ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Σαλονικιός Θωμάς Κύριος Ερευνητής, Ινστ. Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Κάππος Ανδρέας Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Λέξεις κλειδιά: Ινοπλισμένα Πολυμερή, Aνθρακοϋφάσματα (CFRP), Xαλυβδοϋφάσματα (SRP), Μηχανικά Χαρακτηριστικά, Πειραματικές Δοκιμές, Συνάφεια, Αριθμητικά Μοντέλα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζονται πειραματικές δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών και των νόμων συνάφειας ινοπλισμένων πολυμερών από ίνες χάλυβα (SRP) και ίνες άνθρακα (CFRP). Για τις πειραματικές αυτές δοκιμές χρησιμοποιούνται διατάξεις από διεθνή πρότυπα. Για τις δοκιμές ελέγχου συνάφειας σχεδιάσθηκε πρωτότυπη διάταξη εγκατάστασης δοκιμίου και καταγραφής της δύναμης συνάφειας και επιμήκυνσης σύνθετου υλικού στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δοκιμών. Από τους ελέγχους συνάφειας προέκυψαν τα αντίστοιχα διαγράμματα δύναμης και τάσης συνάφειας επιμήκυνσης σύνθετου υλικού στην περιοχή αγκύρωσης των CFRP και SRP σε πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος. Οι παράμετροι που μεταβάλλονταν μεταξύ των δοκιμίων ήταν το υλικό των ινοπλισμένων πολυμερών (ελάσματα άνθρακα και δύο τύποι χαλυβδοϋφασμάτων), το μήκος συνάφειας και το πλάτος συνάφειας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέσθηκαν, έδειξαν ότι τα SRP δεν παρουσιάζουν σημαντικό κλάδο ανελαστικής παραμόρφωσης. Επίσης βρέθηκε ότι τα CFRP παρουσίασαν μεγαλύτερη κατά μέσο όρο αντοχή έναντι αποκόλλησης από τα SRP, ενώ το πλάτος και όχι το μήκος αγκύρωσης του σύνθετου υλικού βρέθηκε να αποτελεί το βασικό κριτήριο της αύξησης της δύναμης αποκόλλησης. Επίσης τα ελάσματα άνθρακα (CFRP) έχουν μικρότερη επιμήκυνση αποκόλλησης απ ό,τι τα ινοπλισμένα πολυμερή από ίνες χάλυβα (SRP).

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ινοπλισμένα πολυμερή εφαρμόζονται εκτενώς τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση και επισκευή δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην ευκολία εφαρμογής τους σε σύγκριση με τις κλασσικές μεθόδους επισκευής και ενίσχυσης δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι προμηθεύτριες εταιρείες προτείνουν την χρήση των υλικών αυτών για την ενίσχυση κάθε μηχανισμού ανάληψης έντασης σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία. Σε ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε προσφάτως Antoniades et al (3), (6), (7), βρέθηκε ότι είναι σημαντική η αποτελεσματικότητα των σύνθετων υλικών στην περίπτωση που ενισχύονται μηχανισμοί των οποίων η αστοχία είναι ανεπιθύμητη (λ.χ. μηχανισμοί διαγώνιας σύνθλιψης και διαγώνιου εφελκυσμού). Στην περίπτωση κατά την οποία ενισχύονται μηχανισμοί που ενδέχεται να παραμορφωθούν ανελαστικά, λ.χ. μηχανισμός κάμψης κατά τον σεισμό σχεδιασμού, βρέθηκε ότι δεν βελτιώνονται όλα τα μεγέθη ανελαστικής απόκρισης του ενισχυόμενου μηχανισμού. Αναφέρεται πως μέχρι την ανάπτυξη της μέγιστης αντοχής (μετά από ενίσχυση) τα μεγέθη ανελαστικής απόκρισης του ενισχυόμενου στοιχείου είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη από την δοκιμή του στοιχείου πριν την ενίσχυση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγέθη της δυσκαμψίας, της απορρόφησης ενέργειας και φυσικά της αντοχής. Μετά από την μέγιστη αντοχή και μέχρι το επίπεδο της αστοχίας τα μεγέθη ανελαστικής απόκρισης είναι δυσμενέστερα από τα αντίστοιχα μεγέθη που προσδιορίσθηκαν κατά την πρώτη δοκιμή. Ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγέθη της δυσκαμψίας, της απορρόφησης ενέργειας από το σημείο της μέγιστης αντοχής και έπειτα, της πλαστιμότητας μετατοπίσεων και η πολύ ψαθυρή (σχεδόν εκρηκτική) αστοχία. Τα δυσμενή αυτά χαρακτηριστικά αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στον γραμμικό ελαστικό νόμο τάσης παραμόρφωσης των ινοπλισμένων πολυμερών από άνθρακα, γυαλί και αραμίδιο όταν υπόκεινται σε εφελκυσμό. Τονίζεται ότι τα υλικά αυτά επιφέρουν ενίσχυση στα στοιχεία σκυροδέματος που εφαρμόζονται μέσω της καταπόνησής τους κυρίως σε εφελκυσμό. Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται ως υλικό ενίσχυσης ινοπλισμένα πολυμερή από ίνες χάλυβα (Steel Reinforced Polymer, SRP). Από την ύπαρξη και μόνο του χάλυβα δημιουργείται η εντύπωση της ανελαστικής παραμόρφωσης του υλικού. Από δοκιμές που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία και που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας βρέθηκε ότι η ικανότητα για ανελαστική παραμόρφωση του υλικού αυτού είναι σημαντικά περιορισμένη. Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνονται συγκριτικές δοκιμές στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένων με ανθρακοϋφάσματα και με χαλυβδοϋφάσματα. Οι δοκιμές χωρίζονται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζονται οι νόμοι τάσης παραμόρφωσης των υλικών

3 ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται. Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζονται οι νόμοι τάσης συνάφειας επιμήκυνσης των υλικών ενίσχυσης με πρισματικά στοιχεία σκυροδέματος. Στο τρίτο στάδιο (Μιτολίδης κ.ά. 6), γίνονται δοκιμές για τον προσδιορισμό του βαθμού καμπτικής και διατμητικής ενίσχυσης που επέρχεται με την χρήση των χαλυβδοϋφασμάτων και γίνονται συγκρίσεις με αντίστοιχες ενισχύσεις με την χρήση ανθρακοϋφασμάτων. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα υλικά, αποτελέσματα δοκιμών και συγκρίσεις αριθμητικών προσομοιωμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας από τα πρώτα δύο στάδια του παρόντος ερευνητικού προγράμματος. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 2.1 Περιγραφή χαλυβδοϋφασμάτων Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται λεπτομερώς τα χαλυβδοϋφάσματα προκειμένου να γίνει κατανοητή η δομή τους. Αποτελούνται από δέσμες συρμάτων περιτυλιγμένων μεταξύ τους. Τα σύρματα αυτά συγκρατούνται το ένα δίπλα στο άλλο μέσω πλέγματος από υλικό πολύ μικρής αντοχής. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται οι δύο διαφορετικοί τύποι χαλυβδοϋφασμάτων οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω και τα χαρακτηριστικά των υλικών που δίνονται από τον κατασκευαστή. Εικόνα 1. Λεπτομέρειες των δύο τύπων χαλυβδοϋφασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν SRP 3X Στο υλικό αυτό υπάρχουν δέσμες συρμάτων στις οποίες πλέκονται πέντε σύρματα διαμέτρου.35mm. Κάθε δέσμη συρμάτων έχει εμβαδό διατομής.481mm 2 και βρίσκονται σε διάταξη δεσμών ανά εκατοστόμετρο. Το πάχος του χαλυβδοϋφάσματος που διαμορφώνεται είναι.123cm. Το κενό μεταξύ των δεσμών των συρμάτων είναι.22cm, και ο όγκος τους είναι 35%. Ο όγκος της ρητίνης, όποτε χρησιμοποιείται, είναι 65% και η

4 απαίτηση είναι.764kg ρητίνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας χαλυβδοϋφάσματος. Η εφελκυστική αντοχή του υλικού χωρίς την ρητίνη είναι 13,94kN/cm με μέτρο ελαστικότητας 16MPa SRP 12X Στο υλικό αυτό υπάρχουν δέσμες συρμάτων στις οποίες πλέκονται τρία σύρματα διαμέτρου.22mm, εννέα σύρματα διαμέτρου.mm και εξωτερικά της δέσμης τυλίγεται σύρμα διαμέτρου.18mm. Κάθε δέσμη συρμάτων έχει εμβαδό διατομής.414mm 2 και βρίσκονται σε διάταξη δεσμών ανά εκατοστόμετρο. Το πάχος του χαλυβδοϋφάσματος που διαμορφώνεται είναι.123cm. Το κενό μεταξύ των δεσμών των συρμάτων είναι.22cm, και ο όγκος τους είναι 31%. Ο όγκος της ρητίνης, όποτε χρησιμοποιείται, είναι 69% και η απαίτηση είναι.821kg ρητίνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας χαλυβδοϋφάσματος. Η εφελκυστική αντοχή του υλικού χωρίς την ρητίνη είναι 11,32kN/cm με μέτρο ελαστικότητας 138MPa Σύνθετο υλικό Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται ρητίνη τα χαρακτηριστικά του σύνθετου υλικού όπως δίνονται από τον κατασκευαστή του χαλυβδοϋφάσματος είναι: 3Χ2-23, τάση 1171,1MPa, ενεργό μέτρο ελαστικότητας 779MPa, 12X-23-12, τάση 951MPa, ενεργό μέτρο ελαστικότητας 676MPa. 2.2 Δοκιμές εφελκυσμού και αποτελέσματα Οι δύο παραπάνω τύποι χαλυβδοϋφασμάτων δοκιμάσθηκαν σε αξονικό εφελκυσμό για τον προσδιορισμό των νόμων τάσης παραμόρφωσης. Τα αποτελέσματα των δοκιμών συγκρίθηκαν με τις τιμές του κατασκευαστή. Εικόνα 2. Λεπτομέρειες από τις δοκιμές εφελκυσμού

5 Πίνακας 1. Τιμές ιδιοτήτων υλικών μετά τις δοκιμές ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣ Η ΘΡΑΥΣΗΣ (mm) MPa MPa (%) I11 SRP 3X I21 SRP 3X I12 SRP 3X I22 SRP 3X I13 SRP 3X I11 SRP 12X I21 SRP 12X I12 SRP 12X I22 SRP 12X I13 SRP 12X ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚ. SRP 3X SRP 3X SRP 12X SRP 12X Στον πίνακα 1, δίνονται οι αριθμητικές τιμές των χαρακτηριστικών των υλικών που μετρήθηκαν για το κάθε δοκίμιο χωριστά καθώς και οι μέσες τιμές των μεγεθών αυτών. Επίσης γίνεται συγκριτική παράθεση των αντίστοιχων τιμών που δίνει ο κατασκευαστής για τα υλικά αυτά. Η σύμπτωση μεταξύ των ιδιοτήτων των δοκιμίων που μετρήθηκαν και του κατασκευαστή κρίνεται ως ικανοποιητική. Τονίζεται ότι η τάση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν υπολογίστηκε για το εμβαδό του τελικού προϊόντος με την ρητίνη (laminate). Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι καμπύλες τάσης - παραμόρφωσης από τις δοκιμές εφελκυσμού των υλικών. Σε συγκριτικό διάγραμμα παρουσιάζονται οι αντίστοιχες καμπύλες για ελάσματα άνθρακα και για τον χάλυβα ράβδων οπλισμού.

6 stress stress f f (MPa) f f (MPa) strain (α) ε fu (%) strain ε fu (%) SRP 3X ( ) SRP 12X-23-12( ) f(mpa) CFRP, STEEL (β) (γ) Εικόνα 3. Διαγράμματα τάσης παραμόρφωσης για: α)srp 3X , β)srp 12X και γ) SRP, CFRP και χάλυβα οπλισμών. stress strain Από τα διαγράμματα τάσης παραμόρφωσης προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ανελαστική επιμήκυνση των χαλυβδοϋφασμάτων είναι μικρή. Γίνονται αντιληπτές οι διαφορές των ιδιοτήτων των δύο τύπων χαλυβδοϋφασμάτων τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τον χάλυβα των οπλισμών και με τα ελάσματα άνθρακα. ε(%) 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ Για την καλύτερη κατανόηση του μηχανισμού βάσει του οποίου επιτυγχάνεται η ενίσχυση δομικών στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, με την χρήση εξωτερικά εφαρμοζόμενων σύνθετων υλικών, εκτός από τον προσδιορισμό των νόμων τάσης παραμόρφωσης που διέπουν τα υλικά αυτά απαιτείται και ο προσδιορισμός των νόμων που σχετίζονται με την συνεργασία τους με το σκυρόδεμα. Ακολούθως παρουσιάζονται αποτελέσματα από την δεύτερη φάση του παρόντος ερευνητικού προγράμματος. Ειδικότερα, γίνονται δοκιμές ελέγχου της συνάφειας χαλυβδοϋφασμάτων με πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος. Για λόγους

7 σύγκρισης δοκιμάζεται επίσης η συνάφεια ελασμάτων άνθρακα με όμοια πρισματικά δοκίμια σκυροδέματος. Εκτός από την δύναμη συνάφειας καταγράφεται και η συνολική ολίσθηση στα άκρα του υλικού ενίσχυσης. Τα μεγέθη αντοχής που καταγράφονται συγκρίνονται με αντίστοιχα μεγέθη τα οποία υπολογίζονται βάσει σχέσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι κυριότερες παράμετροι που μεταβάλλονταν στα δοκίμια που ελέγχθηκαν ήταν το μήκος επικόλλησης του υλικού ενίσχυσης (15mm and mm), το πλάτος του υλικού ενίσχυσης (5mm and 8mm), ο τύπος του υλικού ενίσχυσης (ελάσματα CFRP and SRP) και η ποιότητα σκυροδέματος των πρισματικών στοιχείων. Η ποιότητα σκυροδέματος επιλέχθηκε ως παράμετρος προς διερεύνηση καθώς σε ορισμένα προτεινόμενα μοντέλα για τον υπολογισμό της δύναμης συνάφειας δεν χρησιμοποιείται όρος ο οποίος να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα σκυροδέματος. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται πίνακες, διαγράμματα και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις πειραματικές δοκιμές συνάφειας που έγιναν και από την σύγκριση των τιμών αυτών με τις σχέσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται. 3.1 Ποιότητες υλικών Για τις δοκιμές συνάφειας χρησιμοποιήθηκαν οι δύο τύποι χαλυβδοϋφασμάτων που δοκιμάσθηκαν στα προηγούμενα πειράματα εφελκυσμού και ελάσματα άνθρακα με μέτρο ελαστικότητας 16MPa. Οι δύο ποιότητες σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάσθηκαν βάσει της λογικής ότι για τα πολυώροφα κτίρια που κατασκευάζονταν πριν -4 έτη χρησιμοποιούνταν ποιότητα σκυροδέματος Β225, ενώ στην γεφυροποιία χρησιμοποιούνταν ποιότητα σκυροδέματος Β45. Το σκυρόδεμα, κανονικής αντοχής, που παράχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είχε μέση κυλινδρική θλιπτική αντοχή 21.98MPa και εφελκυστική αντοχή 2.42MPa. Το σκυρόδεμα υψηλότερης αντοχής είχε μέση κυλινδρική θλιπτική αντοχή 38.5MPa και εφελκυστική αντοχή 3.5MPa. Το μέτρο ελαστικότητας για τις δύο παραπάνω ποιότητες σκυροδέματος λήφθηκε 29GPa και 33.7GPa, αντίστοιχα. 3.2 Πειραματικές δοκιμές συνάφειας Για τους ελέγχους συνάφειας δοκιμάσθηκαν συνολικά 16 δοκίμια από σκυρόδεμα. Στα πρισματικά αυτά δοκίμια έγινε επεξεργασία της επιφάνειας και κολλήθηκαν με ρητίνη τεμάχια χαλυβδοϋφάσματος και ελασμάτων άνθρακα. Στο ένα άκρο τα υλικά που εφαρμόσθηκαν περιτυλίχθηκαν με δύο στρώσεις ανθρακοϋφάσματος προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι θα αστοχήσει το άλλο άκρο του δοκιμίου στο οποίο είχαν τοποθετηθεί οι μετρητές των επιμηκύνσεων (LVDT). Η καταγραφή των επιμηκύνσεων γινόταν με κινηματογράφηση των ενδείξεων των βολτόμετρων που ήταν συνδεδεμένα με αυτά τα όργανα. Στο ίδιο πλάνο κινηματογραφούνταν οι

8 ενδείξεις της δύναμης. Από τις ενδείξεις των οργάνων έγιναν τα διαγράμματα δύναμης επιμήκυνσης για όλα τα δοκίμια. Η πειραματική διάταξη και τα σχήματα δύο δοκιμίων παρουσιάζονται στην εικόνα 4. Εικόνα 4. Γενική άποψη πειραματικής διάταξης δοκιμών συνάφειας και σκαριφήματα αντιπροσωπευτικών δοκιμίων Στον πίνακα 2 περιγράφονται τα δοκίμια που ελέγχθηκαν, και παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα. Για τις παραμέτρους που μεταβάλλονταν στα δοκίμια που υποβλήθηκαν σε δοκιμές συνάφειας (direct shear tests) προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα από την επεξεργασία των μετρήσεων. Σε όλες τις δοκιμές προέκυψε σαφής ανελαστικός κλάδος (με σχεδόν σταθερή τη δύναμη) κατά την αστοχία του μηχανισμού συνάφειας. Τύπος υλικού: Τα CFRP επέδειξαν μεγαλύτερη κατά μέσο όρο αντοχή έναντι αποκόλλησης από τα SRP. Ειδικότερα η μέση δύναμη αποκόλλησης για τα CFRP ήταν 37.45kN έναντι 27.7 kn για τα SRP12 και 29.kN για τα SRP3X2. Η μέση δύναμη αποκόλλησης για τα SRP συνολικά ήταν kn, δηλαδή περίπου το 75% της δύναμης αποκόλλησης των CFRP. Πλάτος σύνθετου υλικού: Το πλάτος του σύνθετου υλικού βρέθηκε να επηρεάζει σαφώς την δύναμη αποκόλλησης. Για τα δοκίμια με πλάτος σύνθετου υλικού 8mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 41.13kN ενώ για τα δοκίμια με πλάτος σύνθετου υλικού 5mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 28.35kN (SRP kN, SRP3X2 29.kN). Μήκος σύνθετου υλικού: Το διαφορετικό μήκος του σύνθετου υλικού (mm και 15mm) δεν βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά την δύναμη αποκόλλησης. Για τα δοκίμια με μήκος σύνθετου υλικού mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 34.38kN ενώ για τα δοκίμια με μήκος σύνθετου υλικού 15mm η μέση δύναμη αποκόλλησης μετρήθηκε 33.26kN.

9 Αυτό δείχνει πως για κάθε περίπτωση σύνθετου υλικού που χρησιμοποιήθηκε το ενεργό μήκος αγκύρωσης ήταν κάτω από 15mm, τιμή η οποία είναι σύμφωνη με την διεθνή βιβλιογραφία. Επιμήκυνση αποκόλλησης: Για τους τρεις τύπους σύνθετων υλικών που δοκιμάσθηκαν προέκυψαν σαφείς διαφορές στην επιμήκυνση αστοχίας. Για τα CFRP η μέση επιμήκυνση αστοχίας ήταν.52mm, για τα SRP12 η μέση επιμήκυνση αστοχίας ήταν.95mm και για τα SRP3X2 η αντίστοιχη τιμή ήταν.71mm. Αυτές οι διαφορές αιτιολογούνται από τις διαφορές στο μέτρο ελαστικότητας των CFRP και SRP12, SRP3X2 οι οποίες μετρήθηκαν και δόθηκαν πιο πάνω. Πίνακας 2. Αποτελέσματα ελέγχων συνάφειας. f cm /f ctm L b f Τύπος.5P tot s tot /s tot,u Δοκίμιο MPa mm mm Υλικού kn mm CFRP-5X15NS 22./ CFRP /.52 CFRP-5XNS 22./2.4 5 CFRP /.7 SRP12-5X15NS 22./ SRP12X /1.25 SRP12-5XNS 22./2.4 5 SRP12X /1.11 SRP12-8X15NS 22./ SRP12X / --- SRP12-8XNS 22./2.4 8 SRP12X /.99 SRP3X2-5X15NS 22./ SRP3X /.56 SRP3X2-5XNS 22./2.4 5 SRP3X /.6 SRP3X2-8X15NS 22./ SRP3X2.3.37/.79 SRP3X2-8XNS 22./2.4 8 SRP3X /1.28 CFRP-5X15HS 38.5/ CFRP /.25 CFRP-5XHS 38.5/3.5 5 CFRP /.6 SRP12-5X15HS 38.5/ SRP12X /.51 SRP12-5XHS 38.5/3.5 5 SRP12X /1.29 SRP3X2-5X15HS 38.5/ SRP3X /.5 SRP3X2-5XHS 38.5/3.5 5 SRP3X /.54 S tot : Συνολική ολίσθηση υλικού. S tot,u : Συνολική ολίσθηση αστοχίας υλικού. Ποιότητα σκυροδέματος: Σύμφωνα με τα ισχύοντα αναλυτικά μοντέλα η αύξηση της αντοχής σε συνάφεια δεν είναι ανάλογη της αύξησης της αντοχής της ποιότητας σκυροδέματος. Η συσχέτιση αυτή πρέπει να γίνεται με την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος και ιδιαίτερα με την

10 επιφανειακή εφελκυστική αντοχή. Επίσης σε ορισμένα αναλυτικά μοντέλα δεν χρησιμοποιείται ως παράμετρος η αντοχή του σκυροδέματος. 5 P tot (kn) 5X15NS, bxl:5x15(mm) 5 P tot (kn) 5XNS, bxl:5x(mm) 4 CFRP 4 CFRP SRP3 SRP12 SRP3 SRP s tot,u (mm) s tot,u (mm) 5 4 P tot (kn) 8X15NS, bxl:8x15(mm) SRP3 SRP P tot (kn) 8XNS, bxl:8x(mm) SRP12 SRP s tot,u (mm) s tot,u (mm) 5 P tot (kn) 5X15HS, bxl:5x15(mm) 5 P tot (kn) 5XHS, bxl:5x(mm) 4 CFRP 4 CFRP SRP12 SRP3 SRP12 SRP s tot,u (mm) s tot,u (mm) Εικόνα 5. Διαγράμματα συνολικής δύναμης συνάφειας συνολικής μετατόπισης

11 Δεδομένου ότι οι μέγιστες αντοχές που επέδειξαν τα δοκίμια για το σκυρόδεμα κανονικής αντοχής προσεγγίζονται ικανοποιητικά από τα αναλυτικά προσομοιώματα της διεθνούς βιβλιογραφίας, επιχειρείται ο υπολογισμός της αντοχής σε συνάφεια για τα δοκίμια που κατασκευάσθηκαν με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής. Στην Εικόνα 5 δίνονται τα διαγράμματα συνολικής δύναμης (P tot ) συνολικής μετατόπισης αστοχίας (s tot,u ) για τα δοκίμια που δοκιμάσθηκαν. Γίνεται κατάλληλη ομαδοποίηση ως προς το γινόμενο του πλάτους με το μήκος του σύνθετου υλικού. Τονίζεται ότι στα παραπάνω διαγράμματα η αντοχή της συνάφειας εκφράζεται με δύναμη και όχι με κάποια ισοδύναμη τάση συνάφειας P/(L e.b f ) επειδή δεν υπάρχει μία κοινά αποδεκτή μέθοδος για τον καθορισμό του ενεργού μήκους L e και το μήκος αυτό ορίζεται διαφορετικά σε κάθε αναλυτικό μοντέλο. Επίσης έχει βρεθεί ότι η αύξηση της αντοχής δεν είναι απευθείας ανάλογη της αύξησης του πλάτους του ινοπλισμένου πολυμερούς. Για τους παραπάνω λόγους δεν ανάγεται η δύναμη συνάφειας σε ισοδύναμη τάση συνάφειας καθώς τα διαγράμματα που θα προέκυπταν σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους. 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 4.1 Παρουσίαση των θεωρούμενων προσομοιωμάτων Τα μοντέλα που παρουσιάζονται παρακάτω διερευνήθηκαν από τους Toutanji et al. (7) για τον υπολογισμό της δύναμης συνάφειας. Στην παρούσα εργασία τα μοντέλα αυτά λήφθηκαν από την εργασία αυτή. Chen and Teng (1) Pu ' =.427β p β L f c bf Le (1) Ef tf L e =, ' fc 2 bf bc β p =, βl = 1if L L e, β L = sin πl if L<L e (2) 1+ bf 2Le b c Neubauer and Rostasy (1999), από Τριανταφύλλου (3) P =.64k b E t f if L L e (3) u f f f f ctm L L P u =.64kf bf Ef tf fctm 2 L if L<L e (4) e Le

12 Ef t L f e =, 2f ctm k f bf b c = 1 (5) bf Yang et al. (1), από Toutanji et al. (7) Ef t f Pu.5.8 Lebf (.5f ctm ) f = +, L e =mm ct m (6) Yuan and Wu (1999), από Toutanji et al. (7) P u 2Ef tf G = f. bf, 1+α Y bf E f t f α Y = (7) b E t c c c 4.2 Αριθμητικές συγκρίσεις Για τα τέσσερα επιλεγμένα μοντέλα γίνεται ο υπολογισμός της αντοχής συνάφειας των δοκιμίων της παρούσας εργασίας, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 3. Αντοχές συνάφειας όπως προέκυψαν από τα θεωρούμενα προσομοιώματα (εξισώσεις 1 7) και από τις δοκιμές. SPECIMEN P u (1) P u (3,4) P u (6) P u (7).5P tot,experiment (kn) CFRP-5X15NS CFRP-5XNS SRP12-5X15NS SRP12-5XNS SRP12-8X15NS SRP12-8XNS SRP3X2-5X15NS SRP3X2-5XNS SRP3X2-8X15NS SRP3X2-8XNS CFRP-5X15HS

13 CFRP-5XHS SRP12-5X15HS SRP12-5XHS SRP3X2-5X15HS SRP3X2-5XHS Ακολούθως δίνονται σε συγκριτικά διαγράμματα οι τιμές του πίνακα 3. Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3 και την Εικόνα 6, τα μοντέλα που προτείνονται από τους Chen και Teng (1) και από τους Yang et al. 1, δίνουν την καλύτερη προσέγγιση για όλους τους τύπους των σύνθετων υλικών που δοκιμάσθηκαν. 35 CHEN & TENG 1 35 NEUBAUER & ROSTASY 1999 MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH EXPERIMENT Pu (kn) MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH EXPERIMENT Pu (kn) 35 YANG, YUE & HU 1 35 YUAN & WU 1999 MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH MODEL Pu (kn) NORMAL STRENGTH HIGH STRENGTH EXPERIMENT Pu (kn) EXPERIMENT Pu (kn) Εικόνα 6. Σύγκριση των πειραματικών μετρήσεων με τις αντοχές σε συνάφεια των θεωρούμενων αναλυτικών προσομοιωμάτων.

14 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ακολούθως παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν από τις πρώτες δοκιμές των υλικών αυτών. Κατά την δοκιμή εφελκυσμού των CFRP και SRP πρέπει το πλάτος των δοκιμίων να είναι σημαντικά μικρότερο από το μήκος τους. Με τον τρόπο αυτόν η αγκύρωση του υλικού είναι πιο αποτελεσματική και μειώνονται τα σφάλματα λόγω αθέλητων εκκεντροτήτων. Πριν τις δοκιμές εφελκυσμού απαιτείται κατάλληλη προεργασία των ελασμάτων προκειμένου να λειανθούν υπάρχουσες ανωμαλίες της ρητίνης, μέτρηση της κατακορυφότητας των ακμών των δοκιμίων και έλεγχος του άξονα του δοκιμίου σε σχέση με τον άξονα της διάταξης εφελκυσμού. Και για τους δύο τύπους χαλυβδοϋφασμάτων που δοκιμάσθηκαν τα δοκίμια με ρητίνη παρουσιάζουν κατά μέσον όρο 25% αύξηση αντοχής σε σχέση με τα δοκίμια χωρίς ρητίνη. Αυτό αποδίδεται στην ανακατανομή της έντασης που επέρχεται στη διατομή του υλικού αυτού μέσω της ρητίνης. Η αναγωγή έγινε, και στις δύο περιπτώσεις, στις διαστάσεις του ελάσματος με ρητίνη. Τα ελάσματα των χαλυβδοϋφασμάτων έχουν σημαντικά χαμηλότερη τάση αστοχίας από τα ελάσματα των ανθρακοϋφασμάτων και σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή του χάλυβα των οπλισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της αναπτυσσόμενης τάσης στην διεπιφάνεια υλικού - σκυροδέματος και την απαίτηση για μικρότερα μήκη αγκύρωσης. Το διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης των χαλυβδοϋφασμάτων παρουσιάζει μικρό κλάδο ανελαστικής παραμόρφωσης. Ο αντίστοιχος κλάδος των CFRPs που είναι ευθύγραμμος. Η επιμήκυνση θραύσης των SRP and CFRPs βρέθηκε να έχει παρόμοιες τιμές, ενώ το μέτρο ελαστικότητας είναι σημαντικά μεγαλύτερο για τα ελάσματα CFRP. Το χαλυβδοϋφασμα τύπου 3X2 έχει μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας και τάση θραύσης από το χαλυβδοϋφασμα τύπου 12X. Από τις δοκιμές ελέγχου συνάφειας προέκυψε ότι τα CFRP επέδειξαν μεγαλύτερη κατά μέσο όρο αντοχή έναντι αποκόλλησης από τα SRP. Αυτό οφείλεται στο σημαντικά υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας των ελασμάτων άνθρακα έναντι των χαλυβδοϋφασμάτων. Το πλάτος του σύνθετου υλικού βρέθηκε να επηρεάζει σαφώς την δύναμη αποκόλλησης. Το διαφορετικό μήκος του σύνθετου υλικού, πέρα από το ενεργό μήκος επικόλλησης (mm και 15mm) δεν βρέθηκε να επηρεάζει την δύναμη αποκόλλησης. Για τους τρεις τύπους σύνθετων υλικών που δοκιμάσθηκαν προέκυψαν σαφείς διαφορές στην επιμήκυνση για την οποία επήλθε η αποκόλληση αστοχίας λόγω του διαφορετικού μέτρου ελαστικότητας. Κατά την αναλυτική αποτίμηση των δυνάμεων συνάφειας, καλύτερη προσέγγιση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επιτεύχθηκε με τα προσομοιώματα των Chen and Teng (1) και των Yang et al (1). Για τις δύο ποιότητες σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε ή αύξηση της θλιπτικής αντοχής ήταν 75%, η αύξηση της εφελκυστικής αντοχής ήταν 45% και η αύξηση της αντοχής της συνάφειας, όπως προέκυψε από τις εξισώσεις (1) και (6), ήταν

15 περίπου %. Στις πειραματικές δοκιμές διαπιστώθηκε μικρή αύξηση 5%, η οποία οφείλεται στην χρήση μη κατάλληλου τρόπου αφαίρεσης της τσιμεντοεπιδερμίδας (μέθοδος τριβείου). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή: b c = πλάτος του πρίσματος σκυροδέματος b f = πλάτος του ινοπλισμένου πολυμερούς Ε c = μέτρο ελαστικότητας σκυροδέματος Ε f = μέτρο ελαστικότητας του ινοπλισμένου πολυμερούς f c = θλιπτική αντοχή σκυροδέματος f cm = Μέση θλιπτική αντοχή σκυροδέματος (κύλινδρος 15εκ.) f ctm = εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος G f = ενέργεια θραύσης ανά μονάδα επιφανείας k f = συντελεστής γεωμετρίας L = μήκος αγκύρωσης L e = ενεργό μήκος αγκύρωσης P u = δύναμη συνάφειας t c = πάχος του πρίσματος σκυροδέματος t f = πάχος του ινοπλισμένου πολυμερούς β L, β l = συντελεστές του μήκους αγκύρωσης β p, β w = συντελεστές πλάτους 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα δύο πρώτα μέρη ερευνητικού προγράμματος τριών φάσεων. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 67.5% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά 22.5% από την Γ.Γ.Ε.Τ. στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π.ΑΝ.- Γ Κ.Π.Σ. και κατά % από την εταιρεία Sika Hellas. Η ερευνητική ομάδα εκφράζει τις ευχαριστίες της στους παραπάνω φορείς. 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antoniades, K., Salonikios, T., Kappos, A., Cyclic tests on seismically damaged R/C walls strengthened using FRP reinforcement, ACI Structural Journal, Vol., No. 4 (3)

16 Antoniades, K., Salonikios, T., Kappos, A., Tests on Seismically Damaged R/C Walls Repaired and Strengthened Using Fiber-Reinforced Polymers Journal of Composites for Construction, ASCE, Vol 9, No 3 (5) Antoniades, K., Salonikios, T., Kappos, A., Evaluation of Hysteretic Response and Strength of Repaired R/C Walls Strengthened with FRPs, Engineering Structures Journal, Vol 29, No 9 (7) Chen, J. F., and Teng, J. G., Anchorage strength models for FRP and steel plates bonded to concrete. Journal of structural engineering, ASCE, Vol 127, No 7, (1) Toutanji, H., Saxena, P., Zhao, L., Ooi, T. Prediction of Interfacial Bond Failure of FRP Concrete Surface. Journal of Composites for Construction, ASCE, Vol 11, No4 (7) Μιτολίδης, Γ., Σαλονικιός, Θ., Κάππος, Α., Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ανθρακοϋφασμάτων (CFRP) και Χαλυβδοϋφασμάτων (SRP) και Διερεύνηση της Εφαρμογής του στην Ενίσχυση Δοκών Οπλισμένου Σκυροδέματος, πρακτικά 15 ου Συνέδριο Σκυροδέματος, (Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου, 6), Τόμος Γ, Τριανταφύλλου, Α., Ενισχύσεις Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα (3),

Γιώργος ΜΙΤΟΛΙΔΗΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Καμπτική Ενίσχυση, Δοκοί, Χαλυβδοϋφάσματα, Ελάσματα Άνθρακα

Γιώργος ΜΙΤΟΛΙΔΗΣ 1, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 2, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Καμπτική Ενίσχυση, Δοκοί, Χαλυβδοϋφάσματα, Ελάσματα Άνθρακα Καμπτική Ενίσχυση Ανοιγμάτων Δοκών Ο/Σ με Πολυμερή Οπλισμένα με Χάλυβα (SRP) και Άνθρακα (CFRP) Flexural Strengthening at the Span of R/C Beams using Steel (SRP) and Carbon (CFRP) Reinforced Polymers Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain Συµπεριφορά οκών Υφιστάµενων Κατασκευών από Ο.Σ. ενισχυµένων µε Ινοπλισµένα Πολυµερή από Ίνες Άνθρακα (CFRP) και Ίνες Χάλυβα (SRP) ΜιτολίδηςΙ. Γιώργος ιπλ. Πολ. Μηχανικός MSc, Υπ. ιδάκτοραςα.π.θ. Ινοπλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά

Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς δυνάμεων σε υποστυλώματα ωπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένα με σύνθετα υλικά Γεώργιος Α. Παπαχατζάκης BSc Civil Engineer, MSc candidate, gpapacha@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ Μ.Ε. ΙΤΣΑΚ Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα

Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Ειδικά Θέματα Εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ - Εργαστηριακή έρευνα Θωμάς Σαλονικιός Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ - ΟΑΣΠ, salonikios@itsak.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο έλεγχος και η αποτίμηση της αντοχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Σαλονικιός Θωμάς, Λεκίδης Βασίλειος, Καρακώστας Χρήστος, Μορφίδης Κωνσταντίνος, Ιακωβίδης Ιάσονας, Κύριος Ερευνητής, Ε. Υ. από ΟΑΣΠ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΟΜΑΔΑ Β6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -4», Μάρτιος 24 ΕΡΓΑΣΙΑ No 18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Βλάβες και αποκατάσταση κόμβων οπλισμένου σκυροδέματος ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τύποι αστοχίας των κόμβων,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ)

ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ) ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ (ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΑ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΛΑΚΙΑ) ΚΟΥΝΤΕΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τη χρήση σύνθετων υλικών (FRP-Fiber Reinforced Polymers)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP)

Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) Ενίσχυση δοκών σε διάτμηση με ΙΟΠ (FRP) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΜΕ ΙΟΠ (FRP) ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Περίληψη Πολλά ερευνητικά προγράμματα, τις τελευταίες δεκαετίες, με αντικείμενο την εξωτερική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Εργασία Νο 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων επισκευής ενίσχυσης υποστυλωμάτων με περίσφιγξη. Αρχικά, θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Ν. ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1

Θωμάς Ν. ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1975 Μεθοδολογία Πλήρους Διαστασιολόγησης Τοιχωμάτων Ο/Σ με Λόγο Ύψους/Πλάτους 1.0 & 1.5 A Methodology

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Χρηματοδότης: Ο.Α.Σ.Π. Ε.Υ.: Α. Γ. Τσώνος, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πάφος - 23 Οκτωβρίου /11 Π.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς Ο/Σ στους κόμβους και στα υποστυλώματα με ινοπλισμένα πολυμερή Πάνος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ University of Sheffield Κύπρος ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ University of Sheffield Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4

Ουρανία ΤΣΙΟΥΛΟΥ 1, Ανδρέας ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κύπρος ΠHΛΑΚΟΥΤΑΣ 3, Στέφανος ΡΙΤΣΟΣ 4 Επιρροή της συστολής ξήρανσης στην καµπτική συµπεριφορά δοκών ενισχυµένων µε πρόσθετη στρώση σκυροδέµατος Shrinkage influence on flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened with concrete

Διαβάστε περισσότερα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα

Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Στρέψη δοκών και πλακοδοκών από ωπλισµένο σκυρόδεµα ενισχυµένων µε ανθρακοϋφάσµατα Κ.Ε. Χαλιορής Λέκτορας. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Ε.Γ. Καλαµαράς Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Μέθοδοι αποκατάστασης υποστυλωμάτων με μικρά μήκη μάτισης. Έμφαση στα σύνθετα υλικά. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΜΑΤΙΣΗΣ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Περίληψη Τα

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP)

PDF created with FinePrint pdffactory trial version  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 14 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΤΣΙΠΗΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Υπενθυμίζοντας ότι οι βλάβες στους

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Ενίσχυση Πλαισίου µε Μανδύα Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Σύνθετα Υλικά ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασία Νο. 6 ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -03», Μάρτιος 2003 ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ Περίληψη Η εισαγωγή σύνθετων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. Αποκατάσταση ανεπαρκών μηκών παράθεσης με σύνθετα υλικά ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Περίληψη. Με αφορμή την έλευση του κανονισμού επεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3.

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Περίληψη Η μελέτη για επέμβαση είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη σχεδιασμού ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος

Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος Νέο σύστημα τοιχοπλήρωσης: Οπτοπλινθοδομή διαιρεμένη σε μικρότερους τοιχίσκους μέσω κατακόρυφων αρμών κονιάματος Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ, Πολιτικός Μηχανικός, adamis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα

Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Συμπεριφορά σε Κάμψη Δοκών Ο/Σ με ή χωρίς Βλάβη Ενισχυμένων με Ινοπλισμένο Μανδύα Μπουρτούβαλης Ευάγγελος Πολιτικός Μηχανικός, evanbourt@gmail.com Παπαθεοχάρης Θεοχάρης Υπ. Διδάκτωρ Π.Θ., th_papath@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (FRP) ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΜΠΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΕΛΛΗ Περίληψη Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα Οπλισμένο με. Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib. Κυριάκος Νεοκλέους. Ράνια Τσιούλιου & Ανδρέας Λαμπρόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σκυρόδεμα Οπλισμένο με. Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib. Κυριάκος Νεοκλέους. Ράνια Τσιούλιου & Ανδρέας Λαμπρόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών. Σκυρόδεμα Οπλισμένο με Ινωπλισμένα Πολυμερή: Ερευνητικές Δραστηριότητες της fib Κύπρος Πηλακούτας, Maurizio Guadagnini, Κυριάκος Νεοκλέους Τμήμα Πολιτικών και Δομοστατικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Sheffield

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ)

Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ) Εργασία Νο21 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ ( ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η επισκευή δοκών οι οποίες έχουν αστοχήσει λόγω ανεπαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 279 Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Υπερυψηλής Αντοχής για την Κατασκευή Μανδυών Αντισεισμικής Ενίσχυσης Κτιρίων. Μια

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Σ. Η. Δρίτσος Αν. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πατρών Ορισμός Σύνθετα Υλικά Σ = Α + Β Σ = Ίνες + Ρητίνη Σ. Δ Ρ Ι Τ Τα σύνθετα Σ υλικά αποτελούνται Ο από Σίνες υψηλής εφελκυστικής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις)

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙ Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών Τάση - Παραμόρφωση Ελαστική Συμπεριφορά Πλαστική Συμπεριφορά Αντοχή και Ολκιμότητα Σκληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ F.R.P. ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στον τρόπο ενίσχυσης δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση ινοπλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ.-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Περίληψη Η εργασία που παρουσιάζεται στη συνέχεια αποτελεί σύγκριση πειραματικών και θεωρητικών μεγεθών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΌΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ SFRP ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΌΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ SFRP ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Ενίσχυση στοιχείων με την μέθοδο των εκτοξευόμενων ινών SFRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΌΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ SFRP ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΙΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Περίληψη Ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα στην αντισεισμικότητα των κατασκευών είναι οι κοινές περιοχές δοκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου. Χάρης ΜΟΥΖΑΚΗΣ 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου. Χάρης ΜΟΥΖΑΚΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2040 Αναλυτικός προσδιορισμός της συμπεριφοράς ενισχυμένης τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά έναντι μονοτονικής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Εργασία Νο 10 ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σε αυτήν την εργασία, αρχικά γίνεται παρουσίαση των ιδιοτήτων των σύνθετων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete Beam Elements under Shear Failure

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete Beam Elements under Shear Failure 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 7 Νοεµβρίου, 8 Άρθρο 8 Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος για τον έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Modeling Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2

Αλέξανδρος-Δημήτριος ΤΣΩΝΟΣ 1, Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 28 Μια Καινοτόμος Λύση για τις Ενισχύσεις Κατασκευών Ο/Σ με Σύνθετα Υλικά n Innovative Solution for the Strengthening

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP Ενίσχυση δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κάμψη με χρήση FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FRP ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Προπτυχιακός φοιτητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, akatsama@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, Οκτωβρίου 2009 Άρθρο

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/ 2009, Πάφος, Κύπρος 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, Οκτωβρίου 2009 Άρθρο 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος Κύπρος, 21-23 Οκτωβρίου 09 Άρθρο 0110 Πειραματική Μελέτη Συμπεριφοράς Συμβατικά Οπλισμένων Δοκών Σκυροδέματος Ενισχυμένων με Μανδύες Ινοπλισμένου Τσιμεντοκονιάματος

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων.

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ EC6 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με: Υλικό λιθοσώματος, προσανατολισμό οπών, ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Επισκευή και ενίσχυση κόμβων δοκών υποστυλωμάτων ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα