ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ catalogue 2010

2

3 Οριοθετεί το χώρο σας

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ LAMINATE εσωτερικες πορτες ΣΕΙΡΑ PRIME εσωτερικες πορτες απο καπλαµα ΣΕΙΡΑ STAR εσωτερικες πορτες απο καπλαµα ΣΕΙΡΑ CLASSIC εσωτερικες πορτες απο καπλαµα µε σχέδια παντογραφου ΣΕΙΡΑ LUXURY εσωτερικες πορτες τυπου µαρκετερι και πορτες ειδικης κατασκευης ΣΕΙΡΑ GLASS εσωτερικες πορτες απο ξυλο, αλουµινιο και γυαλι ΣΕΙΡΑ PLUS LEGNO εσωτερικες πορτες χειροποιητες ΣΕΙΡΑ PLUS LAMINATE εσωτερικες πορτες ηµιµασιφ ΣΕΙΡΑ SECURIS θωρακισµενες πορτες ασφαλειας ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η intradoor ασχολεί ται µε την παραγωγή εσωτερικώ ν πορτώ ν από τα µέ σα της δεκαετί ας του 70. Με τρεις γενιέ ς δραστηριό τητας στο χώ ρο των κουφωµά των και µε σύ γχρονο τρό πο κατασκευή ς, η intradoor εγγυά ται έ να προϊ ό ν που εί ναι ά ριστο, τό σο σε ποιό τητα ό σο και σε αισθητική. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η εταιρεί α intradoor, µί α από τις πρώ τες εταιρεί ες που εξοπλί στηκαν µε υπερσύ γχρονα C.N.C. µηχανή µατα, καλύ πτει πλή ρως ό λες τις απαιτή σεις µε γρηγορη και ά µεση εξυπηρέ τηση. Με γνώ µονα τη βελτί ωση της ποιό τητας και την ελά ττωση του χρό νου κατασκευή ς, τα τελευταί α χρό νια έ χουµε προχωρή σει σε µια σειρά επενδύ σεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό και σε εξειδικευµέ νο ανθρώ πινο δυναµικό προς αυτή την κατεύ θυνση. Η υπερσύ γχρονη ροµποτική µονά δα στί λβωσης χρησιµοποιεί υλικά οικολογικά, φιλικά προς το περιβά λλον και την ποιό τητα ζωή ς, γεγονό ς που ικανοποιεί πλή ρως τους καταναλωτέ ς. Η συνεχή ανανέ ωση των σχεδί ων σε συνδυασµό µε καινοτό µες λύ σεις παραγωγή ς, εγγυώ νται ό τι η intradoor παραµέ νει συνεχώ ς πρωτοπό ρος και διαρκώ ς έ τοιµη να ανταπεξέ λθει στις αυξανό µενες απαιτή σεις των πελατώ ν. Ως αποτέ λεσµα των παραπά νω, υπά ρχει η δυνατό τητα ευέ λικτης παραγωγή ς σε αµέ τρητα σχέ δια και χρωµατικέ ς παραλλαγέ ς. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Με στό χο την ά ψογη εξυπηρέ τησή σας και µε φιλική διά θεση, η IntraDOOR επιµέ νει στο πνεύ µα της οικογενειακή ς επιχεί ρησης και αναπτύ σει προσωπικέ ς συνεργασί ες σε συνδυασµό µε υψηλή επαγγελµατική εξυπηρέ τηση. Έ τσι, στεκό µαστε δί πλα σας έ τοιµοι παντα να ανταπεξέ λθουµε και να δηµιουργή σουµε τις καλύτερες πό ρτες στις πιο ανταγωνιστικέ ς τιµέ ς. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σή µερα, η IntraDOOR παρουσιά ζει τις νέ ες σειρέ ς εσωτερικώ ν πορτώ ν µε ανανεωµέ να σχέ δια και τρό πο κατασκευή ς οι οποί ες ανταποκρί νονται στις προκλή σεις της σύ γ- χρονης διακό σµησης. Η ΕΞΕΛΙΞΗ Πιστή στις απαιτήσεις των καιρών, η intradoor πρωτοπορεί και πάλι, πραγµατοποιώντας ένα µεγάλο επενδυτικό πλάνο. Η παραγωγική διαδικασία ενισχύθηκε µε νέο εξοπλισµό και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις δίνοντας νέα δυναµική στον τρόπο κατασκευής. Επίσης η εταιρία εντάχθηκε στο πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001 εξασφαλίζοντας πλέον ένα ανταγωνιστικό προϊόν στους πελάτες µας.

6 8 LAMINATE Οι πόρτες Laminate συνδυάζουν δύο βασικά χαρακτηριστικά. Χαµηλή τιµή και µέγιστη ποιότητα εξαιτίας της αποδεδειγµένης αντοχής τους. Προτείνουµε κάσα σε οβάλ ή ίσια µορφή, επίσης διαφορετικά χρώµατα σε κάσα και πόρτα. κατασκευη φυλλου πορτας κατασκευη κασας τελειωµα - φινιρισµα στανταρ εξοπλισµος επιπλεον εξοπλισµος διαστασεις πορτας ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυµµένο και από τις δύο πλευρές µε MDF. Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα - πλακέ. Το φύλλο, η κάσα και τα πρεβάζια επενδύονται µε φιλµ laminate σε τέσσερα χρώµατα: Κερασιά - Οξιά (λεία επιφάνεια) Rovere - Wenge (ανάγλυφη επιφάνεια) Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox Κλειδαριά mediana, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική. Βέργα αλουµινίου 10mm x 3mm, 5mm x 3mm. Πλαίσιο τζαµιού - Πλαίσιο ταµπλά. Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm. Για µεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη µε πρεβάζι έως 2,19cm). Η γκάµα συµπληρώνεται µε συρρόµενη πόρτα και πατάρια. τυπος πορτας Laminate χρωµα Κερασιά σχεδιο Επίπεδο κασα Οβάλ

7 ΣΕΙΡΑ LAMINATE 9 τυπος πορτας Laminate χρωµα Οξυά σχεδιο Επίπεδη κασα Οβάλ

8 10ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Επίπεδη κασα Οβάλ τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο 2 ταµπλάδες κασα Οβάλ

9 11 ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο 4 ταµπλάδες κασα Ίσια

10 12 ΣΕΙΡΑ LAMINATE τυπος πορτας Laminate χρωµα Wenge σχεδιο 2 inox κασα Ίσια

11 ΣΕΙΡΑ LAMINATE 13 τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - χρώµα wenge τυπος πορτας Laminate χρωµα Wenge σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

12 14 ΣΕΙΡΑ LAMINATE Παράγεται και σε πόρτα µε καπλαµά. ιδώ τυπος πορτας Laminate χρωµα Wenge σχεδιο ιδώ κασα Ίσια

13 15 ΣΕΙΡΑ LAMINATE Ξανθή τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Ξανθή κασα Ίσια - περβάζι 10cm Ξανθή τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Ξανθή κασα Ίσια

14 16 ΣΕΙΡΑ LAMINATE Ξανθή τυπος πορτας Laminate χρωµα Wenge σχεδιο Ξανθή κασα Ίσια Αρµονία τυπος πορτας Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Αρµονία κασα Ίσια Αρµονία Ξάνθη

15 PRIME 17 Η πόρτα PRIME συνδυάζει την ποιότητα και την ιδιαίτερα χαµηλή τιµή. Προσφέρεται µόνο χωρίς σχέδιο και σε χρώµα καρυδιά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυµµένο και από τις δύο πλευρές µε MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από κόντρα - πλακέ. τελειωµα - φινιρισµα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται µό νο µε καπλαµά ανεγκρέ και λουστρά ρεται µε χρώ µατα οικολογικά (φιλικά στο περιβά λλον και στο χρή στη) σε χρώ µα καρυδια. στανταρ εξοπλισµος επιπλεον εξοπλισµος Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox Κλειδαριά mediana, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου. Πλαίσιο τζαµιού - Πλαίσιο ταµπλά. διαστασεις πορτας Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη µε πρεβάζι έως 2,19cm). τυπος πορτας Prime καπλαµας Ανεγκρέ χρωµα Καρυδιά σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

16 18 STAR Οι πό ρτες Star συνδυά ζουν την ποιό τητα της σειρά ς Classic µε ιδιαί τερα χαµηλή τιµή. Προσφέ ρονται και µε σχέ διο από τη σειρά Classic και σε 10 διαφορετικά χρώ µατα. κατασκευη φυλλου πορτας κατασκευη κασας τελειωµα - φινιρισµα στανταρ εξοπλισµος επιπλεον εξοπλισµος διαστασεις πορτας ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυµµένο και από τις δύο πλευρές µε MDF. Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ. Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται µό νο µε ανεγκρέ ισό βενο ή µε δρυς Rovere και λουστρά ρεται µε χρώ µατα οικολογικά (φιλικά στο περιβά λλον και στο χρή στη) σε 10 χρώ µατα από χρωµατολόγιο Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox Κλειδαριά mediana, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική. Βέργα αλουµινίου 10mm x 2 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ). Πλαίσιο τζαµιού - Πλαίσιο ταµπλά. Η πόρτα παράγεται και µε κάσα ίσια µε πρεβάζι 10cm Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Ύψος: 214cm και κάτω (κάλυψη µε πρεβάζι έως 2,19cm). Η γκάµα συµπληρώνεται µε συρρόµενη πόρτα και πατάρια. τυπος πορτας Star καπλαµάς Aνεγκρέ ισόβενος χρωµα Κερασιά σχεδιο Επίπεδη κασα Οβάλ

17 ΣΕΙΡΑ STAR 19 τυπος πορτας Star καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Καρυδιά σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

18 20 CLASSIC Η σειρά Classic αντιπροσωπεύ ει την κλασική κατασκευή πρεσαριστή ς πό ρτας µε σχέ διο παντογρά φου ή επί πεδη - µε καδρέ τα ή χωρί ς. Κά θε πό ρτα έ χει το δικό της µοναδικό σχεδιασµό, µπορεί τε επί σης να δηµιουργή σετε δικού ς σας συνδυασµού ς. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυµµένο και από τις δύο πλευρές µε MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ. τελειωµα - φινιρισµα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται µε καπλαµά διαφό ρων ξύ λων και λουστρά ρονται µε χρώ µατα οικολογικά (φιλικά στο περιβά λλον και στον χρή στη) σε µεγά λη γκά µα αποχρώ σεων. στανταρ εξοπλισµος επιπλεον εξοπλισµος Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox. Κλειδαριά mediana, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου, κλειδαριά κυλινδρική. Βέργα αλουµινίου 10mm x 3 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ). Καδρέ το τζαµιού Η πό ρτα παρά γεται και µε κά σα ί σια και φαρδύ πρεβά ζι 10cm. διαστασεις πορτας Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. Για µεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Ύψος: έως 214cm και κάτω (κάλυψη µε πρεβάζι έως 2,19cm). Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις. Η γκάµα συµπληρώνεται µε συρρόµενη πόρτα και πατάρια. Ήβη τυπος πορτας Classic καπλαµας Ανεγκρέ ισόβενος χρωµα Καρυδιά σχεδιο Ήβη κασα Οβάλ Ήβη τυπος πορτας Classic καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Καρυδιά σχεδιο Ήβη κασα Ίσια

19 Γοργώ άφνη ΣΕΙΡΑ CLASSIC 21 άφνη τυπος πορτας Classic καπλαµας Ανεγκρέ ισόβενος χρωµα Κερασιά σχεδιο άφνη κασα Οβάλ Γοργώ τυπος πορτας Classic καπλαµας Ανεγκρέ ισόβενος χρωµα Καρυδιά σχεδιο Γοργώ κασα Ίσια

20 22 ΣΕΙΡΑ CLASSIC Ελευθερία Αριάδνη Ελευθερία τυπος πορτας Classic καπλαµας Aνεγκρέ ισόβενος χρωµα Φυσικό σχεδιο Ελευθερία κασα Οβάλ Αριάδνη τυπος πορτας Classic καπλαµας Aνεγκρέ ισόβενος χρωµα Φυσικό σχεδιο Αριάδνη κασα Οβάλ

21 Ινώ Ανδροµάχη ΣΕΙΡΑ CLASSIC 23 Ανδροµάχη τυπος πορτας Classic χρωµα Λάκας σχεδιο Ανδροµάχη κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm Ινώ τυπος πορτας Classic χρωµα Λάκας σχεδιο Ινώ κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

22 24 ΣΕΙΡΑ CLASSIC Άχτις τυπος πορτας Classic καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Wenge σχεδιο Άχτις κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

23 ΣΕΙΡΑ CLASSIC 25 Έρις τυπος πορτας Classic καπλαµας Ανεγκρέ ισόβενο οριζόντια νερά χρωµα Καρυδιά σχεδιο Έρις κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

24 26 ΣΕΙΡΑ CLASSIC Ευρώπη Καλλιόπη Ευρώπη τυπος πορτας Classic καπλαµας Ανεγκρέ Ισόβενος χρωµα Κερασιά σχεδιο Ευρώπη (4 καδρέτα) κασα Οβάλ Καλλιόπη τυπος πορτας Classic καπλαµας Οξυά χρωµα Καρυδιά σχεδιο Καλλιόπη κασα Οβάλ

25 ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΘΙΠΠΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑ ΚΛΕΙΩ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΕΝΑ 27 ΣΕΙΡΑ CLASSIC ΣΕΙΡΑ CLASSIC

26 28 LUXURY Πό ρτα ξεχωριστή για ιδιαί τερες απαιτή σεις. Συνδυασµό ς καπλαµά µε σχέ δια µαρκετερί. Συνδυασµό ς ξύ λο - γυαλιού - αλουµί νιου. Ό λα τα παραπά νω δηµιουργού ν µια πό ρτα µε προσωπικότητα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο γεµισµένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα honeycomb και είναι καλυµµένο και από τις δύο πλευρές µε MDF. κατασκευη κασας Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το πρεβάζι είναι από απλό κόντρα - πλακέ. τελειωµα - φινιρισµα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται µε καπλαµά διαφό ρων ξύ λων και λουστρά ρονται µε χρώ µατα οικολογικά (φιλικά στο περιβά λλον και στον χρή στη) σε µεγά λη γκά µα αποχρώ σεων. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισµου Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). επιπλεον αξεσουαρ Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox. Κλειδαριά mediana, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου, (µό νο για πό ρτα εισό δου), κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni). Βέργα αλουµινίου 10mm x 3 mm ή 5mm x 3mm ή 4mm (οβάλ). Πλαίσιο τζαµιου. Η πό ρτα παρά γεται και µε κά σα ί σια και φαρδύ πρεβά ζι 10cm. διαστασεις πορτας Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. Για µεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Παράγεται και σε ειδικές διαστάσεις. Ύψος: έως 220cm. Η γκάµα συµπληρώνεται µε συρρόµενη πόρτα και πατάρια. Γαία τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Καρυδιά σχεδιο Γαία κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

27 Νιόβη Ίριδα 29 Νιόβη τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Καρυδιά σχεδιο Νιόβη κασα Οβάλ πόρτα Μαρκετερί ΣΕΙΡΑ LUXURY Ίριδα τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Καρυδιά σχεδιο Ίριδα κασα Ίσια - περβάζι 10cm πόρτα Μαρκετερί

28 30 ΣΕΙΡΑ LUXURY Γη Πηρώ Γη τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Κερασιά σχεδιο Γη κασα Ίσια πορτα Μαρκετερί Πηρώ τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Καρυδιά σχεδιο Πηρώ κασα Ίσια πορτα Μαρκετερί

29 31 Αίθη τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Κερασιά σχεδιο Αίθη κασα Οβάλ πόρτα Μαρκετερί ΣΕΙΡΑ LUXURY

30 32 ΣΕΙΡΑ LUXURY τυπος πορτας Luxury καπλαµας Έβενος χρωµα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - Ανεγκρέ ισόβενος τυπος πορτας Luxury καπλαµας Zebrano brown χρωµα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - Rovere

31 ΣΕΙΡΑ LUXURY 33 τυπος πορτας Luxury καπλαµας Καρυδιά ισόβενη χρωµα Φυσικό κασα Οβάλ αλουµινίου ανοδιωµένη τυπος πορτας Luxury καπλαµας Zebrano Grey χρωµα Φυσικό κασα Ίσια - Λάκα

32 34 ΣΕΙΡΑ LUXURY τυπος πορτας Luxury καπλαµας Καρυδιά ισόβενη χρωµα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια

33 ΣΕΙΡΑ LUXURY 35 Μούσα τυπος πορτας Luxury καπλαµας Καρυδιά ισόβενη χρωµα Φυσικό σχεδιο Μούσα κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

34 36 Νιόβη τυπος πορτας Luxury καπλαµας Καρυδιά ισόβενη χρωµα Φυσικό σχεδιο Νιόβη κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί Θόη τυπος πορτας Luxury καπλαµας Καρυδιά ισόβενη χρωµα Φυσικό σχεδιο Θόη κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

35 ΣΕΙΡΑ LUXURY 37 Ύλη τυπος πορτας Luxury καπλαµας Καρυδιά ισόβενη χρωµα Φυσικό σχεδιο Ύλη κασα Ίσια πόρτα Μαρκετερί

36 38 ΣΕΙΡΑ LUXURY Φαίδρα τυπος πορτας Luxury καπλαµας Ανεγκρέ ισόβενος χρωµα Wenge σχεδιο Φαίδρα κασα Οβάλ

37 ΣΕΙΡΑ LUXURY 39 Εκάβη τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Grigio σχεδιο Εκάβη κασα Ίσια - περβάζι 10cm Αλουµίνιο 10mm x 3mm

38 40 ΣΕΙΡΑ LUXURY Ιφίς τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Φυσικό σχεδιο Ιφίς κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm πορτα Μαρκετερί

39 ΣΕΙΡΑ LUXURY 41 Ψάθα τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere χρωµα Φυσικό σχεδιο Ψάθα κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm πορτα Μαρκετερί

40 42 ΣΕΙΡΑ LUXURY Αφροδίτη τυπος πορτας Luxury χρωµα Λάκα σχεδιο Αφροδίτη κασα Ίσια - βαφή wenge Αφροδίτη τυπος πορτας Luxury χρωµα Λάκα σχεδιο Αφροδίτη κασα Ίσια - πρεβάζι 10cm

41 ΣΕΙΡΑ LUXURY 43 τυπος πορτας Luxury καπλαµας Ρίζα χρωµα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - λάκα τυπος πορτας Luxury καπλαµας Ρίζα χρωµα Φυσικό σχεδιο Επίπεδη κασα Ίσια - βαφή wenge

42 44 ΣΕΙΡΑ LUXURY Θέµις τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere - κάθετα νερά χρωµα Φυσικό σχεδιο Θέµις κασα Ίσια

43 ΣΕΙΡΑ LUXURY 45 Χάρις τυπος πορτας Luxury καπλαµας ρυς Rovere - κάθετα νερά χρωµα Φυσικό σχεδιο Χάρις κασα Ίσια

44 46 GLASS Κά τι διαφορετικό. Γυαλί και ξύ λο δέ νουν αρµονικά για ιδιαί τερους και ξεχωριστού ς χώ ρους. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Γυαλί 8mm security (ασφαλεί ας) σε διά φορα χρώ µατα, δυνατό τητα σχεδί ων µε αµµοβολή. κατασκευη κασας Η κά σα µπορεί να εί ναι από τις σειρέ ς Laminate, Classic, Luxury και αλουµινίου σε διάφορα χρώµατα. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισµου Δύ ο µεντεσέ δες ειδική ς κατασκευή ς, κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni). Τα χρώ µατα των στά νταρ σιδηρικώ ν εί ναι inox. διαστασεις πορτας Πά χος τοί χου: 10cm - 13cm - 15cm - 24cm. Για µεγαλύ τερο πλά τος χρή ση προέ κτασης. Πλά τος πό ρτας (τυποποιηµέ νο): 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm - Παρά γεται και σε ειδικέ ς διαστά σεις. Ύ ψος: έ ως 220cm. Η γκά µα συµπληρώ νεται µε συρρό µενη πό ρτα. Η συρρό µενη πό ρτα τοποθετεί ται µε κά σωµα ή χωρί ς. τυπος πορτας Glass χρωµα Φιµέ σχεδιο Ξύλο - Γυαλί κασα Ίσια - χρώµα Wenge τυπος πορτας Glass χρωµα Φθώριο σχεδιο Ξύλο - Γυαλί κασα Οβάλ - χρώµα Wenge

45 ΣΕΙΡΑ GLASS 47 τυπος πορτας Glass χρωµα Φιµέ σχεδιο Αλουµίνιο - Γυαλί κασα Οβάλ - χρώµα ανοδίωση

46 48 + PLUS LEGNO Πό ρτα χειροποίητη κατασκευασµένη εξ ολοκλήρου από µασίφ ξύλο, παράγεται και σε ηµιµασίφ. υνατότητα κατασκευής σε διάφορα ταµπλάδωτού τύπου σχέδια και σε διάφορους χρωµατισµούς. Επιλογή κατασκευής πόρτας από διαφορετικούς τύπους ξύλου. Φήµη τυπος πορτας Plus Legno Μασίφ ξύλο χρωµα Καρυδιά σχεδιο Φήµη κασα Οβάλ

47 ΣΕΙΡΑ PLUS LEGNO 49 Φανώ τυπος πορτας Plus Legno Ηµιµασίφ χρωµα Καρυδιά σχεδιο Φανώ κασα Ίσια

48 50 + PLUS LAMINATE Πό ρτα ξεχωριστή για ιδιαί τερες απαιτή σεις. Συνδυασµό ς ξύ λο, laminate και MDF. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ κατασκευη φυλλου πορτας Το φύλλο αποτελείται από ξύλο µασίφ και MDF και είναι καλυµµένο µε laminate. τελειωµα - φινιρισµα Το φύ λλο, η κά σα και τα πρεβά ζια επενδύ ονται µε laminate. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισµου Τρεις µεντεσέδες βιδωτοί, κλειδαριά απλή, εσωτερική και λάστιχο. Τα χρώµατα των στάνταρ σιδηρικών είναι κίτρινα (χρυσό). επιπλεον αξεσουαρ Αλλαγή χρώµατος σιδηρικών από κίτρινο σε inox. Μεντεσέδες βιδωτοί διπλοί µε τρεις ρυθµίσεις σε κίτρινο και inox. Κλειδαριά mediana, κλειδαριά ασφαλείας, κλειδαριά χρηµατοκιβωτίου, (µό νο για πό ρτα εισό δου), κλειδαριά κυλινδρική (π.χ. meroni). Η πό ρτα παρά γεται και µε κά σα ί σια. διαστασεις πορτας Πάχος τοίχου: 10cm - 13cm - 15cm. Για µεγαλύτερο πλάτος χρήση προέκτασης. Πλάτος πόρτας: 64cm - 69cm - 74cm -79cm - 84cm - 89m - 94cm - 99cm. Ύψος: έως 214cm. Η γκάµα συµπληρώνεται µε συρρόµενη πόρτα και πατάρια. Άβια τυπος πορτας Plus Laminate χρωµα Wenge σχεδιο Άβια κασα Ίσια

49 ΣΕΙΡΑ + PLUS LAMINATE 51 Πέρση τυπος πορτας Plus Laminate χρωµα Καρυδιά παλαιωµένη σχεδιο Πέρση κασα Ίσια - πρεβάζι οβάλ Τυρώ τυπος πορτας Plus Laminate χρωµα Καρυδιά παλαιωµένη σχεδιο Τυρώ κασα Ίσια

50 52 ΣΕΙΡΑ + PLUS LAMINATE Κίρκη τυπος πορτας Plus Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Κίρκη κασα Οβάλ Πέρση τυπος πορτας Plus Laminate χρωµα Καρυδιά σχεδιο Πέρση κασα Ίσια

51 ΣΕΙΡΑ + PLUS LAMINATE 53 Σέµελη τυπος πορτας Plus Laminate χρωµα Rovere σχεδιο Σέµελη κασα Οβάλ Τζάµι Φθόριο

52 54 SECURIS Η σειρά Securis προσφέ ρει ασφά λεια και ολοκληρώ νει το σύ γχρονο σπί τι. Συνδυά ζει την ποιό τητα και την αντοχή εξασφαλί ζοντας την από λυτη και διαχρονική θωρά κιση. τεχνικα χαρακτηριστικα Πορτό φυλλο γαλβανιζέ Κά σα µε ενσωµατωµέ νη ψευτό κασα σε µορφή κοιλοδοκού Ρυθµιζό µενοι µεντεσέ δες Λά στιχο σε κά σα και σε φύ λλο Πύ ροι ασφαλεί ας. τελειωµα - φινιρισµα Για την επέ νδυση του σασί χρησιµοποιού µε τα ί δια υλικά µε τις εσωτερικέ ς πό ρτες σε διά φορα σχέ δια και χρωµατισµού ς, σύ µφωνα µε τις ανά γκες του πελά τη. αξεσουαρ στανταρ εξοπλισµου Δύ ο µεντεσέ δες βαρέ ου τύ που ρυθµιζό µενοι κατά το ύ ψος Κλειδαριά χρηµατοκιβωτί ου Ανεµοφρά κτης Πανοραµικό µατά κι Σύ ρτης νυχτό ς Πό µολο µπά λα Τα χρώ µατα των στά νταρ σιδηρικώ ν εί ναι κί τρινα (χρυσό ). επιπλεον αξεσουαρ Ηλεκτρική κλειδαριά. Αλλαγή χρώ µατος σιδηρικώ ν από κί τρινο σε µπρονζέ και νί κελ µατ. Ηλεκτρικό κυπρί. διαστασεις πορτας Πλάτος πόρτας: Οι πό ρτες παρά γονται σε τυποποιηµέ νες διαστά σεις πλά τους 90cm, 95cm και 100cm. Ύ ψος: 205cm 210cm 215cm. ειδικέ ς κατασκευέ ς Η εταιρί α έ χει τη δυνατό τητα να καλύ πτει µε επιπλέ ον χρέ ωση και διαφορετικέ ς διαστά σεις κατό πιν παραγγελί ας. Επί σης, µπορεί να καλύ πτει ειδικέ ς αρχιτεκτονικέ ς κατασκευέ ς ό πως δί φυλλες πό ρτες ή πό ρτες µε σταθερό και ανοιγό µενο φύ λλο.

53 SECURIS 55 Μπρονζέ Χρυσό Νίκελ Ματ Πόµολο µπάλα Σύρτης νυκτός Λεπτοµέρεια τοµής 1. Πορτόφυλλο γαλβανιζέ 2. Κάσα µε ενσωµατωµένη ψευτοκάσα 3. Ρυθµιζόµενοι µεντεσέδες κατά ύψος 4. Σταγανοποίηση µε 2 σειρές λάστιχα 5. Πύροι ασφαλείας 6. Επένδυση ξύλου 7. Μεταλλικό πρεβάζι

54 56 ΣΑΠΦΩ ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΕΡΨΙΧΩΡΗ ΚΑΛΥΨΩ ΚΥΝΘΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΗ ΙΟΛΗ ΛΥΔΕΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΟΚΑΣΤΗ ΙΣΙ ΩΡΑ ΑΡΕΤΗ ΘΕΤΙΣ ΙΩΝΗ

55 ΚΛΕΙΩ ΑΡΤΕΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΗΤΩ ΚΡΟΙΣΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΗ ΕΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 57 ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΛΚΥΩΝΗ ΡΕΑ

56 58 ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

57 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 59

58 60 Τύπος κλειδαριάς ανοιγόµενης πόρτας Mediana Μεντεσές µονός βιδωτός σε χρυσό και inox. Τύπος κλειδαριάς συρόµενης πόρτας ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κάσα συρόµενης οβάλ & ίσια Κάσα ανοιγόµενης οβάλ & ίσια Μεντεσές διπλός ρυθµιζόµενος βιδωτός σε χρυσό και inox και αντίστοιχα καπάκια Τύπος κλειδαριάς ασφαλείας Τύπος κλειδαριάς ανοιγόµενης πόρτας Τύπος πόµολου και κλειδαριάς Meroni Ειδικό πόµολο µε κλειδαριά τύπου πόρτας Glass Τύπος κλειδαριάς χρηµατοκιβωτίου

59 ΕΚΔΟΣΗ 2010 Σχεδιασµός εντύπου: Όλγα Παπαδοπούλου Εκτύπωση: ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. Χριστόπουλος

60 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 ο χλµ. Νέας Κίου - Ναυπλίου Άργος τηλ fax

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ catalogue 2010 Οριοθετεί το χώρο σας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ LAMINATE εσωτερικες πορτες ΣΕΙΡΑ PRIME εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ STAR εσωτερικες πορτες απο καπλαμα ΣΕΙΡΑ CLASSIC

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών 02 03 Ιστορική αναδρομή 2004 2005 2006 2007-2008 2009 2010 2011-2012 2013 Μετά από 34 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία αλλάζει σελίδα και περνά στα χέρια του τωρινού ιδιόκτητη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΠΟΡΤΕΣ EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΞΥΛEΙΑ CNC ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΛEΙΑ

Περιεχόμενα. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΠΟΡΤΕΣ EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΞΥΛEΙΑ CNC ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΛEΙΑ Περιεχόμενα. ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΙ ΠΟΡΤΕΣ EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΞΥΛEΙΑ CNC ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΛEΙΑ 5 43 57 70 82 85 100 105 149 Ι.Κ.Ε. H εταιρεία Modawood δραστηριοποιείται στο χώρο του ξύλου από το 1976.

Διαβάστε περισσότερα

Kουφώματα Συνθετικά & Αλουμινίου

Kουφώματα Συνθετικά & Αλουμινίου Kουφώματα Συνθετικά & Αλουμινίου κατάλογος 2011-2012 ALSYK ένα όνομα που ξεχωρίζει Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στο Βατώντα Νέας Αρτάκης στην Εύβοια και στην έκθεση της εταιρίας που

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη Συλλέγουμε ό,τι πιο πολύτιμο από τη φύση για να προσφέρουμε αυτό που είναι πολύτιμο για σας: το αίσθημα της ασφάλειας. ΑΠOΛΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ Από την

Διαβάστε περισσότερα

KABAΛΑ...πο λη μαγικη

KABAΛΑ...πο λη μαγικη KABAΛΑ...πο λη μαγικη Ε να αμφιθε ατρο γεμα το ζωντα νια. Απο το ο ρος Συ μβολο σε υπε ροχες παραλι ες. Αρχο ντισσα της Μακεδονι ας. Τη λα τρεψαν επισκε πτες, περιηγητε ς, ξε νοι και Ε λληνες. Τη λα τρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη

Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη www.goldendoor.gr Μετατρέψαμε την ασφάλεια σε τέχνη Συλλέγουμε ό,τι πιο πολύτιμο από τη φύση για να προσφέρουμε αυτό που είναι πολύτιμο για σας: το αίσθημα της ασφάλειας. ΑΠOΛΥΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜOΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε μας στην ιστοσελίδα www.manousisdoors.gr, στο facebook ή επισκεφτείτε μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Βρείτε μας στην ιστοσελίδα www.manousisdoors.gr, στο facebook ή επισκεφτείτε μας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Μανούσης Ευ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ξεκίνησε το 1996 και με γνώμονα τη συνέπεια και την πρωτοπορία συνεχίζει να εξελίσσεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγοντας προσεκτικά τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης Η Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - PROFIL είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης πόρτας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας

Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος καταλόγου (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες,

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

öõóéêü, ãéá ìéá æùþ! Συστήματα Γερμανικών ξύλινων κουφωμάτων

öõóéêü, ãéá ìéá æùþ! Συστήματα Γερμανικών ξύλινων κουφωμάτων öõóéêü, ãéá ìéá æùþ! Συστήματα Γερμανικών ξύλινων κουφωμάτων Περιεχόμενα 7 Προφίλ εταιρείας 8 Πιστοποιήσεις 10 Ξύλο και τα ωφέλη του 12 Ξύλο και διαχρονικότητα 13 Ξύλο και περιβάλλον 14 Το ξύλο στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

WOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

WOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ WOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ INTERIOR & SECURITY DOORS design studio 23210 52010 Ιστορία Η εταιρία EURODOOR ιδρύθηκε στις Σέρρες το 1968 και δραστηριοποιείται στο χώρο των ξύλινων κατασκευών. Απο

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακισμένες πόρτες Steel security doors

Θωρακισμένες πόρτες Steel security doors Θωρακισμένες πόρτες Steel security doors Ασφάλεια με πραγματικές δοκιμές Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΛΗ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΧΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

À π À º ø ª l ƒ l À π l À

À π À º ø ª l ƒ l À π l À À π À º ø ª l ƒ l À π l À Η εταιρεία Δανέλης Αλέξανδρος και ΣΙΑ ΕΒΕΕ ιδρύθηκε το 1983, αριθμώντας 27 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο των ξύλινων κατασκευαστικών επενδύσεων. Το εργοστάσιο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΕΛΕΓΧΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθρέπτες μπάνιου πολυτελείας

Καθρέπτες μπάνιου πολυτελείας Καθρέπτες μπάνιου πολυτελείας Η εταιρεία NOVA GLASS δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην επεξεργασία γυαλιού και την κατασκευή καθρεπτών και καμπινών μπάνιου. Έχοντας ως στόχο την ποιότητα και τις ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ R12 2013

KATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ R12 2013 KATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ R12 2013 ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ - ΕΡΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα