(Ashford, Lee & Bobko, 1989; Islam 2006; Rosenblatt & Ruvio, 1996). Η επαγγελµατική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Ashford, Lee & Bobko, 1989; Islam 2006; Rosenblatt & Ruvio, 1996). Η επαγγελµατική"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής Επιστηµονικό Περιοδικό «ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),38-50 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επαγγελµατική Ασφάλεια και Επαγγελµατική Ικανοποίηση. Η Περίπτωση των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. ηµήτρης Γουλιµάρης και Μαρία Γεντή Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Η αυξηµένη συµµετοχή, κυρίως ενήλικων ατόµων, σε δραστηριότητες µε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς που προσφέρουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, έχει οδηγήσει στη δηµιουργία µιας σηµαντικής αγοράς εργασίας για έναν µεγάλο αριθµό στελεχιακού δυναµικού. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης µεταξύ της επαγγελµατικής ασφάλειας και της επαγγελµατικής ικανοποίησης που βιώνει το προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι περιλαµβάνουν δραστηριότητες µε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το δείγµα αποτέλεσαν 99 µέλη του προσωπικού πολιτιστικών συλλόγων που ήταν Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι αξιολογήσεις έγιναν µε την χρήση των ερωτηµατολογίων «Κλίµακα Επαγγελµατικής Ικανοποίησης» (ESI) των Koustelios και Bagiatis (1997) και «Minnesota Satisfaction Questionnaire» των Weiss, Dawis, England και Lofquist, (1967). Η ανάλυση συσχέτισης έδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της επαγγελµατικής ασφάλειας και ορισµένων παραγόντων της επαγγελµατικής ικανοποίησης. Συγκεκριµένα η επαγγελµατική ασφάλεια συσχετίζεται θετικά µε τους παράγοντες «µισθός» (p<.05), «προαγωγή» (p<.01), «προϊστάµενος» (p<.01) και «συνολικά µε τον πολιτιστικό σύλλογο» (p<.01). Από την εφαρµογή των θεωριών της οργανωσιακής συµπεριφοράς σε νέους χώρους και γνωστικά αντικείµενα όπως ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, προκύπτει ότι οι διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την επαγγελµατική ασφάλεια ως έναν παράγοντα που µπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση και να βελτιώσει την απόδοση του προσωπικού τους. Λέξεις κλειδιά: Επαγγελµατική Ασφάλεια, Επαγγελµατική Ικανοποίηση, Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός, Πολιτιστικά Σωµατεία. FK

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός διδάσκεται σε εκατοντάδες πολιτιστικούς συλλόγους, δηµοτικές επιχειρήσεις και Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µεγάλη προσέλευση ατόµων συνήθως µεγαλύτερων των 30 ετών. Αρχάριοι και έµπειροι χορευτές, διαφορετικού µορφωτικού επιπέδου, φύλου και ηλικίας συµµετέχουν στις δραστηριότητες των συλλόγων µε σκοπό να µάθουν ελληνικούς χορούς. Ορατή είναι µια τάση επαναπροσέγγισης των συλλόγων και συµµετοχής στις χορευτικές δραστηριότητες, ατόµων που συµµετείχαν στο παρελθόν και για προσωπικούς λόγους διέκοψαν τη συµµετοχή τους. Οι ενήλικες χορευτές αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των ατόµων που πλαισιώνουν τις χορευτικές δραστηριότητες των συλλόγων (Filippou, Goulimaris, Baxevanos & Genti, 2010). Ακόµη σηµαντικός αριθµός ξένων υπηκόων παρακολουθεί οργανωµένα µαθήµατα ελληνικών χορών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων συλλόγων του εξωτερικού ή διεξαγωγής σεµιναρίων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα συνδυάζοντας τα µε διακοπές (Filippou, Goulimaris, Mihaltsi & Genti, 2010). Οι χορευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν σηµαντική αγορά εργασίας, στην οποία απασχολείται σηµαντικός αριθµός στελεχιακού δυναµικού µε δυνατότητα µελλοντικής αύξησης του (Γουλιµάρης & Σερµπέζης, 1998). Ο προσωρινός χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων σε συνδυασµό µε τις περιόδους ύφεσης και ανάπτυξης της οικονοµίας συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός κλίµατος εργασιακής ανασφάλειας για τους εργαζόµενους (Adkins, Werbel & Farh, 2001). Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονοµικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουµε σήµερα, η αβεβαιότητα του προσωπικού αυξάνεται. Το γενικό κλίµα της αγοράς εργασίας επηρεάζει και τις εργασιακές σχέσεις στο χώρο των πολιτιστικών συλλόγων. Έχει διαπιστωθεί ότι η αίσθηση της επαγγελµατικής ασφάλειας των εργαζοµένων σε περιόδους µεγάλων οικονοµικών αλλαγών και αβεβαιότητας είναι χαµηλή. Αντίθετα βελτιώνεται κατά τη διάρκεια περιόδων οικονοµικής σταθερότητας (Linz & Semykina, 2008). Πολλοί οργανισµοί προσπαθώντας να µειώσουν το κόστος τους και να προσαρµοστούν στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες οδηγούνται σε µείωση του προσωπικού τους ή υιοθετούν πιο ευέλικτες µορφές εργασίας (Kinnunen, Mauno, Natti, & Happonen, 2000). Στα πλαίσια της επιστήµης της οργανωσιακής συµπεριφοράς η έννοια της επαγγελµατικής ασφάλειας έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η αντίληψη των εργαζοµένων για το κατά πόσο βρίσκεται FL

3 σε κίνδυνο η εργασία τους και η αίσθηση της αδυναµίας τους να δράσουν για αυτό προσδιορίζουν την έννοια της επαγγελµατικής ασφάλειας ή ανασφάλειας (Ashford, Lee & Bobko, 1989; Kinnunen, Mauno, Natti, & Happonen, 2000). Ανάλογα, οι Greenhalgh και Rosenblatt (1984) προσδιορίζουν την αντιλαµβανόµενη αδυναµία διατήρησης της επιθυµητής εργασιακής σταθερότητας και συνέχειας σ ένα περιβάλλον εργασιακής αβεβαιότητας και απειλής, ως επαγγελµατική ανασφάλεια. Η έννοια της επαγγελµατικής ασφάλειας ή ανασφάλειας είναι πολυδιάστατη και συνδέεται τόσο µε την απώλεια της εργασίας όσο και µε την απώλεια διαφόρων διαστάσεών της (Ashford, Lee & Bobko, 1989; Islam 2006; Rosenblatt & Ruvio, 1996). Η επαγγελµατική ασφάλεια συνδέεται µε την προσδοκία για συνέχιση της εργασίας αλλά περιλαµβάνει και την ανησυχία για την απώλεια χαρακτηριστικών της εργασίας που είναι επιθυµητά από τον εργαζόµενο, όπως οι ευκαιρίες σταδιοδροµίας και εξέλιξης, κ.ά. (Borg & Elizur, 1992; Davy, Kinicki, & Scheck, 1997; Greenhalgh & Rosenblatt, 1984; Greenhalgh & Sutton, 1991). Η διαφορά µεταξύ της ασφάλειας που βιώνει ο εργαζόµενος και του επιθυµητού επιπέδου ασφάλειας καθορίζει το µέγεθος της επαγγελµατικής ανασφάλειας (Jacobson & Hartley, 1991). Η αυξηµένη σηµασία που δίνεται στην έννοια της επαγγελµατικής ασφάλειας οφείλεται στο γεγονός ότι συνδέεται µε µια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την απόδοση των εργαζοµένων. Οι Kuhnert, Sims, και Lahey (1989) ερεύνησαν τον καθοριστικό ρόλο της επαγγελµατικής ασφάλειας στην υγεία των εργαζοµένων. O Yousef (1998) διαπίστωσε ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από την ασφάλεια των εργαζοµένων τόσο µεγαλύτερη είναι η εργασιακή δέσµευση και απόδοσή τους. Η αντίστροφη σχέση µεταξύ της επαγγελµατικής ανασφάλειας και εργασιακής δέσµευσης και απόδοσης διαπιστώθηκε από τους Rosenblatt και Ruvio (1996). Η επίδραση της επαγγελµατικής ασφάλειας στην απόδοση των εργαζοµένων σε συνδυασµό µε τον ξεκάθαρο εργασιακό ρόλο τους εξετάστηκε από τους Fried, Slowik, Shperling, Franz, Ben-David, Avital και Yeverechyahu (2003). Αντίθετα η αρνητική επίδραση της επαγγελµατικής ανασφάλειας στους εργαζόµενους και στους εργοδοτικούς φορείς διαπιστώθηκε τόσο σε σχέση µε την ψυχολογική κατάστασή τους (συχνά συνδυαζόµενη µε περιστατικά κατάθλιψης και άγχους) (Bohle, Quinlan & Mayhew, 2001; Dekker & Schaufeli, 1995; Ettner & Grzywacz, 2001; Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld & Smith, 1998) όσο και σε σχέση µε την εργασιακή δέσµευση, την πρόθεση φυγής GC

4 και τη µειωµένη ικανοποίηση των εργαζοµένων (Ameen, Jackson, Pasewark & Strawier, 1995; Chirumbolo & Hellgren, 2003; Heaney, Israel & House, 1994). Σύµφωνα µε τους Bedeian και Armenakis (1998) σε περιόδους αστάθειας οι πιο ικανοί εργαζόµενοι τείνουν να εγκαταλείπουν τους εργοδοτικούς φορείς. Η σχέση επαγγελµατικής ασφάλειας και επαγγελµατικής ικανοποίησης απασχόλησε σηµαντικό αριθµό ερευνών. Κοινός τόπος των µελετών είναι ότι η επαγγελµατική ασφάλεια συνδέεται άµεσα και καθοριστικά µε την επαγγελµατική ικανοποίηση (Amarantidou, Mantis & Koustelios, 2009; Barnett & Brennan, 1995; Davy, Kinicki & Scheck, 1997; Koustelios, Kouli & Theodorakis, 2003; Lambert, 1991). Η έννοια της επαγγελµατικής ικανοποίησης έχει βρεθεί στο επίκεντρο µεγάλου αριθµού ερευνών στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Συνδέεται µε τη γενική αίσθηση ικανοποίησης και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα της οργανωσιακής συµπεριφοράς (Αργυράκης, Κουστέλιος, ιγγελίδης & Χρόνη, 2005; Mitchell & Larson, 1987). Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εννοιολογικής αποσαφήνισης του όρου (Balzer, Smith, Kravitz, Lovell, Paul, Reilly & Reilly, 1990; Dawis & Logquist, 1984; Ivancevich & Donnelly, 1968; Kohler, 1988; Lease, 1998; Locke, 1976). Παράγοντες που συνδέονται θετικά µε την επαγγελµατική ικανοποίηση είναι η επαγγελµατική παρακίνηση και η ευκαιρία για ανάπτυξη. Αντίθετα αρνητικά συνδέεται η επαγγελµατική εξουθένωση, η ασάφεια ρόλου και η σύγκρουση ρόλων ( ράκου, Καµπίτσης, Χαραχούσου & Γλυνιά, 2004). Στον ελλαδικό χώρο σηµαντικός αριθµός ερευνών πραγµατοποιήθηκε για να εξεταστεί η επαγγελµατική ικανοποίηση στο χώρο του αθλητισµού και της αναψυχής. Σε έρευνα των Rokka, Kouli, Mavridis και Kosta (2009) διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτές αεροβικού χορού είναι ικανοποιηµένοι από τους εσωτερικούς παράγοντες της εργασίας τους, ενώ δεν συµβαίνει το ίδιο για τους εξωτερικούς. Ακόµη διαφορές σε σχέση µε την επαγγελµατική ικανοποίηση βρέθηκαν ως προς το εργασιακό περιβάλλον και την επαγγελµατική σταθερότητα ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές ως προς το φύλο. Οι Koustelios, Theodorakis και Goulimaris, (2004) διαπίστωσαν ότι η επαγγελµατική ικανοποίηση των καθηγητών φυσικής αγωγής συσχετίζεται αρνητικά µε την ασάφεια ρόλου και τη σύγκρουση ρόλων τους. Ανάλογα αποτελέσµατα βρέθηκαν και στη µελέτη των Αργυράκη, Κουστέλιου, ιγγελίδη και Χρόνη (2005) για τους εργαζόµενους στην Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004». Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε εργαζοµένους πολιτιστικών οργανισµών βρέθηκε ότι οι εργαζόµενοι ήταν δυσαρεστηµένοι από το µισθό τους ενώ αντίθετα ήταν αρκετά ικανοποιηµένοι από τον προϊστάµενό τους και από τη φύση της εργασίας τους (Γουλιµάρης, Θεοδωράκης & GD

5 Κουστέλιος, 2003). Ικανοποιηµένοι από την εργασία τους εµφανίζονται οι καθηγητές φυσικής αγωγής της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Ζουρνατζή, Τσιγγίλης, Κουστέλιος & Πιντζοπούλου, 2006). Την επίδραση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών των προπονητών αντισφαίρισης στην επαγγελµατικής ικανοποίηση τους εξέτασαν οι Σαλονικίδης, ράκου και Κουκουρής (2007). Εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση για την επαγγελµατική ικανοποίηση των προπονητών πραγµατοποιήθηκε από τους ράκου, Καµπίτση, Χαραχούσου και Γλυνιά (2004). Ακόµη η θετική συσχέτιση της επαγγελµατικής ασφάλειας και της επαγγελµατικής ικανοποίησης στον ελλαδικό χώρο διαπιστώθηκε σε έρευνες των Amarantidou, Mantis και Koustelios (2009) και των Koustelios, Kouli και Theodorakis (2003). Η πρώτη αφορούσε καθηγητές φυσικής αγωγής και η δεύτερη εκπαιδευτές φυσικής κατάστασης (fitness instructors). Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης µεταξύ της επαγγελµατικής ασφάλειας και της επαγγελµατικής ικανοποίησης που βιώνει το προσωπικό των πολιτιστικών συλλόγων που περιλαµβάνουν δραστηριότητες µε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ελληνικού παραδοσιακού χορού και γενικότερα της παράδοσης είναι ο πολύ µικρός αριθµός προσωπικού που απασχολούν, γεγονός που αυξάνει το βαθµό δυσκολίας εύρεσης και αξιοποίησης του στα πλαίσια ερευνών. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 99 µέλη από το προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές µε τον ελληνικό παραδοσιακό χορό. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..), µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επιλογή του έγινε µε την µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας. Συνολικά οι συµµετέχοντες προέρχονται από 18 πολιτιστικούς συλλόγους 6 µεγάλων περιφερειών της Ελλάδας. Το δείγµα ήταν κατά 45.5 % άνδρες και κατά 54.5 % γυναίκες. Ο Μ.Ο. ηλικίας του δείγµατος ήταν 30.6 ετών (Τ.Α.=9.4). Ελάχιστη ηλικία ήταν τα 16 έτη και η µέγιστη τα 60 έτη. Το 53,7% του δείγµατος ήταν άγαµοι και το 46,3% έγγαµοι. Το 54,8% δεν είχαν παιδιά, το 16,1% είχαν ένα παιδί, το 21,5% δυο παιδιά και το 7,5% τρία παιδιά. Τέλος ένα ποσοστό της τάξης 77,3% δηλώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 91,8% γνωρίζει τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. Εργαλεία µέτρησης GE

6 Η αξιολόγηση της επαγγελµατικής ικανοποίησης πραγµατοποιήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο «Κλίµακα Επαγγελµατικής Ικανοποίησης» (ESI) των Koustelios και Bagiatis (1997). Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου είναι ελεγµένη στον ελληνικό χώρο (Koustelios & Bagiatis,1997; Koustelios & Kousteliou, 1998; Koustelios, 2001). Το ερωτηµατολόγιο αξιολογεί την ικανοποίηση του προσωπικού εξετάζοντας 6 διαφορετικούς παράγοντες της εργασίας µε συνολικά 24 θέµατα: 1. Ο παράγοντας «φύση της εργασίας» (4 θέµατα π.χ. η δουλειά µου είναι µονότονη). 2. Ο παράγοντας «µισθός» (4 θέµατα π.χ. πληρώνοµαι λιγότερο από όσο αξίζω). 3. Ο παράγοντας «προαγωγή» (3 θέµατα π.χ. υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για εξέλιξη - προαγωγή). 4. Ο παράγοντας «προϊστάµενος» (4 θέµατα π.χ. ο προϊστάµενος µου κατανοεί τα προβλήµατα µου). 5. Ο παράγοντας «συνθήκες εργασίας» (5 θέµατα π.χ. ο χώρος της εργασίας µου είναι ευχάριστος). 6. Ο παράγοντας «συνολικά ο πολιτιστικός σύλλογος» (4 θέµατα π.χ. ο σύλλογος φροντίζει τους εργαζοµένους του). Για κάθε θέµα χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συµφωνώ απόλυτα). Η αξιολόγηση της επαγγελµατικής ασφάλειας πραγµατοποιήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο «Minnesota Satisfaction Questionnaire» (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου είναι ελεγµένη στον ελληνικό χώρο (Amarantidou, Mantis, & Koustelios, 2009; Koustelios, Kouli, & Theodorakis, 2003). Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει συνολικά 5 θέµατα. Ο ερωτώµενος κλήθηκε να απαντήσει για το πώς αισθάνεται για διάφορες πτυχές της δουλειάς του π.χ. τη σιγουριά της δουλειάς αυτής. Για κάθε θέµα χρησιµοποιήθηκε η πενταβάθµια κλίµακα Likert από το 1 (πολύ δυσαρεστηµένος) ως το 5 (πολύ ικανοποιηµένος). ιαδικασία Η µέθοδος του προσωπικά συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου επιλέχθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων. Αφού εξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας και ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις στη συνέχεια συµπληρώθηκαν τα ερωτηµατολόγια στους χώρους εργασίας µε την παρουσία των ερευνητών. όθηκε η διαβεβαίωση ότι τα δεδοµένα της έρευνας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της. Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίων ήταν περίπου λεπτά της ώρας. GF

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση των δεδοµένων (πίνακας 1) διαπιστώθηκε ότι για το προσωπικό των πολιτιστικών συλλόγων σηµαντικότεροι παράγοντες της επαγγελµατικής ικανοποίησης αναδείχθηκαν ο προϊστάµενος του (Μ.Ο. 4.1 Τ.Α..69) δηλαδή ο ρόλος του προϊστάµενου στη δηµιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και η εργασία τους αυτή καθαυτή (Μ.Ο. 4.1 Τ.Α..80). Στον αντίποδα η µικρότερη ικανοποίηση του προσωπικού προέρχεται από τις αποδοχές του (Μ.Ο. 2.3 Τ.Α..95). Μέτρια ικανοποιηµένο εµφανίζεται από τις προοπτικές εξέλιξης και την προαγωγή του (Μ.Ο. 3.0 Τ.Α..87). Άνω του µετρίου εµφανίζεται η ικανοποίηση του προσωπικού από τις εργασιακές του συνθήκες (Μ.Ο. 3.7 Τ.Α. 1.0) και από τον πολιτιστικό σύλλογο συνολικά (Μ.Ο. 3.6 Τ.Α..94). Όσον αφορά την ασφάλεια και σιγουριά που νιώθει το προσωπικό για την εργασία του, αυτή κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα (Μ.Ο. 3.1 Τ.Α..86). Η αξιοπιστία των 6 παραγόντων της επαγγελµατικής ικανοποίησης και της επαγγελµατικής ασφάλειας ελέγχθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή a του Cronbach (reliability analysis). Για τον παράγοντα «συνθήκες εργασίας» βρέθηκε ο συντελεστής Cronbach s α=.89, για τον παράγοντα «µισθός» Cronbach s α=.84, για την «προαγωγή» Cronbach s α=.66, για τη «φύση εργασίας» Cronbach s α=.74, για τον παράγοντα «συνολικά ο σύλλογος» Cronbach s α=.83 και για τον παράγοντα «προϊστάµενος» Cronbach s α=.83. Τέλος για τον παράγοντα «επαγγελµατική ασφάλεια» διαπιστώθηκε βαθµός αξιοπιστίας Cronbach s α=.82. Για να εξεταστεί η σχέση µεταξύ των παραγόντων της επαγγελµατικής ικανοποίησης του προσωπικού των πολιτιστικών συλλόγων και της επαγγελµατικής ασφάλειας υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) (πίνακας 1). Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ της επαγγελµατικής ασφάλειας και ορισµένων παραγόντων της επαγγελµατικής ικανοποίησης. Συγκεκριµένα η επαγγελµατική ασφάλεια συσχετίζεται θετικά µε το «µισθό» (.24), µε την «προαγωγή» (.51), µε τον «προϊστάµενο» (.29) και «συνολικά µε τον πολιτιστικό σύλλογο» (.30). Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές οπότε µπορούν να γενικευθούν για τους αντίστοιχους πληθυσµούς. Οι συσχετίσεις µε τις «συνθήκες εργασίας» και τη «φύση της εργασίας» είναι θετικές αλλά όχι στατιστικά σηµαντικές. GG

8 Πίνακας 1: Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις µεταξύ της επαγγελµατικής ασφάλειας και των παραγόντων της επαγγελµατικής ικανοποίησης M.O. T.A. Συσχετίσεις Συνθήκες εργασίας Μισθός Προαγωγή ** 1 4. Φύση εργασίας Συνολικά ο σύλλογος **.50**.47** Προϊστάµενος *.19.39**.51** 1 7. Επαγγελµατική ασφάλεια *.51**.12.30**.29** 1 * p<.05, **p<.01 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Κύριος σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της σχέσης µεταξύ της επαγγελµατικής ασφάλειας που νιώθει το προσωπικό των πολιτιστικών συλλόγων που περιλαµβάνουν δραστηριότητες µε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και των διαφόρων συνιστωσών που συνθέτουν την επαγγελµατική ικανοποίησή του. Αν και οι συσχετίσεις που προέκυψαν είναι χαµηλές έως µέτριες, ωστόσο από το αποτέλεσµα διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνεται η ικανοποίηση από το «µισθό», την «προαγωγή», τον «προϊστάµενο» και τον «σύλλογο» τόσο θα αυξάνεται και η αίσθηση επαγγελµατικής ασφάλειας του προσωπικού. Στον ελλαδικό χώρο ανάλογη στενή συσχέτιση µεταξύ των δυο εννοιών προέκυψε και στην έρευνα των Koustelios, Kouli και Theodorakis (2003) µε µια διαφοροποίηση στους παράγοντες «προϊστάµενος» και «φύση της εργασίας», η οποία µπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό δείγµα των ερευνών. Αντίθετα η έρευνα των Amarantidou, Mantis και Koustelios (2009) σε καθηγητές φυσικής αγωγής δεν παρουσίασε ανάλογες στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις µε εξαίρεση τον παράγοντα «προϊστάµενος». Αν και η δοµή των πολιτιστικών συλλόγων που ασχολούνται µε τον παραδοσιακό χορό στην Ελλάδα είναι απλή, ωστόσο φαίνεται ότι η δυνατότητα θετικής προοπτικής και οι ευκαιρίες εξέλιξης αυξάνουν την αίσθηση ασφάλειας του προσωπικού. Το γεγονός αυτό συνδυαζόµενο και µε την αύξηση των αποδοχών του αυξάνει ακόµη περισσότερο την αίσθηση ασφάλειας. Άλλωστε η αύξηση του µισθού του συχνά ερµηνεύεται ως αναγνώριση της αξίας και των GH

9 προσπαθειών του. Οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν τις σχέσεις µεταξύ των υφιστάµενων και των προϊστάµενων µελών του προσωπικού στους πολιτιστικούς συλλόγους δικαιολογούν τη θετική σχέση µεταξύ επαγγελµατικής ασφάλειας και ικανοποίησης από τον «προϊστάµενο». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, όπου ο ρόλος της κρατικής βοήθειας µειώνεται ολοένα, το ανθρώπινο κεφάλαιο κάθε πολιτιστικού συλλόγου αποτελεί έναν από τους λιγοστούς σηµαντικούς παράγοντες αυτόνοµης και υγιούς ανάπτυξής του. Για το λόγο αυτό, οι διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων που διαχειρίζονται το προσωπικό, καλό είναι να λαµβάνουν υπόψη τους την επαγγελµατική ασφάλεια ως έναν παράγοντα που αυξάνει την ικανοποίηση και βελτιώνει την απόδοσή του. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Adkins, C., Werbel, J. & Farh, J. (2001). A field study of job insecurity during a financial crisis. Group & Organization Management, 26 (4), Amarantidou, S., Mantis, K., & Koustelios, A. (2009). Relation of job security and job satisfaction among physical education teachers in Greece. International Journal of Physical Education, 1, Ameen, E. C., Jackson, W., Pasewark, J. & Strawier, J. (1995). Investigation of the antecedents and consequences of job insecurity on the turnover intentions of academic accountants. Issues in Accounting Education, 10, Αργυράκης, Π., Κουστέλιος, Α., ιγγελίδης, Ν. & Χρόνη, Σ. (2005). Σύγκρουση ρόλων, ασάφεια ρόλων και επαγγελµατική ικανοποίηση σε δείγµα εργαζοµένων στην ΟΕΟΑ «ΑΘΗΝΑ 2004». ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 2(1), 2-14 Ashford, S., Lee, C. & Bobko, P. (1989). Content, causes and consequences of job insecurity: a theory-based measure and substantive test. Academy of Management Journal, 32, Balzer, W. K., Smith, P.C., Kravitz, D. A., Lovell, S. E., Paul, K.B., Reilly, B.A., & Reilly, C. E. (1990). User's Manual for the Job Descriptive Index (JDI) and the Job in General (JIG) Scales. Bowling Green State University: Bowling Green, OH GI

10 Barnett, R. C., & Brennan, R.T. (1995). The Relationship between job experiences and psychological distress: A structural equation analysis. Journal of Organizational Behavior, 16 (3), Bedeian, A. G. & Armenakis, A. A. (1998). The cesspool syndrome: How dreck floats to the top of declining organizations. Academy of Management Executive, 12(1), Bohle, P., Quinlan, M, Mayhew, C., (2001). The health and safety effects of job insecurity: An evaluation of the evidence. Economic and labour relations review. 12 (1), Borg, I. & Elizur, D. (1992). Job insecurity: Correlates, moderators and measurement. International Journal of Manpower, 13(2), Chirumbolo, A., Hellgren, J. (2003). Individual and organizational consequences of job insecurity: A european study. Economic and Industrial Democracy, 24 (2), Γουλιµάρης,., Θεοδωράκης, Ν. & Κουστέλιος, Α. (2003). Επαγγελµατική ικανοποίηση των εργαζοµένων σε πολιτιστικούς οργανισµούς. Φυσική Αγωγή, Αθλητισµός, Υγεία, 14-15, Γουλιµάρης,. & Σερµπέζης, Β. (1998). Το στελεχιακό δυναµικό των φορέων παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα, Πρακτικά 12ου ιεθνούς Συνέδριου για την Έρευνα του Χορού. (σελ ). 1-5 Ιουλ. Αθήνα: ΟΛΤ. Davy, J., Kinicki, A. & Scheck, C. (1997). A test of job security's direct and mediated effects on withdrawal cognitions. Journal of Organizational Behavior, 18, Dawis, R. V. & Lofquist, L. H. (1984). A psychological theory of work adjustment: An individual-differences model and its applications. Minneapolis: University of Minnesota Press. Dekker, S. W. & Schaufeli, W. B. (1995). The effects of job insecurity on psychological health and withdrawal: A longitudinal study. Australian Psychologist, 30, ράκου, Α., Καµπίτσης, Χ., Χαραχούσου, Υ. & Γλυνιά, Ε. (2004). Επαγγελµατική ικανοποίηση των προπονητών ανασκόπηση βιβλιογραφίας. ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), 2-24 Ettner, S., Grzywacz, J., (2001). Workers' perceptions of how jobs affect health: A social ecological perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 6 (2), Ferrie, J., Shipley, M., Marmot, M., Stansfeld, S. & Smith, G. (1998). The health effects of major organizational change and job insecurity. Social Science and Medicine, 46, Filippou, F., Goulimaris, D., Baxevanos, S. & Genti, M. (2010). Adult attendance in Greek traditionall dancing classes, Exercise and Quality of Life, 2 (1), GJ

11 Filippou, F., Goulimaris, D., Mihaltsi, M. & Genti, M. (2010). Dance and cultural tourism: The effect of demographic characteristics on foreigners participation in traditional Greek dancing courses, Studies in Physical Culture and Tourism, 17 (1), Fried, Y., Slowik, L., Shperling, Z., Franz, C., Ben-David, H., Avital, N. & Yeverechyahu, U. (2003). The moderating effect of job security on the relation between role clarity and job performance: A longitudinal field study. Human Relations. 56 (7), Ζουρνατζή, Ε., Τσιγγίλης, Ν., Κουστέλιος, Α. & Πιντζοπούλου, Ε. (2006). Επαγγελµατική ικανοποίηση καθηγητών φυσικής αγωγής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(2), Greenhalgh, L. & Rosenblatt, Z. (1984). Job insecurity: Toward conceptual clarity. Academy of Management Review, 9, Greenhalgh, L. & Sutton, R.I. (1991) Organizational effectiveness and job insecurity. In J. Hartley, D. Jacobsen, B. Klandermans, & T. van Vuuren (Eds.), Job insecurity: Coping with jobs at risk, (pp ). London: Sage. Heaney, C., Israel, B. & House, J. (1994). Chronic job insecurity among automobile workers: effect on job satisfaction and health. Social Science and Medicine, 38, Islam, N. (2006). A relational study on organizational commitment, career satisfaction, job involvement, job security, and job satisfaction in the context of social investment bank limited. Unpublished Report, Bangladesh: Independent University. Ivancevich. J.M.. & Donnelly. J.H. (1968). Job satisfaction research: A manageable guide for practitioners. Personnel Journal Jacobson, D. & Hartley, J. (1991). Mapping the context. In J. Hartley, D. Jacobson, B. Klandermans & T. Van Vuuren, (Eds) Job Insecurity. Coping with jobs at risk, (pp. 1-23). London: Sage. Kinnunen, U., Mauno, S., Natti, J. & Happonen, M. (2000). Organizational antecedents and outcomes of job insecurity: a longitudinal study in three organizations in Finland. Journal of Organizational Behavior, 21, Kohler, L. (1988), Job satisfaction and corporate business managers: An organizational behaviour approach to sport management. Journal of Sport Management, 2, Koustelios, A. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. International Journal of Educational Management, 15, (7), Koustelios, A., Bagiatis, K. (1997). The employee satisfaction inventory (ESI): development GK

12 of a scale to measure satisfaction of Greek employees. Educational and Psychological measurement, 57, Koustelios, A., Kouli, O., & Theodorakis, N. (2003). Job security and job satisfaction among Greek fitness instructors. Perceptual & Motor Skills, 97, Koustelios, A., Kousteliou, O. (1998). Relations among measures of job satisfaction, role conflict and role ambiguity for a sample of Greek teachers. Psychological Reports, 82, Koustelios, A., Theodorakis, N. & Goulimaris, D. (2004). Role ambiguity, role conflict and job satisfaction among physical education teachers in Greece. International Journal of Education Management, 18, 2, Lambert, S.J. (1991). The combined effects of job and family characteristics on job satisfaction, job involvement, and intrinsic motivation of men and women workers. Journal of Organizational Behavior, 12 (4), Lease, S. (1998). Annual review, : work attitudes and outcome. Journal of Vocational Behavior, 53, Linz, S. & Semykina, A. (2008).How do workers fare during transition? Perceptions of job insecurity among Russian workers, Labour Economics, 15 (3), Locke. E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunette (Ed.).Handbook of industrial and organizational psychology. (pp ). Chicago:Rand McNally. Mitchell, T. R. & Larson, J. R. (1987). People in Organizations. McGraw-Hill, New York. Rokka, S., Kouli, Ο., Mavridis, G. & Kosta, G. (2009). Job satisfaction among dance aerobic instructors. The Cyprus Journal of Sciences, 7, Rosenblatt, Z. & Ruvio, A. (1996). A test of a multidimensional model of job insecurity: the case of Israeli teachers. Journal of Organizational Behavior, 17, Σαλονικίδης, Κ., ράκου, Α. & Κουκουρής, Κ. (2007). Η επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της προϋπηρεσίας στην επαγγελµατική ικανοποίηση των προπονητών/ριών Αντισφαίρισης. ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 4(1), Weiss, D., Davis, R., England, G., & Lofquist, L. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. Minnesota: University of Minnesota. Yousef, D. (1998). Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment. International Journal of Manpower, 19, GL

13 JOB SECURITY AND JOB SATISFACTION. THE CASE OF GREEK TRADITIONAL DANCES Abstract The rising participation, mainly by adults in Greek traditional dances activities which cultural associations offer, has driven to the creation of a new job market for a great number of executives. The aim of the study was to research the correlation between job security and job satisfaction that feels the personnel of cultural associations which include activities with Greek traditional dances. The sample constituted 99 members of non profit cultural associations. The evaluations took place with the use of the questionnaires Employee Satisfaction Inventory of Koustelios and Bagiatis(1997) and Minnesota Satisfaction Questionnaire of Weiss, Dawis, England and Lofquist, (1967). The correlation analysis showed that there is a positive correlation between job security and some factors of job satisfaction. More specifically, job security has a positive correlation with pay (p<.05), promotion (p<.01), supervisor (p<.01) and with cultural association in total (p<.01). Using the organizational theories in new areas and cognitive issues like Greek traditional dance, arises that the managers of cultural associations should take under consideration job security as a factor that could promote job satisfaction and better outcome of the personnel. Key words: job security, job satisfaction, Greek dance, cultural associations. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γουλιµάρης ηµήτρης Τ.Ε.Φ.Α.Α., ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πανεπιστηµιούπολη, Κοµοτηνή Τηλ: & HC

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(2), 18-28 Διοίκησης Αθλητισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ελένη Ζουρνατζή, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κουστέλιος

Αθανάσιος Κουστέλιος Αθανάσιος Κουστέλιος Είδος Αριθμός Βιβλία 2 Κεφάλαια σε βιβλία 4 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 88 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ 1. Priporas, C., Vasiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A., Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments. Journal

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 8 (1), 10 18 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 10-18 Released: September 30, 2011

τόμος 8 (1), 10 18 Δημοσιεύτηκε: Σεπτέμβριος 30, 2011 Greek Society of Sport Management Volume 8 (1), 10-18 Released: September 30, 2011 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής e-journal Sport & Recreation Management 2011 Volume 8 (1), 10-18 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 8 (1), 10

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση (Blind Review Process) 1) Marketing Orientation and Company Performance: A Comparative Study of Industrial vs. Consumer Goods Companies, Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Προπονητών - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Προπονητών - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, 1(2), 2-24 Επαγγελµατική Ικανοποίηση των Προπονητών - Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Αµαλία ράκου, Χρήστος Καµπίτσης, Υβόννη

Διαβάστε περισσότερα

spyrdim-@sch.gr dimpap@teikav.edu.gr

spyrdim-@sch.gr dimpap@teikav.edu.gr Ψυχολογική Εξουσιοδότηση και συνολική επαγγελµατική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών της ελληνικής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κατά ηµητριάδης Σ. Σπυρίδων 1 spyrdim-@sch.gr Παπαδόπουλος K. ηµήτριος 2 dimpap@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης

Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(1), 18-35 Διοίκησης Αθλητισμού Η Επίδραση του Φύλου, της Ηλικίας και της Προϋπηρεσίας στην Επαγγελματική Ικανοποίηση των Προπονητών / ριών Αντισφαίρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Motivation and Job Satisfaction among Greek Bank Employees

Motivation and Job Satisfaction among Greek Bank Employees Motivation and Job Satisfaction among Greek Bank Employees Belias D. Department of Physical Education & Sport Science University Of Thessaly dbelias@pe.uth.gr Koustelios A. Department of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(2), 20-33 ιοίκησης Αθλητισµού ιαφορές στα Επίπεδα Επαγγελµατικής Εξουθένωσης, Ασάφειας Ρόλων και Σύγκρουσης Ρόλων, σε Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Model G.S.R. Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων

Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων Η σημασία της επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικής ικανοποίησης στην απόδοση των εργαζομένων Δρ. Αναστασίου Σοφία Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας anastasiou@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. του ΕΠΓΟΥ (Ι) ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΑ/Β2

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. του ΕΠΓΟΥ (Ι) ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΑ/Β2 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΚΙΝΗΤΡΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. του ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΓΟΥ (Ι) ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΓΕΑ/Β2 Το παρακάτω αποτελεί κομμάτι από την μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΤΡΟΠΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΤΡΟΠΟΥ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΥΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ «ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ, ΤΡΩΤΕ ΥΓΙΕΙΝΑ»/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑ WHP NUTRITION PROGRAMME

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών

«Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 199-204 «Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών Α. Δραμαλίδης 1, Α. Καράκος 2 1 Λέκτορας Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 31 43 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013

Ελληνικό Περιοδικό. τόμος 10 (1), 31 43 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος 30, 2013. Released: July 30, 2013 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic-Journal Sport & Recreation Management 2013 Volume 10 (1), 31-43 Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη E-mail: hspathis@econ.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα