ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σεμέλη Ορφανίδου, Πρωτοδίκη, Κτηματολογική Δικαστή, που ορίστηκε δυνάμει της υπ' αρ. 429/2010 πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνο Βαρλάμη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την αίτηση - προσφυγή με αριθμό κατάθεσης./εμ../2011: ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ:., κατοίκου. Λοκρίδας, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ιωάννη Σαρακιώτη. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.2 εδ. α' και 3, 6 παρ.1,2 και 3, 7 παρ.3 και 7α παρ.1 περ. α' εδ. α' και β του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Στο Κτηματολόγιο καταχωρούνται νομικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που διασφαλίζει τη δημόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόμενο που στηρίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, β) Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε καθεμία από τις κατά το ν. 2308/1995 κτηματογραφηθείσες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάμενο έως τότε στις περιοχές αυτές σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ορίζεται για καθεμία από τις κτηματογραφηθείσες περιοχές με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την τήρηση των προβλεπόμενων στη διάταξη αυτή διατυπώσεων, γ) Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, δ) Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, αποτελούν πράξη δημόσιας αρχής με διαπιστωτικό χαρακτήρα των υφισταμένων κατά την έναρξη του κτηματολογίου σε μία περιοχή εμπράγματων δικαιωμάτων, που μετά την οριστικοποίησή τους παράγουν αμάχητο τεκμήριο ακριβείας, ε) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής και δη όταν πρόκειται για ακίνητο, το οποίο στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα στις πρώτες εγγραφές φέρεται ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", από τη διάταξη του

2 άρθρου 6 παρ.1, 2 και 3 του Ν.2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τους Ν.3127/2003 και 3481/2006, προκύπτει ότι ο επικαλούμενος ότι είναι κύριος αυτού καθώς και ο δικαιούχος οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, αλλά και κατ' αναλογική εφαρμογή της παρ.2 του ιδίου άρθρου (6 του Ν.2664/1998) και όποιος έχει έννομο συμφέρον (π.χ. δανειστής του πραγματικού κυρίου, ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του πραγματικού κυρίου) μπορεί, προκειμένου να διορθώσει την ανακριβή αυτή εγγραφή, να υποβάλλει αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την εκούσια δικαιοδοσία, με την οποία θα αιτείται τη διόρθωση του οικείου κτηματολογικού φύλλου, ώστε αντί για "άγνωστος" να αναγραφεί ο πραγματικός κύριος καθώς και ο τυχόν δικαιούχος άλλου εμπράγματος δικαιώματος. Η εν λόγω αίτηση δεν στρέφεται κατ' ουδενός, το δε Ελληνικό Δημόσιο, όπως ο ΟΚΧΕ και οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων, στα πλαίσια των δικών της εκούσιας δικαιοδοσίας, δεν καθίστανται διάδικοι (ΜΠΘεσ 43451/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Ζήτημα γεννάται αν με την εν λόγω αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 μπορεί να περιληφθεί και αίτημα αναγνώρισης της κυριότητας, πέραν της διορθώσεως της ανακριβούς εγγραφής. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με εκείνες των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου 6 του ν. 2664/1998, (όπου προβλέπεται άσκηση αγωγής, αναγνωριστικής ή διεκδικητικής, κατά του αναγραφόμενου στο κτηματολογικό γραφείο ως δικαιούχου), προκύπτει ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου) που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση, αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώματος. Συνακόλουθα του αντικειμένου της δίκης αυτής είναι τα εξής: α)ο νόμος δεν προβλέπει την απεύθυνσή της ως άνω αίτησης εναντίον οποιουδήποτε, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, του ΟΚΧΕ, του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή άλλου, αν τυχόν δε απευθυνθεί αυτή εναντίον τρίτου, δεν καθίσταται ο τελευταίος διάδικος από το γεγονός και μόνο τούτο. Και β)δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ώστε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται δεν είναι η αυθεντική διάγνωση του δικαιώματος που

3 αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Γι αυτό άλλωστε η προαναφερόμενη διάταξη (άρθρο 6 3, όπως ισχύει) αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι στην αναγνώριση δικαιώματος, που προσβάλλεται με την εγγραφή αυτή, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 2 του ιδίου νόμου (2664/1998) στα πλαίσια της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (ΕφΑΘ 2943/2008 Δνη 2008,1518, ΕφΑΘ 1298/2008 Δνη 2008,1715). Η κατά το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ζητηθεί η διόρθωση, ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της, προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 2664/1998, απόφασης του ΟΚΧΕ σχετικά με την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Και μόνο κατ' εξαίρεση, προκειμένου για το Ελληνικό Δημόσιο και για τους κατά τη λήξη της οχταετίας μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δέκα (10) έτη [βλ. και Π. Ματθαίου, το εθνικό κτηματολόγιο, 2000, σελ. 191, Ε. Μιχαηλίδου, ό.ττ., σελ , Κ. Μπέη, το σχέδιο νόμου για το εθνικό κτηματολόγιο και ο νόμος για την διαδικασία ως τις πρώτες οριστικές εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία, Δ (1997), σελ. 230, Σ. Πανταζόπουλο, η μετάβαση από το σύστημα των βιβλίων μεταγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου, ΕλλΔνη (1998), σελ. 1238]. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, για το παραδεκτό της εν λόγω αίτησης θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Να ασκηθεί αυτή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των οχτώ ετών, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του ΟΚΧΕ περί έναρξης του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, 2) να καταχωρηθεί στο οικείο κτηματολογικό φύλλο μέσα σε προθεσμία, κατ' ανώτατο όριο, είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή της, 3)να κοινοποιηθεί, ήτοι με επίδοση αντιγράφου της αίτησης, στο Ελληνικό Δημόσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση και 4)σε περίπτωση που στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρηθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση πρέπει να κοινοποιείται από τον αιτούντα εντός 20 ημερών από την κατάθεσή της στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Εξάλλου, η καινοτομία που εισήγαγε ο Ν.3481/2006 είναι ότι με την αίτηση του άρθρου 6 παρ.3 μπορεί να ζητηθεί διόρθωση της πρώτης εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγγραπτέα, χωρίς να έχει μεταγραφεί για οποιονδήποτε λόγο στο Υποθηκοφυλακείο (εννοείται ότι ο τίτλος κτήσης πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης πριν την ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή), όσο δηλαδή λειτουργούσε σε αυτή το Υποθηκοφυλακείο. Τέλος, επειδή κατά το άρθρο 6 παρ.3 εδ. γ' και δ' του Ν.2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, για τη διόρθωση της ανακριβούς

4 πρώτης εγγραφής απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρακτικό ζήτημα γεννάται πώς η εν λόγω απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή θα καταστεί τελεσίδικη. Κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, ορθότερη είναι η άποψη που υποστηρίζει ότι η εν λόγω απόφαση καθίσταται τελεσίδικη μετά την παρέλευση άπρακτης της προς άσκηση έφεσης προθεσμίας από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, στον οποίο θα πρέπει να επιδοθεί η εν λόγω απόφαση, επειδή έφεση κατ' απόφασης, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικαιούται να ασκήσει, πέραν του αιτουντος, και ο εισαγγελέας πρωτοδικών δυνάμει του άρθρου 761 ΚΠολΔ ως εκπρόσωπος της πολιτείας, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ή όχι πρωτοδίκως διάδικος και τούτο λόγω της φύσης των υπαγομένων στη διαδικασία αυτή υποθέσεων, οι οποίες ενδιαφέρουν κατά κανόνα τη δημόσια τάξη, η περιφρούρηση της οποίας συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα της εισαγγελικής αρχής (βλ. Σ.Σταυρακοπούλου, Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπό το άρθρο 807 αρ. 2 ζ', βλ. Σινανιώτου, Ειδικαί διαδικασία σελ. 26., Κ. Μπέη, ΠολΔ τεύχ. 12 σελ. 98., Σ. Πατεράκη, Διαδικαστικά προβλήματα ειδικών διαδικασιών της πρωτοβάθμιας δίκης, Δ 22 σελ. 25 επ. (30), ΣτΕ 508/2005 Ά δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1520/1999 ΕλλΔνη 2003, 1357, ΕφΑΘ 341/1991 Δίκη 1991,747). Περαιτέρω, ως γεωμετρικά στοιχεία της κτηματολογικής εγγραφής νοούνται αυτά που αφορούν το εμβαδό, τις πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου, τη θέση του, τις συντεταγμένες ή εξαρτήσεις κορυφών, τα σημεία τομής της περιμέτρου του γεωτεμαχίου με τις πλευρές των ομόρων, το σχήμα, τα όρια κ.λ.π. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998: «Αν υπάρχουν σφάλματα που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση αυτή καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στα κτηματολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Αν η αποδοχή της αίτησης μπορεί να επηρεάσει δικαιώματα όμορων δικαιούχων, κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου, στους όμορους δικαιούχους. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία, μέσα στην οποία οι όμοροι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κοινοποιείται και στους όμορους δικαιούχους. Ο αιτών ή ο όμορος δικαιούχος, που βλάπτεται από την απόφαση, δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σε αυτόν. Η προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στα κτηματολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλει τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηματολογικό Δικαστή. Η προθεσμία και η άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δικαίωμα

5 προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή έχει επίσης ο αιτών και σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσμίας, που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των όμορων δικαιούχων. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή είναι στην περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διμήνου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16. Κοινοποίηση της αίτησης στους όμορους ιδιοκτήτες, των οποίων τα δικαιώματα επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση είτε με σχετική δήλωση τους ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με υπεύθυνη δήλωση τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους. Στην περίπτωση ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται και στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός αν αυτό συγκατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2664/1998 «Κατά της αρνητικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου..ο αιτών δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση αυτής. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και εγγράφονται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ο Κτηματολογικός Δικαστής, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ελέγχει αν η αντίρρηση έχει εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και σε αρνητική περίπτωση την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 791 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (βλ. ΜΠΘεσ 45766/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 35720/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠΟεσ 12219/2006 Α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠθεσ 762/2006 Αρμ 2006,1414). Σημειωτέον ότι, όταν με την αίτηση επιδιώκεται η διόρθωση του εμβαδού του ακινήτου, πρέπει να προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο να έχει συνταχθεί με βάση το ΕΓΣΑ' 87 και να απεικονίζει και τα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΜΠρΘες 7592/2006 Αρμ 2006,1206). Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών - προσφεύγων, με την κρινόμενη αίτηση - προσφυγή του, εκθέτει ότι κατέστη κύριος, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, ασκώντας επ' αυτού για χρόνο μεγαλύτερο της 20ετίας τις λεπτομερώς αναφερόμενες στο δικόγραφο πράξεις νομής, του λεπτομερώς περιγραφόμενου κατά θέση, έκταση και όρια, ακινήτου, που έλαβε ΚΑΕΚ 460../0/0. Ότι το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητάς του επ' αυτού δεν καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, με συνέπεια στο ως άνω κτηματολογικό φύλλο να αναγράφεται ως δικαιούχος "άγνωστος''. Ότι η παραπάνω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητάς του επί του ανωτέρω ακινήτου. Ότι επί υποβληθείσας αίτησής του περί διόρθωσης γεωμετρικών σφαλμάτων προς την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, με την

6 οποία ζητούσε τη διόρθωση σφαλμάτων της θέσης, του εμβαδού, του σχήματος και των ορίων του λεπτομερώς περιγραφόμενου ενιαίου ακινήτου του, συγκειμένου εκ των λεπτομερώς περιγραφόμενων κατά θέση, έκταση και όρια και με αναφορά στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος που επικαλείται, συντεταγμένου κατά το σύστημα ΕΓΣΑ, τμημάτων των ακινήτων με ΚΑΕΚ 460. (φερομένου ως αγνώστου ιδιοκτήτη), 460 (φερομένου ως αγνώστου ιδιοκτήτη), 460 (ιδιοκτησίας ), 46 (ιδιοκτησίας..), 46 (ιδιοκτησίας. και αγνώστου), και (ιδιοκτησία..), ισχυριζόμενος περαιτέρω ότι η θέση του ακινήτου δεν είναι αυτή που αποτυπώνεται στα κτηματολογικά διαγράμματα αλλά αυτή που αποτυπώνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό και ότι εσφαλμένα συμπεριλήφθηκαν στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460. ιδιοκτησίας του α) ένα τμήμα αγνώστου ιδιοκτήτη και β) ένα τμήμα ιδιοκτησίας.., στην ιδιοκτησία των οποίων με ΚΑΕΚ 460 πρέπει να περιληφθεί, αμφότερα λεπτομερώς περιγραφόμενα, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 55/αρ.πρωτ../ απορριπτική απόφαση της ανωτέρω Προϊσταμένης, έχουσα το περιεχόμενο που αναφέρεται αναλυτικά στην αίτηση. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, προβάλλει τις αντιρρήσεις του κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης και ζητεί, κατά τη δέουσα εκτίμηση των αιτημάτων της υπό κρίσης αίτησής του, να γίνει αυτή δεκτή και αφ' ενός να διορθωθούν σχετικά οι πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, που αφορούν στο ανωτέρω ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, ώστε να αναγραφεί ο ίδιος ως δικαιούχος πλήρους κυριότητας αυτού, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αφ' ετέρου να υποχρεωθεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης να προβεί στη διόρθωση της θέσης, του εμβαδού, του σχήματος και των ορίων του ανωτέρω γεωτεμαχίου του, αφού εγγραφεί ο ίδιος ως δικαιούχος του ακινήτου που θα προκύψει μετ' αφαίρεση και συνένωση των τμημάτων που εμπίπτουν στα προαναφερόμενα ΚΑΕΚ, με τίτλο κτήσης τη χρησικτησία, και αφαιρεθούν από το ΚΑΕΚ 46, το οποίο αντιστοιχεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του και του οποίου εσφαλμένα, κατά το τμήμα που του ανήκει, αναγράφεται ως δικαιούχος άγνωστος, τα προαναφερόμενα δύο τμήματα που δεν του ανήκουν. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση - προσφυγή, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτά κατ' άρθρο 218 ΚΠολΔ σωρεύονται η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 και η προσφυγή του άρθρου 19 παρ. 2 ν. 2664/1998 (πρβλ. ΜΠρΘες 29830/2007 ΝΟΜΟΣ), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της Κτηματολογικής Δικαστού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 19 παρ. 2, 16 παρ. 5 του ν. 2664/1998 και 739 επ. ΚΠολΔ), ασκείται δε παραδεκτά, καθόσον 1) αναφορικά με την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 α) αυτή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, εντός της οκταετούς προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998, όπως ισχύει, δεδομένου ότι με την υπ' αριθμ. 394/2/2006 (ΦΕΚ Β' 1629/2006) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του

7 Κτηματολογίου στο Δ.Δ. Μαλεσίνας του Δήμου Μαλεσίνας η , β) κοινοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εικοσαημέρου από την κατάθεσή της στις (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. / έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Κοτσιλίμπα) και γ) καταχωρήθηκε στις και με αριθμό καταχώρησης στα οικεία κτηματολογικά φύλλα (βλ. προσκομιζόμενο υπ' αρ. πρωτ. / πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης), 2) αναφορικά με την προσφυγή του άρθρου 19 παρ. 2, τόσο η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων επί της οποίας εκδόθηκε η απορριπτική απόφαση της προϊστάμενης, όσο και η υπό κρίση προσφυγή έχουν εγγραφεί στα οικεία κτηματολογικά φύλλα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 5 εδ. β' και γ' και 19 παρ. 2 εδ. ζ' ν. 2664/1998 (για την αναγκαιότητα καταχώρησης βλ. αναλυτικά Φωτεινή Καραρίζου - Σιαγκρή, Αρμ 2005 σελ επ. και, ενδεικτικά, ΜΠΘεσ 12219/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠθεσ 764/2006 Αρμ 2006,1414), όπως προκύπτει από το υπ' αρ. πρωτ. 469/ πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης της προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης και τα με ημερομηνία εκτύπωσης και κτηματολογικά φύλλα όλων των επιδίκων ΚΑΕΚ, και εμπρόθεσμα, εντός δεκαπενθημέρου, δεδομένου ότι ασκήθηκε στις , δηλαδή μετά από 3 μέρες από την έκδοση της απόφασης, επομένως οπωσδήποτε ασκήθηκε εμπρόθεσμα με έναρξη της προθεσμίας το χρόνο κατά τον οποίο ο προσφεύγων έλαβε γνώση της απορριπτικής απόφασης. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από την κατάθεση του μάρτυρα που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών - προσφεύγων αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το 1968 ο. παραχώρησε άτυπα στο γιο του αιτούντα ένα ακίνητο, εμβαδού 5.921,04 τ.μ., όπως αυτό αποτυπώνεται στο προσκομιζόμενο από Ιουνίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Φουρλεμάδη, περικλειόμενο από τα στοιχεία 9',10',11',2,13',14',15',16',17',18',25 α,,26',11,27',28',1',2',22',23',24',3',25',4', 17,5',6',7',19,9', ευρισκόμενο μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μαλεσίνας, στα Ο.Τ. 247 και 261, στη Γ ζώνη και συνορευόμενο με ιδιοκτησίες βόρεια και αγνώστου, νότια.., ανατολικά Ιωάννη και Ασημίνας.. και δυτικά (επισημαίνεται πάντως ότι δεν αποδείχθηκε η έκδοση και η μεταγραφή στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης ή η καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου πράξεως εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, γι' αυτό και στο προαναφερόμενο τοπογραφικό αποτυπώνονται μεν τα οικοδομικά τετράγωνα και οι δρόμοι, με την παρατήρηση ωστόσο ότι αυτοί δεν έχουν ακόμη ανοιχθεί, στα δε αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων εξαχθέντα από την ηλεκτρονική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτυπώνονται οι αρχικές, πριν από τη σύνταξη του ρυμοτομικού σχεδίου, ιδιοκτησίες, και όχι οι τελικές που τυχόν θα προκύψουν από την πράξη εφαρμογής αυτού). Το

8 ακίνητο αυτό, από την κατ' έτος 1968 παραχώρησή του σε αυτόν, νέμεται συνεχώς και αδιαλείπτως με διάνοια κυρίου ο αιτών, ασκώντας επ' αυτού όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση και στον προορισμό του πράξεις νομής, ειδικότερα το επισκέπτεται, το επιβλέπει, το καλλιεργεί με σιτάρι και λαχανικά, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί η κυριότητα του σε αυτό, με συνέπεια να έχει καταστεί ήδη εδώ και είκοσι τρία χρόνια αποκλειστικός κύριος αυτού με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας (άρθρο 1045 ΑΚ), ενώ ουδέποτε προέβη σε μεταβίβασή του. Τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά κατατέθηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια από το μάρτυρα απόδειξης, κατά την ένορκη εξέτασή του στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος έχει ιδία και άμεση γνώση των γεγονότων αυτών. Κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης της περιοχής, λόγω παράλειψης εκ μέρους του αιτούντος υποβολής δηλώσεως ιδιοκτησίας, το επίδικο ακίνητο του, αποτυπώθηκε ως αυτοτελές γεωτεμάχιο στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης με ΚΑΕΚ 46 /0/0, πλην όμως στο οικείο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται ως δικαιούχος κυριότητας «άγνωστος». Η ανωτέρω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντος επί του επίδικου ακινήτου, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η αίτησή του κατ' άρθρο 6 παρ. 3 και να αναγραφεί ο ίδιος ως δικαιούχος κυριότητας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 460./0/0 (όπως αυτό τελικά θα προσδιοριστεί με βάση τις κατωτέρω αναφερόμενες διορθώσεις) και τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Το γεωτεμάχιο αυτό εμφαίνεται στους κτηματολογικούς χάρτες συνορευόμενο βόρεια, από δυτικά προς ανατολικά με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 460.., 460. και 460., νότια, από δυτικά προς ανατολικά με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 46 και 460., δυτικά, από βορρά προς νότο με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 460. και και ανατολικά με γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ Εξάλλου, με την υπ' αρ. πρωτ. / αίτησή του προς την προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, ο προσφεύγων ζήτησε τη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων του ανωτέρω ακινήτου του, συνιστάμενη ειδικότερα στην πρόσθεση σε αυτό διαφόρων εδαφικών τμημάτων τα οποία ενέπιπταν στα γειτονικά γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 460 (αγνώστου ιδιοκτήτη), 460. (ιδιοκτησίας ), 460. (ιδιοκτησίας ), 460.(ιδιοκτησίας και αγνώστου) και 460 (ιδιοκτησίας..) και στην αφαίρεση από αυτό δύο εδαφικών τμημάτων τα οποία, το μεν πρώτο ήταν αγνώστου ιδιοκτήτη, το δε δεύτερο ανήκε στην πραγματικότητα στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 460. (ιδιοκτησίας.). Στην αίτησή του ο αιτών επισύναψε το προσκομιζόμενο από Ιουνίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Φουρλεμάδη, συντεταγμένο με το σύστημα επίγειας αποτύπωσης ΕΓΣΑ '87 και με αναφορά στα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο αποτύπωνε τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν, καθώς και πέντε υπεύθυνες δηλώσεις των Κωνσταντίνα.., Ανδρέα.,

9 Γεωργίου (δύο), με ημερομηνία , και Νικολάου, με ημερομηνία , με θεωρημένο αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής αυτών (19 παρ. 2 εδ. προτελ.), στις οποίες αυτοί δήλωναν ότι συναινούν στην αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή, όπως αυτή εμφαίνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό του οποίου έλαβαν γνώση, φέρονται δε και οι ίδιοι ως αιτούμενοι τη διόρθωση. Επειδή όμως η αιτούμενη διόρθωση αφορούσε και ακίνητα φερόμενα εν όλω ή εν μέρει ως αγνώστου ιδιοκτήτη (ΚΑΕΚ 460. και 460 αντίστοιχα), ο προσφεύγων όφειλε να κοινοποιήσει την ενώπιον της Προϊσταμένης του κτηματολογικού γραφείου αίτηση διόρθωσης και στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως προκύπτει από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 ν. 2664/1998. Στην παράγραφο αυτή γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της «αίτησης» για διόρθωση που υποβάλλεται στον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου και της «προσφυγής» κατά της απορριπτικής απόφασης του τελευταίου που κατατίθεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή. Για το παραδεκτό της πρώτης, ο νομοθέτης επιτάσσει την κοινοποίησή της στους ομόρους θιγόμενους δικαιούχους εκτός εάν αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως στη διόρθωση (19 παρ. 2 εδ. γ' και εδ. ιβ'), κατά τον ίδιο δε τρόπο, εάν θίγεται ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη, επιτάσσει την κοινοποίησή της στο Ελληνικό Δημόσιο εκτός εάν αυτό συγκατατίθεται ομοίως εγγράφως (βλ. Μαγουλά, Κτηματολογικές Εγγραφές, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ , Αργυρίου, Το Δίκαιο του Κτηματολογίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 225). Εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εγγράφου συναινέσεως του Ελληνικού Δημοσίου στην αιτούμενη διόρθωση, χορηγηθείσα πριν την υποβολή της αίτησης διόρθωσης ενώπιον της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης και επισυναφθείσα σε αυτήν, μαζί με τις προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ομόρων ιδιοκτητών, γι' αυτό η αίτηση διόρθωσης έπρεπε να κοινοποιηθεί και στο Ελληνικό Δημόσιο (η από τεχνική έκθεση του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Στρωματιά, υπαλλήλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Φθιώτιδας, συνετάγη μετά την επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, όχι της αίτησης διόρθωσης, αλλά της κρινόμενης αίτησης - προσφυγής, επιπλέον δεν αφορά τα θιγόμενα από τη διόρθωση γεωτεμάχια, ολικά ή μερικά αγνώστου ιδιοκτήτη, με ΚΑΕΚ 460. και 460., αλλά το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 460, και προσκομίζεται προς υποστήριξη, όχι της προσφυγής κατ' άρθρο 19 παρ. 2, αλλά της αίτησης κατ' άρθρο 6 παρ. 3). Με την υπ' αρ. / (αρ. πρωτ. / ) απόφασή της, η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης απέρριψε την αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων που είχε υποβάλει ο προσφεύγων με το αιτιολογικό ότι «...το προς διόρθωσιν ακίνητο ανήκει στον αιτούντα διά χρησικτησίας και επιπλέον φέρεται στις ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ "αγνώστου" κυρίου εν συνδυασμώ με τους "ομόρους" οι οποίοι φέρουν επίσης αιτία κτήσης χρησικτησία κ.λ.π. Εξ' όλων των παραπάνω αρμοδία αρχή για την διόρθωση του ακινήτου είναι η δικαστ. οδός». Από το προαναφερόμενο αιτιολογικό συνάγεται ότι η Προϊσταμένη απέρριψε την αίτηση διόρθωσης, αφ' ενός διότι ο προσφεύγων επικαλείτο ως αιτία κτήσης τη χρησικτησία και

10 διότι οι όμοροι δικαιούχοι φέρονται ως τέτοιοι επίσης με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, αφ' ετέρου διότι το ακίνητο το οποίο αφορούσε η διόρθωση (ΚΑΕΚ 460.) εφέρετο να ανήκει όχι στον προσφεύγοντα αλλά σε άγνωστο. Επομένως, ως προς το πρώτο σκέλος της, η απόφαση της Προϊσταμένης είναι εσφαλμένη, διότι παραβλέπει τη χρησικτησία ως νόμιμο τρόπο κτήσης της κυριότητας, πέραν δε αυτού η εκ των ομόρων ιδιοκτητών Κώνσταντίνα. φέρεται ως δικαιούχος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460, όχι με χρησικτησία αλλά με νομίμως μεταγραφέν συμβόλαιο γονικής παροχής. Επιπλέον, η ίδια ως άνω απόφαση είναι εσφαλμένη, για τον πρόσθετο λόγο ότι η Προϊσταμένη παρέβλεψε την παράλειψη της κοινοποίησης της αίτησης διόρθωσης στο Ελληνικό Δημόσιο, σε συνδυασμό με τη έλλειψη εγγράφου συναινέσεως αυτού στην αιτούμενη διόρθωση, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι δύο από τα θιγόμενα όμορα ακίνητα με ΚΑΕΚ και 460. φέρονται, το μεν πρώτο σε ποσοστό 100%, το δε δεύτερο σε ποσοστό 50%, ως αγνώστου ιδιοκτήτη, εξάλλου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο αυτών ακινήτων οπωσδήποτε πρόσεξε η Προϊσταμένη κατά τον έλεγχο της αίτησης, αφού πάντα διενεργείται έλεγχος από το Τμήμα Κτηματολογικών Χαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ, που υποδεικνύει επακριβώς τις θιγόμενες ιδιοκτησίες, ώστε να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτησης στους ιδιοκτήτες των θιγομένων ιδιοκτησιών. Επιπροσθέτως, αναφορικά με τα εδαφικά τμήματα της ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος, που, κατά τους ισχυρισμούς του, εμπίπτουν στα όμορα ΚΑΕΚ των ανωτέρω γνωστών ιδιοκτητών, εσφαλμένα η Προϊσταμένη υπέδειξε ως τρόπο επίτευξης της διόρθωσης τη δικαστική οδό, αφού στην οδό αυτή θα χρειαζόταν να καταφύγει ο προσφεύγων μόνο εάν ανέκυπτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση, δηλαδή εάν δεν συναινούσαν στη διόρθωση οι ανωτέρω όμοροι ιδιοκτήτες, πράγμα που εδώ δεν συνέβη, όπως αποδεικνύεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις τους (βλ. Μαγουλά, όπ. παρ., σελ ). Ωστόσο, κατά το δεύτερο σκέλος της, η απόφαση της Προϊσταμένης είναι ορθή, διότι, ως εκ της μη αναγραφής του προσφεύγοντος ως δικαιούχου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460../0/0, εκείνος δεν είχε, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διόρθωσης, το απαιτούμενο κατά το νόμο έννομο συμφέρον για τη διόρθωση (19 παρ. 2 εδ. α'), αντίθετα, θα έπρεπε να προηγηθεί η υποβολή ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της αίτησης κατ' άρθρο 6 παρ. 3 με την οποία ο προσφεύγων θα ζητούσε να αναγραφεί ως δικαιούχος του ως άνω ΚΑΕΚ με τίτλο κτήσης τη χρησικτησία και, αφού αυτή γίνει δεκτή και καταχωρηθεί ο ίδιος ως δικαιούχος κυριότητας στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460../0/0, να ζητήσει τη διόρθωση κατ' άρθρο 19 παρ. 2 (σημειωτέον ότι η διόρθωση ως προς το δικαιούχο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο κατ' άρθρο 6 παρ. 3 και όχι, ενδεχομένως, κατ' άρθρο 18 παρ. 1, αφού δεν εμπίπτει σε καμία από τις προβλεπόμενες στην τελευταία αυτή διάταξη περιπτώσεις). Σε κάθε περίπτωση όμως, δεδομένου ότι στην κρινόμενη προσφυγή κατ' άρθρο 19 παρ. 2 σωρεύεται και αίτηση διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής κατ' άρθρο 6 παρ. 3, η οποία, κατά τα προαναφερόμενα, θα πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να αναγραφεί ο αιτών ως

11 δικαιούχος κυριότητας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 460 /0/0 και τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να θεωρηθεί, για λόγους οικονομίας της δίκης και ασφάλειας των συναλλαγών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση στη διόρθωση των καταχωρημένων στο κτηματολόγιο στοιχείων και υποβολή του αιτούντος σε νέα έξοδα, ότι η προαναφερόμενη απόφαση της Προϊσταμένης κατ' αποτέλεσμα εσφαλμένα στο σύνολο της απέρριψε την αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, αφού και η ίδια εμμέσως δέχεται ότι «...το προς διόρθωσιν ακίνητο ανήκει στον αιτούντα διά χρησικτησίας...», είχε επομένως αυτός, έστω και κατ' αποτέλεσμα, το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για τη ζητούμενη διόρθωση. Συνεπώς, και η προσφυγή κατ' άρθρο 19 παρ. 2 ν.2664/1998 θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Σύμφωνα με το από Ιουνίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Φουρλεμάδη, συντεταγμένο με το σύστημα επίγειας αποτύπωσης ΕΓΣΑ '87 και με αναφορά στα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, το ακίνητο του αιτούντος περικλείεται από τα στοιχεία 9',10',11',2,13',14',15',16',17',18',25 α ',26',11,27',28',1',2',22',23',24',3', 25',4', 17,5',6',7',19,9' και θα πρέπει, σύμφωνα με το ίδιο τοπογραφικό, για την ορθή αποτύπωσή του να λάβουν χώρα οι εξής διορθώσεις, στις οποίες αρνήθηκε εσφαλμένα να προβεί η Προϊσταμένη του οικείου κτηματολογικού γραφείου: Α) να προστεθούν στο ΚΑΕΚ με αριθμό 460../0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1) το τμήμα υπό στοιχεία 2,13',14',15',16',17',18',25 α ',8,7,6,5,4,3,2 εμβαδού 917,94 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460 (η διόρθωση αυτή επιτυγχάνεται στα πλαίσια του άρθρου 6 παρ. 3, αφού το ακίνητο αυτό είναι αγνώστου ιδιοκτήτη), 2) το τμήμα υπό στοιχεία 13,28',1',2',22',13 εμβαδού 41,40 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούσης προς τούτο της δικαιούχου αυτού Κωνσταντίνας.., 3) το τμήμα υπό στοιχεία 14,13,22,23,14 εμβαδού 43,33 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούντος προς τούτο του δικαιούχου αυτού.., 4) το τμήμα υπό στοιχεία 15,14,23',24',15 εμβαδού 36,24 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούντος προς τούτο του δικαιούχου αυτού κατά 50% Γεωργίου. (κατά το υπόλοιπο 50% η διόρθωση αυτή επιτυγχάνεται στα πλαίσια του άρθρου 6 παρ. 3, αφού κατά το ποσοστό αυτό το ακίνητο αυτό είναι αγνώστου ιδιοκτήτη) και 5)το τμήμα υπό στοιχεία 25',15,24',3',25' εμβαδού 87,35 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από jo ακίνητο με ΚΑΕΚ 460.., συναινούντων προς τούτο των δικαιούχων αυτού Γεωργίου και Νικολάου., Β) να αφαιρεθούν από το ΚΑΕΚ με αριθμό /0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1)το τμήμα υπό στοιχεία 17,4',25',16,17 εμβαδού 36,31 τ.μ., το οποίο θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούντων προς τούτο των δικαιούχων αυτού Γεωργίου και Νικολάου.. και 2) το τμήμα υπό στοιχεία 9,10,26'25 α ',9 εμβαδού 213,51 τ.μ., το οποίο, για λόγους πρακτικούς, θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460. και δεν θα αποτυπωθεί με νέο δικό του ΚΑΕΚ. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει

12 να διορθωθεί το εμβαδό των επιδίκων ΚΑΕΚ ως εξής: 1) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 5.921,04 τ.μ., 2) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 4.335,57 τ.μ., 3) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 508 τ.μ. στο ορθό 466,6 τ.μ., 4) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 424 τ.μ. στο ορθό 380,67 τ.μ., 5) του ΚΑΕΚ 460, από το εσφαλμένο 435 τ.μ. στο ορθό 398,76 τ.μ. και 6) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 8.905,96 τ.μ. Συμπερασματικά, θα πρέπει η κρινόμενη αίτηση - προσφυγή να γίνει δεκτή στο σύνολο της ως ουσία βάσιμη και να διαταχθούν οι διορθώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση - προσφυγή κατά της υπ' αρ.../ (αρ. πρωτ. / ) απόφασης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460../0/0, να αναγραφεί ο αιτών ως δικαιούχος κυριότητας, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση των εσφαλμένων γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460 και των ομόρων αυτού ακινήτων ως εξής: Α) να προστεθούν στο ΚΑΕΚ με αριθμό 460./0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1) το τμήμα υπό στοιχεία 2,13',14',15',16',17',18',25 α ',8,7,6,5,4τ3Γ2- εμβαδού 917,94 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, 2) το τμήμα υπό στοιχεία 13,28',1',2',22',13 εμβαδού 41,40 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460., 3) το τμήμα υπό στοιχεία 14,13,22',23',14 εμβαδού 43,33 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460., 4) το τμήμα υπό στοιχεία 15,14,23',24',15 εμβαδού 36,24 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ και 5) το τμήμα υπό στοιχεία 25',15,24',3',25' εμβαδού 87,35 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460.., Β) να αφαιρεθούν από το ΚΑΕΚ με αριθμό 460 /0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1) το τμήμα υπό στοιχεία 17,4',25',16,17 εμβαδού 36,31 τ.μ., το οποίο θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ και 2) το τμήμα υπό στοιχεία 9,10,26'25 α ',9 εμβαδού 213,51 τ.μ., το οποίο θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ και Γ) να διορθωθεί το εμβαδό των επιδίκων ΚΑΕΚ ως εξής: 1) του ΚΑΕΚ 46.., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 5.921,04 τ.μ., 2) του ΚΑΕΚ 460, από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 4.335,57 τ.μ., 3) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 508 τ.μ. στο ορθό 466,6 τ.μ., 4) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο 424 τ.μ. στο ορθό 380,67 τ.μ., 5) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 435 τ.μ. στο ορθό 398,76 τ.μ. και 6) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 8.905,96 τ.μ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στη Λαμία σε έκτακτη δημόσια

13 συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 448/2010

1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 448/2010 791 1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 448/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Περίληψη: Κτηματολόγιο - Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών Προϋποθέσεις κτήσης επί ακινήτου Ο.Τ.Α. και επί συγκυρίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4164 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο

3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 184 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3. Ε Μ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Δ Ι Κ Α Ι Ο 16/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: ΣτεφανίαΚαρατζά, Ελένη Κοτσομύτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Μαρία Ανδρεοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Ειρηνοδικείο Φλώρινας Αριθμός αποφάσεως 66/2000 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Δικαστής: Ταρσή Γαλάτου Δικηγόροι: Ι. Τσομπάνος, Π. Μαρκόπουλος Απόσπασμα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 984 του ΑΚ, η νομή

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της (- Η ^ > 3 μ -m Αριθμός 252/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη που ορίσθηκε υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της Γ ραμματέως ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων Αριθμός απόφασης 1473/2012 Περίληψη Κτήση από τρίτο μη ένοικο πολυκατοικίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στην πυλωτή Δικαιώματα ιδιοκτήτη διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152)

36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) 36431/2009 ΜΠΡ ΘΕΣΣΑΛ ( 576152) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αναγνώριση δεδικασμένου από αλλοδαπή απόφαση. Απόφαση διαζυγίου. Ελληνοσοβιετική Σύμβαση δικαστικής συνδρομής. Η εν λόγω Σύμβαση εισάγει μία ρήτρα αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 656 15. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6/2009 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός-Εισηγητής, Στεφανία Καρατζά, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Παπαϊωάννου, Χρυσόστομος Γασπαράτος).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΜΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14. Αθήνα, 14 6-2012 Αρ.Πρωτ. Δ17α/10/95/Φ.5.13

ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΜΡΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14. Αθήνα, 14 6-2012 Αρ.Πρωτ. Δ17α/10/95/Φ.5.13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2239 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 152 19940916 Τέθηκε σε ισχύ: 31.10.1994 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

1223/2010 ΑΠ ( 529073)

1223/2010 ΑΠ ( 529073) 1223/2010 ΑΠ ( 529073) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΦΑΔ 2011/173, ΧΡΙΔ 2011/444, Δ/ΝΗ 2011/1006)Αιγιαλός και παραλία. Κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτών. Χρήση των χώρων αυτών. Διάκριση της χρήσεως σε απλή και σε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. 1/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ ( 587989) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 524 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 64/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νίττας, Μερόπη Πουλάκη-Κυριακίδου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ

8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 585 8. δ ι α τ α γ ε σ π λ η ρ ω μ η σ 113/2010 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου-Εισηγητής, Ανδρέας Κακολύρης, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ελένη Τσιμπούκη-Μιχοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2239/1994 Περί Σηµάτων

Ν.2239/1994 Περί Σηµάτων Ν.2239/1994 Περί Σηµάτων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 Σηµεία, Συστατικά του Σήµατος 1. Θεωρείται σήµα κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

7. εμπορικο δικαιο 22/2011

7. εμπορικο δικαιο 22/2011 311 7. εμπορικο δικαιο 22/2011 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Ανδρέας Κακολύρης, Μαρία Τσιριμώκου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Νικόλαος Καλαντζής, Ευαγγελία Καρρά). Διαταγή

Διαβάστε περισσότερα