Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΓΖΛΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΓΖΛΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2011"

Transcript

1

2 Έκδοση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΓΖΛΩΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ, 2011

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδαο (ΟΔ Α.Δ.) δεκνζηεχεη ηελ παξνχζα Γήισζε Γηθηχνπ, ε νπνία αθνξά φιν ην δίθηπν ηνπ ΟΔ, ζχκθσλα κε ην 1 ν ηδεξνδξνκηθφ Παθέην Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ (Οδεγίεο 2001/12, 2001/13 θαη 2001/14) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2001 θαη ηνλ ελαξκνληζκφ ηνπο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ΠΓ41/ Ζ Γήισζε Γηθηχνπ δεκνζηεχεηαη κε ζηφρν ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΔ ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο επηβαηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο ζην ζηδεξνδξνκηθφ ηνπ δίθηπν. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο Γήισζεο Γηθηχνπ είλαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/ /12/2011. Ζ παξνχζα Γήισζε Γηθηχνπ έρεη ζπληαρζεί βάζεη κηαο θνηλήο δνκήο γηα Γειψζεηο Γηθηχνπ έπεηηα απφ ζπκθσλία φισλ ησλ Δπξσπατθψλ ηδεξνδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ Γηαρείξηζεο Τπνδνκήο θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα θεθάιαηα: 1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 2. Όξνη γηα ηελ Πξφζβαζε 3. Τπνδνκή 4. Καηαλνκή Υσξεηηθφηεηαο 5. Τπεξεζίεο 6. Υξεψζεηο

4 Σα πεξηερφκελα ηεο Γήισζεο Γηθηχνπ ηαμηλνκνχληαη ζε 6 ηκήκαηα σο εμήο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κεθάλαιο-ελίδα 1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1.1 Δηζαγσγή Αληηθείκελν Ννκηθφ πιαίζην Ννκηθφ θαζεζηψο Πεξηερφκελν ηεο Γήισζεο Γηθηχνπ Δθαξκνγή θαη αιιαγέο Ρπζκίζεηο δεκνζίεπζεο θαη δηαλνκήο Αξκφδηεο ππεξεζίεο Οξηζκνί, Δπηζεκάλζεηο θαη πληνκνγξαθίεο/ χκβνια ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ 2.1 Ννκηθφ πιαίζην Γεληθνί φξνη Γεληθνί επηρεηξεζηαθνί/ εκπνξηθνί φξνη ΤΠΟΓΟΜΖ 3.1 Καζνξηζκφο Πεξηγξαθή δηθηχνπ Πεξηνξηζκνί θπθινθνξίαο Δγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 4.1 Ννκηθφ πιαίζην Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο Απαηηήζεηο δξνκνινγίσλ θαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο Καηαλνκή ρσξεηηθφηεηαο Καηαλνκή ρσξεηηθφηεηαο γηα ζπληήξεζε, αλαλέσζε θαη επαπμήζεηο Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξνκψλ Δηδηθά κέηξα ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο θπθινθνξίαο 4-5

5 5. ΤΠΖΡΔΗΔ 5.1 Ννκηθφ πιαίζην Πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ Πξφζζεηεο ππεξεζίεο Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ΥΡΔΩΔΗ 6.1 Ννκηθφ πιαίζην χζηεκα ρξέσζεο Καλφλεο θαη θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηειψλ Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ βαζηθνχ ηέινπο Δηδηθέο ρξεψζεηο Υξέσζε δξνκνινγίνπ χζηεκα ελζάξξπλζεο επηδφζεσλ 6-15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Α: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Πεηξαηάο Αζήλα Πιαηύ Π-1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Β: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Μεηξηθή Γξακκή Πεινπνλλήζνπ Π-3 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Φιώξηλα Πιαηύ Αιεμ/ιε - Οξκέλην Π-5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Πξναζηηαθόο Αζελώλ Π-7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζήλαο Π-8 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β: ηνηρεία Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ Π-24 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο & Θξάθεο Π-44 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III-A: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Αζήλαο Π-64

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III-Β: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ Π-65 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III-Γ: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο & Θξάθεο Π-66 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ-Γ: Πεξηηχπσκα Φνξηψζεσο θαη Διεπζέξαο Γηαηνκήο Π-67 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV-Α: Σνχλει/ ήξαγγεο Πεξηθέξεηα Αζήλαο Π-69 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV-Β: Σνχλει/ ήξαγγεο Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ Π-71 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV-Γ: Σνχλει/ ήξαγγεο Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο & Θξάθεο Π-72

7 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα:1-1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1.1 Δηζαγωγή Ζ παξνχζα Γήισζε Γηθηχνπ (ΓΓ) ζπληάρζεθε απφ ηνλ ΟΔ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο Γηαρεηξηζηή ηεο Τπνδνκήο ηνπ Διιεληθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ, κε ζηφρν ηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηδεξνδξνκηθήο επηβαηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο ζην δίθηπν ηνπ. Σν πξσηεχνλ κέιεκα ηεο Γήισζεο Γηθηχνπ (ΓΓ) είλαη λα απνηειέζεη έλα εγρεηξίδην-νδεγφ ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη δηαζέζηκεο έσο ζήκεξα, αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο. Πξνβιέπεηαη δε, λα πξνζηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηαδηαθά, ζε κειινληηθέο εθδφζεηο ηεο ΓΓ. 1.2 Αληηθείκελν Ζ ΓΓ ζα απνηειέζεη κηα εληαία πεγή πιεξνθνξηψλ, ρξήζηκσλ θαη απαξαίηεησλ, γηα θάζε ηδεξνδξνκηθή Δπηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα παξέρεη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηε παξνχζα ΓΓ. Κχξην κέιεκα θαηά ηε ζχληαμε ηεο ΓΓ είλαη ε εμαζθάιηζε εχθνιεο θαη ακεξφιεπηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο. 1.3 Ννκηθό πιαίζην Ζ ΓΓ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο νδεγίαο 2001/14/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2001, «ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηηο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο». 1.4 Ννκηθό θαζεζηώο Γεληθέο παξαηεξήζεηο

8 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα:1-2 Ζ ΓΓ πξννξίδεηαη σο πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ππφ απηήλ ηε κνξθή δελ έρεη θακία ζπκβαηηθή ηζρχ. Δληνχηνηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα ηδεξνδξνκηθή Δπηρείξεζε έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ΟΔ ζπκθσλία πξφζβαζεο ζην αλαθεξφκελν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, δίδεηαη απηφκαηα ζπκβαηηθή ηζρχ ζε φια ηα έγγξαθα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ΓΓ Αλαθνίλσζε πξνγξακκαηηζκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ Ζ ΓΓ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, απηή δειαδή ηεο ηζρχνο ηεο, πξηλ ηε ζχληαμε ηεο επφκελεο ΓΓ. Όηαλ πξφθεηηαη λα ιάβεη ρψξα ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ δηθηχνπ ή/θαη νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ρξήζεο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ΓΓ, νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη εμ αξρήο ζηελ ΓΓ. Δ- ληνχηνηο, δελ πθίζηαηαη θακία δέζκεπζε απέλαληη ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο λα εθαξκνζηνχλ νη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ή αλαθέξνληαη Γηαδηθαζίεο Έθθιεζεο Οη ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα πξφζβαζε ζην πεξηγξαθφκελν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ή έρνπλ ήδε ζπλάςεη ζπκθσλία γηα πξφζβαζε ζην πεξηγξαθφκελν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, έρνπλ δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ (ΡΑ), ελαληίνλ απνθάζεσλ ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο ζρεηηθά κε ηε ΓΓ. 1.5 Πεξηερόκελν ηεο Γήιωζεο Γηθηύνπ πγθεθξηκέλα ε δήισζε δηθηχνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: - πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνδνκή πνπ δηαηίζεηαη θαη νη φξνη πξφζβαζεο ζε απηή, - πιεξνθνξίεο γηα ηηο αξρέο ρξέσζεο θαη ηα ηηκνιφγηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνδνκή γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, - πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα θαηαλνκήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, - ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αηηήζεσλ,

9 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα:1-3 - απαηηήζεηο απφ ηνπο αηηνχληεο, - ρξνλνδηάγξακκα θαηαλνκήο ρσξεηηθφηεηαο, - αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ (γηα ηνλ νξηζκό βι ), - ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε θνξεζκέλεο ππνδνκήο, - ιεπηνκέξεηεο πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο, - ηνπο φξνπο πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ θαηαλνκή. - ιεπηνκεξή κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε δένπζαο κεηαρείξηζεο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ, δηεζλψλ θαη εθηάθησλ (ad-hoc) κεηαθνξψλ. 1.6 Δθαξκνγή θαη αιιαγέο Ζ παξνχζα ΓΓ ηζρχεη γηα ην έηνο 2011 θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 01/01/ /12/2011. Ο ΟΔ πξνβιέπεηαη λα ζπληάμεη θαη ηηο κειινληηθέο εθδφζεηο ηεο ΓΓ. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη λα ελεκεξψλεη ηελ παξνχζα ΓΓ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νχησο ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη πηζαλέο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/θαη αιιαγέο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ. Πνιιά απφ ηα έγγξαθα ζηα νπνία παξαπέκπεη ε ΓΓ (φπσο π.ρ. νη φξνη πξφζβαζεο ζην δίθηπν) ππφθεηληαη ζηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αιιαγήο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δηαβνπιεχζεηο ή/θαη ζπκθσλίεο κε ηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο. 1.7 Ρπζκίζεηο δεκνζίεπζεο θαη δηαλνκήο Ζ ΓΓ δεκνζηεχεηαη ζε δχν γιψζζεο (Διιεληθά θαη Αγγιηθά). Δίλαη δηαζέζηκε ζε έληππε κνξθή απφ ηνλ ΟΔ θαη ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο δεκνζίεπζεο, δηαλνκήο θαη ρξέσζεο γηα ζρεηηθά έγγξαθα φπσο π.ρ. νη φξνη πξφζβαζεο ζην δίθηπν. Καζέλαο πνπ επηζπκεί λα πξνζηεζεί ζηνλ θαηάινγν δηαλνκήο γηα απηά ηα έγγξαθα πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο, ζηε δηεχζπλζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν θαησηέξσ.

10 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα: Αξκόδηεο Τπεξεζίεο ΟΔ - Γεληθά Γηα ηηο ηδεξνδξνκηθέο Δηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλάςνπλ ζπκθσλία κε ηνλ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο γηα πξφζβαζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, αξκφδηα είλαη ε Γηεχζπλζε Κπθινθνξίαο θαη ε νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία είλαη δπλαηή ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γηεύζπλζε Κπθινθνξίαο ΟΔ Καξόινπ 1-3, Σ.Κ , Αζήλα Σει.: Fax: ΟΔ ΓΓ Γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ΓΓ, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ, ζηελ δηεχζπλζε ηεο παξαγξάθνπ Οξηζκνί, Δπηζεκάλζεηο θαη πληνκνγξαθίεο/ ύκβνια Οξηζκνί 1. Άδεηα: ε έγθξηζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ ζε κηα επηρείξεζε, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε ηδηφηεηα ηεο σο ζηδεξνδξνκηθήο επηρείξεζεο. 2. Αηηώλ: ε αδεηνχρνο ζηδεξνδξνκηθή επηρείξεζε θαη/ή δηεζλήο φκηινο ζηδεξνδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νη θνξησηέο, νη παξαγγειηνδφρνη κεηαθνξψλ θαη νη επηρεηξήζεηο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 3. Γήιωζε Γηθηύνπ: ε δήισζε πνπ νξίδεη ιεπηνκεξψο ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, ηηο πξνζεζκίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα ρξέσζεο θαη θαηαλνκήο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ δήισζε πεξηέρεη επίζεο φζεο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αίηεζεο ρσξεηηθφηεηαο ππνδνκήο.

11 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα: Γηαρεηξηζηήο Τπνδνκήο: ε εηαηξία πνπ είλαη ππεχζπλε θπξίσο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο εζληθήο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηεο ππνδνκήο. 5. Γίθηπν: ην ζχλνιν ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ν Γηαρεηξηζηήο Τπνδνκήο. 6. Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή: ε ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξαηείαο, θαζψο θαη θάζε κειινληηθή επέθηαζε απηήο. 7. Καηαλνκή: ε θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Τπνδνκήο. 8. Κνξεζκέλε ππνδνκή: ηκήκα ππνδνκήο γηα ην νπνίν ε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο ππνδνκήο δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί πιήξσο θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ πεξηφδσλ, αθφκε θαη κεηά ην ζπληνληζκφ δηαθνξεηηθψλ αηηεκάησλ ρσξεηηθφηεηαο. 9. Πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο: ππεξεζίεο κεηαθνξψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ κεηαθνξψλ κηαο πεξηνρήο. 10. Πίλαθαο δξνκνινγίωλ: ηα δεδνκέλα πνπ θαζνξίδνπλ φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο ζπξκψλ θαη ηξνραίνπ πιηθνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ελ ιφγσ ππνδνκή θαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηνπ πίλαθα. 11. ηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή: ε ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηλεζεί έλαο ζπξκφο κεηαμχ δχν ηφπσλ ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 12. ηδεξνδξνκηθή Δπηρείξεζε: θάζε ηδησηηθή ή δεκφζηα επηρείξεζε, πνπ έρεη ιάβεη άδεηα βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο νπνίαο ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηδεξνδξνκηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη/ή επηβαηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε απηή εμαζθαιίδεη ππνρξεσηηθά θαη ηελ έιμε. Ο νξηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη επίζεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ κφλνλ έιμε. 13. πκθωλία-πιαίζην: λνκηθά δεζκεπηηθή γεληθή ζπκθσλία δπλάκεη ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππoρξεψζεηο ελφο αηηνχληνο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο Τπνδνκήο ή ηνπ αξκφδηνπ θνξέα θαηαλνκήο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλεκεηέα ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο θαη ηα θαηαβιεηέα ηέιε γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε κηαο πεξηφδνπ πίλαθνο δξνκνινγίνπ.

12 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα: πληνληζκόο: ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν θνξέαο θαηαλνκήο θαη νη αηηνχληεο επηρεηξνχλ λα επηιχνπλ ηηο πεξηπηψζεηο αληηθξνπφκελσλ αηηήζεσλ γηα ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο. 15. Υωξεηηθόηεηα ππνδνκήο: ε δπλαηφηεηα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξνκψλ πνπ δεηνχληαη γηα έλα ζηνηρείν ηεο ππνδνκήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 16. Πεξηηύπωκα Φνξηώζεωο: νη δηαζηάζεηο ηεο κεγίζηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο ησλ νρεκάησλ ησλ θηλνπκέλσλ επί ησλ γξακκψλ ηνπ ΟΔ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο πνπ δηαγξάθνληαη ζην ρήκα 1, ηνπ ΠΑ- ΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ-Γ, δηα ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ην πεξηηχπσκα θνξηψζεσο ηνπ ΟΔ. 17. Πεξηηύπωκα Διεπζέξαο Γηαηνκήο: ν πεξί ηηο γξακκέο ηνπ ΟΔ ρψξνο πνπ πξέπεη λα κέλεη ειεχζεξνο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ έπ απηψλ, έρεη δηαηνκή ηελ νξηδφκελε δηα ηνπ ρήκαηνο 2 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΗΗΗ-Γ, δηα ηνπ νπνίνπ δίδεηαη ε πεξίκεηξνο ειεπζέξαο δηαηνκήο ησλ γξακκψλ απηψλ Δπηζεκάλζεηο, πληνκνγξαθίεο Δπηζεκάλζεηο Κάπνηεο επηζεκάλζεηο είλαη ζθφπηκν λα γίλνπλ αλαθνξηθά κε φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα ΓΓ θαη είλαη δφθηκνη, δει. είηε δελ ππάξρεη ή δελ αθνινπζείηαη αθξηβήο νξηζκφο ηνπο, αιιά θαζνξίζζεθαλ ζηελ παξνχζα ΓΓ, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Γήισζεο. 1. Κωδηθόο Γξακκήο: Κσδηθφο αξηζκφο αλαγλψξηζεο γξακκήο. Ο αξηζκφο δίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε AGC 1, εθφζνλ ε γξακκή έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπκθσλία AGC. 2. Γηαδξνκή: γξακκή ή ηκήκα γξακκήο πνπ απνηειεί δηαθξηηφ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, εθφζνλ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε θαίξηνπο/ θχξηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο δηθηχνπ. 3. πγθνηλωληαθόο Κόκβνο Γηθηύνπ: ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ζέζε/ ζηαζκφο ηνπ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο ή/θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ (επηβαηψλ ή/θαη εκπνξεπκάησλ). 1 Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο θχξηεο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, Ζλσκέλα Έζλε, 1985

13 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα: Σεξκαηηθόο ηαζκόο: νξίδεηαη ν ζηαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο ηεξκαηίδνληαη θαη ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ην ππφινηπν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαηά κηα κφλν θαηεχζπλζε. 5. Δπηβαηηθόο ηαζκόο: νξίδεηαη ν ζηαζκφο πνπ εμππεξεηεί επηβαηηθή θίλεζε, ρσξίο φκσο λα εμαληιείηαη ε ιεηηνπξγία/ ξφινο ηνπ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ε- πηβαηψλ. 6. Δκπνξεπκαηηθόο ηαζκόο: νξίδεηαη ν ζηαζκφο πνπ εμππεξεηεί εκπνξεπκαηηθή θίλεζε, ρσξίο φκσο λα εμαληιείηαη ε ιεηηνπξγία/ ξφινο ηνπ ζηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ. 7. πλνξηαθόο ηαζκόο: νξίδεηαη ν ζηαζκφο ν νπνίνο ζπλαληάηαη ηειεπηαίνο πξηλ ηα φξηα ηνπ Δζληθνχ ηδεξνδξνκηθνχ Γηθηχνπ, άιισο πξηλ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο. πληνκνγξαθίεο/ ύκβνια πληνκνγξαθίεο πνπ απαληψληαη ζην θείκελν αιιά θαη ηα Παξαξηήκαηα, είλαη νη θάησζη: ΓΓ: Γήισζε Γηθηχνπ Ν: Ναη Ο: Όρη Σ: ηάζε : ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο Υ.Θ.: Υηιηνκεηξηθή Θέζε ΜΓ: Μνλή Γηαηνκή (ζε ηνχλει) ΓΓ : Γηπιή Γηαηνκή (ζε ηνχλει) - : Γελ ππάξρεη ηίπνηα x: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο NGL: Narrow Gauge Line (Μεηξηθή Γξακκή) CL: Conventional Line (Καλνληθή Γξακκή) UL: Upgraded line for express train traffic (Γξακκή ππφ αλαβάζκηζε γηα εμππεξέηεζε θπθινθνξίαο express)

14 Πεξίνδνο Ηζρχνο: 2011 Ζκεξνκελία: 03/2011 Κεθάιαην 1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ειίδα:1-8 NL: New Line (Καηλνχξηα Γξακκή) C: Cog Railway (Οδνλησηφο ηδεξφδξνκνο) Φ.Ζ..: Φσηεηλή Ζιεθηξηθή εκαηνδφηεζε ETCS: European Train Control System *: Τπνδειώλεη ππνζεκείωζε

15 ΟΔ Γήισζε Γηθηχνπ Έθδνζε: 2.0 Κεθάιαην 2 Όξνη γηα ηελ Πξφζβαζε ειίδα:2-1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ 2.1 Ννκηθό πιαίζην Ζ πξφζβαζε ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, ξπζκίδεηαη απφ ηηο πξάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο. Ζ ΓΓ παξέρεη κελ γεληθέο νδεγίεο γηα ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο πξφζβαζεο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ αλαθέξεηαη ζην πξνεγνχκελν Κεθάιαην, αιιά δελ είλαη νξηζηηθή ή δηεμνδηθή. Ο ΟΔ ζπζηήλεη ζηηο ππνςήθηεο, γηα ηελ άδεηα πξφζβαζεο, ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο λα ζπκβνπιεπηνχλ εηδηθφ λνκηθφ πξφζσπν ή εηαηξία. 2.2 Γεληθνί όξνη Άδεηα πξφζβαζεο ζην δίθηπν Οπνηνδήπνηε ηδεξνδξνκηθή Δπηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα παξέρεη κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο απαηηήζεηο (ΠΓ 160/2007 θαη Ν.3891/2010 αξ. 28). Απηέο νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ: - Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδεξνδξνκηθήο Δπηρείξεζεο - Πηζηνπνηεηηθφ αζθάιεηαο - Καηάιιειν πξνζσπηθφ θαη πφξνπο - Πιήξε αζθάιηζε - χλαςε ζπκθσλίαο-πιαίζην κε ηνλ ΟΔ γηα πξφζβαζε ζην δίθηπν 2.3 Γεληθνί επηρεηξεζηαθνί/ εκπνξηθνί όξνη πκθσλίεο πιαίζην Βιέπε παξάγξαθν θαηωηέξω πκθσλία Πξφζβαζεο

16 ΟΔ Γήισζε Γηθηχνπ Έθδνζε: 2.0 Κεθάιαην 2 Όξνη γηα ηελ Πξφζβαζε ειίδα:2-2 Κάζε ηδεξνδξνκηθή Δπηρείξεζε πξέπεη λα ζπλάςεη ζπκθσλία πξφζβαζεο ζην δίθηπν κε ηνλ ΟΔ νχησο ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο φζνλ αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. Υσξηζηέο ζπκθσλίεο γηα πξφζβαζε ζε ζηαζκνχο θαη εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, είλαη επίζεο απαξαίηεηεο. Όιεο απηέο νη ζπκθσλίεο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή ηδεξνδξφκσλ (ΡΑ), ζχκθσλα κε ην Ν.3891/2010.

17 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΤΠΟΓΟΜΖ 3.1 Καζνξηζκόο Με ηνλ φξν Τπνδνκή ζηελ παξνχζα ΓΓ, αλαθεξφκαζηε ζηελ Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή. Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή νλνκάδεηαη ε ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξαηείαο θαη αλήθεη, θαηά θπξηφηεηα ή θαηά ρξήζε, ζηνλ ΟΔ θαζψο θαη θάζε κειινληηθή επέθηαζε απηνχ. Ο ΟΔ είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο, δει. γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ γξακκψλ, ησλ δνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο, θαζψο επίζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο. 3.2 Πεξηγξαθή δηθηύνπ Σν άξζξν 9 ηνπ λ.3891/2010, πεξηγξάθεη ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαρσξίδεηαη ε Δζληθή ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα έληαμεο ηκεκάησλ ηεο ζηηο θαηεγνξίεο απηέο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο πξνζδηνξίδεηαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (ΚΤΑ) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ πνπ εθδίδεηαη έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ ΟΔ, ζηελ νπνία έρεη ιεθζεί ππφςε ν πίλαθαο δξνκνινγίσλ ηνλ νπνίν ηνπ ππνβάιιεη ε ΣΡΑΗΝΟΔ. Με βάζε ηα αλσηέξσ ν ηζρχνλ ζήκεξα δηαρσξηζκφο έρεη σο αθνινχζσο :

18 Η. Δλεξγό Γίθηπν Γίθηπν Κύξην ΠΑΘΔΠ Γπηηθή Μαθεδνλία Γηαθιαδώζεηο Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Πεινπόλλεζνο Πξναζηηαθόο Κεθάιαην 3 Τπνδνκή Γηαθιαδώζεηο Γηαθιαδώζεηο Παιαηνθάξζαινο-Καιακπάθα Λάξηζα-Βφινο Άλσ Λερσλίσλ-Μειεψλ ειίδα:3-2 Δλεξγό Γίθηπν Άμνλεο Πεηξαηάο-Αζήλα-Πιαηύ-Θεζζαινλίθε- Δηδνκέλε Γηαθιαδώζεηο Λεηαλνθιάδη-Λακία-ηπιίδα Θεζζαινλίθε-Πιαηύ-Έδεζζα-Άξληζζα Άξληζζα-Ακχληαην-Φιψξηλα Ακχληαην-Κνδάλεο Θεζζαινλίθε-ηξπκόλαο- Αιεμαλδξνύπνιε-Γίθαηα-Οξκέλην ηξπκφλαο-πξνκαρψλαο Γηαθνθηφ-Καιάβξπηα Ρίν-Πάηξα-Αγ. Αλδξέαο Αγ. Αλδξέα-Καιακάηαο Πχξγνο-Οιπκπία Πχξγνο-Καηάθσιν Κφξηλζνο-Άξγνο-Σξίπνιε Άξγνο-Ναχπιην Πεηξαηάο-Ληόζηα-Κηάην Αεξνδξόκην-ΚΑ-Ληόζηα-Κηάην Αζήλα-Υαιθίδα ΗΗ. Γίθηπν ππό Καηαζθεπή Πεξηθεξεηαθό δίθηπν ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) ΠΡΟΑΣΗΑΚΟ (ΑΘΖΝΑ) ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ (θαλνληθνχ εχξνπο) ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 3 (κεηξηθνχ εχξνπο) ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) Γίθηπν ππό θαηαζθεπή Γηαδξνκή Σηζνξέα-Γνκνθφο Θξηάζην Πεδίν-Νέν Ηθφλην Κηάην-Ρνδνδάθλε- Ρίν Σξίπνιε-Λεχθηξν-Εεπγνιαηηφ Πνιχθαζηξν-Δηδνκέλε (λέα γξακκή)

19 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-3 ΗΗΗ. Δλεξγό Γίθηπν ζε πξνζωξηλή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Γίθηπν ζε πξνζσξηλή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο Πεξηθεξεηαθφ δίθηπν Γηαδξνκή ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) Δπαγγειηζκφο-Ραςάλε (παιαηφ ηκήκα) Ν.Πφξνη-Πιαηακψλαο (παιαηφ ηκήκα) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (κεηξηθνχ εχξνπο) Βφινο-Βειεζηίλν-Παιαηνθάξζαιν Διεπζίλα-Κφξηλζνο Κηάην - Γηαθνθηφ - Ρίν Ηζζκφο-Λνπηξάθη ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ (κεηξηθνχ εχξνπο) Καβάζηια-Κπιιήλε Καιφλεξν-Κππαξηζζία Λεχθηξν-Μεγαιφπνιε Αζπξφρσκα-Μεζζήλε Κξπνλέξη-Αγξίλην ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (600mm) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) Βφινο-Άλαπξνο Αγξηά-Άλσ Λερψληα Σκήκαηα ραξάμεσλ κεηαμχ Λαραλφθεπσλ - Μνπξηψλ Μεζνλήζη (Φιψξηλαο)-Νένο Καχθαζνο ΗV. Καηαξγεκέλν Γίθηπν Πεξηθεξεηαθφ δίθηπν Καηαξγεκέλν Γίθηπν Γηαδξνκή Ραςάλε-Ν.Πφξνη (παιαηφ ηκήκα) ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ (κεηξηθνχ εχξνπο) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (θαλνληθνχ εχξνπο) Πιαηακψλαο (Παιαηφο ζηαζκφο) - Έμνδν π- θηζηάκελνπ.. Ληηνρψξνπ (παιαηφ ηκήκα) Κνξηλφο-Αηγίλην (παιαηφ ηκήκα) Βαξζνινκηφ-Λνπηξά Κπιιήλεο Κφξηλζνο Παι.ηαζκφο Κηάην Παι. ηαζκφο Νέα Είρλε-Ακθίπνιε Ληκέλαο Όιν ην δίθηπν θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε πεξηθέξεηεο δηαθξίλεηαη ζηνλ Υάξηε 1, παξαθάησ.

20 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-4 Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ, πξηλ απηφ δηαρσξηζηεί ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο, ήηαλ δηαρσξηζκέλν ζε ηξεηο κεγάιεο Πεξηθέξεηεο: - Πεξηθέξεηα Αζελώλ - Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ - Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο Γεσγξαθηθή πεξηγξαθή Γηαδξνκέο Οη ππάξρνπζεο δηαδξνκέο (γηα ηνλ νξηζκό βι. 1.9) ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Α: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Πεηξαηάο Αζήλα Πιαηύ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Β: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Μεηξηθή Γξακκή Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Φιώξηλα Πιαηύ Αιεμαλδξνύπνιε Οξκέλην, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: Πξναζηηαθόο Αζελώλ. Υάξηεο 1 ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν ηνπ ΟΔ

21 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-5 πγθνηλωληαθνί Κόκβνη δηθηύνπ Οη ππάξρνληεο ζπγθνηλσληαθνί θφκβνη δηθηχνπ (γηα ηνλ νξηζκό βι. 1.9) - ζηαζκνί ή φρη - ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηνπ ΟΔ παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑ- ΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ Πεξηηύπωκα θνξηώζεωο θαη Πεξηηύπωκα ειεπζέξαο δηαηνκήο Σν πεξηηχπσκα θνξηψζεσο θαη ην πεξηηχπσκα ειεπζέξαο δηαηνκήο (γηα ηνπο νξηζκνύο βι. 1.9) θαίλνληαη ζηα ρήκαηα 1 θαη 2, αληίζηνηρα, ζην ΠΑΡΑΡ- ΣΖΜΑ ΗΗΗ-Γ: Πεξηηχπσκα Φνξηψζεσο θαη Πεξηηχπσκα Διεπζέξαο Γηαηνκήο. Φόξηηζε θαη άμνλα Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε θφξηηζε θαη άμνλα ζην δίθηπν είλαη 22,5 ηφλνη. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ζηα: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ-Α: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ-Β: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ-Γ: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αμνληθή θφξηηζε π- πεξβαίλεη ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο νξηδφκελεο α- πνθιίζεσο 2%, απαηηείηαη εηδηθή έγγξαθε άδεηα θπθινθνξίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κε ηε ζχλαςε κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ εηδηθήο ζχκβαζεο κεηαθνξάο. Φνξηίν αλά ηξέρνλ κέηξν κήθνπο γξακκήο Γηα φιν ην δίθηπν, ην κέγηζην επηηξεπφκελν θνξηίν αλά ηξέρνλ κέηξν κήθνπο γξακκήο είλαη 8 ηφλνη/ κέηξν κήθνπο. Κιίζε Ζ κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε ζηηο γξακκέο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ είλαη 28,08 (κε εμαίξεζε ηελ δηαδξνκή ηνπ Οδνληωηνύ ζηδεξόδξνκνπ ΓΙΑΚΟ- ΠΣΟ - ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ όπνπ εκθαλίδεηαη θιίζε κέρξη θαη 202 ). Αλαιπηηθφηεξα, νη κέγηζηεο θαηά κήθνο θιίζεηο γηα ην δίθηπν, παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑ- ΡΑΡΣΖΜΑ Η-Α: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Πεηξαηάο Αζήλα Πιαηύ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Β: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Μεηξηθή Γξακκή

22 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-6 Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Φιώξηλα Πιαηύ Αιεμαλδξνύπνιε Οξκέλην, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: Πξναζηηαθόο Αζελώλ. Σαρύηεηα Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα γηα επηβαηηθνχο ζπξκνχο ζην δίθηπν είλαη 160 ρικ./ψξα, ελψ γηα εκπνξεπκαηηθνχο ζπξκνχο είλαη 120 ρικ./ψξα. Αλαιπηηθφηεξα, νη κέγηζηεο ηαρχηεηεο γηα ην δίθηπν, παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡ- ΣΖΜΑ ΗΗΗ-Α: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ- Β: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ-Γ: Φφξηηζε θαη Σαρχηεηα Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Ζιεθηξνδνηνύκελν Γίθηπν Σν κήθνο ηνπ ειεθηξνδνηνχκελν δηθηχνπ, παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η- Α: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Πεηξαηάο Αζήλα Πιαηύ, ΠΑ- ΡΑΡΣΖΜΑ Η-Β: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Μεηξηθή Γξακκή Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: ηνηρεία Τπνδνκήο/ Γηαδξνκέο Σκήκα Φιώξηλα Πιαηύ Αιεμαλδξνύπνιε Οξκέλην, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η-Γ: Πξναζηηαθόο Αζελώλ. Μέγηζην επηηξεπόκελν κήθνο ζπξκνύ Σν κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο ζπξκνχ πξέπεη λα είλαη ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη ζην ζπξκφ λα κπνξεί λα θάλεη ζηάζε ηνπο ζηαζκνχο πνπ επηζπκεί, ε ηδεξνδξνκηθή Δηαηξία ζηελ νπνία αλήθεη. Δπνκέλσο πξέπεη ην κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο ζπξκνχ, λα είλαη ζπκβαηφ κε ην κήθνο απνβαζξψλ ζηνπο ζηαζκνχο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα παξαξηήκαηα, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑ- ΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο.

23 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα: Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα εκαηνδόηεζε Ζ ζεκαηνδφηεζε φπνπ ππάξρεη ζην δίθηπν, εκθαλίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο «Φ.Ζ..» (Φσηεηλή Ζιεθηξηθή εκαηνδφηεζε) ζηα παξαξηήκαηα: Η-Α, Η-Β, Η-Γ, Η-Γ θαη ΗΗ-Α, ΗΗ-Β, ΗΗ-Γ. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζπξκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα είλαη ηχπνπ ETCS Class 1 (European Train Control System, κέξνο ηνπ ERTMS - European Rail Traffic Management System), ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ χ- παξμε ζεκαηνδφηεζεο παξά ηε γξακκή θαη ζεκεηψλεηαη ζηελ ίδηα ζηήιε κε ηε ζεκαηνδφηεζε ( ETCS Class 1 ), ζηα αλσηέξσ παξαξηήκαηα. ύζηεκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο Κεληξηθή δηαρείξηζε θπθινθνξίαο («ηειεδηνίθεζε») ζην εζληθφ δίθηπν γίλεηαη απφ ηνπο Κεληξηθνχο Υεηξηζηέο (ΚΥ), νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηα Κέληξα Διέγρνπ Κπθινθνξίαο (ΚΔΚ). Ο ΟΔ δηαζέηεη Κέληξα Διέγρνπ Κπθινθνξίαο ζηελ Κφξηλζν, Αζήλα, ΚΑ («ηδεξνδξνκηθφ Κέληξν Αραξλψλ»), Ληαλνθιάδη, Λάξηζα θαη Θεζζαινλίθε. Ο ΚΥ Κνξίλζνπ ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζην ηκήκα ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ ΚΗΑΣΟ. Ο ΚΥ Αζελψλ, ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζην ηκήκα ΑΥΑΡΝΑΗ- ΣΗΘΟΡΔΑ. Ο ΚΥ Ληαλνθιαδίνπ ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζην ηκήκα ΣΗΘΟΡΔΑ - ΓΟΜΟΚΟ. Ο ΚΥ Λάξηζαο, ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζην ηκήκα ΓΟΜΟΚΟ - ΠΛΑΣΤ. Ο ΚΥ Θεζζαινλίθεο, ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζην ηκήκα ΘΔΑ- ΛΟΝΗΚΖ ΔΗΓΟΜΔΝΖ, ζην ηκήκα ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΣΡΤΜΟΝΑ θαη ζην ηκήκα ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΠΛΑΣΤ. Ο ΚΥ ΚΑ ειέγρεη θαη ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζην ηκήκα ΑΝΩ ΛΗΟΗΑ Α/Γ Δι. Βεληδέινο. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ

24 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-8 Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 3.3 Πεξηνξηζκνί θπθινθνξίαο Δπηθίλδπλα θνξηία ην δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ. Πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί ην δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, δελ πθίζηαληαη πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί. Πξνηεξαηόηεηα ζηελ θαηαλνκή ρωξεηηθόηεηαο Βιέπε Καηαλνκή Υωξεηηθόηεηαο. Πεξηνξηζκνί ζε ηνύλει/ ζήξαγγεο ην δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζε ηνχλει/ ζήξαγγεο. Πεξηνξηζκνί ζε γέθπξεο ην δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζε γέθπξεο. Άιινη πεξηνξηζκνί ην δίθηπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ, δελ πθίζηαληαη άιινπ είδνπο πεξηνξηζκνί. Δμεηδηθεπκέλε ππνδνκή Βιέπε Καηαλνκή Υωξεηηθόηεηαο. 3.4 Δγθαηαζηάζεηο ππεξεζηώλ Υώξνη ζρεκαηηζκνύ ακαμνζηνηρηώλ αλ ρψξνη ζρεκαηηζκνχ ακαμνζηνηρηψλ, εμππεξεηνχλ νη παξαθάησ : - Άγηνο Ησάλλεο Ρέληεο (Α.Η.Ρ.) - Μεδνχξινο

25 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-9 - Ληαλνθιάδη - Θεζζαινλίθε Γηαινγή - Θεζζαινλίθε Παιαηφο Δκπνξηθφο ηαζκφο - Θεζζαινλίθε Νένο Δπηβαηηθφο ηαζκφο - Δηδνκέλε - ηξπκφλαο - Αιεμαλδξνχπνιε - Γίθαηα - Πχζην - Κφκαλνο - Βέξνηα/ θχδξα - Οηλφε - Βφινο - Κφξηλζνο (NGL) - Αγ. Αλδξέαο (NGL) - Καιακάηα (NGL) - Σξίπνιε (NGL) Υώξνη απνζέζεωο νρεκάηωλ αλ ρψξνη απνζέζεσο νρεκάησλ, εμππεξεηνχλ νη παξαθάησ : - Άγηνο Ησάλλεο Ρέληεο (Α.Η.Ρ.) - Μεδνχξινο - Ληαλνθιάδη - Θεζζαινλίθε Γηαινγή - Θεζζαινλίθε Παιαηφο Δκπνξηθφο ηαζκφο - Θεζζαινλίθε Νένο Δπηβαηηθφο ηαζκφο - Δηδνκέλε - ηξπκφλαο

26 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα: Αιεμαλδξνχπνιε - Γίθαηα - Πχζην - Κφκαλνο - Βέξνηα/ θχδξα - Κφξηλζνο (NGL) - Αγ. Αλδξέαο (NGL) - Καιακάηα (NGL) - Σξίπνιε (NGL) πλνξηαθνί ζηαζκνί Οη ζπλνξηαθνί ζηαζκνί (γηα ηνλ νξηζκό βι. 1.9) ηνπ δηθηχνπ παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Σεξκαηηθνί ζηαζκνί Οη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί (γηα ηνλ νξηζκό βι. 1.9) ηνπ δηθηχνπ παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζηα παξαξηήκαηα, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Δπηβαηηθνί ζηαζκνί Οη επηβαηηθνί ζηαζκνί (γηα ηνλ νξηζκό βι. 1.9) ηνπ δηθηχνπ παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζηα παξαξηήκαηα, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί Οη εκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί (γηα ηνλ νξηζκό βι. 1.9) ηνπ δηθηχνπ παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα ζηα παξαξηήκαηα, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Α: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Αζελώλ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Β:

27 Κεθάιαην 3 Τπνδνκή ειίδα:3-11 ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ-Γ: ηνηρεία πγθνηλσληαθψλ Κφκβσλ Γηθηχνπ/ ηαζκψλ Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο Θξάθεο.

28 Πεξίνδνο Ηζρχνο: Ζκεξνκελία: 3/2011 Κεθάιαην 4 Καηαλνκή Υσξεηηθφηεηαο ειίδα:4-1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 4.1 Ννκηθό πιαίζην Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαδηθαζία θαηαλνκήο ρσξεηηθφηεηαο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην VII ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41/ «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο νδεγίεο 91/440/ΔΟΚ θαη 95/18/ΔΟΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο νδεγίεο 2001/12/ΔΚ θαη 2001/13/ΔΚ, αληηζηνίρσο θαη ηεο νδεγίαο 2001/14/ΔΚ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλνηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηηο ά- δεηεο ζε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηηο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο, θαη θαηάξγεζε ησλ ΠΓ 324/1996, 76/1998 θαη 180/1998», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 4.2 Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο Ο ΟΔ θαζηεξψλεη θαλφλεο θαηαλνκήο ρσξεηηθφηεηαο θαη εθαξκφδεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαλνκήο, ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηεί ζηε ΡΑ. Δηδηθφηεξα, ν ΟΔ δηαζθαιίδεη φηη ε ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο θαηαλέκεηαη ζε δίθαηε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο βάζε θαη ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ δίθαην. Ζ ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε ζε φζεο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο έρνπλ ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε. Ζ ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο θαηαλέκεηαη θαη κπνξεί λα δεηεζεί κφλν απφ ηνλ ΟΔ γηα θάζε πεξίνδν ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ θαη εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 θαησηέξσ. Ζ ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο θαηαλέκεηαη απφ ηνλ ΟΔ θαη δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί απφ ην ιήπηε ζε άιιε επηρείξεζε. Οπνηαδήπνηε εκπνξηθή ζπλαιιαγή κε ην αληηθείκελν ηεο ρσξεηηθφηεηαο ππνδνκήο απαγνξεχεηαη θαη ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ θάζε πεξαηηέξσ ρνξήγεζε ρσξεηηθφηεηαο ππνδνκήο. 2 To Κεθάιαην VII ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41/2005, θαιχπηεη ηα Άξζξα 13 έσο θαη 29 ηεο Οδεγίαο 2001/14

29 Πεξίνδνο Ηζρχνο: Ζκεξνκελία: 3/2011 Κεθάιαην 4 Καηαλνκή Υσξεηηθφηεηαο ειίδα:4-2 Δίλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ έθηαθηα αηηήκαηα γηα επηκέξνπο ζηδεξνδξνκηθέο δηαδξνκέο. 4.3 Απαηηήζεηο δξνκνινγίωλ θαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο Ο πίλαθαο δξνκνινγίσλ θαηαξηίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά αλά εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη κεηαβνιέο ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα κεζάλπρηα ηνπ δεχηεξνπ αββάηνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ή ηνπ εθάζηνηε νξηδφκελνπ κήλα αιιαγήο δξνκνινγίσλ. Δθφζνλ γίλνληαη κεηαβνιέο ή αλαπξνζαξκνγέο κεηά ην ρεηκψλα, ηδίσο γηα λα ιεθζνχλ θαηά πεξίπησζε ππφςε αιιαγέο δξνκνινγίσλ ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ηα κεζάλπρηα ηνπ δεχηεξνπ αββάηνπ ηνπ Ηνπλίνπ θαζψο θαη, θαηά πεξίπησζε, ζε άιιεο ρξνληθέο ζηηγκέο κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ. Όηαλ γίλνληαη κεηαβνιέο ή αλαπξνζαξκνγέο θαηά ή κεηά ην ζέξνο πξαγκαηνπνηνχληαη ηα κεζάλπρηα ηνπ δεχηεξνπ αββάηνπ ηνπ κήλα αιιαγήο δξνκνινγίσλ. Ο ΟΔ κπνξεί λα ζπκθσλήζεη γηα δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ γηα ην έηνο είλαη 11/12/2011 8/12/2012. Σα αηηήκαηα γηα ρσξεηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ πξέπεη λα παξαιακβάλνληαη ην αξγφηεξν δψδεθα (12) κήλεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ. Σν αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) κήλεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηνπο αηηνχληεο, ν ΟΔ θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνβιεπφκελσλ δξνκνινγίσλ. Ο ΟΔ εμαζθαιίδεη, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, φηη ηα δξνκνιφγηα απηά ηεξνχληαη θαηά ηηο κεηέπεηηα δηαδηθαζίεο. 4.4 Καηαλνκή ρωξεηηθόηεηαο Δμεηδηθεπκέλε ππνδνκή Όηαλ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο, ν ΟΔ κπνξεί, αθνχ ζπκβνπιεπζεί ηηο ελδηαθεξφκελεο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, λα ραξαθηε-

30 Πεξίνδνο Ηζρχνο: Ζκεξνκελία: 3/2011 Κεθάιαην 4 Καηαλνκή Υσξεηηθφηεηαο ειίδα:4-3 ξίδεη κηα ππνδνκή σο ηδηαίηεξε ππνδνκή γηα ρξήζε απφ ζπγθεθξηκέλα είδε θπθινθνξίαο. Όπνπ γίλεη ηέηνηνο ραξαθηεξηζκφο, ν ΟΔ κπνξεί λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαλνκή ρσξεηηθφηεηαο ππνδνκήο. Έλαο ηέηνηνο ραξαθηεξηζκφο δελ εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο απφ άιινπο ηχπνπο θπθινθνξίαο φηαλ δηαηίζεηαη ρσξεηηθφηεηα θαη φηαλ ην ηξνραίν πιηθφ έρεη ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή. Μέρξη ηψξα ν ΟΔ δελ έρεη ππνδείμεη θάπνην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ή θάπνηα γξακκή ζηελ Διιάδα, σο εμεηδηθεπκέλε ππνδνκή. Πάλησο, ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε πξαθηηθή, πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηνπο επηβαηηθνχο ζπξκνχο ζε ζρέζε κε ηνπο εκπνξηθνχο ζπξκνχο θαη κεηαμχ ησλ επηβαηηθψλ ζπξκψλ, ζηνπο ππεξαζηηθνχο ζπξκνχο πςειήο ηαρχηεηαο. Γηαδηθαζία ζπληνληζκνύ Ο ΟΔ ηθαλνπνηεί ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ φια ηα αηηήκαηα γηα ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο. Καηά ηηο δηαδηθαζίεο ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ, ν ΟΔ κπνξεί λα απνδίδεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, αιιά κφλν ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ ζηελ Δμεηδηθεπκέλε ππνδνκή θαη θαησηέξσ ζηελ Κνξεζκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο. Ο ΟΔ παξέρεη ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο ρξνληθή πεξίνδν ελφο κελφο γηα λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο πίλαθεο δξνκνινγίσλ. ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελα αηηήκαηα, ν ΟΔ πξνζπαζεί, κέζσ ζπληνληζκνχ ησλ αηηεκάησλ, λα εμαζθαιίδεη ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ αηηεκάησλ θαη λα επηηπγράλεη ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ. ην πιαίζην απηφ, ν ΟΔ κπνξεί εληφο επιφγσλ νξίσλ, λα πξνηείλεη ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ έρεη δεηεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλεο αξρέο ζπληνληζκνύ, δελ έρνπλ θαζνξηζζεί αθόκα. Κνξεζκέλε ρωξεηηθόηεηα θαη θξηηήξηα πξνηεξαηόηεηαο Όηαλ, κεηά ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδξνκψλ πνπ δεηήζεθαλ θαη ηε ζπλελλφεζε κε ηνπο αηηνχληεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηα γηα ρσξε-

31 Πεξίνδνο Ηζρχνο: Ζκεξνκελία: 3/2011 Κεθάιαην 4 Καηαλνκή Υσξεηηθφηεηαο ειίδα:4-4 ηηθφηεηα ππνδνκήο, ν ΟΔ ραξαθηεξίδεη ην ζηνηρείν ηεο ππνδνκήο, γηα ην ν- πνίν ζπκβαίλεη απηφ, σο θνξεζκέλν. Κνξεζκέλε ραξαθηεξίδεηαη επίζεο ε π- πνδνκή πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα παξνπζηάζεη ζην εγγχο κέιινλ αλεπαξθή ρσξεηηθφηεηα. Με απφθαζε ηνπ ΟΔ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, νξίδνληαη θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο π- πεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη λα ιεθζεί ππφςε ε θνηλσληθή ζεκαζία νξηζκέλεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε πνπ πξφθεηηαη ζπλεπεία ηνχηνπ λα απνθιεηζηεί. Σα σο άλσ θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΟΔ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Σα βαζηθά θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο είλαη: Προηεραιόηηηα Τπηρεζία 1 ε Intercity 2 ε Πξναζηηαθή 3 ε Καλνληθή Δπηβαηηθή 4 ε Δκπνξεπκαηηθή Έθηαθηα αηηήκαηα Ο ΟΔ αληαπνθξίλεηαη ζε έθηαθηα αηηήκαηα γηα επηκέξνπο ζηδεξνδξνκηθέο δηαδξνκέο, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά κε ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, πξέπεη λα έρνπλ σο απνδέθηεο φινπο ηνπο αηηνχληεο πνπ κπνξεί λα επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα απηή. Ο ΟΔ επηρεηξεί, εθφζνλ ηνχην είλαη αλαγθαίν, αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο λα δεζκεπζεί επηπιένλ ρσξεηηθφηεηα εληφο ηνπ ηειηθνχ πξνγξακκαηηζκέλνπ πίλαθα δξνκνινγίσλ, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηαρέσο ζε πξνβιέςηκα έθηαθηα αηηήκαηα ρσξεηηθφηεηαο. Σα ίδηα ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο θνξεζκέλεο ππνδνκήο.

32 Πεξίνδνο Ηζρχνο: Ζκεξνκελία: 3/2011 Κεθάιαην 4 Καηαλνκή Υσξεηηθφηεηαο ειίδα: Καηαλνκή ρωξεηηθόηεηαο γηα ζπληήξεζε, αλαθαίληζε θαη αλαβάζκηζε Οη επηπηψζεηο ζηε ρσξεηηθφηεηα ππνδνκήο απφ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, αλαθαίληζεο θαη αλαβάζκηζεο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ ΟΔ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ πίλαθα ησλ δξνκνινγίσλ. 4.6 Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηε ρξήζε ζηδεξνδξνκηθώλ δηαδξνκώλ Ο ΟΔ απαηηεί, ηδίσο γηα θνξεζκέλε ππνδνκή, ηελ απνδέζκεπζε ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο ε νπνία, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ιηγφηεξν απφ ηελ νξηαθή πνζφζησζε πνπ έρεη θαζνξηζζεί, εθηφο εάλ ε ειιηπήο ρξήζε νθείιεηαη ζε κε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Ο ΟΔ δελ έρεη θαζνξίζεη αθόκα ηελ ελ ιόγω νξηαθή πνζόζηωζε. Ο ΟΔ επίζεο θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα ιακβάλεη ππφςε ηα πξνεγνχκελα επίπεδα ρξήζεο ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξνκψλ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζηελ δηαδηθαζία θαηαλνκήο. Ο ΟΔ δελ έρεη θαζνξίζεη αθόκα ηνπο όξνπο απηνύο. 4.7 Δηδηθά κέηξα ζε πεξίπηωζε δηαηαξαρήο θπθινθνξίαο ε πεξίπησζε δηαηάξαμεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θίλεζεο ιφγσ ηερληθήο βιάβεο ή αηπρήκαηνο, ν ΟΔ ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, έρεη θαηαζηξψζεη θαη επηθαηξνπνηεί ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο ζην νπνίν απαξηζκνχληαη νη δηάθνξνη δεκφζηνη θνξείο πνπ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ζπκβάλησλ ή ζνβαξήο δηαηάξαμεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θίλεζεο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιφγσ βιάβεο ε νπνία εκπνδίδεη πξνζσξηλά ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο, είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη ηα δξνκνιφγηα ρσξίο πξνεηδνπνίεζε κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ΟΔ ε- θφζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην, κπνξεί λα δεηά απφ ηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο λα ζέζνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ηα κέζα πνπ θξίλεη σο πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε απνθαηάζηαζε ηεο νκαιφηεηαο.

33 Κεθάιαην 5 Τπεξεζίεο ειίδα:5-1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΤΠΖΡΔΗΔ 5.1 Ννκηθό πιαίζην Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ζηδεξνδξνκηθή ππνδνκή θαη ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο, πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην V ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41/ «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο νδεγίεο 91/440/ΔΟΚ θαη 95/18/ΔΟΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο νδεγίεο 2001/12/ΔΚ θαη 2001/13/ΔΚ, αληηζηνίρσο θαη ηεο νδεγίαο 2001/14/ΔΚ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλνηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηηο άδεηεο ζε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηηο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο, θαη θαηάξγεζε ησλ ΠΓ 324/1996, 76/1998 θαη 180/1998», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 5.2 Πξόζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηώλ Διάρηζηε δέζκε πξφζβαζεο Ζ ειάρηζηε δέζκε πξφζβαζεο, πνπ ν ΟΔ παξέρεη ζηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεη: α) δηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ ρσξεηηθφηεηαο ππνδνκήο β) δηθαίσκα ρξήζεο ηεο παξερφκελεο ρσξεηηθφηεηαο γ) ρξήζε δηαθιαδψζεσλ θαη αιιαγψλ γξακκήο, δ) έιεγρν ζπξκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκαηνδφηεζεο, ηεο ξχζκηζεο, ηεο απνζηνιήο θαζψο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θίλεζε ζπξκψλ ε) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα λα πινπνηεζεί ή λα ιεηηνπξγήζεη ε ππεξεζία γηα ηελ νπνία έρεη παξαζρεζεί ρσξεηηθφηεηα Σξνραία πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ Ζ ηξνραία πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη: 3 To Κεθάιαην V ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41/2005, θαιχπηεη ηα Άξζξα: Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 91/440 φπσο ηζρχεη θαη ηα Άξζξα 3 θαη 5 ηεο Οδεγίαο 2001/14.

34 Κεθάιαην 5 Τπεξεζίεο ειίδα:5-2 α) ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ παξνρήο ειεθηξηζκνχ γηα ην ξεχκα έιμεο, φπνπ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε β) εγθαηαζηάζεηο αλεθνδηαζκνχ γ) επηβαηηθνχο ζηαζκνχο, ηα θηίξηά ηνπο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο δ) ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κεηαθνξάο θνξηίνπ ε) ζηαζκνχο δηαινγήο ζη) εγθαηαζηάζεηο ζρεκαηηζκνχ ζπξκψλ δ) ακαμνζηάζηα θχιαμεο ε) εγθαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο θαη άιιεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο 5.3 Πξόζζεηεο ππεξεζίεο Δθηφο απφ ηελ ειάρηζηε δέζκε πξφζβαζεο ππεξεζίεο θαη ηελ ηξνραία πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, ν ΟΔ κπνξεί λα πξνζθέξεη, πξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζε εκπνξηθή βάζε γηα ρξήζε απφ ηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο. Οη πξφζζεηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: α) ξεχκα έιμεο β) πξνζέξκαλζε επηβαηηθψλ ζπξκψλ γ) παξνρή θαπζίκνπ, δηαινγή ζπξκνχ θαη φιεο ηηο άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ πξφζβαζεο δ) εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβάζεηο γηα: - έιεγρν ηεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, - βνήζεηα ζηε ιεηηνπξγία κε ζπλήζσλ ζπξκψλ. 5.4 Βνεζεηηθέο ππεξεζίεο Δθηφο απφ ηελ ειάρηζηε δέζκε πξφζβαζεο ππεξεζίεο θαη ηελ ηξνραία πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, ν ΟΔ κπνξεί λα πξνζθέξεη, πξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο ζε εκπνξηθή βάζε γηα ρξήζε απφ ηηο ηδεξνδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο. Οη βνεζεηηθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: α) πξφζβαζε ζε ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν β) παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γ) ηερληθή επηζεψξεζε ηνπ ηξνραίνπ πιηθνχ.

35 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΥΡΔΩΔΗ 6.1 Ννκηθό πιαίζην Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ρξέσζε ρξήζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην VΗ ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41/ «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο Οδεγίεο 91/440/ΔΟΚ θαη 95/18/ΔΟΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο νδεγίεο 2001/12/ΔΚ θαη 2001/13/ΔΚ, αληηζηνίρσο θαη ηεο νδεγίαο 2001/14/ΔΚ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλνηηθψλ ζηδεξνδξφκσλ, ηηο άδεηεο ζε ζηδεξνδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππνδνκψλ θαη ηηο ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαη ηελ πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο, θαη θαηάξγεζε ησλ ΠΓ 324/1996, 76/1998 θαη 180/1998», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, θαζψο θαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ4/54510/4872 ηεο «Καλφλεο θαη θξηηήξηα ρξέσζεο ηειψλ ρξήζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο». 6.2 ύζηεκα ρξέωζεο Τπεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ρξέσζε Ζ ειάρηζηε δέζκε πξφζβαζεο θαη ε ηξνραία πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, πεξηγξάθνληαη αληίζηνηρα ζηηο παξαγξάθνπο θαη 5.2.2, ηνπ Κεθαιαίνπ 5 ηεο ΓΓ. Σν βαζηθφ ηέινο ρξήζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο θαιχπηεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ειάρηζηεο δέζκεο θαη ηελ ηξνραία πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, ζην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα ΓΓ. 4 To Κεθάιαην VI ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41/2005, θαιχπηεη ηα Άξζξα: Άξζξν 4 θαη Άξζξα 6 έσο 12 ηεο Οδεγίαο 2001/14

36 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα: Αξρέο Υξέσζεο Οη αξρέο ρξέσζεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 15 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 41 (Άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 2001/14), νξίδνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο, εηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ειάρηζηεο δέζκεο, φηη ην ηέινο νξίδεηαη ίζν κε ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη άκεζα σο απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. εκαληηθή, ζην ζεκείν απηφ, είλαη ε πξφβιεςε γηα ελζσκάησζε ζην ηέινο ππνδνκήο εηδηθνχ ηέινπο, πνπ ζα εθθξάδεη ηελ αλεπάξθεηα ρσξεηηθφηεηαο ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο, θαη αθνξά ηε ζπκθφξεζε ή / θαη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, απφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Πξνβιέπεηαη, αθφκα, ε πεξίπησζε έθπησζεο ζηα ηέιε, γηα ιφγνπο ελζάξξπλζεο ηεο αλάπηπμεο λέσλ αγνξψλ, ή άιινπο εηδηθνχο ιφγνπο. πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ην ζχζηεκα ρξέσζεο γηα ηε ρξήζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο, πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη κε έλα βαζηθφ ηέινο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο ειάρηζηεο δέζκεο πξφζβαζεο, θαη κε έλα πξφζζεην ηέινο ηελ παξνρή επηπιένλ ππεξεζίαο, φπσο είλαη ην ξεχκα έιμεο. Δπηπιένλ, φινη νη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο ηηκνιφγεζεο, ζα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ, π.ρ. ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γξακκήο ή ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο δηθηχνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ ρξήζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο, ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο βάζεο ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο γξακκήο θαη δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ δηα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπξκνρηιηνκέηξσλ. 6.3 Καλόλεο θαη θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ηειώλ Πνηφηεηα παξερφκελεο ππνδνκήο Ζ ρξέσζε δηαθνξνπνηείηαη βάζεη ηεο πνηφηεηαο ηεο ππνδνκήο πνπ πξνζθέξεη ν Γηαρεηξηζηήο ηεο Τπνδνκήο θαη εθθξάδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή k π. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή παξερφκελεο πνηφηεηαο γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

37 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-3 Πίλαθαο 1: πληειεζηήο παξερόκελεο πνηόηεηαο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ δηθηύνπ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΖ k Π Α Πεηξαηάο - Θεζζαινλίθε Α1 Πεηξαηάο - Αζήλα (.. Λαξίζεο) 0,57 Α2 Αζήλα(.. Λαξίζεο) - Οηλφε 0,73 Α3 Οηλφε - Σηζνξέα 0,90 Α4 Σηζνξέα - Γνκνθφο 0,75 Α5 Γνκνθφο - Θεζζαινλίθε 0,88 Β Θεζζαινλίθε - Αιεμαλδξνύπνιε - Οξκέλην Β1 Θεζζαινλίθε - Αιεμαλδξνχπνιε 0,76 Β2 Αιεμαλδξνχπνιε - Οξκέλην 0,65 Β3 Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε 0,67 Β4 ηξπκψλαο - Πξνκαρψλαο 0,59 Γ Θεζζαινλίθε - Κνδάλε - Φιώξηλα 0,73 Γ Παιαηνθάξζαινο - Καιακπάθα 0,76 Δ Λάξηζα - Βόινο 0,74 Ε Οηλόε - Υαιθίδα 0,68 Ζ Κόξηλζνο - ΚΑ - Αεξνδξόκην 0,88 Θ Μεηξηθό δίθηπν 0,53 Η Γηαθνθηό - Καιάβξπηα 0, Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο Καηάηαμε δξνκνινγίσλ κε βάζε ηηο πεξηφδνπο αηρκήο Γηα ηελ θαηάηαμε δξνκνινγίσλ κε βάζε ηηο πεξηφδνπο αηρκήο θαζνξίδνληαη δψλεο αηρκψλ θαη θάζε δξνκνιφγην εληάζζεηαη ζηελ αλάινγε δψλε βάζεη ηεο ψξαο αλαρψξεζεο απηνχ. Οη δψλεο αηρκήο πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4 θαη αθνξνχλ ηηο θαηεγνξίεο Η έσο IV ηνπ ζπληειεζηή L 2 ηνπ Πίλαθα 2.

38 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-4 Πίλαθαο 2: πληειεζηήο L 2 Αηρκή Κνληά ζε αηρκή Με αηρκή / θαλνληθά Με αηρκή δξνκνιόγην κε πιήξωο ειαζηηθή ράξαμε/ εκπνξηθή ακαμ/ρηα I II III IV L 2 1,2 1,1 0,9 0,7

39 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-5 ηαζκνί θαλνληθήο γξακκήο Πίλαθαο 3: Καζνξηζκόο δωλώλ αηρκήο ζε ζηαζκνύο θαλνληθήο γξακκήο ΣΑΘΜΟΗ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΗΥΜΖ ΚΟΝΣΑ Δ ΑΗΥΜΖ ΜΖ ΑΗΥΜΖ/ ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΑΘΖΝΑ ΥΑΛΚΗΓΑ ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗ ΠΑΛΑΗΟΦΑΡΑΛΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΑΡΗΑ ΒΟΛΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΡΡΔ ΓΡΑΜΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΚΑΗΑ ΔΓΔΑ

40 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-6 ηαζκνί κεηξηθήο γξακκήο Πίλαθαο 4: Καζνξηζκόο δωλώλ αηρκήο ζε ζηαζκνύο κεηξηθήο γξακκήο ΣΑΘΜΟΗ ΜΔΣΡΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΗΥΜΖ ΚΟΝΣΑ Δ ΑΗΥΜΖ ΜΖ ΑΗΥΜΖ/ ΚΑΝΟΝΗΚΑ ΠΑΣΡΑ ΠΤΡΓΟ ΟΛΤΜΠΗΑ ΚΤΠΑΡΗΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ

41 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα: Δπηβάξπλζε ρσξεηηθφηεηαο γξακκήο (βαζκφο ρξήζεο ππνδνκήο) Ζ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιείηαη ζηε ρσξεηηθφηεηα ηεο γξακκήο πξνθχπηεη απφ ην ιφγν ηνπ ρξφλνπ ηνπ δξνκνινγίνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπξκνχ πξνο ηνλ ρξφλν ελφο ηδαληθνχ ζπξκνχ ζηελ ίδηα δηαδξνκή. Οη ηδαληθνί ρξφλνη γηα ηα αλαθεξφκελα απηνηειή ηκήκαηα εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: Πίλαθαο 5: Ηδαληθνί ρξόλνη ζηα ηκήκαηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ ΚΑΣΖ- ΓΟΡΗΑ Σκήκα Γξακκήο Ηδαληθόο ρξόλνο δηαδξνκήο (ηδεαηή ράξαμε) [h:min] Α Πεηξαηάο - Θεζζαινλίθε Α1 Πεηξαηάο - Αζήλα (.. Λαξίζεο) 0:15 Α2 Αζήλα(.. Λαξίζεο) - Οηλφε 0:42 Α3 Οηλφε - Σηζνξέα 0:37 Α4 Σηζνξέα - Γνκνθφο 1:34 Α5 Γνκνθφο - Θεζζαινλίθε 1:34 Β Θεζζαινλίθε - Αιεμαλδξνύπνιε - Οξκέλην Β1 Θεζζαινλίθε - Αιεμαλδξνχπνιε 4:31 Β2 Αιεμαλδξνχπνιε - Οξκέλην 2:28 Β3 Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε 0:56 Β4 ηξπκψλαο - Πξνκαρψλαο 0:12 Γ Θεζζαινλίθε - Κνδάλε / Φιώξηλα 2:15 Γ Παιαηνθάξζαινο - Καιακπάθα 0:45 Δ Λάξηζα - Βόινο 0:55 Ε Οηλόε - Υαιθίδα 0:23 Ζ ΚΑ - Αεξνδξόκην 0:28 ΚΑ - Κόξηλζνο 0:57 Θ Μεηξηθό δίθηπν Θ1 Αγ. Αλάξγπξνη - Λνπηξάθη 1:40 Θ3 Κφξηλζνο - Πάηξα 1:52 Θ4 Πάηξα - Πχξγνο 1:32 Θ5 Πχξγνο - Κππαξηζζία 1:10 Θ6 Κππαξηζζία - Καιακάηα 1:30 Η Γηαθνθηό - Καιάβξπηα 1:10 Καζνξίδεηαη ζπληειεζηήο L 1 κέζσ ηνπ νπνίνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε επηξξνή ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ ζηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο γξακκήο. Ο ζπληειεζηήο L 1 ν- ξίδεηαη σο εμήο:

42 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-8 Ο ρξφλνο δηαδξνκήο δξνκνινγίνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ράξαμε ηνπ δξνκνινγίνπ (γξαθηθφο πίλαθαο). Ο ηδαληθφο ρξφλνο δηαδξνκήο (δίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 5) πξνθχπηεη απφ ηε (ζεσξεηηθή) δξνκνιφγεζε ηνπ ηδαληθνχ ζπκβαηηθνχ ζπξκνχ 5, ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη πιήξσο ηε γξακκή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Γξακκήο (π.ρ. αλψηαηε ηαρχηεηα, κφληκεο βξαδππνξίεο θιπ). ε πεξηπηψζεηο ακαμνζηνηρηψλ πνπ δελ θπθινθνξνχλ βάζεη ζπληαρζέληνο δξνκνινγίνπ («ειεχζεξεο εηδηθέο ακαμνζηνηρίεο»), ιακβάλεηαη ζπληειεζηήο L 1 = Φζνξά γξακκήο απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ζπξκψλ Γηα ην ππνινγηζκφ ηεο θζνξάο γξακκήο ιακβάλνληαη ππφςε σο θξηηήξηα ε ηαρχηεηα, ε ζχλζεζε ηνπ ζπξκνχ (πιήζνο αμφλσλ) θαη ην κέζν αμνληθφ θνξηίν. αλ ζπξκφο λνείηαη κία πιήξεο απηνθηλεηάκαμα ή κία ζχλζεζε απφ ειθηηθή κεραλή θαη ειθφκελν πιηθφ (επηβαηάκαμεο ή θνξηάκαμεο). Ζ επηβάξπλζε ηεο γξακκήο απφ ηελ θπθινθνξία θάζε ζπξκνχ εθθξάδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή k ζπξκνχ ν νπνίνο δίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 8 θαη πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε ηνπ ζπξκνχ ζηελ ζρεηηθή θαηεγνξία (βάζεη ησλ Πηλάθσλ 6 θαη 7) θαη ηνπ πιήζνπο ησλ αμφλσλ Καηάηαμε ζπξκψλ Οη ζπξκνί θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ κέζνπ αμνληθνχ θνξηίνπ ηνπ ζπξκνχ, πνπ πξνθχπηεη σο πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ ζπξκνχ δηα ηνπ πιήζνπο ησλ αμφλσλ (βι. Πίλαθεο 6 θαη 7).

43 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-9 σρμοί κανονικής γραμμής Πίλαθαο 6: Καηεγνξίεο ζπξκώλ θαλνληθήο γξακκήο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΡΜΟΤ ΔΤΡΟ ΣΑΥΤ- ΣΖΣΩΝ V [km/h] ΔΤΡΟ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ [t] 1 <14,3 2 14,4-16,3 3 <=120 16,4-18,4 4 18,5-20,4 5 20,5-22,9 6 <14,3 7 14,4-16, ,4-18,4 9 18,5-20, ,5-22,9 11 <14, ,4-16, ,4-18, ,5-20, ,5-22,9 16 <14, ,4-16, ,4-18, ,5-20, ,5-22,9

44 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-10 σρμοί μεηρικής γραμμής Πίλαθαο 7: Καηεγνξίεο ζπξκώλ κεηξηθήο γξακκήο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΡΜΟΤ ΔΤΡΟ ΣΑΥΤ- ΣΖΣΩΝ V [km/h] ΔΤΡΟ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ [t] Μ1 <120 <12,2 Μ ,3-16,3

45 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-11 Πίλαθαο 8: Πίλαθαο ππνινγηζκνύ ζπληειεζηή επηβάξπλζεο γξακκήο ωο εθ ηνπ ζπξκνύ k ζπξκνύ

46 Κεθάιαην 6 Υξεψζεηο ειίδα:6-12