ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ catalogue 2010

2 Οριοθετεί το χώρο σας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ LAMINATE εσωτερικες πορτες ΣΕΙΡΑ PRIME εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ STAR εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ CLASSIC εσωτερικες πορτες απο καπλαμα με σχέδια παντογραφου ΣΕΙΡΑ LUXURY εσωτερικες πορτες τυπου μαρκετερι και πορτες ειδικης κατασκευης ΣΕΙΡΑ GLASS εσωτερικες πορτες απο ξυλο, αλουμινιο και γυαλι ΣΕΙΡΑ PLUS LEGNO εσωτερικες πορτες χειροποιητες ΣΕΙΡΑ PLUS LAMINATE εσωτερικες πορτες ημιμασιφ ΣΕΙΡΑ SECURIS θωρακισμενες πορτες ασφαλειας ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η intradoor ασχολεί ται με την παραγωγή εσωτερικώ ν πορτώ ν από τα μέ σα της δεκαετί ας του 70. Με τρεις γενιέ ς δραστηριό τητας στο χώ ρο των κουφωμά των και με σύ γχρονο τρό πο κατασκευή ς, η intradoor εγγυά ται έ να προϊ ό ν που εί ναι ά ριστο, τό σο σε ποιό τητα ό σο και σε αισθητική. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η εταιρεί α intradoor, μί α από τις πρώ τες εταιρεί ες που εξοπλί στηκαν με υπερσύ γχρονα C.N.C. μηχανή ματα, καλύ πτει πλή ρως ό λες τις απαιτή σεις με γρηγορη και ά μεση εξυπηρέ τηση. Με γνώ μονα τη βελτί ωση της ποιό τητας και την ελά ττωση του χρό νου κατασκευή ς, τα τελευταί α χρό νια έ χουμε προχωρή σει σε μια σειρά επενδύ σεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε εξειδικευμέ νο ανθρώ πινο δυναμικό προς αυτή την κατεύ θυνση. Η υπερσύ γχρονη ρομποτική μονά δα στί λβωσης χρησιμοποιεί υλικά οικολογικά, φιλικά προς το περιβά λλον και την ποιό τητα ζωή ς, γεγονό ς που ικανοποιεί πλή ρως τους καταναλωτέ ς. Η συνεχή ανανέ ωση των σχεδί ων σε συνδυασμό με καινοτό μες λύ σεις παραγωγή ς, εγγυώ νται ό τι η intradoor παραμέ νει συνεχώ ς πρωτοπό ρος και διαρκώ ς έ τοιμη να ανταπεξέ λθει στις αυξανό μενες απαιτή σεις των πελατώ ν. Ως αποτέ λεσμα των παραπά νω, υπά ρχει η δυνατό τητα ευέ λικτης παραγωγή ς σε αμέ τρητα σχέ δια και χρωματικέ ς παραλλαγέ ς. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Με στό χο την ά ψογη εξυπηρέ τησή σας και με φιλική διά θεση, η IntraDOOR επιμέ νει στο πνεύ μα της οικογενειακή ς επιχεί ρησης και αναπτύ σει προσωπικέ ς συνεργασί ες σε συνδυασμό με υψηλή επαγγελματική εξυπηρέ τηση. Έ τσι, στεκό μαστε δί πλα σας έ τοιμοι παντα να ανταπεξέ λθουμε και να δημιουργή σουμε τις καλύτερες πό ρτες στις πιο ανταγωνιστικέ ς τιμέ ς. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σήμερα, η IntraDOOR παρουσιάζει τις νέες σειρές εσωτερικών πορτών με ανανεωμένα σχέ δια και τρό πο κατασκευή ς οι οποί ες ανταποκρί νονται στις προκλή σεις της σύγχρονης διακό σμησης. Η ΕΞΕΛΙΞΗ Πιστή στις απαιτήσεις των καιρών, η intradoor πρωτοπορεί και πάλι, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο. Η παραγωγική διαδικασία ενισχύθηκε με νέο εξοπλισμό και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις δίνοντας νέα δυναμική στον τρόπο κατασκευής. Επίσης η εταιρία εντάχθηκε στο πιστοποιημένο σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001 εξασφαλίζοντας πλέον ένα ανταγωνιστικό προϊόν στους πελάτες μας.

5 LAMINATE Οι πόρτες Laminate συνδυάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Χαμηλή τιμή και μέγιστη ποιότητα εξαιτίας της αποδεδειγμένης αντοχής τους. Προτείνουμε κάσα σε οβάλ ή ίσια μορφή, επίσης διαφορετικά χρώματα σε κάσα και πόρτα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα - πλακέ. τελειωμα - φινιρισμα Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται με φιλμ laminate σε τέσσερα χρώματα: στανταρ εξοπλισμος επιπλεον εξοπλισμος διαστασεις πορτας Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια. τυπος πορτας Laminate χρωμα Κερασιά σχεδιο Επίπεδο κασα Οβάλ

6 ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωμα Οξυά σχεδιο Επίπεδη κασα Οβάλ

7 ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωμα Rovere σχεδιο Επίπεδη κασα Οβάλ τυπος πορτας Laminate χρωμα Rovere σχεδιο 2 ταμπλάδες κασα Οβάλ

8 τυπος πορτας Laminate χρωμα Rovere σχεδιο 4 ταμπλάδες κασα Ίσια ΣΕΙΡΑ LAMINATE

9 ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωμα Wenge σχεδιο 2 inox κασα Ίσια

10 ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωμα Rovere σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - χρώμα wenge τυπος πορτας Laminate χρωμα Wenge σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

11 ΣΕΙΡΑ LAMINATE Παράγεται και σε πόρτα με καπλαμά. Διδώ τυπος πορτας Laminate χρωμα Wenge σχεδιο Διδώ κασα Ίσια

12 ΣΕΙΡΑ LAMINATE Ξανθή τυπος πορτας Laminate χρωμα Rovere σχεδιο Ξανθή κασα Ίσια - περβάζι 10cm Ξανθή τυπος πορτας Laminate χρωμα Rovere σχεδιο Ξανθή κασα Ίσια

13 Ξανθή τυπος πορτας Laminate χρωμα Wenge σχεδιο Ξανθή κασα Ίσια Αρμονία Ξάνθη

14 Η πόρτα PRIME συνδυάζει την ποιότητα και την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Προσφέρεται μόνο χωρίς σχέδιο και σε χρώμα καρυδιά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα - πλακέ. τελειωμα - φινιρισμα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται μό νο με καπλαμά ανεγκρέ στανταρ εξοπλισμος επιπλεον εξοπλισμος διαστασεις πορτας τυπος πορτας Prime καπλαμας Ανεγκρέ χρωμα Καρυδιά σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

15 STAR Οι πό ρτες Star συνδυά ζουν την ποιό τητα της σειρά ς Classic με ιδιαί τερα χαμηλή τιμή. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ. τελειωμα - φινιρισμα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται μό νο με ανεγκρέ ισό βενο ή με δρυς στανταρ εξοπλισμος επιπλεον εξοπλισμος κλειδαριά κυλινδρική. διαστασεις πορτας Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια. τυπος πορτας Star καπλαμάς Aνεγκρέ ισόβενος χρωμα Κερασιά σχεδιο Επίπεδη κασα Οβάλ

16 ΣΕΙΡΑ STAR τυπος πορτας Star καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Καρυδιά σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

17 CLASSIC Η σειρά Classic αντιπροσωπεύ ει την κλασική κατασκευή πρεσαριστή ς πό ρτας με σχέ διο παντογρά φου ή επί πεδη - με καδρέ τα ή χωρί ς. να δημιουργή σετε δικού ς σας συνδυασμού ς. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ. τελειωμα - φινιρισμα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται με καπλαμά διαφό ρων ξύ λων και λουστρά ρονται με χρώ ματα σε μεγά λη γκά μα αποχρώ σεων. στανταρ εξοπλισμος και λάστιχο. επιπλεον εξοπλισμος χρηματοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική. διαστασεις πορτας Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις. Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια. Ήβη τυπος πορτας Classic καπλαμας Ανεγκρέ ισόβενος χρωμα Καρυδιά σχεδιο Ήβη κασα Οβάλ Ήβη τυπος πορτας Classic καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Καρυδιά σχεδιο Ήβη κασα Ίσια

18 Γοργώ Δάφνη ΣΕΙΡΑ CLASSIC Δάφνη τυπος πορτας Classic καπλαμας Ανεγκρέ ισόβενος χρωμα Κερασιά σχεδιο Δάφνη κασα Οβάλ Γοργώ τυπος πορτας Classic καπλαμας Ανεγκρέ ισόβενος χρωμα Καρυδιά σχεδιο Γοργώ κασα Ίσια

19 Αριάδνη ΣΕΙΡΑ CLASSIC Ελευθερία τυπος πορτας Classic καπλαμας Aνεγκρέ ισόβενος χρωμα Φυσικό σχεδιο Ελευθερία κασα Οβάλ Αριάδνη τυπος πορτας Classic καπλαμας Aνεγκρέ ισόβενος χρωμα Φυσικό σχεδιο Αριάδνη κασα Οβάλ

20 Ανδρομάχη Ινώ ΣΕΙΡΑ CLASSIC Ανδρομάχη τυπος πορτας Classic χρωμα Λάκας σχεδιο Ανδρομάχη κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm Ινώ τυπος πορτας Classic χρωμα Λάκας σχεδιο Ινώ κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

21 ΣΕΙΡΑ CLASSIC Άχτις τυπος πορτας Classic καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Wenge σχεδιο Άχτις κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

22 ΣΕΙΡΑ CLASSIC Έρις τυπος πορτας Classic καπλαμας Ανεγκρέ ισόβενο οριζόντια νερά χρωμα Καρυδιά σχεδιο Έρις κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

23 Ευρώπη ΣΕΙΡΑ CLASSIC Ευρώπη τυπος πορτας Classic καπλαμας Ανεγκρέ Ισόβενος χρωμα Κερασιά σχεδιο Ευρώπη (4 καδρέτα) κασα Οβάλ τυπος πορτας Classic καπλαμας Οξυά χρωμα Καρυδιά σχεδιο Καλλιόπη κασα Οβάλ

24 ΑΝΘΙΠΠΗ ΑΘΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΙΡΑ CLASSIC ΚΛΕΙΩ ΣΕΙΡΑ CLASSIC ΕΛΕΝΑ

25 LUXURY Πό ρτα ξεχωριστή για ιδιαί τερες απαιτή σεις. Συνδυασμό ς καπλαμά με σχέ δια μαρκετερί. Συνδυασμό ς ξύ λο - γυαλιού - αλουμί νιου. Ό λα τα παραπά νω δημιουργού ν μια πό ρτα με προσωπικότητα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεμισμένο με σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυμμένο και από τις δύο πλευρές με MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ. τελειωμα - φινιρισμα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται με καπλαμά διαφό ρων ξύ λων αξεσουαρ στανταρ εξοπλισμου επιπλεον αξεσουαρ διαστασεις πορτας Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις. Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια. Γαία τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Καρυδιά σχεδιο Γαία κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

26 Ίριδα Νιόβη τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Καρυδιά σχεδιο Νιόβη κασα Οβάλ πόρτα Μαρκετερί ΣΕΙΡΑ LUXURY Ίριδα τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Καρυδιά σχεδιο Ίριδα κασα Ίσια - περβάζι 10cm πόρτα Μαρκετερί

27 Γη Πηρώ ΣΕΙΡΑ LUXURY Γη τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Κερασιά σχεδιο Γη κασα Ίσια πορτα Μαρκετερί Πηρώ τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Καρυδιά σχεδιο Πηρώ κασα Ίσια πορτα Μαρκετερί

28

29 ΣΕΙΡΑ LUXURY τυπος πορτας Luxury καπλαμας Έβενος χρωμα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - Ανεγκρέ ισόβενος

30 ΣΕΙΡΑ LUXURY τυπος πορτας Luxury καπλαμας Καρυδιά ισόβενη χρωμα Φυσικό κασα Οβάλ αλουμινίου ανοδιωμένη τυπος πορτας Luxury καπλαμας Zebrano Grey χρωμα Φυσικό κασα Ίσια - Λάκα

31 ΣΕΙΡΑ LUXURY τυπος πορτας Luxury καπλαμας Καρυδιά ισόβενη χρωμα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

32 ΣΕΙΡΑ LUXURY Μούσα τυπος πορτας Luxury καπλαμας Καρυδιά ισόβενη χρωμα Φυσικό σχεδιο Μούσα κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

33 Νιόβη τυπος πορτας Luxury καπλαμας Καρυδιά ισόβενη χρωμα Φυσικό σχεδιο Νιόβη κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί Θόη τυπος πορτας Luxury καπλαμας Καρυδιά ισόβενη χρωμα Φυσικό σχεδιο Θόη κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

34 ΣΕΙΡΑ LUXURY τυπος πορτας Luxury καπλαμας Καρυδιά ισόβενη χρωμα Φυσικό σχεδιο Ύλη κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

35 ΣΕΙΡΑ LUXURY Φαίδρα τυπος πορτας Luxury καπλαμας Ανεγκρέ ισόβενος χρωμα Wenge σχεδιο Φαίδρα κασα Οβάλ

36 ΣΕΙΡΑ LUXURY Εκάβη τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Grigio σχεδιο Εκάβη κασα Ίσια - περβάζι 10cm Αλουμίνιο 10mm x 3mm

37 ΣΕΙΡΑ LUXURY Ιφίς τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Φυσικό σχεδιο Ιφίς κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm πορτα Μαρκετερί

38 ΣΕΙΡΑ LUXURY Ψάθα τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere χρωμα Φυσικό σχεδιο Ψάθα κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm πορτα Μαρκετερί

39 ΣΕΙΡΑ LUXURY Αφροδίτη τυπος πορτας Luxury χρωμα Λάκα σχεδιο Αφροδίτη κασα Ίσια - βαφή wenge

40 ΣΕΙΡΑ LUXURY

41

42 Χάρις τυπος πορτας Luxury καπλαμας Δρυς Rovere - κάθετα νερά χρωμα Φυσικό σχεδιο Χάρις κασα Ίσια

43 GLASS Γυαλί και ξύ λο δέ νουν αρμονικά για ιδιαί τερους και ξεχωριστού ς χώ ρους. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας με αμμοβολή. κατασκευη κασας σε διάφορα χρώματα. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισμου διαστασεις πορτας Για μεγαλύ τερο πλά τος χρή ση προέ κτασης. Παρά γεται και σε ειδικέ ς διαστά σεις. Η γκά μα συμπληρώ νεται με συρρό μενη πό ρτα. Η συρρό μενη πό ρτα τοποθετεί ται με κά σωμα ή χωρί ς. τυπος πορτας Glass χρωμα Φιμέ σχεδιο Ξύλο - Γυαλί κασα Ίσια - χρώμα Wenge τυπος πορτας Glass χρωμα Φθώριο σχεδιο Ξύλο - Γυαλί κασα Οβάλ - χρώμα Wenge

44 τυπος πορτας Glass χρωμα Φιμέ σχεδιο Αλουμίνιο - Γυαλί κασα Οβάλ - χρώμα ανοδίωση

45 + PLUS LEGNO Πό ρτα χειροποίητη κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από μασίφ ξύλο, παράγεται και σε ημιμασίφ. Δυνατότητα κατασκευής σε διάφορα ταμπλάδωτού τύπου σχέδια και σε διάφορους χρωματισμούς. Επιλογή κατασκευής πόρτας από διαφορετικούς τύπους ξύλου. Φήμη τυπος πορτας Plus Legno Μασίφ ξύλο χρωμα Καρυδιά σχεδιο Φήμη κασα Οβάλ

46

47 + PLUS LAMINATE Πό ρτα ξεχωριστή για ιδιαί τερες απαιτή σεις. Συνδυασμό ς ξύ λο, laminate και MDF. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλο μασίφ και MDF και είναι καλυμμένο με laminate. τελειωμα - φινιρισμα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται με laminate. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισμου λάστιχο. επιπλεον αξεσουαρ διαστασεις πορτας Για μεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Η γκάμα συμπληρώνεται με συρρόμενη πόρτα και πατάρια. Άβια τυπος πορτας Plus Laminate χρωμα Wenge σχεδιο Άβια κασα Ίσια

48 ΣΕΙΡΑ + PLUS LAMINATE Πέρση τυπος πορτας Plus Laminate χρωμα Καρυδιά παλαιωμένη σχεδιο Πέρση κασα Ίσια - πρεβάζι οβάλ Τυρώ τυπος πορτας Plus Laminate χρωμα Καρυδιά παλαιωμένη σχεδιο Τυρώ κασα Ίσια

49 τυπος πορτας Plus Laminate χρωμα Rovere σχεδιο Κίρκη κασα Οβάλ Πέρση τυπος πορτας Plus Laminate χρωμα Καρυδιά σχεδιο Πέρση κασα Ίσια

50 Σέμελη τυπος πορτας Plus Laminate χρωμα Rovere σχεδιο Σέμελη κασα Οβάλ Τζάμι Φθόριο

51 SECURIS σπί τι. Συνδυά ζει την ποιό τητα και την αντοχή εξασφαλί ζοντας την από λυτη και διαχρονική θωρά κιση. τεχνικα χαρακτηριστικα Πορτό φυλλο γαλβανιζέ τελειωμα - φινιρισμα Για την επέ νδυση του σασί χρησιμοποιού με τα ί δια υλικά με τις εσωτερικέ ς πό ρτες σε διά φορα σχέ δια και χρωματισμού ς, σύ μφωνα με τις ανά γκες του πελά τη. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισμου επιπλεον αξεσουαρ διαστασεις πορτας ειδικές κατασκευές Η εταιρί α έ χει τη δυνατό τητα να καλύ πτει με επιπλέ ον χρέ ωση και διαφορετικέ ς διαστά σεις κατό πιν παραγγελί ας. Επί σης, μπορεί να καλύ πτει ειδικέ ς αρχιτεκτονικέ ς κατασκευέ ς ό πως δί φυλλες πό ρτες ή πό ρτες με σταθερό και ανοιγό μενο φύ λλο.

52 SECURIS Μπρονζέ Χρυσό Νίκελ Ματ Πόμολο μπάλα Σύρτης νυκτός τομής 7. Μεταλλικό πρεβάζι

53 ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΑΠΦΩ ΤΕΡΨΙΧΩΡΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΕΤΗ ΘΕΤΙΣ ΔΙΩΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ

54 ΜΗΔΕΙΑ ΡΕΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΤΕΜΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

55 ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

56 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

57 Τύπος κλειδαριάς ανοιγόμενης πόρτας Mediana Τύπος κλειδαριάς συρόμενης πόρτας ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ οβάλ & ίσια οβάλ & ίσια και αντίστοιχα καπάκια Τύπος κλειδαριάς ασφαλείας Τύπος κλειδαριάς ανοιγόμενης πόρτας Τύπος πόμολου και κλειδαριάς Meroni Ειδικό πόμολο με κλειδαριά τύπου πόρτας Glass Τύπος κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου

58 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 ο χλμ. Νέας Κίου - Ναυπλίου Άργος τηλ fax

Περιεχόμενα. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΠΟΡΤΕΣ EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΞΥΛEΙΑ CNC ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΛEΙΑ

Περιεχόμενα. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΠΟΡΤΕΣ EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΞΥΛEΙΑ CNC ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΛEΙΑ Περιεχόμενα. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΠΟΡΤΕΣ EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΞΥΛEΙΑ CNC ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΛEΙΑ 5 43 57 70 82 85 100 105 149 Ι.Κ.Ε. H εταιρεία Modawood δραστηριοποιείται στο χώρο του ξύλου από το 1976.

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε μας στην ιστοσελίδα www.manousisdoors.gr, στο facebook ή επισκεφτείτε μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Βρείτε μας στην ιστοσελίδα www.manousisdoors.gr, στο facebook ή επισκεφτείτε μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Μανούσης Ευ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ξεκίνησε το 1996 και με γνώμονα τη συνέπεια και την πρωτοπορία συνεχίζει να εξελίσσεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγοντας προσεκτικά τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΑ Α ΕΤΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Product portfolio ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Έργα ΕΤΕΜ:... ΕΛΛΑ Α: 1. Athens Metro Mall 2. Βιοιατρική ιαγνωστικό Κέντρο 3. Εµπορική Τράπεζα 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια Προστασία του περιβάλλοντος Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία

Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία XΤ Logistics Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές - Εμπορία Μηχανισμοί Εξαρτήματα για προφίλ Ξύλου Deventer Περιεχόμενα Μηχανισμοί για ανοιγόμενα ανακλινόμενα Κύλινδροι απλοί ασφαλείας Maco Multi 3,4 Vorne 5,6 AGB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΠΟΡΤΕΣ 2011/2012 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΠΟΡΤΕΣ 2011/2012 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΠΟΡΤΕΣ 2011/2012 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 36 Ο κορυφαίος κατασκευαστής παραθύρων 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του επίπλου

Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του επίπλου Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του επίπλου Οι εταιρείες υλικών επιπλοποιίας επιλέγουν να παρουσιάζουν τα νέα προϊόντα τους σε μεγάλες κλαδικές εκθέσεις. Η έκθεση Interzum, πόλος έλξης χιλιάδων εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ ΡΟΤ Η Λ ΕΦ ΩΝΑ - ΘΥ ΡΟΤ Η Λ ΕΟΡΑ ΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. electronic

ΘΥ ΡΟΤ Η Λ ΕΦ ΩΝΑ - ΘΥ ΡΟΤ Η Λ ΕΟΡΑ ΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. electronic ΘΥ ΡΟΤ Η Λ ΕΦ ΩΝΑ - ΘΥ ΡΟΤ Η Λ ΕΟΡΑ ΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ electronic ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αισθητική, σε πλήρη αρμονία Η ΣΙΜΑΚΟΜ στο πλαίσιο της ανάπτυξης και προώθησης νέων τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ETOΣ 5ο ΤΕΥΧΟΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 www.uhc.gr 2124/09 Kωδ.: 8467 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Αφιέρωμα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΕΘ - Βόρεια Ελλάδα 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Hotel Restaurant Cafeteria Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Τουριστικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. electronic

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. electronic ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ electronic venus vision bus 2k Τεχνολογία και αισθητική με τη πρώτη ματιά Έγχρωμη οθόνη αφής 2 καλωδίων ανοιχτής ακρόασης (hands free). Ο Έλεγχος Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

το βιοκλιματικό «σπίτι» της ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ EVENT

το βιοκλιματικό «σπίτι» της ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ EVENT της το βιοκλιματικό «σπίτι» ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ EVENT Κτίριο Αναφοράς Α+ Το βιοκλιματικό «σπίτι» της ECOLIFE Το βιοκλιματικό μοντέλο που σας παρουσιάζουμε σε φυσικές διαστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN

Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN Φυσική Υπεροχή στα Ξύλινα Kουφώματα! EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ΞYΛINΩN KOYΦΩMATΩN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γνωριμία με την εταιρία TSIGAS A.E. 3 Oι εγκαταστάσεις μας 4 2 Υαλοστάσια Παντζούρια Εξωτερικές πόρτες Εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού

Κατασκευαστικά υλικά. Παροχή υπηρεσιών κατασκευής. Προϊόντα σχεδιασμού Κατασκευαστικά υλικά Παροχή υπηρεσιών κατασκευής Προϊόντα σχεδιασμού GR Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Τα καινοτόμα προϊόντα δεν δημιουργούνται αποκλειστικά στο γραφείο. Η άμεση σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Index Περιεχόμενα. Εκθέματα & Εκθέτες Exhibitors & products. Ευρετήριο Εκθετών Exhibitor's Index 4-8 12-15 17-51 55-80

Index Περιεχόμενα. Εκθέματα & Εκθέτες Exhibitors & products. Ευρετήριο Εκθετών Exhibitor's Index 4-8 12-15 17-51 55-80 Index Περιεχόμενα 4-8 12-15 17-51 55-80 Εκθέματα & Εκθέτες Exhibitors & products Ευρετήριο Εκθετών Exhibitor's Index 2010 1 2 εκθέματα & εκθέτες exhibitors & products 2010 3 ΕΚΘΕΜΑΤΑ & ΕΚΘΕΤΕΣ ΒΟΤΣΑΛΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα