Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη"

Transcript

1 :. ;. ).*.+. Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No !"#$%&'& ( )*#+*,%-./ /,*0"%"$ 12/ /,3 0/ 4&230"#/,#*6320/ 78%*9 0* *,*$*, )"0- /,3 ",+.-%9'& )" 48%%/ )"%/)$2&:, ;#&<+)*,*+"$0/+ "9#1=: <0&2 ",+,%*,*+$/ /%%-./+ <",*%%1: -%%":./0/<."91:. >0&2,/#*8</ "#?/<$/ /7+*%3?&<& )*#+*,%/.A2 ","2B9)12=2 )" )"%/)$2&, *2*)/<0+.*8,-;*9: C6 mm,,*9,#*"#;30/2 /,3 0/ 0#$/ "%%&2+.- <8)4=2/ Ι. Α. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ )" 0/ "9#=,/6.-,#309,/ (DE). F/ /,*0"%1<)/0/ 1B"+7/2 Λέκτορας 30+ & Α.Π.Θ. <".-)'& 0=2 )*#+*,%/.A2 /,3 0/ B8* "#?*<0-<+/./+ * "?.-#<+*: "4"%.9<)3: 0=2 )*#+*,%/.A2./+ /,3 0/ 0#$/ "#?*<0-<+/, /20/,*.#+230/2 <0+: 0=2 DE,*9 Περίληψη /2/41#*20/+ Η μοριοπλάκα <0& αποτελεί 0*9 ένα,#*6320*: από τα φθηνότερα <" "<=0"#+.*8: προϊόντα ;A#*9: ξύλου./+ το 9,3 οποίο, 7&#1: μετά από επικάλυψη G%": με *+ φύλλα )*#+*,%-.": μελαμίνης, 3)=: χρησιμοποιείται,/#*9<$/</2 )"?/%80"#& ευρέως στην./0- επιπλοποιία,-;*: B+3?.=<& αλλά και /,3 σε 0&2 πολλές )1?+<0& άλλες κατασκευές. (C0%) Στην παρούσα,*9 B$B"0/+ εργασία /,3 0* έγινε DE ποιοτική 3C2-?+/ αξιολόγηση 0*9,#*6320*: μοριοπλακών <" επενδυμένων με μελαμίνη, ονομαστικού πάχους 16 mm, που προερχόταν από τα τρία ελληνικά εργοστάσια παραγωγής, σύμφωνα με 9?#-,"#+H-%%*20/. ( B82/)&,*9 0&2 H$B/:, τα ευρωπαϊκά,*9 1?+2" πρότυπα )" H-<& (ΕΝ). 0*,#309,* Τα αποτελέσματα DE 320, έδειξαν /,3 0&2 ότι ",+4-2"+/ η αντοχή 0=2 σε κάμψη )*#+*,%/.A2 των μοριοπλακών.9)-2&." από /,3 τα δύο C32εργοστάσια E 1=: C4 και E, ο εγκάρσιος "2A /,3 0+: εφελκυσμός,%"9#1: 0*9: των /,3 μοριοπλακών 72 E 1=: και 988 από E. τα τρία εργοστάσια, ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των ΕΝ που αναφέρονται στη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους και υπό ξηρές συνθήκες. Όλες οι μοριοπλάκες όμως παρουσίασαν μεγαλύτερη κατά πάχος διόγκωση B. από τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή (10%) που δίδεται από το ΕΝ 312- για, χρήση &'-.'/' του προϊόντος '012$34 σε $( υγρό $670%8%-/'( περιβάλλον. Η 2%3 δύναμη 1&79:6 που '2; απαιτήθηκε για $%3 την εξαγωγή 19 %3 '9<0' βίδας, που 62&"':6 έγινε με βάση #'9 το $0 πρότυπο $670%8%-/' ΕΝ 320, $' $"8 από την επιφάνεια των μοριοπλακών κυμάνθηκε από 132 Ν έως 2'&'-=->( 14 Ν, ενώ από 2&%?;0$=0 τις πλευρές τους από, 72 Ν έως 988 0"=0 Ν. B7'0<0 #'$6&-':/'( $%3 :6 :30.3':B; B6 $0 2&;%.% $( 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7B6/'( 2%3 2"$376 $0 2'&':#63> %9#%0%B9#<0, '0C6#$9#<0 #'9 :30C6$9#<0 :3-#%88$9#<0 %3:9<0, 6/76 =( '2%$"86:B' %9.30'$;$$6( '49%2%/:( Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που άρχισε από $%3 0' #'9 % '&9CB;( $=0 τα τέλη του 19 ου αιώνα, επηρέασε και την τεχνολογία παραγωγής προϊόντων 2%3 2'&1-%0$'9 ξύλου. Η '2; εφεύρεση $% νέων 0' μηχανών ' &%?;0$=0 :3067<(. κατεργασίας )#;B του ξύλου #'9 σε συνδυασμό B9#&<0.9':$1:6=0 με την πρόοδο > #'#>( της 2%9;$$'( χημείας, που 2%3 πέτυχε.60 την παρασκευή > οικονομικών, 7&:/B636 B;0% ανθεκτικών και εύχρηστων συνθετικών συγκολλητικών ουσιών, -9' '2%$"86:6 $0 $0 2'&'-=-> είχε ως αποτέλεσμα οι δυνατότητες αξιοποίησης του ξύλου να αυξηθούν 3D8>( δυναμικά '4/'(. και ο E' αριθμός 2&%?;0$' των προϊόντων '3$1 2&%?;0$=0 7'&'#$&/F%0$'9 που παράγονται από =( το ξύλο να > :3-#%88B"0' αυξάνει συνεχώς. 2&%?;0$' Ακόμη και ξύλο μικρών διαστάσεων ή κακής ποιότητας που δεν αξιοποιούνταν ή χρησίμευε μόνο για καύση αποτέλεσε την πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως σύνθετα ή συγκολλημένα προϊόντα ξύλου και παράγονται κυρίως σε σχήμα πλάκας με μεγάλη επιφάνεια και μικρό σχετικά πάχος (μοριοπλάκες, ινοπλάκες, αντικολλητά κ.ά.). Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών αποτελεί η δυνατότητα να προκαθοριστούν, κατά τη διαδικασία της παραγωγής οι ιδιότητες που θα έχουν Μοριοπλάκες Σήμερα στην ελληνική αγορά κυκλοφορεί ένα πλήθος Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: #'9 2'&1-%0$'9 #3&/=( :6 :7>B' 281#'( B6 B6-18 Ποιότητα Ελληνικής Παραγωγής Μοριοπλακών Επενδυμένων με Μελαμίνη 629A1069' #'9 B9#&; :76$9#1 217%( (B%&9%281#6(, 90%281#6(, '0$9#%88$1 #.1.). G0' '2; $' :B'0$9#;$6&' 286%06#$>B'$' $=0 2&%?;0$=0 '3$<0 '2%$686/.30'$;$$' 0' #'$1 $0.9'.9#':/' $( 2'&'-=->(, %9 9.9;$$"( 2%3 C' "7%30. B.B. 1=<:=!E;F(A H>B6&' :$ #> '-%&1 #3#8%A%&6/ "0' 28>C%( 2&%?;0$=0 )01B6:' :$' 2&%?;0$' '3$1 6/0'9 #'9 B%&9%281#' (> B%&9%:'0/.') %2%/' '2; $% 1966 προϊόντων ξύλου. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά είναι και η 2'&1-6$'9 #'9 :$0 I881.'. J'$':#631F6$'9 32; B%&A> μοριοπλάκα (ή μοριοσανίδα) η οποία από το 1966 παράγεται και στην '2; Ελλάδα. 4&1 438%$6B'7/.9' Κατασκευάζεται $' υπό %2%/', μορφή B6$1 πλάκας '2; 281#'( D6#':B; από ξηρά B6 ξυλοτεμαχίδια :3-#%88$9#> τα %3:/', οποία, :3B29"F%0$'9 μετά από ψεκασμό :6 C6&B> με 2&":' συγκολλητική -9' 0' 629$637C6/ ουσία, συμπιέζονται $%3( σε :3-#;88: θερμή πρέσα [3, για 14]. να επιτευχθεί η μεταξύ τους συγκόλληση [3, 14].!$2/./: )*#+*,%/.A2 <" C000 m³ Πίνακας 1: Παραγωγή μοριοπλακών σε 1000 m³. Table C. Particleboard production in C000m m³ Table 1: Particleboard production in 1000m m³ I881.' - Greece I3&<2 -Europe J;:B%( - World source: - source: FAOSTAT FAOSTAT Η μοριοπλάκα έχει πολλά πλεονεκτήματα και γι αυτό η, B%&9%281#' "769 2% %06#$>B'$' #'9-9K '3$; βιομηχανική παραγωγή της έχει μια συνεχή ανοδική πορεία L9%B7'09#> (Πίνακας 1). 2'&'-=-> Βασικό πλεονέκτημα $( "769 B9' είναι :3067> ότι '0%.9#> έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί 1). M':9#; ως 286%0"#$B' πρώτη ύλη ξύλο 6/0'9 μικρών ;$9 "769 διαστά- $0 2%&6/' (*/0'#'(.30'$;$$' σεων και κατώτερης 0' 7&:9B%2%96/ ποιότητας, =( 2&<$ και υπολείμματα B9#&<0 πριστηρίων και εργοστασίων παραγωγής ξυλοφύλλων και.9':$1:6=0 #'9 #'$<$6&( 2%9;$$%(, #'C<( #'9 αντικολλητών. Θεωρητικά βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα 32%86/BB'$' να χρησιμοποιηθεί 2&9:$&/=0 οποιοδήποτε #'9 6&-%:$':/=0 υλικό λιγνινοκυτταρινικής 2'&'-=->( μορφής. Ιδιαιτέρας #'9 '0$9#%88$<0. σημασίας είναι βεβαίως +6=&$9#1 το ότι L6L'/=( η παραγωγή της.30'$;$$' μοριοπλάκας 0' προκαλεί 7&:9B%2%9C6/ ελάχιστη ρύπανση %2%9%.>2%$6 του 321&769 αέρα, χρειάζεται λίγο νερό και έχει χαμηλή απαίτηση σε 389#; %#3$$'&909#>( B%&A>(. N.9'9$"&'( :B':/'( ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται εμφανή στο συνολικό L6L'/=( κόστος παραγωγής $% ;$9 του 2'&'-=-> προϊόντος $( που B%&9%281#'( είναι αρκετά 6/0'9 2&%#'86/ χαμηλότερο 68179:$ από άλλα προϊόντα $%3 ξύλου '"&', [3, 7&691F6$'9 4, 14, 1]. 8/-% 06&; Τα κυριότερα στάδια παραγωγής των μοριοπλακών, τα οποία και διαμορφώνουν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά τους, περιλαμβάνουν τη μορφή και το μέγεθος των ξυλοτεμαχιδίων που θα παραχθούν, τη συγκολλητική ουσία και άλλα πρόσθετα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα στρωματωθεί το αναμιγμένο υλικό. Η διαδικασία όμως παραγωγής των μοριοπλακών είναι αρκετά πολύπλοκη και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υπεισέρχονται σ αυτήν και οι οποίοι αφ ενός μεν επιδρούν στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (Σχήμα 1) αφ ετέρου δε καθορίζουν το κόστος παραγωγής [2, 7, 10]. Οι μοριοπλάκες είναι κατάλληλες για πολλές χρήσεις κυρίως όμως χρησιμοποιούνται στην επιπλοποιία, συνήθως μετά από επικάλυψη με διακοσμητικά ξυλόφυλλα ή με

2 18 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 μελαμίνη. Η επικάλυψη μελαμίνης, η οποία στη χώρα μας εισάγεται, παράγεται με τον εμποτισμό είδους χαρτιού στην πολυμερή ουσία μελαμίνη φορμαλδεύδη. Εφαρμόζεται βιομηχανικά σε έτοιμες μοριοπλάκες και προσδίδει στο προϊόν επιφάνειες λείες και ανθεκτικές, οι οποίες δεν χρειάζονται βαφή ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα ιδανικό προϊόν για ράφια και άλλα εσωτερικά τμήματα επίπλων κουζίνας, C:!/#-?*20": ιματιοθηκών,*9 ",+B#*82 και άλλων <0&2 αποθηκευτικών,*+30&0/ 0=2 )*#+*- κατασκευών αλλά και για οικονομικότερη κατασκευή όλων των,%/.a2 Figure ειδών των C: Factors επίπλων. that affect the quality of particleboards Σχήμα 1: Παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των μοριοπλακών. #'9 "769 7'B8> '2'/$: :6 60"&-69'. E' 286%06#$>B'$' Figure 1: Factors that affect the quality of particleboards. '3$1 -/0%0$'9 6BA'0> :$% :30%89#; #;:$%( 2'&'-=->( $%3 2&%?;0$%( 1.2. Ποιότητα 2%3 6/0'9 '&#6$1 7'B8;$6&% '2; 188' 2&%?;0$' [3, 4, 14, 1]. E' Στην #3&9;$6&' αγορά προσφέρεται :$1.9' 2'&'-=->( μεγάλη $=0 ποικιλία B%&9%28'#<0, μοριοπλακών $' %2%/' με επένδυση #'9.9'B%&A<0%30 μελαμίνης. Οι %3:9':$9#1 ιδιότητες τους, $' 7'&'#$&9:$9#1 οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ανάμεσα στα προϊόντα, αποτελούν $%3(, σημαντικό 26&98'BL10%30 δείκτη της καταλληλότητά $ B%&A> #'9 τους $% για B"-6C%( τις διάφορες $=0 438%$6B'79./=0 χρήσεις αλλά επιδρούν 2%3 C' και στην ποιότητα $ :3-#%88$9#> των κατασκευών. %3:/' #'9 Ο 188' έλεγχος 2&;:C6$' των ιδιοτήτων 389#1 2%3 των C' μοριοπλακών πραγματοποιείται σύμφωνα #'9 $%0 $&;2% B6 $%0 %2%/% με πρότυπα C' :$&=B'$=C6/ που έχουν εκπονηθεί $% '0'B9-B"0% από ειδικούς 389#;. φορείς. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρμόδιος φορέας για την, εκπόνηση.9'.9#':/' και ;B=( έκδοση 2'&'-=->( προτύπων $=0 από B%&9%28'#<0 το 1983 είναι 6/0'9 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός #'9 Τυποποίησης 321&7%30 2%88%/ (CEN). 2'&1-%0$6( Στα πλαίσια 2%3δε 3269:"&7%0$'9 της διαδικασίας :K '3$>0 ολοκλήρωσης #'9 %9 %2%/%9 της εσωτερικής 'AK 60;( B60Ευρωπαϊκής '&#6$1 :$0 αγοράς, 2%9;$$' και προκειμένου $=0 2'&'-%B"0=0 να εξασφαλισθεί 2&%?;0$=0 (H7>B' αφ ενός 1) μεν 'AK η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και 6$"&%3 αφ ετέρου.6 #'C%&/F%30 η προστασία $% #;:$%( των εργαζομένων 2'&'-=->( [2, και 7, των 10]. καταναλωτών, O9 B%&9%281#6( η Ευρωπαϊκή 6/0'9 Ένωση #'$18886( έχει εκφράσει -9' 2%88"( με ψήφισμα 7&>:69( στις #3&/=( ;B=( ένα θεσμικό πλαίσιο :$0 για την 62928%2%9/', ποιότητα, :30>C=( το οποίο B6$1 είναι '2; γνωστό 629#183D ως νέα B6 προσέγγιση..9'#%:b$9#1 Για την 438;A388' εναρμόνιση > B6 των προτύπων με την νέα προσέγγιση η Ε.Ε. εκδίδει οδηγίες, B68'B/0. στις οποίες, 629#183D αναφέρονται B68'B/0(, οι απαιτήσεις %2%/' κατά :$0 κατηγορία 7<&' B'( προϊόντων. Από 2'&1-6$'9 τις οδηγίες B6 $%0που 6B2%$9:B; έχουν εκδοθεί 6/.%3( μέχρι σήμερα, :$0 69:1-6$'9, 2%83B6&> τις μοριοπλάκες %3:/' αφορά B68'B/0 μόνο η οδηγία 89/106/ΕΟΚ, IA'&B;F6$'9 η οποία L9%B7'09#1 αναφέρεται στα :6 "$%9B6( προϊόντα B%&9%281#6( των δομικών #'9 κατασκευών. 2&%:./.69 :$% 2&%?;0 629A10696( 86/6( #'9 '0C6#$9#"(, %9 %2%/6(.60 7&691F%0$'9 L'A> > &'9$"&= 62646&-':/'. I/0'9 "0' 9.'09#; 2&%?;0-9' &1A9' #'9 188' 6:=$6&9#1 $B>B'$' 62/28=0 #%3F/0'(, 9B'$9%C#<0 #'9 188=0 '2%C#63$9#<0 Σύμφωνα με τις αρχές της νέας προσέγγισης, η εφαρμογή των προτύπων από τους κατασκευαστές είναι εθελοντική αλλά μόνο τα προϊόντα που πληρούν κάποιες βασικές απαιτήσεις μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Έτσι ανάμεσα 2 στα πρότυπα που ήδη έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με την οδηγία της εναρμόνισης, περιλαμβάνονται και πρότυπα που αναφέρονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των ιδιοτήτων των B.2. ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται [11]. Το H$0 πρότυπο '-%&1ΕΝ 2&%:A"&6$' :1996, B6-18 που έχει 2%9#98/' εκπονηθεί B%&9%28'#<0 γι αυτό το B6σκοπό, 62"0.3: αναφέρεται B68'B/0(. στις O9απαιτήσεις 9.9;$$6( $%3(, των μοριοπλακών, %9 %2%/6( B2%&6/ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή αντικειμένων εσωτερικής χρήσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και '01B6:' :$' 2&%?;0$', :B'0$9#; τα έπιπλα..6/#$ Εξετάζοντας $( #'$'888;$$1 τις απαιτήσεις $%3( του -9' προτύπου $9(.91A%&6( αυτού 7&>:69( ως προς '881 τις απαιτήσεις #'9 :$0 των 2%9;$$' προγενέστερων $=0 #'$':#63<0. γερμανικών O προτύπων "86-7%((DIN), $=0παρατηρούμε 9.9%$>$=0 ότι η $=0 απαίτηση B%&9%28'#<0 σε στατική κάμψη έχει μειωθεί, συνεχίζοντας την πορεία μείωσης τους 2&'-B'$%2%96/$'9 B6 2&;$32' 2%3 "7%30 [12], ενώ η απαίτηση σε εγκάρσιο εφελκυσμό συνεχίζει να 6#2%0C6/ παραμένει '2; σταθερή. A%&6/(. H$0 I3&=2'?#> G0=:, '&B;.9%( Ερευνητικές A%&"'( -9' εργασίες $0 6#2;0: αξιολόγησης #'9 "#.%: της ποιότητας των '2; εγχώριων $% 1983 μοριοπλακών 6/0'9 % I3&=2'?#;( άνευ επικάλυψης, O&-'09:B;( έχουν E32%2%/:( γίνει σε μοριοπλάκες παραγωγής 1977 και 1984[(8, 9, 13] σύμφωνα (CEN). H$' 28'/:9'.6 $(.9'.9#':/'( %8%#8>&=:( $( με τα γερμανικά πρότυπα (DIN), ενώ δεν υπάρχει σχετική 6:=$6&9#>( μελέτη για μοριοπλάκες I3&=2'?#>( επενδυμένες '-%&1(, #'9με 2&%#69B"0%3 φύλλα μελαμίνης. 0' 64':A'89:C6/ Από τα έξι εργοστάσια 'A 60;( B60 παραγωγής μοριοπλακών.9'#/0: που $=0 προϊόντα τους #'9 μελετήθηκαν $=0 32&6:9<0 στις #'9 εργασίες 'A 6$"&%3 αυτές, σήμερα 2&%:$':/' βρί- 2&%?;0$=0 σκονται σε λειτουργία μόνο τρία, ενώ το ένα από αυτά δεν $=0 6&-'F%B"0=0 #'9 $=0 #'$'0'8=$<0, I3&=2'?#> υπήρχε το G0=: Σκοπός "769 της 6#A&1:69 παρούσας B6 εργασίας D>A9:B' είναι :$9( η αξιολόγηση "0' της C6:B9#; ποιότητας 28'/:9% των επενδυμένων -9' $0 2%9;$$' με μελαμίνη $% %2%/% 6/0'9 μοριοπλακών -0=:$; =( ελληνικής 2."G8//#G&. παραγωγής, P9' που $0 αποτελούν 60'&B;09: βασικό $=0 υλικό για B6 την *8' επιπλοποιία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). $0 0"' 2&%:"--9: I.I. 6#./.69 %.-/6( :$9( %2%/6( '0'A"&%0$'9 %9 '2'9$>:69( #'$1 #'$-%&/' 2&%?;0$=0. 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ )2; $9( %.-/6( 2%3 "7%30 6#.%C6/ B"7&9 :>B6&', $9( B%&9%281#6( 'A%&1 B;0% %.-/' 89/106/IOJ %2%/' Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη προερχόταν '0'A"&6$'9 :$' 2&%?;0$' $=0.%B9#<0 #'$':#63<0. από τα τρία ελληνικά εργοστάσια παραγωγής μοριοπλακών. Τα εργοστάσια B6 $9( '&7"( αυτά με $( αλφαβητική 0"'( 2&%:"--9:(, σειρά ήταν τα 6A'&B%-> εξής: ΑΚΡΙΤΑΣ $=0 (Αλεξανδρούπολη), '2; $%3( #'$':#63':$"( ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ 6/0'9 6C68%0$9#> (Θεσσαλονίκη) '881 και B;0% ΣΕΛΜΑΝ $' 2&%?;0$' (Χαλκίδα). 2%3 Η προμήθεια #12%96( του υλικού έγινε το 2002 από εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης από πλάκες ονομαστικού πάχους 16 mm, επειδή L':9#"( '2'9$>:69( 0'.9'$/C60$'9 :$0 '-%&1. G$:9 αυτές '01B6:' χρησιμοποιούνται :$' 2&;$32' συχνότερα 2%3 >. στην "7%30 επιπλοποιία. 6#2%0C6/ Το υλικό σημειώθηκε B6 $0 %.-/' με τα $( γράμματα 60'&B;09:(, Α, Β 26&98'BL10%0$'9 και Γ ανάλογα με #'9 το 2&;$32' εργοστάσιο 2%3 παραγωγής, '0'A"&%0$'9 αλλά :$9( χωρίς 68179:$6( αντίστοιχη '2'9$>:69( σχέση με την παραπάνω σειρά. $=0 9.9%$>$=0 $=0 B%&9%28'#<0 '018%-' B6 $0 7&>: Για την αξιολόγηση της ποιότητας των μοριοπλακών 2%3 προσδιορίστηκαν, 2&%%&/F%0$'9 [11]. μετά E% από 2&;$32% κλιματισμό IQ 312-3:1996, των δειγμάτων 2%3σε "769 συνθήκες 6#2%0C6/ σχετικής -9 '3$; υγρασίας $%0 (6 :#%2;, ± ) %'0'A"&6$'9 και θερμοκρασίας :$9( '2'9$>:69( (20±2)º C, οι $=0 ιδιότητες B%&9%28'#<0 : 2%3 2&;#69$'9 0' α) Υγρασία των δοκιμίων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό :$0 #'$':#63> '0$9#69B"0=0 πρότυπο ΕΝ 322: :=$6&9#>( β) Πάχος 7&>:( των μοριοπλακών :$' %2%/' :3B26&98'BL10%0$'9 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό #'9 $' "2928'. πρότυπο I46$1F%0$'( ΕΝ 32:1993, $9( με '2'9$>:69( μετρήσεις $%3 που έγιναν σε όλα γενικώς 2&%( τα $9( δοκίμια. '2'9$>:69( $=0 2&%-60":$6&=0 =( -6&B'09#<0 (DIN), ;$9 '2'/$: :6 :$'$9#> #1BD "769 B69=C6/, :3067/F%0$'( $0 2%&6/' B6/=:( $%3( [12], 60< '2'/$: :6 6-#1&:9% 6A68#3:B; :3067/F69 0' 2'&'B"069 :$'C6&>.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Πίνακας 2: Ιδιότητες!$2/./: μοριοπλακών 2: IB+30&0": )*#+*,%/.A2 ( : μέση τιμή, ( x s ::τυπική )1<& απόκλιση, s n :/,3.%+<&, αριθμός δοκιμίων). n : /#+)3: B*.+)$=2) Table 2: Properties Table 2: of Properties particleboards of particleboards (: mean, s: standard ( x : average, deviation, s: standard n : number deviation, of samples). n : samples number) N.9;$$' I&-%:$1:9% ) x s n M x s n P x s n V-&':/' ( %) *17%( ( mm) *3#0;$$' ( g/cm³) )0$%7> :6 J1BD I )0$%7> :6 J1BD NN )0$%7> :6 J1BD (N+NN) )0$%7> :6 I-#. IA68 W9;-#=: (%) 24 h *&%:&;A: 24 h (%) '2; $0 629A1069' (N) ) 2863&1 (N) M 2863&1 (N) )+M 2863&"( (N) γ) Πυκνότητα των μοριοπλακών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 2%3 πρότυπο >$'0 ΕΝ 3D8;$6& 323:1993 '2; και '3$> υπολογίστηκε 2%3 L&"C#6 επίσης σε η) Αντοχή B68"$6( σε εξαγωγή (H7>B' βίδας 3), :3067/F%0$'( με βάση το πρότυπο $0 ΕΝ δοκίμια g/cm³ 0' "7%30 όλα %9 γενικώς B%&9%281#6( τα δοκίμια $=0. /.9=0 6&-%:$':/=0 :6 '34$9#> 320:1993, $1: 2%3το 2'&'$&>C#6 οποίο αναφέρεται :6 στον έλεγχο :76$9#> της ιδιότητας δ) Αντοχή σε στατική κάμψη (μέτρο θραύσης) σύμφωνα αυτής στις ινοπλάκες. Μέχρι τη διεξαγωγή όμως του ελέγχου με 2:>8?.#+<& το ευρωπαϊκό 0=2 0+)A2 πρότυπο 0=2 ΕΝ 310: =2 )*#+*,%/.A2 Ο έλεγχος έγινε με 3. δεν!9.230&0/ είχε δημοσιευθεί )*#+*,%/.A2 αντίστοιχο 0=2 "#?*<0/<$=2 ευρωπαϊκό J, K πρότυπο./+ για τις 0&:,/#*8</: δοκίμια διαστάσεων 1#"92/: )" 0+: 0 mm "%-;+<0": x 370 mm σε δύο 0=2 διευθύνσεις L./0-0/ μοριοπλάκες 10& C984 [8] παρ./ όλο που (,/#*8</ η ιδιότητα "#?/<$/) αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 3: Density για of την particleboards χρήση του προϊόντος from the στην A, B επιπλοποιία. and L Εξάλ-,#*08,=2 στο DE επίπεδο της πλάκας (I: κάθετα και II: παράλληλα προς Figure το μήκος της αρχικής πλάκας). λου οι ομάδες εργασίας εκπόνησης των προτύπων για τα δύο Figure 2:Comparison of property values of tested factories in the years 1984 [8] and 2002 (present work) ε) Αντοχή σε εγκάρσιο εφελκυσμό σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 319: 1993, με δοκίμια τετραγωνικής μορ- δοκιμών τους είναι κοινοί. Κατά τον έλεγχο προσδιορίστηκε αυτά προϊόντα συνενώθηκαν λόγω του ότι πολλοί μέθοδοι particleboards with the minimum requirements of DE standards φής διαστάσεων πλευράς (0±1) mm, στα οποία συγκολλήθηκαν αμφίπλευρα, με θερμοπλαστική συγκολλητική ουσία, 0.72 επιφάνεια και δύο διαδοχικές πλευρές των δοκιμίων η δύναμη που απαιτήθηκε για την εξαγωγή βίδας από την 23*,04,.'(6 )'&*+,"%-./*01-!"#$%&'( μεταλλικά πλακίδια στ) Κατά πάχος 0.7 διόγκωση σύμφωνα 20 με το ευρωπαϊκό 0.68 $ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ πρότυπο ΕΝ 317:1993, με δοκίμια τετραγωνικής μορφής $ 2002 $ διαστάσεων πλευράς 0.4 (0±1) mm, τα οποία για 24 ώρες εμβαπτίστηκαν μέσα 0.3 σε νερό θερμοκρασίας 20±2 ο C Στον Πίνακα 2 δίδονται οι μέσες τιμές των ιδιοτήτων 0.64 $0 $0 0.2 ζ) Προσρόφηση 0.$ νερού η οποία διεξήχθη ταυτόχρονα με 0.6 που μελετήθηκαν, χωριστά για κάθε εργοστάσιο ενώ στον 0 τον προσδιορισμό 0 της κατά πάχος 0διόγκωσης και στα ίδια Πίνακα 3! κατατάσσονται " οι μοριοπλάκες # με ποιοτικά κρι- N/mm2 N/mm2 % *3#0;$$' g/cm 3

4 )0$%7> :6 J1BD (N+NN) ( x : )1<& s /,3.%+<&, )0$%7> n :6 : /#+)3: I-#. IA68 B*.+)$=2) B68"$[12]. ds ( x : average, s: standard deviation, n : samples number).) H 68179:$ 629$&62$> $9B> $( '0$%7>( :6 #1BD W9;-#=: 24 h (B"$&% -9' $9( B%&9%281#6( 217%3( 16 mm ) 20 M P Τεχν. Χρον. 20 Επιστ Έκδ. ΤΕΕ, 0.4 V, τεύχ , 10. Tech. Chron. 2.4 Sci. J. 19 TCG, V, No 1-2 (%) B6 $9( '2'9$>:69( $%3 2&;$32%3 IQ 312-3:1996, s n x s n x s n *&%:&;A: 24 h 2%3 :3B26&98'BL1069 #'9 $' "2928', #'C%&/F6$'9 : τήρια 7.6 για κάθε 0.18 ιδιότητα. 1 (%) Στο 7.62 Σχήμα παρουσιάζονται τα N/mm². δ) H O9 ελάχιστη B%&9%281#6( επιτρεπτή ) #'9 τιμή P της '0$'2%#&90;$'0 αντοχής σε κάμψη :$9( αποτελέσματα που προσδιορίστηκαν, σε σύγκριση με τις (μέτρο θραύσης) για τις μοριοπλάκες πάχους 16 mm σύμφωνα με τις απαιτήσεις )0$%7> 0.01 των ευρωπαϊκών 64'-=->( προτύπων L/.'( μόνο για τις ιδιότητες που προβλέπονται '2; $0 629A1069' 40 απαιτήσεις 0.68 (N) και στις οποίες 40 το προϊόν $%3( συμπεριλαμβάνει :$' 62/26.' και τα έπιπλα, καθορίζεται B686$<0 [8, σε 9], 132'&;8% N/mm². '2'9$>:69( $% απαιτήσεις 20 του.9'$&<0$'( πρότυπου B189:$' 8.8 ΕΝ 312-3:1996, $0 '0$%7> 20 που πρέπει να ανταποκριθεί. $0 Οι μοριοπλάκες B6/=: $=0 Α '2'9$>:6=0 και Γ ανταποκρίνονταν ('2; 1 :6 13 στις N/mm²). απαιτήσεις, Με βάση 1.18 αυτά ) 2863&1 τα 20 αποτελέσματα 19.6 (N) 1.41 είναι 99.0 δυνατόν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις για κάθε ιδιότητα που επίπεδα προηγούμενων μελετών [8, 9], παρά τη μείωση '0$%7> του προτύπου ;B=( $( διατηρώντας B%&9%281#'( μάλιστα M L&"C#6 την αντοχή B69=B"0 τους #'9 στα προσδιορίστηκε: #3B10C# α) Η υγρασία M των 2863& δειγμάτων (N) των απαιτήσεων #%0$1 (από :$% 1 62/26.% σε 13 N/mm²). $=0 '2'9$>:6=0. Η αντοχή όμως E' κυμάνθηκε εντός των επιτρεπτών ορίων )0$%7> (% 64'-=->( - 13%) του L/.'( ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ :30%89#1 στο επίπεδο #'9των 2&%( απαιτήσεων. Τα ανωτέρω :$% αποτελέσματα 62/26.% $( '0=$"&= της μοριοπλάκας '2%$68":B'$' Β βρέθηκε μειωμένη $0 B68"$ και κυμάνθηκε $( 9.9;$$%( κοντά : Η )+M υγρασία 2863&"( 40 αυτή ήταν (N) λίγο 2.07 χαμηλότερη 40 από την B%&9%281#'(. αφορούν στη I46$1F%0$'( μελέτη της ιδιότητας $' '2%$68":B'$' συνολικά 7=&9:$1 και προς -9' τις αντίστοιχη που μετρήθηκε παλαιότερα σε μοριοπλάκες των δύο διευθύνσεις στο επίπεδο της μοριοπλάκας. Εξετάζοντας ίδιων εργοστασίων από τις οποίες όμως απουσίαζε η επένδυση μελαμίνης g/cm³ 2%3 [13]. #1C τα χωριστά για ;$9 κάθε :6 διεύθυνση ;86( $9( B%&9%281#6( διαπιστώθηκε '0$%7> >$'0 3D8;$6& '2; '3$> 2%3 L&"C#6 ότι σε όλες 2'&1888' τις B68"$6( μοριοπλάκες 2&%( $0 (H7>B' η αντοχή &%> 2'&'-=->( 3), :3067/F%0$'( παράλληλα >$'0 προς $0 β) Το πάχος όλων των μοριοπλακών ήταν μεγαλύτερο τη ροή παραγωγής B6 '2%$"86:B' ήταν μεγαλύτερη #'9 '0$%7> με αποτέλεσμα $( B%&9%281#'( και η ' "7%30 %9 B%&9%281#6( $=0 /.9=0 6&-%:$':/=0 :6 '34$9#> $1: 2%3 2'&'$&>C#6 :6 :76$9#> από 14.4 το ονομαστικό 0.4 πάχος πώλησης (16mm), ενώ η μεταβολή του για κάθε εργοστάσιο ήταν στα πλαίσια ανοχής καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. M αντοχή :$ της μοριοπλάκας '3$> Β 0' στην κατεύθυνση $9( αυτή '2'9$>:69( να υπερ- (±0.3mm) 2:>8?.#+<& του ευρωπαϊκού 0=2 0+)A2προτύπου 0=2 ΕΝ 312-1: =2 )*#+*,%/.A2 $%3 )*#+*,%/.A2 0=2 "#?*<0/<$=2 J, K./ &: γ) Οι,/#*8</: μοριοπλάκες 1#"92/: είχαν )" πυκνότητα 0+: "%-;+<0": από 0.68 g/cm³ 0=2 έως Πίνακας L./0-0/ 3: 10& Ποιοτική C984 [8] κατάταξη./ μοριοπλακών (,/#*8</ "#?/<$/) (1: καλύτερη, 3: χειρότερη).!$2/./: ,#*08,=2 g/cm³ DEπου ήταν υψηλότερη από αυτή που βρέθηκε να Figure )*#+*,%/.A2 (C:./%80"#&, 3: Density of particleboards from the A, B and L έχουν Figure οι μοριοπλάκες :Comparison των of ίδιων property εργοστασίων Table values σε of προηγούμενες particleboards μελέτες (Σχήμα with the 3), συνεχίζοντας minimum requirements την αυξητική of τάση DE tested factories 3: Quality in the years classification ;"+#30"#&) 1984 [8] and of particleboards 2002 (present (1: work) best, 3: Table 3.Quality worst). classification of particleboards (C: best, 3: worst ) που standards παρατηρήθηκε σε 20 προηγούμενη 77.9 σχετική 80.8 μελέτη[12] :#$%&%' B *,04,.'(6 )'&*+,"%-./*01-!"#$%&'( )0$%7> :6 J1BD (B"$&% P ) M )0$%7> 0.68 :6 I-#1&:9% IA68#3:B; ) $984 M P $ '2; $0 629A1069' ) 2002 M P $ $0 $0 0.3 '2; $9( 2863&"( M ) P $ 0.6 *%:%:$;.9;-#=:( 24 h P M ) 3 L&"C#6 0 B68"$6( 0 (H7>B' 3), :3067/F%0$'( 0 $0! " # *%:%:$; 2&%:&;A:( 24h P ) M ':/=0 :6 '34$9#> $1: 2%3 2'&'$&>C#6 :6 :76$9#> +*,%/.A2 <"+: 0=2 f tested of DE &'( A B # N/mm2 N/mm2 Σχήμα 2: 3. Σύγκριση!9.230&0/ των )*#+*,%/.A2 τιμών των 0=2 ιδιοτήτων "#?*<0/<$=2 των μοριοπλακών J, K./+ L./0-0/ της 10& παρούσας C984 [8]./+ έρευνας 2002 με (,/#*8</ τις ελάχιστες "#?/<$/) απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ. Figure 3: Density of particleboards from the A, B and L Figure 2: Comparison of property values of tested particleboards factories with in the the years minimum 1984 requirements [8] and 2002 of (present ΕΝ standards. work) *3#0;$$' g/cm ! " # % $ Σχήμα 3: Πυκνότητα μοριοπλακών των εργοστασίων Α, Β και Γ κατά τα έτη 1984 [8] και 2002 (παρούσα εργασία). Figure 3: Density of particleboards from factories A, B and Γ in the years 1984 [8] and 2002 (present work). *3#0;$$' g/cm 3 6) ε), Η '0$%7> αντοχή $=0 των B%&9%28'#<0 μοριοπλακών :6 σε 6-#1&:9% εγκάρσιο 6A68#3:B; εφελκυσμό (6:=$6&9#> (εσωτερική'0$%7>), αντοχή), #3B10C#6 κυμάνθηκε '2; από N/mm² N/mm² "=( έως N/mm² και ικανοποιούσε την ελάχιστη απαίτηση του προτύπου ΕΝ 312-3:1996 που είναι 0.3 N/mm². Η ποιοτική N/mm² #'9 $ :$ '2'/$: $%3 κατάταξη IQ των μοριοπλακών 312-3:1996 2%3 ως προς 6/0'9 αυτή 0.3 την N/mm². ιδιότητα, 2%9%$9#> (Πίνακας#'$1$'4 3) ήταν αντίστροφα $=0 B%&9%28'#<0 ανάλογη =( του 2&%( μεγέθους '3$> $0 της 9.9;$$' πυκνότητάς (*/0'#'( τους, το 3) οποίο >$'0 έχει '0$/:$&%A' διαπιστωθεί '018%- και σε άλλες $%3 σχετικές έρευνες [, 6]. Σε σύγκριση με παλαιότερη μελέτη B6-"C%3( $( 23#0;$$1( $%3( $% %2%/% "769.9'29:$=C6/ [8] στη μοριοπλάκα Α παρατηρήθηκε αύξηση της αντοχής, #'9 ενώ :6 αντίθετα 1886( στη :76$9#"( Β αισθητή "&6306( μείωσή [, της. 6]. H6 B6 2'8'9;$6& στ) Στις B68"$ μοριοπλάκες [8] :$0μετά B%&9%281#' από 24ωρη ) 2'&'$&>C#6 εμβάπτιση σε νερό, παρατηρήθηκαν $( '0$%7>( 60< ποσοστά '0$/C6$' διόγκωσης :$0 M που '9:C$> κυμαίνονταν B6/=:> από 10,% έως 1%. Για την ιδιότητα, σύμφωνα με το ΕΝ $( :1996 που αναφέρεται στις μοριοπλάκες εσωτερικών χώρων :$) H$9( και επιπλοποιίας, B%&9%281#6( δεν B6$1 προβλέπονται '2; 24=&σχετικές 6BL12$9: απαιτήσεις αν 2'&'$&>C#'0 και επισημαίνει 2%:%:$1 ότι για ορισμένες.9;-#=:( χρήσεις 2%3 #3B'90;$'0 απαιτείται :6 06&;, ως επιπρόσθετη πληροφορία, να ελέγχεται και η κατά πάχος διόγκωση. Σύμφωνα όμως με το πρότυπο ΕΝ 312-4:1996, το οποίο αναφέρεται στις μοριοπλάκες για φέρουσες κατασκευές και χρήση σε ξηρές συνθήκες, το ποσοστό διόγκωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%, ενώ σύμφωνα με το '2; 10, 312-3:1 7<&=0 '2'9$>: '2'9$6/$ #'$ :1 A"&%3:6 2%:%:$; '0'A"&6 ' ;-#=: F), #'9 >$'.9'29:$< 629:B' 9.9;$$' ), $ &"( 132 Q 68179:$6 B%&9%28.9'29:$< 6/76 2'& 2863&9# 7=&9:$1.%#9B/=, 2% 64'-=-> $0 2% 6-#1&:9.6/70%0$ 6], $0 '0$/:$': 629A A>1 T6 9.9%$>$= 62"0.3:, 2

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No πρότυπο ΕΝ 312-:1997, το οποίο επίσης αναφέρεται στις μοριοπλάκες για φέρουσες κατασκευές αλλά για τη χρήση τους σε υγρές συνθήκες το ποσοστό διόγκωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% ζ) Η προσρόφηση νερού κυμαινόταν από 37% έως 43% και ήταν όμοια ή χαμηλότερη από την προσρόφηση που διαπιστώθηκε σε προηγούμενη έρευνα [13]. Πρέπει να επισημανθεί όμως ότι δεν προβλέπεται έλεγχος της ιδιότητας αυτής από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.. η) Η δύναμη που απαιτήθηκε για την εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια των μοριοπλακών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν που απαιτήθηκε από τις πλευρές της. Οι μέσες τιμές κυμαίνονταν αντίστοιχα από 132 Ν έως 14 Ν και από 72Ν έως 988 Ν, με τις ελάχιστες τιμές και στις δύο περιπτώσεις να ανήκουν στη μοριοπλάκα Γ. Σε παλαιότερη σχετική έρευνα διαπιστώθηκε ανάλογη συμπεριφορά αλλά η μοριοπλάκα Γ είχε παρουσιάσει καλύτερη αντοχή, ενώ η Β χειρότερη. Η πλευρική αντοχή στην εξαγωγή βίδας στην εξέτασή της χωριστά για καθεμία από δύο διαδοχικές πλευρές των δοκιμίων, παρουσίασε μικρότερης κλίμακας διαφορές. Η ποιοτική κατάταξη των μοριοπλακών ως προς την εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια τους ήταν ταυτόσημη με την ποιοτική κατάταξη βάση της αντοχής του στον εγκάρσιο εφελκυσμό και το μέγεθος της πυκνότητάς δείχνοντας, όπως έχει διαπιστωθεί και σε άλλες έρευνες [1, 6], τη θετική επίδραση της πυκνότητας στην αύξηση της αντίστασης των μοριοπλακών στην εξαγωγή βίδας από την επιφάνεια τους. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των ιδιοτήτων των ελληνικής παραγωγής μοριοπλακών με επένδυση φύλλων μελαμίνης προκύπτει ότι: Η πυκνότητα όλων των μοριοπλακών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την πυκνότητα που προσδιορίστηκε σε προηγούμενη μελέτη. Οι μοριοπλάκες των εργοστασίων Α και Γ ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 312-3:1996 για το ελάχιστο όριο αντοχής σε κάμψη, ενώ η μοριοπλάκα Β που η αντοχή της ήταν κοντά στα όρια των απαιτήσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει με βεβαιότητα τη συμμόρφωση προς αυτές. Στην περίπτωση μάλιστα που η μοριοπλάκα αυτή έχει πιστοποιηθεί βάσει ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας η αβεβαιότητα αντανακλάται στην αξιοπιστία της διαδικασίας εφαρμογής του συστήματος. Όλες οι μοριοπλάκες ανταποκρίθηκαν στις ελάχιστες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) ως προς τον εγκάρσιο εφελκυσμό. Η κατά πάχος διόγκωση όλων των μοριοπλακών ήταν υψηλότερη από τη σχετική μέγιστη απαίτηση του προτύπου ΕΝ 312-:1997 που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ανθυγροσκοπικές ουσίες κατά τη διαδικασία παραγωγής των μοριοπλακών. Η αντοχή των μοριοπλακών στην εξαγωγή βίδας, (που αποτελεί) ιδιότητα με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τη χρήση του προϊόντος στην επιπλοποιία, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί λόγω απουσίας σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων. Μεταξύ των μοριοπλακών που ελέγχθηκαν όμως, η μοριοπλάκα του εργοστασίου Γ υστέρησε στην ιδιότητα αυτή έναντι των άλλων μοριοπλακών ιδίως κατά την πλευρική εξαγωγή βίδας. Γενικά μπορεί να αναφερθεί ότι οι μοριοπλάκες που ελέχθησαν ήταν κατάλληλες για την κατασκευή επίπλων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους και ξηρές συνθήκες, θα πρέπει όμως να αποφεύγεται η χρήση τους για κατασκευές που θα τοποθετηθούν σε χώρους όπου επικρατούν υγρές συνθήκες. Η επενέργεια βεβαίως πολλών παραγόντων στη διαμόρφωση της ποιότητας της μοριοπλάκας παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης πολλών εναλλακτικών τρόπων βελτίωσής της αλλά παράλληλα καθιστά τις ιδιότητες του προϊόντος ευμετάβλητες. Φυσικά οι βιομηχανίες παραγωγής χρησιμοποιώντας τις ευνοϊκότερες γι αυτές μεθόδους, προσπαθούν να διατηρούν τις ιδιότητές των προϊόντων τους σύμφωνες με τις ισχύουσες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Eckelman C., Screw holding performance in hardwoods and particleboard. Forest Products Journal, 197. Vo 2 (6): Generalla N., Quality control in particleboard production. The Philippine Lumberman, September: Haygreen J., Bowyer J., Forest products and wood science. An introduction. The Iowa State University press Johnson E., Wood particleboard handbook. The industrial experimental program of the school of engineering. North Carolina, State Collage Talbott J., Maloney T., Effect of several production variables on the modulus rupture and internal bond strength of boards made of green Douglas fir planer shavings. Forest Products Journal, 197. Vo 7 (10): Vital B., Lehmann W., Boone R., How species and board densities affect properties of exotic hardwood particleboards. Forest Products Journal, Vo 24 (12): Γρηγορίου Α., Παράγοντες επηρεάζοντες τις ιδιότητες των μοριοπλακών. Μέρος πρώτο: Μηχανικές ιδιότητες. Γεωτεχνικά, 1980, τεύχος Γρηγορίου Α., Έρευνα σχετική με την ποιότητα των επιφανειακών στρώσεων μοριοπλακών ελληνικής παραγωγής, Α.Π.Θ. Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π Τόμος ΚΗ. Αριθ Γρηγορίου Α., Έκλυση Φορμαλδεΰδης από μοριοπλάκες εγχώριας παραγωγής και εισαγόμενες ινοπλάκες μέσης πυκνότητας. Τεχνικά Χρονικά Γ, Τόμος 6 (1): Μπαρμπούτης Ι., Παραγωγή προϊόντων ξύλου. Μετρήσεις και έλεγχοι βασικοί στην παραγωγή, Α.Π.Θ. 1984, Σημειώσεις. 11. Μπαρμπούτης Ι., Νταλός Γ., Η τυποποίηση στην Ελλάδα και οι προδιαγραφές για τις μοριοπλάκες Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π., 1998, Τόμος ΜΑ. 12. Πασιαλής Κ., Γρηγορίου Α., Η πυκνότητα σαν δείκτης ποιότητας των εγχώριας προέλευσης μοριοπλακών. Α.Π.Θ. Επιστημονική επετηρίδα τμ. Δασολογίας και Φ.Π Τόμος ΛΓ/1. Αριθ Τσουμής Γ., Πασιαλής Κ., Ποιοτικός έλεγχος μοριοπλακών εγχώριας παραγωγής. Γεωτεχνικά, Τεύχος 4:1-7.

6 22 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Τσουμής Γ., Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου Τόμος Β Βιομηχανική Αξιοποίηση, Α.Π.Θ Φιλίππου Ι., Τεχνολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και τις ιδιότητες της μοριοοσανίδος. Α.Π.Θ Σημειώσεις. Ι. Α. Μπαρμπούτης Λέκτορας, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 41 24, Θεσσαλονίκη.

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No Extended summary Quality of Greek Production Particleboards Overlaid with Melamine J. A. BARBOUTIS Lecturer A.U.TH. Abstract Particleboards overlaid with melamine sheets constitute a important complex wood product which is used widely in furniture but also in a lot of other applications. In the present work the quality of melamine overlaid particleboards of 16 mm nominal thickness produced in three Greek factories was evaluated according to European standards (EN). The results showed that the particleboard bending strength (MOR) of two factories and the particleboard internal resistance of all three factories satisfied the minimum requirements according to the EN 312-3:1996 standard. However, thickness swelling values of all tested particleboards failed to fulfil the minimum requirements set by EN 312-:1997. The resistance to withdrawal of screws, determined according to the EN 320:1993 standard, was considerably higher in the perpendicular direction (from 132 N to 14 N) than in the parallel direction (from 72 N to 988 N) to particleboard surfaces. The development of inexpensive, durable and functional synthetic adhesives gave the possibility of the production of high value wood products utilising raw materials of low quality that previously was not utilised or was useful only as firewood. One of the most important wood products in this category is particleboard, whose industrial production has shown a continuous upward trend (Table 1). Particleboard production in Greece started in 1966 and today s annual production exceeds domestic needs. Particleboard is suitable for many uses but is mainly used in furniture. The covering of this product with sheets of melamine gives frictionless and durable surfaces, rendering it an ideal material for bookshelves or internal compartments of kitchen furniture, wardrobes and other storage structures. The factors that enter into the process of particleboard production affect the quality (Figure 1) as well as determining the cost of production. Particleboard properties constitute an important indicator of their suitability for the various uses and effect on the quality of end products. Research works involving the quality evaluation of domestic unlaminated particleboards according to German norms (DIN) were performed during the years 1979 and 198, whereas no study has been made of the quality of Submitted: May Accepted: Aug. 20, 2004 particleboard laminated with melamine sheets. The present work investigated the quality of particleboards of 16 mm nominal thickness laminated with melamine sheets and supplied in 2002 by three domestic factories. After air conditioning of particleboard samples in a climate of (6 ± )% relative humidity and (20±2) C temperature, the following properties were determined according to the relevant European standards for particleboards: humidity (EN322), thickness (EN32), density (EN323), static bending (EN310), internal bond (EN319) and thickness swelling (EN317). Furthermore, two properties not included in EN standards for particleboards, namely water adsorption and the resistance to withdrawal of screws, were determined. The latter was evaluated in accordance with the EN 320 standard, which applies to fibreboards. The values of the particleboard properties tested are shown separately for each factory in Table 2. Table 3 presents a quality classification of tested particleboards according to the values of their properties. Figure 2 shows the main values of the particleboard properties in comparison with the corresponding minimum requirements set by the relevant standards. The main results of this study are the following: 1) The humidity of the particleboards was within the limits of the requirements of standard EN ) The thickness of all samples was greater than the nominal thickness (16mm), but their variation was within the frames of tolerance (±0.3mm) set by standard EN ) The average density of particleboards varied from 0.68 g/cm³ to g/cm³, showing a continuation of the upward trend that was also observed in previous studies. 4) The particleboards A and Γ fulfilled the requirements of standard EN for the bending strength, while particleboard B was roughly within the limits of the requirement. The study of this property parallel and perpendicular to the direction of production showed that the strength parallel to the direction was higher in all tested particleboards. ) The internal bond of particleboards varied from 0.40

8 24 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ , Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 N/mm² to 0.62 N/mm² and satisfied the minimal requirement of the EN standard. 6) The thickness swelling of particleboards after 24 hours soaking in water varied from 10.% to 1%. The standard EN (for boards for interior fitments including furniture for use in dry conditions) has not set out requirements for this property, although it recommends it as useful additional information. According to standard EN (for loadbearing boards for use in dry conditions) the thickness swelling should not be more than 1%, but according to standard EN 312- (for load-bearing boards for use in humid conditions) it should not be more than 10%. 7) The adsorption of water varied from 37% to 43%. 8) The resistance to withdrawal of screws from the surface of the particleboards was significantly higher than from the sides. The density of particleboards had a positive effect on the resistance to withdrawal of screws from their surfaces, which varied from 132 N to 14 N. This property was not included in the evaluation because of the absence of a relevant European standard. Generally, it can be reported that the tested particleboards were suitable for the manufacture of furniture for use in dry conditions, but their use should be avoid in humid environments. J. A. Barboutis Lecturer, Laboratory of Forest Technology, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 41 24, Thessaloniki, Greece.

Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου

Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση ελληνικής ορολογίας για σύνθετα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Α. Μπαρµπούτης, Λέκτορας, Τεχνολόγος Ξύλου, Εργαστήριο ασικής Τεχνολογίας, Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εδώ και αρκετά χρόνια τα σύνθετα προϊόντα ξύλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων

Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις Επίπλων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 23 Συγκριτική Μελέτη της Αντοχής Συγκράτησης των Ενθεμάτων που Χρησιμοποιούνται στις Λυόμενες - Έκκεντρες Συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Καρδίτσα, 3 Μαΐου 2010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Β. Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Μαντάνης, Καθηγητής τηλ. 6947 300585 fax 24410 79220 email: mantanis@teilar.gr URL: www.teilar.gr/~mantanis

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΘΑΛΠΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ Ν. ΖΜΑΘΗΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Η. ΦΧΣΗΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας Ξυλοπλακών Τύπου OSB της Ελληνικής Αγοράς

Αξιολόγηση της Ποιότητας Ξυλοπλακών Τύπου OSB της Ελληνικής Αγοράς Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1-2 19 Αξιολόγηση της Ποιότητας Ξυλοπλακών Τύπου OSB της Ελληνικής Αγοράς ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θ. ΛΥΚΙΔΗΣ Υποψήφιος Διδάκτορας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Α.Μ:4803

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ OSB ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ OSB ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 170 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ OSB ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Χαράλαμπος Θ. Λυκίδης¹ ), Αθανάσιος Η. Γρηγορίου¹ ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το OSB είναι μια ξυλοπλάκα δομικών κατασκευών αποτελούμενη από ξυλοτεμαχίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ. Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου

ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ. Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου Κατασκευάζονται με συγκόλληση τεμαχιδίων ξύλου Εντυπωσιακή ανάπτυξη της βιομηχανίας μοριοπλακών λόγω: (α) δυνατότητας αξιοποίησης ξύλου μικρών διαστάσεων & υπολειμμάτων άλλης κατεργασίας (β) διαθεσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚH ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 1-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ-ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΚΤΥΛΟΕΙ ΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ (FINGER JOINT) ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (PVAc) ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ (Fagus sylvatica)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΚΤΥΛΟΕΙ ΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ (FINGER JOINT) ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (PVAc) ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ (Fagus sylvatica) ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΚΤΥΛΟΕΙ ΕΙΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ (FINGER JOINT) ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ (PVAc) ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ (Fagus sylvatica) Βασιλείου, Β. 1, Μπαρµπούτης Ι. 1 και Σ. Καραστεργίου 2 1: Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων

Επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τίτλος Υποέργου: «Εργαστηριακή προσομοίωση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωιοκ.--------- Ημερομηνία ^ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΙΙ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: Ημερ. Εισ.:

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα