Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών kordaki@cti.gr"

Transcript

1 Το Μοντέλο των Στρατηγικών Επίλυσης ενός Προγραµµατιστικού Προβλήµατος σε ένα Περιβάλλον Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για τη Μάθηση του Προγραµµατισµού σε γλώσσα C Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Παν/µίου Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία αυτή παρουσιάζεται το µοντέλο του µαθητή που αφορά στις στρατηγικές επίλυσης προγραµµατιστικού προβλήµατος µε τη βοήθεια πολλαπλών αναπαραστασιακών συστηµάτων τα οποία παρέχονται από το περιβάλλον L.E.C.G.O. (Learning Environment for programming and C using Geometrical Objects; Zikouli, Kordaki & Houstis, 2003): ένα περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη µάθηση του προγραµµατισµού σε γλώσσα C µε τη βοήθεια στοιχειωδών γεωµετρικών κατασκευών. Από την ανάλυση των στρατηγικών επίλυσης προκύπτει ότι το µοντέλο του µαθητή στο περιβάλλον L.E.C.G.O. εµπλουτίζεται σε σχέση µε το µοντέλο του µαθητή στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι και σε ένα κλασσικό περιβάλλον της Turbo C. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Προγραµµατισµός, Πολλαπλές αναπαραστάσεις, Μοντέλο µαθητή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο προγραµµατισµός δεν είναι ένα απλό αντικείµενο στο αναλυτικό πρόγραµµα της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά αποτελεί «νοητικό εργαλείο» (Jonassen 1996) το οποίο αποτελείται από τα εξής βασικά βήµατα (Winslow1996): α) κατανόηση του δοθέντος προγραµµατιστικού προβλήµατος, β) έκφραση της λύσης σε µια οποιαδήποτε µορφή, γ) µετάφραση της λύσης στη συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού, και δ) έλεγχο και εκσφαλµάτωση του κώδικα που δηµιουργείται. Οι µαθητές δυσκολεύονται σηµαντικά σε όλα τα παραπάνω βήµατα και κυρίως στη µετάφραση της λύσης σε µια συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού (Winslow 1996, Κόµης 2001). Αναλυτικότερα, οι µαθητές δυσκολεύονται στη µετάβαση από την ανθρωποκεντρική (από το εγώ) στη µηχανοκεντρική λύση (στο εσύ) όπου καλούνται να δώσουν συγκεκριµένες και σαφείς εντολές στον υπολογιστή για να πραγµατοποιήσει την επίλυση. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω του ότι αφ ενός µεν η διαδικασία και τα βήµατα της ανθρωποκεντρικής λύσης που δίνεται στο προς επίλυση πρόβληµα συνήθως δεν είναι ξεκάθαρα συνειδητοποιηµένα από τους µαθητές και αφ ετέρου διότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία κατανόησης του πως λειτουργεί ο υπολογιστής από αυτούς. Πιο Πρακτικά Εργασιών 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της Πληροφορικής» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο συγκεκριµένα, οι µαθητές δυσκολεύονται συνολικά στην κατανόηση της αλγοριθµικής επίλυσης προβλήµατος αλλά και στην κατανόηση όλων των τύπων δοµών επανάληψης όπως και στην κατανόηση των δοµών ελέγχου. Επιπλέον, οι µαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση της δυναµικής φύσης των µετρητών και των µεταβλητών ενώ αντιλαµβάνονται ως µαθηµατικές εξισώσεις τις δοµές ανάθεσης. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στην ανάγκη δηµιουργίας εκπαιδευτικού λογισµικού για την εκµάθηση του προγραµµατισµού το οποίο: α) θα υποστηρίζει τους µαθητές στη µετάβαση από την ανθρωποκεντρική στη µηχανοκεντρική λύση, β) θα δίνει έµφαση στην αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων και όχι στους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραµµατισµού παρέχοντας κατάλληλα σχεδιασµένα υποστηρικτικά εργαλεία, και γ) θα δηµιουργεί κίνητρο στους µαθητές για ενεργητική συµµετοχή στην επίλυση προβληµάτων µέσα από δραστηριότητες που ανήκουν σε ένα πλαίσιο συµφραζοµένων οικείο και ενδιαφέρον προς αυτούς. Σχετικά µε τη µάθηση του προγραµµατισµού και της γλώσσας C, µια σειρά από περιβάλλοντα εκπαιδευτικού λογισµικού έχουν αναφερθεί από ερευνητές. Τα περιβάλλοντα αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες, µε κριτήριο το είδος των δραστηριοτήτων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε αλληλεπίδραση µε αυτά: 1) Μικρόκοσµοι- µικρογλώσσες προγραµµατισµού. Σηµαντικά παραδείγµατα η γλώσσα Logo και το Karel the Robot για τη µάθηση της γλώσσας C (Patis, Roberts & Stehlic 1995). Οι δραστηριότητες που µπορούν να λάβουν χώρα σε αυτά τα περιβάλλοντα εστιάζονται στην καθοδήγηση µιας χελώνας ή ενός ήρωα (µέσω απλοποιηµένης συγγραφής εντολών) προκειµένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος, πχ η χελώνα να πραγµατοποιήσει µια συγκεκριµένη όδευση στο επίπεδο και ο Karel να κυκλοφορήσει επιτυχώς σε ένα λαβύρινθο. Ο µαθητής έχει κεντρικό και ενεργητικό χαρακτήρα στην κατασκευή της γνώσης του. 2) Περιβάλλοντα όπου οι µαθητές µπορούν να πραγµατοποιήσουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Ως τέτοια αναφέρονται: α) τα περιβάλλοντα µε µεταγλωττιστές βελτιωµένων διαγνωστικών δυνατοτήτων. Από τα πιο αντιπροσωπευτικά του είδους είναι το THETIS (Freund & Roberts 1996), β) οι εικονικές γλώσσες προγραµµατισµού όπως πχ. το BASCCII για τη µάθηση της γλώσσας C (Calloni & Bagert 1994). Στο περιβάλλον αυτό µειώνεται ο γνωστικός φόρτος που προκύπτει από την ανάγκη εκµάθησης του συντακτικού της γλώσσας διότι, οι µαθητές µπορούν να προγραµµατίσουν κατασκευάζοντας τα διαγράµµατα ροής των προγραµµάτων. γ) περιβάλλοντα δυναµικής γραφικής ή ηχητικής ανατροφοδότησης. Στα περιβάλλοντα αυτά οι µαθητές µπορούν να εµβαθύνουν στην κατανόηση του δυναµικού πλαισίου του προγραµµατισµού και των αλγοριθµικών δοµών εκµεταλλευόµενοι τη δυνατότητα ανάδρασης του συστήµατος µέσω οπτικής ή ακουστικής πληροφορίας, ενώ απλοποιείται κατά πολύ η διαδικασία εκσφαλµάτωσης. Σηµαντικά παραδείγµατα, το Anim Pascal (Σατραζέµη, Χατζηαθανασίου & αγδιλέλης 2000) και το LENS όπου παρέχεται η δυνατότητα γραφικής προσοµοίωσης της εκτέλεσης προγραµµάτων ή αλγορίθµων πχ αντίστοιχα. Ακόµη το περιβάλλον CAITLIN το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηχητικής ανατροφοδότησης της εκτέλεσης προγράµµατος.

3 ιδακτική της Πληροφορικής Το περιβάλλον L.E.C.G.O. ( A Learning Environment for programming and C using Geometrical Objects ) αποτελεί ένα ανοικτό περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη µάθηση βασικών εννοιών του προγραµµατισµού και της γλώσσας C (Zikouli, Kordaki & Houstis 2003). Απευθύνεται σε µαθητές Γ τάξης Λυκείου κατεύθυνσης Πληροφορικής των ΤΕΕ, µαθητές των ΙΕΚ ή φοιτητές σε εισαγωγικά µαθήµατα προγραµµατισµού. Η γλώσσα C επιλέχθηκε λόγω του ότι αποτελεί µια σύγχρονη γλώσσα µε πολλές δυνατότητες η οποία επίσης αποτελεί ένα καλό υπόβαθρο για εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε άτοµα που επαγγελµατικά επιθυµούν να ασχοληθούν µε την Πληροφορική. Το περιβάλλον L.E.C.G.O. παρέχει στους µαθητές δυνατότητες να πραγµατοποιήσουν δραστηριότητες προγραµµατιστικής επίλυσης προβλήµατος σε γλώσσα C χρησιµοποιώντας διαφορετικά αναπαραστασιακά συστήµατα και αντλώντας πληροφορίες από υπερµεσικό πολυµεσικό υλικό το οποίο είναι οργανωµένο µε βάση τη δραστηριότητα-πρόβληµα ολιστικού τύπου (Ζηκούλη & Κορδάκη 2004α). Οι δραστηριότητες εστιάζουν στην ολιστική και όχι στην τµηµατική µάθηση του αντικειµένου και ειδικότερα της γλώσσας C και τα σενάριά τους αντλούνται από το πλαίσιο συµφραζοµένων της ζωγραφικής µε χρήση στοιχειωδών γεωµετρικών κατασκευών. Η ζωγραφική ανήκει στον κόσµο των ενδιαφερόντων των µαθητών ενώ η χρήση στοιχειωδών γεωµετρικών σχηµάτων στη ζωγραφική αποφασίστηκε αφ ενός µεν προκειµένου να δώσει ευκαιρίες στους µαθητές να πειραµατιστούν µε τις γραφικές συναρτήσεις της γλώσσας C, και αφ ετέρου διότι τα βασικά γεωµετρικά σχήµατα είναι οικεία στους µαθητές και δεν τους προσθέτουν επιπλέον νοητικό φόρτο (Ζηκούλη & Κορδάκη 2004β). Ακόµη, ανάλογα µε τη γεωµετρική κατασκευή που κάθε φορά χρησιµοποιείται δίνεται η ευκαιρία πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων κυµαινόµενης δυσκολίας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο γνωστικό επίπεδο κάθε µαθητή. Επιπλέον, στο περιβάλλον L.E.C.G.O. δίνεται η ευκαιρία σε κάθε µαθητή να ξεκινήσει την επίλυση ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος από το εικονικό αναπαραστασιακό σύστηµα της ζωγραφικής µε πρακτικό εµπειρικό τρόπο και να προχωρήσει ανάλογα µε τη γνωστική του ανάπτυξη στην ερµηνεία αυτής της λύσης σε µια σειρά προτασιακών αναπαραστασιακών συστηµάτων. Με αυτό τον τρόπο αφ ενός µεν ο κάθε µαθητής µπορεί να µεταβεί µαλακά από την ανθρωποκεντρική στη µηχανοκεντρική λύση εκφράζοντας τις ιδιαιτερότητές του στη µάθησή του και αφ ετέρου ο καθηγητής µπορεί να διαγνώσει τα σηµεία που ο µαθητής δυσκολεύεται και να παρέµβει κατάλληλα. Συνολικά, το περιβάλλον L.E.C.G.O. διαφοροποιείται από τα υπάρχοντα περιβάλλοντα µάθησης του προγραµµατισµού σε δύο σηµεία: α) ως προς το είδος των µαθησιακών δραστηριοτήτων που υποστηρίζει, και β) ως προς τις δυνατότητες πολλαπλής αναπαράστασης µιας επίλυσης προβλήµατος, ξεκινώντας από µια ανθρωποκεντρική λύση και περνώντας µαλακά σε µια µηχανοκεντρική προγραµµατιστική λύση. Οι δυνατότητες αυτές δίνουν ευκαιρίες διεύρυνσης του µοντέλου του µαθητή όσον αφορά στο είδος και στο πλήθος των στρατηγικών επίλυσης ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος σε σύγκριση µε τα περιβάλλοντα χαρτί µολύβι και Turbo C.

4 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζεται το διευρυµένο µοντέλο του µαθητή που αφορά στις στρατηγικές επίλυσης ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος σε γλώσσα C στο περιβάλλον L.E.C.G.O. και γίνεται σύγκριση µε τα αντίστοιχα µοντέλα του µαθητή στα περιβάλλοντα χαρτί µολύβι και Turbo C. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ L.E.C.G.O. Ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος L.E.C.G.O. ήταν αποτέλεσµα σύνθεσης τριών µοντέλων: α) το µοντέλο µάθησης µε βάση τις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδοµιστικές θεωρήσεις για τη γνώση και τη µάθηση (von Glasersfeld 1987, Vygotsky 1978), β) το µοντέλο του µαθητή και τις δυσκολίες που αυτός αντιµετωπίζει κατά την επίλυση ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος (Soloway & Spohrer 1989, Winslow 1996), και γ) το µοντέλο του γνωστικού αντικειµένου, δηλ. ενός επαρκούς υποσυνόλου της γλώσσας προγραµµατισµού C (Kernighan & Ritchie 1988). Ο σχεδιασµός του L.E.C.G.O. περιγράφεται αναλυτικότερα στις εργασίες Zikouli, Kordaki & Houstis (2003), Ζηκούλη & Κορδάκη (2004α), Ζηκούλη & Κορδάκη (2004β). Το L.E.C.G.O. είναι οργανωµένο σε δύο µέρη: α) στο χώρο παροχής πληροφοριακού υλικού το οποίο παρουσιάζεται µέσω ιεραρχικά οργανωµένων και διασυνδεδεµένων παραδειγµάτων (Ζηκούλη & Κορδάκη 2004α), και β) στο χώρο εργασίας του µαθητή (Εικόνα 1) που διαθέτει πολλαπλά αναπαραστασιακά συστήµατα που δρουν ως στοιχεία υποστήριξης της εξέλιξης του µαθητή από διαισθητικές σε πιο µηχανοκεντρικέςσυµβολικές λύσεις (Zikouli, Kordaki & Houstis 2003). Συγκεκριµένα, στο χώρο εργασίας του περιβάλλοντος L.E.C.G.O. οι µαθητές µπορούν να εκφράσουν τη λύση ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος στα παρακάτω αναπαραστασιακά συστήµατα (Zikouli, et. al. 2003): Γραφικές αναπαραστάσεις στο περιβάλλον Cabri Geometry II (Laborde 1990) που επιτρέπει τη δηµιουργία γεωµετρικών κατασκευών σε ένα ξεχωριστό παράθυρο (περιοχή 1 του Σχήµατος 1). Στο αναπαραστασιακό αυτό σύστηµα οι µαθητές εκφράζουν µε εµπειρικό τρόπο διαισθητικές γραφικές αναπαραστάσεις της λύσης ενός προβλήµατος εξωτερικεύοντας έτσι την πρότερη γνώση τους. Το περιβάλλον Cabri II επιλέχθηκε, λόγω του ότι υποστηρίζει επιτυχώς και µε φιλικό προς το µαθητή τρόπο, την εµπειρική κατασκευή στοιχειωδών γεωµετρικών σχηµάτων και διότι υπολογίζει αυτόµατα τις συντεταγµένες τους επιτρέποντας έτσι τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων συντεταγµένων ως δεδοµένων εισόδου στα επόµενα αναπαραστασιακά συστήµατα. Αναπαραστάσεις µε κείµενο σε φυσική γλώσσα (περιοχή 2, Σχήµα 1) όπου οι µαθητές εκφράζουν τη λύση τους στην οικεία σε αυτούς φυσική γλώσσα. Η περιγραφή της λύσης σε φυσική γλώσσα προϋποθέτει αναστοχασµό στην προηγούµενη γραφική λύση και συνειδητοποίηση της διαδικασίας και των ενεργειών που ακολουθήθηκαν.. Αναπαραστάσεις µε χρήση φυσικής γλώσσας σε προστακτική και συγκεκριµένες φράσεις (περιοχή 3, Σχήµα 1) όπου οι µαθητές καλούνται να µεταβούν από το «εγώ» στο «εσύ», δηλαδή να δώσουν οδηγίες µε συγκεκριµένα βήµατα σε κάποιον άλλον (στον Η/Υ) προκειµένου να πραγµατοποιήσει τη λύση τους στο πρόβληµα. Παρατίθενται

5 ιδακτική της Πληροφορικής έτοιµες φράσεις για τη σύνθεση της λύσης οι οποίες δεν είναι άµεσα εµφανίσιµες αλλά εµφανίζονται όταν ο µαθητής δεν µπορεί να προχωρήσει µόνος του. Σχήµα 1: Ο χώρος εργασίας του L.E.C.G.O. Αναπαραστάσεις σε ψευδοκώδικα µε χρήση βασικών αλγοριθµικών δοµών (περιοχή 4 του Σχήµατος 1) όπου οι µαθητές εκφράζουν τη λύση τους σε ψευδοκώδικα µε τη βοήθεια 2 οµάδων κουµπιών η µια από τις οποίες εµφανίζει µια στοιχειώδη αλγοριθµική δοµή µε το πάτηµα του αντίστοιχου κουµπιού στον αντίστοιχο κειµενογράφο ενώ κάθε κουµπί της άλλης οµάδας εµφανίζει µια στοιχειώδη γραφική συνάρτηση. Αναπαράσταση µε κώδικα σε C (περιοχή 5, Σχήµα 1) όπου οι µαθητές γράφουν τον τελικό κώδικα σε γλώσσα C µε τη βοήθεια εργαλείων που επίσης έχουν τη µορφή των κουµπιών που προαναφέρθηκαν. Έτσι, οι µαθητές απαλλάσσονται από το επιπλέον νοητικό φορτίο της αποµνηµόνευσης των εντολών και δοµών της γλώσσας. Επιπλέον, οι µαθητές µπορούν να αποθηκεύσουν τον κώδικα (περιοχή 6, Σχήµα 1), να τον µεταγλωττίσουν, να εκτελέσουν το εκτελέσιµο πρόγραµµα και να δουν την γραφική του έξοδο σε περιβάλλον DOS. Συγκρίνοντας την έξοδο του προγράµµατος µε τη γραφική λύση που είχαν δώσει και διαπιστώνοντας τυχόν ασυµφωνία µπορούν να προβούν σε κατάλληλες διορθώσεις των προγραµµάτων τους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα προβληµάτων που µπορούν να δοθούν προς επίλυση στο περιβάλλον L.E.C.G.O. αναφέρονται παρακάτω: Πρόβληµα 1. Γράψε ένα πρόγραµµα που όταν εκτελεστεί να εµφανίζει στην οθόνη σου έναν πίνακα ζωγραφικής που θα κρεµάσεις στο δωµάτιό σου. Χρησιµοποίησε γεωµετρικά σχήµατα της αρεσκείας σου.

6 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρόβληµα 2. Γράψε ένα πρόγραµµα που όταν εκτελεστεί να εµφανίζει στην οθόνη σου ένα τρένο µε όσα βαγόνια επιλέξεις. Πρόβληµα 3. Γράψε ένα πρόγραµµα που όταν εκτελεστεί να εµφανίζει ένα πλέγµα µε µαυρισµένα τα κουτάκια της διαγωνίου. Πρόβληµα 4. Χρησιµοποίησε ένα σχήµα που, καθώς θα περπατά στην οθόνη του υπολογιστή σου να αφήνει το στίγµα του. Γράψε ένα πρόγραµµα πού όταν εκτελεστεί να εµφανίζει στην οθόνη σου κάποια γεωµετρικά σχήµατα. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ L.E.C.G.O. Στο περιβάλλον L.E.C.G.O. η περιγραφή των στρατηγικών επίλυσης ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος αποτελείται από τη σύνθεση έξι επί µέρους µοντέλων: α) το µοντέλο επίλυσης στο γραφικό περιβάλλον Cabri Geometry II (Σχήµα 2), β) το µοντέλο επίλυσης σε φυσική γλώσσα (Σχήµα 3), γ) το µοντέλο επίλυσης σε φυσική γλώσσα µε χρήση της προστακτικής (Σχήµα 4), δ) το µοντέλο επίλυσης σε ψευδοκώδικα (Σχήµα 5), και ε) το µοντέλο επίλυσης σε κώδικα (Σχήµα 6). Το µοντέλο περιγραφής του τρόπου σύνθεσης των διαφόρων µοντέλων στα αναπαραστασιακά συστήµατα που προαναφέρθηκαν παρουσιάζεται στο Σχήµα 7. α) Το µοντέλο επίλυσης στο γραφικό περιβάλλον Cabri Geometry II. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2 οι στρατηγικές των µαθητών στο γραφικό περιβάλλον Cabri είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως ορθές (1 στρατηγική), ηµιτελείς σωστές µε την έννοια ότι επιλύουν γραφικά µέρος µόνον του προβλήµατος (1 στρατηγική) και λαθεµένες στρατηγικές µε την έννοια ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου προς το πρόβληµα προς λύση (1 στρατηγική). Επιπλέον, είναι πιθανή η περίπτωση µη χρήσης αυτού του αναπαραστασιακού συστήµατος από τους µαθητές. Σχήµα 2: Το µοντέλο επίλυσης του προβλήµατος στο γραφικό περιβάλλον Cabri β) Το µοντέλο επίλυσης σε φυσική γλώσσα. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3 οι πιθανές στρατηγικές σε φυσική γλώσσα είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν ως ορθές (1 στρατηγική) ή ηµιτελείς µε την έννοια ότι επιλύουν ορθά και µε σαφήνεια µέρος του προβλήµατος (1 στρατηγική), ηµιτελείς αλλά λεκτικά ασαφείς (1 στρατηγική) και λαθεµένες (1 στρατηγική) µε την έννοια ότι περιγράφουν µια λαθεµένη λύση στο πρόβληµα. Επιπλέον, είναι πιθανή η περίπτωση µη χρήσης λεκτικής περιγραφής της λύσης σε φυσική γλώσσα από τους µαθητές.

7 ιδακτική της Πληροφορικής Σχήµα 3: Το µοντέλο επίλυσης του προβλήµατος σε φυσική γλώσσα γ) Το µοντέλο επίλυσης σε φυσική γλώσσα µε χρήση της προστακτικής. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4 οι µαθητές µπορεί αφ ενός να µη χρησιµοποιήσουν αυτό το σύστηµα και αφ ετέρου στην περίπτωση που το χρησιµοποιήσουν µπορεί να χρησιµοποιήσουν τις παρεχόµενες εκφράσεις ή να κατασκευάσουν τις δικές τους. Σχήµα 4: Το µοντέλο επίλυσης προβλήµατος σε φυσική γλώσσα µε χρήση προστακτικής Σε κάθε περίπτωση οι στρατηγικές επίλυσης µπορεί να είναι πλήρεις ή ηµιτελείς και στις δύο περιπτώσεις να χρησιµοποιούν ή όχι αριθµητικά δεδοµένα δηλ. τις απαραίτητες συντεταγµένες. Συνολικά µπορεί να κατασκευαστούν 8 διαφορετικοί τύποι στρατηγικών επίλυσης (2 ορθές, 2 ηµιτελείς µερικά ορθές στρατηγικές και 4 λαθεµένες στρατηγικές). Σχήµα 5: Το µοντέλο επίλυσης του προβλήµατος σε ψευδοκώδικα δ) Το µοντέλο επίλυσης σε ψευδοκώδικα. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 5 οι µαθητές µπορεί να παρουσιάσουν παρόµοια συµπεριφορά όπως στο προηγούµενο σύστηµα µε τη

8 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο διαφορά ότι αντί για συγκεκριµένες εκφράσεις εδώ γίνεται χρήση βασικών αλγοριθµικών δοµών. Και εδώ αναµένονται οι ίδιοι 8 τύποι επίλυσης προβλήµατος. ε) Το µοντέλο επίλυσης σε κώδικα. Η διαγραµµατική περιγραφή του µοντέλου δίνεται στο Σχήµα 6. Και εδώ αναµένονται 8 τύποι στρατηγικών επίλυσης η διαµόρφωση των οποίων εξαρτάται από το αν: α) το πρόγραµµα είναι πλήρες β) χρησιµοποιούνται δοµές ή όχι, γ) ακολουθείται σωστή σύνταξη ή όχι, και δ) χρησιµοποιούνται ορθές ή λάθος συντεταγµένες. Και εδώ 8 τύποι επίλυσης ενός προβλήµατος είναι αναµενόµενοι (1 ορθή, 3 ηµιτελείς µερικά ορθές στρατηγικές και 5 λαθεµένες στρατηγικές). Σχήµα 6: Το µοντέλο επίλυσης σε κώδικα Το µοντέλο που παρουσιάζει τα πιθανά µονοπάτια του µαθητή κατά τη διάρκεια της επίλυσης ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος στο πλαίσιο των αναπαραστασιακών συστηµάτων που προαναφέρθηκαν παρουσιάζεται στο Σχήµα 7. Ο µαθητής ακολουθώντας κάποιο από τα µονοπάτια του Σχήµατος 7 περνάει µέσα από κάθε αναπαραστασιακό σύστηµα µε κάποιον από τους τρόπους που ορίζονται στα προηγούµενα µοντέλα µέχρι να φτάσει στον τελικό κώδικα σε C. Σχήµα 7: Το µοντέλο χρησιµοποίησης των διαφορετικών αναπαραστασιακών συστηµάτων ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙ-ΜΟΛΥΒΙ ΚΑΙ TURBO C Στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι (Χ-Μ) και στο περιβάλλον της Turbo C χρησιµοποιείται µόνο το µοντέλο επίλυσης ενός προβλήµατος µε κώδικα σε C όπως αυτό αναπαρίσταται

9 ιδακτική της Πληροφορικής γραφικά στην Εικόνα 6. Στα περιβάλλοντα αυτά επιτυχηµένη είναι µόνο µία στρατηγική, σχεδόν επιτυχηµένες είναι τρεις και αποτυχηµένες είναι πέντε. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ: L.E.C.G.O., Χ-Μ, ΚΑΙ TURBO C Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7) αναγράφεται το πλήθος των επιτυχηµένων, σχεδόν επιτυχηµένων και αποτυχηµένων στρατηγικών για τα περιβάλλοντα: α) χαρτί- µολύβι, β) Turbo C και γ) L.E.C.G.O. Oπως φαίνεται στον Πίνακα 7, στο περιβάλλον L.E.C.G.O. οι πιθανές επιτυχηµένες στρατηγικές είναι πολύ περισσότερες της µιας που είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι και Turbo C 2.01 και το ίδιο συµβαίνει και για τις σχεδόν επιτυχηµένες και τις αποτυχηµένες. Ένας µαθητής στο περιβάλλον L.E.C.G.O. µπορεί να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα από περισσότερα του ενός µονοπάτια και εποµένως περισσότεροι µαθητές µπορούν να βρουν ο καθένας το δικό του µονοπάτι προκειµένου να εκφράσουν τη γνώση τους συµπεριλαµβανοµένων και των δυσκολιών τους για τη λύση του δοθέντος προβλήµατος. Πίνακας 7: Είδος στρατηγικών ανά περιβάλλον Περιβάλλοντα Στρατηγικές επίλυσης Επιτυχηµένες Σχεδόν Επιτυχηµένες Αποτυχηµένες Σύνολο χαρτί-µολύβι Turbo C L.E.C.G.O Με άλλα λόγια η λύση σε ένα πρόβληµα δεν υπόκειται στη ψηφιακή λογική «αν το πρόγραµµα τρέχει έχει βρεθεί η λύση, αλλιώς έχεις αποτύχει» αλλά επιτρέπει την διατύπωση της λύσης και σε άλλα αναπαραστασιακά συστήµατα που αποτελούν εξίσου αποδεκτές µορφές της λύσης µε αποτέλεσµα ο κάθε µαθητής να έχει την ευκαιρία να προσεγγίσει το επίπεδο της λύσης που µπορεί και να εξελιχθεί από τις ανθρωποκεντρικές διαισθητικές λύσεις στον κώδικα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε το µοντέλο των στρατηγικών επίλυσης προγραµµατιστικού προβλήµατος στο περιβάλλον L.E.C.G.O., ένα περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη µάθηση του προγραµµατισµού και της γλώσσας C το οποίο υποστηρίζει δραστηριότητες από το πλαίσιο συµφραζοµένων της ζωγραφικής µε χρήση στοιχειωδών γεωµετρικών αντικειµένων. Το L.E.C.G.O. διαθέτει πέντε αναπαραστασιακά συστήµατα τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας µαθητής προκειµένου να εκφράσει τη γνώση του για την επίλυση ενός προγραµµατιστικού προβλήµατος. Τα αναπαραστασιακά συστήµατα που παρέχονται είναι κυµαινόµενης γνωστικής διαφάνειας. Έτσι ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να µεταβεί µε µαλακό τρόπο από διαισθητικές γραφικές λύσεις σε πιο φορµαλιστικές - µηχανοκεντρικές οι

10 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οποίες απαιτούν χρήση αλγοριθµικών δοµών και µιας γλώσσας προγραµµατισµού. Από την ανάλυση του πιθανού µοντέλου του µαθητή προέκυψε ότι η χρήση των αναπαραστασιακών αυτών συστηµάτων µπορεί να δώσει ευκαιρίες στους µαθητές να ακολουθήσουν πολλαπλάσια µονοπάτια από αυτά που θα ακολουθούσαν στο περιβάλλον χαρτί-µολύβι και στο περιβάλλον Turbo C (περίπου 33 φορές περισσότερα, 299/9). Με αυτό τον τρόπο δίνεται µια σηµαντική δυνατότητα για την έκφραση, τη διάγνωση και την αντιµετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών στη µάθηση του προγραµµατισµού. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πολλές ευχαριστίες στην κ. Κωνσταντίνα Ζηκούλη για τη συµβολή της στην παρούσα µελέτη στα πλαίσια της µεταπτυχιακής της εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brusilovski P., Calabrese E., Hvorecky J., Kouchirenko A. & Miller P. (1997), Minilanguages: a way to learn programming principles, Education and Information Technologies, 2, Calloni B., Bagert D. (1994), Iconic programming in BACCII vs. textual programming: which is a better learning environment?, ACM, SIGCSE 94 3/94, , Phoenix AZ Freund S. N. & Roberts E.S. (1996), THETIS: An ANSI C programming environment designed for introductory use, ACM, SIGCSE 96 2/96, , Philadelphia, USA Jonassen, D. H. (1996), Computers in the classroom: Μindtools for Critical Thinking. Colombus, OH: Prentice Hall Laborde, J-M. (1990), Cabri-Geometry, Universite de Grenoble Pattis R. E., Roberts J. & Stehlic M. (1995), Karel-the Robot. A gentle introduction to the art of programming, New York: Wiley Soloway E. & Spohrer J.C. (1989), Studying the novice programmer, NJ: Erlbaum von Glasersfeld E. (1987), Learning as a constructive activity, In C. Janvier (Ed.), Problems of representation in teaching and learning of mathematics, 3-18, London: Lawrence Erlbaum Vygotsky L. (1978), Mind in Society, Cambridge: Harvard University Press Winslow L. E. (1996), Programming Pedagogy, SIGCSE Bulletin, 28(3), Zikouli K., Kordaki M. & Houstis E. (2003), A multiple representational environment for learning programming and C, The 3 rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Athens Kernighan B. W., Ritchie D. M. (1988), Η γλώσσα προγραµµατισµού C, Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθµος Κόµης Β. (2001), Μελέτη Βασικών εννοιών του προγραµµατισµού στα πλαίσια µιας Οικοδοµιστικής ιδακτικής Προσέγγισης, ΘΕΜΑΤΑ στην Εκπαίδευση, 2 (2/3),

11 ιδακτική της Πληροφορικής Ζηκούλη Κ. & Κορδάκη Μ. (2004α), Η δραστηριότητα ως βασικό δοµικό στοιχείο σχεδιασµού πληροφοριακού υλικού για τη µάθηση βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C, Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», , Αθήνα Ζηκούλη Κ. & Κορδάκη Μ. (2004β), Πλαίσιο αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C µέσω εκπαιδευτικού λογισµικού, Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε διεθνή συµµετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», , Αθήνα Σατρατζέµη Μ., Χατζηαθανασίου Κ. & αγδιλέλης Β. (2000), AnimPascal: Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για τη στήριξη εισαγωγικών µαθηµάτων προγραµµατισµού, στο Β. Κόµης (επιµ.), Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», , Πάτρα

Πλαίσιο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας βασικών εννοιών προγραμματισμού σε γλώσσα C μέσω εκπ/κού λογισμικού

Πλαίσιο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας βασικών εννοιών προγραμματισμού σε γλώσσα C μέσω εκπ/κού λογισμικού Πλαίσιο αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας βασικών εννοιών προγραμματισμού σε γλώσσα C μέσω εκπ/κού λογισμικού Κωνσταντίνα Ζηκούλη 1 και Μαρία Κορδάκη 2 1 ΜΔΕ Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 Εντ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα ως βασικό δοµικό στοιχείο σχεδιασµού πληροφοριακού υλικού για τη µάθηση βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C

Η δραστηριότητα ως βασικό δοµικό στοιχείο σχεδιασµού πληροφοριακού υλικού για τη µάθηση βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C Η δραστηριότητα ως βασικό δοµικό στοιχείο σχεδιασµού πληροφοριακού υλικού για τη µάθηση βασικών εννοιών προγραµµατισµού σε γλώσσα C Κωνσταντίνα Ζηκούλη 1 και Μαρία Κορδάκη 2 1 Μ Ε Μηχ/κών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ: Μέρος A

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες για τη διδασκαλία των μαθηματικών Δημοτικού με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

Δραστηριότητες για τη διδασκαλία των μαθηματικών Δημοτικού με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Δραστηριότητες για τη διδασκαλία των μαθηματικών Δημοτικού με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Κορδάκη Σχολική σύμβουλος Μαθηματικών Επ. καθ. (ΠΔ 407/80) Τμήμα Μηχ/κών Ηλ/κών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Ο προγραµµατισµός είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο, στο οποίο όµως οι µαθητές αντιµετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης

Ενότητα 12: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: Διδασκαλία αλγοριθμικής προσέγγισης Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Cabri II Plus. Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας

Cabri II Plus. Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Cabri II Plus Λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Cabri II Plus Ο Jean-Marie LABORDE ξεκίνησε το 1985 το πρόγραμμα με σκοπό να διευκολύνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Γεωμετρίας Ο σχεδιασμός και η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 909 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιάννης Σώλος Μαθηµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Βασικών Προγραµµατιστικών Τεχνικών από Μαθητές Γ Γυµνασίου µε Χρήση του MicroWorlds Pro

Ανάπτυξη Βασικών Προγραµµατιστικών Τεχνικών από Μαθητές Γ Γυµνασίου µε Χρήση του MicroWorlds Pro Ανάπτυξη Βασικών Προγραµµατιστικών Τεχνικών από Μαθητές Γ Γυµνασίου µε Χρήση του MicroWorlds Pro Σωτήρης Στογιαννόπουλος 1, ηµήτρης Αλιµήσης 2 1 22 ο Γυµνάσιο Πατρών 2 ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτηµα Πάτρας sstogiannopoulos@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Περίληψη. Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Scratch, μαθησιακές δραστηριότητες, αντιλήψεις εκπαιδευτικών Μαθησιακές δραστηριότητες στο περιβάλλον Scratch: Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Mαρία Κορδάκη 1, Παναγιώτης Ψώμος 2 m.kordaki@aegean.gr, panagiotis.psomos@aegean.gr 1 Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην έννοια του αλγορίθμου και σε βασικές αλγοριθμικές δομές

Ένα περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην έννοια του αλγορίθμου και σε βασικές αλγοριθμικές δομές Ένα περιβάλλον πολλαπλών αναπαραστάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην έννοια του αλγορίθμου και σε βασικές αλγοριθμικές δομές Γρηγόρης Τσώνης 1,2, Γιάννης Παλιανόπουλος 1, Αρης Κατής 1 & Μαρία Κορδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch

Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Η έννοια της μεταβλητής και της λίστας με την βοήθεια του λογισμικού Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Ουρανία Καλαντζή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης

Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Η Διδασκαλία της Έννοιας της Διαδικασίας με Χρήση του Ρομπότ Karel σε Μαθητές Γυμνασίου: μια μελέτη περίπτωσης Σ. Ξυνόγαλος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stelios@uom.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εφόπουλος Βασίλειος Τμ. Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 783 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ξυνόγαλος Στέλιος Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας stelios@uom.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης

Δείγματα Ερωτημάτων. των τεστ πιστοποίησης Δείγματα Ερωτημάτων των τεστ πιστοποίησης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥπΕΠΘ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η LOGO ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Η LOGO ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 Η LOGO ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Καρατράντου Ανθή Δρ. Πληροφορικής, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Ε-mail: a.karatrantou@eap.gr Αλιμήσης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» δεν έχει ως

Άλκης Γεωργόπουλος Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Το µάθηµα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον» δεν έχει ως 324 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» ιδασκαλία δοµών επανάληψης µε τη χρήση του µεταγλωττιστή ιερµηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ στα πλαίσια του µαθήµατος «Ανάπτυξη Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΥΣΙΩ Η ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΥΣΙΩ Η ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 813 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΥΣΙΩ Η ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ Γεωργία Καλύβα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής

Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής Μελέτη των Αναπαραστάσεων Τελειόφοιτων Μαθητών Ενιαίου Λυκείου για την Έννοια της Μεταβλητής Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1, Παναγιώτης Πολίτης 2, Βασίλης Κόµης 3 1 Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικά Σενάρια και ραστηριότητες για τη ιδασκαλία Μαθηµάτων Πληροφορικής Γυµνασίου και Λυκείου

ιδακτικά Σενάρια και ραστηριότητες για τη ιδασκαλία Μαθηµάτων Πληροφορικής Γυµνασίου και Λυκείου ιδακτικά Σενάρια και ραστηριότητες για τη ιδασκαλία Μαθηµάτων Πληροφορικής Γυµνασίου και Λυκείου Αστέριος Φανίκος 1, Φανή Πύρζα 1, Θεοδώρα Κουµπούρη 1, Άλκης Γεωργόπουλος 1, Παναγιώτης Πολίτης 2, Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού

Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού. λογισμικού Μεθοδολογίες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 1 Βασικά ερωτήματα σχεδιασμού μελετών αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού Ο χαρακτήρας της αξιολόγησης τεχνικός εκπαιδευτικός ή συνδυασμός των δύο (Squires

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων. Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ. Γραφική παράσταση τριωνύµου

Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων. Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ. Γραφική παράσταση τριωνύµου Σενάριο 10. Ελάχιστη Απόσταση δυο Τρένων Γνωστική περιοχή: Άλγεβρα Α' Λυκείου. Η συνάρτηση ψ= αχ 2 +βχ+γ Γραφική παράσταση τριωνύµου Εξισώσεις κίνησης. Θέµα: To προτεινόµενο θέµα αφορά την µελέτη της µεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου

Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης με μαθητές Γυμνασίου 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η χρήση της Logo για τη διδασκαλία της δομής επανάληψης σε σύγκριση με τη χρήση των LEGO Mindstorms : μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 176 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής στο τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών Μαρία Κορδάκη Διδ. επ. καθ. (ΠΔ.407/80) Τμήμα Μηχ/κών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών

Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Mortran στη Διδασκαλία Αλγοριθμικών Δομών Ε. Κανίδης 1, Ρ. Σταθακοπούλου 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής vkanidis@di.uoa.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, sreg@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λογισμικό Αράχνη Επικουρικό Εργαλείο στην Διδασκαλία του Προγραμματισμού»

«Το Λογισμικό Αράχνη Επικουρικό Εργαλείο στην Διδασκαλία του Προγραμματισμού» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Λογισμικό Αράχνη Επικουρικό Εργαλείο στην Διδασκαλία του Προγραμματισμού» Αθανάσιος Βρακόπουλος 1, Ολυμπία Βρακοπούλου 2, Γιώργος Μακρής 3 1 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διδακτική της έννοιας της μεταβλητής Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου. Εναλλακτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού (2/5) Διδακτικές δραστηριότητες. Διδακτικό υλικό

Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου. Εναλλακτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού (2/5) Διδακτικές δραστηριότητες. Διδακτικό υλικό Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου Εναλλακτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού (2/5) Τίτλος: Δημιουργία νέων εντολών στον μικρόκοσμο του ρομπότ Karel Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες Απαιτούμενη υλικοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Εργαστηριακή εισήγηση «Φύλλα Εργασίας για την διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορικής Γυμνασίου Η Γλώσσα Προγραμματισμού LOGO» Βασίλειος Χρυσοχοΐδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Φλώρινα algob@hol.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις

Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων λογιστικά φύλλα υπερμεσικά περιβάλλοντα προσομοιώσεις Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Προδιαγραφές Βασικό και αφετηριακό σημείο για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η µοντελοποίηση στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων για τη µάθηση του θεωρήµατος του Θαλή στο περιβάλλον Cabri- Geometry II

Η µοντελοποίηση στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων για τη µάθηση του θεωρήµατος του Θαλή στο περιβάλλον Cabri- Geometry II Η µοντελοποίηση στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων για τη µάθηση του θεωρήµατος του Θαλή στο περιβάλλον Cabri- Geometry II Μαρία Κορδάκη Εντ. Επίκ. Καθηγήτρια (Π. 407/80) τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

«Give me your PIN! You have three tries!» (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ)»

«Give me your PIN! You have three tries!» (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ)» «Give me your PIN! You have three tries!» (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΟΣΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ)» Ζαπρούδη Πασχαλία Καθηγήτρια Πληροφορικής, 4ο ΓΕ.Λ. Σερρών elza.serr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:453 ΕΞ.: Ζ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΛΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία κατασκευής γνώσης Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ

Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Σενάριο 13. Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή Τάξη: Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών ως αφετηρία για επαναπροσδιορισμό κυρίαρχων αντιλήψεων και πρακτικών Δρ Μαρία Κορδάκη Σχολική σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel

Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Πρόταση για τη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στο Γυμνάσιο με Χρήση του Ρομπότ Karel Ξυνόγαλος Στέλιος Καθηγητής Πληροφορικής, 2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για την Εκμάθηση Αλγορίθμων Αναζήτησης

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για την Εκμάθηση Αλγορίθμων Αναζήτησης Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολλαπλών Αναπαραστάσεων για την Εκμάθηση Αλγορίθμων Αναζήτησης ΕΠΑ.Λ Αλίμου kfloros@sch.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μία Εναλλακτική Πρόταση για την Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό στο Γυµνάσιο

Μία Εναλλακτική Πρόταση για την Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό στο Γυµνάσιο Μία Εναλλακτική Πρόταση για την Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό στο Γυµνάσιο Ιωάννα Μπέλλου, Τάσος Α. Μικρόπουλος ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων me00243@cc.uoi.gr, amikrop@cc.uoi.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μια Μελέτη Περίπτωσης της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO Mindstorms

Μια Μελέτη Περίπτωσης της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO Mindstorms Μια Μελέτη Περίπτωσης της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τα LEGO Mindstorms ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού είναι συνήθως απογοητευτικά τόσο για τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης

Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης Εισαγωγή στην έννοια της συνάρτησης Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά (ΔΕ) Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΝΤΖΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Προσέγγιση ιδασκαλίας της οµής Επιλογής για Αρχάριους Προγραµµατιστές µε Αξιοποίηση του MicroWorlds Pro

Εναλλακτική Προσέγγιση ιδασκαλίας της οµής Επιλογής για Αρχάριους Προγραµµατιστές µε Αξιοποίηση του MicroWorlds Pro Εναλλακτική Προσέγγιση ιδασκαλίας της οµής Επιλογής για Αρχάριους Προγραµµατιστές µε Αξιοποίηση του MicroWorlds Pro Κατερίνα Γλέζου, Σταµούλη Ελπίδα, Μαρία Γρηγοριάδου Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Μελέτη Περίπτωσης της ιδασκαλίας του Προγραµµατισµού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε τα LEGO Mindstorms

Μια Μελέτη Περίπτωσης της ιδασκαλίας του Προγραµµατισµού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε τα LEGO Mindstorms Μια Μελέτη Περίπτωσης της ιδασκαλίας του Προγραµµατισµού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε τα LEGO Mindstorms Κατερίνα Καγκάνη 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Μάγια Σατρατζέµη 3, Γιώργος Ευαγγελίδης 3 1 Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε Βασικές Αρχές και οµές Προγραµµατισµού µε τις Ροµποτικές Κατασκευές LEGO Mindstorms

Εισαγωγή σε Βασικές Αρχές και οµές Προγραµµατισµού µε τις Ροµποτικές Κατασκευές LEGO Mindstorms Εισαγωγή σε Βασικές Αρχές και οµές Προγραµµατισµού µε τις Ροµποτικές Κατασκευές LEGO Mindstorms Ανθή Καρατράντου, Νικόλαος Τάχος, ηµήτρης Αλιµήσης ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτηµα Πάτρας a.karatrantou@eap.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα