Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη"

Transcript

1 :. ;. ).*.+. Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No !"#$%&'& ( )*#+*,%-./ /,*0"%"$ 12/ /,3 0/ 4&230"#/,#*6320/ 78%*9 0* *,*$*, )"0- /,3 ",+.-%9'& )" 48%%/ )"%/)$2&:, ;#&<+)*,*+"$0/+ "9#1=: <0&2 ",+,%*,*+$/ /%%-./+ <",*%%1: -%%":./0/<."91:. >0&2,/#*8</ "#?/<$/ /7+*%3?&<& )*#+*,%/.A2 ","2B9)12=2 )" )"%/)$2&, *2*)/<0+.*8,-;*9: C6 mm,,*9,#*"#;30/2 /,3 0/ 0#$/ "%%&2+.- <8)4=2/ Ι. Α. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ )" 0/ "9#=,/6.-,#309,/ (DE). F/ /,*0"%1<)/0/ 1B"+7/2 Λέκτορας 30+ & Α.Π.Θ. <".-)'& 0=2 )*#+*,%/.A2 /,3 0/ B8* "#?*<0-<+/./+ * "?.-#<+*: "4"%.9<)3: 0=2 )*#+*,%/.A2./+ /,3 0/ 0#$/ "#?*<0-<+/, /20/,*.#+230/2 <0+: 0=2 DE,*9 Περίληψη /2/41#*20/+ Η μοριοπλάκα <0& αποτελεί 0*9 ένα,#*6320*: από τα φθηνότερα <" "<=0"#+.*8: προϊόντα ;A#*9: ξύλου./+ το 9,3 οποίο, 7&#1: μετά από επικάλυψη G%": με *+ φύλλα )*#+*,%-.": μελαμίνης, 3)=: χρησιμοποιείται,/#*9<$/</2 )"?/%80"#& ευρέως στην./0- επιπλοποιία,-;*: B+3?.=<& αλλά και /,3 σε 0&2 πολλές )1?+<0& άλλες κατασκευές. (C0%) Στην παρούσα,*9 B$B"0/+ εργασία /,3 0* έγινε DE ποιοτική 3C2-?+/ αξιολόγηση 0*9,#*6320*: μοριοπλακών <" επενδυμένων με μελαμίνη, ονομαστικού πάχους 16 mm, που προερχόταν από τα τρία ελληνικά εργοστάσια παραγωγής, σύμφωνα με 9?#-,"#+H-%%*20/. ( B82/)&,*9 0&2 H$B/:, τα ευρωπαϊκά,*9 1?+2" πρότυπα )" H-<& (ΕΝ). 0*,#309,* Τα αποτελέσματα DE 320, έδειξαν /,3 0&2 ότι ",+4-2"+/ η αντοχή 0=2 σε κάμψη )*#+*,%/.A2 των μοριοπλακών.9)-2&." από /,3 τα δύο C32εργοστάσια E 1=: C4 και E, ο εγκάρσιος "2A /,3 0+: εφελκυσμός,%"9#1: 0*9: των /,3 μοριοπλακών 72 E 1=: και 988 από E. τα τρία εργοστάσια, ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των ΕΝ που αναφέρονται στη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους και υπό ξηρές συνθήκες. Όλες οι μοριοπλάκες όμως παρουσίασαν μεγαλύτερη κατά πάχος διόγκωση B. από τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή (10%) που δίδεται από το ΕΝ 312- για, χρήση &'-.'/' του προϊόντος '012$34 σε $( υγρό $670%8%-/'( περιβάλλον. Η 2%3 δύναμη 1&79:6 που '2; απαιτήθηκε για $%3 την εξαγωγή 19 %3 '9<0' βίδας, που 62&"':6 έγινε με βάση #'9 το $0 πρότυπο $670%8%-/' ΕΝ 320, $' $"8 από την επιφάνεια των μοριοπλακών κυμάνθηκε από 132 Ν έως 2'&'-=->( 14 Ν, ενώ από 2&%?;0$=0 τις πλευρές τους από, 72 Ν έως 988 0"=0 Ν. B7'0<0 #'$6&-':/'( $%3 :6 :30.3':B; B6 $0 2&;%.% $( 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7B6/'( 2%3 2"$376 $0 2'&':#63> %9#%0%B9#<0, '0C6#$9#<0 #'9 :30C6$9#<0 :3-#%88$9#<0 %3:9<0, 6/76 =( '2%$"86:B' %9.30'$;$$6( '49%2%/:( Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που άρχισε από $%3 0' #'9 % '&9CB;( $=0 τα τέλη του 19 ου αιώνα, επηρέασε και την τεχνολογία παραγωγής προϊόντων 2%3 2'&1-%0$'9 ξύλου. Η '2; εφεύρεση $% νέων 0' μηχανών ' &%?;0$=0 :3067<(. κατεργασίας )#;B του ξύλου #'9 σε συνδυασμό B9#&<0.9':$1:6=0 με την πρόοδο > #'#>( της 2%9;$$'( χημείας, που 2%3 πέτυχε.60 την παρασκευή > οικονομικών, 7&:/B636 B;0% ανθεκτικών και εύχρηστων συνθετικών συγκολλητικών ουσιών, -9' '2%$"86:6 $0 $0 2'&'-=-> είχε ως αποτέλεσμα οι δυνατότητες αξιοποίησης του ξύλου να αυξηθούν 3D8>( δυναμικά '4/'(. και ο E' αριθμός 2&%?;0$' των προϊόντων '3$1 2&%?;0$=0 7'&'#$&/F%0$'9 που παράγονται από =( το ξύλο να > :3-#%88B"0' αυξάνει συνεχώς. 2&%?;0$' Ακόμη και ξύλο μικρών διαστάσεων ή κακής ποιότητας που δεν αξιοποιούνταν ή χρησίμευε μόνο για καύση αποτέλεσε την πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως σύνθετα ή συγκολλημένα προϊόντα ξύλου και παράγονται κυρίως σε σχήμα πλάκας με μεγάλη επιφάνεια και μικρό σχετικά πάχος (μοριοπλάκες, ινοπλάκες, αντικολλητά κ.ά.). Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών αποτελεί η δυνατότητα να προκαθοριστούν, κατά τη διαδικασία της παραγωγής οι ιδιότητες που θα έχουν Μοριοπλάκες Σήμερα στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί ένα πλήθος Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: #'9 2'&1-%0$'9 #3&/=( :6 :7>B' 281#'( B6 B6-18 Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη 629A1069' #'9 B9#&; :76$9#1 217%( (B%&9%281#6(, 90%281#6(, '0$9#%88$1 #.1.). G0' '2; $' :B'0$9#;$6&' 286%06#$>B'$' $=0 2&%?;0$=0 '3$<0 '2%$686/.30'$;$$' 0' #'$1 $0.9'.9#':/' $( 2'&'-=->(, %9 9.9;$$"( 2%3 C' "7%30. B.B. 1=<:=!E;F(A H>B6&' :$ #> '-%&1 #3#8%A%&6/ "0' 28>C%( 2&%?;0$=0 )01B6:' :$' 2&%?;0$' '3$1 6/0'9 #'9 B%&9%281#' (> B%&9%:'0/.') %2%/' '2; $% 1966 προϊόντων ξύλου. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά είναι και η 2'&1-6$'9 #'9 :$0 I881.'. J'$':#631F6$'9 32; B%&A> μοριοπλάκα (ή μοριοσανίδα) η οποία από το 1966 παράγεται και στην '2; Ελλάδα. 4&1 438%$6B'7/.9' Κατασκευάζεται $' υπό %2%/', μορφή B6$1 πλάκας '2; 281#'( D6#':B; από ξηρά B6 ξυλοτεμαχίδια :3-#%88$9#> τα %3:/', οποία, :3B29"F%0$'9 μετά από ψεκασμό :6 C6&B> με 2&":' συγκολλητική -9' 0' 629$637C6/ ουσία, συμπιέζονται $%3( σε :3-#;88: θερμή πρέσα [3, για 14]. να επιτευχθεί η μεταξύ τους συγκόλληση [3, 14].!$2/./: )*#+*,%/.A2 <" C000 m³ Πίνακας 1: Παραγωγή μοριοπλακών σε 1000 m³. Table C. Particleboard production in C000m m³ Table 1: Particleboard production in 1000m m³ I881.' - Greece I3&<2 -Europe J;:B%( - World source: - source: FAOSTAT FAOSTAT Η μοριοπλάκα έχει πολλά πλεονεκτήματα και γι αυτό η, B%&9%281#' "769 2% %06#$>B'$' #'9-9K '3$; βιομηχανική παραγωγή της έχει μια συνεχή ανοδική πορεία L9%B7'09#> (Πίνακας 1). 2'&'-=-> Βασικό πλεονέκτημα $( "769 B9' είναι :3067> ότι '0%.9#> έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 1). M':9#; ως 286%0"#$B' πρώτη ύλη ξύλο 6/0'9 μικρών ;$9 "769 διαστά- $0 2%&6/' (*/0'#'(.30'$;$$' σεων και κατώτερης 0' 7&:9B%2%96/ ποιότητας, =( 2&<$ και υπολείμματα B9#&<0 πριστηρίων και εργοστασίων παραγωγής ξυλοφύλλων και.9':$1:6=0 #'9 #'$<$6&( 2%9;$$%(, #'C<( #'9 αντικολλητών. Θεωρητικά βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα 32%86/BB'$' να χρησιμοποιηθεί 2&9:$&/=0 οποιοδήποτε #'9 6&-%:$':/=0 υλικό λιγνινοκυτταρινικής 2'&'-=->( μορφής. Ιδιαιτέρας #'9 '0$9#%88$<0. σημασίας είναι βεβαίως +6=&$9#1 το ότι L6L'/=( η παραγωγή της.30'$;$$' μοριοπλάκας 0' προκαλεί 7&:9B%2%9C6/ ελάχιστη ρύπανση %2%9%.>2%$6 του 321&769 αέρα, χρειάζεται λίγο νερό και έχει χαμηλή απαίτηση σε 389#; %#3$$'&909#>( B%&A>(. N.9'9$"&'( :B':/'( ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται εμφανή στο συνολικό L6L'/=( κόστος παραγωγής $% ;$9 του 2'&'-=-> προϊόντος $( που B%&9%281#'( είναι αρκετά 6/0'9 2&%#'86/ χαμηλότερο 68179:$ από άλλα προϊόντα $%3 ξύλου '"&', [3, 7&691F6$'9 4, 14, 1]. 8/-% 06&; Τα κυριότερα στάδια παραγωγής των μοριοπλακών, τα οποία και διαμορφώνουν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά τους, περιλαμβάνουν τη μορφή και το μέγεθος των ξυλοτεμαχιδίων που θα παραχθούν, τη συγκολλητική ουσία και άλλα πρόσθετα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα στρωματωθεί το αναμιγμένο υλικό. Η διαδικασία όμως παραγωγής των μοριοπλακών είναι αρκετά πολύπλοκη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υπεισέρχονται σ αυτήν και οι οποίοι αφ ενός μεν επιδρούν στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (Σχήμα 1) αφ ετέρου δε καθορίζουν το κόστος παραγωγής [2, 7, 10]. Οι μοριοπλάκες είναι κατάλληλες για πολλές χρήσεις κυρίως όμως χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία, συνήθως μετά από επικάλυψη με διακοσμητικά ξυλόφυλλα ή με

2 18 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 μελαμίνη. Η επικάλυψη μελαμίνης, η οποία στη χώρα μας εισάγεται, παράγεται με τον εμποτισμό είδους χαρτιού στην πολυμερή ουσία μελαμίνη φορμαλδεύδη. Εφαρμόζεται βιομηχανικά σε έτοιμες μοριοπλάκες και προσδίδει στο προϊόν επιφάνειες λείες και ανθεκτικές, οι οποίες δεν χρειάζονται βαφή ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα ιδανικό προϊόν για ράφια και άλλα εσωτερικά τμήματα επίπλων κουζίνας, C:!/#-?*20": ιματιοθηκών,*9 ",+B#*82 και άλλων <0&2 αποθηκευτικών,*+30&0/ 0=2 )*#+*- κατασκευών αλλά και για οικονομικότερη κατασκευή όλων των,%/.a2 Figure ειδών των C: Factors επίπλων. that affect the quality of particleboards Σχήμα 1: Παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των μοριοπλακών. #'9 "769 7'B8> '2'/$: :6 60"&-69'. E' 286%06#$>B'$' Figure 1: Factors that affect the quality of particleboards. '3$1 -/0%0$'9 6BA'0> :$% :30%89#; #;:$%( 2'&'-=->( $%3 2&%?;0$%( 1.2. Ποιότητα 2%3 6/0'9 '&#6$1 7'B8;$6&% '2; 188' 2&%?;0$' [3, 4, 14, 1]. E' Στην #3&9;$6&' αγορά προσφέρεται :$1.9' 2'&'-=->( μεγάλη $=0 ποικιλία B%&9%28'#<0, μοριοπλακών $' %2%/' με επένδυση #'9.9'B%&A<0%30 μελαμίνης. Οι %3:9':$9#1 ιδιότητες τους, $' 7'&'#$&9:$9#1 οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάμεσα στα προϊόντα, αποτελούν $%3(, σημαντικό 26&98'BL10%30 δείκτη της καταλληλότητά $ B%&A> #'9 τους $% για B"-6C%( τις διάφορες $=0 438%$6B'79./=0 χρήσεις αλλά επιδρούν 2%3 C' και στην ποιότητα $ :3-#%88$9#> των κατασκευών. %3:/' #'9 Ο 188' έλεγχος 2&;:C6$' των ιδιοτήτων 389#1 2%3 των C' μοριοπλακών πραγματοποιείται σύμφωνα #'9 $%0 $&;2% B6 $%0 %2%/% με πρότυπα C' :$&=B'$=C6/ που έχουν εκπονηθεί $% '0'B9-B"0% από ειδικούς 389#;. φορείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρμόδιος φορέας για την, εκπόνηση.9'.9#':/' και ;B=( έκδοση 2'&'-=->( προτύπων $=0 από B%&9%28'#<0 το 1983 είναι 6/0'9 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός #'9 Τυποποίησης 321&7%30 2%88%/ (CEN). 2'&1-%0$6( Στα πλαίσια 2%3δε 3269:"&7%0$'9 της διαδικασίας :K '3$>0 ολοκλήρωσης #'9 %9 %2%/%9 της εσωτερικής 'AK 60;( B60Ευρωπαϊκής '&#6$1 :$0 αγοράς, 2%9;$$' και προκειμένου $=0 2'&'-%B"0=0 να εξασφαλισθεί 2&%?;0$=0 (H7>B' αφ ενός 1) μεν 'AK η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και 6$"&%3 αφ ετέρου.6 #'C%&/F%30 η προστασία $% #;:$%( των εργαζομένων 2'&'-=->( [2, και 7, των 10]. καταναλωτών, O9 B%&9%281#6( η Ευρωπαϊκή 6/0'9 Ένωση #'$18886( έχει εκφράσει -9' 2%88"( με ψήφισμα 7&>:69( στις #3&/=( ;B=( ένα θεσμικό πλαίσιο :$0 για την 62928%2%9/', ποιότητα, :30>C=( το οποίο B6$1 είναι '2; γνωστό 629#183D ως νέα B6 προσέγγιση..9'#%:b$9#1 Για την 438;A388' εναρμόνιση > B6 των προτύπων με την νέα προσέγγιση η Ε.Ε. εκδίδει οδηγίες, B68'B/0. στις οποίες, 629#183D αναφέρονται B68'B/0(, οι απαιτήσεις %2%/' κατά :$0 κατηγορία 7<&' B'( προϊόντων. Από 2'&1-6$'9 τις οδηγίες B6 $%0που 6B2%$9:B; έχουν εκδοθεί 6/.%3( μέχρι σήμερα, :$0 69:1-6$'9, 2%83B6&> τις μοριοπλάκες %3:/' αφορά B68'B/0 μόνο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ, IA'&B;F6$'9 η οποία L9%B7'09#1 αναφέρεται στα :6 "$%9B6( προϊόντα B%&9%281#6( των δομικών #'9 κατασκευών. 2&%:./.69 :$% 2&%?;0 629A10696( 86/6( #'9 '0C6#$9#"(, %9 %2%/6(.60 7&691F%0$'9 L'A> > &'9$"&= 62646&-':/'. I/0'9 "0' 9.'09#; 2&%?;0-9' &1A9' #'9 188' 6:=$6&9#1 $B>B'$' 62/28=0 #%3F/0'(, 9B'$9%C#<0 #'9 188=0 '2%C#63$9#<0 Σύμφωνα με τις αρχές της νέας προσέγγισης, η εφαρμογή των προτύπων από τους κατασκευαστές είναι εθελοντική αλλά μόνο τα προϊόντα που πληρούν κάποιες βασικές απαιτήσεις μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Έτσι ανάμεσα 2 στα πρότυπα που ήδη έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την οδηγία της εναρμόνισης, περιλαμβάνονται και πρότυπα που αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των ιδιοτήτων των B.2. ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται [11]. Το H$0 πρότυπο '-%&1ΕΝ 2&%:A"&6$' :1996, B6-18 που έχει 2%9#98/' εκπονηθεί B%&9%28'#<0 γι αυτό το B6σκοπό, 62"0.3: αναφέρεται B68'B/0(. στις O9απαιτήσεις 9.9;$$6( $%3(, των μοριοπλακών, %9 %2%/6( B2%&6/ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αντικειμένων εσωτερικής χρήσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και '01B6:' :$' 2&%?;0$', :B'0$9#; τα έπιπλα..6/#$ Εξετάζοντας $( #'$'888;$$1 τις απαιτήσεις $%3( του -9' προτύπου $9(.91A%&6( αυτού 7&>:69( ως προς '881 τις απαιτήσεις #'9 :$0 των 2%9;$$' προγενέστερων $=0 #'$':#63<0. γερμανικών O προτύπων "86-7%((DIN), $=0παρατηρούμε 9.9%$>$=0 ότι η $=0 απαίτηση B%&9%28'#<0 σε στατική κάμψη έχει μειωθεί, συνεχίζοντας την πορεία μείωσης τους 2&'-B'$%2%96/$'9 B6 2&;$32' 2%3 "7%30 [12], ενώ η απαίτηση σε εγκάρσιο εφελκυσμό συνεχίζει να 6#2%0C6/ παραμένει '2; σταθερή. A%&6/(. H$0 I3&=2'?#> G0=:, '&B;.9%( Ερευνητικές A%&"'( -9' εργασίες $0 6#2;0: αξιολόγησης #'9 "#.%: της ποιότητας των '2; εγχώριων $% 1983 μοριοπλακών 6/0'9 % I3&=2'?#;( άνευ επικάλυψης, O&-'09:B;( έχουν E32%2%/:( γίνει σε μοριοπλάκες παραγωγής 1977 και 1984[(8, 9, 13] σύμφωνα (CEN). H$' 28'/:9'.6 $(.9'.9#':/'( %8%#8>&=:( $( με τα γερμανικά πρότυπα (DIN), ενώ δεν υπάρχει σχετική 6:=$6&9#>( μελέτη για μοριοπλάκες I3&=2'?#>( επενδυμένες '-%&1(, #'9με 2&%#69B"0%3 φύλλα μελαμίνης. 0' 64':A'89:C6/ Από τα έξι εργοστάσια 'A 60;( B60 παραγωγής μοριοπλακών.9'#/0: που $=0 προϊόντα τους #'9 μελετήθηκαν $=0 32&6:9<0 στις #'9 εργασίες 'A 6$"&%3 αυτές, σήμερα 2&%:$':/' βρί- 2&%?;0$=0 σκονται σε λειτουργία μόνο τρία, ενώ το ένα από αυτά δεν $=0 6&-'F%B"0=0 #'9 $=0 #'$'0'8=$<0, I3&=2'?#> υπήρχε το G0=: Σκοπός "769 της 6#A&1:69 παρούσας B6 εργασίας D>A9:B' είναι :$9( η αξιολόγηση "0' της C6:B9#; ποιότητας 28'/:9% των επενδυμένων -9' $0 2%9;$$' με μελαμίνη $% %2%/% 6/0'9 μοριοπλακών -0=:$; =( ελληνικής 2."G8//#G&. παραγωγής, P9' που $0 αποτελούν 60'&B;09: βασικό $=0 υλικό για B6 την *8' επιπλοποιία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). $0 0"' 2&%:"--9: I.I. 6#./.69 %.-/6( :$9( %2%/6( '0'A"&%0$'9 %9 '2'9$>:69( #'$1 #'$-%&/' 2&%?;0$=0. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ )2; $9( %.-/6( 2%3 "7%30 6#.%C6/ B"7&9 :>B6&', $9( B%&9%281#6( 'A%&1 B;0% %.-/' 89/106/IOJ %2%/' Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη προερχόταν '0'A"&6$'9 :$' 2&%?;0$' $=0.%B9#<0 #'$':#63<0. από τα τρία ελληνικά εργοστάσια παραγωγής μοριοπλακών. Τα εργοστάσια B6 $9( '&7"( αυτά με $( αλφαβητική 0"'( 2&%:"--9:(, σειρά ήταν τα 6A'&B%-> εξής: ΑΚΡΙΤΑΣ $=0 (Αλεξανδρούπολη), '2; $%3( #'$':#63':$"( ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ 6/0'9 6C68%0$9#> (Θεσσαλονίκη) '881 και B;0% ΣΕΛΜΑΝ $' 2&%?;0$' (Χαλκίδα). 2%3 Η προμήθεια #12%96( του υλικού έγινε το 2002 από εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης από πλάκες ονομαστικού πάχους 16 mm, επειδή L':9#"( '2'9$>:69( 0'.9'$/C60$'9 :$0 '-%&1. G$:9 αυτές '01B6:' χρησιμοποιούνται :$' 2&;$32' συχνότερα 2%3 >. στην "7%30 επιπλοποιία. 6#2%0C6/ Το υλικό σημειώθηκε B6 $0 %.-/' με τα $( γράμματα 60'&B;09:(, Α, Β 26&98'BL10%0$'9 και Γ ανάλογα με #'9 το 2&;$32' εργοστάσιο 2%3 παραγωγής, '0'A"&%0$'9 αλλά :$9( χωρίς 68179:$6( αντίστοιχη '2'9$>:69( σχέση με την παραπάνω σειρά. $=0 9.9%$>$=0 $=0 B%&9%28'#<0 '018%-' B6 $0 7&>: Για την αξιολόγηση της ποιότητας των μοριοπλακών 2%3 προσδιορίστηκαν, 2&%%&/F%0$'9 [11]. μετά E% από 2&;$32% κλιματισμό IQ 312-3:1996, των δειγμάτων 2%3σε "769 συνθήκες 6#2%0C6/ σχετικής -9 '3$; υγρασίας $%0 (6 :#%2;, ± ) %'0'A"&6$'9 και θερμοκρασίας :$9( '2'9$>:69( (20±2)º C, οι $=0 ιδιότητες B%&9%28'#<0 : 2%3 2&;#69$'9 0' α) Υγρασία των δοκιμίων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό :$0 #'$':#63> '0$9#69B"0=0 πρότυπο ΕΝ 322: :=$6&9#>( β) Πάχος 7&>:( των μοριοπλακών :$' %2%/' :3B26&98'BL10%0$'9 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό #'9 $' "2928'. πρότυπο I46$1F%0$'( ΕΝ 32:1993, $9( με '2'9$>:69( μετρήσεις $%3 που έγιναν σε όλα γενικώς 2&%( τα $9( δοκίμια. '2'9$>:69( $=0 2&%-60":$6&=0 =( -6&B'09#<0 (DIN), ;$9 '2'/$: :6 :$'$9#> #1BD "769 B69=C6/, :3067/F%0$'( $0 2%&6/' B6/=:( $%3( [12], 60< '2'/$: :6 6-#1&:9% 6A68#3:B; :3067/F69 0' 2'&'B"069 :$'C6&>.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Πίνακας 2: Ιδιότητες!$2/./: μοριοπλακών 2: IB+30&0": )*#+*,%/.A2 ( : μέση τιμή, ( x s ::τυπική )1<& απόκλιση, s n :/,3.%+<&, αριθμός δοκιμίων). n : /#+)3: B*.+)$=2) Table 2: Properties Table 2: of Properties particleboards of particleboards (: mean, s: standard ( x : average, deviation, s: standard n : number deviation, of samples). n : samples number) N.9;$$' I&-%:$1:9% ) x s n M x s n P x s n V-&':/' ( %) *17%( ( mm) *3#0;$$' ( g/cm³) )0$%7> :6 J1BD I )0$%7> :6 J1BD NN )0$%7> :6 J1BD (N+NN) )0$%7> :6 I-#. IA68 W9;-#=: (%) 24 h *&%:&;A: 24 h (%) '2; $0 629A1069' (N) ) 2863&1 (N) M 2863&1 (N) )+M 2863&"( (N) γ) Πυκνότητα των μοριοπλακών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 2%3 πρότυπο >$'0 ΕΝ 3D8;$6& 323:1993 '2; και '3$> υπολογίστηκε 2%3 L&"C#6 επίσης σε η) Αντοχή B68"$6( σε εξαγωγή (H7>B' βίδας 3), :3067/F%0$'( με βάση το πρότυπο $0 ΕΝ δοκίμια g/cm³ 0' "7%30 όλα %9 γενικώς B%&9%281#6( τα δοκίμια $=0. /.9=0 6&-%:$':/=0 :6 '34$9#> 320:1993, $1: 2%3το 2'&'$&>C#6 οποίο αναφέρεται :6 στον έλεγχο :76$9#> της ιδιότητας δ) Αντοχή σε στατική κάμψη (μέτρο θραύσης) σύμφωνα αυτής στις ινοπλάκες. Μέχρι τη διεξαγωγή όμως του ελέγχου με 2:>8?.#+<& το ευρωπαϊκό 0=2 0+)A2 πρότυπο 0=2 ΕΝ 310: =2 )*#+*,%/.A2 Ο έλεγχος έγινε με 3. δεν!9.230&0/ είχε δημοσιευθεί )*#+*,%/.A2 αντίστοιχο 0=2 "#?*<0/<$=2 ευρωπαϊκό J, K πρότυπο./+ για τις 0&:,/#*8</: δοκίμια διαστάσεων 1#"92/: )" 0+: 0 mm "%-;+<0": x 370 mm σε δύο 0=2 διευθύνσεις L./0-0/ μοριοπλάκες 10& C984 [8] παρ./ όλο που (,/#*8</ η ιδιότητα "#?/<$/) αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 3: Density για of την particleboards χρήση του προϊόντος from the στην A, B επιπλοποιία. and L Εξάλ-,#*08,=2 στο DE επίπεδο της πλάκας (I: κάθετα και II: παράλληλα προς Figure το μήκος της αρχικής πλάκας). λου οι ομάδες εργασίας εκπόνησης των προτύπων για τα δύο Figure 2:Comparison of property values of tested factories in the years 1984 [8] and 2002 (present work) ε) Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 319: 1993, με δοκίμια τετραγωνικής μορ- δοκιμών τους είναι κοινοί. Κατά τον έλεγχο προσδιορίστηκε αυτά προϊόντα συνενώθηκαν λόγω του ότι πολλοί μέθοδοι particleboards with the minimum requirements of DE standards φής διαστάσεων πλευράς (0±1) mm, στα οποία συγκολλήθηκαν αμφίπλευρα, με θερμοπλαστική συγκολλητική ουσία, 0.72 επιφάνεια και δύο διαδοχικές πλευρές των δοκιμίων η δύναμη που απαιτήθηκε για την εξαγωγή βίδας από την 23*,04,.'(6 )'&*+,"%-./*01-!"#$%&'( μεταλλικά πλακίδια στ) Κατά πάχος 0.7 διόγκωση σύμφωνα 20 με το ευρωπαϊκό 0.68 $ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ πρότυπο ΕΝ 317:1993, με δοκίμια τετραγωνικής μορφής $ 2002 $ διαστάσεων πλευράς 0.4 (0±1) mm, τα οποία για 24 ώρες εμβαπτίστηκαν μέσα 0.3 σε νερό θερμοκρασίας 20±2 ο C Στον Πίνακα 2 δίδονται οι μέσες τιμές των ιδιοτήτων 0.64 $0 $0 0.2 ζ) Προσρόφηση 0.$ νερού η οποία διεξήχθη ταυτόχρονα με 0.6 που μελετήθηκαν, χωριστά για κάθε εργοστάσιο ενώ στον 0 τον προσδιορισμό 0 της κατά πάχος 0διόγκωσης και στα ίδια Πίνακα 3! κατατάσσονται " οι μοριοπλάκες # με ποιοτικά κρι- N/mm2 N/mm2 % *3#0;$$' g/cm 3

4 )0$%7> :6 J1BD (N+NN) ( x : )1<& s /,3.%+<&, )0$%7> n :6 : /#+)3: I-#. IA68 B*.+)$=2) B68"$[12]. ds ( x : average, s: standard deviation, n : samples number).) H 68179:$ 629$&62$> $9B> $( '0$%7>( :6 #1BD W9;-#=: 24 h (B"$&% -9' $9( B%&9%281#6( 217%3( 16 mm ) 20 M P Τεχν. Χρον. 20 Επιστ Έκδ. ΤΕΕ, 0.4 V, τεύχ , 10. Tech. Chron. 2.4 Sci. J. 19 TCG, V, No 1-2 (%) B6 $9( '2'9$>:69( $%3 2&;$32%3 IQ 312-3:1996, s n x s n x s n *&%:&;A: 24 h 2%3 :3B26&98'BL1069 #'9 $' "2928', #'C%&/F6$'9 : τήρια 7.6 για κάθε 0.18 ιδιότητα. 1 (%) Στο 7.62 Σχήμα παρουσιάζονται τα N/mm². δ) H O9 ελάχιστη B%&9%281#6( επιτρεπτή ) #'9 τιμή P της '0$'2%#&90;$'0 αντοχής σε κάμψη :$9( αποτελέσματα που προσδιορίστηκαν, σε σύγκριση με τις (μέτρο θραύσης) για τις μοριοπλάκες πάχους 16 mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις )0$%7> 0.01 των ευρωπαϊκών 64'-=->( προτύπων L/.'( μόνο για τις ιδιότητες που προβλέπονται '2; $0 629A1069' 40 απαιτήσεις 0.68 (N) και στις οποίες 40 το προϊόν $%3( συμπεριλαμβάνει :$' 62/26.' και τα έπιπλα, καθορίζεται B686$<0 [8, σε 9], 132'&;8% N/mm². '2'9$>:69( $% απαιτήσεις 20 του.9'$&<0$'( πρότυπου B189:$' 8.8 ΕΝ 312-3:1996, $0 '0$%7> 20 που πρέπει να ανταποκριθεί. $0 Οι μοριοπλάκες B6/=: $=0 Α '2'9$>:6=0 και Γ ανταποκρίνονταν ('2; 1 :6 13 στις N/mm²). απαιτήσεις, Με βάση 1.18 αυτά ) 2863&1 τα 20 αποτελέσματα 19.6 (N) 1.41 είναι 99.0 δυνατόν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις για κάθε ιδιότητα που επίπεδα προηγούμενων μελετών [8, 9], παρά τη μείωση '0$%7> του προτύπου ;B=( $( διατηρώντας B%&9%281#'( μάλιστα M L&"C#6 την αντοχή B69=B"0 τους #'9 στα προσδιορίστηκε: #3B10C# α) Η υγρασία M των 2863& δειγμάτων (N) των απαιτήσεων #%0$1 (από :$% 1 62/26.% σε 13 N/mm²). $=0 '2'9$>:6=0. Η αντοχή όμως E' κυμάνθηκε εντός των επιτρεπτών ορίων )0$%7> (% 64'-=->( - 13%) του L/.'( ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ :30%89#1 στο επίπεδο #'9των 2&%( απαιτήσεων. Τα ανωτέρω :$% αποτελέσματα 62/26.% $( '0=$"&= της μοριοπλάκας '2%$68":B'$' Β βρέθηκε μειωμένη $0 B68"$ και κυμάνθηκε $( 9.9;$$%( κοντά : Η )+M υγρασία 2863&"( 40 αυτή ήταν (N) λίγο 2.07 χαμηλότερη 40 από την B%&9%281#'(. αφορούν στη I46$1F%0$'( μελέτη της ιδιότητας $' '2%$68":B'$' συνολικά 7=&9:$1 και προς -9' τις αντίστοιχη που μετρήθηκε παλαιότερα σε μοριοπλάκες των δύο διευθύνσεις στο επίπεδο της μοριοπλάκας. Εξετάζοντας ίδιων εργοστασίων από τις οποίες όμως απουσίαζε η επένδυση μελαμίνης g/cm³ 2%3 [13]. #1C τα χωριστά για ;$9 κάθε :6 διεύθυνση ;86( $9( B%&9%281#6( διαπιστώθηκε '0$%7> >$'0 3D8;$6& '2; '3$> 2%3 L&"C#6 ότι σε όλες 2'&1888' τις B68"$6( μοριοπλάκες 2&%( $0 (H7>B' η αντοχή &%> 2'&'-=->( 3), :3067/F%0$'( παράλληλα >$'0 προς $0 β) Το πάχος όλων των μοριοπλακών ήταν μεγαλύτερο τη ροή παραγωγής B6 '2%$"86:B' ήταν μεγαλύτερη #'9 '0$%7> με αποτέλεσμα $( B%&9%281#'( και η ' "7%30 %9 B%&9%281#6( $=0 /.9=0 6&-%:$':/=0 :6 '34$9#> $1: 2%3 2'&'$&>C#6 :6 :76$9#> από 14.4 το ονομαστικό 0.4 πάχος πώλησης (16mm), ενώ η μεταβολή του για κάθε εργοστάσιο ήταν στα πλαίσια ανοχής καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. M αντοχή :$ της μοριοπλάκας '3$> Β 0' στην κατεύθυνση $9( αυτή '2'9$>:69( να υπερ- (±0.3mm) 2:>8?.#+<& του ευρωπαϊκού 0=2 0+)A2προτύπου 0=2 ΕΝ 312-1: =2 )*#+*,%/.A2 $%3 )*#+*,%/.A2 0=2 "#?*<0/<$=2 J, K./ &: γ) Οι,/#*8</: μοριοπλάκες 1#"92/: είχαν )" πυκνότητα 0+: "%-;+<0": από 0.68 g/cm³ 0=2 έως Πίνακας L./0-0/ 3: 10& Ποιοτική C984 [8] κατάταξη./ μοριοπλακών (,/#*8</ "#?/<$/) (1: καλύτερη, 3: χειρότερη).!$2/./: ,#*08,=2 g/cm³ DEπου ήταν υψηλότερη από αυτή που βρέθηκε να Figure )*#+*,%/.A2 (C:./%80"#&, 3: Density of particleboards from the A, B and L έχουν Figure οι μοριοπλάκες :Comparison των of ίδιων property εργοστασίων Table values σε of προηγούμενες particleboards μελέτες (Σχήμα with the 3), συνεχίζοντας minimum requirements την αυξητική of τάση DE tested factories 3: Quality in the years classification ;"+#30"#&) 1984 [8] and of particleboards 2002 (present (1: work) best, 3: Table 3.Quality worst). classification of particleboards (C: best, 3: worst ) που standards παρατηρήθηκε σε 20 προηγούμενη 77.9 σχετική 80.8 μελέτη[12] :#$%&%' B *,04,.'(6 )'&*+,"%-./*01-!"#$%&'( )0$%7> :6 J1BD (B"$&% P ) M )0$%7> 0.68 :6 I-#1&:9% IA68#3:B; ) $984 M P $ '2; $0 629A1069' ) 2002 M P $ $0 $0 0.3 '2; $9( 2863&"( M ) P $ 0.6 *%:%:$;.9;-#=:( 24 h P M ) 3 L&"C#6 0 B68"$6( 0 (H7>B' 3), :3067/F%0$'( 0 $0! " # *%:%:$; 2&%:&;A:( 24h P ) M ':/=0 :6 '34$9#> $1: 2%3 2'&'$&>C#6 :6 :76$9#> +*,%/.A2 <"+: 0=2 f tested of DE &'( A B # N/mm2 N/mm2 Σχήμα 2: 3. Σύγκριση!9.230&0/ των )*#+*,%/.A2 τιμών των 0=2 ιδιοτήτων "#?*<0/<$=2 των μοριοπλακών J, K./+ L./0-0/ της 10& παρούσας C984 [8]./+ έρευνας 2002 με (,/#*8</ τις ελάχιστες "#?/<$/) απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ. Figure 3: Density of particleboards from the A, B and L Figure 2: Comparison of property values of tested particleboards factories with in the the years minimum 1984 requirements [8] and 2002 of (present ΕΝ standards. work) *3#0;$$' g/cm ! " # % $ Σχήμα 3: Πυκνότητα μοριοπλακών των εργοστασίων Α, Β και Γ κατά τα έτη 1984 [8] και 2002 (παρούσα εργασία). Figure 3: Density of particleboards from factories A, B and Γ in the years 1984 [8] and 2002 (present work). *3#0;$$' g/cm 3 6) ε), Η '0$%7> αντοχή $=0 των B%&9%28'#<0 μοριοπλακών :6 σε 6-#1&:9% εγκάρσιο 6A68#3:B; εφελκυσμό (6:=$6&9#> (εσωτερική'0$%7>), αντοχή), #3B10C#6 κυμάνθηκε '2; από N/mm² N/mm² "=( έως N/mm² και ικανοποιούσε την ελάχιστη απαίτηση του προτύπου ΕΝ 312-3:1996 που είναι 0.3 N/mm². Η ποιοτική N/mm² #'9 $ :$ '2'/$: $%3 κατάταξη IQ των μοριοπλακών 312-3:1996 2%3 ως προς 6/0'9 αυτή 0.3 την N/mm². ιδιότητα, 2%9%$9#> (Πίνακας#'$1$'4 3) ήταν αντίστροφα $=0 B%&9%28'#<0 ανάλογη =( του 2&%( μεγέθους '3$> $0 της 9.9;$$' πυκνότητάς (*/0'#'( τους, το 3) οποίο >$'0 έχει '0$/:$&%A' διαπιστωθεί '018%- και σε άλλες $%3 σχετικές έρευνες [, 6]. Σε σύγκριση με παλαιότερη μελέτη B6-"C%3( $( 23#0;$$1( $%3( $% %2%/% "769.9'29:$=C6/ [8] στη μοριοπλάκα Α παρατηρήθηκε αύξηση της αντοχής, #'9 ενώ :6 αντίθετα 1886( στη :76$9#"( Β αισθητή "&6306( μείωσή [, της. 6]. H6 B6 2'8'9;$6& στ) Στις B68"$ μοριοπλάκες [8] :$0μετά B%&9%281#' από 24ωρη ) 2'&'$&>C#6 εμβάπτιση σε νερό, παρατηρήθηκαν $( '0$%7>( 60< ποσοστά '0$/C6$' διόγκωσης :$0 M που '9:C$> κυμαίνονταν B6/=:> από 10,% έως 1%. Για την ιδιότητα, σύμφωνα με το ΕΝ $( :1996 που αναφέρεται στις μοριοπλάκες εσωτερικών χώρων :$) H$9( και επιπλοποιίας, B%&9%281#6( δεν B6$1 προβλέπονται '2; 24=&σχετικές 6BL12$9: απαιτήσεις αν 2'&'$&>C#'0 και επισημαίνει 2%:%:$1 ότι για ορισμένες.9;-#=:( χρήσεις 2%3 #3B'90;$'0 απαιτείται :6 06&;, ως επιπρόσθετη πληροφορία, να ελέγχεται και η κατά πάχος διόγκωση. Σύμφωνα όμως με το πρότυπο ΕΝ 312-4:1996, το οποίο αναφέρεται στις μοριοπλάκες για φέρουσες κατασκευές και χρήση σε ξηρές συνθήκες, το ποσοστό διόγκωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%, ενώ σύμφωνα με το '2; 10, 312-3:1 7<&=0 '2'9$>: '2'9$6/$ #'$ :1 A"&%3:6 2%:%:$; '0'A"&6 ' ;-#=: F), #'9 >$'.9'29:$< 629:B' 9.9;$$' ), $ &"( 132 Q 68179:$6 B%&9%28.9'29:$< 6/76 2'& 2863&9# 7=&9:$1.%#9B/=, 2% 64'-=-> $0 2% 6-#1&:9.6/70%0$ 6], $0 '0$/:$': 629A A>1 T6 9.9%$>$= 62"0.3:, 2

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No πρότυπο ΕΝ 312-:1997, το οποίο επίσης αναφέρεται στις μοριοπλάκες για φέρουσες κατασκευές αλλά για τη χρήση τους σε υγρές συνθήκες το ποσοστό διόγκωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% ζ) Η προσρόφηση νερού κυμαινόταν από 37% έως 43% και ήταν όμοια ή χαμηλότερη από την προσρόφηση που διαπιστώθηκε σε προηγούμενη έρευνα [13]. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι δεν προβλέπεται έλεγχος της ιδιότητας αυτής από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.. η) Η δύναμη που απαιτήθηκε για την εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια των μοριοπλακών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν που απαιτήθηκε από τις πλευρές της. Οι μέσες τιμές κυμαίνονταν αντίστοιχα από 132 Ν έως 14 Ν και από 72Ν έως 988 Ν, με τις ελάχιστες τιμές και στις δύο περιπτώσεις να ανήκουν στη μοριοπλάκα Γ. Σε παλαιότερη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ανάλογη συμπεριφορά αλλά η μοριοπλάκα Γ είχε παρουσιάσει καλύτερη αντοχή, ενώ η Β χειρότερη. Η πλευρική αντοχή στην εξαγωγή βίδας στην εξέτασή της χωριστά για καθεμία από δύο διαδοχικές πλευρές των δοκιμίων, παρουσίασε μικρότερης κλίμακας διαφορές. Η ποιοτική κατάταξη των μοριοπλακών ως προς την εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια τους ήταν ταυτόσημη με την ποιοτική κατάταξη βάση της αντοχής του στον εγκάρσιο εφελκυσμό και το μέγεθος της πυκνότητάς δείχνοντας, όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες [1, 6], τη θετική επίδραση της πυκνότητας στην αύξηση της αντίστασης των μοριοπλακών στην εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια τους. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των ιδιοτήτων των ελληνικής παραγωγής μοριοπλακών με επένδυση φύλλων μελαμίνης προκύπτει ότι: Η πυκνότητα όλων των μοριοπλακών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την πυκνότητα που προσδιορίστηκε σε προηγούμενη μελέτη. Οι μοριοπλάκες των εργοστασίων Α και Γ ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 312-3:1996 για το ελάχιστο όριο αντοχής σε κάμψη, ενώ η μοριοπλάκα Β που η αντοχή της ήταν κοντά στα όρια των απαιτήσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει με βεβαιότητα τη συμμόρφωση προς αυτές. Στην περίπτωση μάλιστα που η μοριοπλάκα αυτή έχει πιστοποιηθεί βάσει ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας η αβεβαιότητα αντανακλάται στην αξιοπιστία της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος. Όλες οι μοριοπλάκες ανταποκρίθηκαν στις ελάχιστες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) ως προς τον εγκάρσιο εφελκυσμό. Η κατά πάχος διόγκωση όλων των μοριοπλακών ήταν υψηλότερη από τη σχετική μέγιστη απαίτηση του προτύπου ΕΝ 312-:1997 που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ανθυγροσκοπικές ουσίες κατά τη διαδικασία παραγωγής των μοριοπλακών. Η αντοχή των μοριοπλακών στην εξαγωγή βίδας, (που αποτελεί) ιδιότητα με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη χρήση του προϊόντος στην επιπλοποιία, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί λόγω απουσίας σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων. Μεταξύ των μοριοπλακών που ελέγχθηκαν όμως, η μοριοπλάκα του εργοστασίου Γ υστέρησε στην ιδιότητα αυτή έναντι των άλλων μοριοπλακών ιδίως κατά την πλευρική εξαγωγή βίδας. Γενικά μπορεί να αναφερθεί ότι οι μοριοπλάκες που ελέχθησαν ήταν κατάλληλες για την κατασκευή επίπλων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους και ξηρές συνθήκες, θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η χρήση τους για κατασκευές που θα τοποθετηθούν σε χώρους όπου επικρατούν υγρές συνθήκες. Η επενέργεια βεβαίως πολλών παραγόντων στη διαμόρφωση της ποιότητας της μοριοπλάκας παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης πολλών εναλλακτικών τρόπων βελτίωσής της αλλά παράλληλα καθιστά τις ιδιότητες του προϊόντος ευμετάβλητες. Φυσικά οι βιομηχανίες παραγωγής χρησιμοποιώντας τις ευνοϊκότερες γι αυτές μεθόδους, προσπαθούν να διατηρούν τις ιδιότητές των προϊόντων τους σύμφωνες με τις ισχύουσες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Eckelman C., Screw holding performance in hardwoods and particleboard. Forest Products Journal, 197. Vo 2 (6): Generalla N., Quality control in particleboard production. The Philippine Lumberman, September: Haygreen J., Bowyer J., Forest products and wood science. An introduction. The Iowa State University press Johnson E., Wood particleboard handbook. The industrial experimental program of the school of engineering. North Carolina, State Collage Talbott J., Maloney T., Effect of several production variables on the modulus rupture and internal bond strength of boards made of green Douglas fir planer shavings. Forest Products Journal, 197. Vo 7 (10): Vital B., Lehmann W., Boone R., How species and board densities affect properties of exotic hardwood particleboards. Forest Products Journal, Vo 24 (12): Γρηγορίου Α., Παράγοντες επηρεάζοντες τις ιδιότητες των μοριοπλακών. Μέρος πρώτο: Μηχανικές ιδιότητες. Γεωτεχνικά, 1980, τεύχος Γρηγορίου Α., Έρευνα σχετική με την ποιότητα των επιφανειακών στρώσεων μοριοπλακών ελληνικής παραγωγής, Α.Π.Θ. Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π Τόμος ΚΗ. Αριθ Γρηγορίου Α., Έκλυση Φορμαλδεΰδης από μοριοπλάκες εγχώριας παραγωγής και εισαγόμενες ινοπλάκες μέσης πυκνότητας. Τεχνικά Χρονικά Γ, Τόμος 6 (1): Μπαρμπούτης Ι., Παραγωγή προϊόντων ξύλου. Μετρήσεις και έλεγχοι βασικοί στην παραγωγή, Α.Π.Θ. 1984, Σημειώσεις. 11. Μπαρμπούτης Ι., Νταλός Γ., Η τυποποίηση στην Ελλάδα και οι προδιαγραφές για τις μοριοπλάκες Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π., 1998, Τόμος ΜΑ. 12. Πασιαλής Κ., Γρηγορίου Α., Η πυκνότητα σαν δείκτης ποιότητας των εγχώριας προέλευσης μοριοπλακών. Α.Π.Θ. Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π Τόμος ΛΓ/1. Αριθ Τσουμής Γ., Πασιαλής Κ., Ποιοτικός έλεγχος μοριοπλακών εγχώριας παραγωγής. Γεωτεχνικά, Τεύχος 4:1-7.

6 22 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Τσουμής Γ., Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου Τόμος Β Βιομηχανική Αξιοποίηση, Α.Π.Θ Φιλίππου Ι., Τεχνολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και τις ιδιότητες της μοριοοσανίδος. Α.Π.Θ Σημειώσεις. Ι. Α. Μπαρμπούτης Λέκτορας, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 41 24, Θεσσαλονίκη.

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Extended summary Quality of Greek Production Particleboards Overlaid with Melamine J. A. BARBOUTIS Lecturer A.U.TH. Abstract Particleboards overlaid with melamine sheets constitute a important complex wood product which is used widely in furniture but also in a lot of other applications. In the present work the quality of melamine overlaid particleboards of 16 mm nominal thickness produced in three Greek factories was evaluated according to European standards (EN). The results showed that the particleboard bending strength (MOR) of two factories and the particleboard internal resistance of all three factories satisfied the minimum requirements according to the EN 312-3:1996 standard. However, thickness swelling values of all tested particleboards failed to fulfil the minimum requirements set by EN 312-:1997. The resistance to withdrawal of screws, determined according to the EN 320:1993 standard, was considerably higher in the perpendicular direction (from 132 N to 14 N) than in the parallel direction (from 72 N to 988 N) to particleboard surfaces. The development of inexpensive, durable and functional synthetic adhesives gave the possibility of the production of high value wood products utilising raw materials of low quality that previously was not utilised or was useful only as firewood. One of the most important wood products in this category is particleboard, whose industrial production has shown a continuous upward trend (Table 1). Particleboard production in Greece started in 1966 and today s annual production exceeds domestic needs. Particleboard is suitable for many uses but is mainly used in furniture. The covering of this product with sheets of melamine gives frictionless and durable surfaces, rendering it an ideal material for bookshelves or internal compartments of kitchen furniture, wardrobes and other storage structures. The factors that enter into the process of particleboard production affect the quality (Figure 1) as well as determining the cost of production. Particleboard properties constitute an important indicator of their suitability for the various uses and effect on the quality of end products. Research works involving the quality evaluation of domestic unlaminated particleboards according to German norms (DIN) were performed during the years 1979 and 198, whereas no study has been made of the quality of Submitted: May Accepted: Aug. 20, 2004 particleboard laminated with melamine sheets. The present work investigated the quality of particleboards of 16 mm nominal thickness laminated with melamine sheets and supplied in 2002 by three domestic factories. After air conditioning of particleboard samples in a climate of (6 ± )% relative humidity and (20±2) C temperature, the following properties were determined according to the relevant European standards for particleboards: humidity (EN322), thickness (EN32), density (EN323), static bending (EN310), internal bond (EN319) and thickness swelling (EN317). Furthermore, two properties not included in EN standards for particleboards, namely water adsorption and the resistance to withdrawal of screws, were determined. The latter was evaluated in accordance with the EN 320 standard, which applies to fibreboards. The values of the particleboard properties tested are shown separately for each factory in Table 2. Table 3 presents a quality classification of tested particleboards according to the values of their properties. Figure 2 shows the main values of the particleboard properties in comparison with the corresponding minimum requirements set by the relevant standards. The main results of this study are the following: 1) The humidity of the particleboards was within the limits of the requirements of standard EN ) The thickness of all samples was greater than the nominal thickness (16mm), but their variation was within the frames of tolerance (±0.3mm) set by standard EN ) The average density of particleboards varied from 0.68 g/cm³ to g/cm³, showing a continuation of the upward trend that was also observed in previous studies. 4) The particleboards A and Γ fulfilled the requirements of standard EN for the bending strength, while particleboard B was roughly within the limits of the requirement. The study of this property parallel and perpendicular to the direction of production showed that the strength parallel to the direction was higher in all tested particleboards. ) The internal bond of particleboards varied from 0.40

8 24 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 N/mm² to 0.62 N/mm² and satisfied the minimal requirement of the EN standard. 6) The thickness swelling of particleboards after 24 hours soaking in water varied from 10.% to 1%. The standard EN (for boards for interior fitments including furniture for use in dry conditions) has not set out requirements for this property, although it recommends it as useful additional information. According to standard EN (for loadbearing boards for use in dry conditions) the thickness swelling should not be more than 1%, but according to standard EN 312- (for load-bearing boards for use in humid conditions) it should not be more than 10%. 7) The adsorption of water varied from 37% to 43%. 8) The resistance to withdrawal of screws from the surface of the particleboards was significantly higher than from the sides. The density of particleboards had a positive effect on the resistance to withdrawal of screws from their surfaces, which varied from 132 N to 14 N. This property was not included in the evaluation because of the absence of a relevant European standard. Generally, it can be reported that the tested particleboards were suitable for the manufacture of furniture for use in dry conditions, but their use should be avoid in humid environments. J. A. Barboutis Lecturer, Laboratory of Forest Technology, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 41 24, Thessaloniki, Greece.

Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων

Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 23 Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά

Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1,2, ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2, ΘΕΟΣ ΒΑΙΟΣ 2 και ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 1. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Επίδραση της Υγρασίας στις Ιδιότητες του Ξύλου και Προστασία του µε

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατιστή ινοπλάκα µέσης πυκνότητας (MDF): Ένα νέο προστιθέµενης αξίας προϊόν. Οι προοπτικές του στη χώρα µας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις κλειδιά 1.

Χρωµατιστή ινοπλάκα µέσης πυκνότητας (MDF): Ένα νέο προστιθέµενης αξίας προϊόν. Οι προοπτικές του στη χώρα µας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις κλειδιά 1. Χρωµατιστή ινοπλάκα µέσης πυκνότητας (MDF): Ένα νέο προστιθέµενης αξίας προϊόν. Οι προοπτικές του στη χώρα µας Γεώργιος Μαντάνης, Γεώργιος Νταλός και Σωτήριος Καραστεργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανάλωση ινοπλάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙΙΙ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙΙΙ 1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙΙΙ Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΟΣ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 Ξυλοδοκοί

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων

Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 1 43 Παράμετροι για τη Σύνθεση Παραδοσιακών Επισκευαστικών Κονιαμάτων ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΫ ΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αθανασιάδου Ε. 1 και Χαρίση Μ. 1 1 CHIMAR HELLAS Α.Ε., Σοφούλη 88, 55131

Διαβάστε περισσότερα

OSB (Oriented Strand Board)

OSB (Oriented Strand Board) OSB (Oriented Strand Board) Το OSB (Oriented Strand Board) είναι μια δομική ξυλοπλάκα σε επίπεδη μορφή που παράγεται από ειδικού τύπου ξυλοτεμαχίδια ( λωρίδες ξύλου - strands), συγκολλημένα με ρητίνη μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπαρµπαρούση Μαρία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». A.M. 37566

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μπαρµπαρούση Μαρία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». A.M. 37566 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». A.M. 37566 Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Στέλλα Τσουκάτου Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΘΕΜΑ: «Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καραστεργίου Σωτήριος, Μαντάνης Γεώργιος και Κακαράς Ιωάννης

Καραστεργίου Σωτήριος, Μαντάνης Γεώργιος και Κακαράς Ιωάννης Μελέτη της αντοχής σε κάµψη επικολλητής ξυλείας δρυός (Quercus conferta) µε κατά µήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις - Εφαρµογή της µεθόδου «συγκόλλησης χλωρού ξύλου» Καραστεργίου Σωτήριος, Μαντάνης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET

Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG,No 1 49 Εκτίμηση Χωρικής Κατανομής Κλιματικών και Βιοκλιματικών Δεικτών στην Περιοχή της Αττικής με Χρήση Δεδομένων του Δικτύου METEONET

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ξενοδοχειακή μονάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗ Σ. 1 και ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Ι. 2 1 Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα

Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 35 Ιδιότητες και συμπεριφορά δαπέδων σε σχέση με τη θερμότητα Γεώργιος Ι. Πουλάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών

Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 21 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 135 Πειραματική Διερεύνηση Ηχομονωτικών Ικανοτήτων Θυρών ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ OSB ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ OSB ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ OSB ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ 1, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1,2, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ 2, ΚΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ανάλυση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

Διατριβή Ειδίκευσης. «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο»

Διατριβή Ειδίκευσης. «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες ανακτημένης ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Διατριβή Ειδίκευσης «Επίδραση της επαναμορφοποίησης στις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς

Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Νταλός Γεώργιος 1,2, Τρίγκας Μάριος 1,2, Πλατογιάννη Ευανθία 1 1. ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΕΡΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΕΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ενεργειακά Συστήματα & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Κόστους & Κοστολόγηση προϊόντων

Στοιχεία Κόστους & Κοστολόγηση προϊόντων Στοιχεία Κόστους & Κοστολόγηση προϊόντων Γιαννουκάς Ξενοφών Α.Μ. 13623 Λίτσκας Θωμάς Α.Μ. 13917 Καθηγητής Σπυρίδων Γκούμας 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στα στοιχεία κόστους και στην κοστολόγηση προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΝΕΙΟ. της. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΧΝΕΙΟ. της. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΠ ΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφαλειοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ξύλου στην Ευρώπη. Φυσικού Περιβάλλοντος, Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43 100 Καρδίτσα

Ανακύκλωση ξύλου στην Ευρώπη. Φυσικού Περιβάλλοντος, Τέρμα Μαυρομιχάλη, 43 100 Καρδίτσα Ανακύκλωση ξύλου στην Ευρώπη Στέργιος Αδαμόπουλος 1, Ηλίας Βουλγαρίδης 2, Κων/νος Πασιαλής 2 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τέρμα Μαυρομιχάλη,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του Φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα