Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι κού της Εται ρ ί ας, καλ ούνται οι κ.κ. Μέ τοχ οι σε Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση την 27 η Μαΐ ου 2011, ηµέ ρ α Π αρ ασκευ ή και ώ ρ α στην έ δρ α της Εται ρ ί ας, Λ υ κό βρ υ ση Αττι κής, οδό ς Σοφοκλ ή Β ενι ζ έ λ ου 49-51, πρ οκει µέ νου να συ ζ ητήσου ν και να λ άβου ν αποφάσει ς στα θ έ µατα που περ ι λ αµβάνονται στην ακό λ ου θ η ηµερ ήσι α δι άταξ η: ΗΜ Ε ΡΗΣΙ Α Ι Α Τ Α Ξ Η Έ ι λ λ ί έ χ θ έ ι έ 1. γκρ ση εκλ ογής µέ ου ς του ι οι κητι κού Συ µβου ου που εκλ ηκε σε αντι κατάσταση παρ αι τηθ ντος και ορ σµού της Επι τρ οπής Ελ γχ ου. 2. Υ ποβολ ή και έ γκρ ι ση των ετήσι ων οι κονοµι κώ ν καταστάσεων της χ ρ ήσης µετά των Ετήσι ων Εκθ έ σεων του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου και των Ελ εγκτώ ν. 3. Απαλ λ αγή των µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου και των Ελ εγκτώ ν από κάθ ε ευ θ ύνη αποζ ηµί ωσης γι α τη χ ρ ήση του έ του ς 2010, σύµφωνα µε το Νό µο και το άρ θ ρ ο 29 του Καταστατι κού της Εται ρ ί ας. 4. Εκλ ογή Ελ εγκτώ ν, Τακτι κώ ν και Αναπλ ηρ ωµατι κώ ν, γι α τη χ ρ ήση 2011 και καθ ορ ι σµό ς της αµοι βής του ς. 5. Έ γκρ ι ση αµοι βώ ν και αποζ ηµι ώ σεων των µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου και των µελ ώ ν της Επι τρ οπής Ελ έ γχ ου γι α τη χ ρ ήση 2010 και πρ οέ γκρ ι ση αµοι βώ ν µέ χ ρ ι την Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση του έ του ς 2012, καθ ώ ς και παρ οχ ή αδεί ας γι α τη σύναψ η συ µβάσεων µετά µελ ώ ν του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου της Εται ρ ί ας. θ ρ λ λ ί θ υ ρ ί χ ι υ ρ ι ώ λ ώ ό 6. Χορ ήγηση αδεί ας σύµφωνα µε το άρ ο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα µέ η του ι οι κητι κού Συ µβου ου και του ς δι ευ ντέ ς της Εται ας να µετέ ου ν σε ι οι κητι κά Συ µβούλ α ή στη ι εύθ νση Εται ν του Οµί ου, που επι δι κου ν µοι ου ς ή παρ εµφερ εί ς σκοπούς. 7. Μεταφορ ά της έ δρ ας της Εται ρ ί ας στον ήµο Π αι ανί ας Αττι κής. 8. Τρ οποποί ηση του άρ θ ρ ου 2, λ ό γω µεταφορ άς της έ δρ ας της Εται ρ ί ας στον ήµο Π αι ανί ας Αττι κής, και του άρ θ ρ ου 26 του Καταστατι κού της Εται ρ ί ας. 9. Αγορ ά ι δί ων µετοχ ώ ν σύµφωνα µε το άρ θ ρ ο 16 του Ν. 2190/1920 ό πως τρ οποποι ήθ ηκε µε τον Ν. 3604/ Ανακοι νώ σει ς. Σύµφωνα µε τα άρ θ ρ α 26 παρ άγρ αφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ι σχ ύου ν, το ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο ενηµερ ώ νει του ς µετό χ ου ς γι α τα ακό λ ου θ α: ι κ α ί ω µ α Συ µ µ ε τ ο χ ή ς κ α ι Ψ ή φ ο υ σ τ η Γ ε ν ι κ ή Συ ν έ λ ε υ σ η Στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση των µετό χ ων της Εται ρ ί ας δι και ούται να συ µµετάσχ ει ό ποι ος εµφανί ζ εται ως µέ τοχ ος στα αρ χ εί α του Συ στήµατος Αΰ λ ων Τί τλ ων που δι αχ ει ρ ί ζ εται η «Ελ λ ηνι κά Χρ ηµατι στήρ ι α Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποί ο τηρ ούνται οι κι νητέ ς αξ ί ες (µετοχ έ ς) της Εται ρ ί ας. Η από δει ξ η της µετοχ ι κής ι δι ό τητας γί νεται µε την πρ οσκό µι ση σχ ετι κής έ γγρ αφης βεβαί ωσης του ως άνω φορ έ α ή εναλ λ ακτι κά, µε απευ θ εί ας ηλ εκτρ ονι κή σύνδεση της Εται ρ ί ας µε τα αρ χ εί α του εν λ ό γω φορ έ α. Η ι δι ό τητα του µετό χ ου πρ έ πει να υ φί σταται κατά την 22α Μαΐ ου 2011, ήτοι κατά την έ ναρ ξ η της πέ µπτης (5ης) ηµέ ρ ας πρ ι ν από την ηµέ ρ α 1

2 Έ συ νεδρ ί ασης της Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης (Ηµερ οµηνί α Καταγρ αφής), ήτοι κατά το κλ εί σι µο της συ νεδρ ί ασης της 20 ης Μαΐ ου 2011, και η σχ ετι κή βεβαί ωση ή η ηλ εκτρ ονι κή πι στοποί ηση σχ ετι κά µε την µετοχ ι κή ι δι ό τητα πρ έ πει να περ ι έ λ θ ει στην Εται ρ ί α το αρ γό τερ ο την 24η Μαΐ ου 2011, ήτοι την τρ ί τη (3η) ηµέ ρ α πρ ι ν από τη συ νεδρ ί αση της Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης. ναντι της Εται ρ ί ας θ εωρ εί ται ό τι έ χ ει δι καί ωµα συ µµετοχ ής και ψ ήφου στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση µό νον ό ποι ος φέ ρ ει την ι δι ό τητα του µετό χ ου κατά την αντί στοι χ η ηµερ οµηνί α καταγρ αφής. Σε περ ί πτωση µη συ µµό ρ φωσης πρ ος τι ς δι ατάξ ει ς του άρ θ ρ ου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λ ό γω µέ τοχ ος µετέ χ ει στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση µό νο µετά από άδει ά της. Η άσκηση των εν λ ό γω δι και ωµάτων (συ µµετοχ ής και ψ ήφου ) δεν πρ οϋ ποθ έ τει τη δέ σµευ ση των µετοχ ώ ν του δι και ούχ ου ούτε την τήρ ηση άλ λ ης ανάλ ογης δι αδι κασί ας, η οποί α περ ι ορ ί ζ ει την δυ νατό τητα πώ λ ησης και µεταβί βασης αυ τώ ν κατά το χ ρ ονι κό δι άστηµα που µεσολ αβεί ανάµεσα στην ηµερ οµηνί α καταγρ αφής και στην ηµερ οµηνί α της Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης. Κάθ ε κοι νή µετοχ ή δί νει δι καί ωµα µι ας ψ ήφου. ι α δ ι κ α σ ί α γ ι α τ η ν Ά σ κ η σ η τ ο υ ι κ α ι ώ µ α τ ο ς Ψ ή φ ο υ µ έ σ ω Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν Ο µέ τοχ ος συ µµετέ χ ει στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση και ψ ηφί ζ ει εί τε αυ τοπρ οσώ πως εί τε µέ σω αντι πρ οσώ πων. Κάθ ε µέ τοχ ος µπορ εί να δι ορ ί ζ ει µέ χ ρ ι τρ ει ς (3) αντι πρ οσώ που ς και τα νοµι κά πρ ό σωπα/µέ τοχ οι µπορ ούν να ορ ί ζ ου ν ως εκπρ οσώ που ς του ς µέ χ ρ ι τρ ί α (3) φυ σι κά πρ ό σωπα. Σε περ ί πτωση που µέ τοχ ος κατέ χ ει µετοχ έ ς της Εται ρ ί ας, οι οποί ες εµφανί ζ ονται σε περ ι σσό τερ ου ς του ενό ς λ ογαρ ι ασµούς αξ ι ώ ν, αυ τό ς µπορ εί να ορ ί σει δι αφορ ετι κούς αντι πρ οσώ που ς γι α τι ς µετοχ έ ς που εµφανί ζ ονται στον κάθ ε λ ογαρ ι ασµό αξ ι ώ ν. Αντι πρ ό σωπος που ενερ γεί γι α περ ι σσοτέ ρ ου ς µετό χ ου ς µπορ εί να ψ ηφί ζ ει δι αφορ ετι κά γι α κάθ ε µέ τοχ ο. εν παρ έ χ εται η δυ νατό τητα συ µµετοχ ής των µετό χ ων στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση και άσκησης του δι και ώ µατος ψ ήφου µε ηλ εκτρ ονι κά µέ σα, χ ωρ ί ς τη φυ σι κή παρ ου σί α των µετό χ ων στον τό πο δι εξ αγωγής της, εί τε δι αλ λ ηλ ογρ αφί ας, καθ ώ ς και η δυ νατό τητα δι ορ ι σµού και ανάκλ ησης αντι πρ οσώ που µε ηλ εκτρ ονι κά µέ σα καθ ώ ς τέ τοι α δι αδι κασί α δεν πρ οβλ έ πεται από το Καταστατι κό της Εται ρ ί ας. Έ ντυ πο πλ ηρ εξ ου σι ό τητας γι α το δι ορ ι σµό αντι πρ οσώ που θ α εί ναι δι αθ έ σι µο στου ς µετό χ ου ς: (α) σε έ γχ αρ τη µορ φή στη ι εύθ υ νση Εξ υ πηρ έ τησης Μετό χ ων της Εται ρ ί ας (Σοφ. Β ενι ζ έ λ ου 49-51, ι σό γει ο, τηλ ), και (β) σε ηλ εκτρ ονι κή µορ φή στην ι στοσελ ί δα της Εται ρ ί ας ( Το ανωτέ ρ ω έ ντυ πο θ α πρ έ πει να κατατεθ εί, συ µπλ ηρ ωµέ νο και υ πογεγρ αµµέ νο, στην Εται ρ ί α, στην πρ οαναφερ ό µενη υ πό στοι χ εί ο (α) δι εύθ υ νση, του λ άχ ι στον τρ ει ς (3) ηµέ ρ ες πρ ι ν από την ηµερ οµηνί α της Τακτι κής Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης. Ο αντι πρ ό σωπος υ ποχ ρ εούται να γνωστοποι εί στην Εται ρ ί α, πρ ι ν από την έ ναρ ξ η της συ νεδρ ί ασης της Τακτι κής Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης, κάθ ε συ γκεκρ ι µέ νο γεγονό ς, το οποί ο µπορ εί να εί ναι χ ρ ήσι µο στου ς µετό χ ου ς γι α την αξ ι ολ ό γηση του κι νδύνου να εξ υ πηρ ετήσει ο αντι πρ ό σωπος άλ λ α συ µφέ ρ οντα πλ ην των συ µφερ ό ντων του µετό χ ου. Σύγκρ ου ση συ µφερ ό ντων εί ναι δυ νατό ν να πρ οκύπτει ι δί ως ό ταν ο αντι πρ ό σωπος εί ναι : α) µέ τοχ ος που ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας ή άλ λ ο νοµι κό πρ ό σωπο ή οντό τητα που ελ έ γχ εται από το µέ τοχ ο αυ τό ν, β) µέ λ ος του ι οι κητι κού Συ µβου λ ί ου ή της εν γέ νει δι οί κησης της Εται ρ ί ας ή µετό χ ου που ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας ή άλ λ ου νοµι κού πρ οσώ που ή οντό τητας που ελ έ γχ εται από µέ τοχ ο ο οποί ος ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας, γ) υ πάλ λ ηλ ος ή ορ κωτό ς ελ εγκτής της Εται ρ ί ας ή µετό χ ου που ασκεί τον έ λ εγχ ό της, ή άλ λ ου νοµι κού πρ οσώ που ή οντό τητας που ελ έ γχ εται από µέ τοχ ο που ασκεί τον έ λ εγχ ο της Εται ρ ί ας, δ) σύζ υ γος ή συ γγενής πρ ώ του βαθ µού µε έ να από τα φυ σι κά πρ ό σωπα που αναφέ ρ ονται στι ς περ ι πτώ σει ς α έ ως γ. 2

3 ι κ α ι ώ µ α τ α Μ ε ι ο ψ η φ ί α ς 1. Μέ τοχ οι που εκπρ οσωπούν το έ να ει κοστό (1/20) του καταβεβλ ηµέ νου µετοχ ι κού κεφαλ αί ου της Εται ρ ί ας µπορ ούν να ζ ητήσου ν: (α) την εγγρ αφή στην ηµερ ήσι α δι άταξ η της Τακτι κής Γ ενι κής Συ νέ λ ευ σης, πρ ό σθ ετων θ εµάτων, µε αί τησή του ς που πρ έ πει να περ ι έ λ θ ει στο ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο το αρ γό τερ ο µέ χ ρ ι την 12 Μαΐ ου 2011, η οποί α θ α συ νοδεύεται από αι τι ολ ό γηση ή από σχ έ δι ο από φασης πρ ος έ γκρ ι ση στη Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση. (β) τη δι άθ εση στου ς µετό χ ου ς από το ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο έ ως την 21 Μαΐ ου 2011, σχ εδί ων αποφάσεων γι α θ έ µατα που έ χ ου ν περ ι λ ηφθ εί στην αρ χ ι κή ή την τυ χ ό ν αναθ εωρ ηµέ νη ηµερ ήσι α δι άταξ η, µε αί τησή του ς που πρ έ πει να περ ι έ λ θ ει στο ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο έ ως την 20 Μαΐ ου Μέ τοχ οι που εκπρ οσωπούν το έ να πέ µπτο (1/5) του καταβεβλ ηµέ νου µετοχ ι κού κεφαλ αί ου της Εται ρ ί ας δι και ούνται να ζ ητήσου ν, µε αί τησή του ς που υ ποβάλ λ εται στην Εται ρ ί α έ ως την 21 Μαΐ ου 2011, την παρ οχ ή στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση πλ ηρ οφορ ι ώ ν γι α την πορ εί α των εται ρ ι κώ ν υ ποθ έ σεων και την περ ι ου σι ακή κατάσταση της Εται ρ ί ας. 3. Οποι οσδήποτε µέ τοχ ος µπορ εί να ζ ητήσει, µε αί τησή του που υ ποβάλ λ εται στην Εται ρ ί α έ ως την 21 Μαΐ ου 2011, την παρ οχ ή στην Τακτι κή Γ ενι κή Συ νέ λ ευ ση συ γκεκρ ι µέ νων πλ ηρ οφορ ι ώ ν γι α τι ς υ ποθ έ σει ς της Εται ρ ί ας, στο µέ τρ ο που αυ τέ ς εί ναι χ ρ ήσι µες γι α την πρ αγµατι κή εκτί µηση των θ εµάτων της ηµερ ήσι ας δι άταξ ης. Επι σηµαί νεται ό τι γι α την άσκηση οποι ωνδήποτε εκ των δι και ωµάτων που αναφέ ρ ονται στην παρ ούσα πρ ό σκλ ηση, ο ασκώ ν το δι καί ωµα µέ τοχ ος, οφεί λ ει να αποδεί ξ ει τη µετοχ ι κή ι δι ό τητά του και τον αρ ι θ µό των µετοχ ώ ν της Εται ρ ί ας που κατέ χ ει κατά την άσκηση του δι και ώ µατος αυ τού. Τέ τοι α από δει ξ η αποτελ εί και η πρ οσκό µι ση σχ ετι κής βεβαί ωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ι α θ έ σ ι µ α Έ γ γ ρ α φ α κ α ι Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Οι πλ ηρ οφορ ί ες του άρ θ ρ ου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συ µπερ ι λ αµβανοµέ νης της παρ ούσας πρ ό σκλ ησης, του εντύπου δι ορ ι σµού αντι πρ οσώ που και των σχ εδί ων αποφάσεων που πρ οτεί νονται από το ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο γι α τα θ έ µατα της ηµερ ήσι ας δι άταξ ης, εί ναι δι αθ έ σι µα στην ι στοσελ ί δα της Εται ρ ί ας Επί σης ό λ α τα ανωτέ ρ ω έ γγρ αφα εί ναι δι αθ έ σι µα πρ ος του ς Μετό χ ου ς της Εται ρ ί ας σε έ γχ αρ τη µορ φή από την ι εύθ υ νση Εξ υ πηρ έ τησης Μετό χ ων της Εται ρ ί ας (Σοφ. Β ενι ζ έ λ ου 49-51, Λ υ κό βρ υ ση, υ πεύθ υ νη η κ. Μαρ ί α Τσακι ρ ί δου τηλ ). Λ υ κό βρ υ ση, 29 Απρ ι λ ί ου 2011 Τo ι οι κητι κό Συ µβούλ ι ο 3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα