& & managers 86 2 : 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "& & managers 86 2 : 2004"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η ς Αν θ ρ ώ π ι ν ο υ υ ν α µ ι κ ο ύ. Ο ι managers τ ο λ µ ο ύ ν! Ο ι ε ρ γ α ζ ό µ ε ν ο ι µ π ο ρ ο ύ ν ; Εφαρµογή σ ε 86 ε ργαζ ό µε ν ου ς απ ό 2 ε π ι χ ε ι ρήσ ε ι ς σ τ ον ν οµό Θ ε σ σ αλ ον ί κ η ς. ΜΠ ΟΓ ΑΤΙ Ν ΗΣ Σ. ΣΑΒ Β ΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ Κ ΑΘ ΗΓ ΗΤΗΣ : Μ ΟΥ ΣΤΑΚ ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η 2004

2 Π ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΑ Ε Ρ Ι Ε Χ ΟΜΕ Ν Α ΠΡ ΟΛΟΓ ΟΣ 5 Μ ΕΡ ΟΣ ΠΡ Ω ΤΟ : 10 ΟΡ Γ ΑΝ Ω ΣΙ ΑΚ Η ΣΥ ΜΠ Ε Ρ Ι Φ ΟΡ Α & ΣΥ Γ Χ Ρ ΟΝ Ε Σ ΜΕ Θ Ο ΟΙ Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΑΝ Θ Ρ Ω Π Ι Ν ΟΥ Υ Ν ΑΜΙ Κ ΟΥ Ο. Σ. Ε Ι ΣΑΓ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν ΟΙ Ε Σ 11 ΑΤΟΜΙ Κ Η ΣΥ ΜΠ Ε Ρ Ι Φ ΟΡ Α 14 Αξίες, στάση, αντίληψ η, µάθ ηση 14 Η διερ γασία της µάθ ησης, πρ οσωπικότητα, συγκίνηση 15 Συναισθ ηµατική νοηµοσύ νη 15 Αυτογνωσία 16 ΣΥ ΝΕΡ Γ ΑΣΙΑ ΟΜ Α Ω Ν 18 Π θ ρ Εισαγωγικά 18 Ορ ισµός, αναγκαιότητα των οµάδων 19 λεονεκτήµατα µειονεκτήµατα οµάδων 21 ιάκρ ιση οµάδων 21 Μύ οι γύ ω από τις οµάδες 23 Τα χαρ ακτηρ ιστικά των οµάδων 24 Συνοχή οµάδας 26 Χαρ ακτηρ ιστικά αποτελεσµατικών οµάδων 27 ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 1

3 ρ Θ Π θ Στάδια ανάπτυξης οµάδας 28 Ο όλος των µελών 30 Οµαδική λήψ η αποφ άσεων 35 Η διαδικασία των αποτελεσµατικών συσκέψ εων 39 Αποτελεσµατική ηγεσία 43 εωρ ίες ηγεσίας 45 Ηγετικό στύ λ 54 Χαρ ακτηρ ιστικά αποτελεσµατικού ηγέτη 60 Εκχώρ ηση εξουσίας 70 Σχεδιάζ οντας την εκχώρ ηση 71 Μέθ οδοι εκχώρ ησης 72 ως α χειρ ιστού µε την εκχώρ ηση 75 Εµπόδια αποτελεσµατικής εκώρ ησης 77 Τρ όποι για αποτελεσµατική εκχώρ ηση 80 Μεταβ ίβ αση Ανάληψ η ευθ υνών 82 Ανάπτυξη πρ οσωπικών ικανοτήτων 85 Coaching 89 ΕΠΙΠΕ Ο ΟΡ Γ ΑΝΙΣΜ ΟΥ 96 Κ ρ ρ ρ φ Κ ρ θ Π ρ ουλτού α Ορ γανισµού 96 Ερ µηνεία της λέξης κουλτού α 96 Σηµεία πρ οσδιορ ισµού της κουλτού ας της Ορ γάνωσης 96 ιαµόρ ωση ουλτού ας 97 Η διερ γασία πρ οσαρ µογής στον Ορ γανισµό 97 Εναλλακτικοί τρ όποι εισαγωγής νεοπρ οσληφ έντων 97 ως οι ερ γαζ όµενοι µαθ αίνουν την κουλτού α του Ορ γανισµού 98 Τα 7 συστατικά στοιχεία της Ορ γάνωσης 98 ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 2

4 ΜΕΡΟΣ ΕΥ Τ ΕΡΟ : 102 ΑΝ ΤΑΠ ΟΚ Ρ Ι ΣΗ Ε Ρ Γ ΑΖ ΟΜΕ Ν Ω Ν ΣΤΙ Σ ΣΥ Γ Χ Ρ ΟΝ Ε Σ ΜΕ Θ Ο ΟΥ Σ Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΑΝ Θ Ρ Ω Π Ι Ν ΟΥ Υ Ν ΑΜΙ Κ ΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚ Ρ ΙΣΗ ΕΡ Γ ΑΖ ΟΜ ΕΝΩ Ν 103 ΕΡ Ω ΤΗΜ ΑΤΟΛΟΓ ΙΟ 105 ΠΙΝΑΚ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν 107 ΕΠΕΞ ΕΡ Γ ΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩ Ν 109 ΣΥ ΝΟΛΙΚ Α ΣΥ Μ ΠΕΡ ΑΣΜ ΑΤΑ 117 ΕΠ Ι Λ ΟΓ Ι Κ Α 119 Β Ι Β Λ Ι ΟΓ ΡΑ Φ Ι Α 120 Π Α ΡΑ ΡΤ Η ΜΑ 121 ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 3

5 ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 4

6 ΠΡ ΟΛΟΓ ΟΣ Το δυναµικό περ ιβ άλλον µέσα στο οποίο ζ ού µε και ερ γαζ όµαστε, επιβ άλλει τη συνεχή πρ οσαρ µογή τόσο των επιχειρ ήσεων όσο και των διοικητικών στελεχών σε συνεχώς εναλλασσόµενες καταστάσεις. Τα άτοµα αλλάζ ουν τις πρ οτιµήσεις τους και τις αξίες στις οποίες πιστεύ ουν, οι κυβ ερ νήσεις και οι νόµοι αλλάζ ουν, η έρ ευνα και η γνώση αναπτύ σσονται. Αν οι επιχειρ ήσεις δεν πρ οσαρ µοσθ ού ν είναι καταδικασµένες σε µαρ ασµό. Η σηµερ ινή επιχείρ ηση µαθ αίνει (organizational learning), δηλαδή εµπλέκεται σε µια διαδικασία συλλογής πληρ οφ ορ ιών, διανοµής των πληρ οφ ορ ιών, επεξερ γασίας και ερ µηνείας των πληρ οφ ορ ιών, χρ ησιµοποίησης και συγκρ άτησης των απαρ αίτητων πληρ οφ ορ ιών ώστε να µπορ εί, όσο το δυνατό πιο έγκαιρ α, να ανταποκρ ίνεται στις απαιτήσεις του περ ιβ άλλοντος. Οι ιοικήσεις όλων των Ορ γανισµών και ειδικότερ α των επιχειρ ήσεων, αντιµετωπίζ ουν καθ ηµερ ινά την ανάγκη για αναδιάταξη των λειτουρ γιών τους και το µήνυµα αυτό οφ είλουν να µεταβ ιβ άσουν και στα στελέχη τους, ώστε να µπορ έσουν να κουµαντάρ ουν (management), τις αλλαγές που επιβ άλλεται να γίνουν. Οι δυνάµεις που καθ ιστού ν αναγκαία την αλλαγή µέσα στις επιχειρ ήσεις είναι, µεταξύ άλλων, οι εξής: η τεχνολογία, τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, η διεθ νοποίηση των επιχειρ ήσεων, το µορ φ ωτικό επίπεδο των καταναλωτών και του ερ γατικού δυναµικού, οι πρ οσδοκίες των καταναλωτών και των ερ γαζ οµένων, οι πρ οσωπικοί και κοινωνικοί παρ άγοντες. Οι δυνάµεις αυτές δηµιουρ γού ν την ανάγκη για ανασχεδιασµό των επιχειρ ήσεων (re engineering), νέους τρ όπους ορ γάνωσης και ωθ ού ν τα διευθ υντικά στελέχη στην υιοθ έτηση νέων ρ όλων όπως για παρ άδειγµα συντονιστής, υποστηρ ικτικός, εκπαιδευτής, πρ οπονητής. Έτσι γίνεται πλέον λόγος για ένα νέο ερ γασιακό περ ιβ άλλον. Επίκεντρ ο όλων των αλλαγών φ αίνεται να είναι ο πελάτης και το ανθ ρ ώπινο δυναµικό των επιχειρ ήσεων. Η φ ιλοσοφ ία της εξυπηρ έτησης του πελάτη και της συνεχού ς β ελτίωσης της ποιότητας, µέσω της β ελτιστοποίησης της απόδοσης του ανθ ρ ώπινου δυναµικού, που υλοποιείται µέσω του συστήµατος συνολικής / ολικής ποιότητας (Total Quality Management) όπως συνηθ ίζ ουµε πια να λέµε, φ αίνεται να είναι ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 5

7 το όρ αµα των περ ισσότερ ων σύ γχρ ονων επιχειρ ήσεων ενώ σε άλλες είναι ήδη πρ αγµατικότητα. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών γίνεται επίσης πολύ ς λόγος για την κοινωνική ευθ ύ νη των επιχειρ ήσεων. Αυτή αναφ έρ εται στην ευρ ύ τερ η κοινωνική πρ οσφ ορ ά των επιχειρ ήσεων και γενικότερ α των Ορ γανισµών στον χώρ ο που αυτές λειτουρ γού ν ή επεκτείνουν τις δρ αστηρ ιότητές τους. Η πρ οσφ ορ ά αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρ ά η υποχρ έωση ενός Ορ γανισµού να ενερ γεί κατά τέτοιο τρ όπο, ώστε να εξυπηρ ετού νται τόσο τα δικά της συµφ έρ οντα όσο και τα συµφ έρ οντα της κοινωνίας µέσα στην οποία αυτή δρ αστηρ ιοποιείται, πάντα όµως στα πλαίσια της ηθ ικής και των ηθ ικών κανόνων. Στις µέρ ες µας, η απαίτηση από την πλευρ ά της κοινωνίας και των καταναλωτών για ηθ ικά σωστές και υπεύ θ υνες διοικητικές αποφ άσεις, διογκώνεται όλο και περ ισσότερ ο. Είναι επόµενο οι απαιτήσεις αυτές να είναι εντονότερ ες όσο υψ ηλότερ ο είναι και το µορ φ ωτικό επίπεδο ενός λαού η µιας κοινωνίας. Γιατί, πώς είναι δυνατό να απαιτήσεις κάτι όταν δεν το γνωρ ίζ εις; Έτσι: Π ρ οσδοκού µε από τις κοινωνικά υπεύ θ υνες επιχειρ ήσεις να µας πρ οσφ έρ ουν ασφ αλή και υψ ηλής ποιότητας πρ οϊ όντα. Απαιτού µε από τις κοινωνικά υπεύ θ υνες επιχειρ ήσεις να µη µολύ νουν το περ ιβ άλλον. Π ρ οσδοκού µε από τις κοινωνικά υπεύ θ υνες επιχειρ ήσεις να πρ οσφ έρ ουν συνθ ήκες ερ γασίας, οι οποίες πρ οστατεύ ουν την υγεία των ερ γαζ οµένων και τους δίνουν την ευκαιρ ία να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους µέσα στο ερ γασιακό περ ιβ άλλον. Με άλλα λόγια, πρ οσδοκού µε από τις κοινωνικά υπεύ θ υνες επιχειρ ήσεις να συµβ άλλουν θ ετικά και εποικοδοµητικά στην ευηµερ ία και ανάπτυξη των κοινωνιών που τις φ ιλοξενού ν. Κ ρ ιτήρ ιο της κοινωνικά υπεύ θ υνης επιχείρ ησης θ εωρ είται η επιτυχηµένη πρ οσπάθ εια συνδυασµού υψ ηλής αποτελεσµατικότητας / αποδοτικότητας και υψ ηλού επιπέδου ικανοποίησης των ερ γαζ οµένων σε αυτή. Κ λειδί επίτευξης αυτού του συνδυασµού είναι η δηµιουρ γία ενός αποτελεσµατικού πρ ογρ άµµατος ποιότητας ζ ωής στον ερ γασιακό χώρ ο. Το πρ όγρ αµµα αυτό είναι αποτέλεσµα µιας επιχειρ ηµατικής φ ιλοσοφ ίας, πυρ ήνας της οποίας είναι η ανάπτυξη των πρ οσδοκιών και ικανοτήτων των ερ γαζ οµένων, καθ ώς και η ικανοποίηση των αναγκών ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 6

8 τους σε συνδυασµό πάντα µε την αποτελεσµατική εκτέλεση του έρ γου τους. Ο σύ γχρ ονος manager / στέλεχος της επιχείρ ησης κατανοεί πολύ καλά την πρ όκληση και τις δυνατότητες που κρ ύ β ονται µέσα στην τελευταία αυτή φ ρ άση. Γνωρ ίζ ει πολύ καλά ότι µε τις καθ ηµερ ινές του ενέρ γειες και πρ άξεις πρ έπει να δηµιουρ γεί ένα περ ιβ άλλον µέσα στο οποίο οι συνερ γάτες του, δηλαδή τα µέλη της οµάδας του, θ α έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν την υψ ηλότερ η δυνατή επίδοση, απολαµβ άνοντας όµως πρ αγµατικά τη δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών τους στον ερ γασιακό του χώρ ο. Ά λλωστε είναι σε όλους µας γνωστό ότι ο έντονος ανταγωνισµός, τον οποίο σήµερ α αντιµετωπίζ ουν όλες οι επιχειρ ήσεις, δεν επιτρ έπει τη σπατάλη δυνάµεων και πόρ ων. Ό ταν ο ερ γαζ όµενος αποφ ασίζ ει να συνερ γασθ εί µε µια συγκεκρ ιµένη επιχείρ ηση ή η επιχείρ ηση να πρ οσλάβ ει ένα συγκεκρ ιµένο ερ γαζ όµενο, στην ουσία ενερ γοποιείται µια αµοιβ αία διαδικασία δίνω και παίρ νω, το λεγόµενο ψ υχολογικό συµβ όλαιο. Κ ατά την αµοιβ αία αυτή ανταλλαγή δηµιουρ γείται ένα σύ νολο πρ οσδοκιών τόσο από την πλευρ ά της επιχείρ ησης όσο και από την πλευρ ά του ερ γαζ όµενου, αναφ ορ ικά µε το τι πρ αγµατικά κάθ ε πλευρ ά πρ οσδοκά να δώσει και τι να πάρ ει. Συγκεκρ ιµένα, ο ερ γοδότης πρ οσδοκά την αποτελεσµατική εκτέλεση συγκεκρ ιµένων ερ γασιών σε κάποιο επίπεδο ποιότητας και απόδοσης, ενώ ο ερ γαζ όµενος πρ οσδοκά την απολαβ ή συγκεκρ ιµένων ανταµοιβ ών που θ α ικανοποιήσουν συγκεκρ ιµένες ανάγκες του. Είναι απαρ αίτητο να επισηµανθ εί ότι αποτελεί κύ ρ ιο µέρ ος της δουλειάς του διευθ υντικού στελέχους να φ ρ οντίζ ει ώστε να εξασφ αλίζ εται δίκαιη ανταλλαγή αξιών στα πλαίσια αυτού του ψ υχολογικού συµβ ολαίου. Ο ερ γαζ όµενος πρ οσφ έρ ει στην επιχείρ ηση πρ οσπάθ εια, ικανότητες, γνώσεις, αφ οσίωση, δηµιουρ γικότητα, καινοτοµία, παρ άγοντες που καθ ιστού ν το άτοµο έναν πρ αγµατικά πολύ τιµο πόρ ο για την επιχείρ ηση. Η επιχείρ ηση πάλι, από την πλευρ ά της, πρ οσφ έρ ει κίνητρ α όπως µισθ ό, πρ όσθ ετες παρ οχές, σύ µβ ολα κύ ρ ους, δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων, ασφ άλεια απασχόλησης, δυνατότητα αυτοπρ αγµάτωσης, µε σκοπό να ενθ αρ ρ ύ νει την ενσυνείδητη συµµετοχή του ερ γαζ οµένου στην επίτευξη των στόχων της. Είναι αυτονόητο ότι οι ανταµοιβ ές αυτές που πρ οσφ έρ ει σαν αντάλλαγµα η επιχείρ ηση, για να εκτιµηθ ού ν, πρ έπει να έχουν ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 7

9 συγκεκρ ιµένη αξία για τον ερ γαζ όµενο, δηλαδή συγκεκρ ιµένες ανάγκες του. να ικανοποιού ν Ό ταν αυτή η ανταλλαγή αξιών, στα πλαίσια του ψ υχολογικού συµβ ολαίου, θ εωρ είται δίκαιη, τότε υπάρ χει ισορ ρ οπία στη σχέση ερ γαζ οµένου-επιχείρ ησης. Η ιδεώδης αυτή συνθ ήκη δηµιουρ γεί ένα υγιές ψ υχολογικό συµβ όλαιο που επιτρ έπει στον ερ γαζ όµενο να αισθ άνεται άνετα µε το ερ γασιακό του περ ιβ άλλον και να είναι αποδοτικός. Εάν η ανταλλαγή αξιών θ εωρ είται άδικη, το ψ υχολογικό συµβ όλαιο χωλαίνει και σαν συνέπεια ο ερ γαζ όµενος είναι πιθ ανό να αναπτύ ξει αρ νητική στάση και φ υσικά να µειωθ εί η διάθ εσή του για ερ γασία. Το αποτέλεσµα είναι υψ ηλός δείκτης απουσιών, µειωµένη απόδοση ή ακόµα και αποχώρ ηση. Έχοντας πλήρ η συναίσθ ηση του πόσο δύ σκολο είναι να δηµιουρ γηθ ού ν οι συνθ ήκες υλοποίησης ενός υγιού ς ψ υχολογικού συµβ ολαίου µέσα στις σηµερ ινές δύ σκολες οικονοµικές συνθ ήκες, θ α πρ οσπαθ ήσουµε στο πρ ώτο µέρ ος της ερ γασίας αυτής να αναλύ σουµε τον µηχανισµό υποκίνησης των ερ γαζ οµένων, µε σκοπό την επίτευξη υψ ηλών αποδόσεων. Αυτό θ α γίνει αναλύ οντας διεξοδικά το θ έµα της Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς, και θ α πρ οχωρ ήσουµε σταδιακά στην µελέτη των Σύ γχρ ονων Μεθ όδων ιοίκησης Ανθ ρ ώπινου υναµικού, τις οποίες ολοένα και περ ισσότερ οι managers ασπάζ ονται. Το δεύ τερ ου συντοµότερ ο και πρ ακτικότερ ο µέρ ος της ερ γασίας αυτής, πρ αγµατεύ εται το ίδιο θ έµα από εκ διαµέτρ ου αντίθ ετη όµως οπτική γωνία. Συγκεκρ ιµένα, το κατά πόσο µπορ ού ν οι ίδιοι οι ερ γαζ όµενοι να ανταποκρ ιθ ού ν στις σύ γχρ ονες µεθ όδους διοίκησης, που υιοθ ετού ν τα διευθ υντικά στελέχη τους. Η µελέτη του θ έµατος αυτού έγινε µέσω έρ ευνας, που β ασίστηκε στους πλέον αρ µόδιους για να µας διαφ ωτίσουν περ ί του θ έµατος αυτού, και πρ οφ ανώς αναφ ερ όµαστε στους ίδιους τους ερ γαζ όµενους, οι οποίοι κλήθ ηκαν να απαντήσουν σε επιλεγµένες κατάλληλες ερ ωτήσεις µέσω ερ ωτηµατολογίων που τους µοιρ άστηκαν στους χώρ ους ερ γασίας τους. Κ λείνοντας, θ έλω να αφ ιερ ώσω την διπλωµατική αυτή ερ γασία στους γονείς µου, και να ευχαρ ιστήσω ιδιαιτέρ ως για την πολύ τιµη συµβ ολή τους στην ερ γασία αυτή τους κυρ ίους: Τσουκαλά Γεώρ γιο:γενικό ιευθ υντή της ΤΕΧΝΟΚ ΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Τζ ιµόπουλο Χρ ίστο:υπεύ θ υνο Μηχανογρ άφ ησης της SAM 0-13 Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 8

10 ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 9

11 ΜΕ Ρ ΟΣ Π Ρ Ω Τ Ο Ο Ρ Γ ΑΝ Ω Σ Ι ΑΚ Η Σ Υ ΜΠ ΕΡ Ι Φ Ο Ρ Α & Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν ΕΣ ΜΕΘΟ Ο Ι Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ ΑΝ ΘΡ Ω Π Ι Ν Ο Υ Υ Ν ΑΜΙ Κ Ο Υ Γ Α Ρ Μ Π Α Ν Τ Α Σ Μ Σ Α Ν Τ Β Λ Α Α Γ Α Θ Σ Σ Υ Ν Γ Σ Π Θ Α Τ Ν Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α Τ Λ Τ Α Π Α Ρ Μ Α Ν Μ Α Λ Λ Λ Υ Π Ν Τ Α Α Ν Α Γ Ζ Τ Α «ΟΚΕΙ ΟΙ, ΕΝ ΟΥ ΙΣ ΟΥ ΗΤ Ι ΟΥ ΕΡ ΟΥ ΟΙΕΙΣ Ι, ΟΠ ΟΙΟΥ ΙΝ ΟΣ ΟΥ ΟΣ, Η ΙΟΝ ΕΙΝ Ι ΕΥ Ε ΕΓ ΟΝ ΚΑ Ι ΕΥ ΟΡ ΟΝ Η ΟΥ ΚΑ Ι ΚΑ ΟΝ» «Μ ο υ φ α ί ν ε τ α ι κ α λ ό π ω ς α υ τ ο ύ ς π ο υ θ έ λ ε ι ν α τ ο υ ς έ χ ε ι κ α λ ο ύ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς σ ε ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε π ρ ά γ µ α, κ α λ λ ί τ ε ρ α ε ί ν α ι ν α τ ο υ ς π ρ ο τ ρ έ π ε ι µ ε κ α λ ά λ ό γ ι α κ α ι έ ρ γ α π α ρ ά ν α τ ο υ ς λ υ π ε ί κ α ι ν α τ ο υ ς α ν α γ κ ά ζ ε ι» Ξ Ε Ν ΟΦ Ω Ν ΤΟΣ «Κ Υ Ρ ΟΥ Π ΑΙ Ε Ι Α» ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 10

12 Μ ΕΡ ΟΣ ΠΡ Ω ΤΟ ΟΡΓ Α Ν Ω ΣΙ Α Κ Η ΣΥ ΜΠ ΕΡΙ Φ ΟΡΑ Ε Ι ΣΑΓ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν ΟΙ Ε Σ Με τον όρ ο Ορ γανωσιακή Συµπερ ιφ ορ ά εννοού µε τη συστηµατική µελέτη των ενερ γειών και των συµπερ ιφ ορ ών που το Ανθ ρ ώπινο υναµικό εκδηλώνει µέσα στους Ορ γανισµού ς. Π ώς πρ οέκυψ ε όµως αυτή η ανάγκη για εκτεταµένη µελέτη της συµπερ ιφ ορ άς των ανθ ρ ώπων µέσα στους ορ γανισµού ς; Τι είναι αυτό που ωθ εί τον σύ γχρ ονο Manager σε µία πιο πρ οσεγµένη αντιµετώπιση των ερ γαζ όµενων από ότι λίγα χρ όνια πρ ιν; Ο παρ αδοσιακός Ορ γανισµός/ Επιχείρ ηση έχει παρ αχωρ ήσει τη θ έση του στον ορ γανισµό της µεταβ ιοµηχανικής κοινωνίας, τον ορ γανισµό της γνώσης. Ό πως γίνεται συνεχώς και περ ισσότερ ο πρ οφ ανές, το κρ ίσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρ ησης του 21 ου αιώνα θ α είναι η αξιοποίηση της γνώσης που διαθ έτει ως πρ οϊ όν συνεχού ς και συστηµατικής µάθ ησης. Το φ αινόµενο των ρ ιζ ικών αλλαγών στις επιχειρ ήσεις πρ οσλαµβ άνει παγκόσµιες διαστάσεις. Σε µια εποχή, κατά την οποία η µόνη β εβ αιότητα είναι η αβ εβ αιότητα, η επιχείρ ηση δεν είναι δυνατόν να µένει αµέτοχη. Μέσα σε αυτό το ευµετάβ λητο πλαίσιο η επιχείρ ηση µετασχηµατίζ εται, εντασσόµενη σε έναν κύ κλο συνεχών αλλαγών, σύ µφ ωνα µε τις επιταγές του σκληρ ού ανταγωνισµού. Εκείνο όµως που σταδιακά συνειδητοποιείται, είναι ότι η επιτυχία οποιουδήποτε εγχειρ ήµατος ανασχεδιασµού της επιχείρ ησης εξαρ τάται από το ανθ ρ ώπινο δυναµικό της. Η διαπίστωση αυτή πρ έπει να συνοδεύ εται από την ανάλογη θ εώρ ηση του ανθ ρ ώπινου δυναµικού της επιχείρ ησης ως στρ ατηγικής σηµασίας πόρ ου και την εκ νέου διαµόρ φ ωση της φ ιλοσοφ ίας του management µε την εισαγωγή κατάλληλων µεθ όδων διοίκησης και ανάπτυξής του. Η πρ οσφ ερ όµενη λοιπόν ποιότητα και ποσότητα του πνευµατικού κεφ αλαίου του Ανθ ρ ώπινου υναµικού, αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των Ορ γανισµών για τα επόµενα χρ όνια. Η ανάπτυξη αυτού του πνευµατικού κεφ αλαίου µέσω της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ανθ ρ ώπινου υναµικού των Ορ γανισµών είναι ένα από ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 11

13 τα κύ ρ ια καθ ήκοντα της ιοίκησης Ανθ ρ ώπινων Π όρ ων, αλλά και κάθ ε manager και αιτιολογεί την ανάγκη για τη συστηµατική µελέτη των ενερ γειών και των συµπερ ιφ ορ ών που εκδηλώνει το Ανθ ρ ώπινο υναµικό µέσα σ έναν Ορ γανισµό. Εποµένως µέσω της Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς πρ οσεγγίζ ουµε συστηµατικά αυτά που µέχρ ι τώρ α αντιµετωπίζ αµε διαισθ ητικά, για να µπορ ού µε να ε ξ ηγ ήσ ουµε, να π ρ οβ λ έ ψ ουµε και να ε λ έ γ ξ ουµε τη συµπερ ιφ ορ ά των ανθ ρ ώπων µέσα στον Ορ γανισµό. Η µελέτη της Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς υιοθ ετεί ιδέες και ερ γαλεία από επιστήµες όπως: Τη Ψυχολογία. Την Κ οινωνιολογία. Την Κ οινωνική Ψυχολογία. Την Ανθ ρ ωπολογία. Τις Π ολιτικές Επιστήµες. Οι περ ιοχές β ελτίωσης µέσω της µελέτης της Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς είναι οι εξής: Π οιότητα και Π αρ αγωγικότητα ( ιοίκηση Ολικής Π οιότητας). Π ρ οσόντα/ Ι κανότητες/ εξιότητες Ανθ ρ ώπων. Ενίσχυση/ Ενδυνάµωση των Ανθ ρ ώπων. ιαχείρ ιση της ιαφ ορ ετικότητας των Ανθ ρ ώπων. Ευελιξία- υνατότητα Π ρ οσαρ µογής στη Συνεχή Αλλαγή. ιαχείρ ιση Κ αινοτοµίας και Επιλεγµένης Αλλαγής. ηµιουρ γία Υγιού ς Κ λίµατος µέσα στον Ορ γανισµό. Οι Θ εµελιώδεις είκτες Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς οι οποίοι συνδέονται άµεσα µε την απόδοση του ανθ ρ ώπινου δυναµικού είναι οι παρ ακάτω: Π αρ αγωγικότητα. Απουσίες. Χρ ονική διάρ κεια «κύ κλου ζ ωής» στελεχών. Β αθ µός ικανοποίησης από την ερ γασία. Π ερ αιτέρ ω ανάλυση και διασαφ ήνιση του θ έµατος της Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς δεν µπορ εί να γίνει, παρ ά µόνο εάν ακολουθ ήσουµε την παρ ακάτω δοµή επιπέδων, η οποία αποτελεί και την ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 12

14 Ο Ο ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΑ β έλτιστη πρ οσέγγιση του θ έµατος πρ οκειµένου να εξηγήσουµε, να πρ οβ λέψ ουµε και να ελέγξουµε την ανθ ρ ώπινη συµπερ ιφ ορ ά. Κ ουλτού ρ α επικοινωνία συνερ γασία οµάδων Ε π ί π ε δ ο ρ γ α ν ισ µού αξίες στάσεις Ατοµικό Ε π ί π ε δ ο αντίληψ η µάθ ηση µα δ ικό Ε π ί π ε δ ο ηγεσία λήψ η αποφ άσεων ανάληψ η ευθ ύ νης εκχώρ ηση αρ µοδιοτήτων Η ανάλυση αυτή θ α αποτελέσει το πρ ώτο και θ εωρ ητικό µέρ ος της ερ γασίας αυτής, αλλά και τη β άση για το δεύ τερ ο και πιο ενδιαφ έρ ον από πρ ακτικής άποψ ης µέρ ος. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 13

15 ΑΤΟΜΙ Κ Η ΣΥ ΜΠ Ε Ρ Ι Φ ΟΡ Α ΑΞ ΙΕΣ-Κ ΑΤΗΓ ΟΡ ΙΕΣ ΑΞ ΙΩ Ν Οι αξίες αντιπρ οσωπεύ ουν πεποιθ ήσεις για την επιλογή ενός συγκεκρ ιµένου τρ όπου συµπερ ιφ ορ άς και τον καθ ορ ισµό πρ οορ ισµού της ύ παρ ξης, σε πρ οσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο, σε σχέση µε κάποιο αντίθ ετο ή αντίστρ οφ ο που απορ ρ ίπτεται. Οι αξίες µπορ ού ν να κατηγορ ιοποιηθ ού ν σε Τελικές ή Απώτερ ες Αξίες και σε Αξίες-Ό ρ γανα. Οι πρ ώτες αφ ορ ού ν τον επιθ υµητό τελικό πρ οορ ισµό της ύ παρ ξης, ενώ οι δεύ τερ ες αφ ορ ού ν τον πρ οτιµητέο τρ όπο συµπερ ιφ ορ άς ή τα µέσα για την εκπλήρ ωση των απώτερ ων αξιών (τελικός πρ οορ ισµός). ΣΤΑΣΗ Η στάση αποτελεί αξιολογητική θ έση θ ετικής ή αρ νητικής χρ οιάς όσον αφ ορ ά αντικείµενα, ανθ ρ ώπους ή γεγονότα και αντανακλά το πώς νίωθ ει κάποιος για κάτι. ΑΝΤΙΛΗΨΗ Η αντίληψ η είναι η διερ γασία µέσα από την οποία το άτοµο ερ µηνεύ ει τις εντυπώσεις των αισθ ήσεων του, πρ οκειµένου να δώσει νόηµα στο περ ιβ άλλον του. Το αποτέλεσµα της αντίληψ ης δεν ταυτίζ εται µε την πρ αγµατικότητα, αλλά αφ ορ ά την υποκειµενική ερ µηνεία αυτού που β λέπουµε. Μ ΑΘ ΗΣΗ Η µάθ ηση είναι κάθ ε µόνιµη αλλαγή της συµπερ ιφ ορ άς που συµβ αίνει σαν αποτέλεσµα της εµπειρ ίας. Η συµπερ ιφ ορ ά είναι συνάρ τηση των επακόλουθ ων αποτελεσµάτων της. Ό ταν η συµπερ ιφ ορ ά επιφ έρ ει επιθ υµητό αποτέλεσµα τείνει να επαναληφ θ εί και το αντίστρ οφ ο. Η ΙΕΡ Γ ΑΣΙΑ ΤΗΣ Μ ΑΘ ΗΣΗΣ Η διερ γασία της µάθ ησης πρ αγµατοποιείται σύ µφ ωνα µε το παρ ακάτω σχήµα: ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 14

16 Μ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΑ ορ φ οπ οί ησ η Π ερ ιβ άλλον Ν όµος Επίδρ ασης Σ υ µπ ε ρ ιφ ορ ά Πρ οτ υπ οπ οί ησ η ΠΡ ΟΣΩ ΠΙΚ ΟΤΗΤΑ Η πρ οσωπικότητα ενός ατόµου αποτελεί το συνδυασµό των ψ υχολογικών χαρ ακτηρ ιστικών του. ΣΥ Γ Κ ΙΝΗΣΗ- ΙΑΘ ΕΣΗ Συγκίνηση είναι το έντονο συναίσθ ηµα που κατευθ ύ νεται πρ ος κάποιον ή κάτι. Η διάθ εση είναι λιγότερ ο έντονο συναίσθ ηµα από τη συγκίνηση που δεν επιφ έρ ει ώθ ηση πρ ος κάτι. ΤΟ ΣΥ ΝΕΧΕΣ ΤΩ Ν ΣΥ Γ Κ ΙΝΗΣΕΩ Ν Ευτυχία Έκπληξη Φόβ ος Λ ύ πη Θ υµός Αποστρ οφ ή ΣΥ ΝΑΙΣΘ ΗΜ ΑΤΙΚ Η ΝΟΗΜ ΟΣΥ ΝΗ Η συναισθ ηµατική νοηµοσύ νη αφ ορ ά µια ποικιλία µη αλληλένδετων πρ οσόντων και ικανοτήτων, που επηρ εάζ ουν την ικανότητα ενός ατόµου να επιτυγχάνει την αντιµετώπιση των απαιτήσεων και πιέσεων που πρ οέρ χονται από το περ ιβ άλλον. Οι πέντε διαστάσεις της συναισθ ηµατικής νοηµοσύ νης είναι οι εξής: Γνώση των συναισθ ηµάτων µας. ιαχείρ ιση των συναισθ ηµάτων και παρ ορ µήσεων µας. Επιµονή έναντι των αστοχιών/ αποτυχιών. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 15

17 ιαίσθ ηση των συναισθ ηµάτων των άλλων. Ι κανότητα χειρ ισµού των συναισθ ηµάτων των άλλων. ΑΥ ΤΟΓ ΝΩ ΣΙΑ Η ατοµική συµπερ ιφ ορ ά λοιπόν κάθ ε ανθ ρ ώπου είναι µία συνάρ τηση των στάσεων, αντιλήψ εων, εµπειρ ιών και αξιών του. Οι παρ άµετρ οι αυτής της συνάρ τησης συνδυάζ ονται κατά µοναδικό τρ όπο για τον κάθ ε άνθ ρ ωπο, συνθ έτοντας έτσι απόλυτα ξεχωρ ιστές οντότητες και πρ οσωπικότητες. Αυτές οι µοναδικές πρ οσωπικότητες όµως, σε επίπεδο ορ γανισµού αδυνατού ν να αποδώσουν τον β έλτιστο εαυτό τους. Αυτό συµβ αίνει γιατί πολύ απλά δεν γνωρ ίζ ουν τον εαυτό τους ή δεν τους δίνεται η δυνατότητα να εκδηλώσουν όλες τις πτυχές των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους, πέρ α από τις ελάχιστες απαιτού µενες πρ οκειµένου να εκτελέσουν την ερ γασία τους, οπότε και πάλι δεν καταφ έρ νουν να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Το φ αινόµενο αυτό µπορ εί να παρ ατηρ ηθ εί σε ανθ ρ ώπινο δυναµικό που απασχολείται σε κάθ ε επίπεδο ερ γασίας. Για παρ άδειγµα έλλειµµα αυτογνωσίας µπορ εί να παρ ατηρ ηθ εί σε έναν ερ γάτη παρ αγωγής, σε έναν υπάλληλο γρ αφ είου, ακόµα και σε στελεχιακό επίπεδο. Αυτό είναι και το πιο κρ ίσιµο και ευαίσθ ητο σηµείο στο οποίο απαιτείται να ανταποκρ ιθ εί ο σύ γχρ ονος manager. Ν α παρ έχει συστηµατική β οήθ εια οπουδήποτε διακρ ίνει έλλειµµα αυτογνωσίας. Ν α µπορ εί δηλαδή να διακρ ίνει σχέσεις και κανόνες που β ρ ίσκονται πίσω από µεµονωµένες εµπειρ ίες και να διαλευκάνει τα β ασικά στοιχεία µίας οντότητας από την πολύ πλοκη δοµή των ιδιοτυπιών της, κάνοντας έτσι αναγνωρ ίσιµη σε κάθ ε άνθ ρ ωπο την ατοµική β ασική δοµή της πρ οσωπικότητάς του. Π αρ όλα αυτά η γνώση των ανθ ρ ώπων δεν είναι µια δουλειά η οποία πρ έπει να αφ εθ εί σε «ειδικού ς» όπως ένας manager, µια και κανείς δεν µπορ εί να είναι απόλυτα αντικειµενικός. Το αρ χαίο ρ ητό λέει : γνώθ ι σαυτόν και όχι άφ ησε τους ειδικού ς να κρ ίνουν. Κ ανείς δεν γνωρ ίζ ει τόσα πολλά για εµάς όσο εµείς οι ίδιοι. Σε τελευταία ανάλυση έχουµε στη διάθ εσή µας τις εµπειρ ίες της µέχρ ι τώρ α ζ ωής µας: τις πρ άξεις και τις αντιδρ άσεις µας, τις πρ οτιµήσεις και τις αντιπάθ ειές µας, τις επιθ υµίες και τους φ όβ ους µας. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 16

18 Ένας manager λοιπόν δεν µπορ εί να παρ έχει άµεση αυτογνωσία στο ανθ ρ ώπινο δυναµικό ενός ορ γανισµού, αλλά σίγουρ α µπορ εί και πρ έπει να συνδρ άµει στη πρ οσέγγιση αυτής της αυτογνωσίας. Η β οήθ εια αυτή ενός manager πρ ος το ανθ ρ ώπινο δυναµικό του αποτελεί και το µεγαλύ τερ ο κρ ιτήρ ιο επιτυχίας του (όπως θ α δού µε και σε επόµενα κεφ άλαια), και αυτό διότι η πρ οσέγγιση της αυτογνωσίας ενός ανθ ρ ώπου σε επίπεδο Ορ γανισµού συνδέεται άµεσα µε τους θ εµελιώδεις δέικτες της Ορ γανωσιακής Συµπερ ιφ ορ άς, τους οποίους έχουµε ήδη αναφ έρ ει (παρ αγωγικότητα, β αθ µός ικανοποίησης από ερ γασία κ.τ.λ.π.) µια και όποιος γνωρ ίζ ει τον εαυτό του: Φθ άνει σε καλύ τερ η κατανόηση των ατοµικών του πρ οϋ ποθ έσεων, γνωρ ίζ ει τις δυνατότητές και τα όρ ιά του. Μπορ εί πάντα να αξιοποιεί τις περ ισσότερ ες από τις δυνατότητές που είναι µέσα του, να χρ ησιµοποιεί στο έπακρ ο το δυναµικό της πρ οσωπικότητάς του. Μπορ εί να συµπερ ιφ έρ εται σε κάθ ε περ ίσταση όπως αρ µόζ ει στην πρ οσωπικότητά του, έτσι ώστε να ενισχύ εται η επιρ ρ οή του πάνω στους άλλους, αντί να χάνει σε αξιοπιστία µέσω του παιχνιδιού των ψ εύ τικων «ρ όλων». Αντιλαµβ άνεται τα πρ αγµατικά αίτια των επιτυχιών και αποτυχιών του, έτσι µπορ εί να αυξήσει τις πιθ ανότητες επιτυχίας και να αποφ ύ γει όσο είναι δυνατόν τις αποτυχίες. Μπορ εί να θ έτει πρ αγµατοποιήσιµους στόχους και να επιλέγει ρ εαλιστικά πρ ότυπα, αντί να κυνηγά στόχους απρ αγµατοποίητους και έτσι να πρ ογρ αµµατίζ ει την αποτυχία. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 17

19 Ν ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΑ ΣΥ Ν Ε Ρ Γ ΑΣΙ Α ΟΜΑ Ω ΕΙΣΑΓ Ω Γ ΙΚ Α Κ άθ ε Ορ γανισµός για να λειτουρ γήσει χρ ειάζ εται ανθ ρ ώπινο δυναµικό. Τα άτοµα που αποφ ασίζ ουν να ερ γαστού ν σε έναν Ορ γανισµό επιθ υµού ν να ικανοποιήσουν συγκεκρ ιµένες ανάγκες τους. Οι ανάγκες αυτές είναι β ιολογικού, κοινωνικού ή ψ υχολογικού χαρ ακτήρ α. Η υποχρ έωση των ατόµων να πρ οσφ έρ ουν έρ γο έναντι του οποίου θ α λάβ ουν την αµοιβ ή τους, τα αναγκάζ ει να υιοθ ετήσουν µια συγκεκρ ιµένη συµπερ ιφ ορ ά και να αναλάβ ουν ρ όλους που θ α τους οδηγήσουν στην επίτευξη συγκεκρ ιµένων στόχων. Τέτοιοι όµοιοι ρ όλοι και συµπερ ιφ ορ ές συνιστού ν την οµάδα ερ γασίας. Επιπλέον η έµφ υτη ανάγκη του ανθ ρ ώπου για κοινωνικότητα τον οδηγεί σε επαφ ή µε άλλους ανθ ρ ώπους. Μέσα από αυτή την επαφ ή ο άνθ ρ ωπος επιζ ητά να καλύ ψ ει τις κοινωνικές αλλά και ψ υχολογικές ανάγκες του. Η σηµασία των οµάδων και της οµαδικής συνερ γασίας σήµερ α, είναι πολύ µεγάλη. Ο καθ ένας ζ ει, κινείται και ανήκει σε µία ή περ ισσότερ ες οµάδες. Ανήκει στην εταιρ εία του, στον σύ λλογό του, στο αθ λητικό σωµατείο, στο πολιτικό κόµµα, στη γειτονιά του κ.τ. λ. π. Το να κατανοήσει κανείς την φ ύ ση των οµάδων, τα φ αινόµενα και τις παρ αµέτρ ους που υπεισέρ χονται και επιδρ ού ν στην επιτυχηµένη ή µη συνερ γασία, αποτελεί ικανότητα απαρ αίτητη για απόδοση και αποτελεσµατικότητα. Π Π όσοι όµως έχουν αυτήν την ικανότητα; όσοι γνωρ ίζ ουν τις διαδικασίες που απαιτού νται για αποτελεσµατικότερ η οµαδική συνερ γασία; Σήµερ α που µε την παγκοσµιοποίηση οι αποφ άσεις γίνονται ολοένα πιο πολύ πλοκες, που απαιτείται ανοικτή διοίκηση, που επιβ άλλεται η αποκέντρ ωση και η εκχώρ ηση αρ µοδιοτήτων, που είναι απαρ αίτητο να λειτουρ γήσουν κύ κλοι ποιότητας, οι οµάδες αποκτού ν ιδιαίτερ ο β άρ ος και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θ α γίνει εκτενέστερ η ανάλυση του θ έµατος σε σχέση µε αυτή που έγινε για την ατοµική συµπερ ιφ ορ ά. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 18

20 ΟΡ ΙΣΜ ΟΣ ΤΗΣ ΟΜ Α ΑΣ Οµάδα είναι άθ ρ οισµα δύ ο ή περ ισσότερ ων ανθ ρ ώπων µε κοινά χαρ ακτηρ ιστικά και κοινού ς στόχους. Για παρ άδειγµα δύ ο ή περ ισσότερ οι άνθ ρ ωποι που β ρ ίσκονται στη στάση ενός λεωφ ορ είου δεν αποτελού ν οµάδα, αλλά µια απλή συνάθ ρ οιση. Ό µως ο σύ λλογος της γειτονιάς, το σωµατείο, οι υπάλληλοι µιας επιχείρ ησης ή Ορ γανισµού αποτελού ν οµάδα. Η οµάδα έχει ιδιαίτερ α χαρ ακτηρ ιστικά και ιδιαίτερ η ταυτότητα από τα χαρ ακτηρ ιστικά και τις ταυτότητες των µελών της. Επιπλέον η οµάδα εµφ ανίζ ει δική της πρ οσωπικότητα, που επιδρ ά πάνω στα άτοµα και επηρ εάζ ει τη συµπερ ιφ ορ ά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ένα άτοµο όταν ανήκει σε µια οµάδα να έχει χαρ ακτηρ ιστικά συµπερ ιφ ορ άς που δεν τα εµφ ανίζ ει σε άλλες καταστάσεις. Τα άτοµα για να αποτελού ν οµάδα θ α πρ έπει να έχουν: Κ οινά δίκτυα επικοινωνίας: αν ένα άτοµο δεν µπορ εί να επικοινωνήσει ή να καταλάβ ει τα άλλα άτοµα της οµάδας, δεν µπορ εί ουσιαστικά να αποτελεί µέρ ος της οµάδας. Αίσθ ηση συλλογικότητας: η αίσθ ηση συλλογικότητας είναι απαρ αίτητη για να λειτουρ γήσει µια οµάδα και να έχει µια συγκεκρ ιµένη συµπερ ιφ ορ ά. Τα µέλη της οµάδας πρ έπει να έχουν το συναίσθ ηµα ότι ανήκουν και συµµετέχουν σε µία οµάδα, πρ έπει δηλαδή να ανήκουν στο «εµείς» και όχι στο «εγώ». Η ΑΝΑΓ Κ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩ Ν ΟΜ Α Ω Ν Ο άνθ ρ ωπος συµµετέχει σε οµάδες για να καλύ ψ ει διάφ ορ ες ανάγκες όπως: Κ οινωνικές ανάγκες Μια από τις θ εµελιώδεις ανάγκες του ανθ ρ ώπου είναι η κοινωνική ανάγκη. Ο άνθ ρ ωπος θ έλει να ανήκει κάπου, να µοιρ άζ εται κάτι µε άλλους, επιζ ητεί σχέσεις, επιζ ητεί φ ιλία, τις επαφ ές, επιδιώκει να συζ ητήσει τους πρ οβ ληµατισµού ς του για την δουλειά, τις φ ιλοδοξίες του, τα όνειρ ά του. Ι κανοποιείται όταν β ρ ίσκεται µε άλλους ανθ ρ ώπους, και θ έλει να τον αποδέχονται, να τον εκτιµού ν και να τον αγαπού ν. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 19

21 Σήµερ α που η εξέλιξη επιβ άλει ειδικού ς τρ όπους για να ερ γάζ εται και να ζ ει κάποιος, η ανάγκη για κοινωνικές επαφ ές και ανθ ρ ώπινες σχέσεις είναι ιδιαίτερ α επιτακτική. Το σωµατείο, η ποδοσφ αιρ ική οµάδα, η οικογένεια, η γειτονιά, η παρ έα, ο πολιτιστικός σύ λλογος είναι µερ ικές από τις οµάδες που συµµετέχει ο άνθ ρ ωπος για να καλύ ψ ει την κοινωνική του ανάγκη. Ανάγκες ασφ άλειας και σιγουρ ιάς Ο άνθ ρ ωπος ενοχλείται από την αβ εβ αιότητα και θ έλει να την µειώσει όσο γίνεται περ ισσότερ ο. εν είναι σπάνιο φ αινόµενο το άτοµο να νοιώθ ει µια αβ εβ αιότητα για τη µελλοντική του απασχόληση, τις οικονοµικές του απολαβ ές ή να αισθ άνεται τον ανταγωνισµό των συναδέλφ ων του. Αυτό το αίσθ ηµα ανασφ άλειας που πρ οκαλείται από τέτοιους φ όβ ους πρ οσπαθ εί ο άνθ ρ ωπος να το ελαχιστοποιήσει αν όχι να το εξαφ ανίσει µε τη συµµετοχή του σε οµάδες µε κοινά συµφ έρ οντα. Η συµµετοχή του σε τέτοιες οµάδες αυξάνει την υποστήρ ιξη, β ελτιώνει τις αδυναµίες και ανανεώνει τις δυνάµεις του για αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κινδύ νων. Ανάγκες αναγνώρ ισης Η οµάδα πρ οσφ έρ ει ευκαιρ ίες, όπου ένα µέλος µπορ εί να β ρ ει αναγνώρ ιση, να ικανοποιήσει τον εγωισµό του, να αισθ ανθ εί ότι αποκτά µια ταυτότητα, ότι είναι κάποιος. Οµάδες µε δυσκολία εισόδου(λέσχες, επιστηµονικά σωµατεία κ.τ.λ.π.) και περ ιορ ισµένο αρ ιθ µό µελών αυξάνουν την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Ανάγκη επιτυχίας και πρ αγµατοποίηση στόχων Για την κάλυψ η των αναγκών αυτών ο άνθ ρ ωπος επιζ ητά την οµαδικότητα στον χώρ ο της ερ γασίας του. Εκτός από την κάλυψ η των β ιολογικών αναγκών µέσω της ερ γασίας επιζ ητά την επίτευξη στόχων. Οι στόχοι αυτοί µπορ εί να είναι φ υσικοί, να απαιτού ν δηλαδή δύ ναµη ή πνευµατικοί. Κ αι στις δύ ο περ ιπτώσεις η συνένωση ικανοτήτων είναι δυνατόν να φ έρ ει το πρ οσδοκώµενο αποτέλεσµα. Ταυτόχρ ονα στην οµάδα συµβ αίνει και το φ αινόµενο της «κοινωνικής διευκόλυνσης». Είναι η τάση που έχουν καλά εκπαιδευµένα άτοµα να αποδίδουν καλύ τερ α όταν οι άλλοι συνάδελφ οι τους είναι παρ όντες, παρ ά όταν είναι µόνοι. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 20

22 Μ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚ ΤΗΜ ΑΤΑ-Μ ΕΙΟΝΕΚ ΤΗΜ ΑΤΑ ΟΜ Α ΙΚ ΗΣ ΣΥ ΝΕΡ Γ ΑΣΙΑΣ Πλ ε ονε κτ ήµατ α Κ αλύ τερ ες αποφ άσεις. Με τη συµµετοχή στην οµάδα υπάρ χει αναγνώρ ιση του ατόµου. Αναπτύ σσεται µεταξύ των µελών της οµάδας ευγενής άµιλλα. Υπάρ χει συµµετοχή και δέσµευση των µελών µιας οµάδας. ε ιονε κτ ήµατ α Τις περ ισσότερ ες φ ορ ές οι διαδικασίες στην οµάδα είναι χρ ονοβ όρ ες. Η οµαδική δουλειά δεν είναι πανάκεια. Θ α λέγαµε ότι δεν είναι πάντα απαρ αίτητη. Το µέλος της οµάδας είναι αναγκασµένο πολλές φ ορ ές να συµµορ φ ωθ εί µε την οµάδα. Σε αρ κετές περ ιπτώσεις υπάρ χει µη ελεγχόµενη-µη ισορ ρ οπηµένη συµµετοχή. ΙΑΚ Ρ ΙΣΗ ΤΩ Ν ΟΜ Α Ω Ν Ανάλογα µε τις υπάρ χουσες σχέσεις που αναπτύ σσονται µεταξύ των οµάδων και ανάλογα µε τον εθ ελοντικό τους ή µη χαρ ακτήρ α οι οµάδες διακρ ίνονται σε: Τυπικές οµάδες Ά τυπες οµάδες Τυπ ικέ ς οµάδ ε ς Τυπική οµάδα είναι αυτή που διορ ίζ εται επίσηµα από την επιχείρ ηση, έχει καθ ορ ισµένες εξουσίες, και δηµιουρ γείται για την εκτέλεση µιας συγκεκρ ιµένης ερ γασίας ή για να εκπληρ ώσει µια συγκεκρ ιµένη αποστολή. Οι τυπικές οµάδες διακρ ίνονται σε: Κ άθ ετη οµάδα Ορ ιζ όντια οµάδα Επιτρ οπή Οµάδα έρ γου ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 21

23 Κ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε Ρ Γ ΑΣ ΙΑ άθ ε τ η οµάδ α Συστήνεται από τον ορ γανισµό για να εκτελέσει µια συγκεκρ ιµένη ερ γασία και στόχος της είναι η αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση της ερ γασίας αυτής. Συνήθ ως η διάρ κεια ζ ωής της οµάδας αυτής είναι αόρ ιστη ή όσο χρ όνο χρ ειάζ εται για την εκτέλεση της συγκεκρ ιµένης ερ γασίας. Το λογιστήρ ιο µιας επιχείρ ησης, το τµήµα πωλήσεων, το τµήµα παρ αγωγής κ.τ.λ.π. είναι µερ ικά παρ αδείγµατα κάθ ετης οµάδας. Ορ ιζ ό ντ ια οµάδ α Η ορ ιζ όντια οµάδα αποτελείται από ερ γαζ όµενους σε διαφ ορ ετικά τµήµατα της επιχείρ ησης και ανάλογα µε το επιτελού µενο έρ γο µπορ εί να έχει µόνιµο ή πρ οσωρ ινό χαρ ακτήρ α. Το υποκατάστηµα µιας επιχείρ ησης ή µια επιτρ οπή έρ γου είναι ένα παρ άδειγµα ορ ιζ όντιας οµάδας. Επ ιτ ρ οπ ή Η επιτρ οπή ή αλλιώς οµάδα ειδικού έρ γου είναι οµάδα πρ οσωρ ινού χαρ ακτήρ α και συστήνεται για την επίλυση ενός συγκεκρ ιµένου πρ οβ λήµατος. Η διάρ κεια ζ ωής της εξαρ τάται από το επιτελού µενο έρ γο. Αν για παρ άδειγµα συσταθ εί µια επιτρ οπή για να ερ ευνήσει τις αιτίες ενός ατυχήµατος παύ ει αµέσως µόλις ολοκληρ ώσει. Αν συσταθ εί µια επιτρ οπή πρ οµηθ ειών µπορ εί να έχει µόνιµο χαρ ακτήρ α. Σαν ορ ιζ όντιες οµάδες οι επιτρ οπές πρ οσφ έρ ουν αρ κετά πλεονεκτήµατα όπως: Ανταλλαγή πληρ οφ ορ ιών. Ανάπτυξη νέων ιδεών ή και λύ σεων. Ανάπτυξη ανθ ρ ώπινων σχέσεων µεταξύ ατόµων διαφ ορ ετικών ειδικοτήτων ή διαφ ορ ετικών τµηµάτων. Οµάδ α έ ρ γ ου Είναι η οµάδα που συστήνεται για ένα συγκεκρ ιµένο έρ γο (project), είναι ξεχωρ ιστή οντότητα και έχει πρ οσωρ ινό χαρ ακτήρ α. Π αρ άδειγµα τέτοιου τύ που οµάδας είναι ή οµάδα που αναλαµβ άνει την ανάπτυξη ενός νέου πρ οϊ όντος. ΜΠΟ Γ ΑΤΙΝ ΗΣ Σ ΑΒ Β ΑΣ 22

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. ΤΗΣ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

& . : :

& . : : ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ Σ «Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ν Α Υ ΤΙΛ ΙΑ Κ Η ΕΤΑ ΙΡ ΕΙΑ ΗΡ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Κ Υ ΡΙΑ Κ ΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

THN

THN ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE ΕΞ ΑΜ ΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

**** Τ η λ.: Fax :

**** Τ η λ.: Fax : ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE PETER J. HODDINOTT Α..Τ. AZ CV39073

PIERRE DELEPLANQUE PETER J. HODDINOTT Α..Τ. AZ CV39073 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας

Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Περιε όμενο του Ορ ανισμού

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας Σεπτεµ ρ ιου 200 Να απαντ ησετε στα 4 απ ο τα ακ ολουθα προ λ ηµατα. Θ εµα 1 Το γεγον ος βρ ισκεται εντ ος του µελλοντικο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε

[ S Θ εµα Γ: Ενα σ υστηµα F σωµατιδ ιων, το καθ ενα µε µ αζα HG (I KJ!!LLLM! F ), κινο υνται π ανω σε µια κυκλικ η στεφ ανη ακτ ινας N. Η γωνιακ η θ ε 3 ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξ εταση στη Μηχανικ η ΙI Περι οδου Σεπτεµ ρ ιου 6 Σεπτεµ ρ ιου 008 Απαντ ηστε στα προ λ ηµατα που ακολουθο υν µε σαφ ηνεια, ακρ ι εια και απλ οτητα. Ολα τα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα