ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Σαλονικιός Θωμάς Κύριος Ερευνητής, Ινστ. Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Κάππος Ανδρέας Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Λέξεις κλειδιά: Ινοπλισμένα Πολυμερή, Aνθρακοϋφάσματα (CFRP), Xαλυβδοϋφάσματα (SRP), Μηχανικά Χαρακτηριστικά, Πειραματικές Δοκιμές, Συνάφεια, Αριθμητικά Μοντέλα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζονται πειραματικές δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών και των νόμων συνάφειας ινοπλισμένων πολυμερών από ίνες χάλυβα (SRP) και ίνες άνθρακα (CFRP). Για τις πειραματικές αυτές δοκιμές χρησιμοποιούνται διατάξεις από διεθνή πρότυπα. Για τις δοκιμές ελέγχου συνάφειας σχεδιάσθηκε πρωτότυπη διάταξη εγκατάστασης δοκιμίου και καταγραφής της δύναμης συνάφειας και επιμήκυνσης σύνθετου υλικού στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δοκιμών. Από τους ελέγχους συνάφειας προέκυψαν τα αντίστοιχα διαγράμματα δύναμης και τάσης συνάφειας επιμήκυνσης σύνθετου υλικού στην περιοχή αγκύρωσης των CFRP και SRP σε πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος. Οι παράμετροι που μεταβάλλονταν μεταξύ των δοκιμίων ήταν το υλικό των ινοπλισμένων πολυμερών (ελάσματα άνθρακα και δύο τύποι χαλυβδοϋφασμάτων), το μήκος συνάφειας και το πλάτος συνάφειας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέσθηκαν, έδειξαν ότι τα SRP δεν παρουσιάζουν σημαντικό κλάδο ανελαστικής παραμόρφωσης. Επίσης βρέθηκε ότι τα CFRP παρουσίασαν μεγαλύτερη κατά μέσο όρο αντοχή έναντι αποκόλλησης από τα SRP, ενώ το πλάτος και όχι το μήκος αγκύρωσης του σύνθετου υλικού βρέθηκε να αποτελεί το βασικό κριτήριο της αύξησης της δύναμης αποκόλλησης. Επίσης τα ελάσματα άνθρακα (CFRP) έχουν μικρότερη επιμήκυνση αποκόλλησης απ ό,τι τα ινοπλισμένα πολυμερή από ίνες χάλυβα (SRP).

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ινοπλισμένα πολυμερή εφαρμόζονται εκτενώς τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση και επισκευή δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ευκολία εφαρμογής τους σε σύγκριση με τις κλασσικές μεθόδους επισκευής και ενίσχυσης δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι προμηθεύτριες εταιρείες προτείνουν την χρήση των υλικών αυτών για την ενίσχυση κάθε μηχανισμού ανάληψης έντασης σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Σε ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε προσφάτως Antoniades et al (3), (6), (7), βρέθηκε ότι είναι σημαντική η αποτελεσματικότητα των σύνθετων υλικών στην περίπτωση που ενισχύονται μηχανισμοί των οποίων η αστοχία είναι ανεπιθύμητη (λ.χ. μηχανισμοί διαγώνιας σύνθλιψης και διαγώνιου εφελκυσμού). Στην περίπτωση κατά την οποία ενισχύονται μηχανισμοί που ενδέχεται να παραμορφωθούν ανελαστικά, λ.χ. μηχανισμός κάμψης κατά τον σεισμό σχεδιασμού, βρέθηκε ότι δεν βελτιώνονται όλα τα μεγέθη ανελαστικής απόκρισης του ενισχυόμενου μηχανισμού. Αναφέρεται πως μέχρι την ανάπτυξη της μέγιστης αντοχής (μετά από ενίσχυση) τα μεγέθη ανελαστικής απόκρισης του ενισχυόμενου στοιχείου είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη από την δοκιμή του στοιχείου πριν την ενίσχυση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγέθη της δυσκαμψίας, της απορρόφησης ενέργειας και φυσικά της αντοχής. Μετά από την μέγιστη αντοχή και μέχρι το επίπεδο της αστοχίας τα μεγέθη ανελαστικής απόκρισης είναι δυσμενέστερα από τα αντίστοιχα μεγέθη που προσδιορίσθηκαν κατά την πρώτη δοκιμή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγέθη της δυσκαμψίας, της απορρόφησης ενέργειας από το σημείο της μέγιστης αντοχής και έπειτα, της πλαστιμότητας μετατοπίσεων και η πολύ ψαθυρή (σχεδόν εκρηκτική) αστοχία. Τα δυσμενή αυτά χαρακτηριστικά αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στον γραμμικό ελαστικό νόμο τάσης παραμόρφωσης των ινοπλισμένων πολυμερών από άνθρακα, γυαλί και αραμίδιο όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό. Τονίζεται ότι τα υλικά αυτά επιφέρουν ενίσχυση στα στοιχεία σκυροδέματος που εφαρμόζονται μέσω της καταπόνησής τους κυρίως σε εφελκυσμό. Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται ως υλικό ενίσχυσης ινοπλισμένα πολυμερή από ίνες χάλυβα (Steel Reinforced Polymer, SRP). Από την ύπαρξη και μόνο του χάλυβα δημιουργείται η εντύπωση της ανελαστικής παραμόρφωσης του υλικού. Από δοκιμές που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία και που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας βρέθηκε ότι η ικανότητα για ανελαστική παραμόρφωση του υλικού αυτού είναι σημαντικά περιορισμένη. Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνονται συγκριτικές δοκιμές στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένων με ανθρακοϋφάσματα και με χαλυβδοϋφάσματα. Οι δοκιμές χωρίζονται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζονται οι νόμοι τάσης παραμόρφωσης των υλικών

3 ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται. Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζονται οι νόμοι τάσης συνάφειας επιμήκυνσης των υλικών ενίσχυσης με πρισματικά στοιχεία σκυροδέματος. Στο τρίτο στάδιο (Μιτολίδης κ.ά. 6), γίνονται δοκιμές για τον προσδιορισμό του βαθμού καμπτικής και διατμητικής ενίσχυσης που επέρχεται με την χρήση των χαλυβδοϋφασμάτων και γίνονται συγκρίσεις με αντίστοιχες ενισχύσεις με την χρήση ανθρακοϋφασμάτων. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα υλικά, αποτελέσματα δοκιμών και συγκρίσεις αριθμητικών προσομοιωμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας από τα πρώτα δύο στάδια του παρόντος ερευνητικού προγράμματος. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2.1 Περιγραφή χαλυβδοϋφασμάτων Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται λεπτομερώς τα χαλυβδοϋφάσματα προκειμένου να γίνει κατανοητή η δομή τους. Αποτελούνται από δέσμες συρμάτων περιτυλιγμένων μεταξύ τους. Τα σύρματα αυτά συγκρατούνται το ένα δίπλα στο άλλο μέσω πλέγματος από υλικό πολύ μικρής αντοχής. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται οι δύο διαφορετικοί τύποι χαλυβδοϋφασμάτων οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω και τα χαρακτηριστικά των υλικών που δίνονται από τον κατασκευαστή. Εικόνα 1. Λεπτομέρειες των δύο τύπων χαλυβδοϋφασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν SRP 3X Στο υλικό αυτό υπάρχουν δέσμες συρμάτων στις οποίες πλέκονται πέντε σύρματα διαμέτρου.35mm. Κάθε δέσμη συρμάτων έχει εμβαδό διατομής.481mm 2 και βρίσκονται σε διάταξη δεσμών ανά εκατοστόμετρο. Το πάχος του χαλυβδοϋφάσματος που διαμορφώνεται είναι.123cm. Το κενό μεταξύ των δεσμών των συρμάτων είναι.22cm, και ο όγκος τους είναι 35%. Ο όγκος της ρητίνης, όποτε χρησιμοποιείται, είναι 65% και η

4 απαίτηση είναι.764kg ρητίνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας χαλυβδοϋφάσματος. Η εφελκυστική αντοχή του υλικού χωρίς την ρητίνη είναι 13,94kN/cm με μέτρο ελαστικότητας 16MPa SRP 12X Στο υλικό αυτό υπάρχουν δέσμες συρμάτων στις οποίες πλέκονται τρία σύρματα διαμέτρου.22mm, εννέα σύρματα διαμέτρου.mm και εξωτερικά της δέσμης τυλίγεται σύρμα διαμέτρου.18mm. Κάθε δέσμη συρμάτων έχει εμβαδό διατομής.414mm 2 και βρίσκονται σε διάταξη δεσμών ανά εκατοστόμετρο. Το πάχος του χαλυβδοϋφάσματος που διαμορφώνεται είναι.123cm. Το κενό μεταξύ των δεσμών των συρμάτων είναι.22cm, και ο όγκος τους είναι 31%. Ο όγκος της ρητίνης, όποτε χρησιμοποιείται, είναι 69% και η απαίτηση είναι.821kg ρητίνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας χαλυβδοϋφάσματος. Η εφελκυστική αντοχή του υλικού χωρίς την ρητίνη είναι 11,32kN/cm με μέτρο ελαστικότητας 138MPa Σύνθετο υλικό Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται ρητίνη τα χαρακτηριστικά του σύνθετου υλικού όπως δίνονται από τον κατασκευαστή του χαλυβδοϋφάσματος είναι: 3Χ2-23, τάση 1171,1MPa, ενεργό μέτρο ελαστικότητας 779MPa, 12X-23-12, τάση 951MPa, ενεργό μέτρο ελαστικότητας 676MPa. 2.2 Δοκιμές εφελκυσμού και αποτελέσματα Οι δύο παραπάνω τύποι χαλυβδοϋφασμάτων δοκιμάσθηκαν σε αξονικό εφελκυσμό για τον προσδιορισμό των νόμων τάσης παραμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών συγκρίθηκαν με τις τιμές του κατασκευαστή. Εικόνα 2. Λεπτομέρειες από τις δοκιμές εφελκυσμού

5 Πίνακας 1. Τιμές ιδιοτήτων υλικών μετά τις δοκιμές ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣ Η ΘΡΑΥΣΗΣ (mm) MPa MPa (%) I11 SRP 3X I21 SRP 3X I12 SRP 3X I22 SRP 3X I13 SRP 3X I11 SRP 12X I21 SRP 12X I12 SRP 12X I22 SRP 12X I13 SRP 12X ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. SRP 3X SRP 3X SRP 12X SRP 12X Στον πίνακα 1, δίνονται οι αριθμητικές τιμές των χαρακτηριστικών των υλικών που μετρήθηκαν για το κάθε δοκίμιο χωριστά καθώς και οι μέσες τιμές των μεγεθών αυτών. Επίσης γίνεται συγκριτική παράθεση των αντίστοιχων τιμών που δίνει ο κατασκευαστής για τα υλικά αυτά. Η σύμπτωση μεταξύ των ιδιοτήτων των δοκιμίων που μετρήθηκαν και του κατασκευαστή κρίνεται ως ικανοποιητική. Τονίζεται ότι η τάση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν υπολογίστηκε για το εμβαδό του τελικού προϊόντος με την ρητίνη (laminate). Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι καμπύλες τάσης - παραμόρφωσης από τις δοκιμές εφελκυσμού των υλικών. Σε συγκριτικό διάγραμμα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες καμπύλες για ελάσματα άνθρακα και για τον χάλυβα ράβδων οπλισμού.

6 stress stress f f (MPa) f f (MPa) strain (α) ε fu (%) strain ε fu (%) SRP 3X ( ) SRP 12X-23-12( ) f(mpa) CFRP, STEEL (β) (γ) Εικόνα 3. Διαγράμματα τάσης παραμόρφωσης για: α)srp 3X , β)srp 12X και γ) SRP, CFRP και χάλυβα οπλισμών. stress strain Από τα διαγράμματα τάσης παραμόρφωσης προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ανελαστική επιμήκυνση των χαλυβδοϋφασμάτων είναι μικρή. Γίνονται αντιληπτές οι διαφορές των ιδιοτήτων των δύο τύπων χαλυβδοϋφασμάτων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τον χάλυβα των οπλισμών και με τα ελάσματα άνθρακα. ε(%) 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού βάσει του οποίου επιτυγχάνεται η ενίσχυση δομικών στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, με την χρήση εξωτερικά εφαρμοζόμενων σύνθετων υλικών, εκτός από τον προσδιορισμό των νόμων τάσης παραμόρφωσης που διέπουν τα υλικά αυτά απαιτείται και ο προσδιορισμός των νόμων που σχετίζονται με την συνεργασία τους με το σκυρόδεμα. Ακολούθως παρουσιάζονται αποτελέσματα από την δεύτερη φάση του παρόντος ερευνητικού προγράμματος. Ειδικότερα, γίνονται δοκιμές ελέγχου της συνάφειας χαλυβδοϋφασμάτων με πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος. Για λόγους

7 σύγκρισης δοκιμάζεται επίσης η συνάφεια ελασμάτων άνθρακα με όμοια πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος. Εκτός από την δύναμη συνάφειας καταγράφεται και η συνολική ολίσθηση στα άκρα του υλικού ενίσχυσης. Τα μεγέθη αντοχής που καταγράφονται συγκρίνονται με αντίστοιχα μεγέθη τα οποία υπολογίζονται βάσει σχέσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι κυριότερες παράμετροι που μεταβάλλονταν στα δοκίμια που ελέγχθηκαν ήταν το μήκος επικόλλησης του υλικού ενίσχυσης (15mm and mm), το πλάτος του υλικού ενίσχυσης (5mm and 8mm), ο τύπος του υλικού ενίσχυσης (ελάσματα CFRP and SRP) και η ποιότητα σκυροδέματος των πρισματικών στοιχείων. Η ποιότητα σκυροδέματος επιλέχθηκε ως παράμετρος προς διερεύνηση καθώς σε ορισμένα προτεινόμενα μοντέλα για τον υπολογισμό της δύναμης συνάφειας δεν χρησιμοποιείται όρος ο οποίος να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα σκυροδέματος. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται πίνακες, διαγράμματα και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πειραματικές δοκιμές συνάφειας που έγιναν και από την σύγκριση των τιμών αυτών με τις σχέσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται. 3.1 Ποιότητες υλικών Για τις δοκιμές συνάφειας χρησιμοποιήθηκαν οι δύο τύποι χαλυβδοϋφασμάτων που δοκιμάσθηκαν στα προηγούμενα πειράματα εφελκυσμού και ελάσματα άνθρακα με μέτρο ελαστικότητας 16MPa. Οι δύο ποιότητες σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάσθηκαν βάσει της λογικής ότι για τα πολυώροφα κτίρια που κατασκευάζονταν πριν -4 έτη χρησιμοποιούνταν ποιότητα σκυροδέματος Β225, ενώ στην γεφυροποιία χρησιμοποιούνταν ποιότητα σκυροδέματος Β45. Το σκυρόδεμα, κανονικής αντοχής, που παράχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είχε μέση κυλινδρική θλιπτική αντοχή 21.98MPa και εφελκυστική αντοχή 2.42MPa. Το σκυρόδεμα υψηλότερης αντοχής είχε μέση κυλινδρική θλιπτική αντοχή 38.5MPa και εφελκυστική αντοχή 3.5MPa. Το μέτρο ελαστικότητας για τις δύο παραπάνω ποιότητες σκυροδέματος λήφθηκε 29GPa και 33.7GPa, αντίστοιχα. 3.2 Πειραματικές δοκιμές συνάφειας Για τους ελέγχους συνάφειας δοκιμάσθηκαν συνολικά 16 δοκίμια από σκυρόδεμα. Στα πρισματικά αυτά δοκίμια έγινε επεξεργασία της επιφάνειας και κολλήθηκαν με ρητίνη τεμάχια χαλυβδοϋφάσματος και ελασμάτων άνθρακα. Στο ένα άκρο τα υλικά που εφαρμόσθηκαν περιτυλίχθηκαν με δύο στρώσεις ανθρακοϋφάσματος προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα αστοχήσει το άλλο άκρο του δοκιμίου στο οποίο είχαν τοποθετηθεί οι μετρητές των επιμηκύνσεων (LVDT). Η καταγραφή των επιμηκύνσεων γινόταν με κινηματογράφηση των ενδείξεων των βολτόμετρων που ήταν συνδεδεμένα με αυτά τα όργανα. Στο ίδιο πλάνο κινηματογραφούνταν οι

8 ενδείξεις της δύναμης. Από τις ενδείξεις των οργάνων έγιναν τα διαγράμματα δύναμης επιμήκυνσης για όλα τα δοκίμια. Η πειραματική διάταξη και τα σχήματα δύο δοκιμίων παρουσιάζονται στην εικόνα 4. Εικόνα 4. Γενική άποψη πειραματικής διάταξης δοκιμών συνάφειας και σκαριφήματα αντιπροσωπευτικών δοκιμίων Στον πίνακα 2 περιγράφονται τα δοκίμια που ελέγχθηκαν, και παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα. Για τις παραμέτρους που μεταβάλλονταν στα δοκίμια που υποβλήθηκαν σε δοκιμές συνάφειας (direct shear tests) προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα από την επεξεργασία των μετρήσεων. Σε όλες τις δοκιμές προέκυψε σαφής ανελαστικός κλάδος (με σχεδόν σταθερή τη δύναμη) κατά την αστοχία του μηχανισμού συνάφειας. Τύπος υλικού: Τα CFRP επέδειξαν μεγαλύτερη κατά μέσο όρο αντοχή έναντι αποκόλλησης από τα SRP. Ειδικότερα η μέση δύναμη αποκόλλησης για τα CFRP ήταν 37.45kN έναντι 27.7 kn για τα SRP12 και 29.kN για τα SRP3X2. Η μέση δύναμη αποκόλλησης για τα SRP συνολικά ήταν kn, δηλαδή περίπου το 75% της δύναμης αποκόλλησης των CFRP. Πλάτος σύνθετου υλικού: Το πλάτος του σύνθετου υλικού βρέθηκε να επηρεάζει σαφώς την δύναμη αποκόλλησης. Για τα δοκίμια με πλάτος σύνθετου υλικού 8mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 41.13kN ενώ για τα δοκίμια με πλάτος σύνθετου υλικού 5mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 28.35kN (SRP kN, SRP3X2 29.kN). Μήκος σύνθετου υλικού: Το διαφορετικό μήκος του σύνθετου υλικού (mm και 15mm) δεν βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά την δύναμη αποκόλλησης. Για τα δοκίμια με μήκος σύνθετου υλικού mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 34.38kN ενώ για τα δοκίμια με μήκος σύνθετου υλικού 15mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 33.26kN.

9 Αυτό δείχνει πως για κάθε περίπτωση σύνθετου υλικού που χρησιμοποιήθηκε το ενεργό μήκος αγκύρωσης ήταν κάτω από 15mm, τιμή η οποία είναι σύμφωνη με την διεθνή βιβλιογραφία. Επιμήκυνση αποκόλλησης: Για τους τρεις τύπους σύνθετων υλικών που δοκιμάσθηκαν προέκυψαν σαφείς διαφορές στην επιμήκυνση αστοχίας. Για τα CFRP η μέση επιμήκυνση αστοχίας ήταν.52mm, για τα SRP12 η μέση επιμήκυνση αστοχίας ήταν.95mm και για τα SRP3X2 η αντίστοιχη τιμή ήταν.71mm. Αυτές οι διαφορές αιτιολογούνται από τις διαφορές στο μέτρο ελαστικότητας των CFRP και SRP12, SRP3X2 οι οποίες μετρήθηκαν και δόθηκαν πιο πάνω. Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχων συνάφειας. f cm /f ctm L b f Τύπος.5P tot s tot /s tot,u Δοκίμιο MPa mm mm Υλικού kn mm CFRP-5X15NS 22./ CFRP /.52 CFRP-5XNS 22./2.4 5 CFRP /.7 SRP12-5X15NS 22./ SRP12X /1.25 SRP12-5XNS 22./2.4 5 SRP12X /1.11 SRP12-8X15NS 22./ SRP12X / --- SRP12-8XNS 22./2.4 8 SRP12X /.99 SRP3X2-5X15NS 22./ SRP3X /.56 SRP3X2-5XNS 22./2.4 5 SRP3X /.6 SRP3X2-8X15NS 22./ SRP3X2.3.37/.79 SRP3X2-8XNS 22./2.4 8 SRP3X /1.28 CFRP-5X15HS 38.5/ CFRP /.25 CFRP-5XHS 38.5/3.5 5 CFRP /.6 SRP12-5X15HS 38.5/ SRP12X /.51 SRP12-5XHS 38.5/3.5 5 SRP12X /1.29 SRP3X2-5X15HS 38.5/ SRP3X /.5 SRP3X2-5XHS 38.5/3.5 5 SRP3X /.54 S tot : Συνολική ολίσθηση υλικού. S tot,u : Συνολική ολίσθηση αστοχίας υλικού. Ποιότητα σκυροδέματος: Σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά μοντέλα η αύξηση της αντοχής σε συνάφεια δεν είναι ανάλογη της αύξησης της αντοχής της ποιότητας σκυροδέματος. Η συσχέτιση αυτή πρέπει να γίνεται με την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος και ιδιαίτερα με την

10 επιφανειακή εφελκυστική αντοχή. Επίσης σε ορισμένα αναλυτικά μοντέλα δεν χρησιμοποιείται ως παράμετρος η αντοχή του σκυροδέματος. 5 P tot (kn) 5X15NS, bxl:5x15(mm) 5 P tot (kn) 5XNS, bxl:5x(mm) 4 CFRP 4 CFRP SRP3 SRP12 SRP3 SRP s tot,u (mm) s tot,u (mm) 5 4 P tot (kn) 8X15NS, bxl:8x15(mm) SRP3 SRP P tot (kn) 8XNS, bxl:8x(mm) SRP12 SRP s tot,u (mm) s tot,u (mm) 5 P tot (kn) 5X15HS, bxl:5x15(mm) 5 P tot (kn) 5XHS, bxl:5x(mm) 4 CFRP 4 CFRP SRP12 SRP3 SRP12 SRP s tot,u (mm) s tot,u (mm) Εικόνα 5. Διαγράμματα συνολικής δύναμης συνάφειας συνολικής μετατόπισης

11 Δεδομένου ότι οι μέγιστες αντοχές που επέδειξαν τα δοκίμια για το σκυρόδεμα κανονικής αντοχής προσεγγίζονται ικανοποιητικά από τα αναλυτικά προσομοιώματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, επιχειρείται ο υπολογισμός της αντοχής σε συνάφεια για τα δοκίμια που κατασκευάσθηκαν με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Στην Εικόνα 5 δίνονται τα διαγράμματα συνολικής δύναμης (P tot ) συνολικής μετατόπισης αστοχίας (s tot,u ) για τα δοκίμια που δοκιμάσθηκαν. Γίνεται κατάλληλη ομαδοποίηση ως προς το γινόμενο του πλάτους με το μήκος του σύνθετου υλικού. Τονίζεται ότι στα παραπάνω διαγράμματα η αντοχή της συνάφειας εκφράζεται με δύναμη και όχι με κάποια ισοδύναμη τάση συνάφειας P/(L e.b f ) επειδή δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή μέθοδος για τον καθορισμό του ενεργού μήκους L e και το μήκος αυτό ορίζεται διαφορετικά σε κάθε αναλυτικό μοντέλο. Επίσης έχει βρεθεί ότι η αύξηση της αντοχής δεν είναι απευθείας ανάλογη της αύξησης του πλάτους του ινοπλισμένου πολυμερούς. Για τους παραπάνω λόγους δεν ανάγεται η δύναμη συνάφειας σε ισοδύναμη τάση συνάφειας καθώς τα διαγράμματα που θα προέκυπταν σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους. 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 4.1 Παρουσίαση των θεωρούμενων προσομοιωμάτων Τα μοντέλα που παρουσιάζονται παρακάτω διερευνήθηκαν από τους Toutanji et al. (7) για τον υπολογισμό της δύναμης συνάφειας. Στην παρούσα εργασία τα μοντέλα αυτά λήφθηκαν από την εργασία αυτή. Chen and Teng (1) Pu ' =.427β p β L f c bf Le (1) Ef tf L e =, ' fc 2 bf bc β p =, βl = 1if L L e, β L = sin πl if L<L e (2) 1+ bf 2Le b c Neubauer and Rostasy (1999), από Τριανταφύλλου (3) P =.64k b E t f if L L e (3) u f f f f ctm L L P u =.64kf bf Ef tf fctm 2 L if L<L e (4) e Le

12 Ef t L f e =, 2f ctm k f bf b c = 1 (5) bf Yang et al. (1), από Toutanji et al. (7) Ef t f Pu.5.8 Lebf (.5f ctm ) f = +, L e =mm ct m (6) Yuan and Wu (1999), από Toutanji et al. (7) P u 2Ef tf G = f. bf, 1+α Y bf E f t f α Y = (7) b E t c c c 4.2 Αριθμητικές συγκρίσεις Για τα τέσσερα επιλεγμένα μοντέλα γίνεται ο υπολογισμός της αντοχής συνάφειας των δοκιμίων της παρούσας εργασίας, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3. Αντοχές συνάφειας όπως προέκυψαν από τα θεωρούμενα προσομοιώματα (εξισώσεις 1 7) και από τις δοκιμές. SPECIMEN P u (1) P u (3,4) P u (6) P u (7).5P tot,experiment (kn) CFRP-5X15NS CFRP-5XNS SRP12-5X15NS SRP12-5XNS SRP12-8X15NS SRP12-8XNS SRP3X2-5X15NS SRP3X2-5XNS SRP3X2-8X15NS SRP3X2-8XNS CFRP-5X15HS

13 CFRP-5XHS SRP12-5X15HS SRP12-5XHS SRP3X2-5X15HS SRP3X2-5XHS Ακολούθως δίνονται σε συγκριτικά διαγράμματα οι τιμές του πίνακα 3. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3 και την Εικόνα 6, τα μοντέλα που προτείνονται από τους Chen και Teng (1) και από τους Yang et al. 1, δίνουν την καλύτερη προσέγγιση για όλους τους τύπους των σύνθετων υλικών που δοκιμάσθηκαν. 35 CHEN & TENG 1 35 NEUBAUER & ROSTASY 1999 MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH EXPERIMENT Pu (kn) MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH EXPERIMENT Pu (kn) 35 YANG, YUE & HU 1 35 YUAN & WU 1999 MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH EXPERIMENT Pu (kn) EXPERIMENT Pu (kn) Εικόνα 6. Σύγκριση των πειραματικών μετρήσεων με τις αντοχές σε συνάφεια των θεωρούμενων αναλυτικών προσομοιωμάτων.

14 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ακολούθως παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις πρώτες δοκιμές των υλικών αυτών. Κατά την δοκιμή εφελκυσμού των CFRP και SRP πρέπει το πλάτος των δοκιμίων να είναι σημαντικά μικρότερο από το μήκος τους. Με τον τρόπο αυτόν η αγκύρωση του υλικού είναι πιο αποτελεσματική και μειώνονται τα σφάλματα λόγω αθέλητων εκκεντροτήτων. Πριν τις δοκιμές εφελκυσμού απαιτείται κατάλληλη προεργασία των ελασμάτων προκειμένου να λειανθούν υπάρχουσες ανωμαλίες της ρητίνης, μέτρηση της κατακορυφότητας των ακμών των δοκιμίων και έλεγχος του άξονα του δοκιμίου σε σχέση με τον άξονα της διάταξης εφελκυσμού. Και για τους δύο τύπους χαλυβδοϋφασμάτων που δοκιμάσθηκαν τα δοκίμια με ρητίνη παρουσιάζουν κατά μέσον όρο 25% αύξηση αντοχής σε σχέση με τα δοκίμια χωρίς ρητίνη. Αυτό αποδίδεται στην ανακατανομή της έντασης που επέρχεται στη διατομή του υλικού αυτού μέσω της ρητίνης. Η αναγωγή έγινε, και στις δύο περιπτώσεις, στις διαστάσεις του ελάσματος με ρητίνη. Τα ελάσματα των χαλυβδοϋφασμάτων έχουν σημαντικά χαμηλότερη τάση αστοχίας από τα ελάσματα των ανθρακοϋφασμάτων και σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή του χάλυβα των οπλισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αναπτυσσόμενης τάσης στην διεπιφάνεια υλικού - σκυροδέματος και την απαίτηση για μικρότερα μήκη αγκύρωσης. Το διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης των χαλυβδοϋφασμάτων παρουσιάζει μικρό κλάδο ανελαστικής παραμόρφωσης. Ο αντίστοιχος κλάδος των CFRPs που είναι ευθύγραμμος. Η επιμήκυνση θραύσης των SRP and CFRPs βρέθηκε να έχει παρόμοιες τιμές, ενώ το μέτρο ελαστικότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερο για τα ελάσματα CFRP. Το χαλυβδοϋφασμα τύπου 3X2 έχει μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας και τάση θραύσης από το χαλυβδοϋφασμα τύπου 12X. Από τις δοκιμές ελέγχου συνάφειας προέκυψε ότι τα CFRP επέδειξαν μεγαλύτερη κατά μέσο όρο αντοχή έναντι αποκόλλησης από τα SRP. Αυτό οφείλεται στο σημαντικά υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας των ελασμάτων άνθρακα έναντι των χαλυβδοϋφασμάτων. Το πλάτος του σύνθετου υλικού βρέθηκε να επηρεάζει σαφώς την δύναμη αποκόλλησης. Το διαφορετικό μήκος του σύνθετου υλικού, πέρα από το ενεργό μήκος επικόλλησης (mm και 15mm) δεν βρέθηκε να επηρεάζει την δύναμη αποκόλλησης. Για τους τρεις τύπους σύνθετων υλικών που δοκιμάσθηκαν προέκυψαν σαφείς διαφορές στην επιμήκυνση για την οποία επήλθε η αποκόλληση αστοχίας λόγω του διαφορετικού μέτρου ελαστικότητας. Κατά την αναλυτική αποτίμηση των δυνάμεων συνάφειας, καλύτερη προσέγγιση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επιτεύχθηκε με τα προσομοιώματα των Chen and Teng (1) και των Yang et al (1). Για τις δύο ποιότητες σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε ή αύξηση της θλιπτικής αντοχής ήταν 75%, η αύξηση της εφελκυστικής αντοχής ήταν 45% και η αύξηση της αντοχής της συνάφειας, όπως προέκυψε από τις εξισώσεις (1) και (6), ήταν

15 περίπου %. Στις πειραματικές δοκιμές διαπιστώθηκε μικρή αύξηση 5%, η οποία οφείλεται στην χρήση μη κατάλληλου τρόπου αφαίρεσης της τσιμεντοεπιδερμίδας (μέθοδος τριβείου). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή: b c = πλάτος του πρίσματος σκυροδέματος b f = πλάτος του ινοπλισμένου πολυμερούς Ε c = μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος Ε f = μέτρο ελαστικότητας του ινοπλισμένου πολυμερούς f c = θλιπτική αντοχή σκυροδέματος f cm = Μέση θλιπτική αντοχή σκυροδέματος (κύλινδρος 15εκ.) f ctm = εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος G f = ενέργεια θραύσης ανά μονάδα επιφανείας k f = συντελεστής γεωμετρίας L = μήκος αγκύρωσης L e = ενεργό μήκος αγκύρωσης P u = δύναμη συνάφειας t c = πάχος του πρίσματος σκυροδέματος t f = πάχος του ινοπλισμένου πολυμερούς β L, β l = συντελεστές του μήκους αγκύρωσης β p, β w = συντελεστές πλάτους 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα δύο πρώτα μέρη ερευνητικού προγράμματος τριών φάσεων. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 67.5% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά 22.5% από την Γ.Γ.Ε.Τ. στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.ΑΝ.- Γ Κ.Π.Σ. και κατά % από την εταιρεία Sika Hellas. Η ερευνητική ομάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της στους παραπάνω φορείς. 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antoniades, K., Salonikios, T., Kappos, A., Cyclic tests on seismically damaged R/C walls strengthened using FRP reinforcement, ACI Structural Journal, Vol., No. 4 (3)

16 Antoniades, K., Salonikios, T., Kappos, A., Tests on Seismically Damaged R/C Walls Repaired and Strengthened Using Fiber-Reinforced Polymers Journal of Composites for Construction, ASCE, Vol 9, No 3 (5) Antoniades, K., Salonikios, T., Kappos, A., Evaluation of Hysteretic Response and Strength of Repaired R/C Walls Strengthened with FRPs, Engineering Structures Journal, Vol 29, No 9 (7) Chen, J. F., and Teng, J. G., Anchorage strength models for FRP and steel plates bonded to concrete. Journal of structural engineering, ASCE, Vol 127, No 7, (1) Toutanji, H., Saxena, P., Zhao, L., Ooi, T. Prediction of Interfacial Bond Failure of FRP Concrete Surface. Journal of Composites for Construction, ASCE, Vol 11, No4 (7) Μιτολίδης, Γ., Σαλονικιός, Θ., Κάππος, Α., Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ανθρακοϋφασμάτων (CFRP) και Χαλυβδοϋφασμάτων (SRP) και Διερεύνηση της Εφαρμογής του στην Ενίσχυση Δοκών Οπλισμένου Σκυροδέματος, πρακτικά 15 ου Συνέδριο Σκυροδέματος, (Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου, 6), Τόμος Γ, Τριανταφύλλου, Α., Ενισχύσεις Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (3),

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στοιχείων από Ω.Σ. Έµφαση σε ακραίους κόµβους Χρ. Καραγιάννης, καθηγητής Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Η επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο/Σ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ» ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP.

Ronald Mihala 1, Παναγιώτης ΣΠΥΡΙΔΗΣ 2, Konrad Bergmeister 3. Λέξεις κλειδιά: Επεμβάσεις, Ίνες Άνθρακα, Προένταση, NSM CFRP. Επεμβάσεις σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με προεντεταμένα ανθρακοελάσματα σε εγκοπές. Intervention to concrete members by means of post-tensioned Near Surface Mounted CFRP lamellas Ronald Mihala 1, Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος του συστήματος Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 27/02/2014 (v1) Κωδικός: 08.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401010010000040 Sika CarboDur S Εξηλασμένα ελάσματα ινών άνθρακα για δομητική ενίσχυση ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση.

Λέξεις Κλειδιά: Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα, Μανδύες, Αντισεισμική Ενίσχυση. Μία Νέα Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά New Innovative Solution for the Strengthening of R/C Structures using Composite Materials Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή

Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς κτηρίου Ο/Σ ενισχυµένου στους κόµβους και στα υποστυλώµατα µε ινοπλισµένα πολυµερή Experimental investigation of RC full scale frame strengthened at the

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: διάτμηση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Αντοχή σε κάμψη. Κάμψη τριών σημείων Η αντοχή σύμφωνα με τη θεωρία της ελαστικής δοκού είναι: σ ult = 3P

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs

Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Σύνθετα υλικά ανόργανης µήτρας (ΙΑΜ) για την ενίσχυση πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος Textile Reinforced Mortar (TRM) as strengthening materials for reinforced concrete slabs Κατερίνα (Κορίνα) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Fyfe Europe S.A.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Fyfe Europe S.A. ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ 6 Νοεμβρίου 2007, ΤΕΕ, Αθήνα ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχ.2 : Άνοιγμα συνδετήρων και αποδιοργάνωση του πόδα του υποστυλώματος

Σχ.2 : Άνοιγμα συνδετήρων και αποδιοργάνωση του πόδα του υποστυλώματος Εργασία Νο 15 ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΟΓΑΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα που έχει ο σπειροειδής οπλισμός, σε σχέση με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων

Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα. επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων Δεξαμενές GRP (Glassfibre Reinforced Polyester), κατάλληλες για χρήση σε compact συστήματα επεξεργασίας αστικών & βιομηχανικών λυμάτων ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ GRP ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010 Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονάδες μετρικού συστήματος Γεωμετρικά σχήματα - μετρήσεις Μετρήσεις διαστάσεων / ανοίγματα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση

Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Πειραµατική διερεύνηση τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ω/Σ µε κεντρικά ανοίγµατα υπο κυκλική φόρτιση Χ.Γ. Καραγιάννης ρ Πολ. Μηχ. Καθηγητής. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης..Ι. Κακαλέτσης Μsc Πολ. Μηχ. Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure

Lateral instability of alternating tensile and compressive flanges of RC shear walls due to intense seismic flexure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1818 Πλευρική αστάθεια υπό ακραία σεισµική κάµψη των εναλλάξ εφελκυόµενων και θλιβόµενων πελµάτων τοιχωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα