Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές"

Transcript

1 Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Περίληψη Οι µεταφορές προσώπων και αγαθών, µε όλα τα µέσα, χερσαία, υδάτινα, εναέρια, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εξυπηρετούν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, συµβάλλουν στην παραγωγή και την ανάπτυξη, αλληλεπιδρούν µε τη φύση και συνεπάγονται επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στην κλιµατική αλλαγή, στην ποιότητα ζωής κ.α. Ζητούµενο είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σχεδιασµό, την διαχείριση και την οργάνωση των συστηµάτων µεταφοράς, για όλα τα άτοµα και την κοινωνία, µε τρόπο βιώσιµο, για τις σηµερινές και τις επόµενες γενεές. Στην εργασία εξετάζεται το περιεχόµενο των ανθρωποκεντρικών µεταφορών, περιγράφονται όψεις της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τα συστήµατα επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, αναφέρονται ορισµένες αιτίες προβληµάτων και αναζητούνται οι τοµείς στους οποίους αυτές θα πρέπει να εστιάσουν, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία για τη χώρα µας, µε παράλληλες µεγάλες παγκόσµιες προκλήσεις. Οι καινοτόµες ή συµβατικές εφαρµογές, λύσεις για την αντιµετώπιση και το µετριασµό των δυσλειτουργιών καθώς επίσης και την αξιοποίηση των ευκαιριών, είναι διαθέσιµες και γνωστές. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασµός, βούληση και κοινωνική αποδοχή για την αποτελεσµατική υλοποίησή τους. Abstract Transport of passengers and goods, by all modes and types, land, water and air, comprise an integral part of human activity. Transport serves basic human needs, contributes to the production and development, reacts with the nature and causes impacts on environment, climate change, quality of life, etc. The target is the human-centered approach in the planning, management and organization of the transport systems, for all people and the society, with respect to the sustainability, for the current and upcoming generation. In this paper, the content of human-centered transport is examined, the aspects of the existing situation concerning the passenger and freight transport are described, certain causes of problems are referred, and the sectors on which our attention should be focused in this severe economic era for Greece, combined with the global challenges, are identified. The innovative or conventional applications and solutions for the tackling and mitigation of malfunctions and the exploitation of opportunities are already available and known. Strategic planning, willingness, engagement and social acceptance are required, for the effective implementation of them. 1

2 Η έννοια των συστηµάτων µεταφοράς Όπου υπάρχει ζωή έχει ως συνεπαγόµενο την κίνηση, δηλαδή µεταφορές και µετακινήσεις. Τα Συστήµατα Μεταφοράς εξυπηρετούν τις ανάγκες της ανθρωπότητας για την µεταφορά προσώπων και αγαθών, τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο. Παρουσιάζουν µια εξαιρετική τυπολογική πολυµορφία: αστικές υπεραστικές µεταφορές προσώπων αγαθών, οδικές σιδηροδροµικές εναέριες θαλάσσιες ειδικές συνδυασµένες. Συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος µεταφοράς είναι η οδός κίνησης (όπως αυτοκινητόδροµος, αέρας, θαλάσσια οδός, κ.α.), οι τερµατικοί σταθµοί/κόµβοι (αεροδρόµιο, σιδηροδροµικός σταθµός, κ.α.), το όχηµα που χρησιµοποιείται και ο φορέας λειτουργίας του (άνθρωποι, διαδικασίες, κτλ). Προσεγγίζοντας τα συστήµατα µεταφοράς µε ανθρωποκεντρικό τρόπο Κάθε σύστηµα µεταφοράς συνιστά εξ ορισµού ένα µέρος του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, το οποίο αλληλεπιδρά αµφίδροµα µε τα υπόλοιπα µέρη αυτού. Οι «εκροές», λοιπόν, ενός συστήµατος µεταφοράς τροφοδοτούν ως «εισροές» το φυσικό και το λοιπό ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη και διαρκή αλληλοσυσχέτιση. Τελικά, οι συνέπειες των συστηµάτων µεταφοράς επιστρέφουν ξανά µε διάφορους τρόπους, θετικούς ή αρνητικούς, στον ίδιο τον άνθρωπο. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση σχεδιασµού, οργάνωσης, διαχείρισης των συστηµάτων µεταφοράς έχει ως επίκεντρό της τον άνθρωπο, χωρίς αποκλίσεις και περιορισµούς, λόγω σωµατικών ή πολιτισµικών διαφοροποιήσεων. Οφείλει να εστιάζει στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους συνολικά, τόσο ως χρηστών των συστηµάτων και εργαζοµένων σε αυτά, όσο και ως αποδεκτών των συνεπειών, θετικών ή αρνητικών, από την κατασκευή, ύπαρξη και λειτουργία των συστηµάτων µεταφοράς. Με τη θεώρηση αυτή γίνεται ευκρινές ότι τα συστήµατα µεταφοράς πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τον κάθε άνθρωπο, ως µονάδα ατοµική, είτε αυτός συµµετέχει σε αυτά ως «παραγωγός» και «καταναλωτής» υπηρεσιών, είτε υφίσταται απλώς τις επιδράσεις τους, ως στοιχείο του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο εντάσσονται και αυτά. Πράγµατι, η εξέλιξη του αντικειµένου του «σχεδιασµού των µεταφορών» είχε ως βάση θεώρησης αρχικά την εξυπηρέτηση του «οχήµατος» µε τη συνεχή δηµιουργία νέων υποδοµών για την ικανοποίηση της ζήτησης, και αναθεωρήθηκε στη συνέχεια σε µια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου ο σχεδιασµός εστιάζει στις µετακινήσεις, θεωρώντας δυνατή και επιθυµητή τη «διαχείριση της ζήτησης» και της «κινητικότητας» για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αν ο άνθρωπος ειδωθεί στη διαχρονία του ως ανθρωπότητα, στο σύνολό της, θα πρέπει και οι µεταφορές, καθώς και οι επιπτώσεις τους να θεωρηθούν όχι πλέον στατικά στο χρόνο, αλλά στην πλήρη εξέλιξή του. Με τη σηµείωση αυτή, αναδεικνύεται µια ακόµη διάσταση της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στις µεταφορές, αυτή της βιωσιµότητας ή αειφορίας, η οποία στηρίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: το Περιβάλλον, την Οικονοµία, και την Κοινωνία. Σύµφωνα µε την «Ανανεωµένη στρατηγική της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη» (2006), αειφόρος ανάπτυξη σηµαίνει ότι «οι ανάγκες της παρούσας γενιάς καλύπτονται χωρίς να υποθηκεύεται η ικανότητα των επόµενων γενεών να 2

3 καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». Ως βάση για την επίτευξή της τέθηκαν τέσσερις βασικοί στόχοι, µεταξύ των οποίων, η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, και η οικονοµική ευηµερία. Οι βιώσιµες µεταφορές τέθηκαν ως ένας από τους γενικούς στόχους ώστε «να διασφαλιστεί ότι τα συστήµατα µεταφορών ανταποκρίνονται στις οικονοµικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ανεπιθύµητες επιπτώσεις τους στην οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον». Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάλυση των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή στο δίκτυο των µεταφορικών υποδοµών της χώρας έδειξε ότι υπάρχει µια πληθώρα πιθανών επιπτώσεων, καθώς επίσης και ότι τα µεγαλύτερα κόστη προέρχονται από τις καθυστερήσεις που θα προκύψουν στις κάθε είδους µεταφορικές υπηρεσίες και σε µικρότερο βαθµό από την ανάγκη ανασχεδιασµού και αναχάραξης υποδοµών αλλά και αυξηµένης συντήρησής τους. Συµπυκνώνοντας το περιεχόµενο της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, ως ανθρωποκεντρικές µεταφορές µπορούν να νοηθούν αυτές που επιχειρούν την ικανοποίηση των αναγκών όλων των ανθρώπων για µετακίνηση και µεταφορές, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, υπό συνθήκες άνεσης και ασφάλειας, µε τρόπο οικονοµικά προσιτό για αυτούς, µε το ελάχιστο δυνατό εξωτερικό κόστος για την κοινωνία, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή, χωρίς βεβαίως να υποθηκεύεται η ικανότητα των επόµενων γενεών να καλύψουν αντίστοιχα τις δικές τους ανάγκες. Ο άνθρωπος ως χρήστης και εργαζόµενος των συστηµάτων µεταφοράς Ο άνθρωπος χρήστης έχει διάφορες απαιτήσεις από ένα σύστηµα µεταφοράς, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατοµικό επίπεδο και µάλιστα οι απαιτήσεις του αυτές εξελίσσονται διαχρονικά και διαφοροποιούνται. Η σηµασία του ανθρώπου για τα συστήµατα µεταφοράς επισηµαίνεται τόσο στη Λευκή Βίβλο της Ε.Ε. για τις µεταφορές του 2001, της οποίας το τρίτο µέρος, από τα τέσσερα συνολικά, φέρει τον τίτλο «Τοποθετώντας τους χρήστες στο επίκεντρο της πολιτικής µεταφορών», όπου και υπογραµµίζεται ότι «ο χρήστης πρέπει να βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο». όσο και στην πιο πρόσφατη Λευκή Βίβλο για τις µεταφορές του 2011, στο κείµενο της οποίας αναφέρεται ότι «Ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο της πολιτικής µεταφορών της ΕΕ.». Οι αντιλήψεις και η γνώση µας για τον άνθρωπο-χρήστη έχουν εξελιχθεί και πλέον έχει συνειδητοποιηθεί, σε µεγάλο βαθµό, ότι υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες ανθρώπων µε διαφορετικές ανάγκες που καθορίζονται από τη φυσική και τη νοητική τους κατάσταση. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η οµάδα των µετακινούµενων που αντιµετωπίζουν κάποια δυσκολία στη µετακίνησή τους υπολογίζεται ότι είναι το 50% του συνολικού πληθυσµού. Στη µεγάλη αυτή οµάδα των εµποδιζόµενων ατόµων περιλαµβάνονται άνθρωποι µε δυσκολίες κινητικές, ακοής, όρασης, νοητικές, µαθησιακές, ηλικιωµένοι, έγκυες, µε ακραίες σωµατικές διαστάσεις, παιδιά κ.λπ. Η απρόσκοπτη αυτόνοµη µετακίνηση όλων των προηγούµενων κατηγοριών µε όλα τα συστήµατα µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της πεζή µετακίνησης στην πόλη, αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση, όχι απλώς ως ένα ζήτηµα κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και ως αντικείµενο µιας φρόνιµης αξιοποίησης µιας ανεκµετάλλευτης αγοράς. Ειδικά για την Ελλάδα, της οποίας ο τουρισµός θεωρείται ως η «βαριά 3

4 βιοµηχανία» της, η εξασφάλιση της προσβασιµότητας έχει µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση της αγοράς του «προσβάσιµου τουρισµού». Αναφορικά µε τις µεταφορές αγαθών, οι χρήστες απαιτούν οικονοµικές µεταφορές σε χρόνους που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των προϊόντων. Επίσης η επίδοση στις Μεταφορές και τα Logistics αποτελεί θεµελιώδες συστατικό διαµόρφωσης της ανταγωνιστικής θέσης µιας χώρας. Απαντήσεις στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των χρηστών, τόσο για τη µεταφορά προσώπων όσο και για τη µεταφορά αγαθών, επιχειρείται να δοθούν µέσω διαφόρων εξελίξεων από την ίδια την αγορά και επίσης από τους φορείς που διαχειρίζονται τα συστήµατα. Επιλεκτικά αναφέρονται στα επόµενα κάποιες τέτοιες κύριες εξελίξεις: (1) Εφαρµογή του Σχεδιασµού για ΟΛΟΥΣ στα Συστήµατα Μεταφοράς και σε ολόκληρη την αλυσίδα µετακίνησης, (2) Προσαρµοζόµενα συστήµατα στις ειδικές ανάγκες χρηστών, (3) Συστήµατα που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (τηλεµατική, «έξυπνα συστήµατα µεταφοράς»). Αναφορικά µε τους εργαζόµενους στα συστήµατα µεταφοράς, η εστίαση αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον από την άποψη της εργονοµίας, της υγείας, της ασφάλειας, του πλαισίου άσκησης της εργασίας τους (ώρες εργασίας, συνθήκες αµοιβής, παροχές κ.λ.π.), το οποίο εκφράζεται µε τον όρο «εργασιακή κουλτούρα». Σε µια εποχή όπου οι πιέσεις από τις διαρκώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του ανταγωνισµού είναι µεγάλες και συνακόλουθα οι απαιτήσεις για «αλλαγές» διαφόρων τύπων πολλές, «η διαχείριση της αλλαγής» σε σχέση µε τους εργαζόµενους καθίσταται µια ιδιαίτερα σηµαντική πρόκληση για τους επιστήµονες και τους πολιτικούς. Τα προηγούµενα καταδεικνύουν την καθοριστική σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα ως χρήστη και ως λειτουργού στην πολύµορφη και πολυσύνθετη οικογένεια των Συστηµάτων Μεταφοράς. Η Eλληνική πραγµατικότητα και οι µεταφορές: ναυτιλία, υποδοµές, υπεραστικές και αστικές µεταφορές Στη σηµερινή Ελλάδα της οικονοµικής και ίσως γενικότερης κρίσης, τι νόηµα µπορεί να έχει µια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα ζητήµατα των µεταφορών; εδοµένης της ευρύτητας του θέµατος και του εξαιρετικά περιορισµένου χώρου ανάπτυξής του, επιλεκτικά και επιγραµµατικά διατυπώνονται στα επόµενα κάποιες βασικές ιδέες, σκέψεις, προτάσεις. Η πρωτεύουσα θέση της Ελληνόκτητης εµπορικής υπερπόντιας ναυτιλίας και ο ανθρώπινος παράγοντας Ο κόσµος αλλάζει δραµατικά, χωρίς να µας ρωτά ή να µας περιµένει. Η παγκοσµιοποίηση της παραγωγής, του εµπορίου, των µεταφορών εντείνεται και µεταλλάσσεται. Η εµπορική συµφωνία Ε.Ε. Καναδά, η αναµενόµενη Ε.Ε Η.Π.Α και οι επιπτώσεις τους στη χώρα µας, οι νέοι εµπορικοί δρόµοι, η ανασύσταση του «δρόµου του µεταξιού», ο δρόµος από τη Βόρειο θάλασσα (NSR: North Sea Route), η προοπτική ανάδειξης της Βαλκανικής ως «πύλης» του εµπορίου από την άπω Ανατολή, το ενδεχόµενο ανακάλυψης και αξιοποίησης από την Ελλάδα εκµεταλλεύσιµων υποθαλάσσιων 4

5 κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο είναι εξελίξεις που πρέπει να µας προβληµατίζουν. Στον ορυµαγδό των εξελίξεων και στη δίνη των προβληµάτων της, η χώρα µας εξακολουθεί να πρωτεύει στο διεθνή στίβο, µε την ναυτιλία της. Οι προβλέψεις όµως είναι δυσοίωνες, ίσως στα επόµενα χρόνια να χαθεί αυτή η πρωτιά. Πώς αφορά αυτό τον ανθρώπινο παράγοντα; Η ελληνόκτητη ναυτιλία βασίζεται κύρια στους Έλληνες αξιωµατικούς (καπετάνιους και µηχανικούς), που για διάφορους λόγους φαίνεται να µην επαρκούν. Ανάγκη πρώτιστη είναι να κρατηθεί η µόνη παγκόσµια οικονοµική πρωτιά της χώρας και να εµβαθυνθεί η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων που αυτή προσφέρει, εστιάζοντας στον ανθρώπινο παράγοντα, τόσο των εργοδοτών (και αυτοί έχουν προβλήµατα και ανάγκες οικονοµικές και συναισθηµατικές που τείνουν να αγνοούνται από πολλούς) όσο και των εργαζοµένων. Η σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα για την ελληνόκτητη ναυτιλία είναι κρίσιµης σηµασίας, για έναν λαό κατεξοχήν ναυτικό, όπως οι Έλληνες, που συνέδεσαν την ιστορική τους πορεία και ανάπτυξη µε τη θάλασσα και την ίδρυση πόλεων-λιµένων, στις ακτές της ηπειρωτικής ξηράς. Η µεταβολή της εθνολογικής σύστασης των εργαζοµένων δε συνδέεται µόνο µε την προφανή µείωση του ναυτιλιακού συναλλάγµατος για τη χώρα και τους ναυτικούς µας, αλλά και µε την επιτάχυνση της αποσύνδεσης των εφοπλιστών από την πατρίδα, και του ξεθωριάσµατος της όποιας ακόµα υφιστάµενης ελληνικής «µατιάς» και προσέγγισης από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, καθώς το εµπόριο ολοένα και διεθνοποιείται, µε επίκεντρο την άπω Ανατολή και βάση τις αγγλοσαξωνικές χώρες, ενώ οι Έλληνες ναυτικοί που λειτουργούν, εκούσια ή ακούσια, ως συνδετικοί κρίκοι και φορείς ανανέωσης των συναισθηµατικών δεσµών των εργοδοτών µε την Ελλάδα ολοένα µειώνονται. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί η δυνατότητα αξιοποίησης του ελληνικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος στη ναυτιλία, για την ανάκτηση της πρωτεύουσας θέσης των Ελλήνων ιστορικά, στις µικρότερης σηµασίας, αλλά όχι αµελητέας, ποτάµιες µεταφορές της περιοχής επιρροής του ελληνικού χώρου, στη Νοτιανατολική Ευρώπη, στο ούναβη, ή και αλλού (όπως π.χ. πιθανά στο µέλλον στον Αξιό, εφόσον υλοποιηθεί το µεγάλο έργο της ζεύξης του µέσω Μοράβα µε τον ούναβη), όπου παρατηρούνται ενέργειες, από ισχυρές εµπορικές χώρες, για την ουσιαστική λειτουργική ενεργοποίηση των ποτάµιων αξόνων. Υποδοµές: τα λιµάνια, ο σιδηρόδροµος, τα αεροδρόµια Η θέση της χώρας, ανάµεσα στα σύνορα Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, έχει µεγάλη στρατηγική και γεωπολιτική σηµασία, µεταξύ άλλων και για τις µεταφορές, καθώς µπορεί να αποτελέσει κόµβο µεταφορών στην ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη πλευρά, η γεωµορφολογία της Ελλάδας αποτελεί φαινόµενο µοναδικό στον κόσµο. Με ένα τεράστιο µήκος ακτογραµµής ( km), µεγάλο αριθµό νησιών (19% της επιφάνειας) και µεγάλο ποσοστό ορεινών περιοχών (77,9%, από τις πιο ορεινές χώρες στην Ευρώπη), είναι αναγκασµένη να διαθέτει ένα σηµαντικό αριθµό υποδοµών, όπως αεροδρόµια και λιµάνια για την εξασφάλιση της πρόσβασης και την εξυπηρέτηση των µεταφορών. Οι µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το σύµπλεγµα Αθηνών Πειραιά, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, ο Βόλος, αποτελούν λιµάνια. Κάθε λιµάνι από τη φύση του ως πύλη εισόδου εξόδου, είναι διεπιφάνεια εξωστρέφειας, εµπορίου και επικοινωνίας, γεγονός που µάλλον περιορισµένα έχει 5

6 συνειδητοποιηθεί. Σήµερα, οι πιέσεις για αλλαγές στο ιδιοκτησιακό, οργανωτικό, τεχνολογικό, λειτουργικό καθεστώς των φορέων που αναφέρονται στον υπέρτιτλο είναι πολύ µεγάλες. Σε επίπεδο τεχνικό, αυτό που προέχει πρωτίστως είναι η εξασφάλιση της διασύνδεσης των τερµατικών σταθµών µε τα βασικά χερσαία µέσα µεταφοράς (σιδηρόδροµο και οδικά µέσα) ώστε να καταστούν σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση του σιδηροδρόµου ικανά για την εξυπηρέτηση των συνδυασµένων µεταφορών και την παροχή υπηρεσιών logistics, υψηλής ποιότητας, αναγκαίων προϋποθέσεων για την προσέλκυση νέων εµπορευµατικών ροών. Ακόµα όµως και αυτή η τελευταία θα είναι άνευ ουσίας, εάν δεν συνδυαστεί θεµιτά και ευκταία, µε τη δηµιουργία υπηρεσιών και δραστηριοτήτων προστιθέµενης αξίας για τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα. Οι πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόµενους, οι οποίοι θα υποστούν τις επιπτώσεις της όποιας ενδεχόµενης αλλαγής, είναι επίσης πολύ σηµαντικές και αντίστροφα οι αντιδράσεις των εργαζοµένων στην όποια αλλαγή, είναι το ίδιο αρνητικές. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση απαιτεί εδώ µια αντίστοιχη επιστηµονική και πολιτική «διαχείριση της αλλαγής» αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή εµπειρία. Η κρίση αποτελεί µια ευκαιρία για τους φορείς διαχείρισης των τερµατικών σταθµών και των δικτύων για την άσκηση µιας εµπορικής πολιτικής που θα θέτει πλέον σε προτεραιότητα τις ανάγκες των χρηστών, τα παράπονα των οποίων είναι σήµερα συνήθη και µεγάλα, τόσο σε όρους ποιότητας εξυπηρέτησης, όσο και σε όρους κόστους, χρόνου και αξιοπιστίας. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ορισµένες βελτιώσεις µπορούν να επιτευχθούν χωρίς δαπανηρές επενδύσεις, µόνο µε τη µεταβολή της επιχειρηµατικής κουλτούρας και πρακτικής και την αλλαγή της στοχοθεσίας. Θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί η ανάγκη διαχωρισµού των αρµοδιοτήτων της εµπορικής εκµετάλλευσης και της άσκησης εξουσιών «Αρχής» (authority) στις περιπτώσεις των οργανισµών, στους οποίους έως σήµερα συνυπάρχουν, µε τη δηµιουργία ενός κατάλληλου φορέα- Αρχής σε καθεµία περίπτωση (π.χ. ΟΛΘ, ΟΛΠ κ.α.). Ο διαχωρισµός αυτός απαιτείται να γίνει άµεσα και ανεξάρτητα από τις όποιες αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, πολλώ δε µάλλον, εάν αυτές προχωρήσουν σύντοµα. Με τον τρόπο αυτό, οι φορείς εκµετάλλευσης που θα βρίσκονται υπό την εποπτεία των Αρχών, θα πρέπει να επιτυγχάνουν συγκεκριµένες επιδόσεις, θα αξιολογούνται και θα ελέγχονται για αυτές, οδηγώντας τελικά στην παροχή καλύτερων και ελκυστικότερων υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες των υποδοµών και των υπηρεσιών τους. Οι υπεραστικές µεταφορές προσώπων Η χώρα µας χαρακτηρίζεται από περιφερειακές ανισότητες, ανοµοιογενή χωρική κατανοµή του πληθυσµού, υψηλή ανεργία, γήρανση του πληθυσµού, υπογεννητικότητα, µεγάλο αριθµό πόλων τουριστικού ενδιαφέροντος και υψηλό αριθµό τουριστών/επισκεπτών, κυρίως εποχικά, τουλάχιστον προς το παρόν. Οι συνθήκες αυτές από τη µια πλευρά περιορίζουν την οικονοµική απόδοση των φορέων παροχής δηµοσίων συγκοινωνιών, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίπτωση της διατήρησης του ίδιου επιπέδου εξυπηρέτησης, καθώς συντελούν σε χαµηλή πληρότητα των τακτικών δροµολογίων, ενώ από την άλλη πλευρά καθιστούν τις δηµόσιες συγκοινωνίες απολύτως αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των τουριστών και ενός πληθυσµού, ολοένα πιο γερασµένου, µε χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα. Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των αγροτικών και 6

7 αποµακρυσµένων περιοχών είναι σήµερα ανεπαρκής, καθώς υπάρχει έλλειµµα ενδοδηµοτικής συγκοινωνίας µεταξύ οικισµών και της έδρας Καλλικρατικών ήµων ενώ επίσης ο υφιστάµενος στόλος των λεωφορείων είναι, κατά κανόνα, παλαιωµένος. Η κρατική χρηµατοδότηση είναι άνιση καθώς ενισχύει γενναία τις συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, περιοριζόµενη κύρια στην επιδότηση της µεταφοράς µαθητών για την υπόλοιπη χώρα. Ο κίνδυνος συγκοινωνιακής αποµόνωσης στις αγροτικές περιοχές είναι µεγαλύτερος από ότι στις αστικές, εξαιτίας της χαµηλής πυκνότητας του πληθυσµού, του υψηλού κόστους και της ανεπαρκούς παροχής υπηρεσιών µεταφοράς από τα συµβατικά συστήµατα. Η κατάσταση αυτή µπορεί και πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά, για την εξυπηρέτηση τόσο του γηγενούς πληθυσµού, όσο και των επισκεπτών της χώρας, µέσω της συνδυασµένης εφαρµογής πολιτικών και µέτρων, όπως τα παρακάτω: (α) προκήρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου µε ανάληψη των αντίστοιχων ευθυνών, τόσο από τους φορείς εκτέλεσης του µεταφορικού έργου, όσο και από την Πολιτεία, όπως απαιτεί ο ευρωπαϊκός Κανονισµός 1370/2007, (β) αξιοποίηση των οικονοµιών κλίµακας µε µεγαλύτερη «συγκέντρωση» των παρόχων σε επίπεδο περιφερειών. Η «συγκέντρωση» και ριζική αναδιοργάνωση των παρόχων (όπως π.χ. ΚΤΕΛ, ΟΑΣΘ) αποτελεί όρο επιβίωσής τους στον επερχόµενο οξύ ανταγωνισµό από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού στο εγγύς µέλλον, αλλά επίσης και για την πιθανή µετεξέλιξή τους σε δυνατούς «παίκτες» που θα αγωνισθούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό, (γ) συνεργασία εµπλεκοµένων φορέων, π.χ. ήµων, παρόχων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την από κοινού χρήση υποδοµών και πόρων, (δ) ενεργοποίηση εθελοντών, ίσως µέσω του εκτεταµένου δικτύου των ελληνικών τοπικών συλλόγων (ιδιαίτερα των πολιτιστικών) µε την πραγµατική και αναγνωρισµένη προσφορά τους µέχρι σήµερα, στις µικρές κοινωνίες, µε σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας µεταφορικών υπηρεσιών (community transport) στο πρότυπο άλλων χωρών (Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ), (ε) προώθηση των ευέλικτων υπηρεσιών µεταφοράς, µε ανταπόκριση στη ζήτηση (Flexible Transport Services/ Demand Responsive Transport), οι οποίες είναι χρήσιµες στις περιπτώσεις χαµηλής ζήτησης, χωρικά ή χρονικά, και µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση της συνολικής προσβασιµότητας των αγροτικών περιοχών (και των πόλεων), στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής µειονεκτικών περιοχών, µε την τροφοδότηση των συµβατικών δηµοσίων συγκοινωνιών, και στην άρση της περιθωριοποίησης και του συγκοινωνιακού αποκλεισµού ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων, χωρίς καµία δυνατότητα χρήσης Ι.Χ. οχήµατος. Οι αστικές µετακινήσεις προσώπων Η απάντηση στην κατάσταση που διαµορφώνεται σήµερα στον τοµέα των αστικών µετακινήσεων µπορεί να είναι είτε (Α) «αµυντική», προσανατολισµένη στην αντιµετώπιση των απειλών, είτε (Β) «επιθετική» στοχεύοντας στην αξιοποίηση των ευκαιριών. Οι λύσεις της πρώτης κατηγορίας µπορούν να οργανωθούν σε τρείς οµάδες ανάλογα µε τη σκοπιά και το υποκείµενο που πρόκειται να τις ασκήσει: (i) το σύστηµα αστικών µεταφορών, γενικά, (ii) οι πάροχοι και (iii) οι χρήστες. Από τη σκοπιά, λοιπόν, του συστήµατος αστικών µεταφορών συνολικά, οι διαφαινόµενες «αµυντικές» λύσεις είναι: 7

8 (α) ενιαία µητροπολιτική συγκοινωνιακή χωροταξική διοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας (π.χ. για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ενταχθούν σ αυτήν το σηµερινό Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης επεκτείνοντας τις σχετικές αρµοδιότητές τους σε ολόκληρη την Περιφέρεια). Αντίστοιχες διοικήσεις µε κατάλληλη στελέχωση πρέπει να δηµιουργηθούν σε κάθε περιφέρεια της χώρας), (β) εφαρµογή συστήµατος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση του σχεδιασµού, τη µείωση της εισιτηριοδιαφυγής και τη δυνατότητα πώλησης νέων υπηρεσιών, (γ) καµπάνιες για τη χρήση των δηµοσίων συγκοινωνιών (.Σ.), τον περιορισµό της παράνοµης στάθµευσης, τη µείωση της εισιτηριοδιαφυγής µε παράλληλη αύξηση ελέγχων, (δ) διαχείριση ζήτησης, π.χ. διευκόλυνση, όπου αυτό είναι εφικτό, της χρήσης ποδηλάτου, προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε περιοχές µε κλίσεις, θέσπιση µεταµεσονύκτιων δροµολογίων µε αυξηµένο ίσως κόµιστρο, (ε) διαχείριση κινητικότητας, µε στόχο την αύξηση των χρηστών.σ. µέσω της αλλαγής της ταξιδιωτικής συµπεριφοράς των µετακινούµενων, την παροχή προνοµίων στους συστηµατικούς χρήστες, όπως: διευκόλυνση έκδοσης καρτών συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, περαιτέρω µείωση της τιµής των µακροχρόνιων κ.λπ., (στ) προσαρµογή του σχεδιασµού και του στόλου οχηµάτων στα χαρακτηριστικά της ζήτησης, (ζ) διευκόλυνση της εισαγωγής ευέλικτων συστηµάτων µεταφοράς σε αραιοκατοικηµένες αστικές περιοχές και για ειδικές οµάδες του πληθυσµού, µε θεσµικές και λειτουργικές παρεµβάσεις, (η) αξιοποίηση εναλλακτικών συγκοινωνιακών λύσεων, π.χ. της περίπτωσης του Bus Rapid Transit (BRT, δίκτυο λεωφορειακών γραµµών υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης), ιδιαίτερα για περιπτώσεις πόλεων όπου υπάρχει ήδη µελέτη, ή γίνονται συζητήσεις για εγκατάσταση τραµ, δεδοµένου ότι το BRT απαιτεί σηµαντικά µικρότερες δαπάνες, ανάλογα και µε τα χαρακτηριστικά του συστήµατος, για την αρχική ανάπτυξή του, τα αµαξοστάσια, τα οχήµατα, τη συντήρηση και την εκπαίδευση, (θ) αστυνόµευση και εντατικότερος έλεγχος της παράνοµης στάθµευσης, των λεωφορειολωρίδων, κ.λπ., από ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Επίσης, πρέπει να αναγνωρισθούν οι παράγοντες/ στοιχεία που «καθιστούν δυνατή» τη χρήση των ηµοσίων Συγκοινωνιών (.Σ.) για οµάδες χρηστών προκειµένου να γίνει κατάλληλος χειρισµός τους, π.χ. η ράµπα στο όχηµα και η «διεπιφάνεια» της στάσης για τα «εµποδιζόµενα άτοµα», ή η πληροφόρηση πραγµατικού χρόνου για χρήστες σε περιοχές µε αραιά δροµολόγια, µπορεί να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή ή µη της χρησιµοποίησης των.σ. Η εισαγωγή νεωτερισµών και η τοµεοποίηση της αγοράς µε ανάπτυξη αντίστοιχων νέων υπηρεσιών και «προϊόντων» για τα ταξί, καθώς και τις.σ. γενικά και η εφαρµογή µιας ευέλικτης τιµολογιακής πολιτικής, µπορεί να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της άσκησης µιας νέας ολοκληρωµένης στρατηγικής µάρκετινγκ για τους παρόχους. Η υιοθέτηση των «σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας» (όπως αυτά προωθούνται από την Ε.Ε., µε κίνητρο επίσης τη διευκόλυνση των χρηµατοδοτήσεων διαφόρων έργων) από τις Ελληνικές πόλεις, θα συνεισφέρει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων και στη δέσµευση των εµπλεκόµενων µερών για την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων. Ανάµεσα σε αυτά, τα «ευφυή συστήµατα µεταφορών», αναµένεται να παίζουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο, για την αύξηση της απόδοσης και 8

9 τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων, τόσο στις αστικές µετακινήσεις και µεταφορές, όσο και στις υπεραστικές, προσώπων αλλά και αγαθών. Συνεργασία και αναβάθµιση των συστηµάτων µεταφοράς Η ύπαρξη πολλών συστηµάτων µεταφοράς, σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο, παρέχει εναλλακτικές επιλογές στους χρήστες, αυξάνει όµως την πολυπλοκότητα του συστήµατος µεταφορών συνολικά. Απαιτείται για το λόγο αυτό, η επίτευξη αρµονικής συνέργειας των επιµέρους συστηµάτων, δηλαδή µια αποτελεσµατική ολοκληρωµένη διαχείριση της πολυτροπικότητας. Οι εξελίξεις στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας, βρίσκουν στο ζήτηµα αυτό ενδιαφέρουσες εφαρµογές, που περιορίζουν κατά το δυνατό τις οχλήσεις για τους χρήστες των συστηµάτων. Οι καινοτόµες όµως λύσεις βοηθούν ακόµη στην αναβάθµιση των µεταφορικών υπηρεσιών και στη διασύνδεση των στοιχείων ενός συστήµατος µεταφοράς, αυξάνοντας την άνεση και την ασφάλεια. Οι βασικές τεχνολογικές τάσεις σήµερα επικεντρώνονται στη δυναµική διαχείριση των συστηµάτων, σε πραγµατικό χρόνο, στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην εξατοµίκευση της εξυπηρέτησης και στη διασυνδεδεµένη επικοινωνία των επιµέρους µερών ενός συστήµατος. Ενδεικτικά, ανάµεσα στις καινοτόµες λύσεις µπορούν να συµπεριληφθούν: η παρακολούθηση υποδοµών, φορτίου και στόλων, η παροχή πληροφόρησης σε πραγµατικό χρόνο, οχήµατα φιλικά προς το περιβάλλον (ηλεκτρικά, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και καθαρά καύσιµα, υβριδικά οχήµατα κ.α.), η υποβοήθηση των οδηγών για την ασφάλεια, τα συστήµατα ασφάλειας «οχήµατος προς όχηµα», οι εφαρµογές για κινητές συσκευές, η βελτιστοποίηση των δικτύων κ.λπ. Επίλογος Το θέµα των µεταφορών και της κινητικότητας, της ανθρωποκεντρικής διάστασής τους και των δυνατών απαντήσεων σε αυτές, στο παγκόσµιο και Ελληνικό πλαίσιο των νέων προκλήσεων, της παγκοσµιοποίησης των δικτύων και των επικοινωνιών, της ανάδειξης της πολυπολικότητας, της κλιµατικής αλλαγής κ.α., δε θα µπορούσε να αναλυθεί διεξοδικά και στην ολότητά του, στον περιορισµένο αυτό χώρο, παρά µόνο ακροθιγώς και µάλλον αποσπασµατικά. Υπάρχουν διαθέσιµες λύσεις, τεχνικές και οργανωτικές, πολλές από τις οποίες ήδη εφαρµόζονται σε µικρή ή µεγάλη κλίµακα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ επίσης κάποιες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Αποµένει σε εµάς η πολιτική βούληση και η αναγκαία κοινωνική συναίνεση για την κατάλληλη αξιοποίησή τους, µέσα από µια συστηµατική ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αναγκών και ενός ορθολογικού προγραµµατισµού της υλοποίησής τους. Προϋποθέσεις, όµως, για την επιτυχία του εγχειρήµατος αυτού είναι, µεταξύ άλλων: η συµφωνία σε ένα κοινά αποδεκτό κείµενο εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για τις µεταφορές σε επίπεδο θεσµικό και υποδοµών, που δεν έχει υπάρξει ποτέ έως σήµερα, η ποσοτικοποίηση των στόχων και η δέσµευση των απαραίτητων χρηµατοδοτικών πόρων, η διασύνδεση του µε τις υπόλοιπες εθνικές πολιτικές κατά τοµείς, η συµπόρευση, εξειδίκευση και διαφοροποίησή του, όπου κρίνεται αναγκαίο, µε την Ευρωπαϊκή πολιτική των µεταφορών (Λευκή 9

10 Βίβλος, 2011) και τέλος η συγκρότηση ενός αποτελεσµατικού κρατικού µηχανισµού για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων. Είναι επίσης αναγκαίο να αναγνωρισθεί ουσιαστικά, η σηµασία των µεταφορών ως εργαλείου (α) πολεοδοµικού χωροταξικού σχεδιασµού, διαχείρισης και ανάπτυξης των χρήσεων γης, (β) κοινωνικής ενσωµάτωσης και (γ) άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Επίσης, απαιτείται η αναγνώριση και αξιοποίηση παραµεληµένων διαστάσεων των συστηµάτων µεταφοράς, όπως: κινητά σύµβολα της πόλης µεγάλης πολιτισµικής αξίας, χώροι κοινωνικής συνεύρεσης, χώροι επικοινωνίας. Για παράδειγµα, η αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη το 2013 µε την ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρηµάτων στο χώρο για την κατασκευή του σταθµού ΜΕΤΡΟ της Βενιζέλου τέθηκε ως δίληµµα µεταξύ του έργου και των αρχαιοτήτων, ενώ θα µπορούσε κάλλιστα να αντιµετωπισθεί ως ευκαιρία για την πόλη. Αφού, η κατάργηση των δύο σταθµών ΜΕΤΡΟ, της Αγίας Σοφίας και της Βενιζέλου, και η δηµιουργία µόνον ενός νέου σταθµού σε κατάλληλη θέση στο µέσο της µεταξύ τους απόστασης, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα έδινε τη δυνατότητα, µε τη συνέχιση των ανασκαφών, της δηµιουργίας ενός εκτεταµένου διασυνδεδεµένου επισκέψιµου υπόγειου αρχαιολογικού χώρου, από τη Βενιζέλου έως την Αγία Σοφία, που θα αποτελούσε µοναδικό πόλο έλξης-τοπόσηµο ταυτότητας για την πόλη και ίσως επίσης µουσείο φιλοξενίας ευρηµάτων των ανασκαφών του ΜΕΤΡΟ. Αξίζει τέλος να υπογραµµισθεί ότι οι τελικές επιλογές στον τοµέα των µεταφορών (π.χ. χάραξη στρατηγικής, κατασκευή µεγάλων έργων, κ.λπ.), ως ζητήµατα σαφώς πολιτικής απόφασης, θα πρέπει να λαµβάνονται χωρίς να αγνοείται η αποδοχή και στήριξη από την κοινωνία και τα ενδιαφερόµενα µέρη, για την αποφυγή αστοχιών και παλινωδιών που συνεπάγονται τεράστιο κόστος και ακυρώνουν επί της ουσίας τη σηµασία των δραστικών εξοικονοµήσεων και της διαχείρισης των δαπανών. Η δυνατότητα έκφρασης της κοινωνίας των πολιτών µέσα από µία ειλικρινή διαβούλευση, µε την εφαρµογή ενός κοινώς αποδεκτού συστηµατοποιηµένου πλαισίου συζήτησης, µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, δηλαδή η ορθολογική «διαχείριση των εµπλεκόµενων µερών» (stakeholders management), στο πλαίσιο της οποίας αυτοί που συµµετέχουν µπορούν να σχηµατίσουν γνώµη χωρίς να αποκλείονται από τους «ειδικούς» ή/ και τους πολιτικούς, αναδεικνύεται σε καθοριστικής σηµασίας. Βιβλιογραφία Γιαννόπουλος, Γ., Γαγάτση Ε., Μητσάκης Ε., Salanova J., Οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής στον τοµέα των µεταφορών, Επιτροπή µελέτης επιπτώσεων κλιµατικής αλλαγής, Τράπεζα Ελλάδος, Ιουν Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς ΑΠΘ, Πρακτικά Συνάντησης Εργασίας: Προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης Ευέλικτων Υπηρεσιών Μεταφοράς, Ευρωπαϊκού έργου FLIPPER, Αθήνα, , ιστοσελίδα: (ανακτήθηκε: 7/01/2014), Νανιόπουλος Α., Γενίτσαρης Ε., Οικονοµική κρίση και µεταφορές: ιαφαινόµενες τάσεις και πιθανές λύσεις, αφιέρωµα για τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στις µεταφορές, περιοδική έκδοση ΣΕΣ, τεύχος 184, περίοδος: εκ Ιαν., Φεβ Νανιόπουλος Α., Ο αρχαίος δρόµος από µάρµαρο δείχνει το δρόµο για την υπέρβαση του διλήµµατος µετρό ή αρχαία, Εφηµερίδα «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, 31/03/2013. COM(2011) 144, ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστηµα µεταφορών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες,

11 COM(2001) 370, ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ, Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, Naniopoulos A., Genitsaris E., Balampekou I. (2012), Transport Authority in Europe: Towards a methodology for defining its objectives, responsibilities and tasks, Conference paper, Transport Research Arena Europe 2012, Athens, April

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΑΣ) Οργανωτικές Δομές ΑΣ Συστήματα που ανήκουν στο κράτος, το οποίο και τα διαχειρίζεται. Συστήματα που ανήκουν σε ιδιώτη, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό

Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Έξυπνες λύσεις για την προώθηση του θεματικού τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 2016 Συνδυασμένα Συστήματα Μεταφορών στον Τουρισμό Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/geyannis

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών Σ.Ε.Σ. Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 2012-2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Η διασυνοριακή θέση του Δήμου, αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα και δεν πρέπει να δίνει τροφή σε ξενοφοβικά στερεότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού

Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις στο επάγγελμα του Συγκοινωνιολόγου Πολιτικού Μηχανικού Γιώργος Γιαννής Καθηγητής ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ

Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα. Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ και η αναγκαιότητα μετεξέλιξης του φορέα Ιωάννης Παλαιστής, Πρόεδρος ΣΑΣΘ Περιεχόμενα Το ΣΑΣΘ Ο ρόλος του ΣΑΣΘ Συμμετοχή του ΣΑΣΘ σε Διεθνή & Ευρωπαϊκά Fora και σε Ευρωπαϊκά έργα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Α, Β και Γ Γυμνασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σχολικό έτος 2016-17 Κ Ε Ρ Α Μ Ω Τ Η Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση μιας επιχείρησης, με

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ [1/2] Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες (ΔΑΣ) αποτελούν την

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα. στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης

Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα. στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα Δρ Σωτήρης Παυλέας Ειδικός Σύμβουλος, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 20 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Συνάντηση Αποτίµησης ενόψει της Παγκόσµιας ιάσκεψης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Κηφισιά, 15 Μαρτίου 2002 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (1/5) Μερικές διπιστώσεις : Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ (Οργανισμός αστικών Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Μ. Φραντζεσκάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

"Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων"

Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές "Σχεδιασμός και χάραξη πολιτικής για έργα βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Συνέδριο " ηµόσια Έργα" 19-21 Απριλίου 2005 ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Γιώργος Γιαννής Πρόεδρος.Σ. Αττικό Μετρό ΑΕ Επικ.Καθηγητής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 8 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Το σύστημα μεταφορών Εισήγηση: Μάγδα Πιτσιάβα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 8 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Το σύστημα μεταφορών Εισήγηση: Μάγδα Πιτσιάβα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 8 η Διάλεξη Β. Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης Το σύστημα μεταφορών Εισήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Connecting Europe Facility (CEF)

Connecting Europe Facility (CEF) Connecting Europe Facility (CEF) Infrastructure Investment Strategies Alexandros SOTIRIOU Policy Officer EUROPEAN COMMISSION / DG MOVE Athens, 2 December 2016 Transport Στρατηγική "Ευρώπη 2020" Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα

Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα Στρατηγική αντιμετώπιση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Δυτική Αθήνα Κώστας Ν. Πετράκης Καθ. Δημήτρης Οικονόμου (Πανεπ. Θεσσαλίας) Καθ. Στράτος Στυλιανίδης (ΑΠΘ) Δρ Μόσχος Π. Διαμαντόπουλος (ΑΣΔΑ) Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Εσπερίδα με τίτλο: Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Συγκοινωνιακές επιλογές στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Γιώργος Γιαννής Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Θεωρώ μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι η Κύπρος δίνει το

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Θεωρώ μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι η Κύπρος δίνει το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ K.ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST THE CYPRUS-EU PRESIDENCY SUMMIT: LEADERSHIP STRATEGY FOR STABILITY, PROGRESS AND PROSPERITY

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0009(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2015/0009(COD) 6.3.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας

Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας 2o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Αξιοποιώντας τις Υποδοµές: η κρουαζιέρα και οι ευρύτερες στρατηγικές µετεξέλιξης της τουριστικής εµπειρίας Δρ. ΑΓΓΕΛΟΣ Φ. ΒΛΑΧΟΣ Μέλος ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 Αξιότιμη κα Πρόεδρε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία διοργάνωσης. Κύριοι Βουλευτές Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός»

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός» Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Θαλάσσιος Τουρισμός» Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη» Κωνσταντίνος Σέρβος Αντιδήμαρχος Λευκάδας Κοινωνικοοικονομικό προφίλ περιοχής Δήμου Λευκάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2015/0278(COD) 3.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Πάνος Χ. Παπαδάκος Πολιτικός Μηχ/κός - Συγκοινωνιολόγος Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ρομπογιαννάκης Δημήτριος, MSc Πολιτικός Μηχανικός Καλησπερίδων 10, Ηράκλειο, τηλ: 6945 552852 email: drompogiannakis@gmail.com Απρίλιος 2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις. E-learning. Οδηγός Σπουδών Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα «Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα