ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο, εξνηξνθίαο & Λνηπώλ Αζπόλδπισλ Εσηθώλ Οξγαληζκώλ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: , Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο, Δ. Κνινθνηξώλε Σει , Fax: Αθήνα, 19/03/2015 Απ. Ππωη. 528/32158 ΠΡΟ Πίνακαρ Γιανομήρ ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ Έρνληαο ππόςε: 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ κε ην πξώην άξζξν ηνπ ππ αξηζκ.63/2005 Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α 98) 2. ηνλ Καλ. 229/ΔΔ/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε «ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1405/2006 ηνπ πκβνπιίνπ» (L78/ ), όπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρύεη θάζε θνξά. 3. ηνλ Καλ. 178/ΔΔ/2014 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 229/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ» (L63/ ), όπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρύεη θάζε θνξά. 4. ηνλ Καλ. 181/ΔΔ/2014 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε θαλόλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 229/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό εηδηθώλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ» (L63/ ) όπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρύεη θάζε θνξά. 5. ηελ 687/295610/ ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνύ θαζεζηώηνο όζνλ αθνξά ηηο εληζρύζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντόλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο» (ΦΔΚ Β 897)

2 6. ηελ αξηζκ.252/3769/ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πεξί «κεηαβίβαζεο ζηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο, Πξντζηακέλνπο Γεληθήο Γηεύζπλζεο, Πξντζηακέλνπο Γηεύζπλζεο θαη Πξντζηακέλνπο Σκήκαηνο ηνπ δηθαηώκαηνο λα ππνγξάθνπλ κε Δληνιή Τπνπξγνύ (ΦΔΚ Β 74) θαη όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. 7. ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ κειηζζνθνκηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αξηζκ.687/295610/ ΚΤΑ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Δγθξίλνπκε θαη αξρήλ ηα παξαθάησ Πξνγξάκκαηα Πξσηνβνπιηώλ ησλ Μειηζζνθνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ γηα ην έηνο 2015: 1. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γπςοπίδαρ Κύθνος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 2. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Υώπαρ Κύθνος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 3. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ ίκινος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

3 4. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Άνδπος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 Πξνώζεζε ηνπ κειηνύ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ ζπζθεπαζίαο, κειέηεο αγνξάο, νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγύξεηο θαη άιιεο εθδειώζεηο εκπνξηθήο θύζεσο, έθδνζε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 5. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κέαρ «Ζ ΚΑΣΡΗΑΝΖ» θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 Βειηίσζε ηεο εκπνξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ κειηνύ κε: 7.105,00 γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειηζζνθόκσλ, έθδνζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ ΤΝΟΛΟ: ,00 6. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ίος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 7. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Σήνος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

4 8. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Νάξος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 9. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ επίθος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ανάθηρ θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Νήζων Θήπαρ και Θηπαζίαρ «Ζ ΚΑΛΛΗΣΖ» θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ ίθνος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

5 13. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κιμώλος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: 2.790, Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ αλαμίναρ Αιγίνηρ ςν.π.δ. θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 Πξνώζεζε ηεο πώιεζεο ηνπ κειηνύ κε ηελ αγνξά θαη εθαξκνγή λέσλ 4.600,00 κεζόδσλ ζπζθεπαζίαο. ΤΝΟΛΟ: , Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κςθήπων θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 Βειηίσζε ηεο εκπνξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ κειηνύ κε: γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειηζζνθόκσλ, έθδνζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ 16. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ρόδος ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

6 17. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Αζηςπάλαιαρ θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ολύμπος - Καππάθος Κάζος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 Βειηίσζε ηεο εκπνξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ κειηνύ κε: γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειηζζνθόκσλ, έθδνζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ 19. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Νήζος Κω ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομική Καλύμνος «ΜΔΛ-ΚΑΛ» θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

7 21. Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Θςμαπίζιος Μελιού Δπαπσίαρ Καλύμνος «Ο ΘΤΜΑΡΗΣΖ» θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Λέπος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Υίος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ άμος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. Βειηίσζε ηεο εκπνξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ κειηνύ κε: γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειηζζνθόκσλ, έθδνζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00

8 25. Ομάδα Παπαγωγών Μελιού Μελιζζοκομικού ςνεηαιπιζμού Ηκαπίαρ «ΗΚΑΡΟ» θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 26. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Λήμνος , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Λέζβος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00 Βειηίσζε ηεο εκπνξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ κειηνύ κε: γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειηζζνθόκσλ, έθδνζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ 28. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Μαπιών Θάζος 3.600,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο ,00

9 Βειηίσζε ηεο εκπνξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ κειηνύ κε: 3.000,00 γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ησλ κειηζζνθόκσλ, έθδνζε εηδηθώλ ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ ΤΝΟΛΟ: , Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ππίνος Θάζος θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. Πξνώζεζε ηεο πώιεζεο ηνπ κειηνύ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζόδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγύξεηο εθζέζεηο θαη άιιεο εθδειώζεηο εκπνξηθήο θύζεσο, ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθώλ θαη δηαθεκηζηηθώλ θπιιαδίσλ, δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο (ζε ξαδηόθσλα, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θ.α) , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,00 Ζ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πνζώλ επηρνξήγεζεο ησλ Μειηζζνθνκηθώλ πλεηαηξηζκώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 7 ηα 687/295610/ KYA. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ Πξσηνβνπιηώλ αξρίδεη ηελ 1 ε Απξηιίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΟΥΟ ΚΟΡΑΗΓΖ

10 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Πεηξαηά, άκνπ, Υίνπ, Κπθιάδσλ, Καβάιαο, Γσδεθαλήζνπ, Λέζβνπ 2. ΟΠΔΚΔΠΔ: α) Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρύζεσλ θαη Αγνξάο Γνκνθνύ 5, ΣΚ Αζήλα β) Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Αηηηθήο & Νήζσλ Αηγαίνπ Γνκνθνύ 5, ΣΚ Αζήλα 3. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλ/ζκόο Γξπνπίδαο Κύζλνπ Σ.Κ , Γξπνπίδα - Κύζλνο 4. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλ/ζκόο Υώξαο Κύζλνπ, Σ.Κ Κύζλνο 5. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο ηθίλνπ, Σ.Κ ίθηλνο 6. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Άλδξνπ, T.K Καππαξηά - Άλδξνο 7. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλ/ζκόο Ίνπ T.K Ίνο 8. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Σήλνπ, Καπνδηζηξίνπ 5, ΣΚ , Σήλνο 9. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο εξίθνπ, Σ.Κ Υώξα εξίθνπ, έξηθνο 10. Αγξ. Μει/θόο πλ/ζκόο Νάμνπ, ΣΚ Υώξα Νάμνπ, Νάμνο 11. Αγξνηηθόο πλ/ζκόο Κέαο «Ζ Καζηξηαλή». ΚΟΠΑ ΜΔΛΗΟΤ. Σ.Κ , Κέα 12. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Αλάθεο, ΣΚ Αλάθε 13. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Ακνξγνύ «Σν Πξόπνιν», Σ.Κ Υώξα Ακνξγνύ Ακνξγόο 14. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Κηκώινπ, ΣΚ Κίκσινο 15. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Νήζσλ Θήξαο θαη Θεξαζίαο «Ζ ΚΑΛΛΗΣΖ» Σ.Κ Δπαξρηαθή Οδόο Φεξώλ Πύξγνπ. Θήξα 16. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο ίθλνπ, ΣΚ Απνιισλία ίθλνπ 17. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο αιακίλαο Αίγηλαο πλ.π.δ. Οιύκπνπ 6, Σ.Κ αιακίλα 18. Αγξνηηθόο Μει/θόο πλ/ζκόο Κπζήξσλ. ΚΟΠΑ ΜΔΛΗΟΤ, Σ.Κ Αξσληάδηθα 19. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Ρόδνπ. Σ.Κ Γ. Παπαλδξένπ 26 Ρόδνο 20. Μει/θόο πλ/ζκόο Αζηππάιαηαο Σ.Κ Αζηππάιαηα 21. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Οιύκπνπ-Καξπάζνπ-Κάζνπ. Σ.Κ Όιπκπνο Καξπάζνπ 22. Μει/θόο πλ/ζκόο Κσ, Σ.Κ , Αληηκάρεηα Κσ 23. Μειηζζνθνκηθή Καιύκλνπ «ΜΔΛ-ΚΑΛ», Δλνξία Υξηζηνύ, Σ.Κ Κάιπκλνο 24. Αγξ. Μει/θόο πλ/ζκόο Καιύκλνπ «ΘΤΜΑΡΗΣΖ», Σ.Κ Κάιπκλνο 25. Μειηζζνθνκηθόο πλεηαηξηζκόο Λέξνπ. ΣΚ , Πιάηαλνο, Λέξνο 26. Μει/θόο πλ/ζκόο Θάζνπ, Σ.Κ Πξίλνο Θάζνπ 27. Αγξνηηθόο Μειηζζνθνκηθόο πλ/ζκόο Μαξηώλ Θάζνπ, Σ.Κ Ληκελάξηα Θάζνπ 28. Αγξνηηθόο Μει/θόο πλ/ζκόο Υίνπ, ΚΟΠΑ ΜΔΛΗΟΤ, Η.Λσξή 4, ΣΚ Υίνο 29. Οκάδα παξαγσγώλ κειηνύ άκνπ, Σ.Κ , Πύξγνο άκνπ 30. Μει/θόο πλ/ζκόο Ηθαξίαο «Ο ΗΚΑΡΟ», Άγηνο Πνιύθαξπνο Ραρώλ, Ηθαξία 31. Μει/θόο πλ/ζκόο Λέζβνπ, Αιπθαληά Λέζβνπ 32. Μει/θόο πλ/ζκόο Λήκλνπ, Καιιηζέα Λήκλνπ Κοινοποίηζη: 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 4. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή, αλαλέσζε θαη δηαγξαθή πνηθηιηώλ από ηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή, αλαλέσζε θαη δηαγξαθή πνηθηιηώλ από ηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ» ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σμήμαηα: Α, Β, Γ Σατ. Γ/νζη: Καπλνθνπηεξίνπ 6 Σατ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α. Γ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 50 Σαρ. Κώδ.: 104 38 Σειέθσλν: 210 5236283 FAX: 210 5233563 4. ΚΔ.ΔΛ.Π. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜ. ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Σδ. Καθαιηνύξα, Α. Καςάιε, Φ. Σζαιίθνγινπ Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008)

«ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» α. ΠΓ 118/2007 «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ» β. ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) «ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» ΠΡΟ : ΚΟΙΝ : Πίλαθα Απνδεθηώλ ΗV ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΩ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ Σειέθσλν: 25410-35466 Φ.600.163/178/13779.1551 Ξάλζε, 12 Ηνπλ 2014 πλεκκέλα: Γύν (2) θύιια ΘΕΜΑ: XET:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 11/4.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξηζ.Πξση.1604/45066: ΑΓΑ: Β4ΩΥΒ-3ΦΓ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ:Γ Σαρ. Γ/λζε: Αραξλψλ 2 Αζήλα 10176

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ Αζήλα 21/02/2012 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αξηζ.Πξση. 230/20798 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ98/Α/22-04-2005») «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ Ε.Κ.Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Κοπαή 4 Σ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα