Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη"

Transcript

1 :. ;. ).*.+. Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No !"#$%&'& ( )*#+*,%-./ /,*0"%"$ 12/ /,3 0/ 4&230"#/,#*6320/ 78%*9 0* *,*$*, )"0- /,3 ",+.-%9'& )" 48%%/ )"%/)$2&:, ;#&<+)*,*+"$0/+ "9#1=: <0&2 ",+,%*,*+$/ /%%-./+ <",*%%1: -%%":./0/<."91:. >0&2,/#*8</ "#?/<$/ /7+*%3?&<& )*#+*,%/.A2 ","2B9)12=2 )" )"%/)$2&, *2*)/<0+.*8,-;*9: C6 mm,,*9,#*"#;30/2 /,3 0/ 0#$/ "%%&2+.- <8)4=2/ Ι. Α. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ )" 0/ "9#=,/6.-,#309,/ (DE). F/ /,*0"%1<)/0/ 1B"+7/2 Λέκτορας 30+ & Α.Π.Θ. <".-)'& 0=2 )*#+*,%/.A2 /,3 0/ B8* "#?*<0-<+/./+ * "?.-#<+*: "4"%.9<)3: 0=2 )*#+*,%/.A2./+ /,3 0/ 0#$/ "#?*<0-<+/, /20/,*.#+230/2 <0+: 0=2 DE,*9 Περίληψη /2/41#*20/+ Η μοριοπλάκα <0& αποτελεί 0*9 ένα,#*6320*: από τα φθηνότερα <" "<=0"#+.*8: προϊόντα ;A#*9: ξύλου./+ το 9,3 οποίο, 7&#1: μετά από επικάλυψη G%": με *+ φύλλα )*#+*,%-.": μελαμίνης, 3)=: χρησιμοποιείται,/#*9<$/</2 )"?/%80"#& ευρέως στην./0- επιπλοποιία,-;*: B+3?.=<& αλλά και /,3 σε 0&2 πολλές )1?+<0& άλλες κατασκευές. (C0%) Στην παρούσα,*9 B$B"0/+ εργασία /,3 0* έγινε DE ποιοτική 3C2-?+/ αξιολόγηση 0*9,#*6320*: μοριοπλακών <" επενδυμένων με μελαμίνη, ονομαστικού πάχους 16 mm, που προερχόταν από τα τρία ελληνικά εργοστάσια παραγωγής, σύμφωνα με 9?#-,"#+H-%%*20/. ( B82/)&,*9 0&2 H$B/:, τα ευρωπαϊκά,*9 1?+2" πρότυπα )" H-<& (ΕΝ). 0*,#309,* Τα αποτελέσματα DE 320, έδειξαν /,3 0&2 ότι ",+4-2"+/ η αντοχή 0=2 σε κάμψη )*#+*,%/.A2 των μοριοπλακών.9)-2&." από /,3 τα δύο C32εργοστάσια E 1=: C4 και E, ο εγκάρσιος "2A /,3 0+: εφελκυσμός,%"9#1: 0*9: των /,3 μοριοπλακών 72 E 1=: και 988 από E. τα τρία εργοστάσια, ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των ΕΝ που αναφέρονται στη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους και υπό ξηρές συνθήκες. Όλες οι μοριοπλάκες όμως παρουσίασαν μεγαλύτερη κατά πάχος διόγκωση B. από τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή (10%) που δίδεται από το ΕΝ 312- για, χρήση &'-.'/' του προϊόντος '012$34 σε $( υγρό $670%8%-/'( περιβάλλον. Η 2%3 δύναμη 1&79:6 που '2; απαιτήθηκε για $%3 την εξαγωγή 19 %3 '9<0' βίδας, που 62&"':6 έγινε με βάση #'9 το $0 πρότυπο $670%8%-/' ΕΝ 320, $' $"8 από την επιφάνεια των μοριοπλακών κυμάνθηκε από 132 Ν έως 2'&'-=->( 14 Ν, ενώ από 2&%?;0$=0 τις πλευρές τους από, 72 Ν έως 988 0"=0 Ν. B7'0<0 #'$6&-':/'( $%3 :6 :30.3':B; B6 $0 2&;%.% $( 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7B6/'( 2%3 2"$376 $0 2'&':#63> %9#%0%B9#<0, '0C6#$9#<0 #'9 :30C6$9#<0 :3-#%88$9#<0 %3:9<0, 6/76 =( '2%$"86:B' %9.30'$;$$6( '49%2%/:( Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που άρχισε από $%3 0' #'9 % '&9CB;( $=0 τα τέλη του 19 ου αιώνα, επηρέασε και την τεχνολογία παραγωγής προϊόντων 2%3 2'&1-%0$'9 ξύλου. Η '2; εφεύρεση $% νέων 0' μηχανών ' &%?;0$=0 :3067<(. κατεργασίας )#;B του ξύλου #'9 σε συνδυασμό B9#&<0.9':$1:6=0 με την πρόοδο > #'#>( της 2%9;$$'( χημείας, που 2%3 πέτυχε.60 την παρασκευή > οικονομικών, 7&:/B636 B;0% ανθεκτικών και εύχρηστων συνθετικών συγκολλητικών ουσιών, -9' '2%$"86:6 $0 $0 2'&'-=-> είχε ως αποτέλεσμα οι δυνατότητες αξιοποίησης του ξύλου να αυξηθούν 3D8>( δυναμικά '4/'(. και ο E' αριθμός 2&%?;0$' των προϊόντων '3$1 2&%?;0$=0 7'&'#$&/F%0$'9 που παράγονται από =( το ξύλο να > :3-#%88B"0' αυξάνει συνεχώς. 2&%?;0$' Ακόμη και ξύλο μικρών διαστάσεων ή κακής ποιότητας που δεν αξιοποιούνταν ή χρησίμευε μόνο για καύση αποτέλεσε την πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως σύνθετα ή συγκολλημένα προϊόντα ξύλου και παράγονται κυρίως σε σχήμα πλάκας με μεγάλη επιφάνεια και μικρό σχετικά πάχος (μοριοπλάκες, ινοπλάκες, αντικολλητά κ.ά.). Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών αποτελεί η δυνατότητα να προκαθοριστούν, κατά τη διαδικασία της παραγωγής οι ιδιότητες που θα έχουν Μοριοπλάκες Σήμερα στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί ένα πλήθος Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: #'9 2'&1-%0$'9 #3&/=( :6 :7>B' 281#'( B6 B6-18 Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη 629A1069' #'9 B9#&; :76$9#1 217%( (B%&9%281#6(, 90%281#6(, '0$9#%88$1 #.1.). G0' '2; $' :B'0$9#;$6&' 286%06#$>B'$' $=0 2&%?;0$=0 '3$<0 '2%$686/.30'$;$$' 0' #'$1 $0.9'.9#':/' $( 2'&'-=->(, %9 9.9;$$"( 2%3 C' "7%30. B.B. 1=<:=!E;F(A H>B6&' :$ #> '-%&1 #3#8%A%&6/ "0' 28>C%( 2&%?;0$=0 )01B6:' :$' 2&%?;0$' '3$1 6/0'9 #'9 B%&9%281#' (> B%&9%:'0/.') %2%/' '2; $% 1966 προϊόντων ξύλου. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά είναι και η 2'&1-6$'9 #'9 :$0 I881.'. J'$':#631F6$'9 32; B%&A> μοριοπλάκα (ή μοριοσανίδα) η οποία από το 1966 παράγεται και στην '2; Ελλάδα. 4&1 438%$6B'7/.9' Κατασκευάζεται $' υπό %2%/', μορφή B6$1 πλάκας '2; 281#'( D6#':B; από ξηρά B6 ξυλοτεμαχίδια :3-#%88$9#> τα %3:/', οποία, :3B29"F%0$'9 μετά από ψεκασμό :6 C6&B> με 2&":' συγκολλητική -9' 0' 629$637C6/ ουσία, συμπιέζονται $%3( σε :3-#;88: θερμή πρέσα [3, για 14]. να επιτευχθεί η μεταξύ τους συγκόλληση [3, 14].!$2/./: )*#+*,%/.A2 <" C000 m³ Πίνακας 1: Παραγωγή μοριοπλακών σε 1000 m³. Table C. Particleboard production in C000m m³ Table 1: Particleboard production in 1000m m³ I881.' - Greece I3&<2 -Europe J;:B%( - World source: - source: FAOSTAT FAOSTAT Η μοριοπλάκα έχει πολλά πλεονεκτήματα και γι αυτό η, B%&9%281#' "769 2% %06#$>B'$' #'9-9K '3$; βιομηχανική παραγωγή της έχει μια συνεχή ανοδική πορεία L9%B7'09#> (Πίνακας 1). 2'&'-=-> Βασικό πλεονέκτημα $( "769 B9' είναι :3067> ότι '0%.9#> έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 1). M':9#; ως 286%0"#$B' πρώτη ύλη ξύλο 6/0'9 μικρών ;$9 "769 διαστά- $0 2%&6/' (*/0'#'(.30'$;$$' σεων και κατώτερης 0' 7&:9B%2%96/ ποιότητας, =( 2&<$ και υπολείμματα B9#&<0 πριστηρίων και εργοστασίων παραγωγής ξυλοφύλλων και.9':$1:6=0 #'9 #'$<$6&( 2%9;$$%(, #'C<( #'9 αντικολλητών. Θεωρητικά βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα 32%86/BB'$' να χρησιμοποιηθεί 2&9:$&/=0 οποιοδήποτε #'9 6&-%:$':/=0 υλικό λιγνινοκυτταρινικής 2'&'-=->( μορφής. Ιδιαιτέρας #'9 '0$9#%88$<0. σημασίας είναι βεβαίως +6=&$9#1 το ότι L6L'/=( η παραγωγή της.30'$;$$' μοριοπλάκας 0' προκαλεί 7&:9B%2%9C6/ ελάχιστη ρύπανση %2%9%.>2%$6 του 321&769 αέρα, χρειάζεται λίγο νερό και έχει χαμηλή απαίτηση σε 389#; %#3$$'&909#>( B%&A>(. N.9'9$"&'( :B':/'( ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται εμφανή στο συνολικό L6L'/=( κόστος παραγωγής $% ;$9 του 2'&'-=-> προϊόντος $( που B%&9%281#'( είναι αρκετά 6/0'9 2&%#'86/ χαμηλότερο 68179:$ από άλλα προϊόντα $%3 ξύλου '"&', [3, 7&691F6$'9 4, 14, 1]. 8/-% 06&; Τα κυριότερα στάδια παραγωγής των μοριοπλακών, τα οποία και διαμορφώνουν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά τους, περιλαμβάνουν τη μορφή και το μέγεθος των ξυλοτεμαχιδίων που θα παραχθούν, τη συγκολλητική ουσία και άλλα πρόσθετα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα στρωματωθεί το αναμιγμένο υλικό. Η διαδικασία όμως παραγωγής των μοριοπλακών είναι αρκετά πολύπλοκη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υπεισέρχονται σ αυτήν και οι οποίοι αφ ενός μεν επιδρούν στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (Σχήμα 1) αφ ετέρου δε καθορίζουν το κόστος παραγωγής [2, 7, 10]. Οι μοριοπλάκες είναι κατάλληλες για πολλές χρήσεις κυρίως όμως χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία, συνήθως μετά από επικάλυψη με διακοσμητικά ξυλόφυλλα ή με

2 18 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 μελαμίνη. Η επικάλυψη μελαμίνης, η οποία στη χώρα μας εισάγεται, παράγεται με τον εμποτισμό είδους χαρτιού στην πολυμερή ουσία μελαμίνη φορμαλδεύδη. Εφαρμόζεται βιομηχανικά σε έτοιμες μοριοπλάκες και προσδίδει στο προϊόν επιφάνειες λείες και ανθεκτικές, οι οποίες δεν χρειάζονται βαφή ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα ιδανικό προϊόν για ράφια και άλλα εσωτερικά τμήματα επίπλων κουζίνας, C:!/#-?*20": ιματιοθηκών,*9 ",+B#*82 και άλλων <0&2 αποθηκευτικών,*+30&0/ 0=2 )*#+*- κατασκευών αλλά και για οικονομικότερη κατασκευή όλων των,%/.a2 Figure ειδών των C: Factors επίπλων. that affect the quality of particleboards Σχήμα 1: Παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των μοριοπλακών. #'9 "769 7'B8> '2'/$: :6 60"&-69'. E' 286%06#$>B'$' Figure 1: Factors that affect the quality of particleboards. '3$1 -/0%0$'9 6BA'0> :$% :30%89#; #;:$%( 2'&'-=->( $%3 2&%?;0$%( 1.2. Ποιότητα 2%3 6/0'9 '&#6$1 7'B8;$6&% '2; 188' 2&%?;0$' [3, 4, 14, 1]. E' Στην #3&9;$6&' αγορά προσφέρεται :$1.9' 2'&'-=->( μεγάλη $=0 ποικιλία B%&9%28'#<0, μοριοπλακών $' %2%/' με επένδυση #'9.9'B%&A<0%30 μελαμίνης. Οι %3:9':$9#1 ιδιότητες τους, $' 7'&'#$&9:$9#1 οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάμεσα στα προϊόντα, αποτελούν $%3(, σημαντικό 26&98'BL10%30 δείκτη της καταλληλότητά $ B%&A> #'9 τους $% για B"-6C%( τις διάφορες $=0 438%$6B'79./=0 χρήσεις αλλά επιδρούν 2%3 C' και στην ποιότητα $ :3-#%88$9#> των κατασκευών. %3:/' #'9 Ο 188' έλεγχος 2&;:C6$' των ιδιοτήτων 389#1 2%3 των C' μοριοπλακών πραγματοποιείται σύμφωνα #'9 $%0 $&;2% B6 $%0 %2%/% με πρότυπα C' :$&=B'$=C6/ που έχουν εκπονηθεί $% '0'B9-B"0% από ειδικούς 389#;. φορείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρμόδιος φορέας για την, εκπόνηση.9'.9#':/' και ;B=( έκδοση 2'&'-=->( προτύπων $=0 από B%&9%28'#<0 το 1983 είναι 6/0'9 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός #'9 Τυποποίησης 321&7%30 2%88%/ (CEN). 2'&1-%0$6( Στα πλαίσια 2%3δε 3269:"&7%0$'9 της διαδικασίας :K '3$>0 ολοκλήρωσης #'9 %9 %2%/%9 της εσωτερικής 'AK 60;( B60Ευρωπαϊκής '&#6$1 :$0 αγοράς, 2%9;$$' και προκειμένου $=0 2'&'-%B"0=0 να εξασφαλισθεί 2&%?;0$=0 (H7>B' αφ ενός 1) μεν 'AK η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και 6$"&%3 αφ ετέρου.6 #'C%&/F%30 η προστασία $% #;:$%( των εργαζομένων 2'&'-=->( [2, και 7, των 10]. καταναλωτών, O9 B%&9%281#6( η Ευρωπαϊκή 6/0'9 Ένωση #'$18886( έχει εκφράσει -9' 2%88"( με ψήφισμα 7&>:69( στις #3&/=( ;B=( ένα θεσμικό πλαίσιο :$0 για την 62928%2%9/', ποιότητα, :30>C=( το οποίο B6$1 είναι '2; γνωστό 629#183D ως νέα B6 προσέγγιση..9'#%:b$9#1 Για την 438;A388' εναρμόνιση > B6 των προτύπων με την νέα προσέγγιση η Ε.Ε. εκδίδει οδηγίες, B68'B/0. στις οποίες, 629#183D αναφέρονται B68'B/0(, οι απαιτήσεις %2%/' κατά :$0 κατηγορία 7<&' B'( προϊόντων. Από 2'&1-6$'9 τις οδηγίες B6 $%0που 6B2%$9:B; έχουν εκδοθεί 6/.%3( μέχρι σήμερα, :$0 69:1-6$'9, 2%83B6&> τις μοριοπλάκες %3:/' αφορά B68'B/0 μόνο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ, IA'&B;F6$'9 η οποία L9%B7'09#1 αναφέρεται στα :6 "$%9B6( προϊόντα B%&9%281#6( των δομικών #'9 κατασκευών. 2&%:./.69 :$% 2&%?;0 629A10696( 86/6( #'9 '0C6#$9#"(, %9 %2%/6(.60 7&691F%0$'9 L'A> > &'9$"&= 62646&-':/'. I/0'9 "0' 9.'09#; 2&%?;0-9' &1A9' #'9 188' 6:=$6&9#1 $B>B'$' 62/28=0 #%3F/0'(, 9B'$9%C#<0 #'9 188=0 '2%C#63$9#<0 Σύμφωνα με τις αρχές της νέας προσέγγισης, η εφαρμογή των προτύπων από τους κατασκευαστές είναι εθελοντική αλλά μόνο τα προϊόντα που πληρούν κάποιες βασικές απαιτήσεις μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Έτσι ανάμεσα 2 στα πρότυπα που ήδη έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την οδηγία της εναρμόνισης, περιλαμβάνονται και πρότυπα που αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των ιδιοτήτων των B.2. ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται [11]. Το H$0 πρότυπο '-%&1ΕΝ 2&%:A"&6$' :1996, B6-18 που έχει 2%9#98/' εκπονηθεί B%&9%28'#<0 γι αυτό το B6σκοπό, 62"0.3: αναφέρεται B68'B/0(. στις O9απαιτήσεις 9.9;$$6( $%3(, των μοριοπλακών, %9 %2%/6( B2%&6/ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αντικειμένων εσωτερικής χρήσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και '01B6:' :$' 2&%?;0$', :B'0$9#; τα έπιπλα..6/#$ Εξετάζοντας $( #'$'888;$$1 τις απαιτήσεις $%3( του -9' προτύπου $9(.91A%&6( αυτού 7&>:69( ως προς '881 τις απαιτήσεις #'9 :$0 των 2%9;$$' προγενέστερων $=0 #'$':#63<0. γερμανικών O προτύπων "86-7%((DIN), $=0παρατηρούμε 9.9%$>$=0 ότι η $=0 απαίτηση B%&9%28'#<0 σε στατική κάμψη έχει μειωθεί, συνεχίζοντας την πορεία μείωσης τους 2&'-B'$%2%96/$'9 B6 2&;$32' 2%3 "7%30 [12], ενώ η απαίτηση σε εγκάρσιο εφελκυσμό συνεχίζει να 6#2%0C6/ παραμένει '2; σταθερή. A%&6/(. H$0 I3&=2'?#> G0=:, '&B;.9%( Ερευνητικές A%&"'( -9' εργασίες $0 6#2;0: αξιολόγησης #'9 "#.%: της ποιότητας των '2; εγχώριων $% 1983 μοριοπλακών 6/0'9 % I3&=2'?#;( άνευ επικάλυψης, O&-'09:B;( έχουν E32%2%/:( γίνει σε μοριοπλάκες παραγωγής 1977 και 1984[(8, 9, 13] σύμφωνα (CEN). H$' 28'/:9'.6 $(.9'.9#':/'( %8%#8>&=:( $( με τα γερμανικά πρότυπα (DIN), ενώ δεν υπάρχει σχετική 6:=$6&9#>( μελέτη για μοριοπλάκες I3&=2'?#>( επενδυμένες '-%&1(, #'9με 2&%#69B"0%3 φύλλα μελαμίνης. 0' 64':A'89:C6/ Από τα έξι εργοστάσια 'A 60;( B60 παραγωγής μοριοπλακών.9'#/0: που $=0 προϊόντα τους #'9 μελετήθηκαν $=0 32&6:9<0 στις #'9 εργασίες 'A 6$"&%3 αυτές, σήμερα 2&%:$':/' βρί- 2&%?;0$=0 σκονται σε λειτουργία μόνο τρία, ενώ το ένα από αυτά δεν $=0 6&-'F%B"0=0 #'9 $=0 #'$'0'8=$<0, I3&=2'?#> υπήρχε το G0=: Σκοπός "769 της 6#A&1:69 παρούσας B6 εργασίας D>A9:B' είναι :$9( η αξιολόγηση "0' της C6:B9#; ποιότητας 28'/:9% των επενδυμένων -9' $0 2%9;$$' με μελαμίνη $% %2%/% 6/0'9 μοριοπλακών -0=:$; =( ελληνικής 2."G8//#G&. παραγωγής, P9' που $0 αποτελούν 60'&B;09: βασικό $=0 υλικό για B6 την *8' επιπλοποιία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). $0 0"' 2&%:"--9: I.I. 6#./.69 %.-/6( :$9( %2%/6( '0'A"&%0$'9 %9 '2'9$>:69( #'$1 #'$-%&/' 2&%?;0$=0. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ )2; $9( %.-/6( 2%3 "7%30 6#.%C6/ B"7&9 :>B6&', $9( B%&9%281#6( 'A%&1 B;0% %.-/' 89/106/IOJ %2%/' Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη προερχόταν '0'A"&6$'9 :$' 2&%?;0$' $=0.%B9#<0 #'$':#63<0. από τα τρία ελληνικά εργοστάσια παραγωγής μοριοπλακών. Τα εργοστάσια B6 $9( '&7"( αυτά με $( αλφαβητική 0"'( 2&%:"--9:(, σειρά ήταν τα 6A'&B%-> εξής: ΑΚΡΙΤΑΣ $=0 (Αλεξανδρούπολη), '2; $%3( #'$':#63':$"( ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ 6/0'9 6C68%0$9#> (Θεσσαλονίκη) '881 και B;0% ΣΕΛΜΑΝ $' 2&%?;0$' (Χαλκίδα). 2%3 Η προμήθεια #12%96( του υλικού έγινε το 2002 από εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης από πλάκες ονομαστικού πάχους 16 mm, επειδή L':9#"( '2'9$>:69( 0'.9'$/C60$'9 :$0 '-%&1. G$:9 αυτές '01B6:' χρησιμοποιούνται :$' 2&;$32' συχνότερα 2%3 >. στην "7%30 επιπλοποιία. 6#2%0C6/ Το υλικό σημειώθηκε B6 $0 %.-/' με τα $( γράμματα 60'&B;09:(, Α, Β 26&98'BL10%0$'9 και Γ ανάλογα με #'9 το 2&;$32' εργοστάσιο 2%3 παραγωγής, '0'A"&%0$'9 αλλά :$9( χωρίς 68179:$6( αντίστοιχη '2'9$>:69( σχέση με την παραπάνω σειρά. $=0 9.9%$>$=0 $=0 B%&9%28'#<0 '018%-' B6 $0 7&>: Για την αξιολόγηση της ποιότητας των μοριοπλακών 2%3 προσδιορίστηκαν, 2&%%&/F%0$'9 [11]. μετά E% από 2&;$32% κλιματισμό IQ 312-3:1996, των δειγμάτων 2%3σε "769 συνθήκες 6#2%0C6/ σχετικής -9 '3$; υγρασίας $%0 (6 :#%2;, ± ) %'0'A"&6$'9 και θερμοκρασίας :$9( '2'9$>:69( (20±2)º C, οι $=0 ιδιότητες B%&9%28'#<0 : 2%3 2&;#69$'9 0' α) Υγρασία των δοκιμίων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό :$0 #'$':#63> '0$9#69B"0=0 πρότυπο ΕΝ 322: :=$6&9#>( β) Πάχος 7&>:( των μοριοπλακών :$' %2%/' :3B26&98'BL10%0$'9 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό #'9 $' "2928'. πρότυπο I46$1F%0$'( ΕΝ 32:1993, $9( με '2'9$>:69( μετρήσεις $%3 που έγιναν σε όλα γενικώς 2&%( τα $9( δοκίμια. '2'9$>:69( $=0 2&%-60":$6&=0 =( -6&B'09#<0 (DIN), ;$9 '2'/$: :6 :$'$9#> #1BD "769 B69=C6/, :3067/F%0$'( $0 2%&6/' B6/=:( $%3( [12], 60< '2'/$: :6 6-#1&:9% 6A68#3:B; :3067/F69 0' 2'&'B"069 :$'C6&>.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Πίνακας 2: Ιδιότητες!$2/./: μοριοπλακών 2: IB+30&0": )*#+*,%/.A2 ( : μέση τιμή, ( x s ::τυπική )1<& απόκλιση, s n :/,3.%+<&, αριθμός δοκιμίων). n : /#+)3: B*.+)$=2) Table 2: Properties Table 2: of Properties particleboards of particleboards (: mean, s: standard ( x : average, deviation, s: standard n : number deviation, of samples). n : samples number) N.9;$$' I&-%:$1:9% ) x s n M x s n P x s n V-&':/' ( %) *17%( ( mm) *3#0;$$' ( g/cm³) )0$%7> :6 J1BD I )0$%7> :6 J1BD NN )0$%7> :6 J1BD (N+NN) )0$%7> :6 I-#. IA68 W9;-#=: (%) 24 h *&%:&;A: 24 h (%) '2; $0 629A1069' (N) ) 2863&1 (N) M 2863&1 (N) )+M 2863&"( (N) γ) Πυκνότητα των μοριοπλακών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 2%3 πρότυπο >$'0 ΕΝ 3D8;$6& 323:1993 '2; και '3$> υπολογίστηκε 2%3 L&"C#6 επίσης σε η) Αντοχή B68"$6( σε εξαγωγή (H7>B' βίδας 3), :3067/F%0$'( με βάση το πρότυπο $0 ΕΝ δοκίμια g/cm³ 0' "7%30 όλα %9 γενικώς B%&9%281#6( τα δοκίμια $=0. /.9=0 6&-%:$':/=0 :6 '34$9#> 320:1993, $1: 2%3το 2'&'$&>C#6 οποίο αναφέρεται :6 στον έλεγχο :76$9#> της ιδιότητας δ) Αντοχή σε στατική κάμψη (μέτρο θραύσης) σύμφωνα αυτής στις ινοπλάκες. Μέχρι τη διεξαγωγή όμως του ελέγχου με 2:>8?.#+<& το ευρωπαϊκό 0=2 0+)A2 πρότυπο 0=2 ΕΝ 310: =2 )*#+*,%/.A2 Ο έλεγχος έγινε με 3. δεν!9.230&0/ είχε δημοσιευθεί )*#+*,%/.A2 αντίστοιχο 0=2 "#?*<0/<$=2 ευρωπαϊκό J, K πρότυπο./+ για τις 0&:,/#*8</: δοκίμια διαστάσεων 1#"92/: )" 0+: 0 mm "%-;+<0": x 370 mm σε δύο 0=2 διευθύνσεις L./0-0/ μοριοπλάκες 10& C984 [8] παρ./ όλο που (,/#*8</ η ιδιότητα "#?/<$/) αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 3: Density για of την particleboards χρήση του προϊόντος from the στην A, B επιπλοποιία. and L Εξάλ-,#*08,=2 στο DE επίπεδο της πλάκας (I: κάθετα και II: παράλληλα προς Figure το μήκος της αρχικής πλάκας). λου οι ομάδες εργασίας εκπόνησης των προτύπων για τα δύο Figure 2:Comparison of property values of tested factories in the years 1984 [8] and 2002 (present work) ε) Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 319: 1993, με δοκίμια τετραγωνικής μορ- δοκιμών τους είναι κοινοί. Κατά τον έλεγχο προσδιορίστηκε αυτά προϊόντα συνενώθηκαν λόγω του ότι πολλοί μέθοδοι particleboards with the minimum requirements of DE standards φής διαστάσεων πλευράς (0±1) mm, στα οποία συγκολλήθηκαν αμφίπλευρα, με θερμοπλαστική συγκολλητική ουσία, 0.72 επιφάνεια και δύο διαδοχικές πλευρές των δοκιμίων η δύναμη που απαιτήθηκε για την εξαγωγή βίδας από την 23*,04,.'(6 )'&*+,"%-./*01-!"#$%&'( μεταλλικά πλακίδια στ) Κατά πάχος 0.7 διόγκωση σύμφωνα 20 με το ευρωπαϊκό 0.68 $ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ πρότυπο ΕΝ 317:1993, με δοκίμια τετραγωνικής μορφής $ 2002 $ διαστάσεων πλευράς 0.4 (0±1) mm, τα οποία για 24 ώρες εμβαπτίστηκαν μέσα 0.3 σε νερό θερμοκρασίας 20±2 ο C Στον Πίνακα 2 δίδονται οι μέσες τιμές των ιδιοτήτων 0.64 $0 $0 0.2 ζ) Προσρόφηση 0.$ νερού η οποία διεξήχθη ταυτόχρονα με 0.6 που μελετήθηκαν, χωριστά για κάθε εργοστάσιο ενώ στον 0 τον προσδιορισμό 0 της κατά πάχος 0διόγκωσης και στα ίδια Πίνακα 3! κατατάσσονται " οι μοριοπλάκες # με ποιοτικά κρι- N/mm2 N/mm2 % *3#0;$$' g/cm 3

4 )0$%7> :6 J1BD (N+NN) ( x : )1<& s /,3.%+<&, )0$%7> n :6 : /#+)3: I-#. IA68 B*.+)$=2) B68"$[12]. ds ( x : average, s: standard deviation, n : samples number).) H 68179:$ 629$&62$> $9B> $( '0$%7>( :6 #1BD W9;-#=: 24 h (B"$&% -9' $9( B%&9%281#6( 217%3( 16 mm ) 20 M P Τεχν. Χρον. 20 Επιστ Έκδ. ΤΕΕ, 0.4 V, τεύχ , 10. Tech. Chron. 2.4 Sci. J. 19 TCG, V, No 1-2 (%) B6 $9( '2'9$>:69( $%3 2&;$32%3 IQ 312-3:1996, s n x s n x s n *&%:&;A: 24 h 2%3 :3B26&98'BL1069 #'9 $' "2928', #'C%&/F6$'9 : τήρια 7.6 για κάθε 0.18 ιδιότητα. 1 (%) Στο 7.62 Σχήμα παρουσιάζονται τα N/mm². δ) H O9 ελάχιστη B%&9%281#6( επιτρεπτή ) #'9 τιμή P της '0$'2%#&90;$'0 αντοχής σε κάμψη :$9( αποτελέσματα που προσδιορίστηκαν, σε σύγκριση με τις (μέτρο θραύσης) για τις μοριοπλάκες πάχους 16 mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις )0$%7> 0.01 των ευρωπαϊκών 64'-=->( προτύπων L/.'( μόνο για τις ιδιότητες που προβλέπονται '2; $0 629A1069' 40 απαιτήσεις 0.68 (N) και στις οποίες 40 το προϊόν $%3( συμπεριλαμβάνει :$' 62/26.' και τα έπιπλα, καθορίζεται B686$<0 [8, σε 9], 132'&;8% N/mm². '2'9$>:69( $% απαιτήσεις 20 του.9'$&<0$'( πρότυπου B189:$' 8.8 ΕΝ 312-3:1996, $0 '0$%7> 20 που πρέπει να ανταποκριθεί. $0 Οι μοριοπλάκες B6/=: $=0 Α '2'9$>:6=0 και Γ ανταποκρίνονταν ('2; 1 :6 13 στις N/mm²). απαιτήσεις, Με βάση 1.18 αυτά ) 2863&1 τα 20 αποτελέσματα 19.6 (N) 1.41 είναι 99.0 δυνατόν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις για κάθε ιδιότητα που επίπεδα προηγούμενων μελετών [8, 9], παρά τη μείωση '0$%7> του προτύπου ;B=( $( διατηρώντας B%&9%281#'( μάλιστα M L&"C#6 την αντοχή B69=B"0 τους #'9 στα προσδιορίστηκε: #3B10C# α) Η υγρασία M των 2863& δειγμάτων (N) των απαιτήσεων #%0$1 (από :$% 1 62/26.% σε 13 N/mm²). $=0 '2'9$>:6=0. Η αντοχή όμως E' κυμάνθηκε εντός των επιτρεπτών ορίων )0$%7> (% 64'-=->( - 13%) του L/.'( ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ :30%89#1 στο επίπεδο #'9των 2&%( απαιτήσεων. Τα ανωτέρω :$% αποτελέσματα 62/26.% $( '0=$"&= της μοριοπλάκας '2%$68":B'$' Β βρέθηκε μειωμένη $0 B68"$ και κυμάνθηκε $( 9.9;$$%( κοντά : Η )+M υγρασία 2863&"( 40 αυτή ήταν (N) λίγο 2.07 χαμηλότερη 40 από την B%&9%281#'(. αφορούν στη I46$1F%0$'( μελέτη της ιδιότητας $' '2%$68":B'$' συνολικά 7=&9:$1 και προς -9' τις αντίστοιχη που μετρήθηκε παλαιότερα σε μοριοπλάκες των δύο διευθύνσεις στο επίπεδο της μοριοπλάκας. Εξετάζοντας ίδιων εργοστασίων από τις οποίες όμως απουσίαζε η επένδυση μελαμίνης g/cm³ 2%3 [13]. #1C τα χωριστά για ;$9 κάθε :6 διεύθυνση ;86( $9( B%&9%281#6( διαπιστώθηκε '0$%7> >$'0 3D8;$6& '2; '3$> 2%3 L&"C#6 ότι σε όλες 2'&1888' τις B68"$6( μοριοπλάκες 2&%( $0 (H7>B' η αντοχή &%> 2'&'-=->( 3), :3067/F%0$'( παράλληλα >$'0 προς $0 β) Το πάχος όλων των μοριοπλακών ήταν μεγαλύτερο τη ροή παραγωγής B6 '2%$"86:B' ήταν μεγαλύτερη #'9 '0$%7> με αποτέλεσμα $( B%&9%281#'( και η ' "7%30 %9 B%&9%281#6( $=0 /.9=0 6&-%:$':/=0 :6 '34$9#> $1: 2%3 2'&'$&>C#6 :6 :76$9#> από 14.4 το ονομαστικό 0.4 πάχος πώλησης (16mm), ενώ η μεταβολή του για κάθε εργοστάσιο ήταν στα πλαίσια ανοχής καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. M αντοχή :$ της μοριοπλάκας '3$> Β 0' στην κατεύθυνση $9( αυτή '2'9$>:69( να υπερ- (±0.3mm) 2:>8?.#+<& του ευρωπαϊκού 0=2 0+)A2προτύπου 0=2 ΕΝ 312-1: =2 )*#+*,%/.A2 $%3 )*#+*,%/.A2 0=2 "#?*<0/<$=2 J, K./ &: γ) Οι,/#*8</: μοριοπλάκες 1#"92/: είχαν )" πυκνότητα 0+: "%-;+<0": από 0.68 g/cm³ 0=2 έως Πίνακας L./0-0/ 3: 10& Ποιοτική C984 [8] κατάταξη./ μοριοπλακών (,/#*8</ "#?/<$/) (1: καλύτερη, 3: χειρότερη).!$2/./: ,#*08,=2 g/cm³ DEπου ήταν υψηλότερη από αυτή που βρέθηκε να Figure )*#+*,%/.A2 (C:./%80"#&, 3: Density of particleboards from the A, B and L έχουν Figure οι μοριοπλάκες :Comparison των of ίδιων property εργοστασίων Table values σε of προηγούμενες particleboards μελέτες (Σχήμα with the 3), συνεχίζοντας minimum requirements την αυξητική of τάση DE tested factories 3: Quality in the years classification ;"+#30"#&) 1984 [8] and of particleboards 2002 (present (1: work) best, 3: Table 3.Quality worst). classification of particleboards (C: best, 3: worst ) που standards παρατηρήθηκε σε 20 προηγούμενη 77.9 σχετική 80.8 μελέτη[12] :#$%&%' B *,04,.'(6 )'&*+,"%-./*01-!"#$%&'( )0$%7> :6 J1BD (B"$&% P ) M )0$%7> 0.68 :6 I-#1&:9% IA68#3:B; ) $984 M P $ '2; $0 629A1069' ) 2002 M P $ $0 $0 0.3 '2; $9( 2863&"( M ) P $ 0.6 *%:%:$;.9;-#=:( 24 h P M ) 3 L&"C#6 0 B68"$6( 0 (H7>B' 3), :3067/F%0$'( 0 $0! " # *%:%:$; 2&%:&;A:( 24h P ) M ':/=0 :6 '34$9#> $1: 2%3 2'&'$&>C#6 :6 :76$9#> +*,%/.A2 <"+: 0=2 f tested of DE &'( A B # N/mm2 N/mm2 Σχήμα 2: 3. Σύγκριση!9.230&0/ των )*#+*,%/.A2 τιμών των 0=2 ιδιοτήτων "#?*<0/<$=2 των μοριοπλακών J, K./+ L./0-0/ της 10& παρούσας C984 [8]./+ έρευνας 2002 με (,/#*8</ τις ελάχιστες "#?/<$/) απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ. Figure 3: Density of particleboards from the A, B and L Figure 2: Comparison of property values of tested particleboards factories with in the the years minimum 1984 requirements [8] and 2002 of (present ΕΝ standards. work) *3#0;$$' g/cm ! " # % $ Σχήμα 3: Πυκνότητα μοριοπλακών των εργοστασίων Α, Β και Γ κατά τα έτη 1984 [8] και 2002 (παρούσα εργασία). Figure 3: Density of particleboards from factories A, B and Γ in the years 1984 [8] and 2002 (present work). *3#0;$$' g/cm 3 6) ε), Η '0$%7> αντοχή $=0 των B%&9%28'#<0 μοριοπλακών :6 σε 6-#1&:9% εγκάρσιο 6A68#3:B; εφελκυσμό (6:=$6&9#> (εσωτερική'0$%7>), αντοχή), #3B10C#6 κυμάνθηκε '2; από N/mm² N/mm² "=( έως N/mm² και ικανοποιούσε την ελάχιστη απαίτηση του προτύπου ΕΝ 312-3:1996 που είναι 0.3 N/mm². Η ποιοτική N/mm² #'9 $ :$ '2'/$: $%3 κατάταξη IQ των μοριοπλακών 312-3:1996 2%3 ως προς 6/0'9 αυτή 0.3 την N/mm². ιδιότητα, 2%9%$9#> (Πίνακας#'$1$'4 3) ήταν αντίστροφα $=0 B%&9%28'#<0 ανάλογη =( του 2&%( μεγέθους '3$> $0 της 9.9;$$' πυκνότητάς (*/0'#'( τους, το 3) οποίο >$'0 έχει '0$/:$&%A' διαπιστωθεί '018%- και σε άλλες $%3 σχετικές έρευνες [, 6]. Σε σύγκριση με παλαιότερη μελέτη B6-"C%3( $( 23#0;$$1( $%3( $% %2%/% "769.9'29:$=C6/ [8] στη μοριοπλάκα Α παρατηρήθηκε αύξηση της αντοχής, #'9 ενώ :6 αντίθετα 1886( στη :76$9#"( Β αισθητή "&6306( μείωσή [, της. 6]. H6 B6 2'8'9;$6& στ) Στις B68"$ μοριοπλάκες [8] :$0μετά B%&9%281#' από 24ωρη ) 2'&'$&>C#6 εμβάπτιση σε νερό, παρατηρήθηκαν $( '0$%7>( 60< ποσοστά '0$/C6$' διόγκωσης :$0 M που '9:C$> κυμαίνονταν B6/=:> από 10,% έως 1%. Για την ιδιότητα, σύμφωνα με το ΕΝ $( :1996 που αναφέρεται στις μοριοπλάκες εσωτερικών χώρων :$) H$9( και επιπλοποιίας, B%&9%281#6( δεν B6$1 προβλέπονται '2; 24=&σχετικές 6BL12$9: απαιτήσεις αν 2'&'$&>C#'0 και επισημαίνει 2%:%:$1 ότι για ορισμένες.9;-#=:( χρήσεις 2%3 #3B'90;$'0 απαιτείται :6 06&;, ως επιπρόσθετη πληροφορία, να ελέγχεται και η κατά πάχος διόγκωση. Σύμφωνα όμως με το πρότυπο ΕΝ 312-4:1996, το οποίο αναφέρεται στις μοριοπλάκες για φέρουσες κατασκευές και χρήση σε ξηρές συνθήκες, το ποσοστό διόγκωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%, ενώ σύμφωνα με το '2; 10, 312-3:1 7<&=0 '2'9$>: '2'9$6/$ #'$ :1 A"&%3:6 2%:%:$; '0'A"&6 ' ;-#=: F), #'9 >$'.9'29:$< 629:B' 9.9;$$' ), $ &"( 132 Q 68179:$6 B%&9%28.9'29:$< 6/76 2'& 2863&9# 7=&9:$1.%#9B/=, 2% 64'-=-> $0 2% 6-#1&:9.6/70%0$ 6], $0 '0$/:$': 629A A>1 T6 9.9%$>$= 62"0.3:, 2

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No πρότυπο ΕΝ 312-:1997, το οποίο επίσης αναφέρεται στις μοριοπλάκες για φέρουσες κατασκευές αλλά για τη χρήση τους σε υγρές συνθήκες το ποσοστό διόγκωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% ζ) Η προσρόφηση νερού κυμαινόταν από 37% έως 43% και ήταν όμοια ή χαμηλότερη από την προσρόφηση που διαπιστώθηκε σε προηγούμενη έρευνα [13]. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι δεν προβλέπεται έλεγχος της ιδιότητας αυτής από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.. η) Η δύναμη που απαιτήθηκε για την εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια των μοριοπλακών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν που απαιτήθηκε από τις πλευρές της. Οι μέσες τιμές κυμαίνονταν αντίστοιχα από 132 Ν έως 14 Ν και από 72Ν έως 988 Ν, με τις ελάχιστες τιμές και στις δύο περιπτώσεις να ανήκουν στη μοριοπλάκα Γ. Σε παλαιότερη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ανάλογη συμπεριφορά αλλά η μοριοπλάκα Γ είχε παρουσιάσει καλύτερη αντοχή, ενώ η Β χειρότερη. Η πλευρική αντοχή στην εξαγωγή βίδας στην εξέτασή της χωριστά για καθεμία από δύο διαδοχικές πλευρές των δοκιμίων, παρουσίασε μικρότερης κλίμακας διαφορές. Η ποιοτική κατάταξη των μοριοπλακών ως προς την εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια τους ήταν ταυτόσημη με την ποιοτική κατάταξη βάση της αντοχής του στον εγκάρσιο εφελκυσμό και το μέγεθος της πυκνότητάς δείχνοντας, όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες [1, 6], τη θετική επίδραση της πυκνότητας στην αύξηση της αντίστασης των μοριοπλακών στην εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια τους. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των ιδιοτήτων των ελληνικής παραγωγής μοριοπλακών με επένδυση φύλλων μελαμίνης προκύπτει ότι: Η πυκνότητα όλων των μοριοπλακών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την πυκνότητα που προσδιορίστηκε σε προηγούμενη μελέτη. Οι μοριοπλάκες των εργοστασίων Α και Γ ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 312-3:1996 για το ελάχιστο όριο αντοχής σε κάμψη, ενώ η μοριοπλάκα Β που η αντοχή της ήταν κοντά στα όρια των απαιτήσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει με βεβαιότητα τη συμμόρφωση προς αυτές. Στην περίπτωση μάλιστα που η μοριοπλάκα αυτή έχει πιστοποιηθεί βάσει ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας η αβεβαιότητα αντανακλάται στην αξιοπιστία της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος. Όλες οι μοριοπλάκες ανταποκρίθηκαν στις ελάχιστες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) ως προς τον εγκάρσιο εφελκυσμό. Η κατά πάχος διόγκωση όλων των μοριοπλακών ήταν υψηλότερη από τη σχετική μέγιστη απαίτηση του προτύπου ΕΝ 312-:1997 που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ανθυγροσκοπικές ουσίες κατά τη διαδικασία παραγωγής των μοριοπλακών. Η αντοχή των μοριοπλακών στην εξαγωγή βίδας, (που αποτελεί) ιδιότητα με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη χρήση του προϊόντος στην επιπλοποιία, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί λόγω απουσίας σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων. Μεταξύ των μοριοπλακών που ελέγχθηκαν όμως, η μοριοπλάκα του εργοστασίου Γ υστέρησε στην ιδιότητα αυτή έναντι των άλλων μοριοπλακών ιδίως κατά την πλευρική εξαγωγή βίδας. Γενικά μπορεί να αναφερθεί ότι οι μοριοπλάκες που ελέχθησαν ήταν κατάλληλες για την κατασκευή επίπλων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους και ξηρές συνθήκες, θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η χρήση τους για κατασκευές που θα τοποθετηθούν σε χώρους όπου επικρατούν υγρές συνθήκες. Η επενέργεια βεβαίως πολλών παραγόντων στη διαμόρφωση της ποιότητας της μοριοπλάκας παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης πολλών εναλλακτικών τρόπων βελτίωσής της αλλά παράλληλα καθιστά τις ιδιότητες του προϊόντος ευμετάβλητες. Φυσικά οι βιομηχανίες παραγωγής χρησιμοποιώντας τις ευνοϊκότερες γι αυτές μεθόδους, προσπαθούν να διατηρούν τις ιδιότητές των προϊόντων τους σύμφωνες με τις ισχύουσες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Eckelman C., Screw holding performance in hardwoods and particleboard. Forest Products Journal, 197. Vo 2 (6): Generalla N., Quality control in particleboard production. The Philippine Lumberman, September: Haygreen J., Bowyer J., Forest products and wood science. An introduction. The Iowa State University press Johnson E., Wood particleboard handbook. The industrial experimental program of the school of engineering. North Carolina, State Collage Talbott J., Maloney T., Effect of several production variables on the modulus rupture and internal bond strength of boards made of green Douglas fir planer shavings. Forest Products Journal, 197. Vo 7 (10): Vital B., Lehmann W., Boone R., How species and board densities affect properties of exotic hardwood particleboards. Forest Products Journal, Vo 24 (12): Γρηγορίου Α., Παράγοντες επηρεάζοντες τις ιδιότητες των μοριοπλακών. Μέρος πρώτο: Μηχανικές ιδιότητες. Γεωτεχνικά, 1980, τεύχος Γρηγορίου Α., Έρευνα σχετική με την ποιότητα των επιφανειακών στρώσεων μοριοπλακών ελληνικής παραγωγής, Α.Π.Θ. Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π Τόμος ΚΗ. Αριθ Γρηγορίου Α., Έκλυση Φορμαλδεΰδης από μοριοπλάκες εγχώριας παραγωγής και εισαγόμενες ινοπλάκες μέσης πυκνότητας. Τεχνικά Χρονικά Γ, Τόμος 6 (1): Μπαρμπούτης Ι., Παραγωγή προϊόντων ξύλου. Μετρήσεις και έλεγχοι βασικοί στην παραγωγή, Α.Π.Θ. 1984, Σημειώσεις. 11. Μπαρμπούτης Ι., Νταλός Γ., Η τυποποίηση στην Ελλάδα και οι προδιαγραφές για τις μοριοπλάκες Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π., 1998, Τόμος ΜΑ. 12. Πασιαλής Κ., Γρηγορίου Α., Η πυκνότητα σαν δείκτης ποιότητας των εγχώριας προέλευσης μοριοπλακών. Α.Π.Θ. Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π Τόμος ΛΓ/1. Αριθ Τσουμής Γ., Πασιαλής Κ., Ποιοτικός έλεγχος μοριοπλακών εγχώριας παραγωγής. Γεωτεχνικά, Τεύχος 4:1-7.

6 22 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Τσουμής Γ., Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου Τόμος Β Βιομηχανική Αξιοποίηση, Α.Π.Θ Φιλίππου Ι., Τεχνολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και τις ιδιότητες της μοριοοσανίδος. Α.Π.Θ Σημειώσεις. Ι. Α. Μπαρμπούτης Λέκτορας, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 41 24, Θεσσαλονίκη.

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Extended summary Quality of Greek Production Particleboards Overlaid with Melamine J. A. BARBOUTIS Lecturer A.U.TH. Abstract Particleboards overlaid with melamine sheets constitute a important complex wood product which is used widely in furniture but also in a lot of other applications. In the present work the quality of melamine overlaid particleboards of 16 mm nominal thickness produced in three Greek factories was evaluated according to European standards (EN). The results showed that the particleboard bending strength (MOR) of two factories and the particleboard internal resistance of all three factories satisfied the minimum requirements according to the EN 312-3:1996 standard. However, thickness swelling values of all tested particleboards failed to fulfil the minimum requirements set by EN 312-:1997. The resistance to withdrawal of screws, determined according to the EN 320:1993 standard, was considerably higher in the perpendicular direction (from 132 N to 14 N) than in the parallel direction (from 72 N to 988 N) to particleboard surfaces. The development of inexpensive, durable and functional synthetic adhesives gave the possibility of the production of high value wood products utilising raw materials of low quality that previously was not utilised or was useful only as firewood. One of the most important wood products in this category is particleboard, whose industrial production has shown a continuous upward trend (Table 1). Particleboard production in Greece started in 1966 and today s annual production exceeds domestic needs. Particleboard is suitable for many uses but is mainly used in furniture. The covering of this product with sheets of melamine gives frictionless and durable surfaces, rendering it an ideal material for bookshelves or internal compartments of kitchen furniture, wardrobes and other storage structures. The factors that enter into the process of particleboard production affect the quality (Figure 1) as well as determining the cost of production. Particleboard properties constitute an important indicator of their suitability for the various uses and effect on the quality of end products. Research works involving the quality evaluation of domestic unlaminated particleboards according to German norms (DIN) were performed during the years 1979 and 198, whereas no study has been made of the quality of Submitted: May Accepted: Aug. 20, 2004 particleboard laminated with melamine sheets. The present work investigated the quality of particleboards of 16 mm nominal thickness laminated with melamine sheets and supplied in 2002 by three domestic factories. After air conditioning of particleboard samples in a climate of (6 ± )% relative humidity and (20±2) C temperature, the following properties were determined according to the relevant European standards for particleboards: humidity (EN322), thickness (EN32), density (EN323), static bending (EN310), internal bond (EN319) and thickness swelling (EN317). Furthermore, two properties not included in EN standards for particleboards, namely water adsorption and the resistance to withdrawal of screws, were determined. The latter was evaluated in accordance with the EN 320 standard, which applies to fibreboards. The values of the particleboard properties tested are shown separately for each factory in Table 2. Table 3 presents a quality classification of tested particleboards according to the values of their properties. Figure 2 shows the main values of the particleboard properties in comparison with the corresponding minimum requirements set by the relevant standards. The main results of this study are the following: 1) The humidity of the particleboards was within the limits of the requirements of standard EN ) The thickness of all samples was greater than the nominal thickness (16mm), but their variation was within the frames of tolerance (±0.3mm) set by standard EN ) The average density of particleboards varied from 0.68 g/cm³ to g/cm³, showing a continuation of the upward trend that was also observed in previous studies. 4) The particleboards A and Γ fulfilled the requirements of standard EN for the bending strength, while particleboard B was roughly within the limits of the requirement. The study of this property parallel and perpendicular to the direction of production showed that the strength parallel to the direction was higher in all tested particleboards. ) The internal bond of particleboards varied from 0.40

8 24 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 N/mm² to 0.62 N/mm² and satisfied the minimal requirement of the EN standard. 6) The thickness swelling of particleboards after 24 hours soaking in water varied from 10.% to 1%. The standard EN (for boards for interior fitments including furniture for use in dry conditions) has not set out requirements for this property, although it recommends it as useful additional information. According to standard EN (for loadbearing boards for use in dry conditions) the thickness swelling should not be more than 1%, but according to standard EN 312- (for load-bearing boards for use in humid conditions) it should not be more than 10%. 7) The adsorption of water varied from 37% to 43%. 8) The resistance to withdrawal of screws from the surface of the particleboards was significantly higher than from the sides. The density of particleboards had a positive effect on the resistance to withdrawal of screws from their surfaces, which varied from 132 N to 14 N. This property was not included in the evaluation because of the absence of a relevant European standard. Generally, it can be reported that the tested particleboards were suitable for the manufacture of furniture for use in dry conditions, but their use should be avoid in humid environments. J. A. Barboutis Lecturer, Laboratory of Forest Technology, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 41 24, Thessaloniki, Greece.

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων

Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 23 Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

OSB (Oriented Strand Board)

OSB (Oriented Strand Board) OSB (Oriented Strand Board) Το OSB (Oriented Strand Board) είναι μια δομική ξυλοπλάκα σε επίπεδη μορφή που παράγεται από ειδικού τύπου ξυλοτεμαχίδια ( λωρίδες ξύλου - strands), συγκολλημένα με ρητίνη μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ REPORT OF OLIVE OIL ANALYSIS ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 153, 2Ο2 ΟΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΗΛ: 2742 Ο 22 554 FAX: 2742 Ο 22 545, E-MAIL: info@cadmion.gr, www.cadmion.gr 153, ETHNIKIS ANTISTASEOS STR., 2O2 OO KIATO KORINTHIA, GREECE, TEL: +3O

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση

Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση Πιστοποίηση της ξύλινης ευρωπαλέτας στη χώρα µας: Παρούσα κατάσταση ρ. Γεωργίου Ι. Μαντάνη ασολόγου - Τεχνολόγου Ξύλου & ρ. Αλέξη Καραλίβανου Εντεταλµένου Ερευνητή Γ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ Εισηγητής: Νίκος Λίτινας TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 Σελίδα2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΠΡΟΤΥΠΑ (συγγραφή στη ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70) Cαssis de Dijon (απόφαση Δικαστηρίου για γαλλικό ποτό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON

Για τα βρεφικά και παιδικά έπιπλα, η. Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EΠIΠΛEON Ασφάλεια και ποιότητα βρεφικών και παιδικών επίπλων Των Μαγδαληνής Δημητριάδου και Μιχάλη Αγαπάκη Η καταλληλότητα των βρεφικών και παιδικών επίπλων μας απασχολεί όλους, τόσο ως παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατιστή ινοπλάκα µέσης πυκνότητας (MDF): Ένα νέο προστιθέµενης αξίας προϊόν. Οι προοπτικές του στη χώρα µας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις κλειδιά 1.

Χρωµατιστή ινοπλάκα µέσης πυκνότητας (MDF): Ένα νέο προστιθέµενης αξίας προϊόν. Οι προοπτικές του στη χώρα µας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις κλειδιά 1. Χρωµατιστή ινοπλάκα µέσης πυκνότητας (MDF): Ένα νέο προστιθέµενης αξίας προϊόν. Οι προοπτικές του στη χώρα µας Γεώργιος Μαντάνης, Γεώργιος Νταλός και Σωτήριος Καραστεργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατανάλωση ινοπλάκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components

ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components ανοδιωμένα εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου anodized aluminium system components 3 γνωρίστε τον κόσμο της ανοδίωσης discover the anodized world Η εταιρεία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, με συνεχή παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas

Ιδιότητα Property Επίδοση Performance Μέθοδος Method δοκιμής. Class Α1 Κατηγορία Α1. Βησσαρίων Ζαρκάδας Vissarion Zarkadas ΕΝ 1341: 2001 ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: 2013 ΑΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ: 01/2013 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με το παράρτημα III Κανονισμού (EU) Νο.305/2011 DECLARATION OF PERFORMANCE According to Annex III of Regulation (EU) No.305/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα