Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Transcript

1 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΤΠ) και η µάθηση Ο Ηλεκτρονικος Υπολογιστης (Η/Υ) είναι µοναδικό εργαλείο για κατασκευή γραφικών παραστάσεων, εποπτείας αποτελεσµάτων, διαχείρισης και τροποποίησης κατασκευών από το µαθητή. Θεωρείται σηµαντικός για την γνωστική ανάπτυξη των µαθητών και για αυτό το λόγο ορισµένα περιβάλλοντα λογισµικού έχουν χαρακτηριστεί και «γνωστικά». Ο Η/Υ είναι ένα εκφραστικό αλληλεπιδραστικό µέσο που παρέχει τη δυνατότητα «δραστήριας µάθησης» ενώ στα παραδοσιακά αδρανή συστήµατα (µολύβι-χαρτί) υπάρχει απόσταση των ενεργειών από τις µαθηµατικές τους σηµασίες. Οι διαφορές δυναµικών-αδρανών συστηµάτων µάθησης οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους µάθησης. Τα δυναµικά συστήµατα, δηλαδή οι υπολογιστές, υποβοηθούν την αυτο-έκφραση και την σύνδεση εικονικής µε συµβολική πληροφορία. Τα περιβάλλοντα Η/Υ µε τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που διαθέτουν, διευκολύνουν την δηµιουργία πλούσιων γνωστικών εµπειριών αυξάνοντας την άµεση εκφραστικότητα του µαθητή. Αυτός ο διαµεσολαβητικός ρόλος του Η/Υ συναρτάται από τις συµβολικές αναπαραστάσεις που παρέχει. Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό (Ε.Λ.) θεωρείται µέρος του πλαισίου συµφραζοµένων (context) της µάθησης. Αυτό το πλαίσιο επίσης συµπεριλαµβάνει το µαθητή, το δάσκαλο, την αλληλεπίδραση τους και τις δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα. Σηµαντική είναι η διερεύνηση της επίδρασης του ΕΛ στη διαδικασία αλλά και της αλληλεπίδρασής του µε το µαθητή, δηλαδή αν και πόσο δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να εκφράσει και να δοµήσει τις ιδέες του. Φαίνεται ότι το ΕΛ επηρρεάζει τις προσεγγίσεις των µαθητών στο αντικείµενο της µάθησης, αφού αυτές είναι διαφορετικές απο τις αντίστοιχες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο χαρτί-µολύβι. Το κέρδος είναι συγκέντρωση στα βασικά σηµεία των εννοιών, ξεκαθάρισµα των αναλογικών σχέσεων που εµπεριέχονται στο περιβάλλον και η δυνατότητα γενίκευσης µέσα από ειδικές περιπτώσεις. Το Ε.Λ. δίνει την δυνατότητα διεπιστηµονικής προσέγγισης στη µάθηση µέσα από προσοµειώσεις πραγµατικών καταστάσεων (φυσικά φαινόµενα, µηχανές κτλ), που αλλιώς θα ήταν αδύνατη η παρουσίαση τους στους µαθητές. Αφενός συνδυάζεται η γνώση µε την πραγµατικότητα ή την επιστήµη, αφετέρου δίνεται η δυνατότητα προσοµείωσης καταστάσεων µε σύνθεση γνωστικών αντικειµένων, π.χ. φυσικης, χηµείας, γεωγραφίας κτλ. Το πλεονέκτηµα είναι η προσέγγιση της γνώσης ως ανθρώπινης δραστηριότητας µε ενεργητικό ρόλο για τους µαθητές. Το Ε.Λ. δίνει, µέσω των αλληλεπιδραστικών µέσων που διαθέτει, την ευκολία του πειραµατισµού. Μέσα από προσεγγίσεις διερευνητικές, ο µαθητής εµπλέκεται µε πιο πραγµατικά προβλήµατα που υλοποιούνται στην οθόνη του Η/Υ. Παρέχεται έτσι η δυνατότητα γενίκευσης µέσα από ειδικές περιπτώσεις (π.χ. µε τη Logo έχουν διερευνηθεί γενικεύσεις µε πειραµατισµό για την έννοια του παραλληλογράµµου) και σύνδεσης επαγωγικής σκέψης µε παραγωγική σκέψη. Επίσης έχουν παρατηρηθεί η διευκόλυνση της ποσοτικής συσχέτισης, της επίλυσης προβληµάτων, της έµφασης εννοιών και γενικά των διερευνητικών δραστηριοτήτων πειραµατισµού. Επιπλέον παρατηρήθηκε η οµοιότητα των στρατηγικών που ανέπτυξαν οι

2 µαθητές µέ τη βοήθεια ΕΛ µε τις µεθόδους παραγωγής νέας γνώσης που χρησιµοποιούν οι µαθηµατικοί. Οι ερευνητές χρησιµοποιώντας ποιοτικές µεθοδολογίες (µε στόχο τη δηµιουργία αναλυτικών κατασκευών) αναζητούν το τι και πως µαθαίνει κάποιος µε την βοήθεια του υπολογιστή. Οι αναπαραστάσεις που υλοποιούνται στις επικοινωνιακές µηχανές, όπως είναι οι Η/Υ, αποτελούν νευραλγικούς παράγοντες µάθησης. Ένας λόγος δυσκολίας στην επικοινωνία και µάθηση των µαθητών αποτελεί και η σπάνια ευκαιρία που τους δίνεται να εκφραστούν µε τη φυσική γλώσσα και τα σχέδια. Αντίθετα, µε τους Η/Υ φαίνεται πως οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν περισσότερο από ότι στα στατικά µέσα. Για παράδειγµα, σε έρευνες µε το Cabri φάνηκε ότι οι µαθητές εργάστηκαν µε δυναµικό και αναλυτικό τρόπο αλλά και ολικά διασθητικά ενώ παράλληλα ανέπτυξαν την νοητική τους φαντασία στηριγµένοι στην εµπειρία τους µε τα εργαλεία που τους παρείχε το περιβάλλον. Από άλλες έρευνες για την µάθηση µε αναπαραστάσεις µε υπερµέσα φάνηκε ότι διεγείρονταν οι αναπαραστατικές ικανότητες των µαθητών, αντιµετωπίζονταν προβλήµατα δυσκολιών δίνοντας την δυνατότητα διαφορετικών αφετηριών για κάθε µαθητή ανάλογα µε τη διαφορετικότητά του και, τέλος, προωθήθηκε ο αναστοχασµός. Πολλοί ερευνητές αναζητούν το αν η εννοιολογική κατανόηση απορρέει από τη δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων και τη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ αυτών. Σε αυτό, η χρήση του των δυνατοτήτων του Η/Υ και των Ε.Λ. που επιτρέπουν ποικιλότητα αναπαραστάσεων είναι σηµαντική. Φαίνεται ότι µέσω ποικιλίας αναπαραστάσεων επιτυγχάνεται πολλαπλότητα τρόπων επίλυσης προβληµάτων από τους µαθητές οι οποίοι βρίσκουν νέους τρόπους έκφρασης. Πάντως η επιλογή των αναπαραστάσεων που θα χρησιµοποιούνται παίζει ρόλο και κακή επίλογή µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές σε στατικές προσεγγίσεις (όπως και στα στατικά συστήµατα). εδοµένου ότι υπάρχει συνάφεια εικόνας-έννοιας είναι λογική η υπόθεση ότι οι εξωτερικές εικόνες επιδρούν στις εσωτερικές διεργασίες. Οι εξωτερικές εικόνες παρέχουν αισθητική παρότρυνση για τις εικονικές έννοιες και το ερώτηµα που τίθεται είναι ο βαθµός επίδρασης των εξωτερικών εικόνων στην αλληλεπίδραση του εικονικού µε το εννοιολογικό µέρος της διεργασίας. Ειδικά στην γεωµετρία εικόνες και έννοιες πρέπει να αλληλεπιδρούν για την ανάπτυξη της λογικής, αφού έχουν σύνθετο ρόλο στην παρουσίαση της γνώσης. Τα σχήµατα αποτελούν ένα είδος «εικονικής έννοιας». Ιδιαίτερη µνεία έχει γίνει για την διαφορά σχεδίου (ως αντικείµενο-εικόνας) και σχήµατος που αποτελεί εκπρόσωπο κλάσης άπειρων αντικειµένων µε κάποιες κοινές ιδιότητες. Οι υπολογιστές µε διάφορους αλγόριθµους υπολογιστικης Γεωµετρίας δίνουν την δυνατότητα υλοποίησης ενός µοντέλου που να ανταποκρίνεται στην έννοια-σχήµα καθώς και την αλληλεπίδραση εικόνας-έννοιας. Το ΕΛ, πχ το Cabri, δίνει την δυνατότητα αυτής της συσχέτισης εικονικού-εννοιολογικού αφού ο µαθητής πρέπει πρώτα να καταλάβει τη εσωτερική λογική που εξαρτάται από την διαδικασία µε την οποία παράγει το λογισµικό τις αναπαραστάσεις και γίνεται εµφανής όταν ένα στοιχείο της εικόνας µετακινείται. Η αισθητηριακή αντίληψη τώρα θεωρείται σηµαντική στη γεωµετρία αλλά δεν φτάνει από µόνη της. Η εικονική ανατροφοδότηση που παρέχει το ΕΛ σε συνδυασµό µε την δυναµικότητα των σχηµάτων που κρατούν αναλλοίωτες ιδιότητες οδηγεί σε ένα νέο είδος αντίληψης που δεν είναι µόνο αισθητηριακή αφού παρέχει πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει το µαθητή να ανακαλύψει τα λάθη που έκανε στις αρχικές υποθέσεις του για τις ιδιότητες των σχηµάτων. Επιπλέον η ανατροφοδότηση βοηθά το µαθητή να ελέγχει ποιοτικά ή ποσοτικά τις στρατηγικές που αναπτύσσει.

3 Σηµαντική είναι επίσης και η δυνατότητα που δίνει ο υπολογιστής για την άµεση διαχείριση των σχηµάτων, µε αποτέλεσµα η σχεδίαση να γίνεται πιο συνειδητή (είτε µε εντολές προγραµµατισµού είτε µε εντολές απο το περιβάλλον διεπαφής) και να ακολουθεί τα βασικά σηµεία της γεωµετρικής κατασκευής. Επιπλέον η διαφοροποίηση του σχήµατος όπως π.χ. µε το σύρσιµο οδηγεί στην κατασκευή µιας απειρίας σχηµάτων της ίδιας κλάσης των οποίων διατηρούνται οι ιδιότητες και έτσι ο µαθητής µπορεί να δει πολλαπλές όψεις του ίδιου σχήµατος δυναµικά. Οι Harel&Dubinsky µιλάνε για «αντίληψη ενέργειας» και «αντίληψη διαδικασίας» σε µαθησιακές έρευνες µε υπολογιστή. Με τον πρώτο όρο εννοούν την κατανόηση µιας ενέργειας διανοητικής ή φυσικής διαχείρισης αντικειµένων (πχ συνάρτηση θεωρείται γενικά και αντικείµενο στον Η/Υ) µε στατικό τρόπο ενώ µε τον δεύτερο όρο περιγράφουν την δυναµική διαχείριση αντικειµένων, δηλαδή τον µετασχηµατισµό µιας οντότητας ενώ διατηρούνται κάποια ποσοτικά της χαρακτηριστικά και µεταβάλλονται κάποια άλλα. Οι ίδιοι ερευνητές τόνισαν την δυνατότητα αντίληψης διαδικασίας που δίνουν οι πολλαπλές αναπαραστάσεις στον Η/Υ και την βοήθεια που αποκτούν οι µαθητές για την δηµιουργία πιο δυναµικών εννοιών που ονοµάζουν έννοιες διεργασίας. Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Λογισµικού Ο σχεδιασµός του ΕΛ αναφέρεται σε 3 στάδια: τον εννοιολογικό σχεδιασµό, δηλαδή την γνώση σε δοµηµένη µορφή και τις µορφές αλληλεπίδρασης µε το µαθητή, τον σχεδιασµό παρουσίασης, δηλαδή το περιβάλλον διεπαφής (χρώµατα,εικόνες κτλ) και, τέλος την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την διάθεση. Τα πρώτα ΕΛ σχεδιαζόντουσαν µε βάση τη συµπεριφοριστική γνωστική προσέγγιση. Σε αυτήν, η γνώση είναι απόλυτη, ανεξάρτητη του µαθητή, που θεωρείται ως tabula rasa, και η έµφαση δίνεται στην µετάδοση της γνώσης µε διδασκαλία και στον έλεγχο των αποτελεσµάτων της και όχι στη µαθησιακή διαδικασία. Η µάθηση θεωρείται διαδικασία παρατηρήσιµη και καθοριζόµενη από τα αποτελέσµατα και η ανθρώπινη συµπεριφορά εν γένει τροποποιούµενη µέσω της επιβράβευσης. Έτσι, τα προϊόντα της µάθησης γίνονται µετρήσιµοι στόχοι επιθυµητής συµπεριφοράς και θεωρειται πως οι επι µέρους στόχοι σταδιακά οδηγούν τον µαθητή στο επιθυµητό αποτέλεσµα. Σε αυτήν την προσέγγιση είναι αναγκαία η διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων και ο έλεγχος της πραγµατοποίησης τους. Εποµένως ο δάσκαλος (αυθεντία και ειδικός) οφείλει να βρει την κατάλληλη δίοδο µετάγγισης της γνώσης και ο µαθητής να επαναλάβει ότι ακούει και βλέπει από εκείνον. Κατ επέκταση, ο σχεδιασµός του ΕΛ µε βάση αυτήν την προσέγγιση έδινε βάση στην παρουσίαση της γνώσης µε µια καθορισµένη σειρά και όχι στο πως µαθαίνει κάποιος. Βελτίωση της παρουσίασης θα οδηγούσε σε βελτίωση του αποτελέσµατος. Αργότερα, τα αρχικα σειραικά µονοπάτια παρουσιασης της γνωσης αντικαταστάθηκαν από διαφορετικές διαδροµές ανάλογα µε τις απαντήσεις του µαθητή. Έµφαση δινόταν στην παρουσίαση των εννοιών, στην επιβράβευση του µαθητή όταν συµπεριφερόταν όπως αναµενόταν και την παρότρυνση του να συνεχίσει όταν παρέκλινε της προκαθορισµένης γνωστικής κατανόησης. Επιπλέον, δεν τίθονταν ανοικτά ερωτήµατα προς το µαθητή, γιατί θεωρούνταν ανίκανος να τα αντιµετωπίσει µε το δικό του ορθρό τρόπο ούτε του δίνονταν εργαλεία κατασκευής της δικής του γνώσης. Από την άλλη υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την σχεδίαση ΕΛ που να στηρίζεται στις αρχές του εποικοδοµισµού. Αν και η εποικοδοµιστική προσέγγιση είναι πλέον αποδεκτή θεωρία µάθησης, ο τρόπος υλοποίησης των βασικών της αρχών σε ΕΛ είναι ανοικτό ζήτηµα. Ερευνητές τονίζουν την ανάγκη ο σχεδιασµός να µην στοχεύει µόνο στην αναµετάδοση γνώσης αλλά να

4 είναι αρωγός των µαθητών για να κάνουν εννοιολογικές αλλαγές όπως επίσης να λαµβάνει υπόψη τις δυσκολίες των µαθητών µε το περιεχόµενο των εννοιών. Γενικά, το ΕΛ θα πρέπει να διδάσκει πως µαθαίνει κανείς και να εµπλέκει ενεργητικά και όχι παθητικά τον µαθητή στην διαδικασία της µάθησης. ίνεται έτσι έµφαση όχι στην στείρα αποµίµηση του δασκάλου από το µαθητή αλλά στον πειραµατισµό και στην οργάνωση της µαθησιακής εµπειρίας από τον ίδιο. Η γλώσσα LOGO, που ανέπτυξε ο Papert στηριζόµενος σε ιδέες του Piaget αποτελεί παράδειγµα περιβάλλοντος µάθησης που ακολουθεί την εποικοδοµιστική προσέγγιση. Με την LOGO οι µαθητές έχουν κυρίως την ευκαιρία να κατασκευάσουν γνώση για µαθηµατικές έννοιες και, λιγότερο, να µάθουν µια γλώσσα προγραµµατισµού. Η LOGO λειτουργεί ως µεταβατικό πλαίσιο συµφραζοµένων ανάµεσα στον συγκεκριµένο κόσµο και τις αφηρηµένες µαθηµατικές έννοιες. Στο πλαίσιο της LOGO οι µαθητές µπορούν να εκφράσουν την διαισθητική τους γνώση και αναστοχαζόµενοι και αλληλεπιδρώντας µε τους συµµαθητές τους να οδηγηθούν στην κατασκευή αφηρηµένων µαθηµατικών εννοιών. Τέλος τα λάθη του µαθητή αντιµετωπίζονται ως διαφορετικές αντιλήψεις και οι οποίες αποτελούν ευκαιρία για µάθηση µε την τροποποίησή τους. Τα βασικά σηµεία κατά το σχεδιασµό ΕΛ για µαθηµατικά είναι το µέρος των µαθηµατικών που θα υλοποιηθεί και η δόµηση του, ο ρόλος και το είδος των αναπαραστάσεων που σχετίζονται µε το θέµα, ο τύπος της δραστηριότητας που θα δίνει µαθησιακές ευκαιρίες, το σύνολο των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων, τα εργαλεία που θα συµβάλλουν στην κατανόηση, η συνεισφορά του περιβάλλοντος στην αφαιρετική διεργασία από το µαθητή, το είδος της αλληλεπίδρασης που να επιτρέπει την εξερεύνηση, το είδος της ανατροφοδότησης και η ικανοποίηση των αναγκών του µαθητή. Άλλα θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη είναι οι πιθανές ενέργειες του µαθητή, η ανατροφοδότηση που πρεπει να βοηθά στην αυτοδιόρθωση και η ύπαρξη διαφορετικών προβληµάτων ωστε να εξερευνώνται από µαθητές διαφορετικών ικανοτήτων. Τέλος, έµφαση δίνεται στην γραφική εισαγωγή δεδοµένων, την δυνατότητα απλής µετακίνησης αντικειµένων ή σηµείων, τη διαχείριση γραµµών και σχηµάτων και στην χρήση γραφικών στατιστικών διαγραµµάτων. Ο σχεδιασµός ΕΛ πρέπει να γίνεται µε βάση προδιαγραφές ποιότητας ετσι ωστε να είναι: Κατάλληλο, δηλαδή να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των µαθητών και να αντανακλά κάποια θεωρία µάθησης Φιλικό στην αλληλεπίδραση µε το χρήστη, Απλό ως προς την ροή και τη χρήση, Ευέλικτο για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια ποικιλία µαθησιακών καταστάσεων, υναµικό ως προς την αλληλεπίδραση µε το χρήστη, οµηµένο, δηλαδή το εκπαιδευτικό θέµα που έχει επιλεγεί για ανάπτυξη να ταιριάζει µε τις δυνατότητες των διατιθέµενων εργαλείων Επαληθεύσιµο, δηλαδή να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του σχεδιασµού και τέλος Λιτό ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις του. Η µοντελοποίηση είναι βασικη στον σχεδιασµό Ε.Λ. που πρέπει να παρέχει τα υπολογιστικά εργαλεία στους µαθητές ετσι ώστε να δηµιουργούν τους προσωπικούς τους γνωστικούς κόσµους. Από τις απαντήσεις στα βασικά ερωτήµατα του ποιός µαθαίνει, τι µαθαίνει και πως το µαθαίνει οδηγούµαστε στην δηµιουργία 3 µοντέλων: ένα για το µαθητή και τις ανάγκες του, ένα για το γνωστικό αντικείµενο και ένα µοντέλο για την µαθησιακή προσέγγιση. Αυτά τα µοντέλα πρέπει να εκµεταλεύονται την τεχνολογία και να ικανοποιούν τις ποιοτικές προδιαγραφές. Τέλος, κατα την κατασκευή αυτών των µοντέλων και τη σύνθεση τους στο τελικό αποτέλεσµα, πραγµατοποιούνται δυο µεταφορές: µια υπολογιστική µεταφορά που µετατρέπει τις γνωστικές

5 προδιαγραφές σε λειτουργικές βάση των περιορισµών του υλικού και του λογισµικού και µια διδακτική µεταφορά όσον αφορά τους διδακτικούς περιορισµούς. Οι εκπαιδευτικές προδιαγραφές στο σχεδιασµό του ΕΛ είναι οι απαιτήσεις να δίνεται στο µαθητή η δυνατότητα: ενεργητικής κατασκευής της γνώσης του, ανάπτυξης προσωπικών στρατηγικών επίλυσης, χρήσης εργαλείων που να ανταποκρίνονται στον τρόπο που µαθαίνει, αλληλεπίδρασης µε εµπειρική γνώση για τις έννοιες που καλείται να µάθει, πειραµατισµού µε αυτές τις έννοιες, αντιµετώπισης και επίλυσης προβληµάτων, εικονικής ανατροφοδότησης των ενεργειών του, πολλαπλότητας αναπαραστάσεων κ.α. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού Η αξιολόγηση του ΕΛ έχει ως βάση τους στόχους που έχουν τεθεί κατά της διάρκεια του σχεδιασµού και της ανάπτυξής του και επικεντρώνεται στα εξης: Εάν η υλοποίηση ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του σχεδιασµού και Στην αξιοπιστία των στόχων σε σχέση µε τα πραγµατικά µαθησιακά αποτελέσµατα. ύο είναι οι κατηγορίες των µελετών αξιολόγησης ΕΛ. Η πρώτη κατηγορία, της διαµορφωτικής αξιολόγησης, περιλαµβάνει όλες τις µελέτες που στοχεύουν στην βελτίωση του ΕΛ ως προς τους στόχους και την λειτουργία του, ενώ η δεύτερη, της συνολικής αξιολόγησης, περιλαµβάνει εκείνες τις µελέτες που έχουν ως στόχο την εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα του ΕΛ, τον έλεγχο συµβατότητας του µε τις ανάγκες των µαθητών, τις δραστηριότητες και άλλα µέσα. Οι συνολικές µελέτες είναι απαραίτητες για την λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χρήση ή όχι του ΕΛ. Οι µέθοδοι που προτείνονται για την αξιολόγηση είναι η κλασσική πειραµατική µέθοδος, η quasi-εµπειρική µέθοδος σύγκρισης µε τη χρήση οµάδας ελέγχου, η διαφωτιστική µεθοδολογία (;), οι µελέτες περίπτωσης, η αξιολόγηση από τον καθηγητή καθώς και η αξιολόγηση από εξωτερικούς κριτές. Τέλος, µία ακόµη µέθοδος είναι η ένταξη του σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας. Η αξιολόγηση πρεπει να θεωρείται διαδικασία που δρα υποβοηθητικά στις αποφάσεις επιλογής ΕΛ. Συνήθως όµως σηµαντικότατο ρόλο στην λήψη αποφάσεων παίζει το κόστος του ΕΛ. Σε µια έρευνα που έγινε πάνω στα αποτελέσµατα 59 ανεξάρτητων ερευνών αξιολόγησης ΕΛ για κολλέγια διαπιστώθηκε ότι όλες σχεδόν οι έρευνες έβρισκαν θετικά µαθησιακά αποτελέσµατα και µείωση του χρόνου διδασκαλίας. Παράλληλα, όµως, διαπιστώθηκε µικρή συνάφεια δυνατοτήτων/στόχων του ΕΛ και των πραγµατικών αποτελεσµάτων που προέκυπταν από τη χρήση του. Επιπλέον δεν ήταν δυνατός ο καθορισµός των θετικών ή αρνητικών παραγόντων στα µαθησιακά αποτελέσµατα. Η αδυναµία αυτή αποδόθηκε στην κλασσική πειραµατική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις έρευνες. Τα αρνητικά αυτής της µεθοδολογίας είναι το τεχνητό και εποµένως όχι τόσο αξιόπιστο πειραµατικό περιβάλλον και η έµφαση στις ποσοτικές µετρήσεις και στους στατιστικούς έλεγχους που παραµερίζουν ατοµικές µαθησιακές διαφορές. Είναι αναγκαία η διατύπωση θεωρητικού πλαισίου και έγκυρων κριτηρίων για την αξιολόγηση του ΕΛ που να αφορούν αρχές διδασκαλίας και µάθησης, όπως επίσης η αξιολόγηση να γίνεται µέσα από τη χρήση του. Έχει τονιστεί, επίσης, η ανάγκη παρατήρησης της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης αλλά και των µαθητών κατά την αλληλεπίδραση τους µε το ΕΛ ώστε να διερευνάται κατά πόσον οι δυνατότητες του ΕΛ τους διευκολύνουν να κατασκευάσουν τη µάθησή τους. Η έρευνα θεωρείται η σηµαντικότερη µέθοδος αξιολόγησης και οι ερευνητές εστιάζουν όλο και περισσότερο στο τι µαθαίνουν οι µαθητές µε το ΕΛ και στο γιατί.

VccSSe Virtual Community Collaborating Space for Science Education. Εικονικά Εργαλεία στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Υλικό

VccSSe Virtual Community Collaborating Space for Science Education. Εικονικά Εργαλεία στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Υλικό Επιμορφωτικό Υλικό Βασικά Θέματα Διδακτικής της Ευκλείδιας Γεωμετρίας στο πλαίσιο των εργαλείων που παρέχονται από το εκπαιδευτικό λογισμικό Cabri Η δύναμη της τεχνολογίας που διαμορφώνει τα μαθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Χρήση Πολυμεσικών Εφαρμογών για την υποστήριξη μάθησης στο μάθημα «Γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011

Πρόγραμμα Σπουδών. Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 ! ii ! iii Επιτροπή σύνταξης του Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά: Επιστημονική συντονίστρια Πόταρη Δέσποινα Μέλη Αθανασιάδης Ηλίας Βρυώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Μαρία Κορδάκη 1. Εισαγωγή Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται από τους καθηγητές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Το eportfolio ως εκπαιδευτικό εργαλείο στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χρηστίνα Φωτοπούλου, ΜΕ08038 Επιβλέπουσα: Φωτεινή Παρασκευά, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω"»

Δημοτικού, Ερευνώ και Ανακαλύπτω» ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 481 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ VISUAL BASIC Καλογεροπούλου Ανδριάνα Πληροφορικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΤΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα