ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος Διορισμένος από τον ΕΟΦ: 6 Εγκεκριμένες μορφές: Άχρωμα προϊόντα Έγχρωμα προϊόντα Αλκοολούχα Τριχοβαφές Κόνεις Άλλα: 7 Υπό έγκριση μορφές: 8 Άλλα παραγόμενα προϊόντα: 9 Η μονάδα παραγωγής συμμορφώνεται με το EN/ISO Ναι Όχι Αν απαντήσατε θετικά παρακαλώ συνεχίστε με την απάντηση του ερωτηματολογίου Αν απαντήσατε αρνητικά παρακαλώ περιγράψτε συνοπτικά (1000 λέξεις) το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που ακολουθείτε και στη συνέχεια απαντήστε το ερωτηματολόγιο Σελίδα 1 από 8

2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 Η μονάδα παραγωγής διαθέτει: Α) οργανόγραμμα και Β) περιγραφές καθηκόντων για το προσωπικό, ιδιαίτερα των στελεχικών θέσεων; 2 Το προσωπικό έχει σαφή γνώση των ευθυνών του αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του; 3 Υπάρχουν: Α) διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού και το Β) αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης; Γ) μέτρα καθοδήγησης επισκεπτών και ανεκπαίδευτου προσωπικού; 4 Υπάρχει μέριμνα για την: Α) εκπαίδευση του νεοεισερχόμενου προσωπικού Β) συνεχιζόμενη επιμόρφωσή του στα προβλεπόμενα αντικείμενα; Γ) αποτροπή κατανάλωσης φαγητού/ποτού στους χώρους παραγωγής/ ελέγχου; 5 Γίνεται περιοδικά, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος εκπαίδευσης; 6 Το προσωπικό είναι ενήμερο περί των αρχών των κανόνων καλής παραγωγής (GMP), οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους; 7 Α) Υπάρχουν διαδικασία και οδηγίες υγιεινής του προσωπικού; Β) είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα εκπαίδευσης; 8 Υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων για το προσωπικό; 9 Οι εργαζόμενοι φοράνε προστατευτικά ρούχα και είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας για τη δραστηριότητα που εκτελούν; Σελίδα 2 από 8

3 Β. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Οι εγκαταστάσεις και οι χώροι παραγωγής και συσκευασίας έχουν σωστό σχεδιασμό έτσι ώστε να διευκολύνουν και να διασφαλίζουν: Α) την προστασία του προϊόντος (λαμβάνοντας υπόψη τα είδη προϊόντων που παρασκευάζονται); Β) την συντήρηση, τον καθαρισμό και την απολύμανση τους; Β) την αποφυγή επιμόλυνσης/ ακούσιων αναμείξεων Α υλών, προϊόντων και υλικών συσκευασίας; Γ) την αποφυγή εισόδου τρωκτικών και εντόμων (πρόγραμμα απεντόμωσης μυοκτονίας); Δ) την ασφαλή αποχέτευση υγρών αποβλήτων και την αποκομιδή σκουπιδιών; 11 Υπάρχουν οι απαιτούμενοι, επαρκείς, ξεχωριστοί χώροι για: Α) την αποθήκευση (Α υλών, ημιετοίμων, τελικών προϊόντων); Β) την παραγωγή/συσκευασία; Γ) τον ποιοτικό έλεγχο; Δ) την διατήρηση της υγιεινής του προσωπικού - πλύσιμο χεριών πριν την είσοδο στους χώρους παραγωγής; Ε) την υγιεινή και εξυπηρέτηση του προσωπικού (χώρος εστίασης, τουαλέτες, αποδυτήρια); 12 Οι χώροι παραγωγής Α) διαθέτουν επαρκές σύστημα εξαερισμού Β) στη περίπτωση παραγωγής προϊόντων με μορφή σκόνης, υπάρχουν μέτρα προστασίας του προσωπικού και αποτροπής της επιμόλυνσης των υπολοίπων χώρων/εξοπλισμού; 13 Υπάρχουν ιδιαίτεροι χώροι παραγωγής/συσκευασίας με αποκλειστική χρήση; 14 Υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης υλικών συσκευασίας; 15 Οι χώροι αποθήκευσης και ωρίμανσης ευπαθών προϊόντων ή α υλών είναι εφοδιασμένοι με κλιματιστική εγκατάσταση; 16 Στην περίπτωση παραγωγής και άλλων προϊόντων (και ιδιαίτερα φαρμάκων, κτηνιατρικών απορρυπαντικών ή εντομοκτόνων), οι χώροι παραγωγής και αποθήκευσής τους είναι ανεξάρτητοι από των καλλυντικών και αποκλείεται η εναλλακτική χρήση του Σελίδα 3 από 8

4 παραγωγικού εξοπλισμού τους; Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17 Α) Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός παραγωγής; Β) είναι σχεδιασμένος και τοποθετημένος έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης και να διευκολύνεται η διακίνηση, η καθαριότητα/απολύμανση, η συντήρηση και η λειτουργία του; Γ) Καθαρίζεται σε κάθε αλλαγή τύπου παραγωγής; Δ) Έχει αποφευχθεί η δημιουργία νεκρών γωνιών και άλλων πιθανών εστιών μολύνσεων; Ε) Καθαρίζονται και στεγνώνονται τα μικρά σκεύη μετά από κάθε χρήση; ΣΤ) Τα σκεύη αποθήκευσης χύμα προϊόντων είναι από κατάλληλο υλικό και εφοδιασμένα με στεγανά καπάκια; Η) Διατηρούνται καθαρά; Θ) Ο εξοπλισμός παραγωγής και ο συμπληρωματικός εξοπλισμός είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο υλικό, συμβατό με το προς παραγωγή προϊόν και τα υλικά καθαρισμού; 18 Υπάρχουν διαδικασίες: Α) βαθμονόμησης Β) προληπτικής συντήρησης Γ) για τον ακατάλληλο εξοπλισμό Δ) καθαρισμού/ απολύμανσης του εξοπλισμού; 19 Τηρούνται αρχεία βαθμονόμησης, συντήρησης, καθαρισμού/ απολύμανσης; Δ. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 20 Υπάρχουν διαδικασίες: Α) επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών Β) αξιολόγησης/ επαναξιολόγησης, αποδοχής, απόρριψης και καραντίνας των Α υλών και υλικών συσκευασίας Γ) παραλαβής Α υλών και υλικών συσκευασίας και ελέγχου επισήμανσης Δ) επισήμανσης των απορριπτόμενων Α υλών και διαχωρισμού από τις εγκεκριμένες; Ε) επισήμανσης και αποδέσμευσης Α υλών και Σελίδα 4 από 8

5 υλικών συσκευασίας 21 Υπάρχουν Α) κατάλληλες συνθήκες και επισημασμένοι χώροι αποθήκευσης Α υλών και υλικών συσκευασίας; Β) σύστημα διαχείρισης και απογραφής των ποσοτήτων Α υλών και υλικών συσκευασίας που διακινούνται από την αποθήκη; 22 Γίνεται όπου απαιτείται βακτηριολογικός έλεγχος και έλεγχος βαρέων μετάλλων ή φέρουν οι σχετικές α ύλες ειδικά πιστοποιητικά ελέγχου από τον προμηθευτή; 23 Τα αποτελέσματα των ελέγχων με τα προβλεπόμενα στοιχεία καταγράφονται στα απαιτούμενα θεωρημένα έντυπα; 24 Α) υπάρχει μονάδα ή σύστημα κατεργασίας νερού; Β) γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στο νερό ώστε να διασφαλίζονται τα παραγόμενα προϊόντα; Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 Υπάρχουν και εφαρμόζονται γραπτές συνταγές, οδηγίες και μέθοδοι παραγωγής για τα παραγόμενα προϊόντα; 26 Πριν την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής/συσκευασίας ελέγχονται: Α) ως προς την ποσότητα και την ποιότητα οι πρώτες ύλες/ημιέτοιμα προϊόντα; Β)η καθαρότητα, η ετοιμότητα και η επισήμανση του χώρου και του εξοπλισμού; Γ)οι οδηγίες παραγωγής/συσκευασίας; 27 Ελέγχονται πριν τη χρήση τους ως προς την ποσότητα και την ποιότητα οι χρησιμοποιούμενοι ειδικοί παράγοντες, τα συντηρητικά, οι χαρακτηριστικές ουσίες; 28 Υπάρχει κεντρική θέση ζύγισης ή μετρητής στο σχετικό κύκλωμα που να δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης των ποσοτήτων των παραλαμβανόμενων υλικών; 29 Ελέγχεται η ακρίβεια ζύγισης των χρησιμοποιούμενων α υλών; 30 Τηρούνται οδηγίες καθαρισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και προστασίας των προϊόντων από επιμολύνσεις; 31 Τηρείται πρόγραμμα και οδηγία καθαρισμού του παραγωγικού εξοπλισμού; 32 Υπάρχει ειδικός χώρος πλυντηρίου για τα σκεύη; Σελίδα 5 από 8

6 33 Ακολουθούνται οι οδηγίες: Α)επισήμανσης ημιετοίμων προϊόντων; Β)ελέγχων κατά τη διάρκεια της παραγωγής; Γ)αποθήκευσης ενδιαμέσων προϊόντων και καθορισμού του μεγίστου χρόνου αποθήκευσης; 34 Α) Συντάσσεται δελτίο παραγωγής για κάθε παρτίδα παραγόμενου προϊόντος με τα απαραίτητα στοιχεία; Β) Τηρούνται τα δελτία παραγωγής σε αρχεία επί δύο έτη μετά το έτος παραγωγής; 35 Υπάρχει σύστημα έκδοσης και διαχείρισης των κωδικών παρτίδων ημιετοίμων και τελικών προϊόντων; ΣΤ. ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 36 Υπάρχουν διαδικασίες: Α) απελευθέρωσης προς κυκλοφορία στην αγορά; Β) διαχείρισης αποθεμάτων; Γ) αποστολής/διακίνησης τελικών προϊόντων; Δ) διαχείρισης επιστρεφομένων; Ζ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 37 Υπάρχει κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμός και χώρος για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, βαθμονομήσεων, μετρήσεων και εργασιών για το προβλεπόμενο φάσμα προϊόντων, Α υλών και υλικών συσκευασίας; 38 Τηρεί γραπτές, λεπτομερείς οδηγίες και κριτήρια αποδοχής για όλους τους διενεργούμενους ελέγχους από το ίδιο και την παραγωγή; 39 Τηρεί γραπτές, λεπτομερείς οδηγίες για όλες τις διενεργούμενες δειγματοληψίες και επιβλέπει την υλοποίησή τους; 40 Διατηρεί το προβλεπόμενο αρχείο εγγράφων, δελτίων και βιβλίων ελέγχου, αρχείο παραγόμενων παρτίδων και δειγμάτων ετοίμων σε καθορισμένο χώρο; 41 Υπάρχουν διαδικασίες: Α)διαχείρισης των εκτός προδιαγραφών αποτελεσμάτων ελέγχου; Β)διαχείρισης των αντιδραστηρίων, των προτύπων αναφοράς και των μέσων καλλιέργειας; Σελίδα 6 από 8

7 Η. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 42 Υπάρχει διαδικασία διαχείρισης εκτός προδιαγραφών προϊόντων; 43 Υπάρχει διαδικασία ανακατεργασίας τελικού ή ενδιάμεσου προϊόντος; Θ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 44 Υπάρχει διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων έτσι ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και το περιβάλλον; Ι. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 45 Υπάρχει διαδικασία διαχείρισης υπεργολαβιών; 46 Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των υπεργολάβων; 47 Τηρείται αρχείο των συμβολαίων και των εργασιών που εκχωρούνται ή αναλαμβάνονται; 48 Προβλέπεται αμοιβαία αποδεκτή διαδικασία για τη διευθέτηση τυχόν παραπόνων; Κ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 49 Υπάρχει διαδικασία καταγραφής, ανασκόπησης και διερεύνησης παραπόνων; 50 Στην περίπτωση παραπόνων που αφορούν σε πιθανό ελάττωμα προϊόντος προβλέπεται ο έλεγχος άλλων παρτίδων προκειμένου να εξεταστούν αν έχουν επηρεαστεί; 51 Υπάρχει διαδικασία ανάκλησης προϊόντος και κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση της; 52 Προβλέπεται διαδικασία ταχείας ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών για την πρόθεση ανάκλησης προϊόντος στην περίπτωση εντοπισμού σοβαρών προβλημάτων ποιότητας; 53 Πόσο συχνά και με ποιον τρόπο αξιολογείται η διαδικασία ανάκλησης; Σελίδα 7 από 8

8 Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ (CHANGECONTROL) 54 Υπάρχει διαδικασία διαχείρισης των αποκλίσεων από τα καθορισμένα πρότυπα; 55 Α)Υπάρχει διαδικασία ελέγχου των αλλαγών (change control); Β)Προσδιορίστε συνοπτικά σε ποιες περιπτώσεις και κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιείται; M. ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 56 Υπάρχει διαδικασία και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την αυτοεπιθεώρηση; 57 Τηρείται αρχείο εκθέσεων αυτοεπιθεώρησης και παρακολουθείται η εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων; Ν. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 58 Υπάρχει διαδικασία τεκμηρίωσης που ορίζει τα στάδια και τον τρόπο έκδοσης, έγκρισης, διανομής, αναθεώρησης, αρχειοθέτησης και απόσυρσης εγγράφων ή ισοδύναμων ηλεκτρονικών αρχείων; 1. Αν υπάρχουν χώροι παραγωγής/συσκευασίας με αποκλειστική χρήση, δηλώστε τους χώρους και την κατηγορία προϊόντων χρησιμοποιώντας σχέδιο των εγκαταστάσεων (π.χ. δωματιο1-τριχοβαφες, δωματιο2- αλκοολούχα διαλύματα) 2. Δηλώστε κατηγορίες προϊόντων και μορφές που παρασκευάζονται στις ίδιες εγκαταστάσεις (π.χ. φαρμακευτικά κρέμες, ιατροτεχνολογικά-πηκτώματα) 3. Αν διαθέτετε μονάδα επεξεργασίας νερού, περιγράψτε συνοπτικά τη μονάδα επεξεργασίας και τους ελέγχους που κάνετε στο παραγόμενο νερό (500 λέξεις) 4. Περιγράψτε συνοπτικά τη διαδικασία τεκμηρίωσης. Ποια είδη εγγράφων ακολουθούν τη διαδικασία (π.χ. δελτίο ζύγισης, οδηγία ελέγχου τελικού προϊόντος) Σελίδα 8 από 8

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716 ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 22716 12 ΜΑΪΟΥ 2015 Περιεχόμενα Δομή Foreword... iv Introduction... v 1 Scope... 1 2 Terms and definitions... 1 3 Personnel.... 4 4 Premises... 6 5 Equipment...

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΣΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απαντήσεις θεμάτων. Σελ.33. Θέμα 1 ο Θέμα 2 ο. Σελ.06. Σελ.10. Θέμα 3 ο. Θέμα 4 ο Σελ. 16. Συμπεράσματα. Βιβλιογραφία.

Περιεχόμενα. Απαντήσεις θεμάτων. Σελ.33. Θέμα 1 ο Θέμα 2 ο. Σελ.06. Σελ.10. Θέμα 3 ο. Θέμα 4 ο Σελ. 16. Συμπεράσματα. Βιβλιογραφία. Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.03 Απαντήσεις θεμάτων Θέμα 1 ο Σελ.03 Θέμα 2 ο Σελ.06 Θέμα 3 ο Σελ.10 Θέμα 4 ο Σελ. 16 Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Σελ.35 Σελ.33 Σελίδα 1 από 40 Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β, 8-10-2012) Συμπεριλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα σχετικές Εγκυκλίους 1) Υ1γ/Γ.Π/οικ.110147 2) Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 3) Υ1γ/Γ.Π/οικ.14553

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø

À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø book_vasilas 25-05-05 11:05 ÂÏ 1 (M ÚÔ/Process Black ÙÛ ÁÎÔ) À À ª π π π À π π ª ø º ƒª ø ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 book_vasilas 25-05-05 11:05 ÂÏ 1 (PANTONE 2955 CV ÙÛ ÁÎÔ) H π º ƒª Μ. ΒΑΣΙΛΑΣ book_vasilas 25-05-05

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006 ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο.6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006 Με την ευγενή παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κειμένων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα