Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 337/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1252/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές καλής παρασκευής δραστικών ουσιών για φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 47 τρίτο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Όλες οι δραστικές ουσίες που παρασκευάζονται στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για εξαγωγή, θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές καλής παρασκευής δραστικών ουσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για την παρασκευή δραστικών ουσιών, που δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή. Είναι απαραίτητο να οριστούν οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές καλής παρασκευής δραστικών ουσιών στο πλαίσιο νομικά δεσμευτικής πράξης. (2) Με σκοπό να προαχθεί η χρήση εναρμονισμένων προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να οριστούν αρχές και κατευθυντήριες γραμμές καλής παρασκευής δραστικών ουσιών που να συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστικές ουσίες τις οποίες θέσπισε η διεθνής διάσκεψη για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών για την καταχώριση φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση. (3) Θα πρέπει να οριστούν αρχές και κατευθυντήριες γραμμές καλής παρασκευής σε σχέση με όλα τα θέματα, τις πράξεις και τις διαδικασίες που έχουν αποφασιστική σημασία για τον καθορισμό της ποιότητας των δραστικών ουσιών, όπως είναι η διαχείριση ποιότητας, το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, η τεκμηρίωση, η διαχείριση υλικών, η παραγωγή, οι έλεγχοι κατά τη διεργασία παραγωγής, η συσκευασία, η επισήμανση, οι εργαστηριακοί έλεγχοι, οι επιστροφές, οι καταγγελίες και οι ανακλήσεις, η εξωτερική ανάθεση και η επανασυσκευασία. Για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση μ' αυτές τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές, οι παρασκευαστές δραστικών ουσιών θα πρέπει να οργανώσουν και να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας αυτών των ουσιών. (4) Η ποιότητα της δραστικής ουσίας διακυβεύεται όταν το προσωπικό εργάζεται σε ανθυγιεινές συνθήκες, φορά ακατάλληλα ρούχα ή ασκεί δραστηριότητες που μπορούν να μολύνουν τον χώρο παρασκευής. Αυτό θα πρέπει να προλαμβάνεται με την εφαρμογή κανόνων δημόσιας και προσωπικής υγιεινής που ενδείκνυνται για τις εκτελούμενες εργασίες παρασκευής. Οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που εφαρμόζει ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας. (5) Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα της δραστικής ουσίας, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιηθεί η δυνητική μόλυνση και η διασταυρούμενη επιμόλυνση, με τη θέσπιση της απαίτησης να χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, διεργασίες παραγωγής και περιέκτες ειδικά σχεδιασμένα γι' αυτό τον σκοπό, καθώς και να εφαρμόζονται κατάλληλοι έλεγχοι για μόλυνση. ( 1 ) ΕΕ L 311 της , σ. 67.

2 L 337/ (6) Η πρόληψη της διασταυρούμενης επιμόλυνσης έχει ιδιαίτερη σημασία όταν παράγονται δραστικές ουσίες επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου. Η μόλυνση άλλων προϊόντων από εξαιρετικά ευαισθητοποιητικές δραστικές ουσίες θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη δημόσια υγεία, επειδή η έκθεση στις ουσίες αυτές έχει πολύ συχνά ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπερευαισθησίας και αλλεργικών αντιδράσεων. Για τον λόγο αυτό, η παρασκευή των εν λόγω δραστικών ουσιών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε χωριστούς χώρους παραγωγής. Η χρήση χωριστών χώρων παραγωγής μπορεί να είναι αναγκαία επίσης για την παραγωγή δραστικών ουσιών που είναι δυνητικά επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία λόγω της δραστικότητάς τους ή του μολυσματικού ή τοξικού χαρακτήρα τους. Για τις ουσίες αυτές, ο παρασκευαστής θα πρέπει να διενεργεί εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και της ανάγκης για χωριστούς χώρους παραγωγής. (7) Για να διευκολύνεται η ανίχνευση, ο εντοπισμός και η επίλυση δυνητικών προβλημάτων ποιότητας, καθώς επίσης να εξακριβώνεται η συμμόρφωση με τους κανόνες καλής παρασκευής, ο παρασκευαστής θα πρέπει να τηρεί λεπτομερή γραπτά αρχεία όλων των διεργασιών που εκτελεί και οι οποίες συνδέονται με την παρασκευή δραστικών ουσιών, καθώς επίσης και των αποκλίσεων από αυτές τις διεργασίες. (8) Για να εξασφαλιστεί ότι τα φάρμακα έχουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και για να προστατευθεί η δημόσια υγεία, οι παρασκευαστές μιας δραστικής ουσίας θα πρέπει να ανακοινώνουν αμέσως τυχόν αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της δραστικής ουσίας στους παρασκευαστές φαρμάκων που χρησιμοποιούν τη δραστική ουσία. (9) Είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για την καταγραφή και τη διερεύνηση καταγγελιών και για τη διεξαγωγή των ανακλήσεων προϊόντων με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα οι ανησυχίες για θέματα ποιότητας και να αποσύρονται από την κυκλοφορία δραστικές ουσίες που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ποιότητας ή αντιπροσωπεύουν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. (10) Όταν ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας αναθέτει οποιοδήποτε στάδιο της παρασκευής σε άλλο μέρος, είναι σημαντικό να διευκρινίζονται γραπτώς τα καθήκοντα του άλλου μέρους σε σχέση με τους κανόνες καλής παρασκευής και τα μέτρα ποιότητας. (11) Η εφαρμογή των κανόνων καλής παρασκευής στη διεργασία επανασυσκευασίας και επανεπισήμανσης είναι απαραίτητη, ώστε να αποφεύγεται κάθε λανθασμένη επισήμανση δραστικής ουσίας ή κάθε μόλυνσή της κατά τη διεργασία, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός ορίζει τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές καλής παρασκευής δραστικών ουσιών για φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, συμπεριλαμβανομένων των δραστικών ουσιών που προορίζονται για εξαγωγή. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «παρασκευή»: κάθε πλήρης ή μερική διαδικασία παραλαβής υλικών, παραγωγή, συσκευασία, επανασυσκευασία, επισήμανση, επανεπισήμανση, έλεγχος ποιότητας δραστικών ουσιών ή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και συναφείς έλεγχοι 2) «αρχικό υλικό δραστικής ουσίας»: κάθε ουσία από την οποία παρασκευάζεται ή εκχυλίζεται μια δραστική ουσία 3) «ενδιάμεσο προϊόν δραστικής ουσίας»: ουσία που λαμβάνεται κατά την παραγωγή δραστικής ουσίας και προορίζεται για περαιτέρω επεξεργασία 4) «πρώτη ύλη»: κάθε ουσία, αντιδραστήριο ή διαλύτης που προορίζεται για χρήση στην παραγωγή μιας δραστικής ουσίας και από το οποίο δεν παρασκευάζεται απευθείας ούτε εκχυλίζεται απευθείας η δραστική ουσία.

3 L 337/3 Άρθρο 3 Διαχείριση ποιότητας 1. Οι παρασκευαστές δραστικών ουσιών («παρασκευαστής») καθιερώνουν, τεκμηριώνουν και εφαρμόζουν ένα αποτελεσματικό σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας αυτών των ουσιών κατά τις εργασίες παρασκευής που εκτελούνται από τους ίδιους («διεργασία παρασκευής»). Το σύστημα προβλέπει την ενεργό συμμετοχή του διευθυντικού προσωπικού και του προσωπικού παρασκευής. Το σύστημα εξασφαλίζει ότι οι δραστικές ουσίες ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ποιότητας και καθαρότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1. Το σύστημα περιλαμβάνει διαχείριση των κινδύνων που αφορούν την ποιότητα. 2. Ο παρασκευαστής ορίζει μονάδα ποιότητας, ανεξάρτητη από τη μονάδα παραγωγής, ως υπεύθυνη για την εξασφάλιση της ποιότητας και για τον έλεγχο ποιότητας. 3. Ο παρασκευαστής διενεργεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους και μεταπαρακολούθηση των ευρημάτων. Άρθρο 4 Προσωπικό 1. Ο παρασκευαστής εξασφαλίζει επαρκή αριθμό προσωπικού που διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία απέκτησε με σπουδές, κατάρτιση ή εμπειρία στην εκτέλεση και στην επίβλεψη της παρασκευής δραστικών ουσιών. 2. Το προσωπικό τηρεί κανόνες δημόσιας και προσωπικής υγιεινής στον χώρο παρασκευής. Το προσωπικό δεν εισέρχεται στον χώρο παρασκευής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν πάσχει από λοιμώδες νόσημα ή έχει ανοικτή πληγή ή άλλη δερματική πάθηση στην ακάλυπτη επιφάνεια του σώματος, που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα και την καθαρότητα της δραστικής ουσίας β) αν φορά ρούχα εμφανώς βρόμικα ή αν δεν προστατεύει τη δραστική ουσία από πιθανή μόλυνση από το προσωπικό ή αν δεν προστατεύει το προσωπικό από την έκθεση σε δραστικές ουσίες δυνητικώς βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία γ) αν, κατά τη στιγμή εισόδου στον χώρο παρασκευής, εκτελεί δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μολύνουν ή να διακυβεύσουν με άλλο τρόπο την ποιότητα της δραστικής ουσίας. Άρθρο 5 Κτίρια και εγκαταστάσεις 1. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή δραστικών ουσιών βρίσκονται σε κατάλληλες τοποθεσίες, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι κατάλληλα για τις προβλεπόμενες εργασίες και εύκολα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση σε σχέση με το είδος και το στάδιο παρασκευής για το οποίο χρησιμοποιούνται τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις και η ροή υλικών και προσωπικού μέσω των εγκαταστάσεων είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διάφορες ουσίες και τα υλικά διατηρούνται χωριστά και δεν μολύνουν το ένα το άλλο. 2. Τα κτίρια συντηρούνται σωστά, επισκευάζονται και διατηρούνται καθαρά. 3. Η παραγωγή των εξαιρετικά ευαισθητοποιητικών ουσιών γίνεται σε χωριστούς χώρους. Κατά την εκτέλεση εργασιών παραγωγής, ο παρασκευαστής αξιολογεί την ανάγκη χωριστών χώρων παραγωγής για την παραγωγή άλλων δραστικών ουσιών που είναι δυνητικά βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία λόγω της δραστικότητάς τους ή του μολυσματικού ή τοξικού χαρακτήρα τους. Η αξιολόγηση εκτιμά τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που ενέχουν οι εν λόγω δραστικές ουσίες, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστικότητα, την τοξικότητα, τη μολυσματικότητα και τις διαδικασίες ελαχιστοποίησης του κινδύνου που εφαρμόζονται. Η αξιολόγηση τεκμηριώνεται γραπτώς. Όταν η αξιολόγηση αποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης της ανθρώπινης υγείας, η δραστική ουσία παράγεται σε χωριστό χώρο παραγωγής.

4 L 337/ Άρθρο 6 Εξοπλισμός 1. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παρασκευή δραστικών ουσιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένος, κατάλληλου μεγέθους και στην κατάλληλη θέση για την προβλεπόμενη χρήση του, για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και, ενδεχομένως, την απολύμανσή του. Ο εξοπλισμός κατασκευάζεται και λειτουργεί έτσι ώστε οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με πρώτες ύλες, με αρχικά υλικά δραστικής ουσίας, με ενδιάμεσα προϊόντα δραστικής ουσίας ή με δραστικές ουσίες να μην αλλοιώνουν την ποιότητα των πρώτων υλών, των αρχικών υλικών δραστικής ουσίας, των ενδιάμεσων προϊόντων δραστικής ουσίας ή των δραστικών ουσιών σε βαθμό που να μη συμμορφώνονται πλέον με τις προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος Ο παρασκευαστής ορίζει γραπτές διαδικασίες για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και την επακόλουθη εξακρίβωση της καταλληλότητάς του για χρήση στη διεργασία παρασκευής. 3. Ο εξοπλισμός ελέγχου, ζύγισης, μέτρησης, παρακολούθησης και δοκιμής που έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της ποιότητας της δραστικής ουσίας βαθμονομείται βάσει γραπτών διαδικασιών και καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Άρθρο 7 Τεκμηρίωση και αρχεία 1. Ο παρασκευαστής καθιερώνει και διατηρεί σύστημα τεκμηρίωσης και γραπτές διαδικασίες για τη διεργασία παρασκευής. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη διεργασία παρασκευής συντάσσονται, επανεξετάζονται, εγκρίνονται και διανέμονται βάσει γραπτών διαδικασιών. Ο παρασκευαστής διατηρεί αρχεία τουλάχιστον για τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τη διεργασία παρασκευής: 1) καθαρισμός και χρήση εξοπλισμού 2) προέλευση των πρώτων υλών, των αρχικών υλικών δραστικής ουσίας και των ενδιάμεσων προϊόντων δραστικής ουσίας 3) έλεγχοι σε σχέση με τις πρώτες ύλες, τα αρχικά υλικά δραστικής ουσίας και τα ενδιάμεσα προϊόντα δραστικής ουσίας 4) χρήση των πρώτων υλών, των αρχικών υλικών δραστικής ουσίας και των ενδιάμεσων προϊόντων δραστικής ουσίας 5) επισήμανση των δραστικών ουσιών και των υλικών συσκευασίας 6) βασικές οδηγίες παραγωγής 7) παραγωγή και έλεγχος παρτίδων 8) εργαστηριακοί έλεγχοι. Η έκδοση, η αναθεώρηση, η αντικατάσταση και η αφαίρεση εγγράφων που αφορούν τη διεργασία παρασκευής ελέγχεται, ενώ επίσης τηρούνται αρχεία της αναθεώρησης, αντικατάστασης και αφαίρεσης εγγράφων. 2. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την ποιότητα και εκτελούνται κατά τη διεργασία παραγωγής καταγράφονται κατά τον χρόνο εκτέλεσής τους. Κάθε απόκλιση από τις γραπτές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 τεκμηριώνεται και εξηγείται. Οι αποκλίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα της δραστικής ουσίας ή εμποδίζουν τη δραστική ουσία να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 διερευνώνται, η δε διερεύνηση και τα συμπεράσματά της τεκμηριώνονται. 3. Μετά την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής και ελέγχου, ο παρασκευαστής διατηρεί όλα τα αρχεία παραγωγής και ελέγχου τουλάχιστον για έναν χρόνο μετά την ημερομηνία λήξης της παρτίδας. Όταν η δραστική ουσία έχει ημερομηνία επανάληψης δοκιμής, ο παρασκευαστής διατηρεί τα αρχεία για τρία τουλάχιστον χρόνια αφότου διατεθεί στην αγορά ολόκληρη η παρτίδα. Άρθρο 8 Διαχείριση υλικών 1. Ο παρασκευαστής εφαρμόζει γραπτές διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των εισερχόμενων υλικών, οι οποίες καλύπτουν τα ακόλουθα: 1) παραλαβή 2) ταυτοποίηση

5 L 337/5 3) καραντίνα 4) αποθήκευση 5) διακίνηση 6) δειγματοληψία 7) δοκιμή 8) έγκριση 9) απόρριψη. 2. Ο παρασκευαστής εφαρμόζει σύστημα για την αξιολόγηση των προμηθευτών κρίσιμων υλικών. Άρθρο 9 Παραγωγή και έλεγχος κατά τη διεργασία παραγωγής 1. Οι εργασίες παραγωγής υπόκεινται σε ελέγχους για την παρακολούθηση και τη διόρθωση της διεργασίας παραγωγής ή για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστικής ουσίας με τις προδιαγραφές ποιότητας και καθαρότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1. Οι εργασίες παραγωγής βάσει των οποίων κρίνεται ότι η δραστική ουσία πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 εκτελούνται υπό την οπτική παρακολούθηση ειδικευμένου προσωπικού ή υποβάλλονται σε ισοδύναμο έλεγχο. 2. Η ζύγιση και η μέτρηση πρώτων υλών και αρχικών υλικών δραστικής ουσίας είναι ακριβείς και διενεργούνται κατά τρόπο που δεν επηρεάζει την καταλληλότητά τους προς χρήση. 3. Οι διεργασίες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης κάθε εργασίας μετά τον καθαρισμό των ενδιάμεσων προϊόντων της δραστικής ουσίας, διενεργείται κατά τρόπο που εμποδίζει τη μόλυνση των πρώτων υλών, των αρχικών υλικών δραστικής ουσίας, των ενδιάμεσων προϊόντων δραστικής ουσίας και των δραστικών ουσιών από άλλα υλικά. Άρθρο 10 Συσκευασία και επισήμανση 1. Οι περιέκτες προσφέρουν επαρκή προστασία από αλλοίωση ή μόλυνση της δραστικής ουσίας από τη στιγμή της συσκευασίας της ως τη στιγμή της χρησιμοποίησής της στην παρασκευή φαρμάκων. 2. Ελέγχεται η αποθήκευση, η εκτύπωση και η χρήση ετικετών στη συσκευασία δραστικών ουσιών. Οι ετικέτες περιέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η ποιότητα της δραστικής ουσίας. Άρθρο 11 Διάθεση στην αγορά Μια δραστική ουσία διατίθεται στην αγορά μόνον αφότου τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία προς πώληση από τη μονάδα ποιότητας. Άρθρο 12 Εργαστηριακοί έλεγχοι 1. Ο παρασκευαστής ορίζει προδιαγραφές ποιότητας και καθαρότητας για τις δραστικές ουσίες που παρασκευάζει και για τις πρώτες ύλες, τα αρχικά υλικά δραστικής ουσίας και τα ενδιάμεσα προϊόντα δραστικής ουσίας που χρησιμοποιούνται στη διεργασία παραγωγής. 2. Διεξάγονται εργαστηριακές δοκιμές για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που μνημονεύονται στην παράγραφο 1. Ο παρασκευαστής εκδίδει πιστοποιητικά ανάλυσης για κάθε παρτίδα δραστικής ουσίας μετά από αίτηση: α) των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών β) των παρασκευαστών δραστικών ουσιών που προμηθεύονται άμεσα ή έμμεσα τη δραστική ουσία με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία, τη συσκευασία, την επανασυσκευασία, την επισήμανση ή την επανεπισήμανση της δραστικής ουσίας

6 L 337/ γ) των διανομέων και των μεσιτών δραστικών ουσιών δ) των παρασκευαστών φαρμάκων που προμηθεύονται άμεσα ή έμμεσα τη δραστική ουσία. 3. Ο παρασκευαστής παρακολουθεί τη σταθερότητα της δραστικής ουσίας μέσω μελετών σταθερότητας. Με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν από τις μελέτες σταθερότητας ορίζονται ημερομηνίες λήξης ή επανάληψης δοκιμής της δραστικής ουσίας. Δείγματα της δραστικής ουσίας, ορθά ταυτοποιημένα, διατηρούνται σύμφωνα με πρόγραμμα δειγματοληψίας που καταστρώνεται βάσει της διάρκειας ζωής της δραστικής ουσίας. Άρθρο 13 Επικύρωση Ο παρασκευαστής ορίζει και εφαρμόζει πολιτική επικύρωσης για εκείνες τις διεργασίες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων κρίνεται ότι η δραστική ουσία πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας και καθαρότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1. Άρθρο 14 Έλεγχος των αλλαγών 1. Ο παρασκευαστής αξιολογεί τον δυνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της δραστικής ουσίας από κάθε αλλαγή στη διεργασία παρασκευής η οποία μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή και τον έλεγχο της δραστικής ουσίας η αξιολόγηση γίνεται πριν εφαρμοστεί η εκάστοτε αλλαγή. 2. Αλλαγές στη διεργασία παρασκευής οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της δραστικής ουσίας δεν εφαρμόζονται. 3. Ο παρασκευαστής δραστικής ουσίας κοινοποιεί αμέσως κάθε αλλαγή στη διεργασία παρασκευής η οποία μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της δραστικής ουσίας στους παρασκευαστές φαρμάκων στους οποίους προμηθεύει τη δραστική ουσία. Άρθρο 15 Απόρριψη και επιστροφές 1. Οι παρτίδες δραστικών ουσιών και ενδιάμεσων προϊόντων δραστικών ουσιών που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 απορρίπτονται, επισημαίνονται ως απορριφθείσες και τίθενται σε καραντίνα. 2. Ο παρασκευαστής που επανεπεξεργάζεται ή τροποποιεί απορριφθείσες παρτίδες δραστικής ουσίας οι οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή ανακτά πρώτες ύλες και διαλύτες για να τα επαναχρησιμοποιήσει στη διεργασία παρασκευής ακολουθεί τις διαδικασίες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 και εκτελεί τους ενδεδειγμένους ελέγχους με σκοπό να εξασφαλίσει ότι: α) η επανεπεξεργασμένη ή τροποποιημένη δραστική ουσία πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 β) οι πρώτες ύλες και οι διαλύτες που ανακτήθηκαν είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους στη διεργασία παρασκευής. 3. Οι δραστικές ουσίες που επιστρέφονται ταυτοποιούνται ως επιστραφείσες και τίθενται σε καραντίνα. Άρθρο 16 Καταγγελίες και ανακλήσεις 1. Ο παρασκευαστής καταγράφει και διερευνά κάθε καταγγελία που αφορά θέματα ποιότητας. 2. Ο παρασκευαστής ορίζει διαδικασίες για την ανάκληση των δραστικών ουσιών από την αγορά. 3. Όταν η δραστική ουσία που αποτελεί αντικείμενο ανάκλησης θέτει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, ο παρασκευαστής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές χωρίς καθυστέρηση.

7 L 337/7 Άρθρο 17 Παρασκευή βάσει σύμβασης 1. Όταν μια εργασία παρασκευής ή μια εργασία που συνδέεται με την εργασία παρασκευής πρόκειται να εκτελεστεί για λογαριασμό του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας από άλλο μέρος («επί συμβάσει παρασκευαστής»), η εν λόγω εργασία αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης. Η σύμβαση ορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες του επί συμβάσει παρασκευαστή όσον αφορά τους κανόνες καλής παρασκευής. 2. Ο παρασκευαστής της δραστικής ουσίας ελέγχει κατά πόσον συμμορφώνονται οι εργασίες που εκτελούνται από επί συμβάσει παρασκευαστή με τους κανόνες καλής παρασκευής. 3. Όταν μια εργασία παρασκευής ή μια εργασία που συνδέεται με την εργασία παρασκευής έχει ανατεθεί σε επί συμβάσει παρασκευαστή, η εν λόγω εργασία δεν ανατίθεται υπεργολαβικά σε τρίτο μέρος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του παρασκευαστή της δραστικής ουσίας. Άρθρο 18 Επανασυσκευασία Όταν η δραστική ουσία επανασυσκευάζεται από παρασκευαστή σε περιέκτη ο οποίος διαφέρει από τον αρχικό περιέκτη ως προς τον όγκο ή ως προς το υλικό ή ως προς την αδιαπερατότητα από το φως, ο παρασκευαστής εκπονεί μελέτες σταθερότητας για τη δραστική ουσία και αποδίδει ημερομηνία λήξης ή επανάληψης της δοκιμής για την ουσία με βάση τις μελέτες αυτές. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει να εφαρμόζεται στις 25 Μαΐου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 28 Μαΐου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 8.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων

B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων 2004R0852 EL 28.10.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5

20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 20.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 520/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη διενέργεια των δραστηριοτήτων φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R1935 EL 07.08.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1935/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 25.7.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2014 C(2014) 5136 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.7.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα