1.Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επαθή PN ή αιιηώο θξπζηαιινδίνδν (δίνδν).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επαθή PN ή αιιηώο θξπζηαιινδίνδν (δίνδν)."

Transcript

1 Σύζηεκα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ απηνθηλήηνπ 1.Τη γλσξίδεηε γηα ηελ επαθή PN ή αιιηώο θξπζηαιινδίνδν (δίνδν). Όηαλ έλαο εκηαγσγφο ππνζηεί επεμεξγαζία ψζηε λα έρεη απφ ηε κία ηνπ πιεπξά πξνζκείμεηο ηχπνπ -Ν θαη απφ ηελ άιιε πξνζκείμεηο ηχπνπ -P Η δίνδνο παξνπζηάδεη κεξηθέο πνιχ ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζέγγηζεο ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε ηνπ πιηθνχ ηχπνπ -Ν θαη ηνπ πιηθνχ ηχπνπ -P. Η πην ζπνπδαία ηδηφηεηα ηεο δηφδνπ είλαη πσο φηαλ ζπλδεζεί κε κηα πεγή ξεχκαηνο, αλάινγα κε ηελ πνιηθφηεηα ηεο πεγήο, παξνπζηάδεη ή πνιχ κηθξή ή πνιχ κεγάιε αληίζηαζε ε δίνδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο δηαθφπηεο: φηαλ πνιψζνπκε κία δίνδν νξζά ηφηε απηή επηηξέπεη ην ξεχκα λα πεξάζεη απφ κέζα ηεο. φηαλ ηελ πνιψζνπκε αλάζηξνθα, ηφηε δηαθφπηεη ην θχθισκα 2.Δώζηε ην ζύκβνιν ηεο δηόδνπ ζε θάπνηα εθαξκνγή ηεο θαη λα αλαθέξεηε θαπνηεο αθόκε εθαξκνγέο Η δίνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά θπθιψκαηα (θπξίσο ζε ηξνθνδνηηθά) σο αλνξζσηήο Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπζθεπή ειέγρνπ γηα ηελ αζθαιή θαηεύζπλζε ηνπ ξεύκαηνο. Mε ηε ζσζηή ζχλδεζε κηαο δηφδνπ, ac είζνδνο αλνξζσκέλε έμνδνο R L κπνξεί λα γίλεη θαηαζηνιή ηνπ ζπηλζήξα πνπ παξάγεηαη ζην δηαθφπηε, φηαλ δηαθφπηεηαη έλα θχθισκα κε πςειή επαγσγηθή αληίζηαζε (π.ρ. έλα πελίν). Δθαξκνγέο ησλ δηφδσλ κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη ζε θπθιώκαηα ςαιηδηζκνύ. Πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ζηελ ηάζε εμφδνπ λα ππεξβεί κηα κέγηζηε ή/θαη κηα ειάρηζηε ηηκή. 3.Τι γνωρίζεηε για Φυζική δομή ηου διπολικού ηρανζίζηορ Οη θξπζηαιινηξίνδνη (ηξαλδίζηνξ) απνηεινχληαη ηξεηο 1

2 εκπινπηηζκέλεο πεξηνρέο εκηαγσγηθνχ θξπζηάιινπ Ππξηηίνπ ή Γεξκαλίνπ πνπ νλνκάδνληαη Σπιιέθηεο, Βάζε θαη Δθπνκπφο. Η ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ηνλ εθπνκπφ πξνο ην ζπιιέθηε, ειέγρεηαη απφ ην ξεχκα ηεο βάζεο. Τα ηξαλδίζηνξ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε αζζελψλ ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ θαζψο θαη σο ειεθηξνληθνί δηαθφπηεο. 4. Τι γνωρίζεηε για ηην θωηοδίοδο και ηα θερμίζηορ Φσηνδίνδνη είλαη ειεθηξνληθά ζηνηρεία, ηα νπνία, φηαλ δερηνχλ αθηηλνβνιία θσηφο ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο θχκαηνο, επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δηα κέζνπ απηψλ. Η θσηνδίνδνο είλαη θαηαζθεπαζκέλε, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε αλάζηξνθε πφισζε θαη ην αλάζηξνθν ξεχκα θνξεζκνχ απμάλεη, φηαλ απμάλεηαη ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ θσηφο πνπ πξνζπίπηεη ζε απηή. Τα ζεξκίζηνξ είλαη εκηαγσγνί πνπ ε ειεθηξηθή ηνπο αληίζηαζε είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο αηζζεηήξεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 5.Τη γλσξίδεηε γηα ην ζπξίζηνξ Τα ζπξίζηνξ είλαη κία νηθνγέλεηα ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ κε θχξηα κέιε ηνπο ειεγρφκελνπο αλνξζσηέο ππξηηίνπ (SCR) θαη ηα TRIACS. Οη ειεγρφκελνη αλνξζσηέο ππξηηίνπ (SCR) επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηε κία κφλν θαηεχζπλζε, απφ ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν. Η ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη ειεγρφκελε απφ έλαλ ηξίην αθξνδέθηε πνπ νλνκάδεηαη Πχιε. Τν ΤRIACS απνηειείηαη απφ δχν ζπξίζηνξ ζπλδεδεκέλα αληηπαξάιιεια, άγεη θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη ε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ειέγρεηαη απφ ηελ πχιε, κε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο ειεθηξηθνχο παικνχο. 6. Τι γνωρίζεηε για ηη Δομή και λειηουργία SCR και να αναθέρεηε μια διαθορά που παρουζιάζουν με ηα ηρανζίζηορ Ο ειεγρφκελνο αλνξζσηήο ππξηηίνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εκηαγσγηθψλ ζπζθεπψλ ζπξίζηνξ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δίνδν ηεζζάξσλ ζηξσκάησλ (PNPN) απφ φπνπ βγαίλνπλε ηξεηο αθξνδέθηεο: ε άλνδνο, ε θάζνδνο θαη, επηπιένλ, ε πχιε Καηά ηνλ έιεγρν ελφο SCR, παξνπζηάδεηαη πάξα πνιύ κεγάιε αληίζηαζε κεηαμύ αλόδνπ θαη θαζόδνπ θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. Δλψ κεηαμχ πχιεο θαη θαζφδνπ, ε αληίζηαζε είλαη πνιχ 2

3 κηθξή θαηά ηελ κία θνξά θαη πάξα πνιχ κεγάιε θαηά ηελ αληίζεηε, φπσο δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο δηφδνπ PN. Σε αληίζεζε κε ηα ηξαλδίζηνξ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο εληζρπηέο, ηα SCR ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο δηαθφπηεο. Η βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ SCR έρεη σο εμήο: φπσο θαη ε δίνδνο, άγεη κφλν φηαλ ε άλνδνο είλαη ζεηηθή σο πξνο ηελ θάζνδν, ε δηαθνξά φκσο είλαη πσο γηα λα αξρίζεη λα άγεη ην SCR, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλα κηθξό ξεύκα πξνο ηελ πύιε (πνπ νλνκάδεηαη ξεύκα πύιεο, Ι g ) γηα ιίγα κsec. Άλνδνο (+) Άλνδνο (+) P N Πχιε (Gate) P N Πχιε (Gate) Κάζνδνο (-) Κάζνδνο (-) Γνκή SCR θαη ην θπθισκαηηθφ ηνπ ζχκβνιν. 7. Τη γλσξίδεηε γηα ηα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα Τα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα είλαη ειεθηξνληθά θπθιψκαηα θαηαζθεπαζκέλα επάλσ ζε κία θέηα εκηαγσγνχ, κε ηελ ηερλνινγία ηεο νινθιήξσζεο. Η θαηεγνξία ηεο νινθιήξσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη έλα νινθιεξσκέλν θχθισκα. Σηελ θαηαζθεπή ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ έρνπλ επηθξαηήζεη δχν βαζηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ε TTL θαη ε ΜΟS. Υπάξρνπλ ζηελ αγνξά αξθεηέο ζεηξέο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ πεξηέρνπλ ςεθηαθά θαη αλαινγηθά θπθιψκαηα. 8. Τη γλσξίδεηε γηα ηα ηππσκέλα θπθιώκαηα Τα ηππσκέλα θπθιψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. Απηά είλαη ηεκάρηα απφ κνλσηηθφ θχιιν, επάλσ ζην νπνίν είλαη ζηαζεξά θνιιεκέλνη νη αγσγνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο. Γηα ηε καδηθή παξαγσγή ησλ ηππσκέλσλ θπθισκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε θσηνρεκηθή ηερλνινγία. 3

4 Τα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ηππσκέλσλ θπθισκάησλ είλαη ε εχθνιε θαη καδηθή παξαγσγή ηνπο, θαζψο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ζπξκάησζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. 9. Τη γλσξίδεηε γηα ηηο νπηηθέο ίλεο Οη νπηηθέο ίλεο είλαη ιεπηέο ίλεο απφ γπαιί ή πιαζηηθφ. Απηέο κεηαθέξνπλ ζήκαηα πιεξνθνξηψλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Γηα ηε κεηαθνξά απηή ρξεζηκνπνηνχληαη αθηίλεο θσηφο, πνπ αλαθιψληαη νιηθψο κέζα ζηνλ ππξήλα ηεο ίλαο θαη νδεγνχληαη απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν. 10.Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ι Ο αηζζεηήξαο ι ή αηζζεηήξαο νμπγφλνπ κνηάδεη εμσηεξηθά κε έλα κπνπδί. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζσιήλα ηεο εμάηκηζεο, πξηλ απφ ηνλ θαηαιπηηθφ κεηαηξνπέα. Ο αηζζεηήξαο απηφο αληρλεχεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ κνξίσλ ηνπ νμπγφλνπ ζηα θαπζαέξηα θαη πιεξνθνξεί ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα αλ ην θαχζηκν κείγκα είλαη «θησρφ» ή «πινχζην» Όηαλ ην ζήκα πνπ ζηέιλεη ν αηζζεηήξαο ι ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ είλαη: Α ) Κάησ απφ 250mV, ηφηε ην θαχζηκν κείγκα είλαη <θησρφ>. β) Πάλσ απφ 750mV, ηφηε ην κείγκα είλαη <πινχζην>. Έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα -ζπγθξηηή- ζπγθξίλεη θάζε ζηηγκή ηελ ηάζε εμφδνπ ηνπ αηζζεηήξα κε κηα ζηαζεξή ηάζε 400mV ηελ νπνία δέρεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ. Τν ζήκα εμφδνπ ηνπ αηζζεηήξα ι αμηνινγείηαη απφ ηνλ "εγθέθαιν", ψζηε λα ξπζκίζεη απηφο ην κίγκα αέξα βελδίλε θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε θαχζε, δηαηεξψληαο ηελ ηηκή ηνπ ι θνληά ζηε κνλάδα. 11.Τη είλαη αηζζεηήξεο, πνηνο ν ξόινο ηνπο. Γξάςηε δύν αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ απηνθηλήηνπ Οη αηζζεηήξεο είλαη ειεθηξνκεραληθέο ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ θπζηθέο κεηαβιεηέο ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. Υπάξρνπλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί αηζζεηήξεο. Η έμνδνο ησλ αλαινγηθψλ αηζζεηήξσλ είλαη κία αλαινγηθή ειεθηξηθή ηάζε. Σηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα απηή κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθφ ζήκα απφ έλα Αλαινγηθφ ζε Χεθηαθφ κεηαηξνπέα. Η έμνδνο ησλ ςεθηαθψλ αηζζεηήξσλ είλαη έλα ςεθηαθφ ζήκα πνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ακέζσο. 4

5 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηινγή ελφο αηζζεηήξα είλαη ε γλψζε ησλ ηερληθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αηζζεηήξεο πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ εθινγή θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Οη θπξηφηεξνη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη: Ο αηζζεηήξαο νμπγφλνπ ή Λάκδα (ι). Απηφο κεηξάεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν ησλ ξχπσλ ζηελ εμάηκηζε. Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ. Απηφο είλαη έλα ζεξκίζηνξ ηχπνπ ΝΤC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζην ζχζηεκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα. 12.Τη γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα Δίλαη έλαο καγλεηηθφο αηζζεηήξαο, ν νπνίνο ζηέιλεη ειεθηξηθνχο παικνχο ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηξνθψλ αλά ιεπηφ ηνπ θηλεηήξα Δλαο νδνλησηφο ηξνρφο ρξνληζκνχ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ζηξνθαινθφξν ηνπ θηλεηήξα θαη θέξεη 60 δφληηα εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν ιείπνπλ Τν ζεκείν ηνπ δίζθνπ πνπ ιππνχλ ηα δφληηα δίλεη κεγαιχηεξν ρξφλν κεηαμχ ησλ παικψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ γσληαθή ζέζε ηνπ ζηξνθαινθφξνπ κε ζθνπφ λα ππνινγηζηεί απφ ηελ Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ην ζεκείν θαη ν ρξφλνο αλάθιεμεο 13.Πνηνο ν ξόινο ηνπ ξπζκηζηή ηάζεο Ο ξπζκηζηήο ηάζεο ξπζκίδεη ην ξεχκα δηέγεξζεο, έηζη ψζηε ε ηάζε ζηελ έμνδν ηνπ ελαιιαθηήξα λα είλαη ζηαζεξή ζε φιεο ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη αλεμάξηεηα απφ ην ειεθηξηθφ θνξηίν. Απηφο ν πεξηνξηζκφο ηεο ηάζεο δει. λα παξακέλεη ε ηάζε ζηαζεξή κέζα ζηα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ελαιιαθηήξα, πξνζηαηεχεη ηα ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απφ ππεξηάζεηο θαη ηελ κπαηαξία απφ ππεξθφξησζε. 14.Σε ηη δηαθέξεη έλα ζπκβαηηθφ θακππξαηέξ απφ έλα θακππξαηέξ πνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά Σηα ζπκβαηηθά θαξκππξαηέξ Η αλαινγία κίγκαηνο αέξα βελδίλεο παξακέλεη ζηαζεξή, ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα Η ξχζκηζε ηεο αλαινγίαο ηνπ κίγκαηνο, κπνξεί λα γίλεη κφλν φηαλ ην απηνθίλεην είλαη ζε αθηλεζία Η ζέζε ηεο πεηαινχδαο γθαδηνχ ειέγρεηαη κεραληθά απφ ηελ ζέζε ηνπ πεηαιηνχ ηνπ γθαδηνχ Σηα ειεθηξνληθά θαξκππξαηέξ 5

6 Η ζέζε ηεο πεηαινχδαο γθαδηνχ ξπζκίδεηαη απφ έλα βεκαηηθφ θηλεηήξα Η ζέζε ηεο πεηαινχδαο γθαδηνχ δίλεηαη απφ ηελ έμνδν ελφο πεξηζηξνθηθνχ πνηελζηφκεηξνπ Ο έιεγρνο ηνπ γίλεηαη απφ ηελ Ηιεθηξνληθή Μνλάδα Διέγρνπ. Απηή ΗΜΔ ξπζκίδεη θαη ην ξειαληί 15.Τη γλσξίδεηε γηα ηα ζπζηήκαηα ςεθαζκνύ θαπζίκνπ. Γηαηί πξνηηκνύληαη από ηα θακππξαηέξ ηα ζπζηήκαηα απηά. Σρνιηάζηε ηηο δύν βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ςεθαζκό θαπζίκνπ Τα ζπζηήκαηα ςεθαζκνχ θαπζίκνπ παξέρνπλ ζηνλ θηλεηήξα ην απαηηνχκελν θάζε ζηηγκή κίγκα. Πξνηηκνχληαη απφ θαξκππξαηέξ γηαηί πιενλεθηνχλ, ζε νηθνλνκία, απφδνζε, ρξεζηηθφηεηα θαη κεησκέλε εθπνκπή θαπζαεξίσλ. Απηά κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχλ θάζε θνξά αθξηβψο ην απαηηνχκελν κίγκα κε ηαπηφρξνλε βειηηζηνπνίεζε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ. Υπάξρνπλ δχν βαζηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ ςεθαζκφ θαπζίκνπ νη νπνίεο είλαη: Α. Ο ςεθαζκφο ελφο ζεκείνπ Σε απηήλ ηε δηάηαμε ν ςεθαζηήξαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο αθξηβψο επάλσ απφ ηελ πεηαινχδα ηνπ γθαδηνχ. Τν θαχζηκν δηνρεηεχεηαη ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο κε δηαθνπηφκελν ςεθαζκφ γηα φινπο ηνπο θπιίλδξνπο Β.Ο ςεθαζκφο πνιιψλ ζεκείσλ Φξεζηκνπνηείηαη έλαο ςεθαζηήξαο γηα θάζε έλα θχιηλδξν ηνπ θηλεηήξα. 16.Πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ κεραληθνύ ειεγρόκελνπ ςεθαζκνύ Τν θχξην κεηνλέθηεκα ηνπ κεραληθά ειεγρφκελνπ ςεθαζηήξα είλαη φηη νη θηλήζεηο φισλ ησλ ςεθαζηήξσλ είλαη άκεζα κεραληθά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο ζέζεηο ησλ πηζηνληψλ. Έηζη δελ κπνξεί λα ειέγρεηαη ε πνζφηεηα πνπ ςεθάδεη ν θάζε έλαο ςεθαζηήξαο ρσξηζηά. Τν θχξην πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη δελ απαηηνχληαη πςειέο πηέζεηο ζηηο ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ. 17. Tη γλσξίδεηε γηα ην ζύζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρώλ ABS Τν ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ησλ ηξνρψλ ΑΒS ξπζκίδεη ηηο δπλάκεηο ψζηε ν ζπληειεζηήο ηξηβήο λα είλαη κέγηζηνο. Τν ΑΒS 6

7 απνηειείηαη απφ έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα θξελαξίζκαηνο κε έλα θχιηλδξo ελίζxπζεο ηζρχνο κε πδξαπιηθή κεηάδνζε. Σηνλ θάζε ηξνρφ βξίζθεηαη έλα αηζζεηήξαο ηαρχηεηαο ηξνρνχ. Οη ηέζζεξηο έμνδνη ησλ αηζζεηήξσλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο ζπλδένληαη ζηνλ ππνινγηζηή. Απφ απηά ηέζζεξα ζήκαηα ηαρχηεηαο, ν ππνινγηζηήο θαη ε κνλάδα θεληξηθνχ ειέγρνπ αληηκπινθαξίζκαηνο πξνζδηνξίδνπλ πνηνο ηξνρφο έρεη κεγαιχηεξε επηβξάδπλζε απφ ηνπο άιινπο. Τφηε δίλεη εληνιή ελεξγνπνίεζεο ησλ βαιβίδσλ ψζηε λα ειαηησζεί ε πίεζε θαη έηζη ειαηηψλεηαη ε πίεζε θξελαξίζκαηνο ζηνλ κπινθαξηζκέλν ηξνρφ θαη απνηέιεζκα ειαηηψλεηαη ε νιίζζεζή ηνπ. Όηαλ ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο φισλ ησλ ηξνρψλ έρεη εμηζσζεί, ηφηε ε πίεζε ζην θξέλν ηνπ ηξνρνχ πνπ είρε κπινθάξεη απμάλεηαη θαη πάιη. 18.Tη γλσξίδεηε γηα ην ζύζηεκα αεξόζαθνπ θαη γεληθά γηα ηνλ αεξόζαθν Ο αεξφζαθνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ nylon θαη βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζην βνιάλ ηνπ ηηκνληνχ, θαιπκκέλνο απφ πιαζηηθφ Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλνδεγνχ ηνπνζεηείηαη θαη δεχηεξνο αεξφζαθνο Δπίζεο, γηα ηελ πεξίπησζε πιεπξηθήο ε πνιιαπιήο ζχγθξνπζεο ηνπνζεηνχληαη αεξφζαθνη θαη ζηα πιατλά ηνπ απηνθηλήηνπ. Όηαλ ελεξγνπνηεζνχλ, είλαη ζαλ κεγάια κπαιφληα θαη απνξξνθνχλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζχγθξνπζεο. Τν ζχζηεκα αεξφζαθνπ απνηειείηαη απφ ηε κνλάδα θνπζθψκαηνο, ηε κνλάδα ππξνδφηεζεο θαη ην δηπισκέλν αεξφζαθν. Ο έιεγρνο ζπζηήκαηνο γίλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή ν νπνίνο ζηέιλεη ζήκα ζηελ κνλάδα ππξνδφηεζεο, παξάγεηαη ζεξκφηεηα 19.Πνηνη είλαη νη ηξεηο ηύπνη θαηαιπηηθώλ κεηαηξνπέσλ θαη ηη πξνζθέξνπλ γηα ηελ κείσζε ησλ ξύπσλ 20.Πσο γίλεηαη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κε νπηηθέο ίλεο 21.Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ζπξίζηνξ θαη Τξηαθ 22.Πνηα ε είζνδνο ηνπ αηζζεηήξα απόιπηεο πίεζεο θαη πσο κεηαβάιιεηαη ε έμνδνο ηνπ ζπλαξηήζεη ηεο εηζόδνπ ηνπ 23.Τη είλαη ν δηαθόπηεο αζθάιεηαο εθθίλεζεο, πσο ζπλδέεηαη ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα εθθίλεζεο θαη γηαηί 7

8 8

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ

Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ Α.Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΑΜΔΟΤ ΦΔΚΑΜΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ηκηιιίδεο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΦΙΛΣΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΟΚΔΡΑΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΚΤΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΚ» ΠΟΤΓΑΣΔ ΥΑΣΟΤΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΩΣΗ Ι. ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΙΟ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ. 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9. 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9

ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ. 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9. 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9 ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ 1 Ο Πξνγξακκαηηδόκελνο Λνγηθόο Διεγθηήο [3]... 9 1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε... 9 1.2 Βαζηθά κέξε ελφο πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή... 15 1.2.1 Μηθξνεπεμεξγαζηήο / θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Σν 1840 λνκνζεηνχληαη ζηε Γαιιία ην κέηξν (metre, m) θαη ην ρηιηφγξακκν (kilogramme, kg) σο λφκηκεο κνλάδεο γηα ην κήθνο θαη ηε κάδα.

Σν 1840 λνκνζεηνχληαη ζηε Γαιιία ην κέηξν (metre, m) θαη ην ρηιηφγξακκν (kilogramme, kg) σο λφκηκεο κνλάδεο γηα ην κήθνο θαη ηε κάδα. 2 Πεπιεσόμενα: 1.1 Διζαγωγή 1.2 Γενικά 1.3 Μέηπηζη Ζλεκηπικών Μεγεθών 1.4 Όπγανα Μέηπηζηρ 1.5 θάλμαηα Μέηπηζηρ 1.6 Γέθςπερ Μέηπηζηρ 1.7 Βιβλιογπαθία 2.1 Ππακηικό Μέπορ 1.1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν κεηξηθφ ζχζηεκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιζόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών και κτιρίων γενικής χρήσης με το σύστημα EIB

Προγραμματιζόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών και κτιρίων γενικής χρήσης με το σύστημα EIB Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας Προγραμματιζόμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών και κτιρίων γενικής χρήσης με το σύστημα EIB 2010 Φοιτητής: Λεονταρίδης Αθανάσιος Α.Ε.Μ. : 3810 Επιβλέπων: κ. Σταυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED ΣΟΝ ΟΓΟΦΧΣΗΜΟ ΚΑΗ ΣΟΝ ΟΗΚΗΑΚΟ ΦΧΣΗΜΟ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡIΣΙΚΑ ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ Γ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕ Δ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ...5 1.1 Καηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο κεηαθνξέο.5 1.2 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε Πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα...7 1.3 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο κεηαθίλεζεο...8 1.3.1 Ζιεθηξηθφ φρεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η πρόγνωση και η διάγνωση βλαβών σε γεωργικά μηχανήματα με την μέθοδο της ανάλυσης των δονήσεων αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ πγθξηηηθή κειέηε δηαηάμεσλ Τπνζηαζκώλ Μεηαθνξάο Τ.Σ/Μ.Σ θαη ΚΤΣ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Γέζπνηλα Π. Μεηξνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα

Πτστιακή Εργασία. Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Τετνολογικό Εκπαιδεστικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτστιακή Εργασία Μελέτη Θερμομόνωσης - Θέρμανσης Και Εγκατάστασης Ανελκσστήρα Ψαρράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα