ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών"

Transcript

1 ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών στοιχεία και η οποία τα αποδίδει στα φυτά είτε αυτή προστίθεται στο έδαφος, είτε απ ευθείας στα φυτά. Με την προσθήκη αυτών (λίπανση) αποκαθίσταται η οποιαδήποτε προϋπάρχουσα έλλειψη στο έδαφος, αλλά και το έλλειμμα που προκύπτει στα εδάφη από τα συγκομιζόμενα προϊόντα της κάθε καλλιέργειας. Με την ευρύτερα αποδεκτή σήμερα έννοια, θεωρούνται ως λιπάσματα και οι ουσίες που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (ένζυμα, βιταμίνες, αμινοξέα, φυτορμόνες κλπ) ή έμμεσα (διάφορα μέσα εμβολιασμού του εδάφους κλπ).

3 Θρεπτικά στοιχεία των φυτών. Ένα στοιχείο θεωρείται ως απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών, και για το λόγο αυτό ονομάζεται θρεπτικό, όταν: Α) αποδεδειγμένα συμμετέχει στις μεταβολικές λειτουργίες του φυτού. Β) Ορατά, ή μη ορατά συμπτώματα, που οφείλονται στην έλλειψη ενός στοιχείου, εξαφανίζονται όταν προστεθεί το στοιχείο αυτό στο φυτό. Γ). Η έλλειψη είναι ειδική για το στοιχείο, δηλαδή η έλλειψη του συγκεκριμένου στοιχείου και μόνο προκαλεί τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία στο φυτό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο στοιχείο. Τα ανωτέρω θρεπτικά στοιχεία κατατάσσονται σε: μακροθρεπτικά: {C, H, O}, Ν, P, K, Ca, Mg και S, και μικροθρεπτικά (ή ιχνοστοιχεία): Fe, Zn, Cu, Mn, B, Cl, Mo, Co και Ni.

4 ΑΖΩΤΟΥΧΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Υπάρχουν πολλά είδη των κοινών αζωτούχων, από τα οποία η επιλογή του καταλληλότερου θα πρέπει να σχετίζεται με τις ιδιότητές του (πχ δείκτης αλάτωσης), και με τις ιδιότητες των εδαφών (οξινοποιά και μη οξινοποιά, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος περαιτέρω οξίνισης των οξίνων εδαφών). Σημαντική ώθηση έχει δοθεί στην παρασκευή των διαφόρων «νέου τύπου» αζωτούχων λιπασμάτων (βραδείας απελευθέρωσης, λιπάσματα με παρεμποδιστές της νιτροποίησης, κλπ). Η χρήση τέτοιων λιπασμάτων συμβάλλει θετικά στις αποδόσεις και στην ποιότητα των προϊόντων, και περιορίζει σημαντικά τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά και το κόστος λίπανσης.

5 ΑΝΑΓΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Kάθε ποσότητα τροφής που καταναλώνεται αντιστοιχεί σε ποσά των θρεπτικών στοιχείων που αφαιρούνται από το έδαφος. H έλλειψη που παρουσιάζεται (διαπιστώνεται από τη μειωμένη παραγωγή, που δεν οφείλεται στις ιδιότητες του εδάφους, αλλά και από τις αναλύσεις του εδάφους και κυρίως των φυτικών ιστών), θα πρέπει να αντισταθμίζεται με την προσθήκη ουσιών που τις περιέχουν (λιπάσματα). Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ελλιπής θρέψη, των φυτών δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση της παραγωγής, αλλά επιδρά δυσμενώς και στη διατροφή του ανθρώπου.

6 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αλλαγές που επέφερε η τεχνολογική πρόοδος στην παραγωγή λιπασμάτων, νέων ποικιλιών με αυξημένες απαιτήσεις σε θρεπτικά, αλλά και γεωργικών μηχανημάτων, ή νέων αρδευτικών συστημάτων, έδωσαν νέα ώθηση στη γεωργία. Αντί, όμως, να λυθούν προβλήματα, αυτά παρέμειναν, ή δημιουργήθηκαν και νέα στο ευρύτερο περιβάλλον (και στο κοινωνικό σύνολο), που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη χρήση τους.

7 ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η υπάρχουσα ανεπιθύμητη κατάσταση μπορεί να ανατραπεί στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Γεωργίας. Όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες, άρα και η λίπανση, θα πρέπει να γίνονται με βάση κανόνες και προϋποθέσεις, και οι υπάρχουσες πληροφορίες θα δίνονται υπό μορφή οδηγιών στους παραγωγούς.

8 Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. (Κ.Ο.Γ.Π.). Στα πλαίσια του εναρμονισμού με τις Χώρες τις ΕΕ για την ορθή γεωργική πρακτική, έχουν εκδοθεί οι κανονισμοί 1698/2005 και 73/2009. Για την εφαρμογή τους ισχύει ο Νόμος 509/2010. Η φιλοσοφία των κανονισμών και των Νόμων βασίζεται στην παραγωγή (επιθυμητή ποσοτικά και ποιοτικά) με ταυτόχρονη μέριμνα για την αειφορία των εδαφών και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά, η ορθή γεωργική πρακτική είναι προς το παρόν προαιρετική. Οι συνεργαζόμενοι οι αγρότες θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες πρακτικές, οι οποίες θα τους δίνονται από τους «ειδικούς», υπό κωδικοποιημένη απλή μορφή (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ή Κ.Ο.Γ.Π.).

9 Εκτίμηση των ποσών λίπανσης Η γνώση της «συμπεριφοράς» των θρεπτικών στο έδαφος, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίμηση (προσδιορισμό) των απαιτούμενων ποσών για κάθε έδαφος και για κάθε καλλιέργεια. Για τα «μη κινητικά στοιχεία» (όπως ο φώσφορος και στα αργιλώδη εδάφη το κάλι, αλλά και τα περισσότερα από τα ιχνο-στοιχεία), οι λιπάνσεις έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός επιπέδου διαθεσιμότητάς τους, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Για τα «κινητικά» (το άζωτο, του οποίου η νιτρική μορφή είναι ιδιαίτερα κινητική), για την ικανοποίηση των συνολικών αναγκών της κάθε καλλιέργειας, η λίπανση θα πρέπει να αντιστοιχεί στις επιμέρους ανάγκες στα διάφορα στάδια ανάπτυξης.

10 Διάγραμμα της μεταβολής των αναγκών των φυτών (σιγμοειδής καμπύλη). Σχετικά ποσά (% ολικού) Διάρκεια καλλιεργητικής περιόδου

11 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ-ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Βασική μεθοδολογία προσδιορισμού των απαραίτητων ποσοτήτων λίπανσης, αποτελεί η διεξαγωγή πολυετούς πειραματισμού στον αγρό, (σε ομοιόμορφη έκταση, ή σε διαφορετικές ομοιόμορφες εκτάσεις, με επιλογή του είδους και αυξανόμενες δόσεις λιπάσματος, με ελεγχόμενες αρδεύσεις, με παρακολούθηση της καλλιέργειας κλπ). Η διεξαγωγή των πειραμάτων είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους υπηρεσιών. Για το άζωτο, η λίπανση προσδιορίζεται και με βάση το ισοζύγιο (εισροές-εκροές).

12 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Ν-λίπανση + Ν ανοργαν. + Ν βροχ+αρδ. + Ν υπολ. = Ν απομ.από καλ.+ Ν απώλ. (1) (εισροές-inputs) = (εκροές-outputs) Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: Ν-λίπανση = Ν απομ από καλλ.+ν απώλ.- (Ν ανοργ. + Ν βροχ.+αρδ. + Ν υπολ. ). (2) Με τη σχέση αυτή προσδιορίζονται τα απαιτούμενα συνολικά ποσά του αζώτου, για την καλλιεργούμενη έκταση, τα οποία θα πρέπει να μετατρέπονται σε κιλά λιπάσματος, με βάση την περιεκτικότητά τους σε άζωτο.

13 Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Τα αποτελέσματα, που σχετίζονται με τη θρέψη των φυτών και τις αποδόσεις, σε συνδυασμό με την οικονομικότητα της λίπανσης, την αειφορία των εδαφών και την προστασία του περιβάλλοντος, δίνονται στους παραγωγούς υπό κωδικοποιημένη μορφή οδηγιών, από τους οποίους απαιτείται η πιστή τήρησή τους. Συνήθως, από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν γενικές οδηγίες, πχ ότι για τα σιτηρά θα πρέπει να λιπαίνονται με 16 κιλά (μονάδες) αζώτου.

14 Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των οδηγιών με προσαρμογή των αποτελεσμάτων κατά περίπτωση. Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη Γεωργία Ακριβείας, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης. Οι οδηγίες θα πρέπει να αποβλέπουν στην εφαρμογή του κατάλληλου είδους λιπάσματος και της ποσότητας, ανά καλλιέργεια και τύπο εδάφους, στο σωστό χρόνο της βλαστικής περιόδου. Η διεξαγωγή του πολυετούς πειραματισμού δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των εδαφών και της διαφορετικής περιεκτικότητάς τους σε ανόργανο (διαθέσιμο) άζωτο.

15 Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Είναι πχ σύνηθες να υπάρχει στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, διαφορετική περιεκτικότητα σε ανόργανο (διαθέσιμο) άζωτο. Για την αποφυγή απωλειών από τα λιπάσματα, στο στάδιο αυτό μόνο ένα μέρος των απλών Ν-χων λιπασμάτων θα πρέπει να προστίθεται, που συναρτάται με το υπάρχον ανόργανο άζωτο, ενώ το υπόλοιπο σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα πρέπει να εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους (> στα αμμώδη). Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητα τα δεδομένα της εδαφοανάλυσης (για τις ετήσιες καλλιέργειες και τα φυλλοβόλα, συν της φυλλοδιαγνωστικής για τα αειθαλή), προκειμένου με την τμηματική λίπανση να προστίθενται οι ποσότητες των λιπασμάτων που θα «καλύψουν» τις ανάγκες των φυτών μέχρι το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης, κατά το οποίο αντίστοιχοι προσδιορισμοί είναι απαραίτητοι για τον υπολογισμό της επόμενης συμπληρωματικής λίπανσης κοκ.

16 Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Ιδιαίτερα για τις ευπρόσβλητες περιοχές, οι γεωργοί θα πρέπει να τηρούν αυστηρά και κατά περίπτωση τους υπάρχοντες κώδικες. Γενικά, επιβάλλεται η αποφυγή προσθήκης των Ν-χων λιπασμάτων σε αποστάσεις <2 m από όχθες, ή <6 m σε εδάφη με κλίση > 8%. Τα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης ενσωματώνονται και προστίθενται εφάπαξ στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου Επίσης, προκειμένου τα αποτελέσματα του πολυετούς πειραματισμού να έχουν εφαρμογή και σε εδάφη με διαφορετική αλατότητα, ή διαφορετικό ph, επιβάλλεται η επιλογή του αντίστοιχου είδους λιπάσματος (πχ με διαφορετικό δείκτη αλάτωσης, ή οξινοποιού, ή μη οξινοποιού λιπάσματος).

17 Σχέση μεταξύ περιεκτικότητας νιτρικών και παραγωγής εαρινής καλλιέργειας σπανακιού.

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1) Η ύπαρξη εξαιρετικά πολλών, σε αριθμό και είδος, λιπασμάτων, δίνει την ευχέρεια επιλογής των καταλληλότερων κατά περίπτωση. 2) Ο σχεδόν μέχρι σήμερα χαμηλός συντελεστής χρησιμοποίησης από τις καλλιέργειες οφείλεται στην κακή χρησιμοποίησή τους. 3) Οι προϋποθέσεις, για να υπάρχουν μόνο τα θετικά αποτελέσματα της λίπανσης, είναι: Η ενασχόληση με το θέμα «ειδικών» σε κεντρικό επίπεδο, για διεξαγωγή ή εφαρμογή έρευνας. Μέσω της συνεχιζόμενης έρευνας, προκύπτουν νέα δεδομένα, που αφορούν σε νέες ποικιλίες, ή νέες τεχνολογίες. Απαιτείται η ύπαρξη υποδομής (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, πειραματικοί αγροί).

19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συνεχής ενημέρωση όλων των άλλων εμπλεκομένων («ειδικών» στα επιμέρους θέματα και των αγροτών). Κρίνεται αναγκαία η στενή συνεργασία «ειδικών» και αγροτών. Οι αγρότες θα πρέπει να κατανοήσουν την ανάγκη και τη σημασία των αναλύσεων των εδαφών τους και των φυτικών ιστών των καλλιεργειών τους στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την εφαρμογή των οδηγιών, μπορεί να είναι μόνο σε ένα βαθμό αποτελεσματικοί. Η ύπαρξη δικτύου εργαστηρίων αναλύσεων σε όλη τη χώρα (κρατικών και αξιόπιστων ιδιωτικών), ο εξοπλισμός των οποίων δεν είναι απαραίτητο να είναι πολυδάπανος.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες δυνατότητες της εφαρμοσμένης ελληνικής έρευνας για "πράσινη γεωργία" και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Το είναι αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο Rieselkorn Προφίλ - Σύντομη Ιστορία ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η EuroChem Agro είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες σύνθετων λιπασμάτων με υψηλή τεχνογνωσία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές»

«Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές» «Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές» Dr Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Τεύχος 47 Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2008 Τρίμηνη ~Εκδοση Ιδιοκτησία: Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ Αριστοτέλους 38, 104 33 Αθήνα τηλ. 210 82.24.384,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα