Εισαγωγή. Έκταση Ανασκόπησης. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Έκταση Ανασκόπησης. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2-3 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων 4-5 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης 6 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 7 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση των ταµειακών ροών 8-9 Σηµειώσεις στις συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 10-47

3 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Επιτροπεία: Νικόλας Χατζηγιάννης Χαράλαµπος Χριστοδουλίδης ηµήτρης Θεοδότου Γιώργος Χατζηνικόλας Αθανάσιος Σταύρου Γεώργιος Κίττος Πανίκος Πούρος Γιώργος Στροβολίδης Λάµπρος Πιερή Μάριος Κληρίδης Ευθύµιος Πανταζής - Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος - Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - Εκτελεστικό Μέλος - Εκτελεστικό Μέλος Γενικός ιευθυντής: Μάριος Κληρίδης ιευθυντές ιευθύνσεων: Ευθύµιος Πανταζής Αχιλλέας Γιάλλουρος Σπύρος Λίγγης Σταύρος Ιακώβου Λάµπρος Παπαλαµπριανού ηµήτρης Κούλας Ανδρέας Τρόκκος Μαρία Αγαθοκλέους Μάριος Ξενίδης Μάριος ηµοσθένους Γιάννος Κουκουλαρίδης Ανώτερος ιευθυντής ιαχείρισης Μη Εξυπηρετούµενων Χορηγήσεων ιευθυντής Τοµέα Ιδιωτών ιευθυντής Τοµέα Επιχειρήσεων ιευθυντής Λειτουργικών Εργασιών ιευθυντής Οικονοµικής ιαχείρισης ιευθυντής ιοικητικών Υπηρεσιών Επικεφαλής της Μονάδας Αναδιάρθρωσης Επικεφαλής της Μονάδας ιαχείρισης Κινδύνων Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης Επικεφαλής της Μονάδας Παρακολούθησης και Ελέγχου Χορηγήσεων Ανεξάρτητοι Ελεγκτές: KPMG Limited Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές Εσπερίδων Λευκωσία Κύπρος Νοµικοί Σύµβουλοι: Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Εγγεγραµµένο γραφείο: Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία, Τ.Θ , 1389 Λευκωσία 1

4 Έκθεση Ανασκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης Προς τα Μέλη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ Εισαγωγή Έχουµε διενεργήσει ανασκόπηση της συνηµµένης συνοπτικής ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ (η ''Τράπεζα''') και των εξαρτηµένων της (µαζί µε την Τράπεζα, ''το Συγκρότηµα'') στις 30 Ιουνίου 2014, της συνοπτικής ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, µεταβολών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών ροών για την περίοδο 6 µηνών που έληξε την ηµεροµηνία αυτή. Η ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση είναι ευθύνη της διεύθυνσης. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης βάσει της ανασκόπησης µας. Έκταση Ανασκόπησης Έχουµε διενεργήσει την ανασκόπηση µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο για Εργασίες Ανασκόπησης 2410 Ανασκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Εταιρείας. Μια ανασκόπηση ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης περιλαµβάνει την υποβολή ερωτήσεων κυρίως σε άτοµα υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα, και την εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών ανασκόπησης. Η έκταση µιας ανασκόπησης είναι ουσιωδώς περιορισµένη σε σχέση µε αυτή ενός ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς δεν µας επιτρέπει να πάρουµε διαβεβαιώσεις ότι περιήλθαν εις γνώση µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που µπορεί να εντοπιστούν σε ένα έλεγχο. Συνεπώς δεν εκφράζουµε ελεγκτική γνώµη. Βάση Συµπεράσµατος µε Επιφύλαξη Η παράγραφος 20 του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 " Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση" απαιτεί όπως οι καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταµειακών ροών, παρουσιάζουν συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη ενδιάµεση περίοδο του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους. Η ιεύθυνση δεν έχει γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες γιατί έχει εκτιµήσει ότι το κόστος ανάκτησης αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία του Συγκροτήµατος, είναι ψηλότερο από την αξία που θα προσδώσει στους χρήστες αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης. 2

5 Συµπέρασµα µε Επιφύλαξη Βάσει της ανασκόπησης µας, εκτός από το θέµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, τίποτα δεν περιήλθε εις γνώση µας που να µας κάνει να πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει ετοιµαστεί από όλες τις σηµαντικές απόψεις, σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση. Μιχάλης Μ. Αντωνιάδης, FCA Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής εκ µέρους και για λογαριασµό της KPMG Limited Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές Εσπερίδων Λευκωσία Κύπρος 16 Οκτωβρίου

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Σηµ. 30 Ιουνίου 2014 '000 Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι πληρωτέοι ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες Έξοδα για δικαιώµατα και προµήθειες (10.424) Ζηµία δίκαιων αξιών σε ακίνητα για επένδυση (200) Άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Κόστος προσωπικού 8 (66.023) Αποσβέσεις (6.345) Άλλα λειτουργικά έξοδα 9 (31.679) Σύνολο εξόδων ( ) Κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για αποµείωση Καθαρά έσοδα χρηµατοδότησης 52 Καθαρό κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 866 Αύξηση προβλέψεων για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων (53.580) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία Κέρδος για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα Ποσά που δεν θα αναταξινοµηθούν στο κέρδος ή ζηµιά σε µεταγενέστερες περιόδους: Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία γης και κτιρίων (6.216) (6.216) Ποσά που θα ή πιθανόν να αναταξινοµηθούν στο κέρδος ή ζηµιά σε µεταγενέστερες περιόδους: Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Λοιπά συνολικά έξοδα για την περίοδο, µετά την φορολογία (3.883) Συνολικά έσοδα για την περίοδο Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 4

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου Ιουνίου 2014 '000 Κέρδος που αναλογεί στους: Κατόχους δικαιωµάτων πλειοψηφίας Κατόχους δικαιωµάτων µειοψηφίας Κέρδος για την περίοδο Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα που αναλογούν στους: Κατόχους δικαιωµάτων πλειοψηφίας Κατόχους δικαιωµάτων µειοψηφίας Συνολικά έσοδα Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 5

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30 Ιουνίου 31 εκεµβρίου Σηµ. '000 '000 Μετρητά Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Αποθέµατα Ακίνητα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη Ακίνητα για επένδυση Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες Αναβαλλόµενη φορολογία Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών Συµφωνίες επαναγοράς Άλλα δάνεια άνειο για αποπληρωµή προσφυγικών καταθέσεων Αναβαλλόµενο εισόδηµα - 90 Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά 15 ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους δικαιωµάτων πλειοψηφίας ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ενδεχόµενες και µη κεφαλαιουχικές ανειληµµένες υποχρεώσεις Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενικός ιευθυντής ιευθυντής ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 6

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 Αποθεµατικό δίκαιης αξίας χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα Τακτικό αποθεµατικό που απαιτείται Αποθεµατικό µείωσης ονοµαστικής αξίας Αποθεµατικό Μετοχικό δίκαιης αξίας - Αποθεµατικό Κέρδη προς ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο κεφάλαιο γη και κτίρια προς πώληση ενοποίησης από νοµοθεσία µετοχών διανοµή Σύνολο (3.813) ( ) - - ( ) - ( ) Συνολικά έσοδα Κέρδος για την περίοδο Λοιπά συνολικά έσοδα, µετά την φορολογία Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία γης και κτιρίων - (6.210) (6.210) (6) (6.216) Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Λοιπά συνολικά έξοδα για την περίοδο - (6.210) (3.889) 6 (3.883) Συναλλαγές µε ιδιοκτήτες της Τράπεζας Έκδοση µετοχών Μείωση ονοµαστικής αξίας µετοχών (85.723) Αύξηση στο αποθεµατικό ενοποίησης Μεταφορά κέρδους για την περίοδο (84.157) (84.157) Αλλαγές ιδιοκτησίας σε θυγατρικές: Ζηµιά από λογιζόµενη πώληση (27.422) - - (27.422) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου (1.492) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 7

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου Ιουνίου 2014 Σηµ. '000 Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογές για: Προβλέψεις για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Απόσβεση λογισµικών προγραµµάτων 236 Ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (6) Ζηµίες δίκαιων αξιών σε επενδυτικά ακίνητα 200 Χρέωση για αποµείωση στην αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (37) Καθαρό κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (866) Εισόδηµα από επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη (23.332) Μερίσµατα (56) Πιστωτικούς τόκους ( ) (14.263) Αλλαγές σε: Καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες (84.276) Καταθέσεις σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Ακίνητα για επένδυση (19.837) Αποθέµατα (841) Ακίνητα προς πώληση Λοιπά περιουσιακά στοιχεία (24.832) Οφειλές σε άλλα τραπεζικά ιδρύµατα Καταθέσεις πελατών ( ) Λοιπές υποχρεώσεις ( ) Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι πληρωτέοι ( ) Μερίσµατα εισπρακτέα 56 Πληρωµή φόρων (107) Καθαρή ροή µετρητών για εργασίες ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 8

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Για την περίοδο έξι µηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου Ιουνίου 2014 '000 Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Εισόδηµα από επενδύσεις που κατέχονται µέχρι τη λήξη Πληρωµή για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (60) Πληρωµή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (8.317) Είσπραξη από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Είσπραξη από πώληση επενδύσεων που κατέχονται µέχρι τη λήξη Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωµή άλλων δανείων (25.780) Αποπληρωµή συµφωνιών επαναγοράς ( ) Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στις 1 Ιανουαρίου Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στις 30 Ιουνίου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 47 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 9

12 1. Γενικά 1.1 Σύσταση Εταιρείας Η Τράπεζα ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1937 (αριθµός εγγραφής 88) ως Συνεργατική Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 των Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων του 1923 και Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία, Τ.Θ , 1389 Λευκωσία. Σύµφωνα µε τους όρους του Μνηµονίου Συναντίληψης που συµφωνήθηκε µεταξύ της Κυπριακής ηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ("Τρόικα") ο αριθµός των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων ("ΣΠΙ") µειώνεται στα 18, µε τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών να εγκρίνουν τις συγχωνεύσεις τον Σεπτέµβριο του Στις 4 Οκτωβρίου 2013 εκδόθηκε το διάταγµα κρατικοποίησης του Συνεργατισµού µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου να ορίζεται στο 1,5 δις. Η συµφωνία για την παραχώρηση του οµολόγου που εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Κινήµατος υπογράφηκε στις 28 Φεβρουαρίου Σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το Μνηµόνιο και τα δύο κυβερνητικά διατάγµατα που εκδόθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2013 και στις 29 Ιανουαρίου 2014 το ποσοστό συµµετοχής των δικαιωµάτων ψήφου της Κυπριακής ηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ("ΣΚΤ") ανέρχεται στο 99% και των υφιστάµενων µετόχων στο 1%. Την ίδια ώρα η ΣΚΤ καθίσταται 99% µέτοχος στα 18 εναποµείναντα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα. Προς αυτόν τον σκοπό, ιδρύεται συνεργατική εταιρεία συµµετοχών της ΣΚΤ σύµφωνα µε το άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, στην οποία µεταφέρονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΣΚΤ µε συµµετοχή στο κεφάλαιο της, ανάλογη µε τη συµµετοχή που έκαστος µέτοχος είχε στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ. 1.2 ηµοσιονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής και λειτουργικό περιβάλλον Στις 25 Μαρτίου 2013 οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Κυπριακής ηµοκρατίας και Eurogroup κατέληξαν, σε επίτευξη συµφωνίας για την παροχή οικονοµικής βοήθειας προς την Κυπριακή ηµοκρατία µέχρι 10 δις και καθόρισαν πρόγραµµα µακροοικονοµικής προσαρµογής. Από το ποσό των 10 δις τα 2,5 δις είναι διαθέσιµα για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυµάτων της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένου και του Συνεργατισµού, εκτός από την Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ («Τράπεζα Κύπρου») και της Λαϊκής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ («Λαϊκή»). Επιπλέον αποφασίζεται όπως η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή τεθούν υπό καθεστώς εξυγίανσης και µεταφερθούν από τη Λαϊκή Τράπεζα στοιχεία ενεργητικού, ασφαλισµένες καταθέσεις και τα 9 δις που αντλήθηκαν από το Μηχανισµό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) στην Τράπεζα Κύπρου. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τα σχετικά διατάγµατα της Αρχής Εξυγίανσης µέσω " ιάσωσης µε Ίδια Μέσα", δηλαδή µε µερική µετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων σε µετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι µετοχών και πιστωτικών τίτλων της Τράπεζας Κύπρου έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της, µέσω της απορρόφησης ζηµιών. Σύµφωνα µε το κείµενο του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής, στόχος του είναι να αντιµετωπίσει βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες οικονοµικές, δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Κύπρος. Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: (1) να αποκαταστήσει την ευρωστία του Κυπριακού τραπεζικού τοµέα και να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των καταθετών και της αγοράς µε την ενδελεχή αναδιάρθρωση και σµίκρυνση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, την ενίσχυση της εποπτείας και την αντιµετώπιση της αναµενόµενης ανεπάρκειας κεφαλαίων, σύµφωνα µε την πολιτική συµφωνία στο Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, (2) να συνεχίσει την τρέχουσα διαδικασία δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για να διορθώσει το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της κυβέρνησης, το ταχύτερο δυνατό, ιδιαίτερα µέσω µέτρων µείωσης των τρεχουσών πρωτογενών δαπανών, και της διατήρησης, µεσοπρόθεσµα, της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, ιδιαίτερα µέσω µέτρων αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων δαπανών εντός ενός µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, να ενισχύσει την είσπραξη εσόδων και να βελτιώσει τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα, και 10

13 1. Γενικά (συνέχεια) 1.2 ηµοσιονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής και λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια) (3) να εφαρµόσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιµη και ισορροπηµένη ανάπτυξη, επιτρέποντας τη διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών, και συγκεκριµένα µέσω της µεταρρύθµισης του συστήµατος αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής και της αποµάκρυνσης των εµποδίων στην οµαλή λειτουργία των αγορών υπηρεσιών. Το τελικό κείµενο του Μνηµονίου Συναντίληψης µε την Τρόικα εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και την Κυπριακή Βουλή και επικυρώθηκε από τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης. Στις 27 Μαρτίου 2013 εκδόθηκε το πρώτο διάταγµα που αφορά τους περιορισµούς στις τραπεζικές συναλλαγές. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισµών αποφασίζονται και αναθεωρούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών και το ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα προσωρινά περιοριστικά µέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές µε µετρητά περιλαµβάνουν περιορισµούς στην ανάληψη µετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε µετρητά και περιορισµούς στη µεταφορά χρηµάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στις 29 Μαρτίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε διατάγµατα αναφορικά µε τη Λαϊκή και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρµόζοντας µέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάµει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυµάτων Νόµου του Στις 18 Απριλίου 2013 εγκρίθηκαν από τη Βουλή τα νοµοσχέδια που προβλέπουν αύξηση του εταιρικού φόρου από 10% στο 12,5%, αύξηση του συντελεστή της έκτακτης εισφοράς για την άµυνα επί των τόκων από 15% σε 30% καθώς και αύξηση του ειδικού φόρου στα πιστωτικά ιδρύµατα από 0,11% στο 0,15%. Με ανακοίνωση της στις 24 Απριλίου 2013, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι υπήρξε συµφωνία µε τα τραπεζικά ιδρύµατα στην Κύπρο, που προβλέπει ότι αν το προσφερόµενο από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επιτόκιο για κατάθεση υπερβαίνει το Euribor συν 300 µονάδες βάσης, τότε το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να διατηρεί επιπρόσθετα ειδικά ίδια κεφάλαια. Στις 2 Μαΐου 2013 τα κυπριακά οµόλογα επανακτούν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για σκοπούς χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) αφού αξιολόγησε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαδικασία παραχώρησης των χορηγήσεων, τη διαδικασία αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων και προβλέψεων και τον χειρισµό των εξασφαλίσεων των προβλέψεων, άρχισε να εισάγει σειρά κανονιστικών τροποποιήσεων. Στις 17 Φεβρουαρίου 2014 εκδόθηκε από την ΚΤΚ οδηγία που καλύπτει Πολιτική Αποµείωσης δανείων και τις διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων. Η Οδηγία τέθηκε σε άµεση ισχύ και οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων έχουν εφαρµοστεί για το έτος Η έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές, µε την πρώτη έκδοση κρατικού οµολόγου µετά από τρία χρόνια, επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά µε τις προοπτικές ανάκαµψης της Κυπριακής οικονοµίας, χωρίς όµως να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους. H δηµοσιονοµική προσαρµογή και τα βήµατα προς την σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συµβάλλουν στη σταδιακή αποκατάσταση του οικονοµικού κλίµατος. Επίσης, η τροχιοδρόµηση σηµαντικών δοµικών µεταρρυθµίσεων σηµατοδοτεί την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονοµίας. Τα πρώτα βήµατα είναι θετικά, αλλά ο δρόµος για έξοδο από την ύφεση είναι ακόµη µακρύς. 11

14 1. Γενικά (συνέχεια) 1.2 ηµοσιονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής και λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια) Η έξοδος στις διεθνείς αγορές καθιστά πιο ελκυστικές τις ξένες επενδύσεις οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Ως επενδυτικός προορισµός, η Κύπρος έχει ήδη αρχίσει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και είναι έτοιµη να προσφέρει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στους τοµείς του εµπορίου, των υπηρεσιών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της υγείας, της τεχνολογίας και στον τοµέα του τουρισµού. Η επιστροφή της Κύπρου στις διεθνείς αγορές αλλά και η ικανοποιητική εφαρµογή του Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Προσαρµογής είχε ως αποτέλεσµα τις πρόσφατες αναβαθµίσεις αξιολογήσεων της Κύπρου από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στις 25 Απριλίου 2014, η Standard & Poor s αναβάθµισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του εγχώριου και ξένου µακροπρόθεσµου χρέους από Β- σε Β και επιβεβαίωσε τις αξιολογήσεις για εγχώριο και ξένο βραχυπρόθεσµο δανεισµό µε θετικό ορίζοντα. Κατά την ίδια ηµεροµηνία, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, προχώρησε σε αναβάθµιση του ορίζοντα της µακροπρόθεσµης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο συνάλλαγµα από αρνητικό σε σταθερό και επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα στο Β-. Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης Moody s διατήρησε την αξιολόγηση του κυπριακού οµολόγου σε Caa3, διαφοροποιώντας όµως την προοπτική από αρνητική σε θετική. Μετά το Eurogroup του Σεπτεµβρίου 2014, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, και ο Επίτροπος της ΕΕ αρµόδιος για τις Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ, Jyrki Katainen, έχουν πει ότι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νοµοσχέδιο για τις εκποιήσεις - προϋπόθεση για την εκταµίευση της επόµενης δόσης ύψους 10 δις του προγράµµατος χρηµατοδοτικής βοήθειας της Κύπρου - δεν είναι σύµφωνα µε το Μνηµόνιο που είχε υπογραφεί µε την Τρόικα. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουν, ότι η εκταµίευση της επόµενης δόσης είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την εξεύρεση λύσης αυτού του θέµατος. Η µεταρρύθµιση του νοµικού πλαισίου όσον αφορά την ανάκτηση και την αφερεγγυότητα έχει µεγάλη σηµασία, έτσι ώστε ισορροπηµένα κίνητρα θα δοθούν στους δανειζόµενους και στους δανειστές για να διαπραγµατευτούν και να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε την αναδιάρθρωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Τον Σεπτέµβριο του 2014, η Βουλή ενέκρινε µια σειρά νοµοθετικών προτάσεων µαζί µε το νοµοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου (Τρόικα), έχουν πει ότι οι τροποποιήσεις που επέφερε το Κοινοβούλιο «δεν είναι συµβατές» µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος προσαρµογής. ύο από τους έξι νόµους έχουν επιστραφεί από την Κυβέρνηση στο κοινοβούλιο και οι υπόλοιποι υποβλήθηκαν στο Ανώτατο ικαστήριο για να εκτιµήσει κατά πόσον είναι σε αντίθεση µε το Σύνταγµα της Κύπρου. Η ακροαµατική διαδικασία έχει προγραµµατιστεί για τις 20 Οκτωβρίου Σε σχέση µε τους δύο νόµους που ανεστάλησαν, ο ένας έγινε δεκτός από το Κοινοβούλιο, ενώ ο άλλος ψηφίστηκε και πάλι, αλλά µε αλλαγές. Ο νόµος για τις εκποιήσεις έχει δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας και έχει ως στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας εκποιήσεων µέσω ιδιωτικών δηµοπρασιών σε µια προσπάθεια διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δάνειων. Ο νόµος εφαρµόζεται για όλα τα δάνεια εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, για τις οποίες η εφαρµογή θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισµα για την προετοιµασία του πλαισίου αφερεγγυότητας που αναµένεται να είναι σε ισχύ τον Ιανουάριο του Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούµενο έτος, είναι η παροχή τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών και η διεξαγωγή εµπορικών εργασιών. Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται στην Κύπρο. 1.4 Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος, αντιπροσωπεύει έσοδα από τόκους, δικαιώµατα και προµήθειες και λοιπά έσοδα. 12

15 2. Βάση ετοιµασίας 2.1 ήλωση συµµόρφωσης Αυτές οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ετοιµαστεί σε πλήρη συµµόρφωση µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση. Η παράγραφος 20 του ΛΠ 34 απαιτεί όπως οι καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταµειακών ροών, παρουσιάζουν συγκριτική κατάσταση για την αντίστοιχη ενδιάµεση περίοδο του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους. Η ιεύθυνση δεν έχει γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, γιατί έχει εκτιµήσει ότι το κόστος της ανάκτησης αυτών των πληροφοριών από τα αρχεία του Συγκροτήµατος είναι ψηλότερο από την αξία που θα προσδώσει στους χρήστες αυτών των συνοπτικών ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, δεν συµπεριλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων που συµµορφώνονται πλήρως µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Ωστόσο, συµπεριλαµβάνονται επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που εξηγούν γεγονότα και συναλλαγές που είναι σηµαντικά για την κατανόηση των µεταβολών στην οικονοµική θέση και απόδοση του Συγκροτήµατος από τις τελευταίες ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Αυτές οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από την Επιτροπεία στις 16 Οκτωβρίου του Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης Οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας της Τράπεζας. Τα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Το νόµισµα λειτουργίας είναι το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται το Συγκρότηµα και στο οποίο τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων επιµετρούνται. 2.3 Βάση επιµέτρησης Οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση στη δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των ακινήτων για επένδυση, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 2.4 Λειτουργία ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα Οι συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going concern). Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις στο οικονοµικό περιβάλλον της Κύπρου όπως αναφέρονται στις σηµείωσεις 1.2 και 3.1 µέχρι 3.9 των συνοπτικών ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, η ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήµατος, στην βάση της ανάλυσης στην σηµείωση 3.9, έχουν ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότηµα έχει τα µέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή του δραστηριότητα για το προβλεπτό µέλλον. 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων Η ετοιµασία των συνοπτικών ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, απαιτεί από τη ιεύθυνση να κάνει εκτιµήσεις και να χρησιµοποιεί κρίση και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Συγκροτήµατος και τα υπό αναφορά ποσά των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά εσόδων και εξόδων. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Τράπεζας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι σηµαντικές εκτιµήσεις που έχουν γίνει από την ιεύθυνση οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Συγκροτήµατος και η κρίση που έχει χρησιµοποιηθεί, είναι οι ίδιες που έχουν εφαρµοστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος στις 31 εκεµβρίου

16 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 3.1 Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Συνεργατισµού Στις 14 Ιουνίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε ότι µετά από διαβούλευση µε την Τρόικα οι τελικές ανάγκες των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων ανέρχονται σε 1,5 δις. Στις 5 Σεπτεµβρίου 2013 η Βουλή ενέκρινε τις προτάσεις νόµου που αφορούν την εποπτεία και κρατικοποίηση του Συνεργατισµού. Κατά την διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις των Μελών των 93 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων (ΣΠΙ) στις οποίες εγκρίθηκαν οι συγχωνεύσεις που προνοούσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης µε αποτέλεσµα ο αριθµός των ΣΠΙ να µειωθεί σε 18. Στις 27 Σεπτεµβρίου 2013 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας ανακοίνωσε την εκταµίευση 1,5 δις προς την Κύπρο, ποσό που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα. Στις 4 Οκτωβρίου 2013 εκδόθηκε το διάταγµα κρατικοποίησης του Συνεργατισµού. Σύµφωνα µε το ιάταγµα, το µετοχικό κεφάλαιο της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) αυξάνεται κατά 1,5 δις µε την έκδοση νέων µετοχών, οι οποίες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή ηµοκρατία µε την παροχή οµολόγου στην ΣΚΤ ισόποσης ονοµαστικής αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Στήριξης διάρκειας 18 µηνών, το οποίο είτε θα ανανεωθεί είτε θα γίνει ανταλλαγή κατά τη λήξη του µε µετρητά. Με βάση τροποποιηµένο διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της ηµοκρατίας στις 29 Ιανουαρίου 2014 και µε βάση έκθεσης αποτίµησης της αξίας των µετοχών της ΣΚΤ που πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητο οίκο, το ποσοστό συµµετοχής και δικαιωµάτων ψήφου της ηµοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δοµή της ΣΚΤ ανέρχεται στο ενενήντα εννέα τοις εκατόν (99%) και των υφιστάµενων µετόχων της ΣΚΤ στο ένα τοις εκατόν (1%). Προς αυτόν τον σκοπό, ιδρύεται Συνεργατική Εταιρεία Συµµετοχών της ΣΚΤ στην οποία µεταφέρονται οι υφιστάµενοι µέτοχοι της ΣΚΤ µε συµµετοχή στο κεφάλαιο της, ανάλογη µε τη συµµετοχή που έκαστος µέτοχος είχε στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ. Η ονοµαστική αξία των µετοχών της ΣΚΤ ανέρχεται στο ένα ευρώ και εικοσιοκτώ σεντ ( 1,28) ανά µετοχή, ενώ µε βάση το διάταγµα υπήρξαν συγκεκριµένες αποκοπές στο µισθολόγιο του Συγκροτήµατος. Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συνεργατισµού. Τα µέτρα ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης των ΣΠΙ, είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των ΣΠΙ. Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 υπογράφηκε η συµφωνία µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας για την εκταµίευση του 1,5 δις για ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισµού και µεταβίβαση των µετοχών του στο Κράτος. Στις 24 Μαρτίου 2014 ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες των συγχωνεύσεων. Κύριοι στόχοι του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης πέραν από τις συγχωνεύσεις είναι: Ανάκτηση της εµπιστοσύνης των καταθετών Μείωση των λειτουργικών εξόδων και βελτίωση της κερδοφορίας Μείωση των Μη Εξυπηρετούµενων ανείων Ενίσχυση της Κεφαλαιακής Επάρκειας Ενδυνάµωση του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρικής ιακυβέρνησης Περιορισµός του δικτύου υποκαταστηµάτων 14

17 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 3.2 Μακροοικονοµικό περιβάλλον στην Κύπρο Η πορεία του προγράµµατος προσαρµογής της Κυπριακής οικονοµίας έχει αξιολογηθεί µέχρι τώρα πέντε φορές από την Τρόικα, µε όλες τις αξιολογήσεις να είναι θετικές. Μετά την επικαιροποίηση του Μνηµονίου Συναντίληψης το Μάιο του 2014, ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών επανέρχεται στο 8%. Στο πλαίσιο της τελευταίας αξιολόγησης επιβεβαιώθηκε ότι το οικονοµικό πρόγραµµα εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόµο, µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους να έχουν επιτευχθεί µε σηµαντικά περιθώρια. Σε σχέση µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τονίστηκε η ανάγκη για ενδυνάµωση των προσπαθειών ως προς την αποτελεσµατική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων ανείων (ΜΕ ). Επίσης, σηµειώθηκε ότι η άµεση µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για την αφερεγγυότητα θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Στην ανάλυση της έκθεσης του ΝΤ, επισηµαίνεται η ανάγκη για πιστή συνέχιση του Προγράµµατος έτσι ώστε να υλοποιηθούν όλες οι µεταρρυθµίσεις όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, η εξασφάλιση της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους, η βελτίωση της διαχείρισης των κοινωνικών παροχών και ο εκσυγχρονισµός του φορολογικού συστήµατος. Επιπρόσθετα, µε βάση την πέµπτη έκθεση του ΝΤ που δηµοσιεύθηκε στις 2 Ιουλίου 2014, η αύξηση του ΑΕΠ για το 2015 αναµένεται να είναι 0,4%, σηµατοδοτώντας έξοδο από την ύφεση. Οι τρεις σηµαντικότερες προκλήσεις είναι η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η διατήρηση των δηµοσιονοµικών σε βιώσιµη πορεία και η ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων. Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του προγράµµατος προσαρµογής της Κύπρου, η Κυβέρνηση έχει δεσµευθεί να προωθήσει νοµοσχέδιο που θα διευκολύνει τις εκποιήσεις εξασφαλίσεων σε δάνεια µεγάλων χρεωστών. Έχει σηµειωθεί πρόοδος όσον αφορά στην ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τοµέα και οι τράπεζες προχωρούν µε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Αυτό επέτρεψε µια σηµαντική απελευθέρωση των περιορισµών στις εγχώριες συναλλαγές, σύµφωνα µε τον οδικό χάρτη της Κυβέρνησης. Οι αρχές έχουν επίσης λάβει µέτρα για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράµµατος διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Σύµφωνα µε την Τρόικα, παρόλο που η ύφεση κατά το τρέχον έτος αναµένεται να είναι κάπως µικρότερη οι προοπτικές εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Η µείωση του ΑΕΠ για το 2014 έχει αναθεωρηθεί στο 3,2% έναντι 4,2%, χάρη στα καλύτερα από αναµενόµενα αποτελέσµατα για το 2014 και άλλους πρόσφατους δείκτες που καταδεικνύουν βελτίωση της εµπιστοσύνης στην Κυπριακή οικονοµία. Η οικονοµία βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο. Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο και χρηµατοπιστωτικό τοµέα πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα χωρίς βεβιασµένες κινήσεις για απαλλαγή από το Μνηµόνιο. Η αναγνώριση των προσπαθειών από τους ξένους εταίρους, η έξοδος στις διεθνείς αγορές και η αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας αλλά και των κυπριακών τραπεζών δεν σηµατοδοτούν τη χαλάρωση των προσπαθειών για έξοδο από την οικονοµική κρίση. Αντίθετα, χρειάζονται περισσότερες και µεγαλύτερης διάρκειας προσπάθειες για να µπορέσει η οικονοµία να επανατοποθετηθεί σε βιώσιµη πορεία ανάπτυξης. Η πιστή και άµεση συνέχιση της εφαρµογής του Προγράµµατος της Κύπρου αποτελεί µονόδροµο για την επανάκτηση της εµπιστοσύνης της κυπριακής κοινωνίας και των ξένων επενδυτών προς τις προοπτικές που προσφέρει το σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον της χώρας. 3.3 είκτες εποπτικών κεφαλαίων Κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, το Συγκρότηµα παρουσίασε κέρδη 82εκ σε σχέση µε τις ζηµιές των 1,7 δις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013, λόγω του ότι υπήρχε σηµαντική µείωση των προβλέψεων για αποµείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων. Ως µέρος της συµφωνίας µεταξύ της Τρόικας και της Κυπριακής κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2013, ο Συνεργατισµός ανακεφαλαιοποιήθηκε µε την έκδοση οµολόγου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας ύψους 1,5 δις και την παραχώρηση του 99% του µετοχικού του κεφαλαίου στην Κυβέρνηση. 15

18 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 3.3 είκτες εποπτικών κεφαλαίων (συνέχεια) Ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος στις 30 Ιουνίου 2014 είναι 13,64%, λαµβάνοντας υπόψη την έκδοση του 1,5 δις οµολόγου, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης. Το Συγκρότηµα στοχεύει στη διατήρηση της κεφαλαιακής του επάρκειας µέσω της µη διανοµής κερδών ενώ, παράλληλα, η αναδιάρθρωση και πώληση µη βασικών περιουσιακών στοιχείων θα καθορίζεται µε γνώµονα τη µείωση του κινδύνου και την κεφαλαιακή επάρκεια. Από την 1 Ιανουαρίου 2014, ισχύουν οι νέοι Κανονισµοί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και η τροποποιηµένη Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων IV (CRD IV). H Οδηγία CRD IV πρέπει ακόµα να εναρµονιστεί µε την εθνική νοµοθεσία. Η ΚΤΚ βρίσκεται στη διαδικασία να καθορίσει την τελική της θέση πάνω σε διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται από τους πιο πάνω κανονισµούς όσον αφορά την Κύπρο, και να καθορίσει το πλαίσιο για τους ελάχιστους κεφαλαιακούς δείκτες λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους της αξιολόγησης της ενοποιηµένης κατάστασης οικονοµικής θέσης και της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων, σε συνεργασία µε την Τρόικα και ενηµερώνοντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. 3.4 Ρευστότητα Η ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συνεργατισµού παρακολουθούν σε καθηµερινή βάση την κατάσταση ρευστότητας του Συγκροτήµατος το οποίο θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις διευκολύνσεις ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες, όταν παραστεί ανάγκη. Οι Κυπριακές αρχές εισήγαγαν τον Μάρτιο του 2013 προσωρινά περιοριστικά µέτρα και ελέγχους διακίνησης κεφαλαίου στις τραπεζικές και τις ταµειακές συναλλαγές. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν περιορισµούς στις αναλήψεις µετρητών και στη διακίνηση κεφαλαίων. Σηµειώνεται ότι τα περιοριστικά µέτρα για τη διακίνηση κεφαλαίων εντός Κύπρου έχουν αρθεί το Μάιο του Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα δύναται να αντλήσει ρευστότητα από το Ευρωσύστηµα ύψους 1,95 δις (σύµφωνα µε τα στοιχεία 31 Μαΐου 2014) µε εγγύηση τα διαθέσιµα κυβερνητικά οµόλογα και το Ευρωοµόλογο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής για δανεισµό από την διατραπεζική αγορά µε εγγύηση τα πιο πάνω οµόλογα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας ή µέσω της έκδοσης τιτλοποιηµένων οµόλογων εξασφαλισµένα από µέρος του χαρτοφυλακίου των δανείων. Ως έσχατη λύση, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο Μηχανισµό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας. Σηµειώνεται ότι ο Συνεργατισµός διαµορφώνει στρατηγική για διακράτηση και ενίσχυση της καταθετικής του βάσης ενώ διατηρεί πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές άντλησης ρευστότητας. 3.5 Κερδοφορία Η κατάσταση της Κυπριακής οικονοµίας και το µακροοικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώθηκε επηρεάζει την κερδοφορία του Συγκροτήµατος. Στις αρχές του 2014 το ποσοστό της ύφεσης αναµενόταν να είναι 4,2%, ενώ έχει αναθεωρηθεί σε 3,2%. Η πραγµατική ύφεση για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 ήταν 2,2%. Το 2015 αναµένεται µικρή πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας αναµένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα των ιδιωτών δανειοληπτών για εξυπηρέτηση των δανείων τους. Τις ίδιες αρνητικές συνέπειες αναµένεται να έχει, τουλάχιστο βραχυπρόθεσµα, η συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης έχουν δηµιουργηθεί ανεξάρτητες, κεντρικοποιηµένες και εξειδικευµένες µονάδες ανάκτησης χρεών, µέσω των οποίων το Συγκρότηµα σκοπεύει να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την ανάκτηση και την αναδιάρθρωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, ούτως ώστε να περιορίσει το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων και των προβλέψεων για αποµείωση, που αναµένεται να προκύψουν λόγω της οικονοµικής κατάστασης. Επιπλέον το Συγκρότηµα προχωρεί σε µέτρα περιορισµού των λειτουργικών εξόδων, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη µείωση του κόστους προσωπικού. 16

19 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 3.6 Ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) Ως µέρος της δηµιουργίας µιας Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης και ειδικότερα ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισµού θα διεξαχθούν ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) µε σκοπό την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην ΕΕ απέναντι σε αντίξοες εξελίξεις στις αγορές. Η πανευρωπαϊκή άσκηση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επόπτες, στους συµµετέχοντες της αγοράς και στα ιδρύµατα σταθερά στοιχεία για να ελεγχθεί και να αντιπαραβληθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ σε αντίξοες συνθήκες. Ως πρώτο στάδιο για τη διεξαγωγή των πανευρωπαϊκών αυτών stress tests, θα διεξαχθεί Άσκηση Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Quality Review). Οι ασκήσεις, στις οποίες θα υποβληθούν µεταξύ άλλων η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η Ελληνική Τράπεζα και η RCB, στοχεύουν στη διασφάλιση της συνοχής και της συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων σε όλες τις τράπεζες µε βάση κοινή µεθοδολογία και σενάρια. Τα αποτελέσµατα της άσκησης αναµένονται να δηµοσιοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου Όσον αφορά το κατώτατο όριο κεφαλαίου, το σενάριο βάσης θα προβλέπει 8% για τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Common Equity Tier 1), ενώ το ακραίο σενάριο 5,5%. Παράλληλα, εκτός από την κοινή δέσµη κινδύνων, οι αρµόδιες αρχές σε κάθε χώρα επιτρέπεται να υποβάλλουν τις τράπεζες και σε κίνδυνους που έχουν να κάνουν µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, παρέχει στις αρµόδιες αρχές σταθερή και συγκρίσιµη µεθοδολογία η οποία θα τους επιτρέψει να προβούν σε µια αυστηρή αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών υπό συνθήκες πίεσης. Η άσκηση έχει σχεδιαστεί σε συντονισµό µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στο πλαίσιο της προετοιµασίας της για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM) διενεργεί µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση που συµπεριλαµβάνει εκτίµηση κινδύνου, έλεγχο της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων. Η άσκηση θα διενεργηθεί σε δείγµα τραπεζών της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% του κάθε εθνικού τραπεζικού τοµέα. Η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ θα αξιολογηθεί για τριετή περίοδο ( ). Οι Τράπεζες πρέπει να θέσουν υπό πίεση ένα κοινό κατάλογο κινδύνων συµπεριλαµβανοµένων του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου του κράτους, της τιτλοποίησης και του κόστους χρηµατοδότησης. Η διενέργεια της άσκησης συµπεριλαµβάνει στενή συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και των Αρµόδιων Αρχών σε κάθε κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΚΤ. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Αρχή θα είναι υπεύθυνη για το συντονισµό της άσκησης σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και για τη διασφάλιση αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών εποπτών. 3.7 Κρατικός Προϋπολογισµός για το 2015 Οι προοπτικές της οικονοµίας αναµένονται να συνεχίσουν να βελτιώνονται σταδιακά, όµως εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικοί κίνδυνοι, κυρίως σε σχέση µε τον τραπεζικό τοµέα, των οποίων οι προοπτικές είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, ανέφερε το Υπουργείο Οικονοµικών σε έκθεσή του προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην έκθεση µε τίτλο Οικονοµικές Εξελίξεις 2014 και Προοπτικές , που συνόδευε τον κρατικό προϋπολογισµό για το 2015, ο οποίος κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση αναφέρει ότι αναµένει το 2015 να υπάρξει µικρή αύξηση της τάξης του 0,4%, 1,6% το 2016 και 2,0% το Για το 2014 εκτιµάται ότι η συρρίκνωση αναµένεται να είναι 3% και όχι 4,2% όπως είχε αρχικά εκτιµηθεί κατά την πέµπτη αναθεώρηση του προγράµµατος προσαρµογής. Ωστόσο, παράγοντες αποσταθεροποίησης εξακολουθούν να υπάρχουν, που σχετίζονται κυρίως µε τις προοπτικές του τραπεζικού τοµέα, οι οποίοι είναι ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική ανάκαµψη. Η αποµόχλευση του χαρτοφυλακίου, το επίπεδο των µη εξυπηρετούµενων δανείων και τα επιτόκια δανεισµού, αποτελούν σηµαντικούς δείκτες για τη µελλοντική πορεία του κλάδου. Ο πληθωρισµός αναµένεται να ανέλθει στο 0,9% το 2015, και θα συνεχίσει να αυξάνεται στο 1,3% και 1,5% το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. 17

20 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 3.7 Κρατικός Προϋπολογισµός (συνέχεια) Η ανεργία αναµένεται να κορυφωθεί γύρω στο 17 % το 2015 και να υποχωρήσει στο 15,8 % το επόµενο έτος και στο 14,4% το Το κράτος αναµένει να εισπράξει περίπου 5,9 δις το 2015, ενώ οι δαπάνες θα ανέλθουν σε 6,6 δις. Οι κύριες πηγές εσόδων είναι οι άµεσοι και οι έµµεσοι φόροι, που αναµένεται να φθάσουν περίπου στα 4,9 δις το 2015 ή 83% των συνολικών εσόδων. Άλλες πηγές αφορούν την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τις µεταφορές, που εκτιµούνται σε 999 εκατοµµύρια. Τα έσοδα από την άµεση φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ θα παραµείνουν στα ίδια επίπεδα µε το τρέχον έτος δηλαδή 14%, ενώ οι έµµεσοι φόροι θα ανέλθουν στο 17,1 % του ΑΕΠ σε σύγκριση µε 16,8 % το Από την πλευρά των δαπανών, µισθοί, συντάξεις και επιδόµατα, αποτελούν τη µεγαλύτερη κατηγορία αν και αναµένεται να είναι ελαφρώς λιγότερα το επόµενο έτος, στα 2,50 δις σε σύγκριση µε 2,58 δις το Οι δαπάνες προσωπικού θα έχουν µείωση 2,5% το 2015 λόγω του παγώµατος των προσλήψεων και την κατάργηση των κενών θέσεων. Οι συντάξεις και τα επιδόµατα αποχώρησης θα µειωθούν επίσης κατά 4,0% λόγω της επιβράδυνσης στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια. Ωστόσο, θα υπάρξει µια αύξηση των λειτουργικών εξόδων ωστόσο κατά 9,6% ή περίπου 1,0 δις σε σύγκριση µε 942 εκατοµµύρια το Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε επιστροφές του ΦΠΑ, την προµήθεια των φαρµακευτικών προϊόντων, καθώς και στην αύξηση στις δαπάνες για φωτισµό και θέρµανση. 3.8 Αβεβαιότητες Η ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήµατος δεν είναι σε θέση να προβλέψουν επακριβώς όλες τις εξελίξεις που θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονοµία της Κύπρου και την επίδοση που θα έχει ο Συνεργατισµός στην Άσκηση Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Quality Review) και στην Προσοµείωση Ακραίων Καταστάσεων (stress test) όπως αναφέρεται πιο πάνω και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα µπορούσαν να έχουν στη µελλοντική χρηµατοοικονοµική επίδοση, στις ταµειακές ροές, στη χρηµατοοικονοµική θέση του Συγκροτήµατος και στα κεφάλαια του. Παρακολουθούν προσεχτικά τις οικονοµικές εξελίξεις και λαµβάνουν µέτρα για τη διατήρηση της βιωσιµότητας του Συνεργατισµού και τη διαχείριση της παρούσας κατάστασης αλλά και των πιθανών µελλοντικών αρνητικών εξελίξεων. Η ικανότητα του Συγκροτήµατος να συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική µονάδα εξαρτάται από: Την πορεία της Κυπριακής οικονοµίας, την πορεία των τιµών των ακινήτων στην Κύπρο και τη δυνατότητα των δανειοληπτών να αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τη διαµόρφωση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος και κυρίως στις αγορές που επηρεάζουν την Κύπρο. Την επιτυχή εφαρµογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήµατος και την πραγµατοποίηση του µακροοικονοµικού σεναρίου το οποίο αποτέλεσε τη βάση προετοιµασίας του. Τη συνεχιζόµενη ανάγκη για διατήρηση και ενίσχυση της ρευστότητας και τη διαθεσιµότητα των µηχανισµών άντλησης ρευστότητας µέσω της Κεντρικής Τράπεζας. Την έκβαση της συνολικής αξιολόγησης της ΕΚΤ, η οποία µπορεί να αποκαλύψει επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για το Συγκρότηµα. 18

21 3. Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 3.9 Αξιολόγηση συνεχιζόµενης δραστηριότητας Η ιεύθυνση και η Επιτροπεία του Συγκροτήµατος, έχοντας λάβει υπόψη τους πιο πάνω παράγοντες και τα µέτρα που λήφθηκαν για στήριξη της Κυπριακής οικονοµίας και τις ληφθείσες και προγραµµατισµένες ενέργειες όπως αυτές παρουσιάζονται λεπτοµερώς στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, έχουν ικανοποιηθεί ότι το Συγκρότηµα έχει τα µέσα ώστε να συνεχίσει την επιχειρησιακή του δραστηριότητα κατά το προβλεπτό µέλλον και ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις συνεχίζουν να ετοιµάζονται µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για τους ακόλουθους λόγους: Το Συγκρότηµα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί επιτυχώς ενώ στο πρόγραµµα στήριξης υπάρχει επιπλέον 1 δις διαθέσιµο για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος. Αναµένεται ότι η Τρόικα θα συνεχίσει να παρέχει την απαιτούµενη χρηµατοδοτική στήριξη στην Κύπρο σύµφωνα µε το Μνηµόνιο. Η υλοποίηση ενεργειών σύµφωνα µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα βελτιώσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα του Συγκροτήµατος. Οι δείκτες ρευστότητας µετά τη χορήγηση του οµολόγου ανακεφαλαιοποίησης κρίνονται επαρκής ενώ ο Οργανισµός διατηρεί την πρόσβαση του σε εναλλακτικές πηγές άντλησης ρευστότητας. Η Τράπεζα και το Συγκρότηµα διατηρούν την δυνατότητα τους να προχωρήσουν µε κατασχέσεις περιουσιών έναντι των µή εξυπηρετούµενων δανείων. 4. Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Οι λογιστικές πολιτικές που έχουν εφαρµοστεί σε αυτές τις συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ίδιες που έχουν εφαρµοστεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Βάση ενοποίησης Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας και των οικονοµικών µονάδων που ελέγχονται από αυτή (εξαρτηµένες). Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όταν η Τράπεζα έχει τη δύναµη να κατευθύνει την χρηµατοοικονοµική και λειτουργική πολιτική της οικονοµικής µονάδας στην οποία συµµετέχει ώστε να αποκτά οφέλη από τις δραστηριότητες της. Τα αποτελέσµατα των εξαρτηµένων της Τράπεζας συµπεριλαµβάνονται στη συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων από την ηµεροµηνία της ουσιαστικής έναρξης του ελέγχου µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να ισχύει ο έλεγχος. Τα έσοδα και τα έξοδα των θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου περιλαµβάνονται στην συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων από την ηµεροµηνία της αγοράς και µέχρι την ηµεροµηνία πώλησης. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα των θυγατρικών διαµοιράζονται στους µετόχους της Τράπεζας και στα δικαιώµατα µειοψηφίας, ακόµα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα δικαιώµατα µειοψηφίας να παρουσιάζουν έλλειµµα στο ισοζύγιο. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας αντιπροσωπεύουν τα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών που δεν συσχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την Τράπεζα, και µε τα οποία το Συγκρότηµα δεν έχει συµφωνήσει κανένα επιπλέον όρο µε τους κατόχους των εν λόγω δικαιωµάτων µειοψηφίας, που να δηµιουργήσει στο Συγκρότηµα ως σύνολο συµβατική υποχρέωση η οποία να δηµιουργεί κάποια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, το Συγκρότηµα µπορεί να επιλέξει να επιµετρήσει όλα τα δικαιώµατα µειοψηφίας είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναλογικό ποσοστό που έχουν στα καθαρά αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής. 19

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Επιτροπείας 2-4 Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 11 Οκτωβρίου 2013 Προσχέδιο προϋπολογισμού 2014 Για το 2013, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο 8,7%, σε συνέχεια της συρρίκνωσης ύψους 2,4%

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2013 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

1. 1.1 -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900)

1. 1.1  -13 '000 281.046 138.790 9.635 148.425 132.621 310.810 (178.189) 17.047 (28.767) (190.900) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ/ ΕΝ ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 28 Φεβρουαρίου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελ. Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: John Patrick Hourican Ετήσια Γενική Συνέλευση 29 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι στους μετόχους της Τράπεζας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα