Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων"

Transcript

1 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ νπεδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηε ηζερηθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηελ εζζνληθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηελ νπγγξηθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηε ιηζνπαληθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηε ιεηηνληθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηε καιηέδηθε γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηελ πνισληθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηε ζινβαθηθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ Δηδηθή έθδνζε ζηε ζινβεληθή γιψζζα Κεθάιαην 15 ηφκνο 02 ζ ΟΓΗΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟY ηεο 21εο Μαΐνπ 1991 γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ (91/271/ΔΟΚ) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ, ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 130Ρ, ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο [1], ηε γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ [2], ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο [3], Δθηηκψληαο: φηη, κε ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ινπλίνπ 1988 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο θαη άιισλ πδάησλ ζηελ Κνηλφηεηα [4], ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ φηη ε ξχπαλζε πνπ νθείιεηαη ζε αλεπαξθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ζε έλα θξάηνο κέινο ζπρλά επεξεάδεη ηα χδαηα άιισλ θξαηψλ κειψλ φηη απαηηείηαη δξάζε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 130Π φηη, γηα λα απνθεχγνληαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε δηάζεζε αλεπαξθψο επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ, απαηηείηαη γεληθψο ε δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία ηνπο φηη ζηηο επαίζζεηεο δψλεο είλαη αλάγθε λα επηβάιιεηαη απζηεξφηεξε επεμεξγαζία φηη ζε νξηζκέλεο ιηγφηεξν επαίζζεηεο δψλεο ελδέρεηαη λα επαξθεί ε πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία φηη ε δηνρέηεπζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ απφξξηςε ιπκάησλ θαη ιπκαηνιάζπεο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, πξέπεη λα ξπζκίδεηαη απφ γεληθέο δηαηάμεηο, θαλφλεο ή/θαη λα απαηηείηαη εηδηθή έγθξηζε φηη, γηα ηελ απφξξηςε, απφ νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, βηναπνηθνδνκήζηκσλ βηνκεραληθψλ ιπκάησλ πνπ δελ δηνρεηεχνληαη ζε ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξηλ απφ ηελ απφξξηςε ζηα χδαηα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηάιιειεο απαηηήζεηο

2 φηη πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε αλαθχθισζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ φηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζηαδηαθψο ε απφξξηςε ιπκαηνιάζπεο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα φηη νη ζηαζκνί επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ηα χδαηα θαη ε δηάζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο απφξξηςεο ιπκάησλ φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ θαη ηεο ιπκαηνιάζπεο, κε ηε κνξθή πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθπνλνχλ θαη λα ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή εζληθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο φηη πξέπεη λα ζπζηαζεί επηηξνπή, ε νπνία ζα επηθνπξεί ηελ Δπηηξνπή ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη πξνζαξκνγήο ηεο ζηελ ηερληθή πξφνδν, ΔΞΔΓΩΔ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: Άξζξν 1 Η παξνχζα νδεγία αθνξά ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απφξξηςε αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απφξξηςε ιπκάησλ απφ νξηζκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο. θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο απηψλ ησλ ιπκάησλ. Άξζξν 2 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λννχληαη σο: 1. "Αζηηθά ιχκαηα": ηα νηθηαθά ιχκαηα ή ην κείγκα νηθηαθψλ κε βηνκεραληθά ιχκαηα ή/θαη φκβξηα χδαηα. 2. "Οηθηαθά ιχκαηα": ηα ιχκαηα απφ πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ αλζξψπηλν κεηαβνιηζκφ θαη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 3. "Βηνκεραληθά ιχκαηα": νπνηαδήπνηε ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη απφ θηίξηα θαη ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, θαη ηα νπνία δελ είλαη νηθηαθά ιχκαηα ή φκβξηα χδαηα. 4. "Οηθηζκνί": νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν πιεζπζκφο ή/θαη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη επαξθψο ζπγθεληξσκέλα ψζηε ηα αζηηθά ιχκαηα λα κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηνρεηεχνληαη ζε ζηαζκφ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ή ζε ηειηθφ ζεκείν απφξξηςεο. 5. "Γίθηπν απνρέηεπζεο": ην ζχζηεκα αγσγψλ πνπ ζπιιέγεη θαη δηνρεηεχεη ηα αζηηθά ιχκαηα. 6. "1 η.π. (κνλάδα ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ)": ην απνηθνδνκήζηκν νξγαληθφ θνξηίν πνπ παξνπζηάδεη βηνκεραληθέο αλάγθεο ζε νμπγφλν πέληε εκεξψλ (BOD 5) ίζεο πξνο 60 g/εκέξα. 7. "Πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία": ε επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε θπζηθή ή/θαη ρεκηθή κέζνδν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαζίδεζε ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ, ή κε άιιεο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ην BOD 5 ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ κεηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 20 % πξηλ απφ ηελ απφξξηςε θαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζηα εηζεξρφκελα ιχκαηα κεηψλεηαη θαηά 50 % ηνπιάρηζηνλ. 8. "Γεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία": ε επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε κέζνδν πνπ, θαηά θαλφλα, πεξηιακβάλεη βηνινγηθή επεμεξγαζία κε δεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε, ή κε άιιεο κεζφδνπο δηά ησλ νπνίσλ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο I.

3 9. "Καηάιιειε επεμεξγαζία": ε επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κε κέζνδν ή/θαη ζχζηεκα δηάζεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα χδαηα ππνδνρήο λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο πνηνηηθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη άιισλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ. 10. "Ιιχο": ην θαηάινηπν ηιχνο, επεμεξγαζκέλν ή φρη, πνπ πξνέξρεηαη απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 11. "Δπηξνθηζκφο": ν εκπινπηηζκφο ησλ πδάησλ κε ζξεπηηθέο νπζίεο, ηδίσο ελψζεηο αδψηνπ ή/θαη θσζθφξνπ, πνπ πξνθαιεί ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε θπθψλ θαη αλσηέξσλ κνξθψλ θπηηθήο δσήο, κε ζπλαθφινπζε αλεπηζχκεηε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζηα χδαηα θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πδάησλ. 12. "Δθβνιέο πνηακψλ": ε κεηαβαηηθή δψλε ζην ζηφκην ελφο πνηακνχ, κεηαμχ γιπθψλ θαη παξάθηησλ πδάησλ. Σα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηα εμσηεξηθά (πξνο ηε ζάιαζζα) φξηα ησλ εθβνιψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ εθηειεζηένπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξάγξαθνη 1 θαη "Παξάθηηα χδαηα": ηα χδαηα πέξαλ ηεο γξακκήο ηεο ακπψηηδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ νξίνπ ησλ εθβνιψλ ελφο πνηακνχ. Άξζξν 3 1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε φινη νη νηθηζκνί λα δηαζέηνπλ δίθηπα απνρέηεπζεο αζηηθψλ ιπκάησλ: - έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000 ην αξγφηεξν, γηα ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ (η.π.) άλσ ησλ θαη - έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005 ην αξγφηεξν, γηα ηνπο νηθηζκνχο κε η.π. κεηαμχ 2000 θαη Γηα ηα αζηηθά ιχκαηα ησλ νπνίσλ ε απφξξηςε πξαγκαηνπνηείηαη ζε χδαηα ππνδνρήο πνπ ζεσξνχληαη "επαίζζεηεο δψλεο", ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε λα ππάξρνπλ δίθηπα απνρέηεπζεο ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998 γηα ηνπο νηθηζκνχο κε η.π. άλσ ησλ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ δηθηχσλ δελ δηθαηνινγείηαη, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ σθειεί ην πεξηβάιινλ, είηε ιφγσ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα ή άιια θαηάιιεια ζπζηήκαηα πνπ επηηπγράλνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 2. Σα πεξηγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 απνρεηεπηηθά δίθηπα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I, ζεκείν Α. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18. Άξζξν 4 1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ηα αζηηθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζε απνρεηεπηηθά δίθηπα λα ππνβάιινληαη, πξηλ απφ ηελ απφξξηςή ηνπο, ζε δεπηεξνβάζκηα ή ζε ηζνδχλακε επεμεξγαζία, σο εμήο: - ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο ιπκάησλ απφ νηθηζκνχο κε η.π. άλσ ησλ 15000, - ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο ιπκάησλ απφ νηθηζκνχο κε η.π. κεηαμχ θαη 15000, - ην αξγφηεξν έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005, γηα ηα ιχκαηα πνπ απνβάιινληαη ζε γιπθά χδαηα θαη ζε εθβνιέο πνηακψλ, απφ νηθηζκνχο κε η.π. κεηαμχ 2000 θαη Σα αζηηθά ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζε χδαηα νξεηλψλ πεξηνρψλ (πςνκέηξνπ άλσ ησλ 1500 κέηξσλ), φπνπ, ιφγσ ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ε βηνινγηθή επεμεξγαζία είλαη δπζεθάξκνζηε, κπνξνχλ λα

4 ππνβάιινληαη ζε ιηγφηεξε απζηεξή επεμεξγαζία απφ εθείλε πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, εθφζνλ ιεπηνκεξείο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη νη ελ ιφγσ απνξξίςεηο δελ επεξεάδνπλ δπζκελψο ην πεξηβάιινλ. 3. Οη απνξξίςεηο απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Β. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ Σν θνξηίν πνπ εθθξάδεηαη κε η.π. ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέγηζην κέζν εβδνκαδηαίν θφξν πνπ εηζέξρεηαη ζην ζηαζκφ επεμεξγαζίαο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ αζπλήζσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο νη πεξηπηψζεηο θαηαξξαθηψδνπο βξνρήο. Άξζξν 5 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα θξάηε κέιε πξνζδηνξίδνπλ, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993, ηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα II. 2. Σα θξάηε κέιε κεξηκνχλ ψζηε, πξηλ απφ ηελ απφξξηςή ηνπο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο, ηα αζηηθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζε απνρεηεπηηθά δίθηπα, λα ππνβάιινληαη, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998, ζε επεμεξγαζία απζηεξφηεξε απφ εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο απφ νηθηζκνχο κε η.π. άλσ ησλ Οη απνξξίςεηο απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηελ παξάγξαθν 2 ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Β. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ Δλαιιαθηηθά, νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 γηα κεκνλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο δελ ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο, φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ην ειάρηζην πνζνζηφ κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ηνπιάρηζηνλ 75 % γηα ηνλ νιηθφ θψζθνξν θαη ηνπιάρηζηνλ 75 % γηα ην νιηθφ άδσην. 5. Οη απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο νηθείεο ιεθάλεο πδξνζπιινγήο επαίζζεησλ πεξηνρψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε ξχπαλζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ππφθεηληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4. Σν άξζξν 9 εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ιεθάλεο πδξνζπιινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην βξίζθνληαη, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, ζε άιιν θξάηνο κέινο. 6. Σα θξάηε κέιε κεξηκνχλ ψζηε ν θαηάινγνο ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ λα επαλεμεηάδεηαη αλά ηεηξαεηία ηνπιάρηζηνλ. 7. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη πεξηνρέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο επαίζζεηεο κεηά ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 6 επαλεμέηαζε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο σο άλσ απαηηήζεηο εληφο επηά εηψλ. 8. Δάλ έλα θξάηνο κέινο εθαξκφδεη ζ' νιφθιεξν ην έδαθφο ηνπ ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 επεμεξγαζία, ηφηε δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζδηνξίδεη επαίζζεηεο πεξηνρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Άξζξν 6 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιηγφηεξν επαίζζεηεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαξηήκαηνο II. 2. Σα αζηηθά ιχκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζε παξάθηηα χδαηα απφ νηθηζκνχο κε έσο η.π. ή ζε χδαηα εθβνιψλ πνηακψλ απφ νηθηζκνχο κε

5 2000 έσο η.π., κπνξνχλ, εάλ νη απνξξίςεηο γίλνληαη ζηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηνρέο, λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ιηγφηεξν απζηεξή απφ ηελ επεμεξγαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: - νη απνξξίςεηο απηέο ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ ζε πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 7, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Γ, - νινθιεξσκέλεο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη απνξξίςεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξναλαθεξφκελεο κειέηεο. 3. Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζην πκβνχιην. 4. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ν θαηάινγνο ησλ ιηγφηεξν επαίζζεησλ πεξηνρψλ λα επαλεμεηάδεηαη αλά ηεηξαεηία ηνπιάρηζηνλ. 5. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη πεξηνρέο πνπ παχνπλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο ιηγφηεξν επαίζζεηεο, λα πιεξνχλ, εληφο επηά εηψλ, ηηο ζπλαθείο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5. Άξζξν 7 Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2005 ην αξγφηεξν, ηα δηνρεηεπφκελα ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα αζηηθά ιχκαηα, πξνηνχ απνξξηθζνχλ, λα πθίζηαληαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζεκείν 9, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: - φηαλ απνξξίπηνληαη ζε γιπθά χδαηα θαη ζε εθβνιέο πνηακψλ απφ νηθηζκνχο κε ιηγφηεξν απφ 2000 η.π., - φηαλ απνξξίπηνληαη ζε παξάθηηα χδαηα απφ νηθηζκνχο κε ιηγφηεξν απφ η.π. Άξζξν 8 1. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε ηερληθά πξνβιήκαηα θαη γηα γεσγξαθηθά θαζνξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εηδηθή αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή γηα λα ηνπο παξαρσξεζεί κεγαιχηεξε πξνζεζκία γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην άξζξν ηε δεφλησο αηηηνινγεκέλε απηή αίηεζε, εθηίζεληαη νη ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ην θξάηνο κέινο θαη πξνηείλεηαη πξφγξακκα δξάζεο, κε ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη ζην πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν Μφλν ηερληθνί ιφγνη κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί, ε δε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ ελ ιφγσ αίηεζε θαη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα κε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαη φηαλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη ε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ κε πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο κεζφδνπο δελ απνθέξεη θαλέλα φθεινο γηα ην πεξηβάιινλ, ηα αζηηθά ιχκαηα, πνπ απνξξίπηνληαη ζε ιηγφηεξν επαίζζεηεο πεξηνρέο, απφ νηθηζκνχο κε άλσ ησλ η.π., κπνξνχλ λα ππνβάινληαη ζηελ επεμεξγαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 6 γηα ηα ιχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθηζκνχο κε η.π. κεηαμχ θαη

6 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ Δπηηξνπή ηε ζρεηηθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε. Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηελ πεξίπησζε θαη ιακβάλεη θαηάιιεια κέηξα, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18. Άξζξν 9 ηηο πεξηπψζεηο πνπ ηα χδαηα ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ελφο θξάηνπο κέινπο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ απνξξίςεηο αζηηθψλ ιπκάησλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο κέινο, ην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ ζίγνληαη ηα χδαηα κπνξεί λα θνηλνπνηεί ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην άιιν θξάηνο κέινο θαη ζηελ Δπηηξνπή. Σα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε νξγαλψλνπλ, ελδερνκέλσο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο, ηηο αλαγθαίεο δηαβνπιεχζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ ελ ιφγσ απνξξίςεσλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ επηηφπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζηγφκελσλ πδάησλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Άξζξν 10 Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη ζηαζκνί επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4, 5, 6 θαη 7, λα ζρεδηάδνληαη, λα θαηαζθεπάδνληαη, λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ζπληεξνχληαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη επαξθείο απνδφζεηο ππφ φιεο ηηο ζπλήζεηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηαζκψλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ. Άξζξν Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, ηα βηνκεραληθά ιχκαηα πνπ δηνρεηεχνληαη ζηα απνρεηεπηηθά δίθηπα θαη ζηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ λα ππφθεηληαη ζε εθ ησλ θαλφλεο ή/θαη ζηελ παξνρή εηδηθψλ αδεηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα. 2. Οη θαλφλεο ή/θαη νη εηδηθέο άδεηεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Γ. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ Οη θαλφλεο θαη νη εηδηθέο άδεηεο επαλεμεηάδνληαη θαη, ελδερνκέλσο, αλαπξνζαξκφδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Άξζξν Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, φπνηε είλαη ζθφπηκν. Ο ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ πξέπεη λα κεηψλεη ζηαo ειάρηζην ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ. 2. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα κεξηκλνχλ ψζηε ε δηάζεζε ιπκάησλ απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ λα ππφθεηηαη ζε πξνεγνχκελνπο θαλφλεο ή/θαη εηδηθέο άδεηεο. 3. Οη πξνεγνχκελνη θαλφλεο ή/θαη εηδηθέο άδεηεο γηα απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ γίλνληαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ζε νηθηζκνχο 2000 έσο η.π. πξνθεηκέλνπ γηα απνξξίςεηο ζε γιπθά λεξά θαη εθβνιέο πνηακψλ, θαη η.π. ή πεξηζζφηεξν, πξνθεηκέλνπ γηα νπνηαδήπνηε απφξξηςε, πξέπεη λα πεξηέρνπλ φξνπο πνπ λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Β. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ Οη θαλφλεο ή/θαη νη άδεηεο επαλεμεηάδνληαη θαη, ελδερνκέλσο, αλαπξνζαξκφδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Άξζξν 13

7 1. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000 ην αξγφηεξν, ηα βηναπνηθνδνκήζηκα βηνκεραληθά ιχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο ηνπ παξαξηήκαηνο III θαη δελ δηνρεηεχνληαη ζηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, πξηλ απνξξηθζνχλ ζηα χδαηα ππνδνρήο, λα πιεξνχλ, πξηλ απφ ηελ απφξξηςή ηνπο, ηνπο φξνπο πνπ ζεζπίδνληαη, ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ θαλφλσλ ή/θαη εηδηθψλ αδεηψλ, απφ νη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα, γηα φιεο ηηο απνξξίςεηο απφ εγθαηαζηάζεηο κε 4000 η.π. ή πεξηζζφηεξν. 2. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, νη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ εθάζηνηε βηνκεραλία γηα ηηο απνξξίςεηο ησλ ελ ιφγσ ιπκάησλ. 3. Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1994 ην αξγφηεξν, ε Δπηηξνπή ζπγθξίλεη ηηο αλάγθεο ησλ θξαηψλ κειψλ, δεκνζηεχεη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα ππφ ηχπνλ εθζέζεσο θαη, ελδερνκέλσο, ππνβάιιεη θαηάιιειε πξφηαζε. Άξζξν Η ιπκαηνιάζπε πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη, φπνηε είλαη ζθφπηκν. Ο ηξφπνο δηάζεζεο πξέπεη λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 2. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα κεξηκλνχλ ψζηε, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998 ην αξγφηεξν, ε δηάζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ λα ππφθεηηαη ζε γεληθνχο θαλφλεο, ζε θαηαρψξεζε ή ζε ρνξήγεζε άδεηαο. 3. Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε λα παχζεη, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1998 ην αξγφηεξν, ε δηάζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο ζε επηθαλεηαθά χδαηα κε απφξξηςή ηεο απφ πινία, απφξξηςε απφ αγσγνχο κεηαθνξάο ή άιια κέζα. 4. Μέρξη ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 3 παχζε ηεο δηάζεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο, ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνμηθψλ, κε απνηθνδνκήζηκσλ ή βηνζσξεχζηκσλ πιηθψλ, πνπ πεξηέρεηαη ζηε ιπκαηνιάζπε, ηεο νπνίαο ε δηάζεζε γίλεηαη ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, λα ππφθεηηαη ζε άδεηα θαη λα κεηψλεηαη πξννδεπηηθά. Άξζξν Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα παξαθνινπζνχλ: - ηηο απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, γηα λα εμαθξηβψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I ζεκείν Β, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα I ζεκείν Γ, - ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζχλζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο πνπ δηαηίζεηαη ζε επηθαλεηαθά χδαηα. 2. Οη αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα παξαθνινπζνχλ ηα χδαηα πνπ δέρνληαη απνξξίςεηο απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαη απ' επζείαο απνξξίςεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κπνξεί λα αλακέλεηαη φηη ζα ζηγεί ζεκαληηθά ην πεξηβάιινλ απφ ηηο απνξξίςεηο απηέο. 3. ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 θαη ζηελ πεξίπησζε δηάζεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο ζε επηθαλεηαθά χδαηα, ηα θξάηε κέιε παξαθνινπζνχλ θαη δηεμάγνπλ θάζε άιιε ελδερνκέλσο απαηηνχκελε κειέηε γηα λα επαιεζεχζνπλ φηη ε απφξξηςε ή ε δηάζεζε δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ. 4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηα θαηάιιεια φξγαλα ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, θπιάζζνληαη

8 απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο εληφο έμη κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ζρεηηθήο αίηεζεο. 5. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλαθεξφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 παξαθνινχζεζε, κπνξνχλ λα θαηαξηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18. Άξζξν 16 Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 90/313/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 7εο Ινπλίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο [5], ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε νη αξκφδηεο αξρέο ή ηα αξκφδηα φξγαλα λα δεκνζηεχνπλ αλά δηεηία έθζεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δηάζεζεο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ηεο ιπκαηνιάζπεο ζηελ πεξηνρή ηνπο. Οη εθζέζεηο απηέο δηαβηβάδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζηελ Δπηηξνπή κφιηο δεκνζηεπζνχλ. Άξζξν Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993 ην αξγφηεξν, ηα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ πξφγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 2. Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα απηφ, κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ 1994, ην αξγφηεξν. 3. Αλά δηεηία θαη κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ ην αξγφηεξν, ηα θξάηε κέιε παξέρνπλ, εάλ απαηηείηαη, ζηελ Δπηηξνπή, ελεκεξσκέλα ζηνηρεία γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 πιεξνθνξίεο. 4. Οη κέζνδνη θαη ηα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ θαηαξηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18. Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ κεζφδσλ θαη ζρεκάησλ εγθξίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 5. Αλά δηεηία, ε Δπηηξνπή επαλεμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 θαη δεκνζηεχεη ζρεηηθή έθζεζε. Άξζξν Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κηα επηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχλ αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξνεδεχεη ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο. 2. Ο αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ζρέδην ησλ κέηξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ. Η Δπηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. Η γλψκε δηαηππψλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ην πκβνχιην βάζεη ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηε ςεθνθνξία ζηελ επηηξνπή, νη ςήθνη ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ο πξφεδξνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηε ςεθνθνξία. 3. α) Η Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα φηαλ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο β) φηαλ ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ή ειιείςεη γλψκεο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σν πκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία. Δάλ ην πκβνχιην δελ απνθαζίζεη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, εθηφο εάλ ην πκβνχιην έρεη απνθαζίζεη κε απιή πιεηνςεθία φηη αληηηίζεηαη πξνο ηα ελ ιφγσ κέηξα.

9 Άξζξν Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία ην αξγφηεξν ζηηο 30 Ινπλίνπ Δλεκεξψλνπλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, ή ζπλνδεχνληαη απφ παξφκνηα αλαθνξά θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Οη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο απηήο ηεο αλαθνξάο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 3. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ δηαηάμεσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. Άξζξν 20 Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. Βξπμέιιεο, 21 Μαΐνπ Γηα ην πκβνχιην Ο Πξφεδξνο R. STEICHEN [1] ΔΔ αξηζ. C 1 ηεο , ζ. 20, θαηδδ αξηζ. C 287 ηεο , ζ. 11. [2] ΔΔ αξηζ. C 260 ηεο , ζ [3] ΔΔ αξηζ. C 168 ηεο , ζ. 36. [4] ΔΔ αξηζ. C 209 ηεο , ζ. 3. [5] ΔΔ αξηζ. L 158 ηεο , ζ

Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009

Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009 Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009 Αζήλα Ηνύληνο 2010 1 ΞΟΝΙΝΓΝΠ Πηελ Έθζεζε απηή παξνπζηάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε:

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε: 31994L0063 Οδεγία 94/63/ΕΚ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 20ής Δεθεκβρίοσ 1994 γηα ηολ έιεγτο ηωλ εθποκπώλ πηεηηθώλ οργαληθώλ οσζηώλ (VOC) ποσ προέρτοληαη από ηελ αποζήθεσζε βελδίλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ

3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ K.B. (m) Αριθμός 3650/2010 ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2007, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: Γ. Παλαγησηφπνπινο, Πξφεδξνο, Γ. Παπακεληδειφπνπινο, Ν. θιίαο,

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/33/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/33/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/33/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηηρ 26ηρ Ιοςνίος 2013 ζσεηικά με ηιρ απαιηήζειρ για ηην ςποδοσή ηυν αιηούνηυν διεθνή πποζηαζία (αναδιαηύπυζη) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013

ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ. ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ΟΓΗΓΊΑ 2013/32/ΔΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΊΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΊΟΤ ηεο 26εο Ινπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε θνηλέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηνπ θαζεζηψηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (αλαδηαηχπσζε) ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα