SAFETY TRACKING OPERATION - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SAFETY TRACKING OPERATION - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 RALLY APPENDIX 4.12 SAFETY TRACKING OPERATION - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SIT SPORTS SAFETY TRACKING SYSTEM The SIT Sports Tracking unit must be fitted and connected in all competitors cars before arrival at scrutineering, where it will be checked by SIT Sports engineers. The tracking unit must be used together with the tracker base. This allows the quick fitting and removal of the unit. Any problems must be dealt with during the 10 service so the unit has to be easy to reach and remove. ΣYΣTHMA AΣΦAΛEIAΣ SIT SPORTS Το σύστημα ασφαλείας της SIT Sports πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί σε όλα τα αυτοκίνητα πριν αυτά παρουσιαστούν στον τεχνικό έλεγχο, όπου θα τα ελέγξουν οι μηχανικοί της SIT Sports. Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με τη βάση του. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση του Κιτ. Οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να λυθεί μέσα στο 10λεπτο service, γι αυτό πρέπει να είναι εύκολη η προσέγγιση και η αφαίρεσή του. Front view - Μπροστινή πλευρά Back view - Πίσω πλευρά Dimensions: 105mm x 169mm x 60.5mm (WxLxH) Weight: Kg GSM Fackra female GPS 1 Fackra female GPS 2 (backup) SMA female UHF PL259 female (NOTE: All antennas will be supplied with the Tracker) Διαστάσεις: 105 mm x 169mm x 60.5mm (Μ x Β x Υ) Βάρος: Κιλά GSM Fackra θηλυκό GPS 1 Fackra θηλυκό GPS 2 (backup) SMA θηλυκό UHF - PL259 θηλυκό (Σημείωση: Ολες οι κεραίες θα παραδοθούν μαζί με το Κιτ) The tracking unit & base must be firmly fitted either on the floor or on the roll cage behind the seats. Το σύστημα ασφαλείας και η βάση πρέπει να τοποθετηθούν σταθερά στο πάτωμα ή στο roll cage, πίσω από τα καθίσματα. 100

2 SIT SPORTS SAFETY TRACKER BASE BAΣΗ ΤΟΥ ΣYΣTHMAΤΟΣ AΣΦAΛEIAΣ ΤΗΣ SIT SPORTS Dimensions: 115mm x 176mm x 29mm (W x L x H) Weight: Kg Διαστάσεις: 115mm x 176mm x 29mm (Μ x Π x Υ) Βάρος: Kg 135 ø The tracker box must be attached to the base with two Velcro straps and secured with a full round TIE WRAP. Το σύστημα ασφαλείας πρέπει να συνδεθεί στη βάση με δύο λωρίδες VELCRO και όλο μαζί να δεθεί με ασφάλεια με ένα μονοκόματο TIE WRAP. 101

3 FIA SAFETY EMERGENCY CONSOLE ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ FIA ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ The FIA Emergency Console must be easily accessible by both the driver and the co-driver and fitted in a place where the lights can be easily seen by the crew while driving on stage and from the outside of the car. POWER CABLE Approx. length 3000 mm 1. There is only one Y power splitter cable the main end is connected to the tracking box and the two other ends to the safety console and to power supply (+VCC, Ground and Ignition) 2. Please ensure direct connection to power (12VDC) before the circuit breaker with a 5A fuse protection. The ignition line must supply +12VDC while the engine is running and dropped to 0v when the engine stops. 3. Do not cut, shorten or bend the cable especially near the connector. UHF ANTENNA AND CONNECTOR Approx length of the connector 5250 mm Το χειριστήριο έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο από τον οδηγό και τον συνοδηγό και να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση ώστε το πλήρωμα, ενώ οδηγεί στην ειδική, να βλέπει τα λαμπάκια εύκολα και αυτά να φαίνονται από το εξωτερικό του αυτοκινήτου. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Μήκος: περίπου 3000 mm 1. Υπάρχει μόνο ένα καλώδιο διαχωρισμού ρεύματος Y. Η βασική απόληξη είναι συνδεδεμένη στο κουτί του συστήματος ασφαλείας και οι δύο άλλες απολήξεις στο χειριστήριο έκτακτης ανάγκης και στην τροφοδοσία ρεύματος (+VCC, γείωση και μίζα). 2. Πρέπει να προβλέψετε για συνεχές ρεύμα (12VDC) πριν το γενικό διακόπτη ρεύματος προστατευμένο με ασφάλεια 5A. Η γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να αποδίδει ρεύμα +12VDC ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία και να πέφτει σε 0V (volt) όταν ο κινητήρας σβύνει. 3. Mην κόβετε, κονταίνετε ή τσακίζετε το καλώδιο, ιδιαίτερα κοντά στο βύσμα. KEPAIA AΣYPMATOY UHF & BΥΣΜΑ Mήκος βύσματος περίπου 5250 mm A hole should be made to fix the antenna on the roof of the car; it should be near the back of the roof away from the edges. Πρέπει να ανοιχτεί οπή ώστε να τοποθετήσετε την κεραία στον ουρανό του αυτοκινήτου. Πρέπει να είναι στο πίσω μέρος του ουρανού και μακριά από τις άκρες. 102

4 GPS 2 ANTENNA This GPS antenna (as well as UHF antenna) should be also installed on the roof of the car with clear view to the sky. KEPAIA GPS 2 Η κεραία GPS (καθώς και η κεραία UHF) πρέπει επίσης να τοποθετηθεί στον ουρανό του αυτοκινήτου και να βλέπει τον ουρανό. Cable length: mm Connector: SMA male Installation: Outdoor on the roof of the car. Μήκος καλωδίου: mm Βύσμα: SMA αρσενικό Εγκατάσταση: Εξωτερικά, στον ουρανό του αυτοκινήτου. Προσοχή: Πρέπει να ανοιχτεί οπή στον ουρανό DUAL GSM/GPS 1 ANTENNA ΔΙΠΛΗ ΚΕΡΑΙΑ GSM/GPS 1 Πλευρά προς το έδαφος Ground side Βύσμα Κεραίας GSM GSM Antenna Connector Cable length: mm Connector: Fackra x 2 (Blue GPS / Red GSM) Installation: Indoor (Velcro or tape) on front dashboard or at the back making sure that it has clear view to the sky. 2.5 m RG174 cable καλώδιο 2.5 μ RG174 GPS Antenna Connector Βύσμα Κεραίας GPS Πλευρά προς δορυφόρο Satellite side Μήκος καλωδίου: mm Βύσμα: Fackra x 2 ( Mπλε GPS / Κόκκινο GSM) Εγκατάσταση: Εσωτερικά, (με velcro ή ταινία στο μπροστινό ταμπλώ ή στο πίσω μέρος φτάνει να βλέπει τον ουρανό. 103

5 FIA SAFETY TRACKING SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FIA Πλήκτρο ΟΚ OK Button Switch SOS Διακόπτης SOS Κατάσταση χειριστηρίου Console status Yellow Flag Κίτρινη σημαία 1. SOS switch: Protected with a cover to avoid accidental use. The switch must be activated in case of emergency in order to raise the alarm. a. Deactivate the switch to cancel SOS if there is no emergency 2. Yellow Flag: Τhe light is flashing when Clerk of the Course activates the Electronic Yellow Flag. There is also a continuous beep when the light is on. 3. Console status (green light) Light flashing slowly (1sec ON/1sec OFF): console is ON and functioning normally Light flashing rapidly (300ms ON / 300ms OFF): emergency mode (SOS switch is activated) Light on: on stage Light off: console is turned OFF 4. OK button has three different functions: Press the button to confirm to Clerk of the Course that you have seen the Yellow Flag If the car is stopped on stage for more than 60 seconds, an alarm will be activated at the Rally Control unless you press the OK button. 5. Wiring Description (see next page) 1. Διακόπτης SOS: Προφυλαγμένος με κάλυμμα για να αποφευχθεί τυχαία χρήση. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης για να κτυπήσει ο συναγερμός. α. Απενεργοποιείστε τον διακόπτη για να ακυρώσετε το SOS εάν δεν υπάρχει ανάγκη. 2. Κίτρινη Σημαία: Το λαμπάκι αναβοσβύνει όταν ο αλυτάρχης ενεργοποιεί την Ηλεκτρονική Κίτρινη Σημαία. Όταν το κίτρινο λαμπάκι είναι αναμμένο ακούγεται ένα συνεχές μπιπ. 3. Θέση Χειριστηρίου (πράσινο λαμπάκι) Λαμπάκι που αναβοσβύνει αργά (1 δευτερ.ον / 1 δευτερ. OFF). To χειριστήριο είναι ενεργοποιημένο και δουλεύει κανονικά. Λαμπάκι που αναβοσβύνει γρήγορα (300ms ΟΝ / 300 ms OFF). Κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ο διακόπτης SOS είναι ενεργοποιημένος) Λαμπάκι αναμμένο: Κίνηση μέσα στην ειδική διαδρομή Λαμπάκι σβυστό: Το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο. 4. Το πλήκτρο ΟΚ έχει τρεις διαφορετικές λειτουργίες: Πατάτε το πλήκτρο για να γνωστοποιήσετε στον Αλυτάρχη ότι είδατε την Κίτρινη Σημαία. Εάν το αυτοκίνητο σταματήσει σε ειδική για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί το σήμα κινδύνου στο Κέντρο του αγώνα, εκτός αν πατήσετε το πλήκτρο ΟΚ. 5. Περιγραφή καλωδίωσης (βλέπε την επόμενη σελίδα) 104

6 5. Wiring Description 5. Περιγραφή καλωδίωσης Signal Cable Σήμα Καλώδιο VCC (+12V) Red VCC (+12V) Κόκκινο GND Blue GND Μπλε IGNITION Yellow ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Κίτρινο The red and blue wires should be directly connected to the battery before the master switch. The yellow wire must be connected under the ignition key to 12 volts (+12 V. when motor is ON, open when motor is OFF). Το κόκκινο και το μπλε καλώδιο πρέπει να είναι απευθείας συνδεδεμένο στη μπαταρία πριν τον γενικό διακόπτη ρεύματος. Το κίτρινο καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στο διακόπτη εκκίνησης στα 12 volts (κύκλωμα +12V όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ανοιχτό όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί). IMPORTANT The SIT Sports tracking unit and base must be fitted and connected before arrival at scrutineering where it will be checked by SIT Sports engineers. If you retire from the rally you must return all tracking equipment to SIT Sports at the Service Park or Rally Headquarters as it was given to you. Any breakages will have to be paid for by the competitor. The SIT Sports Tracking unit & base and all loaned equipment must be returned to SIT Sports within 30 minutes of the results being declared final. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το σύστημα ασφαλείας της SIT Sports και και η βάση του πρέπει να τοποθετηθούν και να συνδεθούν πριν τον τεχνικό έλεγχο, όπου θα ελεγχθούν από τους μηχανικούς της SIT Sports. Εάν εγκαταλείψετε στον αγώνα πρέπει να παραδώσετε τον εξοπλισμό στο φορτηγό της SIT Sports, στο Service Park, όπως σας παραδόθηκε. Οποιαδήποτε ζημιά θα χρεωθεί στον αγωνιζόμενο. Το σύστημα ασφαλείας της SIT Sports και η βάση του καθώς και όλος ο εξοπλισμός που σας παραδόθηκε, πρέπει να επιστραφεί στη SIT Sports μέσα σε 30 λεπτά αφού οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. 105

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL

Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου τριπλής τεχνολογίας / Triple technology outdoor detector Οδηγίες Εγκατάστασης TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services

Οδηγός Εγκατάστασης. Self Installation Guide. www.cytanet.com.cy 8000 80 80. Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου. Broadboand Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Ευρυζωνικές Υπηρεσίες ιαδικτύου Self Installation Guide Broadboand Internet Services www.cytanet.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας

1m..4m. Οδηγίες Ασφαλείας χώρου κοντά στο ταβάνι και σε θέση όχι µακρύτερα των 30 εκατοστών από αυτό. Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να βρίσκεται πάνω από το υψηλότερο παράθυρο ή άνοιγµα πόρτας του χώρου. SafeGas DT26

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models Επιτοίχια μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901389 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEO LCD. Uninterruptible Power Supply 650/850 VA 1000/1500/2000 VA USER MANUAL. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: σελίδες 2-11 ENGLISH: pages 12-21

LEO LCD. Uninterruptible Power Supply 650/850 VA 1000/1500/2000 VA USER MANUAL. ΕΛΛΗΝΙΚΑ: σελίδες 2-11 ENGLISH: pages 12-21 LEO LCD Single phase in / Single phase out 650/850 VA 1000/1500/2000 VA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ USER MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ: σελίδες 2-11 ENGLISH: pages 12-21 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models RFI-30/RFO-30. Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης. Floor Standing Unit Owner s Manual -1-

Μοντέλo/Models RFI-30/RFO-30. Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης. Floor Standing Unit Owner s Manual -1- Μοντέλo/Models RFI-30/RFO-30 Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Standing Unit Owner s Manual -1-66129901371 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

RKI-18/RKO-18. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-18/RKO-18. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-18/RKO-18 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης User s Manual Πολυμηχάνημα 5 σε 1 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη) ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Multifunctional Unit 5 in 1 PORTABLE AIR CONDITIONER (Only Cooling)

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Fan Heater Inverter Laser Clean LC-43G EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ IMPORTANT READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS BEFORE USING HEATER. RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Τ Η Μ Α Τ Α Wall Mounted Unit Owner s Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Outdoor Unit. Εξωτερική μονάδα L2VO-12.

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Outdoor Unit. Εξωτερική μονάδα L2VO-12. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ ΜΟΝΤΕΛΑ: L2VO-09 L2VO-12 Τ Η Μ Α Τ Α Outdoor Unit Owner s Manual Εξωτερική μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78)

INDEX APPENDICES. ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σελίδες 72-78) INDEX 1. Contact details 2 1.1 Permanent contact details 1.2 Rally HQ contact details 1.3 Press contact details 2. Programme and Critical Deadlines 3 2.1 Schedule prior to rally week 2.2 Schedule during

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV025M, 035M. Outdoor unit 38EYV025M, 035M

INSTALLATION MANUAL ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) Indoor unit 42EQV025M, 035M. Outdoor unit 38EYV025M, 035M INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit 42EQV025M, 035M Outdoor unit 38EYV025M, 035M 1115551125 EN CONTENTS GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ PRES FOR SAFETY... 1 INSTALLATION DIAGRAM

Διαβάστε περισσότερα