Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω."

Transcript

1 Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα, ή Σρνιηθέο Μνλάδεο ή από νπνηνλδήπνηε άιιν ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη δηδαθηηθνύο θαη κε εκπνξηθνύο ζθνπνύο. Παξαθάηω θαίλεηαη θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά. Τν παθέην απηό ππνζηεξίδεη 5 κνξθέο αζθήζεωλ: πνιιαπιήο επηινγήο JQUIZ), κπεξδεκέλε πξόηαζε (JMIX), ζηαπξόιεμν (JCROSS), άζθεζε αληηζηνίρεζεο (JMATCH) θαη άζθεζε ζπκπιήξωζεο θελώλ (JCLOSE). Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. JQUIZ Όπωο πξναλαθέξζεθε, ην JQUIZ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή αζθήζεωλ πνιιαπιήο επηινγήο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρήκα. 1

2 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα άζθεζε πνιιαπιήο επηινγήο, ζα πξέπεη επηιέγνληαο ην πξόγξακκα hot Potatoes, λα επηιέμνπκε ην JQUIZ θαη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε καο ε παξαπάλω εηθόλα. Τν πξώην βήκα είλαη λα δνζεί ν ηίηινο ηεο άζθεζεο ζην αλάινγν πεξηζώξην. Σην παξάδεηγκά καο, ηελ άζθεζε ηελ νλνκάζακε ergasia 1. Κάηω από ηνλ ηίηιν, ππάξρεη ε έλδεημε Ε 1, ε νπνία δείρλεη ηνλ αξηζκό ηεο θάζε εξώηεζεο θαη παηώληαο ηα βειάθηα δίπια, αιιάδεη ν αξηζκόο ηεο εξώηεζεο, δειαδή εηζάγνπκε κηα λέα εξώηεζε, ή γπξλάκε ζε θάπνηα πξνεγνύκελε. Σπλερίδνληαο ηελ εθαξκνγή, δίπια από ηελ έλδεημε ηεο εξώηεζεο ππάξρεη έλα πεξηζώξην, όπνπ δειώλεηαη ε εθθώλεζε ηεο θάζε εξώηεζεο. Μόιηο νινθιεξωζεί ε εθθώλεζε ηεο εξώηεζεο καο, ζα πξέπεη λα πάκε ζηε ζηήιε Απαντήσεις ζηελ νπνία γξάθνληαη νη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ ζέινπκε λα δώζνπκε. Παξόιν πνπ ζηελ νζόλε καο εκθαλίδνληαη κόλν ηέζζεξηο πηζαλέο απαληήζεηο, κπνξνύκε κε ηα βειάθηα πνπ ππάξρνπλ αξηζηεξά ζηε ζηήιε απηή λα κεηώζνπκε ή λα απμήζνπκε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο ηεο εξώηεζήο καο. Μόιηο νινθιεξωζεί θαη ην ζηάδην ηωλ απαληήζεωλ, κεηαβαίλνπκε ζηε ζηήιε ηεο Βοήθειας, όπνπ εθεί γξάθνπκε ηα κελύκαηα πνπ ζέινπκε γηα θάζε κηα επηινγή ρωξηζηά. Αλάινγα κε ηελ απάληεζε πνπ ζα επηιέμνπκε a, b, c, ή d ζα εκθαληζηεί θαη ην αλάινγν κήλπκα (αλ έρνπκε παξαπάλω πηζαλέο απαληήζεηο ηζρύεη ην ίδην). Τειεηώλνληαο, ζηε ζηήιε Ρυθμίσεις, ζεκεηώλνπκε πνηα από ηηο απαληήζεηο είλαη ε ζωζηή, θαζώο θαη ηε βαζκνινγία ηεο θάζε απάληεζεο. Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ηελ εξώηεζε θαη πξηλ πξνρωξήζνπκε ζηελ επόκελε θάλνπκε απνζήθεπζε παηώληαο είηε ην ραξαθηεξηζηηθό εηθνλίδην ζηε γξακκή εξγαιείωλ, είηε από ην κελνύ Αξρείν Απνζήθεπζε. Ύζηεξα, πάιη από ην κελνύ Αξρείν, επηιέγνπκε ην Δεκηνπξγία ζειίδαο Web θαη Σειίδα Web γηα v6 browsers, δίλνπκε έλα όλνκα ζηελ άζθεζή καο θαη ε άζθεζε είλαη έηνηκε γηα ρξήζε κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ. 2

3 Πξέπεη λα παξαηεξεζεί, όηη ε άζθεζε καο εκθαλίδεηαη κε δύν δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Η κία κνξθή έρεη ηελ επέθηαζε από ην Ηot Potatoes 6, ελώ ε άιιε έρεη ηελ επέθηαζε ηνπ internet explorer. Η πξώηε κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη αλ ζέινπκε λα παξέκβνπκε ζηελ άζθεζε πνπ έρνπκε εηνηκάζεη, είηε γηα θάπνηα αιιαγή είηε θαη γηα πξνζζήθε εξωηήζεωλ, ελώ ε δεύηεξε είλαη ε εθηειέζηκε. JCROSS Τν JCROSS είλαη κηα εθαξκνγή κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύκε ζηαπξόιεμα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαίλεηαη παξαθάηω: Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζπλερίδεηαη, επηιέγνληαο από ηε γξακκή εξγαιείωλ ηελ επηινγή Δηαρείξηζε πιέγκαηνο θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη ηελ Απηόκαηε δεκηνπξγία πιέγκαηνο. Τόηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω παξάζπξν 3

4 Σην παξάζπξν απηό, εηζάγνπκε ηηο ιέμεηο εθείλεο πνπ ζέινπκε λα εκθαληζηνύλ ζην ζηαπξόιεμν, δειαδή ηηο ιέμεηο πνπ ζεωξνύκε ζαλ απαληήζεηο ζηηο εξωηήζεηο πνπ ζα νξίζνπκε νξηδόληηα θαη θάζεηα. Εηζάγνπκε θάζε ιέμε ζε δηαθνξεηηθή γξακκή, παηώληαο ην πιήθηξν enter. Μόιηο νινθιεξωζεί απηή ε δηαδηθαζία επηιέγνπκε ηελ Δεκηνπξγία πιέγκαηνο, νπόηε θαη εκθαλίδεηαη ην αθόινπζν παξάζπξν. Σην ζεκείν απηό, είκαζηε έηνηκνη λα νξίζνπκε ηηο εξωηήζεηο ηνπ ζηαπξόιεμνπ θαη γηα ην ζθνπό απηό επηιέγνπκε ην Οξηζκνί. Εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, όπνπ έρεη δηαρωξηζκέλεο ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα θαη θάζεηα, επηιέγνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα ιέμε θαη δίλνπκε ηνλ νξηζκό ηεο πνπ ζέινπκε θαη λα εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε ή αιιηώο ζηνλ ιύηε ηνπ ζηαπξόιεμνύ καο. Παηάκε ην ΟΚ ύζηεξα από θάζε εηζαγωγή νξηζκνύ θαη αθνύ νινθιεξώζνπκε ηε δηαδηθαζία ην παξάζπξν ζα κνηάδεη κε ην αθόινπζν. 4

5 Τέινο, από ηε γξακκή εξγαιείωλ, επηιέγνπκε Αξρείν θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγνπκε Δεκηνπξγία ζειίδαο Web θαη Σειίδα Web γηα v6 browsers, δίλνπκε έλα όλνκα ζηελ άζθεζή καο θαη ε άζθεζε είλαη έηνηκε γηα ρξήζε κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ. Γηα ηηο δηνξζώζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, ηζρύνπλ ηα ίδηα κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζηελ παξάγξαθν JQUIZ. JMATCH Τν JMATCH είλαη κηα εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγεί αζθήζεηο αληηζηνίρηζεο. Τν πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο απηήο θαίλεηαη παξαθάηω. Όπωο θαη κε ηηο άιιεο δύν εθαξκνγέο, μεθηλάκε από ηελ έλδεημε ηνπ ηίηινπ, πνπ γξάθνπκε ηη αθξηβώο ηνλ ηίηιν ηεο άζθεζεο, γηα παξάδεηγκα Άσκηση 3. Σηελ ζηήιε αξηζηεξά γξάθνπκε ηα ζηαζεξά αληηθείκελα ηεο άζθεζήο καο, ελώ ζηε ζηήιε δεμηά γξάθνπκε ηα αληηθείκελα όπνπ ζα ηα αληηζηνηρίζνπκε ζε θάζε έλα ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο. Από ην κελνύ Επηινγέο επηιέγνπκε Δηακόξθωζε επηινγώλ. Εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω παξάζπξν 5

6 όπνπ από ηε γξακκή εξγαιείωλ δηακνξθώλνπκε ηελ άζθεζή καο. Σπγθεθξηκέλα, από ηελ πξώηε επηινγή ηίηινη/νδεγίεο δίλνπκε ηελ αθξηβή εθθώλεζε ηεο άζθεζεο, ελώ από ην κελνύ αλαηξνθνδόηεζε δηακνξθώλνπκε ηελ εηθόλα πνπ ζα βιέπεη ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηελ θάζε απάληεζή ηνπ. Μπνξνύκε ζπλερίδνληαο, λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ γεληθόηεξα ηελ εκθάληζε ηεο άζθεζεο, αλάινγα κε ην ζθνπό πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε. Οη αιιαγέο θαη νη δηνξζώζεηο γίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπωο θαη ζηηο άιιεο εθαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA Κνκβίν επηινγώλ Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θαη επηινγήο νκάδωλ νκηιίαο Πιήθηξν ηεξκαηηζκν ύ θιήζεο Πιήθηξν PTT Πιήθηξα πινήγεζεο Αξηζηεξό πιήθηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης

Microsoft Windows XP. Information Technology Services and Solutions. Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Information Technology Services and Solutions Σύμβοσλοι Μητανογράθηζης και Εκπαίδεσζης Σηεθ. Σκοσλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Windows XP Κωνζηανηίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

13. Scratch Byob: Ζ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο επαλάιεςεο ζην πεξηβάιινλ Byob

13. Scratch Byob: Ζ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο επαλάιεςεο ζην πεξηβάιινλ Byob 135 13. Scratch Byob: Ζ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο, ησλ παξακέηξσλ θαη ηεο επαλάιεςεο ζην πεξηβάιινλ Byob Δθηηκψκελε δηάξθεηα: 10 δηδαθηηθέο ψξεο Έληαμε ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Γπκλαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα