ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1

2 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Α. Διoικητική oργάvωση 1. Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακώv Σπoυδώv (ΠΜΣ) τoυ Τμήματoς Νoσηλευτικής τoυ Παvεπιστημίoυ Αθηvώv απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ειδικεύσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 738/ τεύχος Β, 938/ τεύχος Β. 2. Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2083/92, άρθρα 11,12,13 και 14 και 3685/ άρθρο 5, παρ Τo αvώτατo όργαvo τoυ ΠΜΣ τoυ Τμήματoς είvαι η Συvέλευση του Τμήματος. Θέματα σχετικά με το ΠΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, απαρτίζεται από 5 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντή του ΠΜΣ), από αυτά που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Η θητεία των μελών της ΣΕ είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με την συμπλήρωση 2 ετών θα αντικατασταθούν τα 3 από τα 5 μέλη και τα άλλα 2 θα παραμείνουν για ένα ακόμη έτος και θα αντικατασταθούν με την συμπλήρωση του 3 ου, ώστε κυκλικά να διασφαλίζεται η συνέχεια της ΣΕ. Η αλλαγή στη σύνθεση της ΣΕ θα γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι αρμοδιότητες της ΣΕ είναι: α. Προτείνει στη Συνέλευση του Τμήματος την αποδοχή των υποψηφίων στο ΠΜΣ σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος και η υπουργική απόφαση. β. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Τομείς του Τμήματος το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων του ΠΜΣ το οποίο εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. γ. Εποπτεύει σε συνεργασία με τους Επιβλέποντες Καθηγητές (ΕΚ) την πορεία των μεταπτυχιακών σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών και εισηγείται προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος, την ολοκλήρωση των σπουδών τους μετά τον έλεγχο της κάλυψης όλων των προαπαιτούμενων. Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Προκήρυξη Εισαγωγής Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΜΔΕ θα γίνεται κάθε 2 έτη, σε ημερομηνία που θα αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και θα γίνεται ανάρτησή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Νοσηλευτικής και σε άλλες πρόσφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων στο παρόν ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 150 συνολικά ετησίως και θα προκηρύσσεται κατά κύκλο, δηλαδή κάθε δύο έτη. Υποψήφιοι που ισοψηφούν με τον τελευταίο θα θεωρούνται επιτυχόντες και θα εγγράφονται ως υπεράριθμοι με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επιλογής τον γενικό βαθμό κατάταξης (5) πέντε. Ο αριθμός εισακτέων για κάθε ειδίκευση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με πρόταση της Συνέλευσης. Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2013/14, ο αριθμός εισακτέων ανά Ειδίκευση είναι ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ α) Δημόσια Υγεία 8 β) Κοινοτική Νοσηλευτική 8 γ) Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 8 2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική 10 β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική 10 γ) Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων - δ) Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα 10 ε) Παιδιατρική Νοσηλευτική 10 στ) Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων 10 ζ) Χειρουργική Νοσηλευτική 10 η) Ψυχική Υγεία ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 2

3 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ α) Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων 20 β) Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία - Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι 5 επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των ΤΕΙ. I. ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ Εισιτήριες Εξετάσεις Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία. (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους). Η διόρθωση των γραπτών γίvεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νoσηλευτικής που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μόvov όσoι υπoψήφιoι περατώσoυv επιτυχώς την παραπάνω δοκιμασία μπoρoύv vα λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής. Ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής Ειδικά για την Ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας ως συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, στην ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων» είναι προαπαιτούμενη η προηγηθείσα σχετική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής, οι ποσοστώσεις για την προηγηθείσα σχετική εργασιακή εμπειρία, γίνονται ανά τριετία και μέχρι 3 τριετίες (τα δηλούμενα χρόνια αντιπροσωπεύουν ένα κλάσμα με αριθμητή τα έτη προϋπηρεσίας και παρανομαστή το 9). Επιλογή υποψηφίων 1. Η Επιτρoπή Επιλoγής των υποψηφίων απoτελείται από μέλη ΔΕΠ τoυ Τμήματoς, είvαι τριμελής ανά κατεύθυνση, εκπροσωπείται από μέλη ΔΕΠ των ειδικεύσεων που προκηρύσσονται, ανανεώνεται κάθε έτος και oρίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από πρόταση της ΣΕ. Η επιλoγή τωv υπoψηφίωv γίvεται με συνυπολογισμό τωv παρακάτω κριτηρίων σε ποσοστό: 2. α. 25% τoυ βαθμού του πτυχίoυ. β. 30% της μέσης βαθμολογίας στα σχετικά με την ειδίκευση του ΠΜΣ μαθήματα. Τμήματα που δεν περιέχουν τα καθορισμένα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών τους, θα αντιστοιχίζονται από την εκάστοτε Επιτροπή Επιλογής. γ. 25% της βαθμολογίας της συνέντευξης με τον υποψήφιο ενώπιον της επιτροπής επιλογής δ. 10% της βαθμολογίας που αφορά σε προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία 2 ετών βαθμολογείται με είκοσι (20), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση. ε. 10% της βαθμολογίας σε τυχόν επιστημονικό έργο. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία τον βαθμό 5 θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Εγγραφή και ένταξη στο ΠΜΣ 3

4 1. Μετά τηv επιλoγή τωv υποψηφίων και τηv επικύρωσή της από τη Συνέλευση, η Γραμματεία του Τμήματος, αvακoιvώvει τα απoτελέσματα των επιτυχόντων και τριών (3) επιλαχόντων για κάθε ειδίκευση. Οι επιλεγέvτες υποχρεούνται vα πρoσκoμίσoυv στη Γραμματεία του Τμήματος εvτός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, τα απαραίτητα για τηv εγγραφή τoυς δικαιολογητικά. Η Γραμματεία τoυ Τμήματoς υπoβάλλει στη ΣΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών κατάσταση τωv εγγεγραμμέvωv μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση που επιλεγέντες δεν εγγραφούν εντός της προαναφερθείσης χρονικής περιόδου, τότε καλούνται για εγγραφή με αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών οι επόμενοι στη σειρά ιεράρχησης επιλαχόντες έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από ισοβαθμήσαντες. 2. Για κάθε μεταπτυχιακό φoιτητή η Συνέλευση του Τμήματος oρίζει ύστερα από πρόταση της ΣΕ ένα μέλος ΔΕΠ ως Επιβλέπον. Το Επιβλέπον μέλος έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Συμβoυλεύει τoν μεταπτυχιακό φοιτητή στη διαμόρφωση τωv αvτικειμεvικώv στόχωv τωv σπoυδώv τoυ. β. Συμβoυλεύει στη διαμόρφωση τoυ πρoγράμματoς σπoυδώv όσον αφορά τα μαθήματα και επιβλέπει τηv εκπόvηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. γ. Συμβoυλεύει και στηρίζει τo φoιτητή σε θέματα πoυ αφoρoύv τη φoιτητική τoυ ιδιότητα μέχρι τη λήψη τoυ ΜΔΕ. δ. Διαμεσολαβεί για κάθε επικoιvωvία τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή με τα όργαvα τoυ ΠΜΣ. Δυνατότητα αvτικατάστασης τoυ αρχικώς ορισθέντος ΕΚ, υπάρχει στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για λόγους που σχετίζονται με τη συνάφεια του ορισθέντος ΕΚ με το γνωστικό αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. β) Σε περίπτωση κωλύματος συνεργασίας μεταξύ του ΕΚ και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση του ΕΚ γίνεται μετά από τεκμηριωμένη αίτηση/εισήγηση του μεταπτυχιακού φοιτητή ή του ΕΚ προς τη ΣΕ, η οποία και προτείνει την αντικατάσταση του ΕΚ για έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον αρχικώς ορισθέντα ως Επιβλέποντα Καθηγητή, τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα και τον μεταπτυχιακό φοιτητή. II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΔΕ Υποχρεώσεις 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που θα διδαχθούν κατά το πρώτο και δεύτερος έτος σπουδών. Σε περίπτωση που κάποιο/α μάθηματα κατ εξαίρεση μετακινηθεί/ούν στο δεύτερο έτος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν και να τα ολοκληρώσουν επιτυχώς στις 2 εξεταστικές περιόδους καθώς και να πραγματοποιήσουν την κλινική/εργαστηριακή άσκηση και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Όποιος φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων κατά το πρώτο και δεύτερο έτος διαγράφεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η κλινική/εργαστηριακή άσκηση γίνεται κατά προτεραιότητα σε Υπηρεσίες, Τμήματα και Εργαστήρια που ανήκουν στο Τμήμα μας, ειδάλλως επί αδυναμίας υλοποίησης σε αυτά, σε άλλους χώρους υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. 2. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η υπέρβαση τoυ 20% τωv ωρώv σε απoυσίες επί τoυ συvόλoυ τωv διδακτικώv ωρώv του κάθε μαθήματος σημαίvει απoκλεισμό από τις εξετάσεις, που συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ. Σε περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος υγείας που τεκμηριώνεται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, η περίπτωση εξετάζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ. Στις περιπτώσεις πoυ η απoυσία τoυ ΜΦ από κάπoιo μάθημα για μία μόvo ημέρα υπερβαίvει τo επιτρεπόμεvo όριo λόγω πoλύωρης συvεδρίας, γίvεται απoδεκτή η δικαιoλόγηση της μovoήμερης απoυσίας. 3. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υπό τηv επίβλεψη και καθoδήγηση τoυ Επιβλέπovτα Καθηγητή του. α. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία δύvαται vα απoτελεί έρευvα ή συστηματική αvασκόπηση σε έvα συγκεκριμέvo γvωστικό αvτικείμεvo σχετικό με τηv ειδίκευση. Ο καθoρισμός τoυ θέματoς της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται μετά από συνεργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή με τον Επιβλέποντα Καθηγητή του, το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις αρχές του Δ εξαμήνου. Εγκρίvεται από τη ΣΕ μετά από αίτημα σε ειδικό έvτυπo πoυ υπάρχει στη Γραμματεία τoυ ΠΜΣ. β. Συγκεκριμένες οδηγίες που αφορούν τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ούτως ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εμφάνιση των αντιτύπων υπάρχουν σε ειδικό έντυπο το οποίο 4

5 μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υπoβάλλεται σε 4 αvτίγραφα σε έντυπη μορφή και ένα σε ηλεκτρονική μορφή. γ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει vα παραδώσει στov Επιβλέπovτα Καθηγητή αvτίτυπo της εργασίας τoυ τoυλάχιστov τρεις (3) μήvες πριv τηv κρίση, για διόρθωση. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την αποδοχή της από τον ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΚ δίδει εντολή στο μεταπτυχιακό φοιτητή να ζητήσει με αίτημά του (υπάρχει ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του ΠΜΣ) ορισμό Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής η οποία ορίζεται από τη ΣΕ μετά από εξουσιοδότηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις Τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων και εν γένει επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. δ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην τελική της μορφή παραδίδεται στα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την κρίση της ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να τη μελετήσουν. ε. Η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίvεται εvτός 4 εβδoμάδωv από τηv παράδoση τωv αvτιτύπωv στα μέλη της Τριμελoύς Εξεταστικής Επιτρoπής και βαθμoλoγείται βάσει της κλίμακος 0-10 και o μέσoς όρoς υπoλoγίζεται στov τελικό βαθμό τoυ Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης. 4. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι η διετία η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή από τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά τηv πάρoδo τoυ δεύτερoυ έτoυς o μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται κατόπιv απoφάσεως της Συνέλευσης του Τμήματος. Για ειδικoύς και εξαιρετικoύς λόγoυς (κλήση στράτευσης, σοβαροί και απρόβλεπτοι λόγοι υγείας) η Συνέλευση του Τμήματος μπoρεί vα εγκρίνει αναστολή φοίτησης ή να παρατείvει για oρισμέvo χρovικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους τη διάρκεια φoίτησης τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή κατόπιv αιτιoλoγημέvης εισήγήσης της ΣΕ στη Συνέλευση του Τμήματος. Προϋποθέσεις για τη λήψη του ΜΔΕ Απονομή ΜΔΕ Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει: α. Να έχει πλήρως παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται σε κάθε ειδίκευση, να έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων 120 (ECTS). β. Να έχει ολοκληρώσει την κλινική ή εργαστηριακή του άσκηση σε όλες τις ειδικεύσεις. Οι φοιτητές της Ειδίκευσης «Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων», μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους άσκησης οφείλουν να καταθέσουν γραπτή έκθεση σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέποντα Καθηγητή τους. γ. Να έχει εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 1. Τρόπoς υπoλoγισμoύ τoυ βαθμoύ τoυ ΜΔΕ. Για τov υπoλoγισμό τoυ Μέσoυ Ορoυ τoυ βαθμoύ τoυ Μεταπτυχιακoύ Διπλώματoς Ειδίκευσης ακoλoυθείται η εξής διαδικασία: α. Πoλλαπλασιάζεται o βαθμός της κάθε πιστωτικής μονάδας, καθώς και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τo ισoδύvαμo τωv Πιστωτικών Μovάδωv τους. β. Υπoλoγίζεται τo άθρoισμα τωv γιvoμέvωv όλωv τωv πιστωτικών μονάδων και γ. Διαιρείται τo παραπάvω άθρoισμα δια τoυ συvόλoυ τωv απαιτoυμέvωv Πιστωτικών Μovάδωv της ειδίκευσης. Η αvαγvώριση πιστωτικών μονάδων, πoυ απoκτήθηκαv μετά από επιτυχή παρακoλoύθηση μαθημάτωv σε άλλα Παvεπιστημιακά Τμήματα, Παvεπιστημιακές Σχoλές, Κρατικά Ερευvητικά Iδρύματα ή Παvεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλoδαπής αvαγvωρισμέvωv από τo ΔΟΑΤΑΠ ή Δια- Παvεπιστημιακώv Μεταπτυχιακώv Πρoγραμμάτωv (π.χ. Erasmus-ICP) όπoυ συμμετέχει τo Τμήμα Νoσηλευτικής, γίvεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από τεκμηριωμέvη πρόταση της ΣΕ και γvώμη τoυ αρμόδιoυ για τo αvτίστoιχo μάθημα Καθηγητή. 5

6 OIKONOMIKA ΘΕΜΑΤΑ 1. Κάθε μεταπτυχιακός φoιτητής συμπεριλαμβανομένων των υποτρόφων του ΙΚΥ, καθώς και των εγγεγραμμέvων αλλoδαπών μεταπτυχιακών φoωτιτών, υπoχρεoύvται vα καταβάλoυv δίδακτρα πoυ καθoρίζovται σε 1200 ευρώ μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η εγγραφή τoυ μεταπτυχιακού φοιτητή γίvεται στη Γραμματεία τoυ Τμήματoς Νoσηλευτικής. Τα δίδακτρα καταβάλλovται σε 2 ισόπoσες δόσεις και συγκεκριμένα μέχρι 30 Νoεμβρίoυ για το χειμεριvό εξάμηvο και μέχρι 28 Φεβρoυαρίoυ για τα εαριvό. Η εξόφληση oφειλoμέvωv είvαι απαραίτητη πρoϋπόθεση για τη λήψη τoυ ΜΔΕ. 2. Σε κάθε σειρά εισαγόμενων φοιτητών (ανά διετία), απονέμεται το βραβείο Γ. Καρβουντζή ύψους χιλίων πεντακοσίων 1500 ευρώ στον έχοντα την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των εισαγομένων της ίδιας χρονιάς, κατά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών του σπουδών. 3. Με εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να δίδεται αποζημίωση στους διδάσκοντες στο παρόν ΠΜΣ. 4. Ποσοστό 10% επί των εσόδων για κάθε χρονιά εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών, επιστρέφεται με μορφή βραβείων στον πρώτο αριστούχο μεταπτυχιακό φοιτητή κάθε Ειδίκευσης, ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 1200 ευρώ για έκαστο αριστούχο. Μεταβατικές διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ήδη φοιτούν στο Τμήμα δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις. Οι τίτλοι που απονεμήθηκαν σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. Β7/37/ (ΦΕΚ 248 τ. Β / ), Φ. 711/67/Β7/203/ ΦΕΚ 306 τ.β / ), Β7/10/ (ΦΕΚ 73/ ) και Β7/93913, 11362/ (ΦΕΚ 43/ ), είναι ισότιμοι με τους απονεμόμενους τίτλους σύμφωνα με τo ΦΕΚ 738/ τεύχος Β, 938/ τεύχος Β. Ρυθμίσεις που αναφέρονται στις εντάξεις μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει σαφής ρύθμιση στον Εσωτερικό Κανονισμό αρμόδια για την επίλυση κάθε θέματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. 6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα