ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΘΚΗ ΕΝΩΗ Ηκεξνκελία 30/9/2015 Α.Π Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Κώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax Λ. πγγξνύ Αζήλα Λίλα Πέιθα Ππορ Αναπηςξιακέρ ςμππάξειρ ςλοποίηζηρ έπγων ΣοπΑ ζηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ Παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ ησλ έξγσλ Σνπ..Α. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ". Έρνληαο ππόςε 1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ). 2. Σν άξζξν 18 ηνπ Ν. 4019/2011 (ΦΔΚ 216/Α) «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 3. Σνλ Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΚ 267/Α/ ) όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θάζε θνξά, 4. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη θάζε θνξά θαη ηηο θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ εθδηδόκελεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 5. Σν N. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» γηα ηε ζύζηαζε θαη ηελ ζπγθξόηεζε ησλ Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηζρύεη 6. Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 «γηα ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999», όπσο ηζρύεη. 7. Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999, όπσο ηζρύεη. 8. Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, όπσο ηζρύεη. 9. Σελ κε αξηζκό Δ (2007) 6015/ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) (Κσδηθόο CCI2007GR6UN5001). 10. Σελ Απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο C/2007/5534/ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ». 11. Σελ κε αξηζκό /νηθ (ΦΔΚ 2667/Β/ ) Απόθαζε Δθρώξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηηο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ 13 Πεξηθεξεηώλ ηεο Υώξαο. Ιζηοζελίδα

2 12. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζ / ΔΤ 1126 / (ΦΔΚ 471 / Β / ) κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όπσο απηή ηζρύεη 13. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζ / ΔΤ 1126 / (ΦΔΚ 471 / Β / ) κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο όπσο απηή ηζρύεη 14. Σελ κε αξηζκό 2475/νηθ.3-33/ (ΦΔΚ 16/Β/ ) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ νξίδεη ην «ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζία Δθαξκνγήο ηεο δξάζεο 7 «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρόιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ αγνξώλ εξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 3 «Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ Απαζρόιεζε» θαη ηεο δξάζεο 3 «Σνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο νκάδεο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 «Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ» ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Πιήξεο ελζσκάησζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηώλ» ζην πιαίζην ηνπ Σνκεαθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »». 15. Σελ κε αξηζκό 14053/ΔΤ1749/ (ΦΔΚ 540/Β/2008) Τπνπξγηθή Απόθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 16. Tελ κε Ref. Ares (2011) (DG Emp. F.3/JS.ad Ares 2011) 17. Σελ κε αξηζκό /νηθ (ΦΔΚ 915/Β/ ) Κ.Τ.Α. κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκό νηθ /1933/2008 (ΦΔΚ 1491/Β) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξηζκό /3.2570/2010 (ΦΔΚ 1503/ Β) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζέκα «Δληαίν ύζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιόγεζεο, Παξαθνινύζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηώλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ από ην ΔΚΣ ή ην ΔΣΠΑ βάζεη ηνπ άξζξνπ 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 1083/2006, όπσο ηζρύεη, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ (2007?2013) γηα όια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο». 18. Σελ από 29/11/2011 απόθαζε (Αξ.19.) ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» (ΑΓΑ 457ΦΛ-ΚΥΑ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Πξάμεσλ ηεο δξάζεο 7 «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρόιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ αγνξώλ εξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο, ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 3 «Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ Απαζρόιεζε» θαη επηζπλάπηνληαη ζηελ πξόζθιεζε. 19. Σελ κε αξηζκό 22867/ΔΤΘΤ 984/ (ΦΔΚ 792/Β/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ ξπζκίδεη ηηο δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνύρσλ ηεο πεξηόδνπ Σνλ Νόκν 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο» (ΦΔΚ 163/Α/ ), όπσο ηζρύεη. 21. Σελ κε αξηζκό 3653/ΔΤΘΤ 114 (ΦΔΚ 312/Β/ ) Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Αλάπηπμήο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ νξίδεη ηηο «Ρπζκίζεηο εθαξκνγήο ηεο θαη απνθνπή δήισζεο εκκέζσλ δαπαλώλ ζε πξάμεηο επηρνξεγήζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνπ ΔΚΣ θαη ην ΔΣΠΑ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 11(3)β) ηνπ Καλ. 1081/2006 θαη 7(4) ηνπ Καλ. 1080/2006.» 22. Σν Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, θαζώο θαη ην κε Α.Π / ΟΠ 1140 / έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο πεξί «Τπνρξεσηηθήο ππνβνιήο ησλ εληύπσλ ΟΠ ηνπ ΔΠΑ από ηνπο δηθαηνύρνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο ππνβνιήο θαη Τπνρξεσηηθή έθδνζε ησλ εληύπσλ από ηνπ Φνξείο Γηαρείξηζεο κέζσ ηνπ ΟΠ. 23. Σελ ηζρύνπζα Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ. 24. Σελ ηζρύνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκόηππν ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη παξαζηαηηθώλ. 25. Σελ κε αξ. πξση. 2399/ πξόζθιεζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο "08 - Γηεπθόιπλζε ηεο απαζρόιεζεο ζηηο 3 Πεξηθέξεηαο ηαδηαθήο Δμόδνπ", όπσο απηή ηζρύεη, 26. Σηο Απνθάζεηο Έληαμεο ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ" όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. Ιζηοζελίδα

3 27. Σελ κε Α.Π. 5888/ ΔΤΓΔΠ Αηηηθήο Απόθαζε Παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ ησλ έξγσλ Σνπ..Α. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ" κε κεηαθνξά ηεο θαηαιεθηηθή εκεξνκελίαο από 31/12/2014 ζηηο 30/06/ Σελ κε Α.Π. 3426/ ΔΤΓΔΠ Αηηηθήο Απόθαζε Παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ ησλ έξγσλ Σνπ..Α. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ" κε κεηαθνξά ηεο θαηαιεθηηθή εκεξνκελίαο από 31/12/2014 ζηηο 30/09/ Σε δηαπίζησζε όηη ε πιεηνλόηεηα ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ησλ έξγσλ ΣνπΑ, πινπνηείηαη κε ηξνπνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα ησλ επηκέξνπο ελεξγεηώλ, κε θίλδπλν κε νινθιήξσζεο εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο (κε ηζρύνπζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηελ ) 30. Αηηήκαηα παξάηαζεο ησλ Αλαπηπμηαθώλ πκπξάμεσλ πνπ πινπνηνύλ έξγα ΣΟΠΑ, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ΔΓΑ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 31. Σελ κε Α.Π.200/ Μνλάδαο Β2 ΔΤΓΔΠ Αηηηθήο, πξνέγθξηζε ρνξήγεζεο νξηδόληηαο παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο εθιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ ησλ έξγσλ ΣΟΠΑ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ ησλ έξγσλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη ηε κεηαθνξά ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηνπο από 30/09/2014 ζηηο 30/11/2015, ζην πιαίζην ηεο έγθξηζεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο ηνπο ζην Δ.Π. "Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ". Α/Α Α.Π. Απόθαζηρ Ένηαξηρ Κωδικόρ ΟΠ Δικαιούσορ/Α.. Σίηλορ Έπγος / ΟΙΚΟ-ΣΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΘΜΟΝΩΝ ΣΑ ΠΕΔΙΑ ΣΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΘ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟ ΔΘΜΟ ΜΟΧΑΣΟΤ / ΣΑΤΡΟΤ / ΝΖΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΤΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΘΘ Ε ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΟ ΑΡΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΘΝ ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΘ / ΑΡΩΝΙΚΟ - ΛΑΤΡΕΩΣΙΚΘ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ / ΘΦΑΙΣΙΑΔΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΘ - ΠΕΤΚΘ ΚΑΙ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΣΣΙΚΘ / ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΘΓΕ ΕΡΓΑΙΑ δ.τ. ΑΠΕ Ο ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ω ΜΟΧΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΘΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΠΛΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ / ΚΑΛΛΙΘΕΑ / ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΟ ΔΘΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΘ / ΘΡΙΑΙΑ ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΟΝΩΝ ΣΟ ΘΡΙΑΙΟ ΠΕΔΙΟ / ΜΕΟΓΑΙΑ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ, ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΚΑΙ ΠΑΛΛΘΝΘ / ΣΕΧΝΘΜΑ ΣΕΧΝΘΜΑ ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ / ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ / ΤΝΕΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΕ ΜΟΡΦΕ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΘΝ ΑΣΣΙΚΘ ΑΠΟΣΟΛΘ ΓΙΑ ΠΡΑΙΝΘ / ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΜΟΧΑΣΟ ΣΑΤΡΟ ΤΝ-ΑΠΟΣΟΛΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΑΙΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ / ΠΑΡΝΘΘΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΟ ΔΘΜΟ ΦΤΛΘ / ΓΝΩΡΙΗΩ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΘ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ / ΑΧΑΡΝΕΙ ΤΜΒΟΛΘ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ / ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΔΤΣΙΚΘ ΑΘΘΝΑ Α..Σ.Ι.Ε.Σ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΜΠΡΑΞΘ ΣΕΕ-ΙΕΚΕΜ ΣΕΕ-ΕΝΝΟΤ-ΠΔΑΣΜ- ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Ε ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ / ΕΜΘΠΕΕ / ΠΕΝΣΕΛΙΚΟ ΣΟΠΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΠΕΝΣΕΛΙΚΟΤ Ιζηοζελίδα

4 / ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΟΝ ΔΘΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ / ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΠΡΑΙΝΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ Ε ΑΛΑΜΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ ΑΓΚΙΣΡΙ / ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΩΡΑ ΠΡΟΩΘΘΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ / ΔΤΣΙΚΘ ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΤΛΛΟΓΙΚΘ ΣΟΠΙΚΘ ΔΡΑΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ, ΙΛΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΘ +ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ / ΣΟΤΡΙΜΟ +ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ / ΠΕΙΡΑΪΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ / Θ ΚΘΦΙΙΑ ΤΝ-ΕΡΓΑΗΕΣΑΙ ΜΑΗΙ ΓΙΑ ΔΟΤΛΕΙΑ / ΠΕΝΣΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΠΑΠ " & ΣΘΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ / ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ- ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ" (ΑΣΣΙΚΑΙΝ) / ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ / ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ, ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΩΝ ΣΟ ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΑΦΝΘ - ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ ΓΑΛΑΣΙΟΤ, ΨΤΧΙΚΟΤ- ΦΙΛΟΘΕΘ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΚΑΙ ΒΡΙΛΘΙΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΩΝ ΣΟ ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ / / ΑΡΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟ-ΤΜΜΑΧΙΑ ΣΟΝ ΑΡΓΟΑΡΩΝΙΚΟ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ ΔΑΦΝΘ / ΤΜΘΣΣΟΤ ΚΑΙ ΚΑΙΑΡΙΑΝΘ / / Θ ΔΟΤΚΙΑ ΣΘ ΠΛΑΚΕΝΣΙΑ / ΤΜΠΡΑΞΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΦΤΛΘ / ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ / ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» με δ.τ. "ΕΧΕΣΛΑΙΟ" "ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΜΠΡΑΞΘ"-ΑΜΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ ΦΙΛΟΘΕΘ- ΨΤΧΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ ΣΕΛΕΧΘ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΘ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΠΙΚΑ ΧΕΔΙΑ, ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ-ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΦΤΛΘ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ ΣΟΤ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ & ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ / ΑΦΑΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ / ΑΦΑΙΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ / ΣΟΝ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ / ΠΕΡΑΜΑ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ, ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ, ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΘ ΡΕΝΣΘ ΠΡΟΑΓΩΓΘ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΤΜΦΕΡΟΝΣΟ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΚΑΙ ΣΘΝ ΕΝΔΤΝΑΜΩΘ ΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝΟΧΘ ΜΕΩ ΣΟΤ ΑΘΛΘΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ / ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ / "ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ" - ΑΜΚΕ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ-ΠΡΑΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ ΕΝΙΧΤΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΘ ΜΙΚΡΟ- ΠΡΑΙΝΘ ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΜΕΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΩΝ / ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΠΡΑΙΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΘΝ ΑΘΘΝΑ Ιζηοζελίδα

5 / ΦΡΟΝΣΙΗΩ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΙΑ Ε ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΘΛΙΚΙΩΜΕΝΟΤ / ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΘΝ ΑΣΣΙΚΘ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΔΡΑΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ ΣΘΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΣΩΠΟ / ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΣΟ ΔΘΜΟ ΓΛΤΦΑΔΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ / ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΔΡΑΘ ΘΛΙΟΤΠΟΛΘ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΘΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΘ Β' ΚΡΙΘ ΣΘΝ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΝΘΑΡΡΤΝΘ ΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΟΧΕΤΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ / ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΣΑΘ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΘ ΑΣΣΙΚΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΣΑΞΘ ΚΑΙ ΣΟΝΩΘ ΣΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΘ ΑΣΣΙΚΘ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΡΟΩΘΘΘ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ MARKETING / ΠΕΙΡΑΪΚΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΟ ΧΕΔΙΟ ΣΘΡΙΞΘ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΩΘΘΘ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΘΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΑΙΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΘΩΝ "ΚΙΝΘΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ" / ΑΜΚΕ ΔΘΜΙΟΤΡΓΩ / ΗΕΑ ΑΣΣΙΚΘ ΤΜΠΡΑΞΘ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΟΡΙΗΟΝΣΕ / ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΔΙΚΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΜΠΡΑΞΘ ΕΠΙΚΕΤΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΕΤΑΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ / ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ "ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ" - ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ & "ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ" - ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΑΠΑΧΟΛΘΘ & ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ Ε ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ Ε ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΘ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ" ΚΛΑΔΟΤ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΘ ΔΤΣΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ / ΑΡΧΕΣΡΑΣΟ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΣΘΝ ΓΛΤΦΑΔΑ / ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ / ΣΟΠΙΚΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΘ ΣΟΠΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΔΘΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΡΑΦΘΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ, ΩΡΩΠΟΤ, ΔΙΟΝΤΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΘ ΤΜΠΡΑΞΘ "ΣΕΣΡΑΠΟΛΙ" Η ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ΑΣΣΘΚΗ Κνηλνπνίεζε 1. ΤΠΑΑΝ, Γηεύζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, Νίθεο 5-7, Αζήλα 2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ (Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο) 3. Δζληθή Αξρή πληνληζκνύ ΔΠΑ 4. ΔΤ ΔΚΣ 5. ΔΠΑΝΑΓ 6. Εζωηεπική Διανομή 7. Μνλάδα Α, Β, Γ ΡΕΝΑ ΔΟΤΡΟΤ Ιζηοζελίδα