ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΚΚΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΙΑΣΡΟ ΤΓΓΙΟΝΟΛΟΓΟ ΜΓΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ & ΠΓΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΓΙΑ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΚΚΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΙΑΣΡΟ ΤΓΓΙΟΝΟΛΟΓΟ ΜΓΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ & ΠΓΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΓΙΑ (2012-2013)"

Transcript

1 ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΚΚΟΤ ΠΤΡΙΔΟΤΛΑ ΙΑΣΡΟ ΤΓΓΙΟΝΟΛΟΓΟ ΜΓΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ & ΠΓΡΙΒΑΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΓΙΑ ( )

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Σηλεργαςία είναι θ μορφι εργαςίασ κατά τθν οποία ο εργαηόμενοσ εργάηεται από το ςπίτι του ι κάποια άλλθ τοποκεςία, κάνοντασ χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και τθσ τεχνολογίασ γενικότερα, για επικοινωνία με τα γραφεία τθσ εταιρείασ, τουσ ςυναδζλφουσ, τουσ προϊςταμζνουσ και τουσ πελάτεσ (Gainey, Kelley and Hill, 1999)

3 Χαρακτηριςτικά τησ τηλεργαςίασ Θ τθλεργαςία είναι εργαςία που εκτελείται εξ αποςτάςεωσ, δθλαδι εκτόσ των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ (κατ οίκον, ςε ειδικά διαμορφωμζνα κζντρα ι εν κινιςει). Θ τθλεργαςία βαςίηεται ςτθ χριςθ των Σεχνολογιών Πληροφορίασ και Επικοινωνίασ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και, κυρίωσ, για τθν επικοινωνία με τον εργοδότθ και τθ μεταφορά των αποτελεςμάτων τθσ εργαςίασ. Ξε αυτόν τον περιοριςμό, δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τθλεργαςία παραδοςιακζσ μορφζσ εργαςίασ κατ οίκον όπωσ είναι, για παράδειγμα, το φαςόν ςτθν κλωςτοχφαντουργία. Θ τθλεργαςία δεν αποτελεί επάγγελμα αλλά μορφή οργάνωςησ τθσ εργαςίασ. Αυτό δεν ςθμαίνει, βζβαια, ότι κάκε επάγγελμα κα μποροφςε να αςκθκεί μζςω τθλεργαςίασ.

4 Χαρακτηριςτικά τησ τηλεργαςίασ Θ τθλεργαςία, με τθν αυςτθρι τθσ ζννοια, προχποκζτει τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ εκτόσ των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ ςε τακτική βάςη και όχι περιςταςιακά και για τουλάχιςτον ζνα τζταρτο του χρόνου του. Ζτςι, δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ τθλεργαηόμενοσ κάποιοσ που επί δφο ι τρεισ εβδομάδεσ ςτθν καλοκαιρινι περίοδο εργάηεται μακριά από το γραφείο του. Θ τθλεργαςία είναι εθελοντική μορφή εργαςίασ (τόςο για τον εργαηόμενο όςο και για τον εργοδότθ). Ρ εργαηόμενοσ δεν υποχρεοφται να εργαςτεί κατ οίκον, αλλά και δεν μπορεί να υποχρεϊςει τον εργοδότθ να τον αποδεχκεί ωσ τθλεργαηόμενο

5 Μορφζσ Σηλεργαςίασ Κινητή Σηλεργαςία (Μobile Telework): τθν περίπτωςθ αυτι ο εργαηόμενοσ δεν ζχει μία ςτακερι βάςθ εργαςίασ και μετακινείται ςε διαφορετικζσ εγκαταςτάςεισ προκειμζνου να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του. π.χ. ζνασ ςφμβουλοσ επιχειριςεων. Σηλεργαςία με ζδρα το ςπίτι (Home-Βased teleworκ): Αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ που ο τθλεργαηόμενοσ χρθςιμοποιεί το ςπίτι του ωσ κφρια ζδρα για τθν εργαςία του, αντί του παραδοςιακοφ χϊρου εργαςίασ ςε ζνα γραφείο ι τισ εγκαταςτάςεισ του πελάτθ. π.χ. ζνασ μεταφραςτισ, ςυγγραφζασ. Σηλεκζντρα (Telecentres): Είναι ςυγκεκριμζνοι χϊροι με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθ διεκπεραίωςθ τθσ εργαςίασ, όπου υποκακιςτοφν το χϊρο εργαςίασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ. π.χ. προγραμματιςτζσ Θ/Τ, πωλθτζσ.

6 Μορφζσ Σηλεργαςίασ Σηλεκατοικίεσ (Telecottages): Είναι μια μορφι τθλεκζντρων με τθ διαφορά ότι οι χϊροι ανικουν ςτισ τοπικζσ κοινότητεσ κι όχι ςτον ιδιϊτθ εργοδότθ. Πρόκειται για ξφλινεσ καλφβεσ θ μικρά ςπίτια, τα οποία είναι εξοπλιςμζνα με τα απαραίτθτα εργαλεία τθσ τθλεργαςίασ, που απαρτίηουν μικρά χωριά. Ευρφτεροσ ςκοπόσ τουσ είναι να εκπαιδεφουν τουσ κατοίκουσ των απομακρυςμζνων περιοχϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ μορφι τθλεργαςίασ ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν κανδιναβία. Λειτουργική Μετεγκατάςταςη (Functional Relocation): Ρλόκλθρα τμιματα ι λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ αποςπϊνται από τα κεντρικά γραφεία και λειτουργοφν ςε ξεχωριςτι τοποκεςία, ζχοντασ ωςτόςο άμεςθ πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα τθσ εταιρείασ. Θ βαςικι διαφορά με τα τθλεκζντρα, είναι ότι τα πρϊτα μποροφν να αφοροφν άτομα από διάφορα τμιματα, ενϊ θ Νειτουργικι Ξετεγκατάςταςθ αφορά ολόκλθρο τμιμα ι λειτουργία. π.χ θ λειτουργία του Σμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν ςε κάποιο χϊρο εκτόσ των κφριων εγκαταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ.

7 Συπικά επαγγζλματα που αςκοφνται μζςω τηλεργαςίασ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΕ & ΕΙΔΙΜΡΙ ΔΙΡΙΜΘΘ ΕΠΑΓΓΕΝΞΑΣΙΜΡ ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΙΜΡ ΠΡΡΩΠΙΜΡ ΠΕΡΙΡΔΕΤΡΟΣΕ ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΡΙ ΕΡΓΑΗΡΞΕΟΡΙ ΣΘ ΠΝΘΡΡΦΡΡΙΜΘ ΤΠΡΣΘΡΙΜΣΙΜΡ ΠΡΡΩΠΙΜΡ ΝΡΓΙΣΘ, ΑΦΑΝΙΣΘ, ΔΙΑΦΘΞΙΣΘ, ΑΡΧΙΣΕΜΣΡΟΑ, ΤΓΓΡΑΦΕΑ, ΡΙΜΡΟΡΞΡΝΡΓΡ. ΔΙΜΘΓΡΡΡ, ΨΤΧΡΝΡΓΡ, ΧΡΘΞΑΣΙΣΘ, ΣΑΣΙΣΙΜΡ. ΕΠΙΞΕΝΘΣΘ ΕΜΔΡΘ, ΕΡΕΤΟΘΣΘ, ΞΕΣΑΦΡΑΣΘ, ΤΟΣΑΜΣΘ ΜΕΙΞΕΟΩΟ ΕΝΕΓΜΣΘ, ΕΠΙΘΕΩΡΘΣΘ, ΔΘΞΡΙΡΓΡΑΦΡ, ΞΕΙΣΘ, ΠΩΝΘΣΘ. ΑΟΑΝΤΣΘ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ, ΧΕΔΙΑΣΘ, ΓΡΑΦΙΣΑ, ΠΡΡΓΡΑΞΞΑΣΙΣΘ, ΞΘΧΑΟΙΜΡ Θ/Τ ΕΠΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΕΝΑΣΩΟ, ΜΑΣΑΧΩΡΘΘ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ

8 Οεότερα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν από ζνα ευρφ δείγμα Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ EMERGENCE, φανερϊνουν ότι θ ςθμαντικότερθ δραςτθριότθτα για τθν οποία εφαρμόηουν πρακτικζσ τθλεργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ και θ ςχεδίαςθ, τα πολυμζςα κλπ. Ακολουκοφν ο τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ και θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν και τθλείατρικισ.

9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΙΔΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ Θ γεωμορφία τθσ χϊρασ (χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ, πυκνότθτα του πλθκυςμοφ κλπ) κακϊσ και οι κλιματολογικοί παράγοντεσ. Δθμογραφικοί παράγοντεσ (Θ θλικιακι διάρκρωςθ του πλθκυςμοφ, οικογενειακζσ και κοινωνικζσ δομζσ). Θ φπαρξθ τθλεπικοινωνιακϊν υποδομϊν. Σο μζγεκοσ και ο αρικμόσ των επιχειριςεων. Πολιτιςτικζσ παραδόςεισ, εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Βαςικζσ γνϊςεισ υπολογιςτϊν. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. Παρεμβάςεισ οργανιςμϊν τθλεργαςίασ, επιχειριςεων και οργανιςμϊνκυβερνιςεων. Επίδραςθ από τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτωνςχεδίων. Σα ποςοςτά τθσ ανεργίασ και το επίπεδο διαβίωςθσ. Θ δυνατότθτα χριςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.

10 Η ΣΗΛΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ Πθγι: General Population Survey, 2002

11 Θ μζςθ αναλογία τθλεργαηομζνων ςτα 27 κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε> αυξικθκε από 5% το 2000 ςε 7% το Τψθλότερα ποςοςτά τθλεργαςίασ παρατθροφνται ςτθ Σςζχικθ Δθμοκρατία και τθ Δανία όπου το 1/7 των εργαηομζνων αςκεί τακτικά τθλεργαςία. Ποςοςτά άνω του μζςου όρου καταγράφονται ςτισ χϊρεσ τθσ Ξπενελοφξ, ςυμπλθρωματικά προσ τισ ςυνικεισ εργαςιακζσ τουσ υποχρεϊςεισ εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ εργαςίασ τουσ. (ΕΤΡΩΠΑΛΜΡ ΙΔΡΤΞΑ ΓΙΑ ΣΘ ΒΕΝΣΙΩΘ ΤΟΘΘΜΩΟ ΔΙΑΒΙΩΘ & ΕΡΓΑΙΑ)

12 ΠΡΡΦΙΝ ΣΘΝΕΡΓΑΗΡΞΕΟΩΟ ΣΘΟ Ε.Ε. Είναι μορφωμζνοι (κατζχουν τουλάχιςτον πτυχίο ι δίπλωμα) Ζχουν ικανοποιθτικζσ γνϊςεισ Θ/Τ Ζχουν ικανοποιθτικζσ γνϊςεισ ωσ προσ τθ χριςθ ςυςτθμάτων οργάνωςθσ γραφείου Ζχουν ςτθν πλειοψθφία τουσ οικογζνεια Είναι οργανωτικοί και αυτόνομοι ωσ προσ τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ τουσ Είναι κυρίωσ άντρεσ Εργάηονται ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν Είναι κυρίωσ μεγαλφτερθσ θλικίασ Σουσ αρζςει να εργάηονται περιςςότερο απομονωμζνα

13 Σι ιςχφει ςτθν Ελλάδα ςιμερα Γενικά, ο πραγματικόσ αρικμόσ των ατόμων που εργάηονται με διαδικαςίεσ τθλεργαςίασ ςτθν Ελλάδα είναι μάλλον άγνωςτοσ, αν και ςφμφωνα με κάποιεσ μθ επίςθμεσ εκτιμιςεισ ανζρχεται ςε άτομα, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν το 1, 14% του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Ελλάδοσ, των 4,4 εκατομμυρίων ατόμων.

14 Για το άτομο Θετικές Επιπτώσεις Επιλογι τόπου και χρόνου εργαςίασ (διατιρθςθ εργαςίασ ςε περίπτωςθ μετακόμιςθσ) Εξοικονόμθςθ χρόνου & χριματοσ (μετακινιςεισ, απεργίεσ) Περιορίηει τισ προςτριβζσ με ςυνεργάτεσ και ςυναδζλφουσ Ξειϊνει το αίςκθμα ελζγχου από προϊςταμζνουσ Ευκολία ςτο ςυνδυαςμό των οικογενειακϊν και επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων (ευκολία ςτθν ανατροφι των παιδιϊν ) Αρνητικές Επιπτώσεις Σθν παραμζλθςθ των κεμάτων υγείασ και αςφάλειασ των τθλεργαηομζνων Μίνδυνοσ εργαςιομανίασ Παραβίαςθ προςωπικοφ χϊρου ςε πικανζσ επικεωριςεισ Επιφόρτιςθ περιςςότερων ευκυνϊν Απϊλεια επαφισ με το εργαςιακό περιβάλλον και αδυναμία ανάπτυξθσ ςυναδελφικϊν ςχζςεων

15 Για το άτομο Εσκαιρίες Ζνταξθ ατόμων που δεν ιταν εφκολο να ειςαχκοφν ςτθν αγορά εργαςίασ Διεφρυνςθ των ορίων αναηιτθςθσ εργαςίασ Αφξθςθ ειςοδιματοσ (άμεςα και ζμμεςα) Απειλές Απομόνωςθ Ξειωμζνεσ πικανότθτεσ καριζρασ Ξετατροπι του προςωπικοφ χϊρου ςε χϊρο κυρίωσ εργαςίασ Απϊλεια προνοµίων και δικαιωμάτων (δεν απολαμβάνει κοινωνικά - εργαςιακά δικαιϊματα, όπωσ άδειεσ, υπερωρίεσ) Δυςκολία ςυγκζντρωςθσ ςτθν εργαςία λόγω εξωγενϊν παραγόντων Ξειωμζνθ αμοιβι (ανάλογα με παραγωγικότθτα φαςόν) Ξθ ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικζσ ομάδεσ κλπ., που άμεςα επθρεάηει τα κεκτθμζνα δικαιϊματα Απϊλεια τεχνικισ υποςτιριξθσ

16

17 υνολικά για τθν οικονομία και τθν κοινωνία Εσκαιρίες Βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ Ξείωςθ τθσ ανεργίασ κυρίωσ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων Ξείωςθ τθσ ανιςοκατανομισ του περιφερειακοφ προϊόντοσ Αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ τθσ εργαςίασ Επίτευξθ τθσ ςφηευξθσ τθσ ηιτθςθσ και τθσ προςφοράσ ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων Δθμιουργία τθσ Μοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ Απειλές υγκάλυψθ τθσ ανεργίασ Χαλάρωςθ τθσ υφιςτάμενθσ δομισ εργαςίασ Απϊλεια κεκτθμζνων δικαιωμάτων εργαςίασ

18 υνολικά για τθν οικονομία και τθν κοινωνία Θετικές Ματαπολεμά τον κοινωνικό αποκλειςμό (ΑΞΕΑ, κάτοικοι απομακρυςμζνων περιοχϊν) υμβάλλει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ (ατμοςφαιρικοί ρφποι, ενζργεια) Ενδυναμϊνει τθν οικονομία Αυξάνει το παραγόμενο προϊόν Αντιςτζκεται ςτο φαινόμενο τθσ αςτυφιλίασ και προάγει τθν αποκζντρωςθ Ξείωςθ μεταδιδόμενων αςκενειϊν. Αρνητικές Δικαιϊματα εργαςίασ (μθ προςτατευμζνθ εργαςία, υποτιμθμζνθ εργαςία, άρνθςθ ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων) Ξείωςθ τθσ Παραγωγικότθτασ (αδυναμία ελζγχου αποδοτικότθτασ)

19 Για τουσ εργοδοτικοφσ φορείσ Θετικές Αρνητικές Ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε ειδικότθτεσ εργαηομζνων που είναι δφςκολο να βρεκοφν Ξείωςθ του κατά μονάδα κόςτουσ παραγωγισ (μείωςθ απουςιϊν, εξωτερικϊν διαταραχϊν) Ξείωςθ των δαπανϊν διοίκθςθσ Ξείωςθ των απαιτοφμενων χϊρων Χριςθ Σεχνολογίασ Αιχμισ Ξειωμζνοσ ζλεγχοσ των εργαηομζνων Απϊλεια αρχείων και δεδομζνων λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων Διαρροι αρχείων και δεδομζνων

20 Για τουσ εργοδοτικοφσ φορείσ Εσκαιρίες Ευκολότερθ εφρεςθ προςωπικοφ Ευκολότερθ εφρεςθ φκθνότερου προςωπικοφ Ξείωςθ κόςτουσ παραγωγισ Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ Αφξθςθ των δαπανϊν για επενδφςεισ Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ Απειλές Ξθ ζλεγχοσ εργαηομζνων Ξθ ζλεγχοσ ςτο τελικό προϊόν ι υπθρεςία Μακυςτεριςεισ Ξθ φπαρξθ κοινισ κουλτοφρασ ανάπτυξθσ των επιχειριςεων Ματθγορία για παραβίαςθ προςωπικοφ χϊρου των εργαηομζνων Απϊλεια εμπιςτευτικοφ υλικοφ

21 Ευρωπαϊκή υμφωνία - Πλαίςιο υλοποίηςησ τησ τηλεργαςίασ (ςφνταξη & υπογραφή ) Εκελοντικι ςυμμετοχι ςτθν τθλεργαςία και δικαίωμα επιςτροφισ ςτθν «κανονικι» εργαςία Διατιρθςθ του εργαςιακοφ status του τθλεργαηόμενου Ιςότθτα ςτθ μεταχείριςθ μεταξφ τθλεργαηομζνων και «κανονικϊν» εργαηομζνων Κςεσ ευκαιρίεσ Επαρκισ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν ανάκεςθ εργαςιϊν και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ Μάλυψθ των εξόδων τθλεργαςίασ από τον εργοδότθ Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα κατάρτιςθσ εκπαίδευςθσ Παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και υγείασ Σιρθςθ του χρόνου εργαςίασ Προςταςία του ιδιωτικοφ χϊρου και των προςωπικϊν δεδομζνων Επικοινωνία με ςυναδζλφουσ υλλογικά δικαιϊματα Η Συμφωνία αυτι δεν εφαρμόηεται μζςω κοινοτικισ οδθγίασ. Μεταφζρεται ςτισ νομοκεςίεσ των κρατών μελών ςφμφωνα με διαδικαςίεσ και πρακτικζσ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών (από νομικώσ δεςμευτικι και εκτελεςτι νομοκεςία μζχρι ςυλλογικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ οργανώςεων και κοινωνικών εταίρων)

22 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ τθν Ελλάδα θ τθλεργαςία αναγνωρίςτθκε ωσ ειδικι μορφι απαςχόλθςθσ με το Οόμο 2639/1998. Για τθν προϊκθςθ τθσ νζασ αυτισ μορφισ εργαςίασ, θ πολιτεία ζδωςε κίνθτρα με τθν προβλεπόμενθ ςτθν εγκφκλιο ΠΡΝ.1108/2000, ζκπτωςθ δαπανϊν των επιχειριςεων που απαςχολοφν τθλεργαηόμενουσ. Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ κακϊσ και θ Τπουργικι απόφαςθ 80025/2004. Ο. 3846/2010 (ΦΕΜ 66/Α / ). Εγγυιςεισ για τθν εργατικι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ. (Ρ εργοδότθσ όταν καταρτίηει ςφμβαςθ εργαςίασ για τθλεργαςία, υποχρεοφται να παραδίδει γραπτϊσ ςτον εργαηόμενο, μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ, το ςφνολο των πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςτθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και ειδικότερα ωσ προσ τθν ιεραρχικι ςφνδεςθ με τουσ προϊςταμζνουσ του ςτθν επιχείρθςθ, τα λεπτομερι κακικοντα του, τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ αμοιβισ, τον τρόπο μζτρθςθσ του χρόνου εργαςίασ, τθν αποκατάςταςθ του κόςτουσ που προκαλείται από τθν παροχι τθσ (τθλεπικοινωνίεσ, εξοπλιςμόσ, βλάβεσ ςυςκευϊν κλπ.). Αν ςτθ ςφμβαςθ περιζχεται ςυμφωνία για τθλε-ετοιμότθτα ορίηονται τα χρονικά τθσ όρια και οι προκεςμίεσ ανταπόκριςθσ του μιςκωτοφ. Αν κανονικι εργαςία μετατρζπεται ςε τθλεργαςία, κακορίηεται ςτθ ςυμφωνία αυτι μια περίοδοσ προςαρμογισ τριϊν (3) μθνϊν, κατά τθν οποία οποιοδιποτε από τα μζρθ, μετά από τιρθςθ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν, μπορεί να κζςει τζλοσ ςτθν τθλεργαςία και ο μιςκωτόσ να επιςτρζψει ςτθν εργαςία του ςε αντίςτοιχθ κζςθ με αυτιν που κατείχε).

23 ΗΘΣΘΞΑΣΑ ΠΡΤ ΠΡΕΠΕΙ ΟΑ ΔΙΕΤΘΕΣΘΘΡΤΟ Θ ιςχφουςα Οομοκεςία κακορίηει τισ ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν για τθν προάςπιςθ τθσ αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων τουσ, τισ οποίεσ μποροφν να εξαςφαλίςουν οι Εργοδότεσ εντόσ του χϊρου αρμοδιότθτάσ τουσ. τθν περίπτωςθ τθσ τθλεργαςίασ, ωςτόςο, ο χϊροσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ αποτελεί επιλογι του εργαηόμενου, κάτι που αποδεςμεφει τον εργοδότθ από τισ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ. Είναι δφςκολο να υπάρχει εξαςφάλιςθ ότι οι εργαςιακοί χϊροι ςτισ οικίεσ είναι εργονομικά επαρκείσ, είναι επαρκείσ από άποψθ διακεςιμότθτασ χϊρου, ςωςτοφ εξαεριςμοφ, ςωςτοφ φωτιςμοφ, ςωςτοφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ κακϊσ και ικανοποιθτικισ ςτάκμθσ κορφβου, πράγμα το οποίο ζχει άμεςθ ςυνζπεια ςτθν υγιεινι και αςφάλεια των τθλεργαηομζνων. Τπάρχουν προβλιματα όςον αφορά ςτον οριςμό ενόσ ατυχιματοσ ωσ εργατικοφ, όταν αυτό λαμβάνει χϊρα εντόσ τθσ οικίασ. Τπάρχει απουςία επιτροπϊν Τγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, κακϊσ και Σεχνικϊν Αςφαλείασ και Ιατρϊν εργαςίασ, όπωσ προβλζπει θ νομοκεςία για κάκε επίπεδο επιχείρθςθσ.

24 Employers position on telework In Greece, employer organisations have raised concerns about a potential decrease in productivity. More specifically, they are concerned about the implications that the growth of telework may have in relation to issues such as control over teleworkers, the risk of leaking confidential business data, possible burdens on companies due to the misuse of electronic equipment and problems relating to vocational training opportunities for teleworkers

25 ΤΞΠΕΡΑΞΑΣΑ Δεν είναι δυνατό όλεσ οι εργαςίεσ να γίνουν από απόςταςθ και μζςω τθσ τθλεργαςίασ. Είναι ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ και ενζργειεσ που προςφζρονται για διεξαγωγι από απόςταςθ και άλλεσ οι οποίεσ δεν προςφζρονται, όπωσ είναι παράδειγμα θ εργαςία ςε μια γραμμι παραγωγισ. Θ τθλεργαςία μπορεί να λειτουργιςει κετικά, μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ από τθν πλευρά του εργαηόμενου, όπωσ γνϊςθ, ικανότθτα, κατάλλθλο κλίμα, επιλογι δραςτθριοτιτων και γενικά αποφυγι των αρνθτικϊν επιπτϊςεων. Από τθν άλλθ οι εταιρίεσ κα πρζπει να επιλζγουν τα κατάλλθλα άτομα, που κα μποροφςαν να αντεπεξζλκουν με επιτυχία ςε αυτό το είδοσ τθσ εργαςίασ. Σζλοσ κα πρζπει να τονιςκεί ότι θ πολιτεία κα πρζπει με το κατάλλθλο κεςμικό πλαίςιο, να διαςφαλίηει και να προςτατεφει τουσ εργαηόμενουσ με αυτι τθ μορφι εργαςίασ.

26 ΒΙΒΝΙΡΓΡΑΦΙΑ υμφωνία Πλαίςιο για τθν Σθλεργαςία ΕΝ.ΙΟ.Τ.Α.Ε. τεφχοσ 27, Risk Assessment for teleworkers European Agency for Safety and Health at work Telework in the European Union Θεοδ. Παναγιωτόπουλοσ«Σθλεργαςία, θ οικονομικι και θ ανκρϊπινθ διάςταςι τθσ», Διπλωματικι Εργαςία Πανεπιςτθμίου Ξακεδονίασ, Θεςςαλονίκθ 2012 dspace.lib.uom.gr/handle/2159/14799 Εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν προϊκθςθ και εφαρμογι τθσ Σθλεργαςίασ ςτθν Ελλάδα Τπουργείο Απαςχόλθςθσ και Μοινωνικισ Προςταςίασ, 1 Ρκτ.2003, Επιχειριςεισ και Τθλεργαςία, μια Σφγχρονθ Προςζγγιςθ