ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MΗΧΑΝΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MΗΧΑΝΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"

Transcript

1 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MΗΧΑΝΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από την ΑνΑΔ ως εθνική συµµετοχή.

2 ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΓΙΟΡΘΧΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟ «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ» (επίπεδο 2) ΙΟΤΝΙΟ 2011

3 ISBN Ν Οπιζμόρ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ «Μησανική Οσημάηυν» (Δπίπεδο 2) έγηλε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ «Δγκαθίδπςζη και Λειηοςπγία ςζηήμαηορ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν ζηην Κύππο, » κε ηελ αμηνπνίεζε Ρνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Μέλη Σομεακήρ Σεσνικήρ Δπιηποπήρ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν Δθπξφζσπνη ησλ πην θάησ: Νκνζπνλδία Δξγνδνηψλ θαη Βηνκεράλσλ (ΝΔΒ) Θππξηαθφ Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην (ΘΔΒΔ) Ξαγθχπξηα Νκνζπνλδία Βηνηερλψλ Δπαγγεικαηηψλ Θαηαζηεκαηαξρψλ (ΞΝΒΔΘ) Ππλνκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ Θχπξνπ (ΠΔΘ) Ξαγθχπξηα Δξγαηηθή Νκνζπνλδία (ΞΔΝ) πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ/Γηεχζπλζε Κέζεο Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ/Θέληξν Ξαξαγσγηθφηεηαο (ΘΔΞΑ) θαη Ρκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο πνπξγείν Ππγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ/Ρκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ πεξεζηψλ (ΡΖΚ) Ανάδοσορ: Θνηλνπξαμία Anaplasis Business Consultants Ltd θαη M.C. Argonauts Business Development Ltd ςγγπαθέαρ: Πηέιηνο Πηπιηαλνχ Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ: Γξ Γηψξγνο Όμηλνο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ΑλΑΓ Γηψξγνο Πηεθθεξήο, Αλψηεξνο Ιεηηνπξγφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πεχζπλνο Έξγνπ Απμόδιορ Λειηοςπγόρ: Διηζάβεη Βνχιγαξε Ησάλλνπ, Ιεηηνπξγφο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Αλαδεκνζίεπζε επηηξέπεηαη λννπκέλνπ φηη αλαθέξεηαη ε πεγή. Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: Αλαβχζζνπ 2, 2025 Πηξφβνινο, Ρ.Θ , 1392 Ιεπθσζία, Θχπξνο Ρει.: , Ρειενκνηφηππν: Ζι. Ραρ.: Ηζηνζειίδα: ii

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ πξνζπάζεηα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα απηή αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη ε εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ςζηήμαηορ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηυν ζηελ Θχπξν, ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ζέζεη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ. Ν ζεκαληηθφο απηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απνηειεί δέζκεπζε ηεο Θχπξνπ έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη πεξηιεθζεί ζην Δζληθφ Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε θαη ην Πρέδην Γξάζεο γηα ηε Πηξαηεγηθή ηεο Ιηζζαβφλαο, θαζψο θαη ζην Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Απαζσόληζη, Ανθπώπινο Κεθάλαιο και Κοινυνική ςνοσή, ». Ζ εθαξκνγή ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ ζηελ Θχπξν ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Δςπυπαφκό Κοινυνικό Σαμείο σο ζπγρξεκαηνδνηνχκελν Έξγν γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν Ρν Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν είλαη ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ Απσή Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού Κύππος έρεη νξηζηεί σο ν αξκφδηνο Φνξέαο γηα πξνψζεζε ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Πθνπφο ηνπ Ππζηήκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηνπ Νξηζκνχ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ θαη ηεο εμέηαζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηφκσλ λα απνδψζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο. Ζ εμέηαζε ζα γίλεηαη ζε Δμεηαζηηθά Θέληξα (Ηδξχκαηα Θαηάξηηζεο θαη Δπηρεηξήζεηο/Νξγαληζκνχο) ηα νπνία ζα ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αξρήο. Ξξφζζεηα, ηα Ππόηςπα Δπαγγελμαηικά Πποζόνηα αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ γηα πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ηερληθήο/επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη άιισλ ππνζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ην Πχζηεκα Καζεηείαο, ηα Ραρχξξπζκα Ξξνγξάκκαηα εμ παξρήο Θαηάξηηζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Ρν Πχζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ αλακέλεηαη λα εληαρζεί ζην Δζληθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην Δπξσπατθφ Ξιαίζην Ξξνζφλησλ θαη αλακέλεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηε δηά βίνπ κάζεζε θαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. iii

5 iv

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 1 2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 3 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ Μησανική Οσημάηυν - Δπίπεδο Ξεξηγξαθή Ξξφηππνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο Ρνκείο Δξγαζίαο/Δξγαζίεο Κέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο 4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΧΝ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 153 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΓΛΧΑΡΙΟ 155 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ 159 ΠΡΟΟΝΣΧΝ v

7 vi

8 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε νρεκάησλ έρεη απνθηήζεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ρξήζεο νρεκάησλ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε νρεκάησλ ζπλδέεηαη θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο θαη απαηηήζεηο ηεο ηερλνινγίαο. Έηζη, δηαρξνληθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ θαη ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θίλεζεο ζην φρεκα, ην πεξηερφκελν ησλ εηδηθνηήησλ ησλ ηερληηψλ νρεκάησλ έρεη δηαθνξνπνηεζεί, ελψ παξάιιεια έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο εηδηθφηεηεο θαη θάπνηεο άιιεο ηείλνπλ λα θαηαξγεζνχλ. Πχκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010, ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ Ρερληηψλ Νρεκάησλ ππνινγίδνληαη ζε 6000 πεξίπνπ. Ζ ΑλΑΓ κε ηελ εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλεπψο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δπηδηφξζσζεο Νρεκάησλ. Πηελ έθδνζε απηή αλαπηχζζεηαη ην Δπαγγελμαηικό Πεδίο πνπ αθνξά ηε «Μησανική Οσημάηυν» (επίπεδο 2). Αξρηθά, θαίλεηαη ν Ππλνπηηθφο Ξίλαθαο ησλ Ρνκέσλ Δξγαζίαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Γνκή ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ, δειαδή ε πεξηγξαθή ηνπ Ξξφηππνπ, νη Ρνκείο Δξγαζίαο, νη επηκέξνπο Δξγαζίεο θαη νη Κέζνδνη Δμέηαζεο Απφδνζεο. Αθνινχζσο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ Tνκέσλ Eξγαζίαο φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα Θξηηήξηα Απφδνζεο, ηα Ξεδία Δθαξκνγήο θαη νη Απαξαίηεηεο Γλψζεηο. Πην ηέινο ηεο έθδνζεο, ελζσκαηψλνληαη σο Ξαξαξηήκαηα ην γισζζάξην γηα επεμήγεζε ιέμεσλ θαη ελλνηψλ ηνπ Ξξφηππνπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ πέληε επηπέδσλ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Ν Νξηζκφο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξεδίνπ έγηλε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ θαη ζπγγξαθέα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ Θνηλσληθψλ Δηαίξσλ, ηε ζπκκεηνρή αξκνδίσλ πνπξγείσλ, Νξγαληζκψλ, Δπαγγεικαηηθψλ Ππλδέζκσλ θαη άιισλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ζην πιαίζην εξγαζηψλ ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίδνληαη, γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ. Ρα Ξξφηππα Δπαγγεικαηηθά Ξξνζφληα αλακέλεηαη λα αλαζεσξνχληαη, αλ θαη φηαλ θξηζεί ζθφπηκν, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ηνκεαθήο Ρερληθήο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ. Ζ ηειηθή έγθξηζε ησλ Ξξφηππσλ Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνζφλησλ γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑλΑΓ σο ε αξκφδηα Αξρή. 1

9 2

10 2. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΛ. ΚΖΝ1 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ 13 ΚΖΝ2 ΚΖΝ3 ΚΖΝ4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ΚΖΝ5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο 61 ΚΖΝ6 Έιεγρνο δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 71 ΚΖΝ7 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο 85 ΚΖΝ8 Έιεγρνο θαη δηάγλσζε ηξνρψλ θαη ειαζηηθψλ 97 ΚΖΝ9 Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο 101 ΚΖΝ10 Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε κεξψλ ζπζηήκαηνο θφξηηζεο 107 ΚΖΝ11 Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε εθθηλεηψλ 115 ΚΖΝ12 Έιεγρνο, απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ 119 ΚΖΝ13 Έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε απιψλ βιαβψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο 123 ΚΖΝ14 Δπηθνηλσλία κε πειάηεο 127 ΚΖΝ15 Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν 133 ΚΖΝ16 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία 139 ΚΖΝ17 Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 147 3

11 4

12 3. ΓΟΜΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 3.1. Μησανική Οσημάηυν Δπίπεδο Πεπιγπαθή Ππόηςπος Δπαγγελμαηικού Πποζόνηορ Ζ Mεραληθή Νρεκάησλ δηαιακβάλεη έιεγρν, εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ, επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο θαη έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ, κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, κεηάδνζεο θίλεζεο, πέδεζεο, αλάξηεζεο, δηεχζπλζεο θαη παζεηηθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο δηαιακβάλεη έιεγρν ζπζηεκάησλ θφξηηζεο θαη εθθηλεηψλ, αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ, έιεγρν θαη επηδηφξζσζε απιψλ βιαβψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έιεγρν/δηάγλσζε ηξνρψλ. Ξξφζζεηα, απαηηνχληαη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θπξίσλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπλεξγείν, θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη εθαξκνγή κέηξσλ γηα αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία θαη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Σομείρ Δπγαζίαρ /Δπγαζίερ Τποσπευηικοί Σομείρ Δπγαζίαρ KΧΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. ΚΖΝ1 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θπξίσλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ΚΖΝ1.1 ΚΖΝ1.2 ΚΖΝ1.3 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ Αλαγλψξηζε θπξίσλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο Αλαγλψξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα ΚΖΝ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα 22 ΚΖΝ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΚΖΝ2.2 ΚΖΝ2.3 ΚΖΝ2.4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο πεηξειαηνθηλεηήξα Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο βελδηλνθηλεηήξα Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθηλεηήξα MHO2.5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ 32 5

13 KΧΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΖΝ3 ΚΖΝ4 ΚΖΝ5 ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΖΝ3.1 ΚΖΝ3.2 ΚΖΝ3.3 ΚΖΝ3.4 ΚΖΝ4.1 ΚΖΝ4.2 ΚΖΝ4.3 ΚΖΝ4.4 ΚΖΝ4.5 ΚΖΝ4.6 MHO4.7 ΚΖΝ5.1 ΚΖΝ5.2 ΚΖΝ5.3 ΚΖΝ5.4 ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξάγσγεο θαη κεηαηξνπήο θίλεζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (εηζαγσγή εμαγσγή) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπκπιέθηε θαη κεηαηξνπέα ξνπήο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ κεραληθνχ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ απηφκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ εκηαπηφκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ θηβσηίνπ ζπλερνχο κεηαβαιιφκελνπ ιφγνπ ηαρχηεηαο (CVT) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ δηαθνξηθνχ θαη δηαθνξηθνχ πεξηνξηζκέλεο νιίζζεζεο (LSD) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη εκηαμφληα Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ κεραληθνχ θαη ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θαη πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο κε ππνβνήζεζε Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο πέδεζεο (αεξφθξελα) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο κε ππνβνήζεζε θαπζαεξίσλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρφκελσλ ζπζηεκάησλ πέδεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο απμεκέλεο αζθάιεηαο ΔΛ

14 KΧΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛ. ΚΖΝ6.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ κε αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο 72 ΚΖΝ6 ΚΖΝ7 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο ΚΖΝ6.2 ΚΖΝ6.3 ΚΖΝ6.4 ΚΖΝ6.5 ΚΖΝ6.6 ΚΖΝ7.1 ΚΖΝ7.2 ΚΖΝ7.3 ΚΖΝ7.4 ΚΖΝ7.5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ πδξνπλεπκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο - απιή αλαθνξά Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειαηεξίσλ αλάξηεζεο θαη ησλ απνζβεζηήξσλ ηαιαληψζεσλ (θφληξα ζνχζηεο) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο κε πεπηεζκέλν αέξα Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ ειεθηξνληθά ειεγρφκελσλ ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ κεραληθνχ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε Νπηηθφο έιεγρνο θαη δηάγλσζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο απμεκέλεο πξφζθπζεο ηεζζάξσλ δηεπζπληεξίσλ ηξνρψλ (4ws) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζθπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο κε ειεθηξνληθφ έιεγρν ΚΖΝ8 Έιεγρνο θαη δηάγλσζε ηξνρψλ θαη ειαζηηθψλ ΚΖΝ8.1 Έιεγρνο θαη δηάγλσζε ηξνρψλ θαη ειαζηηθψλ 98 ΚΖΝ9 Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηεκάησλ παζεηηθήο αζθάιεηαο ΚΖΝ9.1 ΚΖΝ9.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηήκαηνο αεξφζαθσλ Έιεγρνο, δηάγλσζε θαη επηδηφξζσζε ζπζηήκαηνο πξνεληαηήξσλ δσλψλ αζθαιείαο

15 KΧΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΖΝ10 ΚΖΝ11 ΚΖΝ12 ΚΖΝ13 ΚΖΝ14 ΚΖΝ15 ΚΖΝ16 ΚΖΝ17 ΣΙΣΛΟ ΣΟΜΔΑ ΔΡΓΑΙΑ Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε κεξψλ ζπζηήκαηνο θφξηηζεο Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε εθθηλεηψλ Έιεγρνο, απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ Έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε απιψλ βιαβψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο Δπηθνηλσλία κε πειάηεο Πρέζεηο εξγαζίαο ζην ζπλεξγείν Αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΖΝ10.1 ΚΖΝ10.2 ΚΖΝ10.3 ΚΖΝ11.1 ΚΖΝ12.1 ΚΖΝ13.1 ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνγελλεηξηψλ ζπλερνχο ξεχκαηνο Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ειεθηξνγελλεηξηψλ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηή (κπαηαξία) Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε εθθηλεηψλ (ζηάξηεξ) Έιεγρνο, απνζπλαξκνιφγεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ, ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ Έιεγρνο θαη επηδηφξζσζε απιψλ βιαβψλ ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ΔΛ ΚΖΝ14.1 Ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ πειάηε 128 ΚΖΝ14.2 ΚΖΝ15.1 ΚΖΝ15.2 ΚΖΝ16.1 ΚΖΝ16.2 ΚΖΝ16.3 ΚΖΝ17.1 ΚΖΝ17.2 Ξαξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηνλ πειάηε Νξζή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα επίηεπμε θαιψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Αλαγλψξηζε θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο Ρήξεζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, λνκνζεζίαο θαη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ Δλέξγεηεο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηηο εξγαζίεο ζε ζπλεξγείν Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε πιηθψλ/ πξντφλησλ

16 Μέθοδοι Δξέηαζηρ Απόδοζηρ H εμέηαζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Ξξνζφληνο «Κεραληθή Νρεκάησλ Δπίπεδν 2» δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ησλ πην θάησ κεζφδσλ εμέηαζεο: Παπακολούθηζη ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Όηαλ ε εμέηαζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θξίλεηαη δχζθνιε ηφηε γίλεηαη απνδεθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε ζςνθήκερ πποζομοίυζηρ. Πποθοπική εξέηαζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο εξγαζίαο.. Γπαπηή εξέηαζη. 9

17 10

18 4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΜΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ/ΔΡΓΑΙΧΝ 11

19 12

20 Ι. ΣΟΜΔΑ MHO1 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ζ αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ ησλ νρεκάησλ, θπξίσλ κεξψλ, πιηθψλ θαηαζθεπήο, θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ. ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: MHO1.1 MHO1.2 MHO1.3 Αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ. Αλαγλψξηζε ησλ θπξίσλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ. Αλαγλψξηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα. 13

21 Ι. ΣΟΜΔΑ MHO1 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο ΙΙ. MHO1.1 Αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν Μ. ΚΑ2 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν Ν. ΚΑ3 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν Ο. ΚΑ4 Λα αλαγλσξίδεηο ηελ καηηγοπία οσημάηυν L. ΚΑ5 Λα αλαγλσξίδεηο ηνπο ηύποςρ οσημάηυν. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Καηηγοπία οσημάηυν Μ Δπηβαηηθά (ηδησηηθά θαη δεκφζηαο ρξήζεο νρήκαηα) Μ 1 Μ 2 Μ 3 ΠΔ2 Καηηγοπία οσημάηυν Ν Διαθξά θαη βαξέα θνξηεγά Ν1 Ν2 Ν3 ΠΔ3 Καηηγοπία οσημάηυν Ο Οπκνπιθνχκελα θαη εκηξπκνπιθνχκελα Ο 1 Ο 2 Ο 3 Ο 4 ΚΑ6 Λα θαηαλνείο ηηο πληποθοπίερ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Ξεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ λφκν θαη ζηνπο θαλνληζκνχο. ΠΔ4 Καηηγοπία οσημάηυν L Κνηνπνδήιαηα/κνηνζηθιέηεο δίθπθιαηξίθπθια-ηεηξάηξνρα L 1e μέσπι L 7e ΠΔ5 Σύποι οσημάηυν Παινχλ ( Saloon) Σαηο-κπαθ (H/Back) Δζηέηη (Estate) Θνππέ (Coupe) Θνππέ/Θαπξηνιέ (C C ) Θνλβέξηηπνι(Convertible) Ξνιιαπιήο ρξήζεο (MPV ) Ξηθ-απ, βαλ ΠΔ6 Πληποθοπίερ Ν πεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ Λφκνο ηνπ 2005 (Λ.61(Η)/2005 Νη πεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ (Θαηεγνξίεο Κ, Λ θαη Ν) ησλ Θαηαζθεπαζηηθψλ Πηνηρείσλ, Ππζηεκάησλ θαη Σσξηζηψλ Ρερληθψλ Κνλάδσλ ηνπο Θαλνληζκνί ηνπ 2010 Νη πεξί Έγθξηζεο Ρχπνπ Νρεκάησλ (Θαηεγνξίαο L1e κέρξη L7e) ησλ Θαηαζθεπαζηηθψλ Πηνηρείσλ, Ππζηεκάησλ θαη Σσξηζηψλ Ρερληθψλ Κνλάδσλ ηνπο θαλνληζκνί ηνπ

22 ΙΙ. MHO1.1 Αλαγλψξηζε ησλ θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Κ; ΑΓ2 Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο N; ΑΓ3 Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Ν; ΑΓ4 Ξνηα νρήκαηα θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο L; ΑΓ5 Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη νρεκάησλ; ΑΓ6 Ρη ελλνείηαη κε ηελ έγθξηζε ηχπνπ ελφο νρήκαηνο; 15

23 Ι. ΣΟΜΔΑ MHO1 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο ΙΙ. MHO1.2 Αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη : ΚΑ1 ΚΑ2 ΚΑ3 ΚΑ4 ΚΑ5 Λα μερσξίδεηο ηνπο ηύποςρ αμαξυμάηυν θαη ηα ςλικά καηαζκεςήρ ηνπο. Λα μερσξίδεηο ηα κύπια μέπη αμαξώμαηορ πνπ απνηεινχλ φρεκα θαη ηα ςλικά καηαζκεςήρ. Λα μερσξίδεηο ην ζηαζί ή πιαίζην απφ ην ακάμσκα θαη ηα ςλικά καηαζκεςήρ. Λα μερσξίδεηο ηα κύπια μέπη ηυν οσημάηυν θαη ηα ςλικά καηαζκεςήρ. Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά μέπη ηος οσήμαηορ. ΚΑ6 Λα μερσξίδεηο ηα πδξαπιηθά μέπη ηος οσήμαηορ. ΚΑ7 Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά κέξε ηνπ. ΚΑ8 Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Σύποι αμαξώμαηορ Απηνθεξφκελν Ζκη-απηνθεξφκελν Σσξηζηφ απφ ην πιαίζην/ζηαζί ΠΔ2 Τλικά καηαζκεςήρ Σάιπβαο Καηέκη Ξιαζηηθφ Αινπκίλην Μχιν Σαιθφο Κπξνχληδνο Κφιπβδνο Αλζξαθνλήκαηα (carbon-fibre) αινβάκβαθαο (fibre-glass) Αληηκφλην Θξάκαηα κεηάιισλ ΠΔ3 Κύπια μέπη αμαξώμαηορ Νξνθή Ξάησκα Θαπφ/πφξηα απνζθεπψλ Ξφξηεο/θηεξά Ξνδηέο/γξίιηεο Ξξνθπιαθηήξεο Ξιαίζην ΠΔ4 Κύπια μέπη οσημάηυν Κεραληθά δξαπιηθά Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά Ξλεπκνδπλακηθά 16

24 ΙΙ. MHO1.2 Αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ κεξψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 ΑΓ5 ΑΓ6 ΑΓ7 ΑΓ8 ΑΓ9 ΑΓ10 Ξνηνη είλαη νη δηάθνξνη ηχπνη ακαμσκάησλ; Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ηχπσλ ακαμψκαηνο; Ξνηα είλαη ηα θχξηα κέξε πνπ απνηεινχληαη ηα ακαμψκαηα; Ξνηα είλαη ηα ζπλδεδεκέλα θχξηα κέξε ησλ ακαμσκάησλ; Ξνηα ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζαζί θαη ακαμψκαηνο; Ξνηα είλαη ηα κεραληθά κέξε ησλ νρεκάησλ; Ξνηα είλαη ηα πδξαπιηθά κέξε ησλ νρεκάησλ; Ξνηα είλαη ηα πλεπκνδπλακηθά κέξε ησλ νρεκάησλ; Ξνηα είλαη ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ησλ νρεκάησλ; Απφ ηη πιηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα θχξηα κέξε ησλ νρεκάησλ θαη γηαηί; 17

25 Ι. ΣΟΜΔΑ MHO1 Αλαγλψξηζε θαηεγνξηψλ/ηχπσλ νρεκάησλ, θχξησλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπο ΙΙ. MHO1.3 Αλαγλψξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα παπαγυγήρ και μεηάδοζηρ ηηρ κίνηζηρ. ΚΑ2 ΚΑ3 ΚΑ4 ΚΑ5 ΚΑ6 ΚΑ7 ΚΑ8 ΚΑ9 Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα ανάπηηζηρ. Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα διεύθςνζηρ. Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα πέδηζηρ. Λα μερσξίδεηο ην ζςζηήμαηα τύξηρ. Λα μερσξίδεηο ηα ζςζηήμαηα κλιμαηιζμού και θέπμανζηρ. Λα μερσξίδεηο ηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά δίθηπα. Λα μερσξίδεηο ηα πλεπκνδπλακηθά ζπζηήκαηα. Λα θαηαλνείο θαη λα ρξεζηκνπνηείο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔ1 ςζηήμαηα παπαγυγήρ Θχιηλδξνη, (4,5,6,8,12) Θχιηλδξνη ζε ζεηξά Πρήκα V ή νξηδφληηα ΠΔ2 ςζηήμαηα μεηάδοζηρ κίνηζηρ Απηφκαην/ρεηξνθίλεην θηβψηην ηαρπηήησλ Δκπξφζζηα/νπίζζηα θίλεζε ή θίλεζε ζε φινπο ηνπο ηξνρνχο ΠΔ3 ςζηήμαηα ανάπηηζηρ Κεραληθά Ξλεπκαηηθά δξαπιηθά Γφλαην Καθθέξζνλ Ξνιιαπινί ζχλδεζκνη Πηξεπηηθέο ξάβδνη Αληζνκεγέζε ςαιίδηα Διηθνεηδή ειαηήξηα Άθακπηνη άμνλεο Αλεμάξηεηα/εκηαλεμάξηεηα πηζηλά ζπζηήκαηα ΠΔ4 ςζηήμαηα διεύθςνζηρ Κεραληθά δξαπιηθά Ζιεθηξηθά Κεραληθή ηεηξαδηεχζπλζεο Διεγρφκελε ειεθηξνληθή ηεηξαδηεχζπλζε ΠΔ5 ςζηήμαηα πέδηζηρ Κεραληθά δξαπιηθά Ξλεπκνδπλακηθά Διεγρφκελα απφ ειεθηξνληθέο κνλάδεο ΠΔ6 ςζηήμαηα τύξηρ Αεξφςπθηα δξφςπθηα ΠΔ7 ςζηήμαηα κλιμαηιζμού και θέπμανζηρ Κεραληθά Ζιεθηξηθά Διεγρφκελα απφ ειεθηξνληθέο κνλάδεο 18

26 ΙΙ. MHO1.3 Αλαγλψξηζε ζπζηεκάησλ ζηα νρήκαηα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 ΑΓ5 ΑΓ6 ΑΓ7 ΑΓ8 ΑΓ9 ΑΓ10 ΑΓ11 ΑΓ12 Ξνην είλαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο; Ξνην είλαη ην ζχζηεκα κεηάδνζεο; Ξνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηάδνζεο ζηα νρήκαηα; Ξνηνη είλαη νη ηχπνη ζπζηεκάησλ δηεχζπλζεο; Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο; Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο; Ξνηνη είλαη νη ηχπνη ζπζηεκάησλ αλάξηεζεο; Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο; Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο; Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο; Ξνηνο ν ζθνπφο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ; Ξνηνο ν ζθνπφο ηνπ πλεπκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα νρήκαηα; 19

27 20

28 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ν έιεγρνο θαη δηάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο, ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε επηδηφξζσζε ηνπ, θαζψο θαη ν έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: ΜΗΟ2.1 ΜΗΟ2.2 ΜΗΟ2.3 ΜΗΟ2.4 ΜΗΟ2.5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα. Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο πεηξειαηνθηλεηήξα. Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο βελδηλνθηλεηήξα. Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθηλεηήξα. Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ. 21

29 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 ΚΑ2 ΚΑ3 Λα αθαηξείο ην δηαλνκέα ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. Λα απνζπλαξκνινγείο θαη ζπλαξκνινγείο ην δηαλνκέα. Λα επαλαηνπνζεηείο θαη ζηεξεψλεηο ην δηαλνκέα ζηε κεραλή. ΚΑ4 Λα κεηαηξέπεηο ηε γσλία εξεκίαο απφ κνίξεο ζε πνζνζηφ (%) θαη αληίζηξνθα. ΚΑ5 ΚΑ6 ΚΑ7 ΚΑ8 ΚΑ9 Λα ειέγρεηο θαη ξπζκίδεηο ην δηάθελν ησλ πιαηίλσλ κε κεηξεηηθά ειάζκαηα-θίιιεξ. Λα ειέγρεηο ηε γσλία εξεκίαο κε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο γσλίαο εξεκίαο (Dwell-meter). Λα ειέγρεηο ηηο πιαηίλεο γηα βξαρπθχθισκα θαη ππεξβνιηθή πηψζε ηάζεο. Λα ξπζκίδεηο ην δηάθελν ησλ ζπηλζεξηζηψλ κε κεηξεηηθά ειάζκαηα θαη λα ηνπο εθαξκφδεηο ζηε κεραλή. Λα αλαιχεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπηλζεξηζηψλ. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη ηος αςηόμαηος πςθμιζηή πποποπείαρ Φπγνθεληξηθφο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ Οπζκηζηήο ππνπίεζεο-θνξηίνπ ΠΔ2 Τλικά Ξιαηίλεο Ππηλζεξηζηέο (Ππάξθο) Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα ΠΔ3 Όπγανα, επγαλεία και ζςζκεςέρ Δξγαιεία ρεηξφο Κεηξεηηθά ειάζκαηα (θίιιεξ) Ιπρλία ρξνληζκνχ (ζηξνπνζθφπην) Ξνιχκεηξν Αληιία ππνπίεζεο Ππζθεπή ειέγρνπ ηεο γσλίαο εξεκίαο(dwell meter) Γηαγλσζηηθή κνλάδα ΠΔ4 Βοηθήμαηα Δγρεηξίδην επηζθεπψλ ΚΑ10 ΚΑ11 ΚΑ12 ΚΑ13 Λα ειέγρεηο θαη ξπζκίδεηο φπνπ είλαη δπλαηφ ηε γσλία εξεκίαο κε ηε ρξήζε dwell meter. Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ μεπών ηος αςηόμαηος πςθμιζηή πποποπείαρ. Λα ηνπνζεηείο ζηε ζσζηή ζέζε ηα θαιψδηα ςειήο ηάζεο ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί (ζεηξά αλάθιεμεο). Λα ειέγρεηο ηελ πξνπνξεία αλάθιεμεο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζηξνθέο, κε ή ρσξίο ππνπίεζε ζην ξπζκηζηή θνξηίνπ) κε ηε βνήζεηα ιπρλίαο ρξνληζκνχ (ζηξνπνζθφπην). 22

30 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) ΚΑ14 Λα ειέγρεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηφκαηνπ ξπζκηζηή πξνπνξείαο. KA15 Δθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή, ζηνλ ππθλσηή, ζην βξαρίνλα θαη ζην θάιπκκα ηνπ δηαλνκέα θαη ζηα θαιψδηα ςειήο ηάζεο. ΚΑ16 Λα πεξηγξάθεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο επαγσγηθήο παικνγελλήηξηαο ή ηεο παικνγελλήηξηαο ηχπνπ Hall. ΚΑ17 ΚΑ18 ΚΑ19 ΚΑ20 ΚΑ21 ΚΑ22 ΚΑ23 ΚΑ24 ΚΑ25 ΚΑ26 Λα πεξηγξάθεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ην δηάγξακκα ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο κε επαγσγηθή παικνγελλήηξηα ή κε παικνγελλήηξηα ηχπνπ Hall. Λα νξίδεηο θαη επεμεγείο ηηο θπκαηνκνξθέο ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ εληζρπηή ζηαζεξήο γσλίαο εξεκίαο ή ζηαζεξήο ελέξγεηαο. Λα νξίδεηο θαη εμεγείο ηηο θπκαηνκνξθέο ηνπ πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο ηεο αλάθιεμεο. Λα νξίδεηο θαη επεμεγείο ηελ θπκαηνκνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο ζε απηνθίλεην. Λα εθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο ζε απηνθίλεην. Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα φια ηα απαξαίηεηα ςλικά, όπγανα, επγαλεία θαη ζςζκεςέρ. Λα ηεξείο κε ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο, θαη ρξεζηκνπνηεί αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Λα αθαηξείο - επαλαηνπνζεηείο ζχζηεκα αλάθιεμεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο. Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο ξπζκίζεηο ζε ζχζηεκα/ ζπζηήκαηα αλάθιεμεο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα θαηάιιεια βοηθήμαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 23

31 ΙΙ. ΜΗΟ2.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 ΑΓ5 ΑΓ6 ΑΓ7 ΑΓ8 ΑΓ9 ΑΓ10 ΑΓ11 ΑΓ12 ΑΓ13 ΑΓ14 ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ην ζθνπφ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία θαη ην δηάγξακκα ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. Λα γλσξίδεηο ην πξσηεχoλ θαη ην δεπηεξεχνλ θχθισκα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. Λα γλσξίδεηο ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ησλ πιαηίλσλ. Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ δηαλνκέα. Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιιαπιαζηαζηή (coil). Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππθλσηή (condenser, «θνληέζζα»). Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ηαμηλφκεζεο ησλ ζπηλζεξηζηψλ ζε ςπρξνχο θαη ζεξκνχο. Λα γλσξίδεηο πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο ζπηλζεξηζηήο γηα θάζε πεξίπησζε. Λα γλσξίδεηο ηε ζεκαζία ηε γσλίαο εξεκίαο ζηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο. Λα γλσξίδεηο ηε κεηαβνιή ηεο πξνπνξείαο αλάθιεμεο ζε ζπλάξηεζε κε ην θνξηίν ηεο κεραλήο θαη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο. Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπγνθεληξηθνχ ξπζκηζηή ζηξνθψλ θαη ηνπ ξπζκηζηή ππνπίεζεο - θνξηίνπ. Λα γλσξίδεηο γηα ην ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ ρξνληζκφ αλάθιεμεο. Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο Ζιεθηξνληθή αλάθιεμε κε πιαηίλεο Ζιεθηξνληθή αλάθιεμε ηχπνπ waste spank ignition Ζιεθηξνληθή αλάθιεμε ρσξίο δηαλνκέα 24

32 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο πεηξειαηνθηλεηήξα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα αθαηξείο θαη επαλαηνπνζεηείο ηηο ζεξκάζηξεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο εθθίλεζεο απφ/ζε απηνθίλεην. ΚΑ2 Λα πξαγκαηνπνηείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο θαη δηάγλσζε ησλ μεπών και εξαπηημάηυν ηος ζςζηήμαηορ τςσπήρ εκκίνηζηρ. ΚΑ3 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια ςλικά θαη επγαλεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια επγαλεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη και εξαπηήμαηα ηος ζςζηήμαηορ τςσπήρ εκκίνηζηρ Θεξκάζηξεο Ζιεθηξνλφκνο Θεξκνδηαθφπηεο ΠΔ2 Τλικά Θεξκάζηξεο ΠΔ3 Δπγαλεία Δξγαιεία ρεηξφο Ξνιχκεηξν ΠΔ4 Βοηθήμαηα Δγρεηξίδην επηζθεπψλ ΚΑ5 Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα θαηάιιεια βοηθήμαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 25

33 ΙΙ. ΜΗΟ2.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο πεηξειαηνθηλεηήξα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο εθθίλεζεο πεηξειαηνκεραλψλ. Λα γλσξίδεηο ηε δηάηαμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην ζπλνπηηθφ δηάγξακκα ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ςπρξήο εθθίλεζεο. 26

34 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο βελδηλνθηλεηήξα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 ΚΑ2 ΚΑ3 ΚΑ4 Λα αθαηξείο - επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείο - ζπλαξκνινγείο ην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο απφ/ ζε απηνθίλεην κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο. Λα εθηειείο κεηξήζεηο ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηα δηάθνξα μέπη ηος ζςμβαηικού ζςζηήμαηορ ηποθοδοζίαρ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα ειέγρεηο γηα δηαξξνέο ην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο θαη λα ηηο επηδηνξζψλεηο. Λα κεηξάο θαη ξπζκίδεηο ηελ επηηάρπλζε ζην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο. ΚΑ5 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ξπζκίζεηο ειέγρνπο θαη δηάγλσζε ζηα μέπη και εξαπηήμαηα ηος ηλεκηπονικά ελεγσόμενος ζςζηήμαηορ ηποθοδοζίαρ. ΚΑ6 ΚΑ7 ΚΑ8 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα φια ηα απαξαίηεηα ςλικά, όπγανα, επγαλεία θαη ζςζκεςέρ. Λα ηεξείο κε ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα θαηάιιεια βοηθήμαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη ηος ζςμβαηικού ζςζηήμαηορ ηποθοδοζίαρ Αληιία παξνρήο Πχζηεκα ςπρξήο εθθίλεζεο Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ηνπ ξειαληί ΠΔ2 Μέπη και εξαπηήμαηα ηλεκηπονικά ελεγσόμενος ζςζηήμαηορ ηποθοδοζίαρ Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα εηζαγσγήο Αηζζεηήξαο ζέζεο ηεο πεηαινχδαο επηηάρπλζεο Αηζζεηήξαο ηαρχηεηαο ηεο κεραλήο Αηζζεηήξαο νμπγφλνπ Αηζζεηήξαο γηα ππξάθηα Αηζζεηήξαο εθθεληξνθφξνπ Αηζζεηήξαο ζηξνθαινθφξνπ Οπζκηζηήο (ελεξγνπνηεηήο) ηεο ζέζεο ηεο πεηαινχδαο επηηάρπλζεο Αηζζεηήξαο απφιπηεο πίεζεο Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαπζίκνπ Βαιβίδα ειέγρνπ ηνπ κείγκαηνο ζην ξειαληί Βαιβίδα ειέγρνπ αλαζπκηάζεσλ Ζιεθηξηθή ζεξκάζηξα ηνπ κείγκαηνο Δγρπηήξαο Βαιβίδα πξφζζεηνπ αέξα Οπζκηζηήο ζηξνθψλ ηνπ ξειαληί Βεκαηηθφ κνηέξ (Stepper motor) ΠΔ3 Τλικά Φίιηξν θαπζίκνπ Ιαζηηράθηα Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα 27

35 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο βελδηλνθηλεηήξα ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ4 Όπγανα, επγαλεία και ζςζκεςέρ Ξνιχκεηξν Όξγαλν πίεζεο θαπζίκνπ Νγθνκεηξηθνί ζσιήλεο Θαιψδηα Αληιία ππνπίεζεο Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ Γηαγλσζηηθή κνλάδα Δξγαιεία ρεηξφο Γπλακφθιεηδν ΠΔ5 Βοηθήμαηα Δπηζθεπαζηηθά βηβιία 28

36 ΙΙ. ΜΗΟ2.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο βελδηλνθηλεηήξα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 ΑΓ5 ΑΓ6 ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ησλ πην θάησ. Ππκβαηηθφ ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο (ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε εμαεξσηήξα (carburetor)) Πχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξνληθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο Δλφο ζεκείνπ ςεθαζκνχ Ξνιιαπιψλ ζεκείσλ ςεθαζκνχ Λα γλσξίδεηο ηε δηάηαμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο βελδηλνθηλεηήξα. Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ειεθηξνληθά ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο. Λα γλσξίδεηο ηε δηάηαμε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην δηάγξακκα ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ειεθηξνληθά ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο. Λα γλσξίδεηο ηα ζπζηήκαηα ςεθαζκνχ: L. Jetronic (bosch) Ξεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία LH. Jetronic (bosch) Ξεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία Motronic (bosch) Ξεξηγξαθή θαη ιεηηνπξγία Λα γλσξίδεηο γηα ηνπο αηζζεηήξεο (sensors) εθηειεζηέο (actuators), ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ ςεθαζκνχ. Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα (ECU). 29

37 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθηλεηήξα ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ5 ΚΑ6 ΚΑ7 ΚΑ8 ΚΑ9 ΚΑ10 ΚΑ11 ΚΑ1 Λα εθηειείο εμαεξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνκεραλήο ζε απηνθίλεην. ΚΑ2 Λα πξαγκαηνπνηείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο θαη ζπληήξεζε/αιιαγή ησλ εξαπηημάηυν ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθηλεηήξα. ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα φια ηα απαξαίηεηα ςλικά, όπγανα, επγαλεία θαη ζςζκεςέρ. ΚΑ4 Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείοζπλαξκνινγείο ηελ αληιία έγρπζεο. Λα εθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηα δηάθνξα κέξε ηεο εκβνιηθήο αληιίαο έγρπζεο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα εζσηεξηθή ξχζκηζε θαη εμσηεξηθφ ρξνληζκφ. Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηνπο απαξαίηεηνπο θαηαιφγνπο ή ςεθηαθνχο δίζθνπο ή άιια κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ θαη βοηθήμαηα. Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείοζπλαξκνινγείο ηελ πεξηζηξνθηθή κε αμνληθφ αληιεηηθφ ζηνηρείν (Bosch) αληιία έγρπζεο. Λα εθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ξπζκίζεηο ηα δηάθνξα κέξε ηεο πεξηζηξνθηθήο αληιίαο έγρπζεο πεηξειαίνπ κε αμνληθφ αληιεηηθφ ζηνηρείν (Bosch) κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα εμσηεξηθφ ρξνληζκφ θαη πνζνηηθή ξχζκηζε. Λα ηεξείο κε ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείοζπλαξκνινγείο εγρπηήξεο. Λα εθηειείο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηα δηάθνξα κέξε ησλ εγρπηήξσλ πεηξειαίνπ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πίεζε ςεθαζκνχ. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Δξαπηήμαηα Πσιελνεηδήο βαιβίδα παξνρήο Αληιία παξνρήο Φίιηξα πεηξειαίνπ ΠΔ2 Τλικά Φίιηξν πεηξειαίνπ Ιαζηηράθηα Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα ΠΔ3 Όπγανα, επγαλεία και ζςζκεςέρ Κηθξφκεηξν Ξνιχκεηξν Όξγαλν κέηξεζεο πίεζεο θαπζίκνπ Νγθνκεηξηθνί ζσιήλεο Γηαγλσζηηθή κνλάδα Δξγαιεία ρεηξφο ΠΔ4 Βοηθήμαηα Δπηζθεπαζηηθφ βηβιίν 30

38 ΙΙ. ΜΗΟ2.4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο πεηξειαηνθηλεηήξα ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 Λα γλσξίδεηο ηα ζηάδηα ηεο θαχζεο. ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο γηα ηα θαχζηκα ησλ πεηξειαηνκεραλψλ. ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο γηα ηνπο ζαιάκνπο θαχζεο άκεζνπ θαη έκκεζνπ ςεθαζκνχ. ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηε γεληθή δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο. ΑΓ5 Λα γλσξίδεηο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο κε αληιία έγρπζεο. ΑΓ6 Λα γλσξίδεηο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο κε θνηλή γξακκή ηξνθνδνζίαο (common rail). ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο γηα ηνπο αηζζεηήξεο (sensors) θαη εθηειεζηέο (actuators) ηνπ ζπζηήκαηνο common rail. ΑΓ8 Λα γλσξίδεηο ηα ζήκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα (ECU). ΑΓ9 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ βνεζεηηθψλ αληιηψλ πεηξειαίνπ. ΑΓ10 Λα γλσξίδεηο ηε ιεηηνπξγία ησλ θίιηξσλ πεηξειαίνπ. ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα είδε ησλ αληιηψλ έγρπζεο. ΑΓ12 Λα γλσξίδεηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκβνιηθψλ αληιηψλ έγρπζεο πεηξειαίνπ. ΑΓ13 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκβαηηθήο εκβνιηθήο αληιίαο έγρπζεο πεηξειαίνπ, ηηο ξπζκίζεηο εμσηεξηθφ ρξνληζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκηζηή ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο (ησλ ζηξνθψλ). ΑΓ14 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εκβνιηθήο αληιίαο έγρπζεο πεηξειαίνπ κε ειεθηξνληθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ηηο ξπζκίζεηο εμσηεξηθφ ρξνληζκφ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ ξπζκηζηή ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο (ησλ ζηξνθψλ) θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πεξηζηξνθηθψλ αληιηψλ έγρπζεο πεηξειαίνπ. ΑΓ15 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πεξηζηξνθηθήο αληιίαο έγρπζεο πεηξειαίνπ κε αμνληθφ αληιεηηθφ ζηνηρείν (Bosch) θαη γηα ηα παξαθάησ: Οπζκηζηέο Οπζκηζηήο ηεο πίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ Οπζκηζηήο ηεο πνζφηεηαο έγρπζεο Οπζκηζηήο ηεο πξνπνξείαο ςεθαζκνχ Οπζκηζηήο ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο (ησλ ζηξνθψλ) Δμσηεξηθφο ρξνληζκφο Ξεξηζηξνθηθή αληιία έγρπζεο πεηξειαίνπ κε αμνληθφ αληιεηηθφ ζηνηρείν (Bosch) θαη ειεθηξνληθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο Ξεξηζηξνθηθή αληιία έγρπζεο πεηξειαίνπ κε αθηηληθφ αληιεηηθφ ζηνηρείν (CAV) ΑΓ16 Λα γλσξίδεηο ηνλ θχθιν ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζηνηρείνπ θαη γηα ηα παξαθάησ: Οπζκηζηέο oοπζκηζηήο ηεο πίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ oοπζκηζηήο ηεο πνζφηεηαο έγρπζεο oοπζκηζηήο ηεο πξνπνξείαο ςεθαζκνχ oοπζκηζηήο ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο (ησλ ζηξνθψλ) Δμσηεξηθφο ρξνληζκφο Ξεξηζηξνθηθή αληιία έγρπζεο πεηξειαίνπ κε αμνληθφ αληιεηηθφ ζηνηρείν (CAV) θαη ειεθηξνληθφο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Δγρπηήξεο Θχξηα κέξε Θαηαζθεπή ησλ εγρπηήξσλ Ιεηηνπξγία ησλ εγρπηήξσλ Αηζζεηήξαο αλχςσζεο ηεο βειφλαο ησλ εγρπηήξσλ 31

39 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηηο βελδηλνκεραλέο θαη πεηξειαηνκεραλέο ΙΙ. ΜΗΟ2.5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, δηάγλσζε, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηα δηάθνξα μέπη ηος ζςζηήμαηορ ελέγσος εκπομπήρ καςζαεπίυν κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΚΑ2 Λα αθαηξείο θαη επαλαηνπνζεηείο εμαξηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζύζηημα ελέγσος εκπομπήρ καςζαεπίυν. ΚΑ3 Λα επηιέγεηο θαη ρξεζηκνπνηείο κε αζθάιεηα φια ηα απαξαίηεηα ςλικά, όπγανα, επγαλεία θαη ζςζκεςέρ. ΚΑ4 Λα ρξεζηκνπνηείο ζσζηά ηα απαξαίηεηα βοηθήμαηα ή άιια κέζα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ. ΚΑ5 Λα ηεξείο κε ζρνιαζηηθφηεηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη ηος ζςζηήμαηορ ελέγσος εκπομπήρ καςζαεπίυν Πχζηεκα ειέγρνπ αλαζπκηάζεσλ θαπζίκνπ Πχζηεκα ζεηηθνχ εμαεξηζκνχ ζηξνθαινζαιάκνπ Πχζηεκα επαλαθπθινθνξίαο θαπζαεξίσλ Θαηαιχηεο θαπζαεξίσλ Βαιβίδα επαλαθπθινθνξίαο θαπζαεξίσλ (EGR) Βαιβίδα ζεηηθνχ εμαεξηζκνχ ζηξνθαινζαιάκνπ (PCV) Γνρείν ελεξγνχ άλζξαθα Ζιεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα (Regeneration Valve) Αηζζεηήξεο Ιάκδα (ι) ΠΔ2 Όπγανα, επγαλεία και ζςζκεςέρ Ξνιχκεηξν Δξγαιεία ρεηξφο Γηαγλσζηηθή κνλάδα ΠΔ3 Βοηθήμαηα Ρερληθφ εγρεηξίδην 32

40 ΙΙ. ΜΗΟ2.5 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 ΑΓ5 ΑΓ6 ΑΓ7 ΑΓ8 ΑΓ9 ΑΓ10 ΑΓ11 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αλαζπκηάζεσλ. Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ αλαζπκηάζεσλ. Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεηηθνχ εμαεξηζκνχ ζηξνθαινζαιάκνπ. Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζεηηθνχ εμαεξηζκνχ ηνπ ζηξνθαινζαιάκνπ. Λα γλσξίδεηο ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλαθπθινθνξίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Λα γλσξίδεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επαλαθπθινθνξίαο θαπζίκσλ. Λα γλσξίδεηο ηα είδε θαηαιπηψλ θαη πεξηγξάθεηο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Λα γλσξίδεηο ην ιφγν ιάκδα (ι). Λα γλσξίδεηο γηα ηνλ αηζζεηήξα ιάκδα (αηζζεηήξαο νμπγφλνπ). Λα γλσξίδεηο ηα κέξε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα ιάκδα. Λα γλσξίδεηο ην ζχζηεκα αλαδσνγφλεζεο θαπζαεξίσλ ζηηο πεηξειαηνκεραλέο (Diesel particulate filter). 33

41 34

42 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ν έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο θίλεζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο. ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: ΜΗΟ3.1 ΜΗΟ3.2 ΜΗΟ3.3 ΜΗΟ3.4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο θίλεζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (εηζαγσγή - εμαγσγή) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο 35

43 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ΙΙ. ΜΗΟ3.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο θίλεζεο ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα αθαηξείο επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείο - ζπλαξκνινγείο ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο θίλεζεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο. ΚΑ2 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηα μέπη ηος ζςζηήμαηορ παπαγυγήρ και μεηαηποπήρ ηηρ κίνηζηρ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΚΑ3 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια ςλικά, όπγανα θαη επγαλεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΚΑ4 Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα θαηάιιεια βοηθήμαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη ηος ζςζηήμαηορ παπαγυγήρ και μεηαηποπήρ ηηρ κίνηζηρ Θπιηλδξνθεθαιή Σηηψληα Έκβνια Διαηήξηα Θεξκηθφ Γησζηήξεο Πηξνθαινθφξνο Θνκβία ηνπ ζηξνθαινθφξνπ ΠΔ2 Τλικά Πεη ηδηνπβάδεο Αινηθή ζκηξίιηνπ Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα ΠΔ3 Όπγανα και επγαλεία Ξαρχκεηξν Κηθξφκεηξν κε κεηαιιηθή βάζε Ππκπηεζφκεηξν Γπλακφθιεηδν Δξγαιείν απνζπλαξκνιφγεζεο βαιβίδσλ Ρξηβείν βαιβίδσλ Οίγα κεηαιιηθή Πεηξά θίιιεξ Δξγαιεία ρεηξφο ΠΔ4 Βοηθήμαηα Δπηζθεπαζηηθά βηβιία ηνπ θηλεηήξα 36

44 ΙΙ. ΜΗΟ3.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο θίλεζεο ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο θίλεζεο. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηα θχξηα κέξε ησλ πην θάησ: Πχζηεκα παξαγσγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο θίλεζεο Θπιηλδξνθεθαιή Σηηψλη Έκβνια Πηξνθαινθφξνο άμνλαο 37

45 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ΙΙ. ΜΗΟ3.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (εηζαγσγή - εμαγσγή) ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο ην ζχζηεκα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ αεξίσλ κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο. ΚΑ2 ΚΑ3 ΚΑ4 ΚΑ5 ΚΑ6 Λα κεηξάο ηε θζνξά ηνπ εθθεληξνθφξνπ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα κεηξάο θαη ξπζκίδεηο ην ζεξκηθφ δηάθελν ησλ βαιβίδσλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα ειέγρεηο θαη ξπζκίδεηο ηα πδξαπιηθά σζηήξηα ησλ βαιβίδσλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα ειέγρεηο θαη αιιάδεηο ηνλ ηκάληα (αιπζίδα) νδήγεζεο ηνπ εθθεληξνθφξνπ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζην ρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ αεξίσλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΚΑ7 Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείοζπλαξκνινγείο ην ζχζηεκα ππεξπιήξσζεο κε ηε βνήζεηα ησλ θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Τλικά Ρδηνπβάδεο Ιαζηηράθηα Πσιελάθηα Ηκάληαο ή αιπζίδα νδήγεζεο ηνπ εθθεληξνθφξνπ Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα ΠΔ2 Όπγανα, επγαλεία και ζςζκεςέρ Ξαρχκεηξν Κηθξφκεηξν Ππκπηεζφκεηξν Γπλακφθιεηδν Όξγαλν κέηξεζεο πίεζεο θαη ππνπίεζεο Δξγαιεία ρεηξφο Γηαγλσζηηθή κνλάδα ΠΔ3 Βοηθήμαηα Δπηζθεπαζηηθά βηβιία ηνπ θηλεηήξα ΚΑ8 ΚΑ9 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο γηα ηελ πίεζε ππεξπιήξσζεο κε βάζε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηελ ζπξίδα δηαθπγήο κε βάζε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. ΚΑ10 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, ξπζκίζεηο θαη επηδηνξζψζεηο ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή βαιβίδα ηεο βαιβίδαο δηαθπγήο κε βάζε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηή. ΚΑ11 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια ςλικά, όπγανα, επγαλεία θαη ζςζκεςέρ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΚΑ12 Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα θαηάιιεια βοηθήμαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 38

46 ΙΙ. ΜΗΟ3.2 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (εηζαγσγή - εμαγσγή) ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 ΑΓ5 ΑΓ6 ΑΓ7 Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηα θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο εμαγσγήο. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηα θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξπιήξσζεο. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηα θχξηα κέξε ησλ ζηξνβηινζπκπηεζηψλ. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηα θχξηα κέξε ησλ ππεξζπκπηεζηψλ (super charger). Λα γλσξίδεηο γηα ηηο έδξεο, ηνπο νδεγνχο θαη ηα ειαηήξηα ησλ βαιβίδσλ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. Λα γλσξίδεηο ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ησλ βαιβίδσλ-γηάθελν βαιβίδσλ. Λα γλσξίδεηο γηα ην κεηαβιεηφ ρξνληζκφ θαη βχζηζκα ησλ βαιβίδσλ. 39

47 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ΙΙ. ΜΗΟ3.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείοζπλαξκνινγείο ην ζχζηεκα ιίπαλζεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο. ΚΑ2 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, δηάγλσζε θαη επηδηνξζψζεηο ζηα δηάθνξα μέπη ηος ζςζηήμαηορ λίπανζηρ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΚΑ3 ΚΑ4 Λα ειέγρεηο θαη εληνπίδεηο δηαξξνέο ζην ζχζηεκα ιίπαλζεο θαη ηα μέπη ηνπ θαη λα ηηο επηδηνξζψλεηο. Λα κεηξάο, ειέγρεηο θαη επηδηνξζψλεηο ηελ πίεζε ζην ζχζηεκα ιίπαλζεο. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη ηος ζςζηήμαηορ λίπανζηρ Αληιία Θεξκνζηάηεο (ζε ζπζηήκαηα κε ςπγείν) ΠΔ2 Τλικά Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα Ρδηνπβάδεο ΠΔ3 Όπγανα και επγαλεία Δξγαιεία ρεηξφο Όξγαλν κέηξεζεο ηεο πίεζεο ιαδηνχ ΠΔ4 Βοηθήμαηα Δπηζθεπαζηηθφ βηβιίν ΚΑ5 ΚΑ6 ΚΑ7 Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια ςλικά, όπγανα και επγαλεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Λα ρξεζηκνπνηείο ηα θαηάιιεια όπγανα και επγαλεία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Λα ζπκβνπιεχεζαη ηα θαηάιιεια βοηθήμαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 40

48 ΙΙ. ΜΗΟ3.3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα ιίπαλζεο. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, θαηαζθεπή θαη θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ιίπαλζεο. Λα γλσξίδεηο ηη είλαη ηξηβή θαη ιίπαλζε, ηα ιάδηα ιίπαλζεο, ηελ ηππνπνίεζε ησλ ιηπαληηθψλ θαη ηνπο κεζφδνπο ιίπαλζεο Κ.Δ.Θ. 41

49 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ3 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ησλ κεραληθψλ ζπζηεκάησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο ΙΙ. ΜΗΟ3.4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΓΟΗ (ΚΑ) Γηα λα απνδείμεηο ηελ ηθαλφηεηά ζνπ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη: ΚΑ1 Λα αθαηξείο-επαλαηνπνζεηείο θαη απνζπλαξκνινγείοζπλαξκνινγείο ην ζχζηεκα ςχμεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ νδεγηψλ ή ζρεδίσλ γηα ηελ πνξεία εξγαζίαο. ΚΑ2 Λα εθηειείο κεηξήζεηο, ειέγρνπο, δηάγλσζε θαη επηδηνξζψζεηο ζηα μέπη ηος ζςζηήμαηορ τύξηρ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (ΠΔ) ΠΔ1 Μέπη ηος ζςζηήμαηορ τύξηρ Τπγείν (ξαδηαηέξ) Θεξκνζηάηεο Θεξκνδηαθφπηεο Θεξκνδηαθφπηεο ηνπ αλεκηζηήξα Ζιεθηξηθφο αλεκηζηήξαο δξαπιηθφο αλεκηζηήξαο ΚΑ3 ΚΑ4 ΚΑ5 ΚΑ6 ΚΑ7 Λα ειέγρεηο θαη λα επηδηνξζψλεηο δηαξξνέο ζην ζχζηεκα ςχμεο. Λα ειέγρεηο ην ζεκείν πήμεσο ζην ζχζηεκα ςχμεο. Λα ειέγρεηο ην ζεκείν πήμεσο ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ. Λα αιιάδεηο ην ςπθηηθφ πγξφ. Λα επηιέγεηο ηα θαηάιιεια ςλικά, όπγανα, επγαλεία θαη ζςζκεςέρ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ΠΔ2 Τλικά Θαηλνχξηα εμαξηήκαηα Αληηςπθηηθφ πγξφ ΠΔ3 Όπγανα, επγαλεία και ζςζκεςέρ Δξγαιεία ρεηξφο Όξγαλν πίεζεο ςπγείνπ Όξγαλν κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο Γηαγλσζηηθή κνλάδα 42

50 ΙΙ. ΜΗΟ3.4 Έιεγρνο, δηάγλσζε ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΓΝΧΔΙ (ΑΓ) Θαηάινγνο αλαγθαίσλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο: ΑΓ1 ΑΓ2 ΑΓ3 ΑΓ4 Λα γλσξίδεηο ηα κέξε πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα ςχμεο. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο, θαηαζθεπή θαη θχξηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο. Λα γλσξίδεηο ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξφςπθηνπ ζπζηήκαηνο. Λα είζαη ζε ζέζε λα ζπγθξίλεηο ην πδξφςπθην κε ην αεξφςπθην ζχζηεκα. 43

51 44

52 Ι. ΣΟΜΔΑ ΜΗΟ4 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: Ν έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπκπιέθηε θαη κεηαηξνπέα ξνπήο, ηνπ κεραληθνχ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ απηφκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ εκηαπηφκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ηνπ θηβσηίνπ ζπλερνχο κεηαβαιιφκελνπ ιφγνπ ηαρχηεηαο (CVT), ηνπ δηαθνξηθνχ θαη δηαθνξηθνχ πεξηνξηζκέλεο νιίζζεζεο (LSD) θαη ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη εκηάμνλα. ΙΙΙ. ΔΡΓΑΙΔ: ΜΗΟ4.1 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ ζπκπιέθηε θαη κεηαηξνπέα ξνπήο ΜΗΟ4.2 ΜΗΟ4.3 ΜΗΟ4.4 ΜΗΟ4.5 ΜΗΟ4.6 MHO4.7 Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ κεραληθνχ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ απηφκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ εκηαπηφκαηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ θηβσηίνπ ζπλερνχο κεηαβαιιφκελνπ ιφγνπ ηαρχηεηαο (CVT) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ δηαθνξηθνχ θαη δηαθνξηθνχ πεξηνξηζκέλεο νιίζζεζεο (LSD) Έιεγρνο, δηάγλσζε, ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ άμνλα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη εκηάμνλα 45

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛAΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛAΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΛAΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ MΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΠΕΔΑ 2 ΚΑΙ 3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔA 1, 2 ΚΑΙ 3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΚΑΙ ΔΙΚΤΥA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΚΑΙ ΔΙΚΤΥA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΚΑΙ ΔΙΚΤΥA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ KAI ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔΑ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ, 2007-2013 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΔΓΙΟ «ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΥΑΛΤΒΑ ΟΠΛΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ» (επίπεδα 2 θαη 3) ΙΟΤNΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1.Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επαθή PN ή αιιηώο θξπζηαιινδίνδν (δίνδν).

1.Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επαθή PN ή αιιηώο θξπζηαιινδίνδν (δίνδν). Σύζηεκα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ απηνθηλήηνπ 1.Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επαθή PN ή αιιηώο θξπζηαιινδίνδν (δίνδν). Όηαλ έλαο εκηαγσγφο ππνζηεί επεμεξγαζία ψζηε λα έρεη απφ ηε κία ηνπ πιεπξά πξνζκείμεηο ηχπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ - ΕΠΙΠΕΔA 2 ΚΑΙ 3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ.

Η βιάβε θαηαγξαθφηαλε απφ κία ιπρλία LED επάλσ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ θηλεηήξα ή κε αληίζηνηρε ιπρλία έλδεημεο Βιάβεο (MIL) ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ. 1 Τι είναι OBD Ι; OBD είλαη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν γίλεηαη παξαθνινχζεζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ βιαβψλ ή αιιηψο ην χζηεκα Γηάγλσζεο Βιαβψλ επί ην Απηνθίλεην ( ΟΒD- Οn Board Diagnosis). Σν ζχζηεκα απηφ μεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 4 ISBN: 978-9963-43-900-3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Για

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΕΛ. 109 1 ο ΣΕΕ Λάπιζαρ Σσολική Χπονιά: 200 200. Ονομαηεπώνςμο μαθηηή:. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ Ομάδα:. ΣΑΞΗ Β Ηλεκηπ. Δγκαη. Κηιπίων. ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Μίραο Παλαγηώηεο. Ημεπομηνία: ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ - ΕΠΙΠΕΔA 1, 2 ΚΑΙ 3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΠΙΠΕΔO 2 ISBN: 978-9963-43-856-3 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ηκηιιίδεο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα