ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

2 Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει ριζικά τη ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένα αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, οξείδια του αζώτου, τα χλωροφθοριοκαρβονικά-cfcs), που διαφεύγουν από τη γη, διαχέονται στην ατμόσφαιρα και συντελούν στην μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμική.

3 Η συγκέντρωση αυτών αυξάνει συνεχώς με την πάροδο του χρόνο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Στις δραστηριότητες, που προκαλούν την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνεται αναπόφευκτα και η καλλιέργεια για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

4 Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται ότι η επιθυμητή παραγωγή μιας καλλιέργειας που προκαθορίζεται από το γενετικό της υλικό, (είδος, ποικιλία) είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Από τους παράγοντες αυτούς ορισμένοι ελέγχονται από τον άνθρωπο, (καλλιεργητικές φροντίδες), άρα μπορούν να βελτιωθούν ή να αλλάξουν, ορισμένοι ελέγχονται μερικώς (η ικανότητα του εδάφους να παρέχει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά, και το νερό που συμβάλλει στη μεταφορά τους), και άλλοι, όπως το φως και η θερμοκρασία (κλίμα), σε στενά χρονικά όρια δεν μεταβάλλονται και καθορίζουν συχνά σε ανελαστικό βαθμό και το είδος της καλλιέργειας που πρέπει να επιλέγεται κατά περίπτωση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμμετέχουν στις μεταβολικές διεργασίες που συμβαίνουν στο φυτό με τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή των προϊόντων.

5 Θρεπτικά στοιχεία και διαθέσιμες μορφές Τα θρεπτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα 17: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo και Co. Εξ αυτών τα P, K, Ca, Mg, S, Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo και Co προσλαμβάνει το φυτό από το έδαφος, το δε Ν, από το έδαφος, αλλά και από την ατμόσφαιρα (βιολογικά δεσμευόμενο-ψυχανθή). Επιπλέον θα πρέπει να προστεθεί το Na που είναι απαραίτητο για ορισμένα μόνο είδη φυτών, όπως τα διάφορα είδη τεύτλων, ενώ σε ορισμένα από τα υπόλοιπα είδη μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα (ευαίσθητα). Τα υπόλοιπα, C, H, O, τα φυτά τα προσλαμβάνουν από τον αέρα και το νερό.

6 Στον επόμενο Πίνακα (1) φαίνονται τα θρεπτικά στοιχεία και τα ιόντα υπό τη μορφή που τα φυτά τα προσλαμβάνουν (διαθέσιμες μορφές).

7 Χρειάζεται η λίπανση; Στα καλλιεργούμενα εδάφη, είναι αυτονόητο, ότι για κάθε προϊόν που συγκομίζεται αντιστοιχεί ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που μετέχει και συμβάλλει στη σύνθεσή του. Ακόμα, και αν, σε μια δεδομένη στιγμή, ένα έδαφος μπορεί να εφοδιάζει τα φυτά με θρεπτικά στοιχεία, τα στοιχεία αυτά προοδευτικά «εξαντλούνται», οπότε η διατήρηση του επιπέδου γονιμότητας επιβάλλει την αναπλήρωσή τους, είτε αναφερόμαστε στην «κλασική» γεωργία, είτε στη βιολογική. Η αναπλήρωση αυτή συνδέεται άμεσα με τη χρήση των λιπασμάτων.

8 Λιπάσματα και βελτιωτικά Με την κλασική έννοια του όρου, κάθε ουσία, που περιέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, είναι λίπασμα. Όλα τα λιπάσματα (ανόργανα, οργανικά, οργανο-ανόργανα κλπ.), μπορεί να περιέχουν τα θρεπτικά στοιχεία, είτε με τη διαθέσιμη μορφή, είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οποία στο έδαφος «μετατρέπεται» τελικά σε διαθέσιμη. Με την ευρύτερη έννοια, λιπάσματα θεωρούνται και όσες ουσίες είναι βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών. Ουσίες, που βελτιώνουν τις ιδιότητες των εδαφών και, επομένως, συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη, αλλά και απορρόφηση των ήδη υπαρχόντων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, κατατάσσονται στα βελτιωτικά του εδάφους.

9 Αέρια του θερμοκηπίου που «σχετίζονται» με την καλλιέργεια. Τα «αέρια του θερμοκηπίου», που σχετίζονται αμεσότερα με την καλλιέργεια της γης, άρα και με τη χρήση των λιπασμάτων, φαίνονται στον επόμενο Πίνακα (2).

10 Διοξείδιο του άνθρακα Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο που αποτελεί πηγή του άνθρακα για τα φυτά και ταυτόχρονα περιέχεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στην ατμόσφαιρα. Ως «αέριο του θερμοκηπίου», το μεγάλο ενδιαφέρον, εστιάζεται στην αύξησή του, στην οποία αποδίδεται αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου περισσότερο από το 50% (Loegreid et al., 1999). Σε ότι αφορά στα λιπάσματα, το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται άμεσα κατά το στάδιο της παραγωγής τους, α)από τα εργοστάσια παραγωγής αμμωνίας, και β) από τα καυσαέρια των μεταφορικών μέσων, κατά την μεταφορά των πρώτων υλών προς τα εργοστάσια, αλλά των έτοιμων προϊόντων προς την κατανάλωση.

11 Μεθάνιο Το ενδιαφέρον για το μεθάνιο έγκειται στο ότι, παρότι οι εκπομπές του είναι ποσοτικά πολύ μικρότερες συγκριτικά από αυτές του διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλει α) κατά 20-25% στην αύξηση του φαινομένου και β) στο ότι από τα ποσά που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, περίπου το 58% αποδίδεται στη γεωργική δραστηριότητα. Προέρχεται από ορυζώνες, κοπροσωρούς και από την καύση των γεωργικών αποβλήτων, αλλά και από τους υγροτόπους. Επομένως, δεν σχετίζεται, τουλάχιστον άμεσα, με τις λιπάνσεις.

12 Ν 2 Ο Το Ν 2 Ο ευρίσκεται στη λίστα των αερίων, των οποίων οι εκπομπές υπόκεινται σε έλεγχο (συμφωνία του Kyoto), γιατί αν και βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις, συγκριτικά με το διοξείδιο του άνθρακα, ως αέριο που συμμετέχει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, γιατί είναι 310 φορές ενεργότερο αυτού. Το Ν 2 Ο, όταν εισέρχεται στο ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας, μετατρέπεται σε ΝΟ, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, συμμετέχει σε αντιδράσεις καταστροφής του όζοντος επιτρέποντας τη διέλευση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Επομένως, οποιαδήποτε αύξησή του στην ατμόσφαιρα, μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καταστροφή του όζοντος (Loegreid et al., 1999). Παρότι συνολικά από τα γεωργικά εδάφη σε παγκόσμια κλίμακα, διαφεύγει το 11% του συνολικού Ν 2 Ο (Griffith and Reetz, 1994, από Σιμώνη, 2007), εν τούτοις, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο μέλλον, δεδομένου ότι η αλματώδης αύξηση του Ν 2 Ο στην ατμόσφαιρα κατά τα τελευταία χρόνια συμβαδίζει με την αντίστοιχη των αζωτούχων λιπασμάτων.

13 Διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων με σκοπό τον περιορισμό εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Με τον όρο διαχείριση εννοείται ο χειρισμός των θρεπτικών στοιχείων με βάση κανόνες που σχετίζονται αφενός με τη γνώση των μορφών αυτών υπό τις οποίες τα φυτά τα προσλαμβάνουν από το έδαφος, αλλά και της συμπεριφοράς αυτών στο έδαφος και αφετέρου των αερίων που πιθανά διαφεύγουν κατά περίπτωση από το έδαφος προς την ατμόσφαιρα και αποτελούν «αέρια του θερμοκηπίου». Στα πλαίσια, επομένως, αυτής της προσέγγισης, η προσπάθεια, αποβλέπει στο να ελαχιστοποιήσουμε τη διαφυγή αυτών των αερίων.

14 Διοξείδιο του άνθρακα - Οργανικά λιπάσματα Ενώ η ενσωμάτωση οργανικών υπολειμμάτων στα εδάφη δρα σαν αποθήκη του διοξειδίου του άνθρακα και, επομένως, περιορίζεται η εκπομπή του στην ατμόσφαιρα, εν τούτοις, η ενσωμάτωση οργανικών λιπασμάτων στο έδαφος με σκοπό τον εφοδιασμό του εδάφους με θρεπτικά, άρα με χαμηλό λόγο C/N, μπορεί να επιφέρει αύξηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα (ταχεία ανοργανοποίηση, μέσω της δραστηριότητας των μικροοργανισμών). Οι εκπομπές, όμως, αυτές μπορεί να θεωρηθούν ως μη σημαντικές, συγκριτικά με αυτές που διαφεύγουν από άλλες πηγές.

15 ΑΖΩΤΟ Από τα θρεπτικά στοιχεία αυτό που προκαλεί διαφυγή αερίων του θερμοκηπίου είναι το άζωτο. Τα οξείδια του αζώτου, μεταξύ των οποίων το Ν 2 Ο, προέρχονται άμεσα α) από τα εργοστάσια παραγωγής νιτρικού οξέος, και β) από όλα τα λιπάσματα που περιέχουν άζωτο, είτε αυτά είναι ανόργανα, είτε οργανικά. Η διαφορά έγκειται στο ότι ένα οργανικό λίπασμα ανοργανοποιείται σχετικά με βραδύ ρυθμό και, αν ο ρυθμός αυτός συμπίπτει με τις ανάγκες των φυτών, η πρόσληψη είναι ιδανική. Αν, όμως, πχ προστεθεί μεγάλη ποσότητα ενός οργανικού λιπάσματος, και τα ποσά των θρεπτικών που προκύπτουν είναι μεγαλύτερα των αναγκών, η περίσσεια θα επιφέρει το ίδιο δυσμενές αποτέλεσμα, στα φυτά και στο περιβάλλον, με οποιαδήποτε κακή χρήση των ανόργανων λιπασμάτων.

16 Οι ανόργανες-διαθέσιμες μορφές του αζώτου για τα φυτά είναι η νιτρική και η αμμωνιακή. Στα καλώς αεριζόμενα εδάφη, όπως άλλωστε είναι τα καλλιεργούμενα, τα αμμωνιακά μετατρέπονται σε νιτρικά με τη (βιολογική) διεργασία της νιτροποίησης. Το ίδιο συμβαίνει και στο τελικό στάδιο της ανοργανοποίησης της οργανικής ουσίας (οργανική λίπανση). Αυτό σημαίνει ότι υπό οποιαδήποτε μορφή και αν προστεθεί το άζωτο στο έδαφος, η τελική μορφή είναι η νιτρική.

17 Απώλειες αζώτου 1) Προστιθέμενου αζώτου με τη μορφή ανόργανων λιπασμάτων Στα ασβεστούχα εδάφη, όπως είναι τα περισσότερα των ελληνικών εδαφών, επιβάλλεται η χρήση οξινοποιών λιπασμάτων (διάφορα αμμωνιακά και η ουρία). Η επιφανειακή εφαρμογή των αμμωνιακών και της ουρίας, υπό συνθήκες ξηρασίας, έχει σαν αποτέλεσμα αέριες απώλειες αζώτου κατά την αντίδραση: CaCO 3 + (NH 4 ) 2 SO 4 = CaSO NH 3 Η αμμωνία διαφεύγει στην ατμόσφαιρα, όπου μαζί με τις άλλες εκπομπές του αζώτου, απονιτροποιείται. Παρότι οι απώλειες αυτές είναι σημαντικές (για τις μη αρδευόμενες καλλιέργειες έως 25% του προστιθεμένου αζώτου για τα αμμωνιακά λιπάσματα( Terman, 1979) και στο 60% για την ουρία (Rossi and Rossi, 1987) και, επομένως επιβαρύνουν το κόστος λίπανσης, κατά τον Σιμώνη (2007) εκτιμάται (IPCC, 1997) ότι μόνο το 1% των συνολικών αερίων του αζώτου που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε Ν 2 Ο.

18 2. Απώλειες εδαφικού αζώτου 2.1. Ακινητοποίηση αζώτου Ένα μέρος του ανόργανου αζώτου χρησιμοποιείται από τους μικροοργανισμούς του εδάφους (ακινητοποίηση). Το άζωτο αυτό επανέρχεται στη διάθεση των φυτών, μετά τον «θάνατο» των μικροοργανισμών Απώλειες νιτρικού αζώτου. Τα νιτρικά χαρακτηρίζονται από την κινητικότητα στο έδαφος, δηλαδή «κυκλοφορούν» με το νερό. Σημαντικό, επομένως, είναι να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε τα νιτρικά να είναι στις συγκεντρώσεις που τα χρειάζεται το φυτό κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

19 Διάγραμμα σιγμοειδούς καμπύλης Οποιαδήποτε μεγαλύτερη συγκέντρωση, που μπορεί να συμβαίνει στα διάφορα στάδια ανάπτυξης, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα είτε την έκπλυση αυτών, είτε την απονιτροποίηση. Τέτοιες συγκεντρώσεις μπορεί να προκύψουν: α) με μεγάλες προσθήκες αζωτούχων λιπασμάτων, β) με μικρότερες που εφαρμόζονται «εκτός εποχής» πχ στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, ή πλησίον της συγκομιδής, γ) μεγάλης ποσότητας οργανικής ουσίας, και δ) όταν υπάρχει κάποιος περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης (έλλειψη ενός άλλου θρεπτικού, δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης (ph, δομή κλπ), και τα φυτά δεν μπορούν να ανακτήσουν το άζωτο. 2.2.α. Έκπλυση Σημαντικά ποσά νιτρικών εκπλύνονται, με συνέπεια, όπως δείχνουν μετρήσεις επιφανειακών, αλλά και υπόγειων νερών με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών. Κατά τον Σιμώνη (2007) εκτιμάται (IPCC, 1997) ότι το 2.5% των συνολικών αερίων του εκπλυνόμενου αζώτου μετατρέπεται σε Ν 2 Ο.

20 2.2.β. Απονιτροποίηση Στο έδαφος και μέσω της δράσης βακτηρίων, τα νιτρικά μετατρέπονται σε οξείδια του αζώτου και τελικά σε μοριακό άζωτο. ΝΟ 3 ---ΝΟ 2 ---ΝΟ---Ν 2 Ο---Ν 2 Οι απώλειες αυτές, κάτω από συνθήκες μη ορθής διαχείρισης μπορεί να προσεγγίζουν το 50% του προστιθεμένου αζώτου. Κακή, επομένως, διαχείριση του αζώτου μπορεί να συμβάλλει στη διαφυγή αερίων του θερμοκηπίου. Κατά μ.ο. περίπου το 1,25% του συνολικού αζώτου, που ενσωματώνεται στο έδαφος από τα λιπάσματα, τη βιολογική δέσμευση και τα οργανικά λιπάσματα μετατρέπεται σε Ν 2 Ο (Loegreid et al., 1999). Όμως, η ανησυχία έγκειται στην αναμενόμενη αύξηση της λίπανσης για παραγωγή τροφής.

21 Διαχείριση του προστιθέμενου αζώτου Για την ελαχιστοποίηση των απωλειών του εδαφικού αζώτου θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός της αζωτούχου λίπανσης δεν θα πρέπει να γίνεται εμπειρικά, αλλά με βάση το ισοζύγιο του αζώτου που αποτελεί τη διαφορά αυτού μεταξύ των εισροών και των εκροών. Ν-λίπανση + Ν ανοργαν. + Ν βροχ+αρδ. + Ν υπολ. = Ν απομ.από καλ.+ Ν απώλ. (1) (εισροές-inputs) = (εκροές-outputs) Το ισοζύγιο δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού της ολικής ποσότητας του αζώτου που απαιτείται για την ικανοποίηση των αναγκών μιάς καλλιέργειας. Υπολογισμός του απαιτουμένου Ν-λιπάσματος. Από τη σχέση (1) προκύπτει ότι: Ν-λίπανση = ( Ν απομ από καλλ.+ν απώλ.) - (Ν ανοργ. + Ν βροχ.+αρδ. + Ν υπολ. ). (2) Από την ανωτέρω σχέση (2) προκύπτει ότι, το Ν που πρέπει να προστεθεί υπό μορφή λιπάσματος, ισούται με τα ποσά που απομακρύνονται με τις καλλιέργειες και αυτά που απομακρύνονται με τις διάφορες απώλειες, μειωμένα κατά τα ποσά τα οποία «συνεισφέρει» το καλλιεργούμενο έδαφος.

22 Επίλυση του ισοζυγίου Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου να προστεθεί αζώτου, εξυπακούεται, ότι όλα τα ποσά που συμμετέχουν στη σχέση του ισοζυγίου, όπως το υπολειμματικό άζωτο, η συγκέντρωση του νερού άρδευσης, πρέπει να εκφρασθούν σε ίδιες μονάδες, πχ σε κιλά αζώτου/στρέμμα, όπως είναι οι διαθέσιμοι πίνακες των αναγκών των καλλιεργειών, που είναι συνάρτηση του ύψους της παραγωγής που τίθεται ως στόχος, και οι πίνακες του ανοργανοποιούμενου αζώτου.

23 Πίνακας 3. Απομάκρυνση Αζώτου από διάφορες καλλιέργειες. * τα ψυχανθή μπορούν να προσλαμβάνουν το πλείστο των αναγκών τους σε άζωτο από την ατμόσφαιρα (βιολογική δέσμευση).

24 Ανοργανοποιούμενο άζωτο Στην επίλυση του ισοζυγίου, το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο ανοργανοποιούμενο άζωτο, ο προσδιορισμός του οποίου είναι αρκετά πολύπλοκος. Τα διαθέσιμα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι ελλιπή. Η τάξη μεγέθους και μόνο δίνεται κατά προσέγγιση στον επόμενο πίνακα (4), με βάση δεδομένα που αφορούν σε συγκεκριμένη διάρκεια καλλιεργητικής περιόδου (τομάτα, διάρκειας 3 μηνών), αλλά προέρχονται από μεγάλο αριθμό εδαφών της ΕΕ (Καραγιάννη- Χρήστου, 2004), αναφορικά με τη μηχανική σύσταση, την οργανική ουσία του εδάφους % και τον λόγο C/N. Πίνακας 4. Τάξη μεγέθους ανοργανοποιούμενου Αζώτου (σε kg N/στρ.). Έδαφος Οργανική ουσία (%) Σχέση C/N Τύπος Αμμώδες 3,6 7,2 9,8 14,4 18,0 <9 Μέσης σύστασης 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 Αργιλώδες 0,9 3,6 5,4 7,2 9,0 Αμμώδες 1,8 3,5 5,3 7,0 8,8 9 έως 12 Μέσης σύστασης 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 Αργιλώδες 0,6 1,2 1,8 2,4 3,6 Αμμώδες 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 >12 Μέσης σύστασης 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Αργιλώδες 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 Στη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων αυτών από τα πραγματικά, σημαντικότερη αναμένεται να είναι η επίδραση των συνθηκών που επικρατούν, (διαφορές στην ανοργανοποίηση μεταξύ ξηρικών-αρδευόμενων εκτάσεων, μεταξύ χειμερινών-θερινών καλλιεργειών, κλπ).

25 Ν απώλ. Ένα μέρος του ποσοστού των απωλειών οφείλεται σε λάθος χειρισμούς, ή άγνοια (λάθος εφαρμογή του λιπάσματος, μη γνώση του βάθους του ριζοστρώματος, υπερβολική άρδευση κλπ) και θα πρέπει να ελαχιστοποιείται, προκειμένου ο συντελεστής αξιοποίησης του λιπάσματος να αυξάνεται και να μειώνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για την επίλυση του ισοζυγίου του αζώτου, θα μπορούσε να συνυπολογισθεί ένα ποσοστό (πχ 50%) και, επομένως, να αυξηθεί ανάλογα το ποσό του αζώτου. Αντί, όμως, αυτής της λογικής είναι ορθότερη η αντιμετώπιση του προβλήματος, με παρακολούθηση της καλλιέργειας με φυλλοδιαγνωστική και εδαφοαναλύσεις, αλλά και με το Νιτροτεστ, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αντίστοιχων βαθμονομήσεων, και με συμπληρωματικές λιπάνσεις π.χ. με νιτρική αμμωνία.

26 Επίδραση των εδαφικών ιδιοτήτων στα απαιτούμενα ποσά του αζώτου. Από επίλυση του ισοζυγίου σε πειράματα στον αγρό διαπιστώθηκε ότι στα αργιλώδη εδάφη η απαιτούμενη άριστη λίπανση είναι μεγαλύτερη από ότι στα αμμώδη (για το βαμβάκι, Αγγελάκης, 2002). Η αύξηση μπορεί να αποδοθεί στις αυξημένες απώλειες απονιτροποίησης λόγω της παρατεταμένης συγκράτησης νερού, ή και στην ακινητοποίηση του αζώτου από την αύξηση του πληθυσμού των μικροοργανισμών, που ευνοείται σε αυτά τα εδάφη.

27 Θρέψη των φυτών Οργανική θρέψη Τα οργανικά υλικά που (πρέπει να) ενσωματώνονται στο έδαφος (φυσική βλάστηση, κόπρος, οργανικά λιπάσματα) με τη δράση των μικροοργανισμών, ανοργανοποιούνται. Η δράση αυτών και, επομένως, η πορεία της ανοργανοποίησης εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στα εδάφη (θερμοκρασία, νερό, ph κλπ). Κατά την πορεία της ανοργανοποίησης προκύπτουν ως ενδιάμεσα προϊόντα χουμικές ενώσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση της δομής του εδάφους και στην αύξηση της Ι.Α.Κ. Στο τελικό στάδιο αυτής προκύπτουν οι ανόργανες μορφές των θρεπτικών. Η περιεκτικότητα και η αναλογία αυτών εξαρτάται από το είδος της οργανικής ουσίας, άρα από τα θρεπτικά που την έχουν συνθέσει. Το είδος αυτής προκαθορίζει και το ρυθμό της ανοργανοποίησης (λόγος C/N) και, επομένως, τα διαθέσιμα ποσά που θα προκύψουν στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος που προκύπτει από τα οργανικά υλικά, πρέπει να εκτιμάται με κάθε δυνατή ακρίβεια, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να υπολογισθεί η τυχόν διαφορά μεταξύ των συνολικών θρεπτικών αναγκών των φυτών και αυτών που προκύπτουν κατά την ανοργανοποίηση. Πρακτικά, η διαφορά θα πρέπει να καλύπτεται με την προσθήκη ανόργανων λιπασμάτων. Η προσθήκη καθίσταται πλέον αναγκαία, όταν τα οργανικά εφαρμόζονται σε καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου.

28 Ανόργανη αζωτούχος θρέψη - Προτεινόμενη ορθή πρακτική διαχείρισης των αζωτούχων λιπασμάτων (Τρόπος και χρόνος εφαρμογής των αζωτούχων λιπασμάτων στο έδαφος). Α) Τμηματική προσθήκη Η τμηματική προσθήκη απαιτεί τη γνώση όχι μόνο των συνολικών αναγκών των καλλιεργειών, αλλά και εκείνων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Συνήθως προτείνονται 2-3 τμηματικές προσθήκες, ή και περισσότερες στα αμμώδη εδάφη (Assimakopoulos et al., 2003), αλλά το ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να «μοιράζεται» το συνολικό ποσό σε δόσεις (πχ ισόποσα, ή όχι). Με βάση την τιμή του Νυπολ., μπορούμε κατ αρχάς να εκτιμήσουμε ότι η πρώτη δόση της τμηματικής λίπανσης θα είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό ποσό που απαιτείται, ή ακόμα και μηδενική. Οι μεγαλύτερες δόσεις θα πρέπει να προστεθούν σε χρόνο που θα αντιστοιχεί με την έντονη ανάπτυξη, ή λίγο πριν, ανάλογα με το είδος του λιπάσματος. Λιπάσματα που περιέχουν το Ν υπό νιτρική μορφή θα πρέπει να προστίθενται με την έναρξη του σταδίου αυτού, ενώ η ουρία και τα αμμωνιακά 2-3 εβδομάδες ενωρίτερα. Λίπανση σε χρόνο που πλησιάζει στο στάδιο που έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και η παραγωγή θα πρέπει να αποκλείεται.

29 2) Με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης (SRF). Τα λιπάσματα αυτά είναι κοκκοποιημένα (συνήθως κοκκοποιημένη ουρία, ή κόκκοι και άλλων θρεπτικών) και, εκτός του πρώτου ίσως SRF (της ουρίας της επικαλυμμένης με θείο), είναι επικαλυμμένα με μεμβράνη διαφορετικής κατά περίπτωση σύστασης. Για να δράσουν αποτελεσματικά, είναι απαραίτητη η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, όπου το νερό εισέρχεται στους κόκκους του λιπάσματος, οι κόκκοι μεγενθύνονται και το περιεχόμενο διαχέεται στο έδαφος, με βραδύ ρυθμό. Ανάλογα με τον τύπο του λιπάσματος μπορεί να καλυφθούν ανάγκες μικρότερης ή μεγαλύτερης καλλιεργητικής περιόδου. Προστίθενται στο έδαφος πριν τη σπορά, ή την μεταφύτευση.

30 3) Με λιπάσματα που περιέχουν παρεμποδιστές της νιτροποίησης. Στα αζωτούχα αυτά λιπάσματα προστίθενται ουσίες, όπως DCD, DMPP, οι οποίες παρεμποδίζουν την νιτροποίηση για μεγάλο διάστημα, πχ περίπου 10 εβδομάδων. Η κάλυψη των αναγκών στα πρώτα στάδια επιτυγχάνεται με την περιεκτικότητα και σε νιτρικό άζωτο. Τα λιπάσματα αυτά προστίθενται κατά κανόνα, στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. 4) Με λιπάσματα μειωμένης διαλυτότητας. Λιπάσματα, στα οποία έχουν σχηματισθεί σύμπλοκα (ανόργανα ή οργανικά), η μίγματα με ρητίνες, που μειώνουν την διαλυτότητα.

31 Διαχείριση των υπολοίπων θρεπτικών στοιχείων Από τα υπόλοιπα θρεπτικά, το θείο μπορεί να διαφύγει στην ατμόσφαιρα, κάτω από αναερόβιες συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν στους ορυζώνες, υπό τη μορφή υδροθείου (Η 2 S). Το αέριο αυτό δεν ενέχεται ως αέριο του θερμοκηπίου και από τα μικρά ποσά, όταν οξειδωθούν στην ατμόσφαιρα, μπορεί να σχηματισθεί SΟ 2 που ανήκει στα αέρια που προκαλούν όξινη βροχή. Τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε εκπομπή αερίων. Όμως, η εφαρμογή της πληθώρας των λιπασμάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, χρήζει ιδιαίτερης γνώσης που σχετίζεται με την «συμπεριφορά» ενός εκάστου των στοιχείων στο έδαφος, αλλά και το επίπεδο της διαθέσιμης μορφής του που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των καλλιεργειών προκειμένου να υπάρχει ισόρροπη θρέψη των φυτών, αλλά και να επιτυγχάνεται και σημαντική μείωση του κόστους λίπανσης.

32 Φώσφορος Είναι το κατ εξοχήν μη κινητικό στοιχείο στο έδαφος και, επομένως, δεν μπορεί η ανάγκη λίπανσης να στηρίζεται στην επίλυση ισοζυγίου. Η κάλυψη των αναγκών των φυτών με φώσφορο στηρίζεται σε επάρκεια του προσροφημένου (διαθεσίμου) φωσφόρου, ο οποίος εφοδιάζει το εδαφικό διάλυμα, μέσω του οποίου τα φυτά τον προσλαμβάνουν. Το επίπεδο επάρκειας προκύπτει από τα δεδομένα πειραμάτων αγρού (βαθμονόμηση). Τέτοια δεδομένα δίνουν την ευχέρεια της εδαφοανάλυσης, ως κριτηρίου για την αντιμετώπιση της αντίστοιχης λίπανσης, και οι τιμές που προκύπτουν για κάθε καλλιέργεια, αποτελούν και τον «στόχο» της φωσφορικής λίπανσης (Καραγιάννη-Χρήστου, 2001). Οι τιμές αυτές εξαρτώνται και από το αν το έδαφος είναι όξινο, (πχ κατά Bray 15 ppm για το καλαμπόκι, 20 ppm για το σιτάρι), ή ασβεστούχο (κατά Olsen πχ ppm, για όλες σχεδόν τις υπαίθριες καλλιέργειες). Σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν, πάντως, σύσταση για λίπανση οι μονάδες του φωσφορικού λιπάσματος που έχουν προκύψει από τα πειράματα αυτά. Τα φωσφορικά ιόντα, που ενοχοποιούνται για τον ευτροφισμό των νερών, κατά κανόνα οδηγούνται σε αυτά μαζί με τα εδαφικά τεμαχίδια στα οποία είναι προσροφημένα. Στην περίπτωση αυτή, όσο ο προσροφημένος φώσφορος είναι μεγαλύτερος τόσο μεγαλύτερος είναι και ο ευτροφισμός που προκαλείται (Carter and Gregorich, 2008).

33 Κάλιο Το στοιχείο αυτό εκτός των αμμωδών εδαφών, συμπεριφέρεται ως μη κινητικό. Τα ιόντα του Καλίου προσροφούνται στα αρνητικά σθένη (ΙΑΚ) του εδάφους, «δεσμεύονται» από τα αργιλικά ορυκτά. Στόχο της καλιούχου λίπανσης αποτελεί η επίτευξη ενός επιπέδου ανταλλαξίμου Καλίου που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των καλλιεργειών. Σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας (Marx et al., 1999), συγκεντρώσεις <150 ppm θεωρούνται χαμηλές, ppm, μέσες και >των 250 ppm θεωρούνται υψηλές.

34 Μαγνήσιο Το στοιχείο αυτό είναι, συνήθως, ελλειμματικό στα όξινα εδάφη, αλλά και στα ασβεστούχα, λόγω του ανταγωνισμού του με το ασβέστιο. Στόχο της μαγνησιούχου λίπανσης αποτελεί η επίτευξη ενός επιπέδου ανταλλαξίμου μαγνησίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω (Marx et al., 1999), συγκεντρώσεις <60 ppm θεωρούνται χαμηλές, ppm, μέσες και >των 180 ppm, ως υψηλές. Το ασβέστιο και το θείο συνήθως δεν αποτελούν πρόβλημα, γιατί, ακόμα και αν στο έδαφος βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, προστίθενται ως συνοδά στοιχεία άλλων λιπασμάτων, πχ το ασβέστιο ως συνοδό των φωσφορικών λιπασμάτων και το θείο ως συνοδό της θειικής αμμωνίας και του θειικού Καλίου, που χρησιμοποιούνται ευρέως. Για τα ιχνοστοιχεία, επίσης, αναφέρονται ορισμένα επίπεδα (Marx et al., 1999), με βάση τα οποία η εδαφοανάλυση μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη ή μη προσθήκης. Ως όρια επάρκειας τίθενται τιμές που εκχυλίζονται με DTPA πχ για τον Zn το 1.0 ppm, για το Mn 1.5 ppm, για τον Cu 0.6 ppm κλπ. Για το Βόριο, που εκχυλίζεται με ζεστό νερό, τίθενται όρια <0.5 ppm ως χαμηλά, ppm ως μέσα και >2.0 ppm, ως υψηλά.

35 Εδαφοανάλυση και Φυλλοδιαγνωστική Η εδαφοανάλυση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την διαπίστωση της ανάγκης ή μη προσθήκης λιπασμάτων που περιέχουν τα θρεπτικά για τα οποία διαπιστώνεται η έλλειψη, ή όλα τα θρεπτικά. Επειδή όμως το έδαφος δεν συντίθεται από αδρανή υλικά, προσθήκη ανάλογη της έλλειψης, κατά κανόνα δεν οδηγεί σε ανάλογη αύξηση των διαθεσίμων μορφών. Μετά την προσθήκη, επιβάλλεται να γίνονται νέες εδαφοαναλύσεις, για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λίπανσης. Η αποτελεσματικότητα της λίπανσης ορθότερα ελέγχεται με αναλύσεις φυτικών ιστών (φυλλοδιαγνωστική), τα αποτελέσματα των οποίων οδηγούν σε εκτιμήσεις των αναγκών κατά είδος φυτού. Για τις εκτιμήσεις αυτές υπάρχουν πίνακες, στους οποίους τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων, κατά στάδιο ανάπτυξης, έχουν καταχωρηθεί τα όρια των τιμών που αντιστοιχούν σε τροφοπενία, σχετική έλλειψη, επάρκεια κλπ.

36 Διαφυλλικά λιπάσματα Η προσθήκη ιχνοστοιχείων υπό μορφή ανόργανων αλάτων, ιδιαίτερα στα ασβεστούχα εδάφη, δεν είναι, συνήθως, αποτελεσματική, γιατί τα στοιχεία «αδρανοποιούνται». Επομένως, και η χρήση μικτών λιπασμάτων, με διάφορες και διαφορετικές περιεκτικότητες σε ιχνοστοιχεία είναι αμφίβολο αν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα μπορεί εν μέρει να αντιμετωπισθεί με τη χρήση μεμονωμένα αντίστοιχων χηλικών ενώσεων. Η αποτελεσματικότητα όλων των λιπάνσεων, είναι πολύ μεγάλη, όταν γίνεται χρήση διαφυλλικών λιπασμάτων, δεδομένου ότι αποφεύγεται οποιαδήποτε επίδραση των εδαφικών συστατικών. Παρά τις δυσκολίες εφαρμογής των διαφυλλικών λιπασμάτων, οι λιπάνσεις αυτές υπερτερούν σημαντικά έναντι των εφαρμογών από εδάφους.

37 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα θρεπτικά στοιχεία των φυτών, το άζωτο, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν προστεθεί στο έδαφος, είναι αυτό που εκπέμπει Ν 2 Ο, αέριο που ενέχεται στην καταστροφή του όζοντος και περιλαμβάνεται στα αέρια των οποίων η διαφυγή στην ατμόσφαιρα θα πρέπει να περιορισθεί (συμφωνία του Kyoto). Στο μέλλον, η αλματώδης αύξηση των αναγκών των ανθρώπων θα έχει ως συνέπεια την ανάγκη αύξησης των καλλιεργειών για παραγωγή τροφής και ως εκ τούτου και την ανάγκη αύξησης της χρήσης των λιπασμάτων. Επιβάλλεται, επομένως, η ορθή διαχείρισή του, διαφορετικά αντί της μείωσης του εκπεμπόμενου Ν 2 Ο, θα υπάρξει αύξηση. Χρειάζεται, επομένως, γνώση και αλλαγή νοοτροπίας. Η κακή διαχείριση, άλλωστε έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών απωλειών (έκπλυσης, απονιτροποίησης), που επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος λίπανσης. Γενικότερα, το όλο θέμα του χειρισμού των λιπασμάτων, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από γνώστες του αντικειμένου. Διαφορετικά, η πληθώρα όλων των λιπασμάτων που κυκλοφορούν, ενώ έχουν τύχει έγκρισης κυκλοφορίας που συναρτάται με την μη ύπαρξη περιοριστικών παραγόντων (πχ ως προς την χαμηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα), θα εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό χωρίς πραγματικό όφελος, ή ακόμα και επιζήμια.

38 Σας ευχαριστώ!

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση Καλλιεργήστε την υπεροχή σας στην υδρολίπανση 40 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Εδώ και 40 χρόνια, η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Από: Κατερινόπουλο, Α. & Σταματάκη, Μ. 1995. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία Πετρολογία. Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα και οι Χρήσεις τους. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος Η δυναμική της του στο κίνησης Καλίου έδαφος 1. Δείκτες διαθέσιμου καλίου στο έδαφος Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Εναλλάξιμο Κ (mg/100g εδάφους) Συγκέντρωση Κ (me/l εδαφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης.

Ατμόσφαιρα. Αυτό τo αεριώδες περίβλημα, αποτέλεσε την πρώτη ατμόσφαιρα της γης. Ατμόσφαιρα Η γη, όπως και ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα, αναπτύχθηκε μέσα από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και αερίων, πριν από 4,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Τότε η γη, περικλειόταν από ένα αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΧΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn

Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο. Rieselkorn ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ Aζωτούχα λιπάσματα με Θείο Rieselkorn Προφίλ - Σύντομη Ιστορία ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η EuroChem Agro είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες σύνθετων λιπασμάτων με υψηλή τεχνογνωσία στον

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

Χημική σύσταση του φλοιού της γης

Χημική σύσταση του φλοιού της γης ΜΕΡΟΣ Α Έδαφος Τι Είναι το Έδαφος Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Πολυζόπουλος (1976), έδαφος είναι το από χαλαρά υλικά ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης το οποίο προήλθε από την αποσάθρωση πετρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7

29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7 29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΗΜελέτησυντάχθηκε(με αλφαβητική σειρά) από: Βουλγαράκη Απόστολο, Γεωπόνος MSc Βούλγαρη Γρηγόριο, Γεωπόνος Γκριτζάπη Αικατερίνη, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου)

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 8 Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 2. Καταστάσεις του νερού : το νερό είναι η μοναδική ουσία στη γη που βρίσκεται στη φύση και με τις τρεις μορφές τις (υγρή στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη με το όνομα της

Η θρέψη με το όνομα της Η θρέψη με το όνομα της Εισαγωγή Σύγκριση Nutri-Leaf με άλλα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα Για πάνω από 60 χρόνια η εταιρεία Miller (Η.Π.Α) πρωτοπορεί στην παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με τη σειρά Nutri-Leaf.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Διαφυλλική εφαρμογή για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Μαγνήσιο & θείο Δύο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία 2 Έλλειψη μαγνησίου στο σιτάρι Έλλειψη Θείου στο σιτάρι. Μαγνήσιο: Είναι βασικό συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κύτταρα που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη του Nutrigation

Τα οφέλη του Nutrigation Τα οφέλη του Nutrigation Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το Nutrigaton ΤΜ. Τα οφέλη του Nutrigation ΤΜ. Προγράμματα υδρολίπασνης με Nutrigation ΤΜ. Διαχείριση ύδατος. Μέθοδοι υδρολίπανσης. Σκευάσματα θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Ποιοτικό κρασί. Ποιοτικό κρασί. Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία. H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Ποιοτικό κρασί Ποιοτικό κρασί Συμβουλές για την λίπανση με Κάλιο, Μαγνήσιο, Θείο και ιχνοστοιχεία H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Βασικές αρχές 3 Σαν βασική αρχή, όλα τα φυτά απορροφούν τα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική προέλευση των αερίων του θερμοκηπίου και οι φυσικοί παράγοντες που καθορίζουν τις εκπομπές τους από το έδαφος

Η βιολογική προέλευση των αερίων του θερμοκηπίου και οι φυσικοί παράγοντες που καθορίζουν τις εκπομπές τους από το έδαφος Η βιολογική προέλευση των αερίων του θερμοκηπίου και οι φυσικοί παράγοντες που καθορίζουν τις εκπομπές τους από το έδαφος Σταμάτης Σταματιάδης Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα