, /2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31 2011, . 3556/2007"

Transcript

1 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΑΠ ΟΦ ΑΣ ΕΙ Σ ΤΟΥ Ι ΟΙ Κ ΗΤΙ Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ ΤΗΣ ΕΠ Ι ΤΡ ΟΠ ΗΣ Κ ΕΦ ΑΛ ΑΙ ΑΓΟΡ ΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096 19,3 χ λ µ Λ ε ω φ. Μα ρ κ ο π ο ύ λ ο υ Π α ι α ν ί α - Ατ τ ι κ ή

2 Π ΕΡ Ι ΕΧ Ο Μ ΕΝ Α Η Μ Ν Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Μ Β Ο Υ Ο Υ Η Α Θ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Μ Β Ο Υ Ο Υ Θ Χ Ο Υ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ω Ν Ο Ρ Κ Ω Τ Ω Ν Κ Τ Ω Ν Γ Ι Ω Ν ΣΕΛ. ΛΩ ΣΗ ΕΛΩ ΣΥ ΛΙ 4 ΕΤ ΣΙ ΕΚ ΕΣΗ ΣΥ ΛΙ 5 ΕΚ ΕΣΗ ΕΛΕΓ ΕΞ ΕΛΕΓ ΛΟ ΣΤ 26 ΕΤ Η ΣΙ ΕΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ ΕΣ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙ Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛΗ Ξ Ε Τ Η Ν 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟ ΓΑΡ Ι ΑΣΜΟ Υ ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜΑΤΩ Ν ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥ Ν Ο ΛΙ ΚΟ Υ ΕΙ ΣΟ ΗΜΑΤΟ Σ ΓΙ Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ι ΚΟ Ν Ο ΜΙ ΚΗΣ Θ ΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒ Ο ΛΩ Ν Ι Ι Ω Ν ΚΕΦ ΑΛΑΙ Ω Ν ΓΙ Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙ ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙ Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒ Ρ Ι Ο Υ Μ Ω Ι Τ Ω Ν Η Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α Α Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η Π Ο Υ Ξ Τ Η Ν Β Ρ Ι Ο Υ Ι Π Ο Φ Ο Ρ Ι Ν Π Ρ Ο Π Ι Ο Π Ο Π Ο Ι Υ Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Π Ω Ν Π Ι Ν Ω Ν Ν Χ Ω Ν Ι Ρ Ι Π Ο Ν Ν Ω Ν Ι Χ Ρ Ι Ι Π Υ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ι Ν Ο Ο Ο Ω Χ Ω Ν Θ Υ Ι Ρ Ι Φ Ο Ρ Ο Χ Ν Π Ο Ι Ν Π Ο Ι Χ Θ Υ Ι Ρ Ι Ι Π Χ Ο Θ Π Ρ Ο Β Ο Ζ Ω Π Ρ Ο Π Ι Υ Ο Ο Υ Ο Υ Π Ι Π Ο Π Ρ Ο Θ Β Ρ Υ Π Ρ Ο Θ Π Ρ Ο Β Φ Ο Ρ Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ι Χ Ι Ο ΣΗ ΕΙ ΣΕΙ Σ ΕΠ ΕΤ ΣΙ ΣΤ ΣΕΩ ΣΗ ΕΛΗ Ε 31 ΕΚ ΕΜ ΓΕΝ ΚΕΣ ΛΗΡ ΕΣ ΕΑ ΤΥ Α, ΕΡ ΜΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑΙ ΤΡ ΗΣΗ ΣΤΑΜΕΝ ΤΥ ΕΡ ΛΗΨ Η ΤΩ ΣΗΜΑΝ ΤΙ ΚΟ ΤΕΡ ΛΟ ΓΙ ΣΤΙ ΚΩ ΑΡ ΣΗΜΑΝ ΤΙ ΚΕΣ ΛΟ ΓΙ ΣΤΙ ΚΕΣ ΚΡ ΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΚΥ ΕΣ ΗΓΕΣ ΑΒ ΕΒ ΑΙ ΤΗΤΑΣ ΛΟ ΓΙ ΣΤΙ ΚΩ ΕΚΤΙ ΜΗΣΕΩ ΚΥ ΚΛΟ Σ ΕΡ ΓΑΣΙ ΕΠ ΕΙ ΗΜΑΤΙ ΚΟ ΤΟ ΜΕΙ Σ ΛΟ Α ΛΕΙ ΤΟ ΓΙ ΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Α) ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜΙ ΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΕΩ Σ ΗΜΑΤΟ ΚΟ ΜΙ ΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞ Α) ΑΠ ΜΕΙ ΣΗ ΣΥ ΜΜΕΤΟ ΣΕ ΓΑΤΡ ΚΕΣ ΕΤΑΙ ΕΣ Σ ΕΙ ΣΟ ΗΜΑΤΟ Σ ΚΕΡ Η / (Ζ ΗΜΙ ΕΣ) ΑΝ Α ΜΕΤΟ Η ΑΣΩ ΜΑΤΕΣ ΑΚΙ ΗΤΟ ΗΣΕΙ Σ ΕΝ ΣΩ ΜΑΤΕΣ ΑΚΙ ΗΤΟ ΗΣΕΙ Σ ΣΥ ΜΜΕΤΟ ΕΣ ΣΕ ΓΑΤΡ ΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥ ΓΓΕΝ ΕΙ Σ ΕΤΑΙ ΕΣ ΛΟ ΕΣ ΣΥ ΜΜΕΤΟ ΕΣ ΑΠ ΕΜΑΤΑ ΛΕΨ ΕΙ Σ ΓΙ Α ΑΠ ΗΜΙ ΣΕΙ Σ ΣΩ ΚΟ ΛΟ ΓΩ ΕΞ ΑΠ ΤΗΝ ΗΡ ΕΣΙ Α ΛΟ ΕΣ ΜΑΚΡ ΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΑΧ ΕΣΜΕΣ ΛΕΨ ΕΙ Σ ΑΝ ΑΒ ΑΛΛΟ ΜΕΝ ΕΣ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ ΑΠ ΑΙ ΤΗΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΕΩ ΣΕΙ Σ ΜΕΡ ΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟ ΚΟ ΚΕΦ ΑΛΑΙ 77

3 Ο Χ Ω Ν Υ Π Ο Ο Θ Χ Ρ Ο Ι Ν Ο Ι Ρ Ι Χ Ρ Ο Ι Ν Ο Υ Ν Υ Ν Ο Υ Π Ν Χ Ρ Ο Ι Ν Ο Υ Ν Υ Ν Ο Υ Ι Π Ο Π Ρ Ο Θ Π Ι Π Β Ρ Υ Π Ρ Ο Θ Ο Ι Υ Ν Ω Ν Π Ρ Ο Ι Π Ο Ι Π Ι Π Χ Ρ Ο Ι Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ω Ο Υ Π Ο Χ Ρ Π Ρ Ο Ρ Χ Ω Ν Ο Υ Ο Ο Υ Ν Ρ Ι Ω Ν Υ Ο Υ Υ Ρ Ω Ι Β Ο Ρ Ν Ν Ν Ν Ν Ο Ο Ι Ο Ι Ν Ο Θ Ι Ι Π Ο Π Ι Ν Ρ Ι Ν Ι Ν Ω Ν Ι Χ Π Ο Φ Ο Ρ Ι Χ Ρ Π Ο Υ Ρ Ι Ο Υ ΣΕΛ. 23. ΕΚ ΣΗ ΜΕΤΟ ΕΡ ΤΟ ΑΡ ΤΙ ΑΠ ΕΜΑΤΙ ΚΑ ΗΜΑΤΟ ΚΟ ΜΙ ΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΧ ΕΙ ΣΗ ΗΜΑΤΟ ΚΟ ΜΙ ΚΟ ΚΙ ΑΡ ΑΓΟ ΤΕΣ ΗΜΑΤΟ ΚΟ ΜΙ ΚΟ ΚΙ ΛΟ ΕΣ ΜΑΚΡ ΕΣΜΕΣ ΑΠ ΑΙ ΤΗΣΕΙ Σ ΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟ ΕΣ ΑΧ ΕΣΜΕΣ ΑΠ ΑΙ ΤΗΣΕΙ Σ ΤΑΜΕΙ, ΤΑΜΕΙ ΑΚΑ ΣΟ ΑΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙ Α ΤΡ ΑΠ ΕΖ ΜΗΘ ΕΥ ΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟ ΣΤΩ ΤΕΣ ΑΡ ΑΓΩ ΓΑ ΗΜΑΤΟ ΚΟ ΜΙ ΚΑ ΜΕΣΑ ΕΩ ΣΕΙ Σ ΑΠ ΗΜΑΤΟ ΤΙ ΚΕΣ ΜΙ ΣΘ ΣΕΙ Σ ΕΝ ΕΧ ΜΕΝ ΕΣ ΕΩ ΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥ ΣΕΙ Σ ΓΡ ΑΜΜΑ ΑΓΟ ΑΣ ΜΕΤΟ ΤΗΣ LAFARGE S.A. ΑΠ ΤΟ Σ ΕΡ ΓΑΖ ΜΕΝ Σ ΤΩ ΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙ ΛΟ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛΗΣ ΛΕΙ ΤΟ ΓΙ ΚΕΣ ΜΙ ΣΘ ΣΕΙ Σ ΑΜΟ ΕΣ ΚΩ ΤΩ ΕΛΕΓΚΤΩ ΛΟ ΓΙ ΣΤΩ ΣΥ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣYΝ Ε ΕΜΕΝ Α ΜΕΡ Η ΓΕΓΟ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡ ΜΗΝ Α ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟ ΜΙ ΚΗΣ ΕΣΗΣ 96 Α ΚΤΥ ΑΚΟ Σ ΤΟ Σ 97 ΑΚΑΣ ΕΤΑΙ ΚΩ ΑΝ ΑΚΟ ΣΕΩ 98 ΣΤΟ ΕΙ Α ΚΑΙ ΛΗΡ ΕΣ ΤΗΣ ΗΣΗΣ ΕΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒ

4 ΗΛ Ω Σ Η Μ ΕΛ Ω Ν ΤΟΥ Ι ΟΙ Κ ΗΤΙ Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ (σύµφωνα µε το άρ θρ ο 4 παρ άγρ αφο 2 του ν.3556/2007) Οι 1. Μανώ λης Χρ. Κυπρ ιανίδης, Πρ όεδρ ος του ιοικητικού Συµβουλίου 2. Pierre Deleplanque, ιευθύνων Σύµβουλος και 3. Jean-Charles Blatz, Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικά πρ ος τούτο ορ ισθέντες από το ιοικητικό Συµβούλιο, Σύµφωνα µε τα ορ ιζόµενα στην παρ άγρ αφο 2 του άρ θρ ου 4 του ν. 3556/2007, δηλώ γνωρ ίζουµε: νουµε ότι εξ όσων α. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρ ήσεως 2011, που καταρ τίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα Λογιστικά Πρ ότυπα, απεικονίζουν κατά τρ όπο αληθή τα στοιχεία του ενερ γητικού και παθητικού, την καθαρ ή θέση και τα αποτελέσµατα χρ ήσεως της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛΗΣ (η Εταιρ ία) και των επιχειρ ήσεων που περ ιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο και β. Η ετήσια Έ κθεση του ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρ όπο αληθή την εξ έλιξ η, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρ ίας, καθώ ς και των επιχειρ ήσεων που περ ιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπερ ιλαµβανοµένης της περ ιγρ αφής των κυρ ιοτέρ ων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Ο ΠΡ ΟΕ Ρ ΟΣ ΤΟΥ Ι ΟΙ Κ ΗΤΙ Κ ΟΥ ΣΥ Μ ΒΟΥ Λ Ι ΟΥ Ο Ι ΕΥ ΘΥ ΝΩ Ν ΣΥ Μ ΒΟΥ Λ ΟΣ ΤΟ Μ ΕΛ ΟΣ ΤΟΥ Ι ΟΙ Κ ΗΤΙ Κ ΟΥ ΣΥ Μ ΒΟΥ Λ Ι ΟΥ Μ ΑΝΩ Λ ΗΣ Χ Ρ. Κ Υ ΠΡ Ι ΑΝΙ ΗΣ Α..Τ. AZ PIERRE DELEPLANQUE ΑΡ. Ι ΑΒ. 07CV39073 JEAN-CHARLES BLATZ ΑΡ. Ι ΑΒ. 02XD

5 ΕΤΗΣ Ι Α ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΟΥ Ι ΟΙ Κ ΗΤΙ Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ Κύρ ιοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το άρ θρ ο 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τέθηκε µε το άρ θρ ο 13 του Ν.3229/2004, καθώ ς και µε τα αναφερ όµενα στις παρ αγρ άφους 6, 7 και 8 του άρ θρ ου 4 του Ν.3556/2007 και του άρ θρ ου 2 της απόφασης 7/448/2007 της Επιτρ οπής Κεφαλαιαγορ άς, υποβάλλουµε συνηµµένα στη Γενική Συνέλευσή σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρ ίας για τη χρ ήση που έληξ ε την Α. Αν ασκ ό π ηση σηµαν τ ι κ ώ ν γεγον ό τ ω ν τ ης χ ρ ήσης Τα οι κ ον οµι κ ά απ οτ ελ έ σµατ α Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρ ίας αναλύονται λεπτοµερ ώ ς στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε τις σηµειώ σεις τους που παρ έχουν όλα τα στοιχεία και πληρ οφορ ίες που είναι απαρ αίτητες για την κατανόησή τους. Η ύφεση της εγχώ ρ ιας ιδιωτικής οικοδοµικής δρ αστηρ ιότητας η οποία εκδηλώ θηκε το 2009 και 2010, συνεχίστηκε και κατά τη διάρ κεια του 2011, µε συνέπεια την περ αιτέρ ω πτώ ση του όγκου πωλήσεων τσιµέντου, σε σχέση µε τις πρ οηγούµενες χρ ήσεις. Όπως αναλυτικότερ α πρ οκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις: α) Ο κύκλος ερ γασιώ ν της Εταιρ ίας µειώ θηκε το 2011 κατά 31,8% και ανήλθε σε χιλιάδες Ευρ ώ έναντι χιλιάδων Ευρ ώ το 2010 ενώ ο κύκλος ερ γασιώ ν του Οµίλου µειώ θηκε το 2011 κατά 31% και ανήλθε σε χιλιάδες Ευρ ώ έναντι χιλιάδων Ευρ ώ το ώ ώ ώ ώ β) Τα αποτελέσµατα πρ ο φόρ ων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρ ίας το 2011 ανήλθαν σε ζηµίες χιλιάδες Ευρ έναντι κερ δώ ν χιλιάδων Ευρ το 2010 ενώ του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµίες χιλιάδες Ευρ έναντι κερ δώ ν χιλιάδων Ευρ το ώ ώ ώ ώ γ) Τα καθαρ ά αποτελέσµατα χρ ήσεως µετά από φόρ ους της Εταιρ ίας το 2011 ανήλθαν σε ζηµίες χιλιάδες Ευρ έναντι ζηµιώ ν χιλιάδων Ευρ το 2010 ενώ του Οµίλου ανήλθαν σε ζηµίες χιλιάδες Ευρ έναντι ζηµιώ ν χιλιάδων Ευρ το Τα σηµαντικότερ α γεγονότα που επηρ έασαν την πορ εία των πωλήσεων το 2011 ήταν, στην εσωτερ ική αγορ ά, η εντεινόµενη ύφεση της ιδιωτικής οικοδοµικής δρ αστηρ ιότητας για τρ ίτη συνεχή χρ ονιά καθώ ς και η ουσιαστική αναστολή της κατασκευαστικής δρ αστηρ ιότητας στα δηµόσια και συγχρ ηµατοδοτούµενα έρ γα υποδοµής. Τα αποτελέσµατα πρ ο φόρ ων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου και της Εταιρ ίας επηρ εάστηκαν σηµαντικά από την πτώ ση των πωλήσεων, ενώ επιβαρ ύνθηκαν περ αιτέρ ω από την αποµείωση της γρ αµµής παρ αγωγής του φούρ νου στο ερ γοστάσιο της Χαλκίδας, συνολικού ύψους χιλιάδων Ευρ ώ, λόγω της διακοπής της δρ αστηρ ιότητάς της ως αποτέλεσµα της συνεχούς πτώ σης της αγορ άς και της χαµηλής πρ οσδοκίας για ανάκαµψη, καθώ ς και από τη συναφή πρ όβλεψη για απαξ ίωση ανταλλακτικώ ν ύψους χιλιάδων Ευρ ώ, τα οποία ήταν άρ ρ ηκτα συνδεδεµένα µε τη συγκεκρ ιµένη γρ αµµή παρ αγωγής. Η Εταιρ ία εντατικοποίησε την πρ οσπάθεια της για περ ιορ ισµό του λειτουρ γικού κόστους και βελτιστοποίηση των παρ αγωγικώ ν και εφοδιαστικώ ν λειτουρ γιώ ν. Το 2011, η σηµαντική µείωση του σταθερ ού κόστους αποτέλεσε το σηµαντικότερ ο επίτευγµα του πρ ογρ άµµατος, που αντιστάθµισε εν µέρ ει τις συνέπειες της πτώ σης της εγχώ ρ ιας και της διεθνούς αγορ άς αλλά και της αύξ ησης των τιµώ ν των στερ εώ ν καυσίµων και πρ ώ των υλώ ν. Οι επενδύσεις ενσώ µατων και ασώ µατων ακινητοποιήσεων για την Εταιρ ία το 2011 ανήλθαν στο συνολικό ύψος των χιλιάδων Ευρ ώ έναντι χιλιάδων Ευρ ώ το Όσον αφορ ά στον Όµιλο, οι επενδύσεις ανήλθαν στο συνολικό ύψος των χιλιάδων Ευρ ώ έναντι χιλιάδων Ευρ ώ το Το 2011, η επενδυτική δρ αστηρ ιότητα του Οµίλου και της Εταιρ ίας, όπως και το 2010, είχε ως πρ ωταρ χικό στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων σε θέµατα περ ιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, καθώ ς και τη µείωση του κόστους παρ αγωγής. 5

6 2. Η εγχ ώ ρ ι α αγορ ά τ σι µέ ν τ ου, αδρ αν ώ ν κ αι σκ υ ρ οδέ µατ ος Το 2011 η εγχώ ρ ια αγορ ά τσιµέντου συνέχισε την έντονα καθοδική της πορ εία, σε σχέση µε το 2010, ακολουθώ ντας τη γενικότερ η τάση της οικοδοµικής δρ αστηρ ιότητας. Η αγορ ά των αδρ ανώ ν υλικώ ν και του έτοιµου σκυρ οδέµατος το 2011 ακολούθησε και αυτή την ίδια πορ εία. Την κρ ίση που διέρ χεται η ελληνική αγορ ά ακίνητης περ ιουσίας επιβεβαιώ νουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ χής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) αλλά και οι αναφορ ές από τις ενώ σεις κατασκευαστώ ν. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., την περ ίοδο Ιανουαρ ίου Νοεµβρ ίου 2011 η συνολική οικοδοµική δρ αστηρ ιότητα κατέγρ αψε µείωση κατά 27% στον αρ ιθµό των οικοδοµικώ ν αδειώ ν, κατά 40,8% στην επιφάνεια και κατά 36,6% στον όγκο, σε σύγκρ ιση µε την αντίστοιχη περ ίοδο του Επιπλέον, η πτώ ση των εξ αγωγώ ν της Εταιρ ίας στις διεθνείς αγορ ές ανήλθε το 2011 σε 26,7% σε σχέση µε το Λ οι π ά σηµαν τ ι κ ά γεγον ό τ α 3.1 Κ αι ν οτ οµίες π ρ οϊ ό ν τ ω ν Στις αρ χές του 2011 πρ αγµατοποιήθηκε το λανσάρ ισµα ενός νέου σακκευµένου πρ οϊ όντος τσιµέντου µε την επωνυµία HERACLES TM που ανταποκρ ίνεται σε κάθε οικοδοµική εφαρ µογή και παρ άλληλα στις σύγχρ ονες απαιτήσεις των κατασκευώ ν για αντοχή και µεγάλη διάρ κεια ζωής. Με την πρ οσθήκη του HERACLES TM, η Εταιρ ία διαφορ οποιήθηκε ακόµη περ ισσότερ ο σε σχέση µε τον ανταγωνισµό στην πρ οσφορ ά γκάµας λύσεων στα σακκευµένα της πρ οϊ όντα. Κατά τη διάρ κεια του 2011, η συνεισφορ ά των πωλήσεων του συγκεκρ ιµένου πρ οϊ όντος στο σύνολο των πωλήσεων της Εταιρ ίας ήταν σηµαντικά ανοδική, γεγονός που αποδεικνύει την ευρ ύτατη αποδοχή του από την αγορ ά. Το καλοκαίρ ι του 2011 η Εταιρ ία πρ οχώ ρ ησε σε µία ακόµη καινοτοµία, συσκευάζοντας το HERACLES TM σε συσκευασία των 5 kg. Με τη συσκευασία αυτή η Εταιρ ία εισέρ χεται σε ένα κανάλι διάθεσης που απευθύνεται άµεσα στον τελικό καταναλωτή, ενώ η διάθεση του πρ οϊ όντος ξ εκίνησε ήδη από µεγάλη αλυσίδα καταστηµάτων ιδιοκατασκευής. Η Εταιρ ία διαθέτει στην αγορ ά τους εξ ής τύπους σακκευµένου τσιµέντου: HERACLES TM, Athlos TM, Basis TM, Λευκό TM και HERACLES TM 5kg Υ γεία & Ασφ άλ ει α Το 2011 δόθηκε, για ακόµη µια χρ ονιά, ιδιαίτερ η έµφαση σε θέµατα Υγείας και Ασφάλειας. Όπως και το 2010, συνέβη ένα ατύχηµα πρ οσωπικού µε απώ λεια χρ όνου ερ γασίας. Ο δείκτης σοβαρ ότητας για το συγκεκρ ιµένο ατύχηµα ήταν χαµηλός. Η πρ οσπάθεια για την πρ όληψη επικίνδυνων περ ιστατικώ ν µε εστίαση στην αναφορ ά των παρ ολίγον ατυχηµάτων παρ ουσίασε αύξ ηση 57%, µε 308 αναφορ ές, έναντι 196 το Στο πρ όγρ αµµα του 2011 περ ιλήφθηκε και η παρ ακολούθηση των διορ θωτικώ ν ενερ γειώ ν για αποκατάσταση ανασφαλώ ν καταστάσεων, µε ποσοστό υλοποίησης 88%. Το πρ όγρ αµµα ευταξ ίας και καθαρ ιότητας συνεχίστηκε µε 47 επιθεωρ ήσεις σε 19 περ ιοχές των εγκαταστάσεων και επίτευξ η των στόχων κατά 78%. Εντός του 2011 κυκλοφόρ ησαν 23 καλές πρ ακτικές και ιδέες Υγείας & Ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις. Τα πρ ογρ άµµατα εφαρ µογής των Πρ οτύπων και Συµβουλευτικώ ν Κειµένων συνεχίστηκαν µε εστίαση στις οδικές µεταφορ ές ανθρ ώ πων και υλικώ ν και τη σωστή αποµόνωση όλων των µορ φώ ν ενέρ γειας κατά τη διάρ κεια επεµβάσεων σε εξ οπλισµό. Πρ αγµατοποιήθηκαν επίσης πρ ογρ άµµατα παρ ακολούθησης της έκθεσης του πρ οσωπικού σε σκόνη και θόρ υβο µε ειδικές µετρ ήσεις. ώ ρ ώ Συνολικά ερ γαζόµενοι του Οµίλου Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛΗΣ και ερ γαζόµενοι ερ γολάβων παρ ακολούθησαν το 2011 εκπαιδευτικά σεµινάρ ια µε στόχο την ενηµέρ ωσή τους σχετικά µε τους βασικούς κανόνες Υγείας & Ασφάλειας, την ευαισθητοποίηση του πρ οσωπικού στον εντοπισµό κρ ίσιµων συµπερ ιφορ ν για την Ασφάλεια, την Ασφάλεια των Λατοµείων που συνοψίζει όλα τα Πρ ότυπα και τους Κανόνες Υγείας & Ασφάλειας που αφορ ούν ερ γασίες στους λατοµικούς χώ ους και τη διάσωση και παρ οχή πρ των Βοηθειώ ν, εκπαίδευση παρ εχόµενη από τους ιασώ στες του Ερ υθρ ού Σταυρ ού. 6

7 3.3. Περ ι βαλ λ ον τ ι κ ά θέ µατ α Συνεχίστηκε για τρ ίτη χρ ονιά η συστηµατική αναφορ ά των περ ιβαλλοντικώ ν δεικτώ ν απόδοσης που αποτελούν µέρ ος των στόχων Αειφορ ίας 2012 του Οµίλου. Οι εν λόγω στόχοι περ ιλαµβάνουν περ ιβαλλοντικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων, πρ όγρ αµµα αποκατάστασης λατοµείων, βιοποικιλότητα, κλιµατική αλλαγή και εκποµπές διοξ ειδίου του άνθρ ακα, εκποµπές σκόνης κ.α. Η έκθεση αειφορ ίας της Ελλάδας κατατάχθηκε στις πέντε καλύτερ ες του Οµίλου LAFARGE. Στο ερ γοστάσιο του Βόλου, συνεχίστηκε το 2011 η χρ ήση βιοµάζας σαν εναλλακτικό καύσιµο, µε ποσοστό υποκατάστασης 3,4% έναντι 2% σε σχέση µε την πρ οηγούµενη χρ ήση. Ολοκληρ ώ θηκε η κατασκευή του κτιρ ίου της κλειστής αποθήκης Ά υλώ ν τσιµέντου και εγκαταστάθηκε ο σχετικός εξ οπλισµός. Στο ερ γοστάσιο του Μηλακίου, ξ εκίνησε τον Ιούλιο του 2010 και συνεχίστηκε το 2011 η χρ ήση χαρ τοµάζας ως εναλλακτικό καύσιµο. Η συνολική υποκατάσταση των συµβατικώ ν καυσίµων από χαρ τοµάζα φτάνει στο 0,80%. Ολοκληρ ώ θηκε η διαδικασία αδειοδότησης της µονάδας αφαλάτωσης του ερ γοστασίου, η οποία είναι πλέον σε πλήρ η λειτουρ γία. Στο ερ γοστάσιο της Χαλκίδας, τοποθετήθηκαν συσκευές συνεχούς µέτρ ησης των ποσοτήτων του νερ ού βιοµηχανικής χρ ήσης και περ ατώ θηκε το σύστηµα απορ ρ οής των υδάτων. Το Φ εβρ ουάρ ιο του 2011 εκδόθηκαν οι νέοι περ ιβαλλοντικοί όρ οι λειτουρ γίας του ερ γοστάσιου. Επίσης, συνεχίζονται τα έρ γα αποξ ήλωσης, καθαρ ισµού και αναδιαµόρ φωσης των παλαιώ ν εγκαταστάσεων του ερ γοστασίου. Ολοκληρ ώ θηκε η διαδικασία των περ ιβαλλοντικώ ν επιθεωρ ήσεων στα Κέντρ α ιανοµής. Οι επιθεωρ ήσεις αυτές γίνονται σύµφωνα µε το πρ ωτόκολλο επιθεωρ ήσεων του Οµίλου LAFARGE κάθε τέσσερ α χρ όνια. Επίσης δρ οµολογήθηκε η διαδικασία για διενέρ γεια αντιστοίχων περ ιβαλλοντικώ λατοµεία της ΛΑΒΑ, µε πρ ώ τη σε αυτό της γύψου στο Αλτσί. ν επιθεωρ ήσεων στα 3.4. Ετ αι ρ ι κ ή ευ θύ ν η Η πρ οσέγγιση της Εταιρ ίας ως πρ ος την εταιρ ική κοινωνική ευθύνη εκφρ άζεται τόσο από την ενσωµάτωση στους Στόχους Αειφορ ίας της διαχείρ ισης των σχέσεων µε τους κοινωνικούς µας εταίρ ους, όσο και από την ενερ γό συµβολή στην τοπική ανάπτυξ η, µέσω πρ ογρ αµµάτων και πρ ωτοβουλιώ ν που εκφρ άζουν τις αξ ίες της Εταιρ ίας και ανταποκρ ίνονται στις ανάγκες και πρ οσδοκίες των κοινωνικώ ν εταίρ ων µας. Το 2011, σε εταιρ ικό επίπεδο ανακοινώ θηκε η συνερ γασία µε το Μουσείο Μπενάκη για την ανάδειξ η της µεγάλης συλλογής έρ γων τέχνης της Εταιρ ίας, ενώ σε τοπικό επίπεδο, υλοποιήθηκαν πρ ογρ άµµατα σχετικά µε την Υγεία & Ασφάλεια, το περ ιβάλλον και την εκπαίδευση καθώ ς και την ανάπτυξ η τοπικώ ν υποδοµώ ν. Συγκεκρ ιµένα, τον Μάρ τιο 2011, σηµατοδοτώ ντας τον επετειακό χαρ ακτήρ α του 2011, έτος εορ τασµού 100 χρ όνων από την ίδρ υση της Εταιρ ίας και 10 χρ όνων παρ ουσίας της στον Όµιλο LAFARGE, ανακοινώ θηκε επίσηµα η συνερ γασία µε το Μουσείο Μπενάκη, µε σκοπό την ανάδειξ η της σπουδαίας συλλογής έρ γων τέχνης που φιλοτεχνήθηκαν ειδικά για τα ετήσια ηµερ ολόγια της Εταιρ ίας. H συλλογή αυτή περ ιλαµβάνει έρ γα Ελλήνων καλλιτεχνώ ν, τα οποία συνιστούν ένα ανεκτίµητο σύνολο από ελαιογρ αφίες, υδατογρ αφίες, χαρ ακτικά και σχέδια. Τα έρ γα αυτά δηµιουρ γήθηκαν αποκλειστικά για να κοσµήσουν τα ετήσια ηµερ ολόγια που εξ έδιδε η Εταιρ ία για περ ισσότερ ο από µισό αιώ να. Με αφορ µή αυτή τη συνερ γασία πρ αγµατοποιήθηκε έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη µε τίτλο «Έ λληνες ζωγρ άφοι στα ηµερ ολόγια της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρ ακλής » από τις 26 Οκτωβρ ίου έως τις 9 Ιανουαρ ίου µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Στο πλαίσιο ενός από τα πιο σηµαντικά πρ ογρ άµµατα εταιρ ικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η Εταιρ ία τοπικά, το πρ όγρ αµµα ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η., συνεχίστηκε η συνερ γασία µε τους τοπικούς φορ είς της Εύβοιας για την αναβάθµιση των τοπικώ ν υποδοµώ ν κοινής ωφέλειας. Συγκεκρ ιµένα, στο πλαίσιο του πρ ογρ άµµατος «Κυκλοφορ ώ µε ασφάλεια στην πόλη µου», που υλοποιεί το ερ γοστάσιο της Α.Γ.Ε.Τ. Ηρ ακλής στη Χαλκίδα τα τελευταία τρ ία χρ όνια, εκπονήθηκε ένα πρ ωτοπορ ιακό πρ όγρ αµµα έρ γων ενίσχυσης της ασφαλούς πρ όσβασης στα σχολεία εκατοντάδων µαθητώ ν της πόλης. Έ χοντας ως αφετηρ ία τις παρ ατηρ ήσεις και τις υποδείξ εις των σχολικώ ν τρ οχονόµων της ευρ ύτερ ης περ ιοχής της Χαλκίδας σχετικά µε τις υποδοµές οδικής ασφάλειας στο σχολείο τους, η Εταιρ ία σε συνερ γασία µε το ήµο Χαλκίδας κατέγρ αψαν, σχεδίασαν και ενέκρ ιναν τις απαρ αίτητες βελτιώ σεις ασφαλούς πρ όσβασης στα σχολεία, συνολικού πρ οϋ πολογισµού ευρ ώ. Αυτές περ ιλαµβάνουν διαβάσεις, πρ οειδοποιητικούς σηµατοδότες ηλιακής ενέρ γειας, πεζοδρ όµια, κιγκλιδώ µατα, φωτισµό κλπ. Μέχρ ι το Σεπτέµβρ ιο 2011, είχε ολοκληρ ωθεί η πιλοτική υλοποίηση των έρ γων σε τρ ία σχολεία. Εντός του

8 πρ αγµατοποιήθηκαν αντίστοιχες παρ εµβάσεις σε δέκα ακόµη σχολεία της περ ιοχής, όλων των εκπαιδευτικώ ν βαθµίδων. Η υπεύθυνη διαχείρ ιση των λατοµείων και η πρ οστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική δέσµευση της Εταιρ ίας, στο πλαίσιο της αειφόρ ου λειτουρ γίας της. Πέρ α από τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας για την αποκατάσταση των λατοµείων, η Εταιρ ία αναλαµβάνει εθελοντικές δεσµεύσεις, που τις υπερ βαίνουν, για τον έλεγχο όλων των λατοµείων της και την εκπόνηση ολοκληρ ωµένων σχεδίων αποκατάστασης και πρ οστασίας της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ξ εκίνησε το Μάρ τιο 2011 η συνερ γασία της Εταιρ ίας µε το Πανεπιστήµιο Θ εσσαλίας για το σχεδιασµό πρ ογρ άµµατος ενίσχυσης βιοποικιλότητας στα λατοµεία της Ανάβρ ας και Αγρ ιάς στο Βόλο. Συγκεκρ ιµένα, η επιστηµονική οµάδα του Ερ γαστηρ ίου ιαχείρ ισης Οικοσυστηµάτων και Βιοποικιλότητας του Τµήµατος Γεωπονίας, Φ υτικής Παρ αγωγής και Αγρ οτικού Περ ιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου, σε συνερ γασία µε το Εθνικό Ί δρ υµα Αγρ οτικής Έ ρ ευνας (ΕΘ ΙΑΓΕ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνώ ν, θα αξ ιολογήσει την υπάρ χουσα χλωρ ίδα και πανίδα στα δύο λατοµεία και σε µια ζώ νη 500 µέτρ ων γύρ ω από αυτά, θα εκτιµήσει την κατάσταση της βιοποικιλότητας σε σύγκρ ιση µε άλλες περ ιοχές, χωρ ίς µεταλλευτική δρ αστηρ ιότητα και θα πρ οτείνει τρ όπους για την αύξ ηση του αρ ιθµού και της αφθονίας των ειδώ ν στην περ ιοχή των λατοµείων. Επίσης θα κάνουν πρ οτάσεις για την πρ οστασία οποιοδήποτε σπάνιων ή απειλούµενων ειδώ ν χλωρ ίδας και πανίδας. Η Εταιρ ία σχεδιάζει να αξ ιοποιήσει τις γνώ σεις που θα αποκοµίσει από το πρ όγρ αµµα του Πανεπιστηµίου Θ εσσαλίας για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και να τις επεκτείνει στα υπόλοιπα λατοµεία της, αναβαθµίζοντας περ αιτέρ ω τα πρ ότυπα που ακολουθεί. Με πρ ωτοβουλία της ΛΑΒΑ A.E., εταιρ ίας του Οµίλου, διορ γανώ θηκε τον Απρ ίλιο ενηµερ ωτικό εκπαιδευτικό πρ όγρ αµµα για τη βιοποικιλότητα στα σχολεία της Νισύρ ου. Πέρ α από την εκπαιδευτική παρ ουσίαση για την ελληνική βιοποικιλότητα και τα ιδιαίτερ α χαρ ακτηρ ιστικά των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας της Νισύρ ου από το συνερ γάτη του Μουσείου Γουλανδρ ή Φ υσικής Ιστορ ίας, οι µαθητές συνοδευόµενοι από τους εκπαιδευτικούς τους συµµετείχαν σε εκπαιδευτική περ ιήγηση στην ύπαιθρ ο, για να παρ ατηρ ήσουν τα βασικά χαρ ακτηρ ιστικά των φυτώ ν και τον τρ όπο που ερ γάζονται οι ερ ευνητές βοτανολόγοι. Η ΛΑΒΑ A.E. διορ γάνωσε επίσης στη Μήλο, τον Οκτώ βρ ιο 2011, εκπαιδευτικό διήµερ ο για την οδική ασφάλεια µε τίτλο «Χιλιάδες δρ όµοι αλλά µια Ζ ωή!» σε συνερ γασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και υπό την αιγίδα του ήµου Μήλου. Το πρ όγρ αµµα παρ ακολούθησαν 128 παιδιά από το γυµνάσιο της Μήλου και στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και ενηµέρ ωση των µαθητώ ν σε θέµατα οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο των πρ ογρ αµµάτων τους, τα ερ γοστάσια και τα κέντρ α διανοµής δηµιούρ γησαν ευκαιρ ίες για επισκέψεις και ξ εναγήσεις των κοινωνικώ ν εταίρ ων στις εγκαταστάσεις τους, ενώ µέσα στο 2011 περ ισσότερ α από 20 σχολεία επισκέφθηκαν τις µονάδες µας όπου ξ εναγήθηκαν από στελέχη στις εγκαταστάσεις µας. Τέλος, µονάδες της Εταιρ ίας, από αίσθηµα ευθύνης και αλληλεγγύης πρ ος τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες της περ ιοχής τους, µέσα στις συνθήκες κρ ίσης που βρ ίσκεται η χώ ρ α, διέθεσαν είδη και βασικά αγαθά πρ ώ της ανάγκης. Το ερ γοστάσιο του Βόλου συγκέντρ ωσε τρ όφιµα για το κοινωνικό παντοπωλείο που λειτουρ γεί στην πόλη, ενώ το Πάσχα του 2011, πακέτα µε είδη τρ οφίµων και πρ οϊ όντα οικιακής χρ ήσης διέθεσε το ερ γοστάσιο Μηλακίου στις άπορ ες οικογένειες στο δήµο Κύµης- Αλιβερ ίου ξ εκινώ ντας από τη ηµοτική Ενότητα Ταµυνέων, σε συνερ γασία µε τη ηµοτική αρ χή Κύµης - Αλιβερ ίου. Αξ ιοποιώ ντας τα πρ οϊ όντα από το πρ ατήρ ιο του ερ γοστασίου και µε τη συµµετοχή των ερ γαζοµένων του ερ γοστασίου, δηµιουρ γήθηκαν πακέτα για 500 περ ίπου οικογένειες, που επιλέχθηκαν µε βάση τις καταστάσεις του ήµου. 3.5 Μ ετ αφ ορ ά έ δρ ας τ ης Ετ αι ρ ίας κ αι τ ου Οµίλ ου Από 27/6/2011, τα κεντρ ικά γρ αφεία της Εταιρ ίας και όλων των θυγατρ ικώ ν εταιρ ιώ ν του Οµίλου, µεταφέρ θηκαν από τη Λυκόβρ υση (Σοφοκλή Βενιζέλου 49-51) στην Παιανία Αττικής (19,3 χλµ Λεωφόρ ος Μαρ κοπούλου). 8

9 Β. Πρ οοπ τ ι κ έ ς, κ ύ ρ ι ες π ηγέ ς κ ι ν δύ ν ω ν κ αι αβεβαι ό τ ητ ας γι α τ ο 2012 Οι πρ οοπτικές για το 2012 είναι δυσοίωνες για τον κλάδο της οικοδοµής και γενικότερ α των κατασκευώ ν. Η ιδιωτική κατασκευαστική δρ αστηρ ιότητα θα συνεχίσει την πτωτική της πορ εία. Σύµφωνα µε το τελευταίο οικονοµικό δελτίο της Alpha Bank οι επενδύσεις σε κατοικίες σηµείωσαν νέα σηµαντική πτώ ση της τάξ ης του 23% το 2011 και αναµένεται να µειωθούν περ αιτέρ ω και το 2012 κατά ποσοστό 15%. Στο ίδιο οικονοµικό δελτίο επισηµαίνεται ότι η ανάκαµψη στον κλάδο δεν είναι δυνατή σε ένα οικονοµικό περ ιβάλλον όπου επικρ ατεί εξ αιρ ετικά χαµηλό επίπεδο καταναλωτικής και επιχειρ ηµατικής εµπιστοσύνης. Επιπρ οσθέτως, το µέρ ος εκείνο της παρ αγωγικής δρ αστηρ ιότητας που δε θα καταναλωθεί στο εσωτερ ικό της χώ ρ ας δε θα µπορ έσει να απορ ρ οφηθεί από τη ζήτηση των αγορ ώ ν του εξ ωτερ ικού, λόγω των αντίξ οων συνθηκώ ν που επικρ ατούν σε κάποιες από αυτές και του γεγονότος ότι η εγχώ ρ ια τσιµεντοβιοµηχανία υπολείπεται ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων εξ αγωγικώ ν χωρ ώ ν. Σε τέτοιο αντίξ οο επιχειρ ηµατικά περ ιβάλλον, συνεχίζεται η πρ ωτοβουλία του Οµίλου, για πέµπτη συνεχή χρ ήση, για τη µείωση του λειτουρ γικού κόστους και βελτιστοποίηση των παρ αγωγικώ ν και εφοδιαστικώ ν λειτουρ γιώ ν και το ρ ρ ρ Η κατάρ ευση της εγχώ ιας αγορ άς κατοικίας σε συνδυασµό µε τη µείωση της τρ απεζικής πίστης, τις πρ όσθετες φορ ολογικές επιβαρ ύνσεις της ακίνητης περ ιουσίας και την έλλειψη ευστότητας στην αγορ ά λόγω των γενικότερ ων οικονοµικώ ν συνθηκώ ν, δηµιουρ γούν συνθήκες ασφυκτικής πιστωτικής στενότητας της αγορ άς και για το Οι κύρ ιες πηγές χρ ηµατοοικονοµικώ ν κινδύνων και τα µέτρ α αντιστάθµισης αυτώ ν αναλύονται παρ ακάτω: Ο Όµιλος διαχειρ ίζεται τα κεφάλαιά του µεγιστοποιώ ντας την απόδοση στους µετόχους µέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισµού πρ ος ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρ θρ ωση του Οµίλου αποτελείται από δανεισµό, χρ ηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα και ίδια κεφάλαια των µετόχων της µητρ ικής εταιρ ίας που περ ιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορ ά υπέρ το άρ τιο, τα αποθεµατικά και τα κέρ δη εις νέο. Η ιοίκηση του Οµίλου παρ ακολουθεί την κεφαλαιακή διάρ θρ ωση του Οµίλου σε συνεχή βάση. Ο Όµιλος, λόγω του µεγέθους του, είναι σε θέση να επιτυγχάνει ιδιαίτερ α ανταγωνιστικά επιτόκια και όρ ους δανεισµού. Ω ς εκ τούτου τα λειτουρ γικά έσοδα και οι ταµειακές ρ οές από χρ ηµατοδοτικές δρ αστηρ ιότητες δεν επηρ εάζονται σηµαντικά από διακυµάνσεις επιτοκίων. Η διαχείρ ιση της ρ ευστότητας επιτυγχάνεται µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρ ηµατικώ ν διαθεσίµων και εγκεκρ ιµένων γρ αµµώ ν τρ απεζικώ ν πιστώ σεων που χρ ησιµοποιούνται εφόσον συντρ έχει λόγος. Η ιοίκηση του Οµίλου για την αντιµετώ πιση κινδύνων ρ ευστότητας φρ οντίζει να ρ υθµίζει ανάλογα το ύψος των χρ ηµατικώ ν διαθεσίµων και να εξ ασφαλίζει την ύπαρ ξ η επαρ κώ ν διαθέσιµων γρ αµµώ ν τρ απεζικώ ν πιστώ σεων. Ο Όµιλος και η Εταιρ ία αναγνωρ ίζουν πρ οβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στη βάση της ωρ ίµανσης των εκπρ οθέσµων υπολοίπων των πελατώ ν καθώ ς και των εκτιµήσεων της ιοίκησης για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους συγκεκρ ιµένων πελατώ ν µε βάση την εµπειρ ία παρ ελθουσώ ν χρ ήσεων και την τρ έχουσα εκτίµηση των συνθηκώ ν της αγορ άς. Ο στενός έλεγχος των χορ ηγούµενων πιστωτικώ ν ορ ίων στους πελάτες, η ασφάλιση των πιστώ σεων και η λήψη πρ όσθετων εµπρ άγµατων εγγυήσεων από τους πελάτες αποτελούν κορ υφαίες πρ οτερ αιότητες για τον Όµιλο και την Εταιρ ία. Το µεγαλύτερ ο µέρ ος των συναλλαγώ ν του Οµίλου και της Εταιρ ίας διεξ άγεται σε Ευρ ώ και το υπόλοιπο σε ολάρ ια Η.Π.Α. Ω ς εκ τούτου, εκτίθεται σε κάποιο βαθµό στις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικώ ν ισοτιµιώ ν. Η εν λόγω έκθεση αντισταθµίζεται µε τη χρ ήση παρ άγωγων χρ ηµατοοικονοµικώ ν πρ οϊ όντων κυρ ίως πρ οθεσµιακώ ν συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρ ωσης σε συνάλλαγµα. Επιπλέον, η Εταιρ ία αγορ άζει στερ εά καύσιµα σε ολάρ ια Η.Π.Α. και εξ άγει τα πρ οϊ όντα της στο ίδιο νόµισµα, συνεπώ ς σε κάποια βαθµό υφίσταται µια φυσική αντιστάθµιση για αυτές τις συναλλαγές. Ο Όµιλος καταναλώ νει σηµαντικής αξ ίας ποσότητες καυσίµων και ηλεκτρ ικής ενέρ γειας για τη λειτουρ γία των ερ γοστασίων του και τη διακίνηση των πρ οϊ όντων του, µε συνέπεια την έκθεσή του σε κίνδυνο αύξ ησης των τιµώ ν των καυσίµων. Επιπλέον, λαµβάνει σηµαντικής αξ ίας υπηρ εσίες µεταφορ ώ ν ετοίµων και ηµιετοίµων πρ οϊ όντων, πρ ώ των υλώ ν και καυσίµων πρ οκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των πωλήσεων και της παρ αγωγής του, µε συνέπεια την έκθεσή του στον κίνδυνο αύξ ησης των µεταφορ ικώ ν ναύλων. Πρ οκειµένου ο Όµιλος να αντισταθµίσει τους εν λόγω κινδύνους χρ ησιµοποιεί παρ άγωγα χρ ηµατοοικονοµικά µέσα (συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρ ωσης και swaps). 9

10 Οι κύρ ιες πηγές αβεβαιότητας για τον Όµιλο και την Εταιρ ία κατά την ηµερ οµηνία κατάρ τισης των Οικονοµικώ ν Καταστάσεων και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδρ αση στις λογιστικές αξ ίες των στοιχείων ενερ γητικού και παθητικού, αφορ ούν: (α) Τις ανέλεγκτες φορ ολογικές χρ ήσεις των εταιρ ιώ ν του Οµίλου στο βαθµό που είναι πιθανό να πρ οκύψουν πρ όσθετοι φόρ οι και πρ οσαυξ ήσεις από µελλοντικούς φορ ολογικούς ελέγχους (σηµ. 26 των Οικονοµικώ ν Καταστάσεων). (β) Τις εκτιµήσεις για την ανακτησιµότητα των απαιτήσεων από αναβαλλόµενη φορ ολογία (σηµ. 20 των Οικονοµικώ ν Καταστάσεων) (γ) Τις ενδεχόµενες ζηµίες από εκκρ εµοδικίες (σηµ. 19 και 26 των Οικονοµικώ ν Καταστάσεων) (δ) Τις επισφάλειες από πελάτες και χρ εώ στες (σηµ των Οικονοµικώ ν Καταστάσεων) (ε) Την ανακτησιµότητα της αξ ίας των συµµετοχώ ν της Εταιρ ίας στο µετοχικό κεφάλαιο των θυγατρ ικώ ν και συνδεδεµένων εταιρ ιώ ν (σηµ. 15 των Οικονοµικώ ν Καταστάσεων) (στ) Την εύλογη αξ ία των ενσώ µατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και της Εταιρ ίας στα πλαίσια της περ ιοδικής επανεκτίµησης της ωφέλιµης ζωής τους. Γ. ήλ ω ση Ετ αι ρ ι κ ής ι ακ υ βέ ρ ν ησης Η Εταιρ ία έχει δεσµευτεί και τηρ εί υψηλά πρ ότυπα εταιρ ικής διακυβέρ νησης και εφαρ µόζει τον Κώ δικα Εταιρ ικής ιακυβέρ νησης όπως περ ιγρ άφεται παρ ακάτω. Η ήλωση συνιστά την κατ αρ θρ. 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 δήλωση εταιρ ικής διακυβέρ νησης της Εταιρ ίας, όπως ενσωµατώ νεται στην Ετήσια Έ κθεση ιαχείρ ισης του ιοικητικού Συµβουλίου της για τη χρ ήση του έτους 2011 και έχει ως εξ ής: 1. Κ ώ δι κ ας Ετ αι ρ ι κ ής ι ακ υ βέ ρ ν ησης α. Με την υπ αρ ιθµ. 3186/ απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η Εταιρ ία κατάρ τισε και ενέκρ ινε τον Κώ δικα Εταιρ ικής ιακυβέρ νησης (ο «Κώ δικας») υπό τον οποίο τελεί και ο οποίος έχει δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρ ίας: Ο Κώ δικας υιοθετήθηκε από την Εταιρ ία σύµφωνα µε τις διατάξ εις του άρ θρ ου 43 α παρ. 3 περ. δ στοιχ. αα) του κ.ν. 2190/1920, όπως τρ οποποιήθηκε µε τις διατάξ εις του άρ θρ ου 2 παρ. 2 του ν. 3873/2010, και καθορ ίζει τις αρ χές, τους κανόνες και τις πρ ακτικές που συνθέτουν το σύστηµα εταιρ ικής διακυβέρ νησης της Εταιρ ίας. β. Ο Κώ δικας δεν αποβλέπει µόνο στην τυπική πρ οσαρ µογή της Εταιρ ίας στις κείµενες διατάξ εις αλλά λαµβάνει υπόψη του τις διαδικασίες και το σύστηµα εταιρ ικής διακυβέρ νησης υπό το οποίο λειτουρ γεί η Εταιρ ία, ώ στε να διασφαλίζεται η εύρ υθµη λειτουρ γία της, να πρ οάγεται ο εταιρ ικός της σκοπός και να ενισχύεται η µακρ οχρ όνια οικονοµική της αξ ία αλλά και η ανταγωνιστικότητά της στην ηµεδαπή και ευρ ύτερ η διεθνή αγορ ά. γ. Ο Κώ δικας έχει καταρ τιστεί βάσει των επιλογώ ν και επιδιώ ξ εων της Εταιρ ίας και δεν αποτελεί υπαγωγή σε άλλους τυποποιηµένους κώ δικες µε γνώ µονα την ανάγκη να καταγρ άφεται επακρ ιβώ ς µέσω αυτού το πρ οφίλ εταιρ ικής διακυβέρ νησης της Εταιρ ίας, χάρ ιν διαφάνειας, ενηµέρ ωσης του επενδυτικού κοινού και αποτελεσµατικής λειτουρ γίας της. Ω ς εκ τούτου, δεν τίθεται θέµα δηµοσιοποίησης από την Εταιρ ία τυχόν αποκλίσεων από πρ ότυπα πρ ακτικώ ν και όρ ων εταιρ ικής διακυβέρ νησης που σχετικοί κώ δικες εισάγουν. δ. Την εταιρ ική διακυβέρ νηση συνθέτουν σειρ ά ρ υθµίσεων που περ ιλαµβάνονται στον Κώ δικα αναφορ ικά µε τις βασικές αρ χές που διέπουν τη λειτουρ γία της Εταιρ ίας, τη λειτουρ γία του ιοικητικού της Συµβουλίου και των µελώ ν του, ως εκτελεστικώ ν, µη εκτελεστικώ ν και ανεξ άρ τητων, τις αρ µοδιότητες του Πρ οέδρ ου του ιοικητικού Συµβουλίου και του ιευθύνοντος Συµβούλου της Εταιρ ίας, την κατ αρ θ. 37 του ν. 3693/2008 Επιτρ οπή Ελέγχου της Εταιρ ίας, τη λειτουρ γία του Εσωτερ ικού Ελέγχου, του Συστήµατος αµοιβώ ν και του Εσωτερ ικού Κανονισµού Λειτουρ γίας της Εταιρ ίας, ως και τον τρ όπο λειτουρ γίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης για διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωµάτων συµµετοχής των Μετόχων στις Συνελεύσεις της και ψηφοφορ ίας σε αυτές, είτε αυτοί διαµένουν στην Ελλάδα είτε στο εξ ωτερ ικό, ως και άσκησης των σχετικώ ν δικαιωµάτων µειοψηφίας. ε. Ο Κώ δικας συντάχθηκε σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (ιδίως τους νόµους 2190/1920 και 3016/2002) και περ ιλαµβάνει τις πρ ακτικές εταιρ ικής διακυβέρ νησης κατά την έννοια του άρ θρ ου 43 α παρ. 3 περ. δ στοιχ. ββ) του κ.ν. 2190/1920, όπως τρ οποποιήθηκε µε τις διατάξ εις του άρ θρ ου 2 παρ. 2 του ν. 3873/2010, υπό τις οποίες τελεί η Εταιρ ία. 10

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άγνωστη η εγκυρότητα Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.12.17 21:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4177 Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα