ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ"

Transcript

1 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΥΟΡ1Θ-Π0 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΟΖΡΖΠ ΔΛΓΗΑΚΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖ ΑΟΣΖ Ραρ. Γ/λζε: Γ. Κπνθώξ Ζξάθιεην Ξιεξ.: Η. Κπαιαληηλαθεο, Νι. Πεθάθε Ρει.: , Fax : ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΛΩΠΖ Δςπωπαϊκό Ραμείο Ξεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ Ζπάκλειο, Απιθμ. Ξπωη. 447 Ξπορ Γεληθό Λνζνθνκείν Αγίνπ Ληθνιάνπ Θλσζζνύ 2 Άγηνο Ληθόιανο ΘΔΚΑ : Έληαμε ηεο Ξξάμεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΛΑΛ» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 7 - «ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ» ηνπ «Δ.Ξ. Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ ». Έρνληαο ππόςε: 1. Ρν Λ. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » (ΦΔΘ 267/Α/ ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 2. Ρελ κε αξηζκ. Δ (2007) 5439/ Απόθαζε ηεο Δ.Δ. πεξί έγθξηζεο ηνπ Δ.Ξ. Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ (Θσδηθόο CCI 2007GR16UPO002), 3. Ρνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) αξηζκ. 1083/2006 «πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην ΔΡΞΑ, ην ΔΘΡ θαη ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΘ) αξηζ. 1260/1999», 4. Ρε κε αξηζκ. πξση /ΔΠ 1749/ πνπξγηθή Απόθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 5. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 9776/ΔΠ1129/ , (ΦΔΘ 448/Β/ ) Θ..Α., «Ρξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ /Γ ΘΞΠ/2847 ΘΑ/ (ΦΔΘ1501/Β) Θ..Α. Πύζηαζεο Δηδηθήο πεξεζίαο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο, κε ζθνπό ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο πεξεζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ.3614/2007», κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 1

2 6. Ρελ από ε Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινύζεζεο ηνπ Ξ.Δ.Ξ. Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Δπ. Ξξνγξάκκαηνο, όπσο απηά ηζρύνπλ, 7. Ρελ από ππνγξαθείζα Δπηρεηξεζηαθή Ππκθσλία ινπνίεζεο κεηαμύ ηεο πνπξγνύ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο θαη ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο. 8. Ρελ κε αξηζκ. πξση /ΔΠ 3415/ Απόθαζε ηνπ ΞΝΗΝ πεξί «Δθρώξεζεο αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Ξεξηθεξεηαθνύ Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο». 9. Ρν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/ ). 10. Ρελ κε αξηζκό 40/ Ξξάμε πνπξγηθνύ Ππκβνπιίνπ (ΦΔΘ 247/A / ) πεξί «δηαπίζησζεο ηεο παύζεο εθ ηνπ λόκνπ ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη δηνξηζκόο Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ Θξάηνπο». 11. Ρελ κε Αξηζκ. Ξξση. 6247/ Αλνηρηή Ξξόζθιεζε ηεο Δ.Γ.Α. Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 7 «ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΩΖΠ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ» ηνπ Δ.Ξ. Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ , ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΡΞΑ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Αξηζκ. Ξξση. 4455/ όκνηα 12. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 694/ αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ γηα ην έξγν «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΛΑΛ» 13. Ρν απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο, όπσο απηό θαηαγξάθεηαη ζηα έγγξαθα ηεθκεξίσζεο ηεο ζεηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζεο θαη εηδηθόηεξα ζην Φύιιν εμέηαζεο ηεο πιεξόηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξόηαζεο, ζην Φύιιν αμηνιόγεζεο ηεο πξόηαζεο θαη ζην Ξίλαθα Θαηάηαμεο Αμηνινγεζέλησλ πξνηάζεσλ 2 νπ Θύθινπ Αμηνιόγεζεο θαη απνηππώλεηαη ζην ΝΞΠ ΔΟΓΝΟΑΚΑ 14. Ρν κε αξηζκ. πξση. 1265/ έγγξαθν ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία καο ππνγεγξακκέλν ην Πύκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηεο Απόθαζεο Έληαμεο ηεο Ξξάμεο 15. Ρελ κε αξηζκ. πξση. 405/ Δηζήγεζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Ξεξηθέξεηαο Θξήηεο ηνπ Δ.Ξ. Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ Ρελ έληαμε ηεο πξάμεο «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΛΑΛ» κε θσδηθό ΝΞΠ «323005» ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηόηεηαο 7 «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Ξνηόηεηα Εσήο ζηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο» ηνπ Δ. Ξ. «Θξήηεο θαη Λήζσλ Αηγαίνπ ». 2

3 Ζ Ξξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ (ΔΡΞΑ). Α. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΑΜΖΠ 1. Θωδικόρ Ξπάξηρ: (ΝΞΠ-ΔΟΓΝΟΑΚΑ) Θωδικόρ ππάξηρ ΞΓΔ: 2.1.Θωδικόρ ΠΑ: ΠΑΔ 002/8 2.2.Θωδικόρ ππάξηρ ΠΑ: 3. Γικαιούσορ : Γενικό Λοζοκομείο Αγίος Λικολάος 4. Θωδικόρ Γικαιούσος : Φςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ: 1. Ξπομήθεια Ηαηπικού Δξοπλιζμού Κονάδαρ Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ. Ξεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εμήο κεραλεκάησλ: - Ρέζζεξηο Αλαπλεπζηήξεο (ζπζθεπέο κεραληθήο ππνζηήξημεο αζζελώλ) - Δμη Κόληηνξ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αζζελνύο - Έλα Θεληξηθό Πηαζκό Ξαξαθνινύζεζεο αζζελώλ Κ.Δ.Θ. - Έλα Φνξεηό Αλαπλεπζηήξα Κ.Δ.Θ. - Έλα Φνξεηό Κόληηνξ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αζζελνύο - Έλα Βξνγρνζθόπην - Γύν Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνπο πνιπθάλαινπο - Έλα Απηληδσηή δηαθαζηθό - Έλα Φνξείν κεηαθνξάο αζζελνύο αλαδσνγόλεζεο - Έλα Ρξνρήιαην επείγνπζαο αλάλεςεο - Κία Ζιεθηξηθή Αλαξξόθεζε θνξεηή - Ρέζζεξηο Ζιεθηξνληθέο Αληιίεο πςειήο αθξίβεηαο ηύπνπ ζύξηγγαο - Έλα Αεξόζηξσκα θαηάθιπζεο - Έλα Φνξεηό Κεράλεκα Ππλερνύο πνθαηάζηαζεο Λεθξηθήο Ιεηηνπξγίαο θαηάιιειν γηα ΚΔΘ - Κία Ζιεθηξηθή Θιίλε ΚΔΘ 2. Ξπομήθεια Ηαηπικού Δξοπλιζμού Σειποςπγείων: Ξεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εμήο κεραλεκάησλ: - Γύν Σεηξνπξγηθά Ρξαπέδηα πιήξε κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο - Γύν Αλαηζζεζηνινγηθά Κεραλήκαηα πιήξε (κε αλαπλεπζηήξα, κόληηνξ παξαθνινύζεζεο αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ θαη κόληηνξ παξαθνινύζεζεο θαξδηνινγηθώλ παξακέηξσλ 3. Ξπομήθεια Ηαηπικού Δξοπλιζμού Ρμήμαηορ Δπειγόνηων Ξεπιζηαηικών: Ξεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εμήο κεραλεκάησλ: - Δλαο Φνξεηόο Αλαπλεπζηήξαο Νγθνπ - Έλα Φνξεηό Κόληηνξ Ξαξαθνινύζεζεο δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αζζελνύο - Έλα Ζιεθηξνθαξδηνγξάθν πνιπθάλαιν - Γύν Απηληδσηέο δηαθαζηθνύο - Γύν Φνξεία κεηαθνξάο αζζελώλ αλαδσνγόλεζεο - Γύν Ρξνρήιαηα επείγνπζαο αλάλεςεο - Κία Ζιεθηξηθή Αλαξξόθεζε θνξεηή 3

4 - Γύν Ζιεθηξνληθέο Αληιίεο πςειήο αθξίβεηαο ηύπνπ ζύξηγγαο - Έλα Φνξεηό Αθηηλνινγηθό Κεράλεκα 6. Ξαπαδοηέα ππάξηρ : ΡΑ ΑΛΑΦΔΟΝΚΔΛΑ ΠΡΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΡΖΠ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΘΩΓΗΘΝΠ ΓΔΗΘΡΔΠ ΔΘΟΝΩΛ ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΓΔΗΘΡΖ Ξξνκήζεηα Ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ μελνδνρεηαθνύ) αξ. θιηλώλ Δμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο από λνζνθνκεηαθέο θιίλεο πνπ αλαβαζκίδνληαη δεκηνπξγνύληαη ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΗΚΖ ΠΡΝΣΝΠ Αξηζκόο θιηλώλ 160,00 % Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο είλαη 17 μήνερ 9. Ζκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο επηιεμηκόηεηαο δαπαλώλ νξίδεηαη ε ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖΠ ΘΩΓΗΘΝΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ ΔΞΗΙΔΜΗΚΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΑΞΑΛΖ ΑΞΝ Δ.Ξ. 1. Άμεζερ Γαπάνερ 1α. Βάζεη παξαζηαηηθώλ i. πνζό ρσξίο ΦΞΑ ,33 ii. ΦΞΑ , ,00 1β. Θαη απνθνπή βάζεη κνλαδηαίνπ θόζηνπο 1γ. Θαη απνθνπή πνζό 2. Έμμεζερ Γαπάνερ Πύνολο (1) ,00 2α. Βάζεη παξαζηαηηθώλ i. πνζό ρσξίο ΦΞΑ ii. ΦΞΑ 2β. Θαη απνθνπή βάζεη ζηαζεξνύ πνζνζηνύ επί ησλ ακέζσλ δαπαλώλ Πύνολο (2) 3. Αγοπά εδαθικών εκηάζεων ΠΛΝΙΑ , Ζ επηιέμηκε δεκόζηα δαπάλε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο αλέξρεηαη ζε: ,00. 4

5 Β. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΓΓΟΑΦΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Ζ δημόζια δαπάνη ηηρ ππάξηρ πνπ πξνηείλεηαη γηα 1 ε εγγξαθή ζην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ανέπσεηαι ζε ,00 θαη επηκεξίδεηαη σο αθνινύζσο : ΘΩΓ. ΠΑΔ: 002/8 Φοπέαρ ΠΑ: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θξήηεο ΘΩΓ. Ξπάξηρ ΠΑ: 1: Ξποϋπολογιζμόρ Ξ/ (1): ,00 Ζ πξνηεηλόκελε πίζησζε έηνπο 2011 ζην Ξ.Γ.Δ. αλέξρεηαη ζε Δπξώ 2: Ξποϋπολογιζμόρ Ξ/ (2): πνζό ζε επξώ. Ζ πξνηεηλόκελε πίζησζε έηνπο ζην Ξ.Γ.Δ. αλέξρεηαη ζε.. πνζό ζε επξώ Γ. ΝΟΝΗ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΔΛΡΑΜΖΠ Νη όξνη ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη νη ππνρξεώζεηο ηνπ δηθαηνύρνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν Πύμθωνο Αποδοσήρ ηων Όπων ηηρ Απόθαζηρ Ένηαξηρ, απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. ην νπνίν θαη Πςνημμένα : - Πύκθσλν Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Απόθαζεο Έληαμεο - Ρερληθό Γειηίν Ξξάμεο Ν Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Θπήηηρ Δζωηεπική Γιανομή 1. Ξξντζηάκελνο πεξεζίαο 2. Ξξντζη. Κνλάδσλ Α, Β, Γ 3. Φάθεινο Έξγνπ 4. Σξνλνινγηθό Αξρείν Αθανάζιορ Θαπούνηζορ Θοινοποίηζη : 1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Θξήηεο / Γ/λζε Πρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο (Φνξέαο Σξεκαηνδόηεζεο) 2. Δζληθή Αξρή Ππληνληζκνύ 3. Αξρή Ξηζηνπνίεζεο 4. Ξ.ΝΗ.AN. / Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ππόςε θαο Ληθνιάνπ) 5

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013»

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΔΡΝΠ 2010 ΡΝ Δ.Ξ. «ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ-ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΖΞΔΗΟΝ 2007-2013» Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ Κνλάδα Γηαρείξηζεο ΞΔΞ 2007-2013 http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΕΥΛΥΛ ΑΛΑΠΣΔΠΖΠ ΠΔ ΓΔΥΟΓΗΘΔΠ ΔΘΡΑΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΡΔΣΛΝΓΛΥΠΗΑΠ KNOWLEDGE TRANSFER ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο

Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΓΖΚΝΠ ΛΔΑΠ ΠΚΟΛΖΠ. Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Διεπζ. Βεληδέινπ 14, 17121, Λέα Πκχξλε. Γεκαξρείν Γήκνπ Λέαο Πκχξλεο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Ξ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ξ. ΔΠΥΡ. ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘ. & ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ @ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΘΝΗΛΩΛΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΩΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΤΡΤΕΩΝΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΜΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη

Ζκεξνκελία : 18/11/2014 Ζκέξα : Ρξίηε Ώξα : 14:30π.κ. Γελ απαηηείηαη ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 3/11/2014 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 13022 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΗΞΞΝΘΟΑΡΝΠ 8, 152 36 ΞΔΛΡΔΙΖ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 2-10-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα