ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. <<Γεκηνπξγία παηρληδηνύ κε ηε Unity>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. <<Γεκηνπξγία παηρληδηνύ κε ηε Unity>>"

Transcript

1 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ <<Γεκηνπξγία παηρληδηνύ κε ηε Unity>> Σνπ θνηηεηή Πνηνπξίδε Ισάλλε Αξ. Μεηξώνπ: Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ράπηεο Παζράιεο Θεζζαινλίθε από 56

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη βηληενπαηρληδηώλ. Η πηπρηαθή απηή εζηηάδεη ζηα Independent Video Games, πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη σο Indie Games. Σα Indie Games είλαη βηληενπαηρλίδηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από άηνκα ή κηθξέο νκάδεο ρσξίο λα έρνπλ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε από θάπνηνλ εθδόηε βηληενπαηρληδηώλ. πρλά εζηηάδνπλ ζηελ θαηλνηνκία θαη βαζίδνληαη ζηελ ςεθηαθή δηαλνκή. Σν Indie Gaming έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη δεκνθηιέο από ην 2000 θαη έπεηηα, θπξίσο ιόγσ ησλ λέσλ κεζόδσλ δηαλνκήο κέζσ Internet θαη ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο. θνπόο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο Indie Game κε ηε ρξήζε ηνπ Unity ζαλ εξγαιείν αλάπηπμεο. ηηο επόκελεο ζειίδεο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ε αλάπηπμε ελόο FPS (First Person Shooter) Indie Horror Game από ην κεδέλ θαη ζα αληηκεησπηζηνύλ δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ελόο ηέηνηνπ παηρληδηνύ. 2 από 56

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Πνηνο ζα είλαη ν ζθνπόο ηνπ παηρληδηνύ; Πνηα κεραλή γξαθηθώλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί; Πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε ή όρη; Θέηνληαη πνιιά εξσηήκαηα όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα μεθηλήζεη ηελ δεκηνπξγία ελόο βηληενπαηρληδηνύ θαη ην ηειηθό παηρλίδη εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηηο απαληήζεηο. Η δηαδηθαζία ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ παηρληδηνύ όκσο ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη παξόκνηα. Όπσο θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ, έηζη θαη ζηελ δεκηνπξγία ελόο παηρληδηνύ είλαη θαιό λα μεθηλήζεη θαλείο κε ην πεξηβάιινλ. Ξεθηλάεη κε ηελ δεκηνπξγία γεληθώλ θαη άρξσκσλ 3D ζρεκάησλ ηα νπνία ζηγά ζηγά παίξλνπλ κνξθή, ρξώκα θαη πθή θαη ζπκπιεξώλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηνλ εηθνληθό θόζκν. Έπεηηα, αθνύ νινθιεξσζεί ην πεξηβάιινλ κπαίλεη ν θαηάιιεινο θωηηζκόο θαη αξρίδεη λα ηνπνζεηείηαη ε δωή πάλσ ζηνλ θόζκν. Η δσή ζε έλα παηρλίδη επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηθνξά, κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κε άιια αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θόζκν θαη θακηά θνξά κπνξεί λα αληηδξάζνπλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά άιισλ αληηθεηκέλσλ. Σέινο, αθνύ ηνπνζεηεζνύλ όια ζηελ ζέζε ηνπο θαη ην απνηέιεζκα είλαη θαιό δελ κέλεη ηίπνηα άιιν από ην λα παίμνπκε. Βέβαηα ε αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνύ δελ ζηακαηάεη εθεί θαζώο παίδνληαο, ειέγρεηαη ην παηρλίδη θαη έξρνληαη λέεο ηδέεο γηα επέθηαζε ή βειηίωζε ηνπ. 3 από 56

4 ABSTRACT What is the purpose of the game? Which game engine is going to be used? Is it intended for commercial use or not? Questions like these must concern new game developers and the final game considerably depends on the answers. The design and implementation process of the game though are similar in most cases. As in the creation of our world, so in game development it is considered good start to begin with the environment. It begins with the creation of general and colorless 3D shapes which slowly passes form, color and texture and complete the details in the game s virtual world. Then, after completing the environment and the appropriate lighting has been added, life is placed upon the world. In-game life can be achieved by placing objects with certain behavior, which can interact with other objects in the world and can sometimes react to other objects behavior. Finally, after everything is placed in position and the result is good in the eye, there s nothing left other than to play. The development of the game though does not stop there. While playing, the game is being tested for further expansion or improvement. 4 από 56

5 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία µε ζέµα «Γεκηνπξγία παηρληδηνύ κε ηε Unity», πξαγµαηνπνηήζεθε, ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ηµήµαηνο Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύµαηνο Θεζζαινλίθεο. ην ζεµείν απηό αηζζάλνµαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο θαη ζεξµέο επραξηζηίεο µνπ ζε όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Θα ήζεια λα επραξηζηίζσ όινπο απηνύο πνπ κνηξάδνληαη ηηο γλώζεηο ηνπο πάλσ ζε θάπνηα πξάγκαηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πάλσ ζην SketchUp, ζην Unity θαη ζηε Javascript, κέζσ βίληεν ζην YouTube ή ζε δηάθνξα Forums, ρσξίο λα έρνπλ θαλέλα όθεινο, γηα ηελ πνιύηηµε βνήζεηα ηνπο ζρεηηθά µε ην πιηθό αιιά θαη µε ηελ δηεπζέηεζε ηεο πηπρηαθήο µνπ εξγαζίαο θαη ζπλέβαιαλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηόρνπ µνπ, ηελ νινθιήξσζε ηεο. 5 από 56

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 4 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... 5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ... 6 Δπξεηήξην εηθόλσλ... 7 ΔΙΑΓΧΓΗ... 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΙΓΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ...11 ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΜΗΥΑΝΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ...13 ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΠΙΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ UNITY...15 ΔΙΑΓΧΓΗ UNITY (ΜΗΥΑΝΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ) ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ UNITY CROSS PLATFORM ΜΗΥΑΝΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ UNITY TECHNOLOGIES ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΑΝΔΠΣΤΓΜΔΝΑ ΜΔ ΣΗ UNITY D - Γηζδηάζηαηα παηρλίδηα D - Σξηζδηάζηαηα Παηρλίδηα ΚΔΦΑΛΑΙΟ MONODEVELOP...21 ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ...23 ΔΙΑΓΧΓΗ ΥΡΗΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ από 56

7 ΔΙΑΓΧΓΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ PROJECT ΣΗΝ UNITY ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ FLASHLIGHT ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙ ΠΟΡΣΔ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΛΛΟΓΗ ΔΛΙΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΑΙΚΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΠΑΛΟΤ ΠΡΟΘΗΚΗ ΗΥΟΤ - ΠΑΣΗΜΑΙΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΜΔΝΟΤ ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ...55 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...56 Δπξεηήξην εηθόλωλ Δηθόλα 1 "Video Games"... 9 Δηθόλα 2 "Pinball"...10 Δηθόλα 3 "Doom, έλα από ηα πξσηνπνξεηαθά παηρλίδηα ηνπ είδνπο"...11 Δηθόλα 4 "Atari 2600"...13 Δηθόλα 5 "Lineage II"...14 Δηθόλα 6 "Σν ινγόηππν ηεο Unity"...15 Δηθόλα 7 "Σν ινγόηππν ηεο PhysX (Nvidia)"...16 Δηθόλα 8 "Flappy Bird"...18 Δηθόλα 9 "Temple Run"...18 Δηθόλα 10 "GooBall"...19 Δηθόλα 11 "Twelve a Dozen"...20 Δηθόλα 12 "Tetris Ultimate"...20 Δηθόλα 13 "Wasteland 2"...21 Δηθόλα 14 "Superhot"...21 Δηθόλα 15 "MonoDevelop"...22 Δηθόλα 16 "Google SketchUp"...24 Δηθόλα 17 "Μηα ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγεί ηπραίνπο ράξηεο"...25 Δηθόλα 18 "Ο ράξηεο ηνπ παηρληδηνύ"...26 Δηθόλα 19 "Δηζαγσγή ηεο εηθόλαο ηνπ ράξηε ζην SketchUp"...26 Δηθόλα 20 "Παηηηνύξα κε ηα εξγαιεία Line θαη Rectangle"...26 Δηθόλα 21 "Υξήζε εξγαιείνπ Push/Pull"...27 Δηθόλα 22 "Υξήζε Δξγαιείνπ Push/Pull"...27 Δηθόλα 23 "Gametextures.com"...28 Δηθόλα 24 "Πξνζζήθε πιηθώλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ παηρληδηνύ"...28 Δηθόλα 25 "Γεκηνπξγία πόξηαο ζην SketchUp" από 56

8 Δηθόλα 26 "Σνπνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο πόξηαο ζε δηάθνξα ζεκεία"...29 Δηθόλα 27 "Σνπνζέηεζε Decals ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε"...30 Δηθόλα 28 "Σνπνζέηεζε Decals ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε"...30 Δηθόλα 29 "Σνπνζέηεζε Decals ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε"...30 Δηθόλα 30 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέισλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ"...31 Δηθόλα 31 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέισλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ"...32 Δηθόλα 32 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέισλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ"...32 Δηθόλα 33 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέισλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ"...33 Δηθόλα 34 "Οη ζειίδεο πνπ ζα ζπιιέγεη ν παίθηεο ζρεδηάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Photoshop"...33 Δηθόλα 35 "Σνπνζέηεζε ζειίδσλ ζε δηάθνξα θξπθά ζεκεία"...34 Δηθόλα 36 "Δμαγσγή ηνπ κνληέινπ ζε κνξθή.fbx"...34 Δηθόλα 37 "Γεκηνπξγία λένπ project ζηε Unity"...35 Δηθόλα 38 "Δηζαγσγή ηνπ κνληέινπ ζηε Unity"...36 Δηθόλα 39 "Δηζαγσγή ηνπ First Person Controller ζην Scene"...36 Δηθόλα 40 "Δηζαγσγή ελόο Light GameObject ζην Scene"...37 Δηθόλα 41 "Η εηζαγσγή ρεξηώλ θαη θαθνύ ζην παηρλίδη"...38 Δηθόλα 42 "Δπεμεξγαζία παξακέηξσλ ηνπ GameObject ηεο πόξηαο"...39 Δηθόλα 43 "Σνπνζέηεζε Sphere Collider ζε θάζε ζπιιέμηκε ζειίδα"...43 Δηθόλα 44 "Total Horror asset από ηελ Arteria3D"...47 Δηθόλα 45 "Η απόζηαζε έρεη κεησζεί θαη ν αληίπαινο καο θνηηάεη"...50 Δηθόλα 46 Κεληξηθό Μελνύ"...54 Δηθόλα 47 "Γηάθνξνη ήξσεο αγαπεκέλσλ παηρληδηώλ" από 56

9 ΔΙΑΓΧΓΗ Αλ ζέιεη θάπνηνο λα αλαπηύμεη θαη λα πξνσζήζεη ην δηθό ηνπ παηρλίδη έμσ ζηνλ θόζκν, ππάξρνπλ κεξηθά πνιύ ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηάζεη πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζε απηό ην ηαμίδη. Τπάξρνπλ πνιιέο δσξεάλ κεραλέο παηρληδηνύ πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη θαλείο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ παηρλίδη, αιιά ην εξώηεκα είλαη πνηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη; Βηληενπαηρλίδη είλαη θάζε κνξθή ειεθηξνληθνύ παηρληδηνύ, κε ην νπνίν κπνξεί θάζε άλζξσπνο λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε κηα <<δηεπαθή ρξήζηε>> θαη λα δηαζθεδάζεη/ςπραγσγεζεί κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο όπσο ε ηειεόξαζε ή ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο. Ο όξνο <<βηληενπαηρλίδη>> (Δηθόλα 1), καο παξαπέκπεη ζε θάζε ειεθηξνληθή ζπζθεπή ε νπνία δύλαηαη λα αλαπαξαζηήζεη δηζδηάζηαηα ή ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά. Δηθόλα 1 "Video Games" Λίγα ρξόληα αξγόηεξα κεηά ηελ άθημε ησλ ηειενξάζεσλ ζηε δσή καο, ηα βηληενπαηρλίδηα έθαλαλ ηελ πξώηε ηνπο εκθάληζε ζε θνλζόιεο θνξεηέο θαη κε, "pinballs" θαη ππνινγηζηέο, θάπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40. Δπηζήκσο όκσο ηα πξώηα παηρλίδηα πνπ εκθαλίζηεθαλ, ήηαλ ηα "pinball" ή "flipper" (Δηθόλα 2) γύξσ ζην '70 θαη αξγόηεξα ηα ππόινηπα ζε ππνινγηζηέο θαη θνλζόιεο. ηηο κέξεο καο πιένλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ζηα θηλεηά καο ηειέθσλα. 9 από 56

10 Δηθόλα 2 "Pinball" Από ηελ πξώηε θηόιαο επίζεκε εκθάληζε ησλ βηληενπαηρληδηώλ, ηα πξσηεία θξαηνύζαλ θπξίσο ηαπσληθέο εηαηξείεο όπσο ε Sony θαη ε Nintendo. Γηα ηελ αλάπηπμε ελόο παηρληδηνύ, θάζε εηαηξεία θάλεη ρξήζε κηαο κεραλήο δεκηνπξγίαο - παξαγσγήο βηληενπαηρληδηώλ. Μηα κεραλή παηρληδηνύ είλαη ζηελ νπζία έλα ζύζηεκα ινγηζκηθνύ ζρεδηαζκέλν λα δνπιεύεη είηε ζε θνλζόιεο, είηε ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, όπσο Microsoft Windows, Linux θαη Mac OS X. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα θπθινθόξεζαλ πνιιέο ηζρπξέο κεραλέο παηρληδηνύ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο επίδνμνπο αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην παηρλίδη είραλ πάληα ζην κπαιό ηνπο. Οη πην δεκνθηιείο κεραλέο παηρληδηνύ είλαη νη Unity, Unreal Engine 4 θαη CryEngine. Καη νη ηξεηο είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξέο κεραλέο παηρληδηνύ θαη θάζε κηα έρεη ηα ζεηηθά ηεο. Γηα λα πξνζδηνξηζηεί πνηα ιεηηνπξγεί θαιύηεξα γηα ην έξγν θάπνηνπ, ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί ηη είδνπο παηρλίδη ζα θηηάμεη. Δίλαη έλα First Person Shooter (FPS); Έλα Mobile Game; Πξόθεηηαη λα είλαη 2D ή 3D; 10 από 56

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΓΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΔΙΑΓΧΓΗ ηελ πηπρηαθή απηή έρεη επηιερζεί λα αλαπηπρζεί έλα FPS Indie Horror Game ρξεζηκνπνηώληαο ην Unity ζαλ εξγαιείν αλάπηπμεο. Σν First Person Shooter (FPS) είλαη έλα είδνο ηξηζδηάζηαηνπ βηληενπαηρληδηνύ πνπ επηθεληξώλεηαη ζηελ πξννπηηθή πξώηνπ πξνζώπνπ. Ο παίθηεο βηώλεη ηε δξάζε κέζα από ηα κάηηα ηνπ πξσηαγσληζηή, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηνπ αληαγσληζηή. Γελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηα παηρλίδηα ηξίηνπ πξνζώπνπ, ζηα νπνία ν παίθηεο κπνξεί λα δεη (ζπλήζσο από πίζσ) ην ραξαθηήξα πνπ ειέγρεη. Σν θύξην ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη ε κάρε, πνπ αθνξνύλ θπξίσο ηα ππξνβόια όπια. πρλά εζηηάδνπλ ηε δξάζε ηνπ παηρληδηνύ, κε γξήγνξν ξπζκό θαη αηκαηεξή αληαιιαγή ππξώλ. Χζηόζν θάπνηα δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ αθήγεζε, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε ινγηθή πάδι, όπσο ην παηρλίδη απηήο ηεο εξγαζίαο. Δηθόλα 3 "Doom, έλα από ηα πξωηνπνξεηαθά παηρλίδηα ηνπ είδνπο" Δπεηδή ιακβάλνπλ ρώξα ζε έλα 3D πεξηβάιινλ, απηά ηα παηρλίδηα έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θάπσο πην ξεαιηζηηθά από ηα ππόινηπα είδε παηρληδηώλ θαη λα έρνπλ πην αθξηβή αλαπαξαζηάζεηο ηεο βαξύηεηαο, ηνπ θσηηζκνύ, ηνπ ήρνπ θαη ησλ ζπγθξνύζεσλ (collisions). Σα βηληενπαηρλίδηα πνπ παίδνληαη ζε πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ειέγρνληαη ζπλδπάδνληαο ην πιεθηξνιόγην θαη ην πνληίθη. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο ειέγρνπ ηνπ FPS παηρληδηνύ είλαη 11 από 56

12 δεκνθηιέζηεξνο από εθείλνλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη θνλζόιεο, δειαδή αλαινγηθνύο κνρινύο, ιόγσ επθνιίαο ρεηξηζκνύ. Δίλαη ζπλεζηζκέλν λα εκθαλίδνληαη ηα ρέξηα ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηα όπια ζηελ θύξηα πξνβνιή, ε πγεία, ηα ππξνκαρηθά, ε ηνπνζεζία θαη δηάθνξεο ιεπηνκέξεηεο ςειά ζηελ νζόλε. Δπίζεο, είλαη δπλαηόλ λα θαίλεηαη θαη έλαο ράξηεο ηεο γύξσ πεξηνρήο. Σα First-person Shooter κπνξεί λα απνηεινύληαη από δηάθνξα δνκηθά επίπεδα ή λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερληθή ηεο ζπλερνύο αθήγεζεο ζηελ νπνία ην παηρλίδη δελ εγθαηαιείπεη πνηέ ηελ πξννπηηθή πξώηνπ πξνζώπνπ. Άιια πάιη δηαζέηνπλ κεγάια πεξηβάιινληα sandbox, ηα νπνία δελ είλαη ρσξηζκέλα ζε επίπεδα αιιά κπνξνύλ λα εμεξεπλεζνύλ ειεύζεξα. Σέινο, νη πξσηαγσληζηέο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κε ην πεξηβάιινλ ζε δηάθνξνπο βαζκνύο. Από ηα βαζηθά, όπσο ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν κηαο πόξηαο ή ε ζπιινγή αληηθεηκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ παξνύζα εξγαζία θαη ζα αλαιπζνύλ αξγόηεξα, κέρξη θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πάδι πνπ βαζίδνληαη ζε κηα πνηθηιία από δηαδξαζηηθά αληηθείκελα. 12 από 56

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΗΥΑΝΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΔΙΑΓΧΓΗ Μηα κεραλή παηρληδηνύ είλαη έλα ζύζηεκα ινγηζκηθνύ ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε βηληενπαηρληδηώλ. Τπάξρνπλ πνιιέο κεραλέο παηρληδηώλ νη νπνίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα δνπιεύνπλ ζε θνλζόιεο βηληενπαηρληδηώλ θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα επηηξαπέδησλ ππνινγηζηώλ όπσο ηα Microsoft Windows, ην Linux θαη ην Mac OS X. Η θεληξηθή ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ παξέρεηαη ηππηθά από κηα κεραλή παηρληδηνύ πεξηιακβάλεη κηα κεραλή θσηναπόδνζεο (renderer) γηα 2D ή 3D γξαθηθά, κηα κεραλή θπζηθήο ή εληνπηζκνύ ζπγθξνύζεσλ (collision detection, θαζώο θαη collision response), ήρν, scripting, animation, ηερλεηή λνεκνζύλε, δηθηύσζε, streaming, δηαρείξηζε κλήκεο, λήκαηα (threading), ππνζηήξημε ηνπηθνπνίεζεο θαη έλα γξάθν ζθελήο (scene gragh). Η δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο παηρληδηνύ ζπρλά νηθνλνκηθνπνηείηαη κε ην όηη ζε κεγάιν κέξνο ε ίδηα κεραλή παηρληδηνύ επαλαρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζνύλ δηαθνξεηηθά παηρλίδηα. Πξηλ από ηηο κεραλέο παηρληδηώλ, ηα παηρλίδηα ηππηθά γξαθόληνπζαλ σο κνλαδηθέο νληόηεηεο. Έλα παηρλίδη γηα ην Atari 2600 (Δηθόλα 4), γηα παξάδεηγκα, έπξεπε λα ζρεδηαζηεί από ην κεδέλ γηα λα θάλεη βέιηηζηε ρξήζε ηνπ πιηθνύ εκθάληζεο. Δηθόλα 4 "Atari 2600" Ο όξνο κεραλή παηρληδηνύ ήξζε ζηελ επηθάλεηα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, εηδηθά κε 3D παηρλίδηα όπσο ηα παηρλίδηα βνιώλ πξώηνπ πξνζώπνπ (FPS). Η δεκνηηθόηεηα ησλ παηρληδηώλ Doom & Quake αλάγθαζε θαηλνύξηνπο Developers αληί λα δνπιέςνπλ από κεδεληθή βάζε λα πάξνπλ ηελ άδεηα από ηνλ ιεηηνπξγηθό 13 από 56

14 θώδηθα ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ζρεδίαζαλ ηα δηθά ηνπο γξαθηθά, ραξαθηήξεο, όπια θαη επίπεδα ην πεξηερόκελν ηνπ παηρληδηνύ ή ηα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνύ, βαζηθέο έλλνηεο όκσο όπσο ν έιεγρνο ζύγθξνπζεο θαη νη νληόηεηεο ηνπ παηρληδηνύ δελ ζήκαηλε όηη νη δελ κπνξνύζαλ λα κεγαιώζνπλ θαη λα εηδηθεπηνύλ. Οη κνληέξλεο κεραλέο παηρληδηώλ είλαη κεξηθέο από ηηο πην πνιύπινθεο εθαξκνγέο γηα γξάςηκν θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη σο ηειεηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνύλ γηα λα εγγπώληαη κηα αθξηβώο ειεγρόκελε εκπεηξία ρξήζηε. Η ζπλερήο εμέιημε ησλ κεραλώλ παηρληδηώλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξό δηαρσξηζκό αλάκεζα ζην rendering, ην scripting, ηελ ηέρλε θαη ην ζρεδηαζκό επηπέδσλ. Σπραίλεη όκσο, κηα ηππηθή νκάδα αλάπηπμεο παηρληδηνύ λα έρεη πνιιέο θνξέο πεξηζζόηεξνπο θαιιηηέρλεο απ όηη πξνγξακκαηηζηέο. ΔΠΙΛΟΓΟ Σα παηρλίδηα FPS παξακέλνπλ νη θπξίαξρνη ρξήζηεο κεραλώλ παηρληδηώλ ηξίησλ κεξώλ, αιιά ηώξα επίζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζε άιια είδε. Γηα παξάδεηγκα ην RPG The Elder Scrolls IIIL Morrowind θαη ην MMORPG Dark Age of Camelot βαζίδνληαη ζηελ κεραλή Gamebryo, θαη ην MMORPG Lineage II (Δηθόλα 5) βαζίδεηαη ζηελ Unreal Engine. Δηθόλα 5 "Lineage II" 14 από 56

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 UNITY ΔΙΑΓΧΓΗ Η Unity (Δηθόλα 4) είλαη κηα από ηηο πην γλσζηέο κεραλέο θαηαζθεπήο βηληενπαηρληδηώλ ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο (cross-platform) θαη απνηειεί δεκηνπξγία ηεο εηαηξείαο Unity Technologies. Δηθόλα 6 "Σν ινγόηππν ηεο Unity" UNITY (ΜΗΥΑΝΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ) H Unity πεξηιακβάλεη κηα κεραλή θαηαζθεπήο βηληενπαηρληδηώλ θαη έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (Integrated Development Environment - IDE). Υξεζηκνπνηείηαη ζην ζύλνιό ηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη θπθινθνξία βηληενπαηρληδηώλ ζε ηζηόηνπνπο, θνξεηνύο θαη κε - ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, θνλζόιεο όπσο Playstation, Xbox, θαζώο θαη γηα Smartphones. Αξρηθά ε Unity θπθινθόξεζε γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Mac παξάιιεια κε ηελ εκθάληζή ηεο ζην Worldwide Developers Conference, κε ηελ Apple σο δηνξγαλώηξηα θαη κεηέπεηηα ζηόρεπζε ηελ επέθηαζή ηεο ζε παξαπάλσ από δεθαπέληε πιαηθόξκεο. Φπζηθά είλαη αμηνζεκείσηε ε δπλαηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε κεραλή ζηνλ εθάζηνηε Developer λα δεκνζηεύζεη ην παηρλίδη ηνπ ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο πιαηθόξκα επηζπκεί ν ίδηνο. 15 από 56

16 ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗ UNITY H Unity πεξηιακβάλεη έλα δηαθνκηζηή (server) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δηαθόξσλ αξρείσλ, θαζώο θαη ηε κεραλή πξνζνκνίσζεο θπζηθήο PhysX ηεο Nvidia (Δηθόλα 5). Γηα ηελ θαιύηεξε ρξήζε ησλ γξαθηθώλ ζηα παηρλίδηα ηεο, απαηηεί ηελ ύπαξμε Direct3D γηα Windows θαη Xbox, OpenGL γηα Mac OS, Linux, Android θαη ios. Δηθόλα 7 "Σν ινγόηππν ηεο PhysX (Nvidia)" H Unity παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζπκπίεζεο θαη αιιαγήο ηεο αλάιπζεο αξρείσλ, εηθόλσλ θαη γξαθηθώλ γεληθόηεξα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε πιαηθόξκαο. Η κεραλή ηεο είλαη θηηαγκέλε κε Mono πνπ απνηειεί ηελ εθαξκνγή αλνηρηνύ θώδηθα ηεο Net Framework. Ο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην παηρλίδη ηνπ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, C#, Javascript θαη Boo. CROSS PLATFORM ΜΗΥΑΝΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ O όξνο Cross - platform δειώλεη πσο ε Unity κπνξεί θαη θπθινθνξεί ηα παηρλίδηα πνπ παξάγνληαη κε απηή, ζε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθνύ είδνπο κεηαμύ ηνπο θνλζόιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πιαηθόξκεο πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηελ Unity είλαη νη εμήο: BlackBerry 10 Windows, Windows Phone 8 ios, ios X Android Linux Adobe Flash Playstation 3, 4, Vita Xbox 360, One 16 από 56

17 Wii, Wii U Ιζηόηνπνπο θαη <<Facebook>> (κε απαξαίηεηε εγθαηάζηαζε ηνπ Unity Web Player). Η Unity ηέινο, απνηειεί ην πξνθαζνξηζκέλν πιένλ ινγηζκηθό παθέην (Software Development Kit - SDK) γηα ηελ θνλζόια Wii U ηεο Nintendo. Μαδί παξέρεηαη κηα ειεύζεξε άδεηα γηα θάζε πξνγξακκαηηζηή παηρληδηώλ ηεο θνλζόιαο Wii U από ηελ ίδηα ηελ Nintendo. UNITY TECHNOLOGIES H εηαηξεία Unity Technologies είλαη ν δεκηνπξγόο ηεο Unity. Ιδξύζεθε ην 2004 από ηνπο David Helgason, Nicholas Francis θαη Joachim Ante ζηελ Κνπεγράγε, Γαλία. Οη ηξεηο ηνπο αλαγλώξηζαλ ηελ αμία ησλ κεραλώλ θαηαζθεπήο παηρληδηώλ θαζώο θαη ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμήο ηνπο θαη απνθάζηζαλ έηζη, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κεραλή ε νπνία λα είλαη θαη θζελή θαη πξνζηηή γεληθά ζην θνηλό ησλ πξνγξακκαηηζηώλ. Η επηηπρία ηεο κεραλήο ηνπο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηεξίδεη ηνπο αλεμάξηεηνπο Developers ζε όιν ηνλ θόζκν, νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθηά ηνπο κεραλή παηρληδηώλ, είηε λα απνθηήζνπλ άδεηεο από άιιεο κεραλέο γηα λα εθκεηαιιεπηνύλ πιήξσο δηάθνξεο δπλαηόηεηεο. Ο ζθνπόο ηεο Unity Technologies είλαη κηα Γεκνθξαηηθή Αλάπηπμε Βηληενπαηρληδηώλ θαη ε θαηαζθεπή δηζδηάζηαησλ (2D) θαη ηξηζδηάζηαησλ (3D) γξαθηθώλ λα είλαη πξνζηηή ζε όζν δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο αλά ηνλ θόζκν γεληθόηεξα. Η Unity Technologies βγήθε ζηελ επηθάλεηα θπξίσο κε ηελ άθημε ησλ iphone ηεο Apple ζηελ αγνξά, ην 2009, θαζώο ε κεραλή ηνπο ήηαλ από ηηο πξώηεο πνπ παξείραλ πιήξε ππνζηήξημε ζηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα ηεο Apple. ύκθσλα κε κηα έξεπλα πξνγξακκαηηζηώλ, ε Unity απνηειεί ην εξγαιείν αλάπηπμεο παηρληδηώλ γηα πάλσ από ην πελήληα ηνηο εθαηό ησλ πξνγξακκαηηζηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δεκηνπξγία παηρληδηώλ γηα θηλεηά ηειέθσλα, κε ρηιηάδεο παηρλίδηα λα θπθινθνξνύλ ζήκεξα γηα ζπζθεπέο Android θαη ios όπσο ηα Flappy Bird (Δηθόλα 8) θαη Temple Run (Δηθόλα 9) πνπ είλαη από ηα πην γλσζηά. 17 από 56

18 Δηθόλα 8 "Flappy Bird" Δηθόλα 9 "Temple Run" Σν 2009 ε εηαηξεία παξαρώξεζε ζην πξνγξακκαηηζηηθό θνηλό κηα δσξεάλ έθδνζε ηεο Unity, κε απνηέιεζκα ν αξηζκόο ησλ developers λα απμάλεηαη ξαγδαία, ώζπνπ λα γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία ηέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνγξακκαηηζκώλ ηεο λα θηάλεη ηα δύν εθαηνκκύξηα, από ηνπο νπνίνπο νη ηξηαθόζηνη ρηιηάδεο ρξεζηκνπνηνύλ ηε κεραλή ζε κεληαία βάζε. 18 από 56

19 ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΑΝΔΠΣΤΓΜΔΝΑ ΜΔ ΣΗ UNITY Σν πξώην παηρλίδη ησλ δεκηνπξγώλ ηεο Unity ήηαλ ην GooBall (Δηθόλα 10) κε ην νπνίν δε γλώξηζαλ ηελ επηηπρία πνπ επηζπκνύζαλ. Ακέζσο κεηά ηελ επίζεκε θπθινθνξία ηεο κεραλήο, εθαηνληάδεο ηίηινη έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο κε απνηέιεζκα λα εθηηλάμνπλ ηελ Unity ζηα ύςε. Δηθόλα 10 "GooBall" 2D - Γηζδηάζηαηα παηρλίδηα Μεξηθνί γλσζηνί ηίηινη δηζδηάζηαηνπ πεξηβάιινληνο αλεπηπγκέλνη είηε από developers ηεο εηαηξείαο, είηε αλεμάξηεηνπο: Twelve a Dozen. Δίδνο: Platformer, Puzzle, ηεο Bossa Studios, γηα ios ζπζθεπέο. (Δηθόλα 11) Cuphead. Δίδνο: Platformer, Shooter, ηεο StudioMHR, γηα Linux, Mac, Windows, Xbox One. Tetris Ultimate. Δίδνο: Puzzle, ηεο SoMa Play, γηα PSVITA, PS4, Windows, Xbox One. (Δηθόλα 12) Pavilion. Δίδνο: Adventure, Puzzle, ηεο Visiontrick, γηα PSVITA, PS4. Paradise Lost. Δίδνο: Adventure, Platformer, ηεο Ashtree Works, γηα Linux, Mac, Wii U, Windows. 19 από 56

20 Δηθόλα 11 "Twelve a Dozen" Δηθόλα 12 "Tetris Ultimate" 3D - Σξηζδηάζηαηα Παηρλίδηα Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθνί γλσζηνί ηίηινη ηξηζδηάζηαηνπ πεξηβάιινληνο αλεπηπγκέλνη κε Unity: Wasteland 2. Δίδνο: RPG, ηεο inxile Entertainment, γηα Linux, Mac, Windows. (Δηθόλα 13) Superhot. Δίδνο: Action, Puzzle, Shooter, ηεο Superhot Team, γηα Linux, Mac, Oculus Rift, Windows. (Δηθόλα 14) Lucky's Tale. Δίδνο: MOBA, ησλ Hammer & Chisel, γηα ios. Shadow Blade. Δίδνο: Action, Platformer, ηεο DeadMage γηα ios. 20 από 56

21 Δηθόλα 13 "Wasteland 2" Δηθόλα 14 "Superhot" ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 MONODEVELOP ΔΙΑΓΧΓΗ Η Unity πξνζθέξεη γεληθά πνιιέο δπλαηόηεηεο. Γηα λα βγεη όκσο έλα θαιό απνηέιεζκα όζνλ αθνξά ην ζύλνιν ελόο παηρληδηνύ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη θώδηθαο πνπ λα εμππεξεηεί ηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ηνπ παηρληδηνύ απηνύ. Σν 21 από 56

22 MonoDevelop (Δηθόλα 15) είλαη ην πξόγξακκα ην νπνίν εμππεξεηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη πξνζθέξεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηόηεηα λα γξάςεη ηνλ θώδηθα γηα ην παηρλίδη ηνπ. Δηθόλα 15 "MonoDevelop" Η Unity ζε ζπλδηαζκό κε ην MonoDevelop ππνζηεξίδεη ηξεηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ θαηαζθεπή παηρληδηώλ. Απηέο είλαη: C# (C Sharp): Αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, αλεπηπγκέλε από ηελ Microsoft. JavaScript: Γηεξκελεπκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ επεξεαζκέλε από ηε C θαη αλεπηπγκέλε από ηε Netscape. Boo: ηαηηθή γεληθνύ ζθνπνύ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ εκπλεπζκέλε από ηε ζύληαμε ηεο Python θαη αλεπηπγκέλε από ηνλ Rodrigo B. De Oliveira. Ο ιόγνο πνπ νη ηξεηο απηέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηε Unity θαη απνηειεί ην βαζηθό ηνπο θνηλό ραξαθηεξηζηηθό, είλαη πσο θαη νη ηξεηο είλαη αληηθεηκελνζηξαθείο. To MonoDevelop είλαη έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (Integrated Development Environment IDE) αλεμάξηεην από ηε Unity, σζηόζν ζπλεξγάδεηαη καδί κε ηε κεραλή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό παηρληδηώλ. Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ελόο παηρληδηνύ. 22 από 56

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΔΙΑΓΧΓΗ Έλα εξγαιείν αλάπηπμεο παηρληδηώλ είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή ινγηζκηθνύ πνπ βνεζά ή δηεπθνιύλεη ηελ θαηαζθεπή ελόο βηληενπαηρληδηνύ. Μεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ρεηξίδνληαη απηά ηα εξγαιεία πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαηξνπή ησλ assets (όπσο 3D κνληέια, textures, θ.ιπ.) ζε κνξθέο πνπ απαηηνύληαη από ην παηρλίδη. ρεδόλ όια ηα εξγαιεία αλάπηπμεο παηρληδηώλ αλαπηύρζεθαλ από ηνπο δεκηνπξγνύο γηα έλα παηρλίδη. Χζηόζν κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εθ λένπ γηα επόκελα παηρλίδηα. Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο 3D όπσο Maya, 3D Studio Max θαη 2D όπσο ην Photoshop, θαη IDE όπσο ην Microsoft Visual Studio ελώ βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ελόο παηρληδηνύ, δελ ζεσξνύληαη εξγαιεία αλάπηπμεο παηρληδηώλ δεδνκέλνπ όηη έρνπλ ρξήζεηο πέξα από ηελ αλάπηπμε παηρληδηώλ. ΥΡΗΗ Πνιιά εξγαιεία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνύ. πρλά νη πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία γηα λα κεηαηξέςνπλ κνξθέο 3D κνληέισλ θαη εηθόλεο γξαθηθώλ κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζην παηρλίδη. Άιια εξγαιεία, όπσο ην Google SketchUp (Δηθόλα 16) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πηπρηαθή απηή, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα πεξηβάιινληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην παηρλίδη. Γηα έλα ζύγρξνλν εκπνξηθό παηρλίδη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θακηά θνξά θαη πεξηζζόηεξα από δέθα ηέηνηα εξγαιεία γηα λα βνεζήζνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο παηρληδηνύ. 23 από 56

24 Δηθόλα 16 "Google SketchUp" ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ΔΙΑΓΧΓΗ Σν θεθάιαην απηό απνηειεί ην πξαθηηθό κέξνο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δδώ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο FPS Indie Horror Game γηα ππνινγηζηή κε ηε βνήζεηα αξθεηώλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο παηρληδηώλ θαη ηεο Unity. Ο ζθνπόο δεκηνπξγίαο ηνπ αθόινπζνπ παηρληδηνύ είλαη λα δείμεη πσο κπνξεί θάπνηνο λα θαηαζθεπάζεη έλα παηρλίδη από ηελ αξρή απιά θαη εύθνια, εθκεηαιιεπόκελνο δηάθνξεο δπλαηόηεηεο ηεο Unity. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ν ρξήζηεο ειέγρεη έλαλ ραξαθηήξα πνπ έρεη ράζεη έλα ζηνίρεκα θαη πξέπεη ηώξα λα επηζθεθηεί έλα εγθαηαιειεηκκέλν θηήξην κε ζθνπό λα καδέςεη θάπνηεο ζειίδεο ηηο νπνίεο άθεζε λσξίηεξα ν θίινο ηνπ. Όζν καδεύεη όκσο ηηο ζειίδεο ζην ζθνηεηλό απηό κέξνο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη δελ είλαη κόλνο θαη όηη ην κέξνο είλαη ζηνηρεησκέλν. Ο ρεηξηζκόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη απιόο. Ο ραξαθηήξαο θηλείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ παηρληδηνύ κε ηα βειάθηα ελώ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε κεξηθά αληηθείκελα, π.ρ. άλνηγκα πόξηαο, ζπιινγή ζειίδαο, κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. Ο αληίπαινο ηνπ ραξαθηήξα, έλαο ερζξόο (π.ρ. θάληαζκα) πιεζηάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ παίθηε 24 από 56

25 όζν απηόο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ζειίδεο θαη ε απόζηαζή ηνπο ειαηηώλεηαη όζν πεξηζζόηεξεο ζειίδεο έρεη ζπιιέμεη. ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη έλα ή πεξηζζόηεξα βνεζεηηθά εξγαιεία ζηελ αλάπηπμε ελόο παηρληδηνύ πέξα από ηελ κεραλή παηρληδηνύ. απηή ηε πηπρηαθή ην SketchUp ηεο Google ζε ζπλδπαζκό κε ην Photoshop ηεο Adobe πξνηηκήζεθε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ρώξνο ηνπ παηρληδηνύ επηιέρζεθε λα είλαη έλα θηήξην, ζπγθεθξηκέλα έλαο όξνθνο κε πνιιά δσκάηηα. ην Γηαδίθηπν (Internet) ππάξρνπλ ηζηνζειίδεο (Δηθόλα 17) πνπ δεκηνπξγνύλ ηπραίνπο ράξηεο, κε δηάθνξα θξηηήξηα πνιππινθόηεηαο, θαη θπξίσο πξννξίδνληαη γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα σζηόζν εμππεξεηεί θαη ηα βηληενπαηρλίδηα. Οη ζειίδεο απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θαηεβάζεηο ηνλ ράξηε ζαλ εηθόλα. Ό,ηη ρξεηαδόηαλ γηα κηα αξρή. Δηθόλα 17 "Μηα ηζηνζειίδα πνπ δεκηνπξγεί ηπραίνπο ράξηεο" Γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ παηρληδηνύ ηεο πηπρηαθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην SketchUp. Πξώην βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θαηλνύξηνπ project ζην SketchUp θαη ε εηζαγσγή ηεο εηθόλαο, ράξηε ηνπ παηρληδηνύ γηα λα γίλεη ε παηηηνύξα ησλ ηνηρσκάησλ. (Δηθόλεο 18 20) Η «αληηγξαθή» ηνπ ράξηε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ Line θαη Rectangle ηνπ SketchUp. 25 από 56

26 Δηθόλα 18 "Ο ράξηεο ηνπ παηρληδηνύ" Δηθόλα 19 "Δηζαγωγή ηεο εηθόλαο ηνπ ράξηε ζην SketchUp" Δηθόλα 20 "Παηηηνύξα κε ηα εξγαιεία Line θαη Rectangle" ηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Push/Pull ηνπ πξνγξάκκαηνο «ζεθώλνληαη» νη ηνίρνη (Δηθόλεο 21-22) θαη ηόζν γξήγνξα είλαη έηνηκνο ν όξνθνο ηνπ θηεξίνπ ηνπ βηληενπαηρληδηνύ. 26 από 56

27 Δηθόλα 21 "Υξήζε εξγαιείνπ Push/Pull" Δηθόλα 22 "Υξήζε Δξγαιείνπ Push/Pull" ε απηό ην ζεκείν έρνπκε έηνηκν ηνλ θύξην ράξηε ηνπ παηρληδηνύ ζε έλα βαζηθό 3D κνληέιν, σζηόζν είλαη άρξσκνο θαη κπνξνύκε είηε λα ηνλ δώζνπκε απιώο δηάθνξα ρξώκαηα είηε λα ηνπ πεξάζνπκε θαη πθή (textures). Σν SketchUp επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε δηάθνξα πιηθά, κε ρξώκα θαη πθή, ώζηε λα πξνζζέζνπκε ιεπηνκέξεηα θαη ξεαιηζκό ζηα κνληέια. Με ηελ βνήζεηα ηνπ δηαδηθηύνπ κπνξνύκε λα βξνύκε textures, είηε δσξεάλ είηε κε πιεξσκή, λα ηα εηζάγνπκε ζην SketchUp θαη λα αξρίζνπκε λα «βάθνπκε» ηνπο ηνίρνπο. Γηα ηελ πηπρηαθή απηή αγνξάζζεθαλ textures από ην GameTextures.com (Δηθόλεο 23-24). 27 από 56

28 Δηθόλα 23 "Gametextures.com" Δηθόλα 24 "Πξνζζήθε πιηθώλ ζηνπο ηνίρνπο ηνπ παηρληδηνύ" ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ Photoshop, αθνύ επεμεξγάζηεθαλ θάπνηεο εηθόλεο από πόξηεο, ζρεδηάζηεθαλ ζην SketchUp ηα κνληέια πνξηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην παηρλίδη θαη πξνζηέζεθαλ παξνκνίσο ηα textures ώζηε λα κνηάδνπλ ξεαιηζηηθέο. Έπεηηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ζηνλ ράξηε γηα λα πξνζζέζνπλ πνιππινθόηεηα ζην παηρλίδη (Δηθόλεο 25-26). 28 από 56

29 Δηθόλα 25 "Γεκηνπξγία πόξηαο ζην SketchUp" Δηθόλα 26 "Σνπνζέηεζε ηνπ κνληέινπ ηεο πόξηαο ζε δηάθνξα ζεκεία" ε απηό ην ζεκείν ηεο πηπρηαθήο έρνπκε έλα κνληέιν ηνπ ράξηε ηνπ παηρληδηνύ κε ηνίρνπο θαη πόξηεο ηα νπνία έρνπλ θάπνην ρξώκα θαη πθή. Χζηόζν, γηα λα πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα θαη λα κελ έρεη όιν ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ ηνλ ίδην ηνίρν θαη ην ίδην πάησκα θ.ιπ. πξνζηέζεθαλ δηάθνξα decal textures ώζηε λα ππάξρεη θάπνηα ιεπηνκέξεηα ζην πεξηβάιινλ. Decal texture είλαη κηα εηθόλα - πθή πνπ επηθαιύπηεη άιιεο πθέο ζε γξαθηθά ππνινγηζηώλ. Σέηνηα κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ κηα ξσγκή ζε έλαλ ηνίρν, έλα ζθνππίδη ζε έλα πάησκα θ.ιπ. πλήζσο πξνηηκάηαη λα ηνπνζεηνύληαη decals αληί λα ζρεδηάδεηαη ζην κνληέιν ε ξσγκή, ή ην ζθνππίδη ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ παξαδείγκαηνο, γηα λα κελ πξνζηίζεληαη πνιιά πνιύγσλα ζην ηειηθό κνληέιν. ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ ηεο πηπρηαθήο απηήο ηνπνζεηήζεθαλ δηάθνξα decals όπσο, πγξαζία ζε ηνίρνπο, ζθνππίδηα ζην πάησκα, graffiti ζε ηνίρνπο θ.ιπ. (Δηθόλεο 27-29). 29 από 56

30 Δηθόλα 27 "Σνπνζέηεζε Decals ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε" Δηθόλα 28 "Σνπνζέηεζε Decals ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε". Δηθόλα 29 "Σνπνζέηεζε Decals ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε" Έπεηηα, αθνύ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη κεξηθά decal textures ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ράξηε ηνπ παηρληδηνύ, ήξζε ε ώξα λα ηνπνζεηεζνύλ θαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα ζην πεξηβάιινλ ώζηε λα κελ κνηάδεη άδεην. Τπάξρνπλ δύν πεξηπηώζεηο. Μία λα θαηαζθεπαζηνύλ από ηελ αξρή θάπνηα 3D κνληέια, όπσο βαξέιηα, θνπηηά θ.ιπ., πνπ δελ ζπλεζίδεηαη ζε αλάπηπμε Indie Games, θαη ε 30 από 56

31 πεξίπησζε όπνπ ν developer απιώο αλαδεηεί ζην δηαδίθηπν 3D κνληέια είηε δσξεάλ είηε κε πιεξσκή. πλήζσο ηα θαιύηεξα κνληέια θνζηίδνπλ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή έρνπλ βξεζεί δσξεάλ κνληέια από ην 3D Warehouse ηεο Google. Αθνύ έρνπλ επηιερζεί θάπνηα κνληέια πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ, ηνπνζεηήζεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία ώζηε λα δώζνπλ ιεπηνκέξεηα ζε όιν ην ρώξν (Δηθόλεο 30-33). ε απηό ην ζεκείν είλαη θαιό λα αλαθεξζεί πσο ην 3D Warehouse είλαη ζπκβαηό κε ην SketchUp, αθνύ δίλεη ηε δπλαηόηεηα download ελόο κνληέινπ ζε αξρείν *.skp πνπ είλαη αξρείν ηεο εθαξκνγήο. Δμάιινπ θαη ηα δύν είλαη ηεο Google. Η δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 3D κνληέισλ είλαη απιή. Απηό γίλεηαη από ηελ επηινγή Import... ζην κελνύ File. Δηθόλα 30 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέιωλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ" 31 από 56

32 Δηθόλα 31 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέιωλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ" Δηθόλα 32 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέιωλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ" 32 από 56

33 Δηθόλα 33 "Σνπνζέηεζε 3D κνληέιωλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παηρληδηνύ" ηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ Photoshop μαλά, ζρεδηάζηεθαλ νη ζειίδεο πνπ ζα ζπιιέγεη ν παίθηεο θαη έπεηηα «θξύθηεθαλ» θαη απηέο ζε δηάθνξα ζεκεία. (Δηθόλεο 34-35) Σέινο, αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ην πεξηβάιινλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθό βαζκό γηα ην κάηη ηνπ παίθηε, έγηλε εμαγσγή ηνπ project ζε κνξθή *.fbx ώζηε λα γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ Unity θαη λα αξρίζεη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ παηρληδηνύ. (Δηθόλα 36) Δηθόλα 34 "Οη ζειίδεο πνπ ζα ζπιιέγεη ν παίθηεο ζρεδηάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Photoshop" 33 από 56

34 Δηθόλα 35 "Σνπνζέηεζε ζειίδωλ ζε δηάθνξα θξπθά ζεκεία" Δηθόλα 36 "Δμαγωγή ηνπ κνληέινπ ζε κνξθή.fbx" ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ PROJECT ΣΗΝ UNITY Αλνίγνληαο ηελ Unity πξώηε θνξά ζα εκθαληζζεί έλα παξάζπξν θαη ζα δεηήζεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνύξην project. ε απηό ην παξάζπξν (Δηθόλα 37) έρνπκε λα απνθαζίζνπκε δύν πξάγκαηα, ηελ δηαδξνκή πνπ ζα απνζεθεύζνπκε ην project θαη ηα παθέηα πνπ ζα εηζάγνπκε ζ απηό. Σα παθέηα απηά κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ θαη αξγόηεξα, αθνύ δεκηνπξγεζεί ην project. Πξόθεηηαη γηα δηάθνξα έηνηκα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 34 από 56

35 παηρληδηνύ π.ρ. ην Character Controller πνπ επηηξέπεη λα θάλεηο εύθνια θίλεζή ηνπ παίθηε ζηνλ ρώξν ηνπ παηρληδηνύ κε collisions θ.ιπ. ή Image Effects πνπ είλαη δηάθνξα effects πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θάκεξα θαη πξνζζέηνπλ πνιιά ζηελ εκθάληζε θαη ηελ αίζζεζε ηνπ παηρληδηνύ ρσξίο λα θαηαλαιώλνπκε πνιύ ρξόλν ζηελ δεκηνπξγία θαηλνύξησλ. Δηθόλα 37 "Γεκηνπξγία λένπ project ζηε Unity" Τπάξρνπλ κεξηθνί βαζηθνί ηύπνη ζηνηρείσλ (assets) πνπ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζην project. Σέηνηνη είλαη ηα ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα, όπσο ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ πνπ ζρεδηάζηεθε, δηάθνξα ερεηηθά effects ή textures θ.ιπ. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζην project είηε από ηνλ explorer ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή είηε από ηελ Unity όπνπ θαη είλαη πξνηηκόηεξν. ην GUI ηεο Unity ππάξρνπλ δηάθνξα views κε πιεξνθνξίεο, ην Scene View πνπ βιέπνπκε ηε ζθελή ηνπ παηρληδηνύ πνπ δεκηνπξγνύκε, ην Inspector View πνπ έρεη δηάθνξεο παξακέηξνπο ζε θάπνην ζηνηρείν πνπ έρνπκε επηιεγκέλν θ.ιπ. ην Project View θαίλεηαη ε δνκή ησλ θαθέισλ ηνπ project θαη εθεί κπνξνύκε λα δηαρεηξηδόκαζηε δηάθνξα ζηνηρεία πνπ εηζάγνπκε ή κεηαθηλνύκε ζ απηό. Πεγαίλνπκε ζην Project View ινηπόλ ζηνλ θάθειν Assets θαη κε δεμί click δηαιέγνπκε εηζαγσγή λένπ Asset θαη βξίζθνπκε ην αξρείν (Δηθόλα 38) πνπ έγηλε export από ην SketchUp λσξίηεξα καδί κε ηνλ θάθειν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη έρεη ηα textures ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε λα πεξαζηνύλ απηόκαηα ζην κνληέιν κέζα ζην Unity. Αθνύ γίλεη ε εηζαγσγή ηνπ ελεξγνπνηνύκε ην Generate Colliders θαη ηξνπνπνηνύκε αλ ζέινπκε ην κέγεζόο ηνπ από ην Inspector View θαη παηάκε Apply. Με ηελ επηινγή Generate Colliders ν ραξαθηήξαο ζα «ηξαθάξεη» ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα αληηθείκελα θαη δελ ζα πεξλάεη από κέζα ηνπο. 35 από 56

36 Δηθόλα 38 "Δηζαγωγή ηνπ κνληέινπ ζηε Unity" ηελ ζπλέρεηα «ζέξλνπκε» ην κνληέιν ηνπ ράξηε ηνπ παηρληδηνύ ζην Scene View. Με ηνλ ίδην ηξόπν ςάρλνπκε ην Character Controller ζηα Assets θαη ζέξλνπκε ην First Person Controller (Δηθόλα 39) ζε έλα κέξνο ηνπ ράξηε πνπ ζέινπκε λα μεθηλάεη ν παίθηεο. ε απηό ην ζεκείν αλ παηήζνπκε ην Play ζα κπνξνύκε λα πεξηεγεζνύκε ζην παηρλίδη κε πξννπηηθή πξώηνπ πξνζώπνπ, σζηόζν δελ ζα κπνξνύκε λα αιιειεπηδξάζνπκε κε ην πεξηβάιινλ αθόκα. Δηθόλα 39 "Δηζαγωγή ηνπ First Person Controller ζην Scene" 36 από 56

37 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ FLASHLIGHT ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ Γηα λα δώζνπκε κηα πην ξεαιηζηηθή έθδνζε πξώηνπ πξνζώπνπ όπνπ ν ραξαθηήξαο ζα θξαηάεη θαθό θαη ζα ςάρλεη κέζα ζην θηήξην ζα θάλνπκε εηζαγσγή κηαο πεγήο θσηόο από ην κελνύ GameObject -> Light -> Spotlight (Δηθόλα 40). Αθνύ ην επηιέμνπκε θαη επεμεξγαζηνύκε από ην Inspector View ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα θσηίδεη (πξνο ηε κεξηά πνπ βιέπεη ε θάκεξα αλ ρξεηαζηεί), ηελ θσηεηλόηεηα θ.ιπ. ζα θάλνπκε ην θσο καο (Spotlight) παηδί ηεο θάκεξαο ώζηε λα αθνινπζεί ηελ θάκεξα θαη λα έρνπκε ηελ αίζζεζε όηη θξαηάκε θαθό. Απηό γίλεηαη κεηαθηλόληαο απιώο ην Spotlight από ην Hierarchy View κέζα ζην Main Camera ώζηε λα πάεη από θάησ ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν έγηλε εηζαγσγή 3D κνληέισλ ρεξηώλ θαη θαθνύ ζηα Assets, κπήθαλ ζην Scene θαη ηνπνζεηήζεθαλ κπξνζηά από ηελ θάκεξα θαηάιιεια (Δηθόλα 41) ώζηε λα δίλεη ηελ αίζζεζε ζην παίθηε όηη βιέπεη ηα ρέξηα ηνπ λα θξαηάλε θαθό. Παξνκνίσο, πξέπεη λα γίλνπλ παηδηά ηεο θάκεξαο ώζηε λα ηελ αθνινπζνύλ. Δηθόλα 40 "Δηζαγωγή ελόο Light GameObject ζην Scene" 37 από 56

38 Δηθόλα 41 "Η εηζαγωγή ρεξηώλ θαη θαθνύ ζην παηρλίδη" ηε ζπλέρεηα ζα πξνζζέζνπκε δηάθνξνπο θώδηθεο (scripts), γηα λα κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη ν ραξαθηήξαο κε ην πεξηβάιινλ, δει. λα αλνίγεη πόξηεο θαη λα κπνξεί λα ζπιιέμεη ηηο ζειίδεο. ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙ ΠΟΡΣΔ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξρηθά, ζα γίλεη γηα κηα πόξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ζηηο ππόινηπεο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Κάλνπκε εηζαγσγή ελόο θελνύ GameObject θαη ην θάλνπκε Parent ζηελ πόξηα. Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό είλαη γηα λα ζέζνπκε έλα ζεκείν από όπνπ πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη ε πόξηα (ηελ άθξε ηεο) γηα λα κελ πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο (Δηθόλα 42). Έρνληαο δηαιεγκέλν ην GameObject κεηαθηλνύκε από ην Position ζην Inspector View ηνλ άμνλα x, y, z ζηελ άθξε ηνπ κνληέινπ ηεο πόξηαο. Ολνκάδνπκε ην GameObject θαηάιιεια γηα λα αλαθεξόκαζηε ζε απηό εύθνια π.ρ. Door. ηε ζπλέρεηα ζην Inspector View ζα θάλνπκε εηζαγσγή θαηλνύξηνπ Component, ελόο Box Collider. Απηό ζα καο εκθαλίζεη θάπνηα όξηα πνπ ζα «ηξαθάξεη» ν παίθηεο θαη δελ ζα κπνξεί λα πεξάζεη από κέζα. Χζηόζν επηιέγνπκε ην Is Trigger ώζηε λα κπνξεί λα πεξάζεη από ην Collider. Σα ηνπνζεηνύκε θαηάιιεια έηζη ώζηε ζε πνην ζεκείν πηζηεύνπκε ζα θηάζεη ν ραξαθηήξαο γηα λα κπνξεί λα αλνίμεη ηελ πόξηα. Αθνύ ηειεηώζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία είκαζηε έηνηκνη λα πξνζζέζνπκε ηνλ θώδηθα Javascript όπνπ θαηά ηνλ νπνίν, όπνηε εηζέξρεηαη ν παίθηεο ζην Trigger Collider ζα κπνξεί κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ λα αλνίγεη ηελ πόξηα, νπζηαζηηθά λα ηελ θάλεη rotate 90 κνίξεο ζην ζεκείν πνπ πξνζζέζακε λσξίηεξα. 38 από 56

39 Δηθόλα 42 "Δπεμεξγαζία παξακέηξωλ ηνπ GameObject ηεο πόξηαο" Γεκηνπξγνύκε έλα αξρείν Javascript κέζα ζηα Assets, θάλνπκε επηθόιιεζε ηνλ παξαθάησ θώδηθα, θαη εθαξκόδνπκε ην αξρείν απηό ζε έλα Script Component ζην GameObject ηεο πόξηαο (Door) θαη είκαζηε έηνηκνη λα αλνίμνπκε κεξηθέο πόξηεο, εθαξκόδνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ζηηο ππόινηπεο. var IsOpen : boolean = false; var CanOpen : boolean = false; var Volume : float = 0.5; function Start () GetComponent.<AudioSource>().volume = Volume; function Update () if(input.getkeyup(keycode.e) &&!IsOpen && CanOpen) GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.140); Opening(); IsOpen = true; 39 από 56

40 else if(input.getkeyup(keycode.e) && IsOpen && CanOpen) GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.140); Closing(); IsOpen = false; function Opening() for (var i = 0; i < 100; i++) transform.rotate(0,-0.9,0); yield WaitForSeconds(0.0140); function Closing() for (var i = 0; i < 100; i++) transform.rotate(0,0.9,0); yield WaitForSeconds(0.0140); function OnTriggerEnter (other : Collider) if(other.gameobject.tag == "Player") CanOpen = true; 40 από 56

41 function OnTriggerExit (other : Collider) if(other.gameobject.tag == "Player") CanOpen = RequireComponent(AudioSource) Απηό πνπ ειέγρεη νπζηαζηηθά ν παξαπάλσ θώδηθαο Javascript είλαη αλ ν ραξαθηήξαο βξίζθεηαη θνληά ζηελ πόξηα λα κπνξεί λα ηελ αλνίμεη, δειαδή λα πεξηζηξαθεί απηή 90 κνίξεο ώζηε λα αλνίμεη. Οξίδνληαη αξρηθά 2 κεηαβιεηέο, IsOpen θαη CanOpen, νη νπνίεο ζα ειέγρνπλ αλ κηα πόξηα είλαη αλνηρηή θαη αλ κπνξεί λα αλνίμεη. Αλ ζα κπνξεί κηα πόξηα λα αλνίμεη εμαξηάηαη από ην αλ ν παίθηεο είλαη θνληά ηεο, δειαδή βξίζθεηαη κέζα ζην Trigger Box Collider πνπ ηνπνζεηήζεθε πξνεγκέλσο ζηελ πόξηα. Ο παξαπάλσ έιεγρνο γίλνληαη κε ηηο δύν κεζόδνπο OnTriggerEnter() θαη OnTriggerExit(). function OnTriggerEnter (other : Collider) if(other.gameobject.tag == "Player") CanOpen = true; Η κέζνδνο OnTriggerEnter ειέγρεη αλ έρεη πιεζηάζεη έλα αληηθείκελν κε εηηθέηα «Player», ηελ νπνία έρεη ν ραξαθηήξαο ηνπ παηρληδηνύ. Αλ ηζρύεη, ε κεηαβιεηή CanOpen παίξλεη ηελ ηηκή true. Γειαδή απηή ε πόξηα κπνξεί λα αλνίμεη. function OnTriggerExit (other : Collider) if(other.gameobject.tag == "Player") CanOpen = false; 41 από 56

42 Η κέζνδνο OnTriggerExit ειέγρεη αλ έρεη απνκαθξπλζεί έλα αληηθείκελν κε εηηθέηα «Player», Αλ ηζρύεη, ε κεηαβιεηή CanOpen παίξλεη ηελ ηηκή false. Γειαδή απηή ε πόξηα κπνξεί λα ΓΔΝ κπνξεί λα αλνίμεη. Γύν άιιεο κέζνδνη, Opening() θαη Closing(), είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο πόξηαο, ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν, νη νπνίεο είλαη βνεζεηηθέο ζε κηα κεγαιύηεξε κέζνδν πνπ θάλεη όιε ηε δνπιεηά. function Update () if(input.getkeyup(keycode.e) &&!IsOpen && CanOpen) GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.140); Opening(); IsOpen = true; else if(input.getkeyup(keycode.e) && IsOpen && CanOpen) GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.140); Closing(); IsOpen = false; Η Update() ειέγρεη αλ έρεη παηεζεί θάπνην πιήθηξν E (ην E ζ απηή ηε πεξίπησζε ζέινπκε λα αλνίγεη ηηο πόξηεο) ΚΑΙ αλ κηα πόξηα δελ είλαη αλνηρηή ΚΑΙ αλ κπνξεί λα αλνίμεη. Σόηε αλνίγεη κε ηελ Opening() θαη ε κεηαβιεηή IsOpen γίλεηαη true. Γηαθνξεηηθά αλ έρεη παηεζεί ην E ΚΑΙ είλαη αλνηρηή ΚΑΙ κπνξεί λα αλνίμεη (ίζσο ε κεηαβιεηή CanOpen λα είρε δηαθνξεηηθό όλνκα, ζ απηή ηε πεξίπησζε ζεκαίλεη λα κπνξεί λα θιείζεη), ηόηε ε πόξηα θιείλεη κε ηελ κέζνδν Closing(); θαη ε IsOpen παίξλεη ηελ ηηκή false. Σέινο, κε ηελ γξακκή θώδηθα πνπ αθνινπζεί πνπ βξίζθεηαη ζηνπο δπν παξαπάλσ ειέγρνπο παίδεη έλαο ήρνο π.ρ. ηξίμηκν πόξηαο, αλ έρεη ηνπνζεηεζεί έλα αληηθείκελν ηύπνπ AudioSource κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ήρν ζε θάζε πόξηα. GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.140); 42 από 56

43 ΤΛΛΟΓΗ ΔΛΙΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Οη επόκελνη θώδηθεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ηελ ίδηα ινγηθή όζν αθνξά ηα αληηθείκελα ζην Scene καο. Αθνινπζνύλ νη ζειίδεο, ηηο νπνίεο ζα ζπιιέγεη ν παίθηεο. Πάιη ηνπνζεηείηαη έλα Collider ζηηο ζειίδεο (Δηθόλα 43) όπνπ ζα ειέγρεη αλ ν παίθηεο είλαη θνληά θαη ηόηε ζα ηηο ζπιιέγεη, δειαδή ζα θαηαζηξέθεη ην αληηθείκελν ηεο ζειίδαο από ηνλ θόζκν. Απηή ηε θνξά ν θώδηθαο Javascript γηα ηε ζπιινγή ζειίδσλ ηνπνζεηείηαη ζε Javascript Component ζηνλ ραξαθηήξα. Δηθόλα 43 "Σνπνζέηεζε Sphere Collider ζε θάζε ζπιιέμηκε ζειίδα" var paper : int = 0; var papertowin : int =5; function OnTriggerEnter( other : Collider ) if (other.gameobject.tag == "Paper") GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.040); paper += 1; Debug.Log("A page was picked up. Total pages = " + paper); Destroy(other.gameObject); 43 από 56

44 function OnGUI() if (paper < papertowin) GUI.Box(Rect((Screen.width/2)-100, 10, 200, 35), "" + paper + " pages"); else GUI.Box(Rect((Screen.width/2)-100, 10, 200, 35), "All papers RequireComponent(AudioSource) Ο παξαπάλσ θώδηθαο είλαη απιόο. Έρεη δύν κεηαβιεηέο, ηηο paper θαη papertowin νη νπνίεο δείρλνπλ πόζεο ζειίδεο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν παίθηεο, θαη πόζεο ζέιεη ζπλνιηθά γηα λα θεξδίζεη. Έρεη δύν κεζόδνπο, ηελ OnTriggerEnter() θαη ηελ OnGUI(). Η δεύηεξε απιώο απεηθνλίδεη κε έλα απιό Interface, πόζεο ζειίδεο έρεη ζπιιέμεη ν παίθηεο. function OnTriggerEnter( other : Collider ) if (other.gameobject.tag == "Paper") GetComponent.<AudioSource>().PlayDelayed(0.040); paper += 1; Debug.Log("A page was picked up. Total pages = " + paper); Destroy(other.gameObject); Η κέζνδνο OnTriggerEnter() ειέγρεη αλ ν ραξαθηήξαο έρεη πιεζηάζεη έλα αληηθείκελν κε εηηθέηα Paper, όπνπ είλαη νη ζειίδεο καο, ηόηε παίδεη πάιη έλαλ ήρν (ζαλ λα ζεθώλεηο έλα ραξηί) πνπ βξίζθεηαη ζε έλα Component Audio Source, 44 από 56

45 απμάλεη ηε κεηαβιεηή paper θαηά 1, θαη θαηαζηξέθεη ην αληηθείκελν ηεο ζειίδαο κε ηελ Destroy(other.gameObject). ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΑΙΚΣΗ Γηα λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη θάπνηα ζεηηθή ή αξλεηηθή εμέιημε ζην παηρλίδη ρξεηάδεηαη λα θξαηάκε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζηνπο παίθηεο, όπσο είλαη ε δσή, ε αληνρή, ε πείλα θαη δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ραξαθηήξα. Σα ζηαηηζηηθά απνζεθεύνληαη ζε public κεηαβιεηέο ζηνλ ραξαθηήξα θαη κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ όηαλ απηόο αιιειεπηδξάζεη κε άιια αληηθείκελα, όπσο γηα παξάδεηγκα αλ ηνλ επηηεζεί ν ερζξόο ε δσή ηνπ ζα κεησζεί. Γηα απηή ηε πεξίπησζε ζηε παξνύζα πηπρηαθή έρεη δεκηνπξγεζεί ν παξαθάησ θώδηθαο Javascript θαη ηνπνζεηήζεθε ζαλ Component ζην First Person Controller. #pragma strict var MaxHealth = 100; var Health : int; function Start () Health = MaxHealth; function ApplyDamage (TheDamage : int) Health -= TheDammage; if(health <= 0) Dead(); function Dead() RespawnMenuV2.playerIsDead = true; Debug.Log("Player Died"); function RespawnStats () 45 από 56

46 Health = MaxHealth; Ο παξαπάλσ θώδηθαο είλαη απιόο. Απνζεθεύεη ηελ maximum ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε δσή ηνπ ραξαθηήξα ζηε κεηαβιεηή MaxHealth, θαη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο δσήο ζηε κεηαβιεηή Health. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ παηρληδηνύ ε ηξέρνπζα δσή είλαη maximum, δειαδή ν παίθηεο μεθηλά κε full life (Health = MaxHealth). ηε ζπλέρεηα πινπνηνύληαη 3 απιέο κέζνδνη. Η ApplyDamage(TheDamage: int) όπνπ αθαηξεί «damage» από ηε δσή ηνπ ραξαθηήξα. Αλ απηή θηάζεη ην 0 (ή ιηγόηεξν!) ηόηε ν ραξαθηήξαο πεζαίλεη θαη θαιείηαη ε κέζνδνο Dead(). H Dead() απιώο δίλεη ζε κηα κεηαβιεηή playerisdead ηελ ηηκή true ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί έλα άιιν scene όπνπ βξίζθεηαη ην κελνύ ηνπ παηρληδηνύ. Έηζη, όηαλ ν παίθηεο ράζεη ζα επηζηξέςεη ζην θεληξηθό κελνύ. Σέινο, πινπνηείηαη ε RespawnStats όπνπ απιώο αξρηθνπνηεί ηα ζηαηηζηηθά, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε ηξέρνπζα δσή κεγηζηνπνηείηαη πάιη παίξλνληαο ηελ ηηκή ηεο MaxHealth. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΠΑΛΟΤ Γηα ην θάληαζκα - αληίπαιν πνπ ζα ζηνηρεηώλεη ην εγθαηαιειεηκκέλν ρώξν ηνπ παηρληδηνύ επηιέρζεθε έλα έηνηκν 3D model από ην Asset Store ηεο Unity, ζπγθεθξηκέλα ην Total Horror (Δηθόλα 44) από ηνλ δεκηνπξγό Arteria3D. Σν ζπγθεθξηκέλν asset παξέρεη έλα έηνηκν 3D κνληέιν, θάηη ζαλ κεηαιιαγκέλνο άλζξσπνο ή εμσγήηλν νλ, θαη ζεσξήζεθε θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδη. Μαδί κε ην 3D κνληέιν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δηάθνξα animations, όπσο ε idle θαηάζηαζε ηνπ, ην πεξπάηεκα, ε επίζεζε θ.ιπ. 46 από 56

47 Δηθόλα 44 "Total Horror asset από ηελ Arteria3D" Αξρηθά έγηλε εηζαγσγή ηνπ asset ζηε Unity θάλνληαο δεμί θιηθ ζηνλ θάθειν Assets θαη επηιέγνληαο Import New Asset. Έπεηηα, δεκηνπξγήζεθε έλα θελό GameObject, έγηλε κεηνλνκαζία ηνπ ζε Enemy θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε απηό ζαλ Components έλα Character Controller (αληί θάπνηνπ άιινπ Collider, απιώο γηα θαιύηεξν ρεηξηζκό), έλα Rigidbody γηα λα ππάξρεη Collision κε ηνπο ηνίρνπο θαη λα ππάξρεη θαη βαξύηεηα. ηε ζπλέρεηα έγηλε εηζαγσγή ηνπ Prefab ηνπ Total Horror (ην κνληέιν καδί κε ηα animation, materials θ.ιπ) θαη κπήθε θάησ από ην Enemy GameObject ώζηε λα είλαη «παηδί» ηνπ. Έπεηηα δεκηνπξγήζεθε ν παξαθάησ θώδηθαο Javascript γηα λα «δώζεη δσή» ζηνλ θαθό ηνπ παηρληδηνύ, θαη ηνπνζεηήζεθε ζαλ Component ζην Total Horror. ηηο public κεηαβιεηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Inspector Window ζαλ Target «ζέξλνπκε» ηνλ ραξαθηήξα ηνπ παηρληδηνύ (First Person Controller) θαη ζην controller ηνλ αληίπαιν, δειαδή ην Enemy GameObject. Οη ππόινηπεο κεηαβιεηέο νξίδνπλ ηηο δηάθνξεο απνζηάζεηο ηνπ αληηπάινπ από ηνλ παίθηε, π.ρ. ζε πόζε απόζηαζε ζα θνηηάδεη ηνλ παίθηε, ζε πόζε ζα αξρίζεη λα ηνλ θπλεγάεη θαη ζε πόζε ζα αξρίζεη λα ηνλ ρηππάεη, θαη θάζε πεξίπησζε ζα πξαγκαηνπνηείηε κε ειέγρνπο if. Σέινο ππάξρνπλ θαη κεηαβιεηέο πνπ νξίδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηνπ αληηπάινπ όζν αθνξά ην πεξπάηεκα θαη ηελ επίζεζή ηνπ αιιά θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ όηαλ αιιάδεη θαηεύζπλζε. Αθνινπζεί ν θώδηθαο Javascript. 47 από 56

48 var Distance; var Target : Transform; var lookatdistance = 25.0; var chaserange = 15.0; var attackrange = 1.5; var movespeed = 5.0; var Damping = 6.0; var attackrepeattime = 1; var TheDamage = 40; private var attacktime : float; var controller : CharacterController; var gravity : float = 20.0; private var MoveDirection : Vector3 = Vector3.zero; function Start () attacktime = Time.time; function Update () if(respawnmenuv2.playerisdead == false) Distance = Vector3.Distance(Target.position, transform.position); if (Distance < lookatdistance) lookat(); if (Distance > lookatdistance) renderer.material.color = Color.green; if (Distance < attackrange) attack(); else if (Distance < chaserange) 48 από 56

49 chase (); function lookat () renderer.material.color = Color.yellow; var rotation = Quaternion.LookRotation(Target.position - transform.position); transform.rotation = Quaternion.Slerp(transform.rotation, rotation, Time.deltaTime * Damping); function chase () renderer.material.color = Color.red; movedirection = transform.forward; movedirection *= movespeed; movedirection.y -= gravity * Time.deltaTime; controller.move(movedirection * Time.deltaTime); function attack () if (Time.time > attacktime) Target.SendMessage("ApplyDamage", TheDamage); Debug.Log("The Enemy Has Attacked"); attacktime = Time.time + attackrepeattime; function ApplyDamage () chaserange += 30; movespeed += 2; lookatdistance += 40; 49 από 56

50 Οη έιεγρνη γηα ην πώο ζα δξα ν αληίπαινο αλάινγα κε ηελ απόζηαζή ηνπ από ηνλ παίθηε γίλεηαη κέζα ζηελ Update() κε κεξηθέο if πνπ ελζσκαηώλνληαη κέζα ζε κηα άιιε πνπ ειέγρεη αλ ν παίθηεο είλαη δσληαλόο. Αξρηθά νξίδεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ παίθηε θαη ηνπ αληηπάινπ ζηελ κεηαβιεηή Distance κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Vector3.Distance(Target.position, transform.position) πνπ επηζηξέθεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν παξακέηξσλ ζε float, θαη έπεηηα γίλνληαη νη έιεγρνη. Έηζη, ειέγρεηαη ζηε ζπλέρεηα αλ ε απόζηαζε είλαη κηθξόηεξε από ηελ απόζηαζε πνπ ζέινπκε λα θνηηάεη ν αληίπαινο, ε νπνία έρεη νξηζηεί αξρηθά ζηελ κεηαβιεηή lookatdistance, ηόηε εθηειείηαη ε κέζνδνο lookat(). Παξνκνίσο αλ ε Distance κεησζεί θάησ από ηελ attackrange ηόηε ν αληίπαινο επηηίζεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο attack(), θαη αλ πάεη θάησ από ηελ chaserange ν ερζξόο θπλεγάεη ηνλ παίθηε κε ηελ εθηέιεζε ηεο chase(). Καηά ηελ αιιαγή θαηαζηάζεσλ κπνξνύλ λα εθηεινύληαη ηα δηάθνξα animation ηνπ ερζξνύ κε ηελ θιήζε ηεο animation.play( ) θαη ζαλ παξάκεηξν ζε String ην όλνκα ηνπ animation. ηε ζπλέρεηα ηνπ θώδηθα πινπνηνύληαη νη παξαπάλσ ηξεηο κέζνδνη. πγθεθξηκέλα ζηε lookat() απνζεθεύεηαη ζηελ κεηαβιεηή rotation κε ηελ εθηέιεζε ηεο Quaternion.LookRotation(Target.position - transform.position) ε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα θνηηάμεη ν αληίπαινο, θαη απηή είλαη απηή ηνπ παίθηε (Δηθόλα 45), θαη κε ηελ επόκελε ζεηξά νπζηαζηηθά γίλεηαη ζθαηξηθό rotation ηνπ αληηπάινπ πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε κε ηελ Quaternion.Slerp(transform.rotation, rotation, Time.deltaTime * Damping). Δηθόλα 45 "Η απόζηαζε έρεη κεηωζεί θαη ν αληίπαινο καο θνηηάεη" Παξνκνίσο ζηελ chase() ππνινγίδεηαη ε γσλία πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα πάεη ν ερζξόο θαη κεηαθηλείηαη πξνο απηόλ ηνλ άμνλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαρύηεηα, θαη κε ηελ attack() γίλεηαη επίζεζε ζηνλ παίθηε θαη κεηώλεηαη ε δσή ηνπ θαηά όζν έρνπκε νξίζεη ζηελ κεηαβιεηή TheDammage κε ηελ ApplyDamage(). 50 από 56

51 ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ θώδηθεο Javascript νη νπνίνη πξνζζέηνπλ ζηελ αθνπζηηθή θαη ηνπ παηρληδηνύ όζν αθνξά ηνλ ξεαιηζκό. ΠΡΟΘΗΚΗ ΗΥΟΤ - ΠΑΣΗΜΑΙΔ Αθνπζεί ν θώδηθαο Javascript ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε ζην First Person Controller θαη νπζηαζηηθά νξίδεη κηα κεηαβιεηή ήρνπ, ε νπνία ζα πεξηέρεη δηάθνξα θιηπ, ζ απηή ηε πεξίπησζε δηαθνξεηηθνύο ήρνπο footstep (παηεκαζηάο) θαη ειέγρεη αλ ν παίθηεο θηλείηαη ηόηε παίδεη ηπραίν θιηπ από ηηο παηεκαζηέο. var Steps : AudioClip[]; private var iswalking : boolean = false; private var controller : CharacterController; function Awake() controller = GetComponent(CharacterController); function Update() if(controller.velocity.sqrmagnitude > 0.15 ) iswalking = true; else iswalking = false; InvokeRepeating("Walking", 0, 0.7); function Walking() if(iswalking) AudioSource.PlayClipAtPoint(Steps[Random.Range(0,Steps.length)], gameobject.transform.position); 51 από 56

52 Αξρηθά νξίδνληαη ηξεηο κεηαβιεηέο, ε Steps πεξηέρεη ηα θιηπ ησλ παηεκαζηώλ, ε iswalking πνπ ζα παίξλεη ηελ ηηκή true ή false αλάινγα κε ην αλ πεξπαηάεη ν παίθηεο ή όρη θαη ε controller πνπ ζα είλαη ν παίθηεο, δειαδή ην First Person Controller. ηε ζπλέρεηα κε έλαλ έιεγρν if ειέγρεηαη αλ κεηαθηλείηαη ν παίθηεο κε ηε γξακκή θώδηθα controller.velocity.sqrmagnitude > 0.15 θαη εηζρσξεί ηελ θαηάιιειε ηηκή ζηελ κεηαβιεηή iswalking. Η κέζνδνο Walking() απιώο ειέγρεη κε κηα if αλ ε iswalking είλαη true, δειαδή αλ ν παίθηεο θηλείηαη, ηόηε παίδεη παίδεη έλαλ ηπραίν ήρν από ηνλ πίλαθα ήρσλ Steps (Steps[Random.Range(0,Steps.length)]) πνπ δειώζακε ζην ζεκείν πνπ είλαη ν παίθηεο gameobject.transform.position. Σέινο κε ηελ InvokeRepeating("Walking", 0, 0.7); εθηειεί ηελ κέζνδν πνπ βξίζθεηαη ζηε πξώηε παξάκεηξν, ζ απηή ηε πεξίπησζε ηελ Walking(), μεθηλόληαο από 0 δεπηεξόιεπηα, θάζε 0.7 δεπηεξόιεπηα. Οπζηαζηηθά επαλαιακβάλεη έλαλ ηπραίν ήρν παηεκαζηάο θάζε 0.7 δεπηεξόιεπηα. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΜΔΝΟΤ Γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θεληξηθνύ κελνύ δεκηνπξγήζεθε έλα θαηλνύξην Scene, αληηγξαθή ηνπ Game πνπ είλαη ην παηρλίδη, απιώο αθαηξέζεθαλ ηα GameObjects πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα. Η θάκεξα δείρλεη ζε έλα κέξνο ηνπ παηρληδηνύ θαη είλαη fixed, δελ κπνξεί λα θηλεζεί. Πξνζηέζεθαλ δύν GameObject ηύπνπ Text πνπ γξάθνπλ Play θαη Quit. Έπεηηα πξνηέζεθε ν παξαθάησ θώδηθαο Javascript ζε θάζε Text GameObject. var isquit=false; function OnMouseEnter() //change text color renderer.material.color=color.red; function OnMouseExit() 52 από 56

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών

Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών Σχεδιασμός & Χαρακτηριστικά Ψηφιακών παιχνιδιών Σύγχρονα περιβάλλοντα ανάπτυξης Φουκαράκης Γιώργος Οκτώβριος 2014 Δομικά στοιχεία ψηφιακών παιχνιδιών 1. Κανόνες. 2. Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα