμός») αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Exohiko KATOIKIA (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:31 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EΞΟΧΙΚΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα