ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 218/2011 Αριθμός κατάθεσης αίτησης - προσφυγής /ΕΜ /2011 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σεμέλη Ορφανίδου, Πρωτοδίκη, Κτηματολογική Δικαστή, που ορίστηκε δυνάμει της υπ' αρ. 429/2010 πράξης του Προέδρου Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνο Βαρλάμη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την αίτηση - προσφυγή με αριθμό κατάθεσης./εμ../2011: ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ:., κατοίκου. Λοκρίδας, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ιωάννη Σαρακιώτη. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.2 εδ. α' και 3, 6 παρ.1,2 και 3, 7 παρ.3 και 7α παρ.1 περ. α' εδ. α' και β του Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Στο Κτηματολόγιο καταχωρούνται νομικές και τεχνικές πληροφορίες που αποσκοπούν στον ακριβή καθορισμό των ορίων των ακινήτων και στη δημοσιότητα των εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων και βαρών, με τρόπο που διασφαλίζει τη δημόσια πίστη, προστατεύοντας κάθε καλόπιστο συναλλασσόμενο που στηρίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές, β) Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε καθεμία από τις κατά το ν. 2308/1995 κτηματογραφηθείσες περιοχές αντικαθίσταται το υφιστάμενο έως τότε στις περιοχές αυτές σύστημα μεταγραφών και υποθηκών. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ορίζεται για καθεμία από τις κτηματογραφηθείσες περιοχές με απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την τήρηση των προβλεπόμενων στη διάταξη αυτή διατυπώσεων, γ) Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρούνται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, δ) Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, αποτελούν πράξη δημόσιας αρχής με διαπιστωτικό χαρακτήρα των υφισταμένων κατά την έναρξη του κτηματολογίου σε μία περιοχή εμπράγματων δικαιωμάτων, που μετά την οριστικοποίησή τους παράγουν αμάχητο τεκμήριο ακριβείας, ε) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής και δη όταν πρόκειται για ακίνητο, το οποίο στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα στις πρώτες εγγραφές φέρεται ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", από τη διάταξη του

2 άρθρου 6 παρ.1, 2 και 3 του Ν.2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τους Ν.3127/2003 και 3481/2006, προκύπτει ότι ο επικαλούμενος ότι είναι κύριος αυτού καθώς και ο δικαιούχος οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού, αλλά και κατ' αναλογική εφαρμογή της παρ.2 του ιδίου άρθρου (6 του Ν.2664/1998) και όποιος έχει έννομο συμφέρον (π.χ. δανειστής του πραγματικού κυρίου, ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του πραγματικού κυρίου) μπορεί, προκειμένου να διορθώσει την ανακριβή αυτή εγγραφή, να υποβάλλει αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου, δικάζοντος κατά την εκούσια δικαιοδοσία, με την οποία θα αιτείται τη διόρθωση του οικείου κτηματολογικού φύλλου, ώστε αντί για "άγνωστος" να αναγραφεί ο πραγματικός κύριος καθώς και ο τυχόν δικαιούχος άλλου εμπράγματος δικαιώματος. Η εν λόγω αίτηση δεν στρέφεται κατ' ουδενός, το δε Ελληνικό Δημόσιο, όπως ο ΟΚΧΕ και οι Προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γραφείων, στα πλαίσια των δικών της εκούσιας δικαιοδοσίας, δεν καθίστανται διάδικοι (ΜΠΘεσ 43451/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Ζήτημα γεννάται αν με την εν λόγω αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 μπορεί να περιληφθεί και αίτημα αναγνώρισης της κυριότητας, πέραν της διορθώσεως της ανακριβούς εγγραφής. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με εκείνες των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου 6 του ν. 2664/1998, (όπου προβλέπεται άσκηση αγωγής, αναγνωριστικής ή διεκδικητικής, κατά του αναγραφόμενου στο κτηματολογικό γραφείο ως δικαιούχου), προκύπτει ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως "αγνώστου ιδιοκτήτη", όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου) που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση, αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώματος. Συνακόλουθα του αντικειμένου της δίκης αυτής είναι τα εξής: α)ο νόμος δεν προβλέπει την απεύθυνσή της ως άνω αίτησης εναντίον οποιουδήποτε, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, του ΟΚΧΕ, του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή άλλου, αν τυχόν δε απευθυνθεί αυτή εναντίον τρίτου, δεν καθίσταται ο τελευταίος διάδικος από το γεγονός και μόνο τούτο. Και β)δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ώστε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται δεν είναι η αυθεντική διάγνωση του δικαιώματος που

3 αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Γι αυτό άλλωστε η προαναφερόμενη διάταξη (άρθρο 6 3, όπως ισχύει) αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι στην αναγνώριση δικαιώματος, που προσβάλλεται με την εγγραφή αυτή, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 2 του ιδίου νόμου (2664/1998) στα πλαίσια της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (ΕφΑΘ 2943/2008 Δνη 2008,1518, ΕφΑΘ 1298/2008 Δνη 2008,1715). Η κατά το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998, όπως ισχύει, προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ζητηθεί η διόρθωση, ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της, προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 2664/1998, απόφασης του ΟΚΧΕ σχετικά με την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου. Και μόνο κατ' εξαίρεση, προκειμένου για το Ελληνικό Δημόσιο και για τους κατά τη λήξη της οχταετίας μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό, η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δέκα (10) έτη [βλ. και Π. Ματθαίου, το εθνικό κτηματολόγιο, 2000, σελ. 191, Ε. Μιχαηλίδου, ό.ττ., σελ , Κ. Μπέη, το σχέδιο νόμου για το εθνικό κτηματολόγιο και ο νόμος για την διαδικασία ως τις πρώτες οριστικές εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία, Δ (1997), σελ. 230, Σ. Πανταζόπουλο, η μετάβαση από το σύστημα των βιβλίων μεταγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου, ΕλλΔνη (1998), σελ. 1238]. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, για το παραδεκτό της εν λόγω αίτησης θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Να ασκηθεί αυτή εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των οχτώ ετών, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του ΟΚΧΕ περί έναρξης του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, 2) να καταχωρηθεί στο οικείο κτηματολογικό φύλλο μέσα σε προθεσμία, κατ' ανώτατο όριο, είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή της, 3)να κοινοποιηθεί, ήτοι με επίδοση αντιγράφου της αίτησης, στο Ελληνικό Δημόσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση και 4)σε περίπτωση που στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρηθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση πρέπει να κοινοποιείται από τον αιτούντα εντός 20 ημερών από την κατάθεσή της στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Εξάλλου, η καινοτομία που εισήγαγε ο Ν.3481/2006 είναι ότι με την αίτηση του άρθρου 6 παρ.3 μπορεί να ζητηθεί διόρθωση της πρώτης εγγραφής και στην περίπτωση που ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης πράξη μεταγγραπτέα, χωρίς να έχει μεταγραφεί για οποιονδήποτε λόγο στο Υποθηκοφυλακείο (εννοείται ότι ο τίτλος κτήσης πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης πριν την ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή), όσο δηλαδή λειτουργούσε σε αυτή το Υποθηκοφυλακείο. Τέλος, επειδή κατά το άρθρο 6 παρ.3 εδ. γ' και δ' του Ν.2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, για τη διόρθωση της ανακριβούς

4 πρώτης εγγραφής απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρακτικό ζήτημα γεννάται πώς η εν λόγω απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή θα καταστεί τελεσίδικη. Κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, ορθότερη είναι η άποψη που υποστηρίζει ότι η εν λόγω απόφαση καθίσταται τελεσίδικη μετά την παρέλευση άπρακτης της προς άσκηση έφεσης προθεσμίας από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, στον οποίο θα πρέπει να επιδοθεί η εν λόγω απόφαση, επειδή έφεση κατ' απόφασης, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικαιούται να ασκήσει, πέραν του αιτουντος, και ο εισαγγελέας πρωτοδικών δυνάμει του άρθρου 761 ΚΠολΔ ως εκπρόσωπος της πολιτείας, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ή όχι πρωτοδίκως διάδικος και τούτο λόγω της φύσης των υπαγομένων στη διαδικασία αυτή υποθέσεων, οι οποίες ενδιαφέρουν κατά κανόνα τη δημόσια τάξη, η περιφρούρηση της οποίας συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντα της εισαγγελικής αρχής (βλ. Σ.Σταυρακοπούλου, Ερμηνεία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπό το άρθρο 807 αρ. 2 ζ', βλ. Σινανιώτου, Ειδικαί διαδικασία σελ. 26., Κ. Μπέη, ΠολΔ τεύχ. 12 σελ. 98., Σ. Πατεράκη, Διαδικαστικά προβλήματα ειδικών διαδικασιών της πρωτοβάθμιας δίκης, Δ 22 σελ. 25 επ. (30), ΣτΕ 508/2005 Ά δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1520/1999 ΕλλΔνη 2003, 1357, ΕφΑΘ 341/1991 Δίκη 1991,747). Περαιτέρω, ως γεωμετρικά στοιχεία της κτηματολογικής εγγραφής νοούνται αυτά που αφορούν το εμβαδό, τις πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου, τη θέση του, τις συντεταγμένες ή εξαρτήσεις κορυφών, τα σημεία τομής της περιμέτρου του γεωτεμαχίου με τις πλευρές των ομόρων, το σχήμα, τα όρια κ.λ.π. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 2664/1998: «Αν υπάρχουν σφάλματα που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση αυτή καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στα κτηματολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Αν η αποδοχή της αίτησης μπορεί να επηρεάσει δικαιώματα όμορων δικαιούχων, κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου, στους όμορους δικαιούχους. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη προθεσμία, μέσα στην οποία οι όμοροι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τις απόψεις τους εγγράφως. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κοινοποιείται και στους όμορους δικαιούχους. Ο αιτών ή ο όμορος δικαιούχος, που βλάπτεται από την απόφαση, δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σε αυτόν. Η προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή καταχωρίζεται, με ποινή απαραδέκτου, στα κτηματολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλει τη διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον Κτηματολογικό Δικαστή. Η προθεσμία και η άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της απόφασης του Κτηματολογικού Δικαστή, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Δικαίωμα

5 προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή έχει επίσης ο αιτών και σε περίπτωση που ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη της εύλογης προθεσμίας, που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των όμορων δικαιούχων. Η δεκαπενθήμερη προθεσμία προσφυγής στον Κτηματολογικό Δικαστή είναι στην περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διμήνου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16. Κοινοποίηση της αίτησης στους όμορους ιδιοκτήτες, των οποίων τα δικαιώματα επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση είτε με σχετική δήλωση τους ενώπιον συμβολαιογράφου είτε με υπεύθυνη δήλωση τους, επί της οποίας βεβαιώνεται αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους. Στην περίπτωση ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται και στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός αν αυτό συγκατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 ν. 2664/1998 «Κατά της αρνητικής απόφασης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου..ο αιτών δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση αυτής. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται με αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή και εγγράφονται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ο Κτηματολογικός Δικαστής, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ελέγχει αν η αντίρρηση έχει εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και σε αρνητική περίπτωση την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 791 του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (βλ. ΜΠΘεσ 45766/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠΘεσ 35720/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠΟεσ 12219/2006 Α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠθεσ 762/2006 Αρμ 2006,1414). Σημειωτέον ότι, όταν με την αίτηση επιδιώκεται η διόρθωση του εμβαδού του ακινήτου, πρέπει να προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο να έχει συνταχθεί με βάση το ΕΓΣΑ' 87 και να απεικονίζει και τα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου (ΜΠρΘες 7592/2006 Αρμ 2006,1206). Στην προκείμενη περίπτωση ο αιτών - προσφεύγων, με την κρινόμενη αίτηση - προσφυγή του, εκθέτει ότι κατέστη κύριος, με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, ασκώντας επ' αυτού για χρόνο μεγαλύτερο της 20ετίας τις λεπτομερώς αναφερόμενες στο δικόγραφο πράξεις νομής, του λεπτομερώς περιγραφόμενου κατά θέση, έκταση και όρια, ακινήτου, που έλαβε ΚΑΕΚ 460../0/0. Ότι το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητάς του επ' αυτού δεν καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, με συνέπεια στο ως άνω κτηματολογικό φύλλο να αναγράφεται ως δικαιούχος "άγνωστος''. Ότι η παραπάνω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητάς του επί του ανωτέρω ακινήτου. Ότι επί υποβληθείσας αίτησής του περί διόρθωσης γεωμετρικών σφαλμάτων προς την Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, με την

6 οποία ζητούσε τη διόρθωση σφαλμάτων της θέσης, του εμβαδού, του σχήματος και των ορίων του λεπτομερώς περιγραφόμενου ενιαίου ακινήτου του, συγκειμένου εκ των λεπτομερώς περιγραφόμενων κατά θέση, έκταση και όρια και με αναφορά στα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος που επικαλείται, συντεταγμένου κατά το σύστημα ΕΓΣΑ, τμημάτων των ακινήτων με ΚΑΕΚ 460. (φερομένου ως αγνώστου ιδιοκτήτη), 460 (φερομένου ως αγνώστου ιδιοκτήτη), 460 (ιδιοκτησίας ), 46 (ιδιοκτησίας..), 46 (ιδιοκτησίας. και αγνώστου), και (ιδιοκτησία..), ισχυριζόμενος περαιτέρω ότι η θέση του ακινήτου δεν είναι αυτή που αποτυπώνεται στα κτηματολογικά διαγράμματα αλλά αυτή που αποτυπώνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό και ότι εσφαλμένα συμπεριλήφθηκαν στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460. ιδιοκτησίας του α) ένα τμήμα αγνώστου ιδιοκτήτη και β) ένα τμήμα ιδιοκτησίας.., στην ιδιοκτησία των οποίων με ΚΑΕΚ 460 πρέπει να περιληφθεί, αμφότερα λεπτομερώς περιγραφόμενα, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 55/αρ.πρωτ../ απορριπτική απόφαση της ανωτέρω Προϊσταμένης, έχουσα το περιεχόμενο που αναφέρεται αναλυτικά στην αίτηση. Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενος έννομο συμφέρον ως δικαιούχος εγγραπτέου δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία, προβάλλει τις αντιρρήσεις του κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης και ζητεί, κατά τη δέουσα εκτίμηση των αιτημάτων της υπό κρίσης αίτησής του, να γίνει αυτή δεκτή και αφ' ενός να διορθωθούν σχετικά οι πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, που αφορούν στο ανωτέρω ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, ώστε να αναγραφεί ο ίδιος ως δικαιούχος πλήρους κυριότητας αυτού, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αφ' ετέρου να υποχρεωθεί η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης να προβεί στη διόρθωση της θέσης, του εμβαδού, του σχήματος και των ορίων του ανωτέρω γεωτεμαχίου του, αφού εγγραφεί ο ίδιος ως δικαιούχος του ακινήτου που θα προκύψει μετ' αφαίρεση και συνένωση των τμημάτων που εμπίπτουν στα προαναφερόμενα ΚΑΕΚ, με τίτλο κτήσης τη χρησικτησία, και αφαιρεθούν από το ΚΑΕΚ 46, το οποίο αντιστοιχεί σε τμήμα της ιδιοκτησίας του και του οποίου εσφαλμένα, κατά το τμήμα που του ανήκει, αναγράφεται ως δικαιούχος άγνωστος, τα προαναφερόμενα δύο τμήματα που δεν του ανήκουν. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση - προσφυγή, στο δικόγραφο της οποίας παραδεκτά κατ' άρθρο 218 ΚΠολΔ σωρεύονται η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 και η προσφυγή του άρθρου 19 παρ. 2 ν. 2664/1998 (πρβλ. ΜΠρΘες 29830/2007 ΝΟΜΟΣ), αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της Κτηματολογικής Δικαστού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 19 παρ. 2, 16 παρ. 5 του ν. 2664/1998 και 739 επ. ΚΠολΔ), ασκείται δε παραδεκτά, καθόσον 1) αναφορικά με την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 α) αυτή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, εντός της οκταετούς προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 2664/1998, όπως ισχύει, δεδομένου ότι με την υπ' αριθμ. 394/2/2006 (ΦΕΚ Β' 1629/2006) απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του

7 Κτηματολογίου στο Δ.Δ. Μαλεσίνας του Δήμου Μαλεσίνας η , β) κοινοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο εντός εικοσαημέρου από την κατάθεσή της στις (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. / έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Χρήστου Κοτσιλίμπα) και γ) καταχωρήθηκε στις και με αριθμό καταχώρησης στα οικεία κτηματολογικά φύλλα (βλ. προσκομιζόμενο υπ' αρ. πρωτ. / πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης), 2) αναφορικά με την προσφυγή του άρθρου 19 παρ. 2, τόσο η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων επί της οποίας εκδόθηκε η απορριπτική απόφαση της προϊστάμενης, όσο και η υπό κρίση προσφυγή έχουν εγγραφεί στα οικεία κτηματολογικά φύλλα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 5 εδ. β' και γ' και 19 παρ. 2 εδ. ζ' ν. 2664/1998 (για την αναγκαιότητα καταχώρησης βλ. αναλυτικά Φωτεινή Καραρίζου - Σιαγκρή, Αρμ 2005 σελ επ. και, ενδεικτικά, ΜΠΘεσ 12219/2006 Α' δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΜΠθεσ 764/2006 Αρμ 2006,1414), όπως προκύπτει από το υπ' αρ. πρωτ. 469/ πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης της προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης και τα με ημερομηνία εκτύπωσης και κτηματολογικά φύλλα όλων των επιδίκων ΚΑΕΚ, και εμπρόθεσμα, εντός δεκαπενθημέρου, δεδομένου ότι ασκήθηκε στις , δηλαδή μετά από 3 μέρες από την έκδοση της απόφασης, επομένως οπωσδήποτε ασκήθηκε εμπρόθεσμα με έναρξη της προθεσμίας το χρόνο κατά τον οποίο ο προσφεύγων έλαβε γνώση της απορριπτικής απόφασης. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από την κατάθεση του μάρτυρα που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών - προσφεύγων αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το 1968 ο. παραχώρησε άτυπα στο γιο του αιτούντα ένα ακίνητο, εμβαδού 5.921,04 τ.μ., όπως αυτό αποτυπώνεται στο προσκομιζόμενο από Ιουνίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Φουρλεμάδη, περικλειόμενο από τα στοιχεία 9',10',11',2,13',14',15',16',17',18',25 α,,26',11,27',28',1',2',22',23',24',3',25',4', 17,5',6',7',19,9', ευρισκόμενο μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Μαλεσίνας, στα Ο.Τ. 247 και 261, στη Γ ζώνη και συνορευόμενο με ιδιοκτησίες βόρεια και αγνώστου, νότια.., ανατολικά Ιωάννη και Ασημίνας.. και δυτικά (επισημαίνεται πάντως ότι δεν αποδείχθηκε η έκδοση και η μεταγραφή στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αταλάντης ή η καταχώρηση στα κτηματολογικά βιβλία του αντίστοιχου Κτηματολογικού Γραφείου πράξεως εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, γι' αυτό και στο προαναφερόμενο τοπογραφικό αποτυπώνονται μεν τα οικοδομικά τετράγωνα και οι δρόμοι, με την παρατήρηση ωστόσο ότι αυτοί δεν έχουν ακόμη ανοιχθεί, στα δε αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων εξαχθέντα από την ηλεκτρονική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτυπώνονται οι αρχικές, πριν από τη σύνταξη του ρυμοτομικού σχεδίου, ιδιοκτησίες, και όχι οι τελικές που τυχόν θα προκύψουν από την πράξη εφαρμογής αυτού). Το

8 ακίνητο αυτό, από την κατ' έτος 1968 παραχώρησή του σε αυτόν, νέμεται συνεχώς και αδιαλείπτως με διάνοια κυρίου ο αιτών, ασκώντας επ' αυτού όλες τις προσιδιάζουσες στη φύση και στον προορισμό του πράξεις νομής, ειδικότερα το επισκέπτεται, το επιβλέπει, το καλλιεργεί με σιτάρι και λαχανικά, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθεί η κυριότητα του σε αυτό, με συνέπεια να έχει καταστεί ήδη εδώ και είκοσι τρία χρόνια αποκλειστικός κύριος αυτού με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας (άρθρο 1045 ΑΚ), ενώ ουδέποτε προέβη σε μεταβίβασή του. Τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά κατατέθηκαν με σαφήνεια και ακρίβεια από το μάρτυρα απόδειξης, κατά την ένορκη εξέτασή του στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, ο οποίος έχει ιδία και άμεση γνώση των γεγονότων αυτών. Κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης της περιοχής, λόγω παράλειψης εκ μέρους του αιτούντος υποβολής δηλώσεως ιδιοκτησίας, το επίδικο ακίνητο του, αποτυπώθηκε ως αυτοτελές γεωτεμάχιο στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης με ΚΑΕΚ 46 /0/0, πλην όμως στο οικείο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται ως δικαιούχος κυριότητας «άγνωστος». Η ανωτέρω αρχική εγγραφή είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντος επί του επίδικου ακινήτου, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η αίτησή του κατ' άρθρο 6 παρ. 3 και να αναγραφεί ο ίδιος ως δικαιούχος κυριότητας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 460./0/0 (όπως αυτό τελικά θα προσδιοριστεί με βάση τις κατωτέρω αναφερόμενες διορθώσεις) και τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Το γεωτεμάχιο αυτό εμφαίνεται στους κτηματολογικούς χάρτες συνορευόμενο βόρεια, από δυτικά προς ανατολικά με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 460.., 460. και 460., νότια, από δυτικά προς ανατολικά με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 46 και 460., δυτικά, από βορρά προς νότο με γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 460. και και ανατολικά με γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ Εξάλλου, με την υπ' αρ. πρωτ. / αίτησή του προς την προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, ο προσφεύγων ζήτησε τη διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων του ανωτέρω ακινήτου του, συνιστάμενη ειδικότερα στην πρόσθεση σε αυτό διαφόρων εδαφικών τμημάτων τα οποία ενέπιπταν στα γειτονικά γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 460 (αγνώστου ιδιοκτήτη), 460. (ιδιοκτησίας ), 460. (ιδιοκτησίας ), 460.(ιδιοκτησίας και αγνώστου) και 460 (ιδιοκτησίας..) και στην αφαίρεση από αυτό δύο εδαφικών τμημάτων τα οποία, το μεν πρώτο ήταν αγνώστου ιδιοκτήτη, το δε δεύτερο ανήκε στην πραγματικότητα στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 460. (ιδιοκτησίας.). Στην αίτησή του ο αιτών επισύναψε το προσκομιζόμενο από Ιουνίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Φουρλεμάδη, συντεταγμένο με το σύστημα επίγειας αποτύπωσης ΕΓΣΑ '87 και με αναφορά στα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο αποτύπωνε τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν, καθώς και πέντε υπεύθυνες δηλώσεις των Κωνσταντίνα.., Ανδρέα.,

9 Γεωργίου (δύο), με ημερομηνία , και Νικολάου, με ημερομηνία , με θεωρημένο αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής αυτών (19 παρ. 2 εδ. προτελ.), στις οποίες αυτοί δήλωναν ότι συναινούν στην αιτούμενη γεωμετρική μεταβολή, όπως αυτή εμφαίνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό του οποίου έλαβαν γνώση, φέρονται δε και οι ίδιοι ως αιτούμενοι τη διόρθωση. Επειδή όμως η αιτούμενη διόρθωση αφορούσε και ακίνητα φερόμενα εν όλω ή εν μέρει ως αγνώστου ιδιοκτήτη (ΚΑΕΚ 460. και 460 αντίστοιχα), ο προσφεύγων όφειλε να κοινοποιήσει την ενώπιον της Προϊσταμένης του κτηματολογικού γραφείου αίτηση διόρθωσης και στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως προκύπτει από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 ν. 2664/1998. Στην παράγραφο αυτή γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της «αίτησης» για διόρθωση που υποβάλλεται στον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου και της «προσφυγής» κατά της απορριπτικής απόφασης του τελευταίου που κατατίθεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή. Για το παραδεκτό της πρώτης, ο νομοθέτης επιτάσσει την κοινοποίησή της στους ομόρους θιγόμενους δικαιούχους εκτός εάν αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως στη διόρθωση (19 παρ. 2 εδ. γ' και εδ. ιβ'), κατά τον ίδιο δε τρόπο, εάν θίγεται ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη, επιτάσσει την κοινοποίησή της στο Ελληνικό Δημόσιο εκτός εάν αυτό συγκατατίθεται ομοίως εγγράφως (βλ. Μαγουλά, Κτηματολογικές Εγγραφές, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ , Αργυρίου, Το Δίκαιο του Κτηματολογίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 225). Εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εγγράφου συναινέσεως του Ελληνικού Δημοσίου στην αιτούμενη διόρθωση, χορηγηθείσα πριν την υποβολή της αίτησης διόρθωσης ενώπιον της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης και επισυναφθείσα σε αυτήν, μαζί με τις προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ομόρων ιδιοκτητών, γι' αυτό η αίτηση διόρθωσης έπρεπε να κοινοποιηθεί και στο Ελληνικό Δημόσιο (η από τεχνική έκθεση του τοπογράφου μηχανικού Γεωργίου Στρωματιά, υπαλλήλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Φθιώτιδας, συνετάγη μετά την επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, όχι της αίτησης διόρθωσης, αλλά της κρινόμενης αίτησης - προσφυγής, επιπλέον δεν αφορά τα θιγόμενα από τη διόρθωση γεωτεμάχια, ολικά ή μερικά αγνώστου ιδιοκτήτη, με ΚΑΕΚ 460. και 460., αλλά το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 460, και προσκομίζεται προς υποστήριξη, όχι της προσφυγής κατ' άρθρο 19 παρ. 2, αλλά της αίτησης κατ' άρθρο 6 παρ. 3). Με την υπ' αρ. / (αρ. πρωτ. / ) απόφασή της, η Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης απέρριψε την αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων που είχε υποβάλει ο προσφεύγων με το αιτιολογικό ότι «...το προς διόρθωσιν ακίνητο ανήκει στον αιτούντα διά χρησικτησίας και επιπλέον φέρεται στις ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ "αγνώστου" κυρίου εν συνδυασμώ με τους "ομόρους" οι οποίοι φέρουν επίσης αιτία κτήσης χρησικτησία κ.λ.π. Εξ' όλων των παραπάνω αρμοδία αρχή για την διόρθωση του ακινήτου είναι η δικαστ. οδός». Από το προαναφερόμενο αιτιολογικό συνάγεται ότι η Προϊσταμένη απέρριψε την αίτηση διόρθωσης, αφ' ενός διότι ο προσφεύγων επικαλείτο ως αιτία κτήσης τη χρησικτησία και

10 διότι οι όμοροι δικαιούχοι φέρονται ως τέτοιοι επίσης με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, αφ' ετέρου διότι το ακίνητο το οποίο αφορούσε η διόρθωση (ΚΑΕΚ 460.) εφέρετο να ανήκει όχι στον προσφεύγοντα αλλά σε άγνωστο. Επομένως, ως προς το πρώτο σκέλος της, η απόφαση της Προϊσταμένης είναι εσφαλμένη, διότι παραβλέπει τη χρησικτησία ως νόμιμο τρόπο κτήσης της κυριότητας, πέραν δε αυτού η εκ των ομόρων ιδιοκτητών Κώνσταντίνα. φέρεται ως δικαιούχος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460, όχι με χρησικτησία αλλά με νομίμως μεταγραφέν συμβόλαιο γονικής παροχής. Επιπλέον, η ίδια ως άνω απόφαση είναι εσφαλμένη, για τον πρόσθετο λόγο ότι η Προϊσταμένη παρέβλεψε την παράλειψη της κοινοποίησης της αίτησης διόρθωσης στο Ελληνικό Δημόσιο, σε συνδυασμό με τη έλλειψη εγγράφου συναινέσεως αυτού στην αιτούμενη διόρθωση, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ήταν απαραίτητη δεδομένου ότι δύο από τα θιγόμενα όμορα ακίνητα με ΚΑΕΚ και 460. φέρονται, το μεν πρώτο σε ποσοστό 100%, το δε δεύτερο σε ποσοστό 50%, ως αγνώστου ιδιοκτήτη, εξάλλου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο αυτών ακινήτων οπωσδήποτε πρόσεξε η Προϊσταμένη κατά τον έλεγχο της αίτησης, αφού πάντα διενεργείται έλεγχος από το Τμήμα Κτηματολογικών Χαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ, που υποδεικνύει επακριβώς τις θιγόμενες ιδιοκτησίες, ώστε να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αίτησης στους ιδιοκτήτες των θιγομένων ιδιοκτησιών. Επιπροσθέτως, αναφορικά με τα εδαφικά τμήματα της ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος, που, κατά τους ισχυρισμούς του, εμπίπτουν στα όμορα ΚΑΕΚ των ανωτέρω γνωστών ιδιοκτητών, εσφαλμένα η Προϊσταμένη υπέδειξε ως τρόπο επίτευξης της διόρθωσης τη δικαστική οδό, αφού στην οδό αυτή θα χρειαζόταν να καταφύγει ο προσφεύγων μόνο εάν ανέκυπτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση, δηλαδή εάν δεν συναινούσαν στη διόρθωση οι ανωτέρω όμοροι ιδιοκτήτες, πράγμα που εδώ δεν συνέβη, όπως αποδεικνύεται από τις υπεύθυνες δηλώσεις τους (βλ. Μαγουλά, όπ. παρ., σελ ). Ωστόσο, κατά το δεύτερο σκέλος της, η απόφαση της Προϊσταμένης είναι ορθή, διότι, ως εκ της μη αναγραφής του προσφεύγοντος ως δικαιούχου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460../0/0, εκείνος δεν είχε, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διόρθωσης, το απαιτούμενο κατά το νόμο έννομο συμφέρον για τη διόρθωση (19 παρ. 2 εδ. α'), αντίθετα, θα έπρεπε να προηγηθεί η υποβολή ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της αίτησης κατ' άρθρο 6 παρ. 3 με την οποία ο προσφεύγων θα ζητούσε να αναγραφεί ως δικαιούχος του ως άνω ΚΑΕΚ με τίτλο κτήσης τη χρησικτησία και, αφού αυτή γίνει δεκτή και καταχωρηθεί ο ίδιος ως δικαιούχος κυριότητας στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460../0/0, να ζητήσει τη διόρθωση κατ' άρθρο 19 παρ. 2 (σημειωτέον ότι η διόρθωση ως προς το δικαιούχο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο κατ' άρθρο 6 παρ. 3 και όχι, ενδεχομένως, κατ' άρθρο 18 παρ. 1, αφού δεν εμπίπτει σε καμία από τις προβλεπόμενες στην τελευταία αυτή διάταξη περιπτώσεις). Σε κάθε περίπτωση όμως, δεδομένου ότι στην κρινόμενη προσφυγή κατ' άρθρο 19 παρ. 2 σωρεύεται και αίτηση διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής κατ' άρθρο 6 παρ. 3, η οποία, κατά τα προαναφερόμενα, θα πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να αναγραφεί ο αιτών ως

11 δικαιούχος κυριότητας του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 460 /0/0 και τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να θεωρηθεί, για λόγους οικονομίας της δίκης και ασφάλειας των συναλλαγών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση στη διόρθωση των καταχωρημένων στο κτηματολόγιο στοιχείων και υποβολή του αιτούντος σε νέα έξοδα, ότι η προαναφερόμενη απόφαση της Προϊσταμένης κατ' αποτέλεσμα εσφαλμένα στο σύνολο της απέρριψε την αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, αφού και η ίδια εμμέσως δέχεται ότι «...το προς διόρθωσιν ακίνητο ανήκει στον αιτούντα διά χρησικτησίας...», είχε επομένως αυτός, έστω και κατ' αποτέλεσμα, το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για τη ζητούμενη διόρθωση. Συνεπώς, και η προσφυγή κατ' άρθρο 19 παρ. 2 ν.2664/1998 θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Σύμφωνα με το από Ιουνίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Νικολάου Φουρλεμάδη, συντεταγμένο με το σύστημα επίγειας αποτύπωσης ΕΓΣΑ '87 και με αναφορά στα στοιχεία των διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου, το ακίνητο του αιτούντος περικλείεται από τα στοιχεία 9',10',11',2,13',14',15',16',17',18',25 α ',26',11,27',28',1',2',22',23',24',3', 25',4', 17,5',6',7',19,9' και θα πρέπει, σύμφωνα με το ίδιο τοπογραφικό, για την ορθή αποτύπωσή του να λάβουν χώρα οι εξής διορθώσεις, στις οποίες αρνήθηκε εσφαλμένα να προβεί η Προϊσταμένη του οικείου κτηματολογικού γραφείου: Α) να προστεθούν στο ΚΑΕΚ με αριθμό 460../0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1) το τμήμα υπό στοιχεία 2,13',14',15',16',17',18',25 α ',8,7,6,5,4,3,2 εμβαδού 917,94 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460 (η διόρθωση αυτή επιτυγχάνεται στα πλαίσια του άρθρου 6 παρ. 3, αφού το ακίνητο αυτό είναι αγνώστου ιδιοκτήτη), 2) το τμήμα υπό στοιχεία 13,28',1',2',22',13 εμβαδού 41,40 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούσης προς τούτο της δικαιούχου αυτού Κωνσταντίνας.., 3) το τμήμα υπό στοιχεία 14,13,22,23,14 εμβαδού 43,33 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούντος προς τούτο του δικαιούχου αυτού.., 4) το τμήμα υπό στοιχεία 15,14,23',24',15 εμβαδού 36,24 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούντος προς τούτο του δικαιούχου αυτού κατά 50% Γεωργίου. (κατά το υπόλοιπο 50% η διόρθωση αυτή επιτυγχάνεται στα πλαίσια του άρθρου 6 παρ. 3, αφού κατά το ποσοστό αυτό το ακίνητο αυτό είναι αγνώστου ιδιοκτήτη) και 5)το τμήμα υπό στοιχεία 25',15,24',3',25' εμβαδού 87,35 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από jo ακίνητο με ΚΑΕΚ 460.., συναινούντων προς τούτο των δικαιούχων αυτού Γεωργίου και Νικολάου., Β) να αφαιρεθούν από το ΚΑΕΚ με αριθμό /0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1)το τμήμα υπό στοιχεία 17,4',25',16,17 εμβαδού 36,31 τ.μ., το οποίο θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, συναινούντων προς τούτο των δικαιούχων αυτού Γεωργίου και Νικολάου.. και 2) το τμήμα υπό στοιχεία 9,10,26'25 α ',9 εμβαδού 213,51 τ.μ., το οποίο, για λόγους πρακτικούς, θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ 460. και δεν θα αποτυπωθεί με νέο δικό του ΚΑΕΚ. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει

12 να διορθωθεί το εμβαδό των επιδίκων ΚΑΕΚ ως εξής: 1) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 5.921,04 τ.μ., 2) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 4.335,57 τ.μ., 3) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 508 τ.μ. στο ορθό 466,6 τ.μ., 4) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 424 τ.μ. στο ορθό 380,67 τ.μ., 5) του ΚΑΕΚ 460, από το εσφαλμένο 435 τ.μ. στο ορθό 398,76 τ.μ. και 6) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 8.905,96 τ.μ. Συμπερασματικά, θα πρέπει η κρινόμενη αίτηση - προσφυγή να γίνει δεκτή στο σύνολο της ως ουσία βάσιμη και να διαταχθούν οι διορθώσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο διατακτικό. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση - προσφυγή κατά της υπ' αρ.../ (αρ. πρωτ. / ) απόφασης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460../0/0, να αναγραφεί ο αιτών ως δικαιούχος κυριότητας, με τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση των εσφαλμένων γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου με ΚΑΕΚ 460 και των ομόρων αυτού ακινήτων ως εξής: Α) να προστεθούν στο ΚΑΕΚ με αριθμό 460./0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1) το τμήμα υπό στοιχεία 2,13',14',15',16',17',18',25 α ',8,7,6,5,4τ3Γ2- εμβαδού 917,94 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460, 2) το τμήμα υπό στοιχεία 13,28',1',2',22',13 εμβαδού 41,40 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460., 3) το τμήμα υπό στοιχεία 14,13,22',23',14 εμβαδού 43,33 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460., 4) το τμήμα υπό στοιχεία 15,14,23',24',15 εμβαδού 36,24 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ και 5) το τμήμα υπό στοιχεία 25',15,24',3',25' εμβαδού 87,35 τ.μ., το οποίο θα αφαιρεθεί από το ακίνητο με ΚΑΕΚ 460.., Β) να αφαιρεθούν από το ΚΑΕΚ με αριθμό 460 /0/0 τα εξής εδαφικά τμήματα: 1) το τμήμα υπό στοιχεία 17,4',25',16,17 εμβαδού 36,31 τ.μ., το οποίο θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ και 2) το τμήμα υπό στοιχεία 9,10,26'25 α ',9 εμβαδού 213,51 τ.μ., το οποίο θα προστεθεί στο ακίνητο με ΚΑΕΚ και Γ) να διορθωθεί το εμβαδό των επιδίκων ΚΑΕΚ ως εξής: 1) του ΚΑΕΚ 46.., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 5.921,04 τ.μ., 2) του ΚΑΕΚ 460, από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 4.335,57 τ.μ., 3) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 508 τ.μ. στο ορθό 466,6 τ.μ., 4) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο 424 τ.μ. στο ορθό 380,67 τ.μ., 5) του ΚΑΕΚ 460.., από το εσφαλμένο 435 τ.μ. στο ορθό 398,76 τ.μ. και 6) του ΚΑΕΚ 460., από το εσφαλμένο τ.μ. στο ορθό 8.905,96 τ.μ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στη Λαμία σε έκτακτη δημόσια

13 συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΑΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2

«Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 «Η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 24 παρ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 9 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E.

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ A.E. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ; (*2003 αντί 2013, σελ. 1) ημερομηνία Χολαργός, 18.11.2015 Α.Π.:1531834/ΝΔ4105 Νομική Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 14-3-2012 Αριθμ.πρωτ.238 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ανάρτηση στοιχείων κτηματογράφησης Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.γδ481/22.01/1205728/9-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α/03.12.1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Ορισμός, φορέας τήρησης, σκοπός και έκταση εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Θεσσαλονίκη 15.9.2005 Αρ.Πρωτ.777 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Παύση λειτουργίας βάσης δεδομένων Κτηματολογίου Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.6617/3160/9

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Προς: {Πίνακας Αποδεκτών} ΘΕΜΑ: Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γλίνου (πρώην Κοινότητα Γλίνου) του Νομού Τρικάλων _ Οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. f)kffrop!koi ΣΥΛΛαΓΟΙ AgHr~1% "ΑΡΙ$. ΠΡΩΙ f~{ί. ΑθΗΙΜ....~.$.~..::~~..ι; Νομική Διεύθυνσ Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 2106505610 Προς: {Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422. Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3.5.2007 Αρ.Πρωτ.421,422 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο. Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ.πρωτ.712053/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

~\J\~~ Λ::*-E~~~YXOMρrός,27.1I.20Ι5

~\J\~~ Λ::*-E~~~YXOMρrός,27.1I.20Ι5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟ. ΓΡΑΦ.,"ΗΣ Α.Ε.. " -''..',,ι:.~ ~\J\~~ Λ::*-E~~~YXOMρrός,27.1I.20Ι5 / C - (~-\- "",>--

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΨΛ-ΩΝ8 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΨΛ-ΩΝ8 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 2/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση και λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. , ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.,/ Αθήνα, 02.03.2015 Α.Ι1.:0ικ. 1503819ΙΝΔ416 Νομική Δ/νση Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.: 2106505610 Προς: {Πίνακας Αποδεκτών} ΘΕΜΑ: Παρέλευση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-02-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1192 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 16892/2010 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Γεωργία Στεφανίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή απόφασης Ε.Ε.Δ.Α.

Αποστολή απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών & Δημόσιου Κατηγόρου -------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 09-02-2015 Αριθμ. Πρωτ:731. ΠΡΟΣ: ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 09-02-2015 Αριθμ. Πρωτ:731. ΠΡΟΣ: ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2. ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΐϊΜΤΙΜ* Κ^βΑΛΑ * * Α.Π,Οικ.1506050ν2/ΝΔ1376 β"** ^ i^f. (L&iH ^ UC Νομική Δ/νση riyo^wo Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ.

ΑΐϊΜΤΙΜ* Κ^βΑΛΑ * * Α.Π,Οικ.1506050ν2/ΝΔ1376 β** ^ i^f. (L&iH ^ UC Νομική Δ/νση riyo^wo Υποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου, τηλ. ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ KMft Αριθμ. Πρωτ.:. Α9.11^. (ως προς την ημερομηνία της σελ. 2 παρ. 3) Ημερομηνία : ^Ηφ. Αθήνα, 15.06.2015 ΑΐϊΜΤΙΜ* Κ^βΑΛΑ *

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Τακτική Διαδικασία Αριθμός απόφασης 27519/2008 Περίληψη: Κτηματολόγιο - Διόρθωση ανακριβών πρώτων εγγραφών Προϋποθέσεις κτήσης επί ακινήτου Ο.Τ.Α. και επί συγκυρίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε. ,ΓΟΡΙΚΟςΙΥΛΛΟΓ^^ x Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία : ΕΘΝΙΚΌ ΚΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ Α.Ε. i S ^ * M t f c ' Χ ο λ «Ργός, 04.08.2015 \33*1. ^. ^ ι r Α.Π.:Οικ.1516390/ΝΔ2634 Υποδ/νση Λειτουργούντ Νομική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά τα εξής: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Συμπληρωμένη και νόµιµα υπογεγραμμένη ήλωση

Διαβάστε περισσότερα

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010

-5- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 170/2010 -5- Περίληψη: Δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκληση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων μετά την άπρακτη πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από την κήρυξή τους. Εφόσον μετά την κήρυξή τους διατηρούνται, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε. Προς τον εδρεύοντα στην Αθήνα,οδός Αστροναυτών,αριθ. 1,Μαρούσι, Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ( ΣΥΝ.Π.Ε. ) με την επωνυμία: «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ( «SUPERLEAGUEGREECE»)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1056/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Απόστολο Τσουκαλά, Πρωτοδίκη, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές διαφορές μετά τους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013 Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 448/2010

1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 448/2010 791 1 6. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 448/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ανδρέας Κακολύρης-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748

- h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748 1,., ~ Ε8ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ AOHllQtl & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. APIn. ΠΡΟΤ. ιj.[2.~._. - h --:~-l.'ο./ /. Α.Π.:Οικ.1505826IΝΔ748..--U ι "1d~~tA Νομική Δ/νση ~δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 27-07 -2015 Αριθμ. Πρωτ:5490. ΠΡΟΣ: 1.Φιλιππίδης Στυλιανός 2.Φιλιππίδου Ελένη Κατοίκων Στουτγάρδης Γερμανίας 2.ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 27-07 -2015 Αριθμ. Πρωτ:5490. ΠΡΟΣ: 1.Φιλιππίδης Στυλιανός 2.Φιλιππίδου Ελένη Κατοίκων Στουτγάρδης Γερμανίας 2.ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Καλ. Μαθιουδάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 725/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Φωτεινή Αλεκοπούλου, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011)

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 (81(Ι)/2011) Όταν μιλούμε για το νόμο περί Πωλήσεως Ακινήτων και ιδιαίτερα για την ειδική εκτέλεση μιας τέτοιας σύμβασης, εκείνο που πρωτίστως μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα