ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

2 Ορισμός - Έννοια Απόσβεσης Κατά καιρούς έχει γίνει προσπάθεια για τον επακριβή προσδιορισμό του τι είναι απόσβεση. Γενικά η λέξη απόσβεση σημαίνει ελάττωση ενός πράγματος και μάλιστα τμηματική. Απόσβεση είναι ένα σύστημα λογιστικής, το οποίο αποσκοπεί στο να διανέμει το κόστος ή άλλη βασική αξία των ενσώματων βασικών στοιχείων του ενεργητικού μείον την υπολειμματική αξία για την πιθανή χρήσιμη ζωή του στοιχείου κατά ένα συστηματικό και λογιστικό τρόπο και με την αναφορά της λέξης απόσβεσης εννοούμε την εξαγωγή, εξόφληση, μείωση της αξίας λόγω φθοράς ή απαξιώσεως. Με τον όρο «απόσβεση», εννοούμε την Λογιστική απεικόνιση της μείωσης ή αφάνισης ή εξάλειψης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, η οποία επέρχεται από τον χρόνο ή την χρήση ή την αλλαγή της μόδας ή άλλης αιτίας. Απόσβεση λέγεται η βαθμιαία ελάττωση της αξίας των παγίων στοιχείων ενεργητικού, οφειλομένη στην χρησιμοποίηση αυτών, ή την πάροδο του χρόνου ή σε επιστημονικές και τεχνικές προόδους. Απόσβεση είναί η βαθμιαία ελάττωση της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, λόγω της φυσικής φθοράς που παθαίνει από παραγωγική ή ποριστική δράσης τους. Η απόσβεση διαφέρει από τα περισσότερα έξοδα στο εξής βασικό σημείο, ότι δεν απαιτείται ταμειακή πληρωμή κατά το χρόνο καταχώρησης ή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η εγγραφή για την καταχώρηση της απόσβεσης δεν έχει καμία επίδραση στο κυκλοφοριακό ενεργητικό ή στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ωστόσο όταν τα αποσβεστέα στοιχεία φθαρούν, μία σημαντική ταμειακή εκροή πρέπει να γίνει για την αντικατάσταση τους. Η απόσβεση δεν αποτελεί ζημία για την επιχείρηση αλλά απαραίτητη παραγωγική δαπάνη

3 και ενσωματώνεται στην τιμή των παραγόμενων προϊόντων. Η παρακολούθηση της φθοράς από την λογιστική γίνεται από τις αποσβέσεις στο τέλος κάθε χρήσης. Στην φθορά του παγίου περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαμβάνονται οι έκτακτες ζημίες ή η καταστροφή του παγίου περιουσιακού στοιχείου εξαιτίας ενός τυχαίου γεγονότος. Α.- Απόσβεση παγίου περιουσιακού Έτσι ονομάζεται εκείνο το υλικό ή αυλό πάγιο περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται από την οικονομική μονάδα για διαρκή παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, πάντως μεγαλύτερη ενός έτους. Είναι είτε η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ό το αποσβέσιμο πάγιο στοιχείο χρησιμοποιείται παραγωγικά από την οικονομική μονάδα είτε η ολική ποσότητα παραγωγής ή το έργο το οποίο αναμένεται να πετύχει η οικονομική μονάδα από το πάγιο αυτό στοιχείο. Π.χ. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής ενός μηχανήματος μετρημένη σε παραγωγικές ώρες. γ.- Αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμο παγίου Είναι το ιστορικό κόστος τους ή άλλο ποσό που αντικατέστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος π.χ. η αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή η αξία που έχει προκύψει λόγω συγχώνευσης, μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία εφόσον αυτή είναι αξιόλογη. Αν η υπολειμματική αξία δεν είναι αξιόλογη δεν λαμβάνεται υπ' όψη για τον προσδιορισμό της αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή αφήνεται στην οικονομική μονάδα. δ.- Υπολειμματική αξία ενός αποσβεσμένου παγίου περιουσιακού στοιχείου Είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του, που υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής (υπολειμματική αξία είναι το χρηματικό ποσό που μπορεί η επιχείρηση να εισπράξει από την πώληση ενός περιουσιακού της στοιχείου μετά από το πέρας του χρονικού διαστήματος της διενέργειας των αποσβέσεων αυτού). Για να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το σκοπό των αποσβέσεων σε μια οικονομική μονάδα κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία μιας

4 επιχείρησης τα οποία επιδέχονται αποσβέσεις. διακρίνονται σε πλασματικά και σε πραγματικά. ά.- Στα π^χσ^π^κ 0"π?%χεΜ: κατατάσσονται τα έξοδα προ της εγκατάστασης, ιδρύσεως και οργανώσεως, εκδόσεως μετοχών κλπ. Αυτά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα περιουσιακά στοιχεία, αλλά έξοδα. Υφίστανται όμως κατ' εξαίρεση αποσβέσεις αντί το να επιβαρύνουν αποκλειστικά την οικονομική χρήση κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν. Αυτό γιατί θεωρείται όπ προβαίνουν σε ωφέλεια και των επόμενων χρήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση η απόσβεση έχει αποκλειστικά το χαρακτήρα κατανομής μέσα σε κάποω χρονικό διάστημα. ρ.- Τα πρέκχμίχ'π^π ίγπμχεμ διακρίνονται στις ^ναώ^τ^ς ή και στις ^%πύ^<κτ^ς ή <> Στα ενσώματα (υλικά) περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης π. χ. μεταλλεία, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία κλπ. <> Στα ασώματα (άυλα) περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα σήματα, οi εμπορικές επωνυμίες, η φήμη και η πελατεία, τα δικαιώματα μισθώσεως κλπ. Όπως αναφέραμε πιο πάνω τα υλικά και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι στοιχεία του παγίου ενεργητικού. Ως πάγιο ενεργητικό νοούνται εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που δεν προορίζονται για μεταπώληση αλλά παραμένουν παγίως στην εκμετάλλευση από την λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Η απόσβεση όταν προέρχεται από την χρησιμοποίηση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, ονομάζεται λειτουργική. Όταν προέρχεται από την πάροδο του χρόνου χαρακτηρίζεται χρονική, και όταν οφείλεται σε επιστημονικές και τεχνικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις χαρακτηρίζεται ως οικονομική απαξίωση. Ο χρόνος απόσβεσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου και ιδίως των μηχανημάτων θα εξαρτηθεί, μπορούμε να πούμε από την τεχνολογική πρόοδο που το αχρηστεύει πριν από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του. Για το λόγο αυτό η απόσβεση στις επιχειρήσεις ενεργείται ταχύτερα ώστε να σχηματισθεί γρήγορα το κεφάλαιο για την αντικατάσταση του παγίου. Η απόσβεση γίνεται με την

5 βοήθεια συντελεστών και υπολογίζεται επί τοις εκατό (%). Οι συντελεστές καθορίζονται από την φορολογική νομοθεσία αλλά και από τον διευθυντή της επιχείρησης ανάλογα με τον χρόνο χρησιμοποίησης του παγίου. Το Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο εμφανίζει τις αποσβέσεις σε τρεις από τις ομάδες του: <& Στην ομάδα 1 όπου περιλαμβάνει τους λογαριασμούς 10.99, 11.99, 12.99,13.99,14.99, *$* Στην ομάδα όπου περιλαμβάνει το λογαριασμό «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και <3* Στην ομάδα 8 περιλαμβάνει το λογαριασμό 85 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος». Οι αποσβέσεις διενεργούνται σε κάθε χρήση με τους εξής τρόπους: με την χρέωση των λογαριασμών 66 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και 85 «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» και με πίστωση των αντιθέτων λογαριασμών 10.99,11.99,12.99, 13.99,14.99 καί Οι αποσβέσεις διακρίνονται σε πρόσθετες και τακτικές Πρόσθετες είναι οι αποσβέσεις που γίνονται έκτακτα μέσα στη Τακτικές είναι οι αποσβέσεις που γίνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με το νόμο. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται από την στιγμή που το πάγιο στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί μέσα στην επιχείρηση. Επίσης αν ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε το πάγιο στοιχείο δεν συμπίπτει με την έναρξη της χρήσης, η απόσβεση υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσα οι μήνες μέχρί το τέλος της χρήσης. Αν το περιουσιακό στοιχείο μείνει για πάνω από έξί μήνες αδρανές η απόσβεση υπολογίζεται με μειωμένους συντελεστές. Πρόσθετες Αποσβέσεις Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι διάφορα νομοθετήματα με σκοπό την υποβοήθηση της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας παρείχαν σε ορισμένες επιχειρήσεις την

6 δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων (ή αυξημένων ή επΐταχυμένων) αποσβέσεων. Χαρακτηριστικά των πρόσθετων αποσβέσεων: 1.- Δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα καί θεωρούνται ως φορολογικό - αναπτυξιακό κίνητρο. 2.- Οι πρόσθετες αποσβέσεις δεν κοστολογούνται. Καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 85 και τελικά μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως (λογ ). 3.- Οι πρόσθετες αποσβέσεις αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδα της επιχείρησης, ισοδύναμα με τις τακτικές. 4.- Όταν τα λογιστικά βιβλία μίας επιχείρησης απορριφθούν και τα καθαρά κέρδη υπολογισθούν εξωλογιστικά, τότε οί πρόσθετες αποσβέσεις μειώνουν τα κέρδη που προσδιορίστηκαν εξωλογίσπκά. 5.- Για τον υπολογισμό των πρόσθετων αποσβέσεων, αφαιρείται από την αξία κτήσης των παγίων στοιχείων, το ποσό των δωρεάν επιχορηγήσεων που λαμβάνει η επιχείρηση από το Δημόσιο. 6.- Οι πρόσθετες αποσβέσεις υπολογίζονται στα καινούργια πάγια περιουσιακά στοιχεία. 7.- Δεν υπολογίζονται για μεταχειρισμένα πάγια, για τα έπιπλα και σκεύη γραφείων και για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Οι αποσβέσεις αυτές βέβαια, καταργήθηκαν με το Π.Δ. 100/1998 από την χρήση του 1998 και μετά. Ισχύουν μόνον επί των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1892/1990 έως και στο Ν. 2682/1999 έως 18.Π Τακτικές Αποσβέσεις Τακτικές αποσβέσεις διενεργούνται από πς επιχειρήσεις, νόμιμα κατά την διάρκεια της χρήσης, οποία και αν είναί τ' αποτελέσματα, δηλαδή εάν παρουσιάζουν κέρδος ή ζημία. Γνωρίσματα των τακτικών αποσβέσεων: 1.- Ο υπολογισμός των τακτικών αποσβέσεων, γίνεται σε κάθε ένα πάγιο ξεχωριστά, πλην των επίπλων και σκευών 2.- Οι τακτικές αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που βρίσκονται στην παραγωγή, προστίθεται στο κόστος των προϊόντων που έχουν παραχθεί στην συγκεκριμένη χρήση. Ο Νόμος περί φορολογίας τους εισοδήματος, ορίζει ότι οι επιχειρήσεις υπόκεινται σε

7 ορισμένους περιορισμούς, που πρέπει να τους ακολουθούν πιστά για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στην μελλοντική τους ζωή. Οι περιορισμοί αυτοί είναι κατά κύριο λόγο φορολογικοί αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και ορισμένοι νομικοί περιορισμοί. Οι φορολογικοί περιορισμοί στις αποσβέσεις έχουν σαν κύρίο στόχο να προστατεύουν το Κράτος, από πιθανή φοροδιαφυγή, και κατά συνέπεια μείωση των εσόδων του. Οι περιορισμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 1.- Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ξεχωριστά γία κάθε πάγιο, πλην της κατηγορίας «έπιπλα και σκεύη» που επιτρέπεται να υπολογισθούν στην συνολική τους αξία. 2.- Τα έξοδα ιδρύσεως, οργάνωσης, φήμης και πελατείας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μπορούν ν' αποσβεστούν εφάπαξ ή τμηματικά σε 5 έτη. 3.- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης είναι έως 587 Ευτο ( δρχ.), δύναται ν' αποσβεστούν εξ' ολοκλήρου. Εάν όμως εκλεγεί η τμηματική απόσβεση, δεν μπορεί στις επόμενες χρήσεις, ν' αποσβεστεί εφάπαξ το αναπόσβεστο υπόλοιπο. Επίσης και η αξία των εργαλείων και ανταλλακτικών των μηχανημάτων μπορούν ν' αποσβεστούν εφάπαξ μέσα στη χρήση που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά. 4.- Η αποσβεστέα αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, κατανέμεται σε κάθε λογιστική χρήση, κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, με ομοιόμορφο τρόπο. 5.- Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής αποσβέσεως γία κάθε κατηγορία αποσβέσιμων παγίων στοιχείων. 6.- Οι αποσβέσεις που διενεργούνται, δεν μπορούν να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου παγίου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το αν εξακολουθεί η παραγωγική χρησιμοποίηση του. 7.- Βάση υπολογισμού των αποσβεστέων, αποτελεί η τίμή κτήσης ή οι νόμιμες πμές αναπροσαρμογής του και ποτέ η τιμή αντικατάστασης του. 8.- Η διενέργεια των αποσβέσεων κατ' έτος και με τα οριζόμενα ποσοστά είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη κερδών. Έτσι οι επιχειρήσεις που κλείνουν ισολογισμούς από και μετά και δεν διενεργούν αποσβέσεις σε 1 ή περισσότερα ή σε όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, χάνουν το δικαίωμα να εκπέσουν τις αποσβέσεις σε μεταγενέστερες χρήσεις.

8 Εάν αντίθετα διενεργήσουν αποσβέσεις μεγαλύτερες από όπ ορίζουν οι προβλεπόμενοι συντελεστές, τότε οι επιπλέον αποσβέσεις και πάλι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της και υποχρεούται η επιχείρηση με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ν' αναμορφώσει τα προκύψαντα αποτελέσματα με την προσθήκη αυτών, ως λογιστική διαφορά. Ειδικότερα, οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύναται να προβούν σε απόσβεση όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους, είτε με συντελεστή μηδέν τα εκατό (0%), είτε με συντελεστή πενήντα τα εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα εκλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση. 9.- Ο υπολογισμός των αποσβέσεων, γίνεται από την στιγμή ου το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αρχίζει να χρησιμοποιείται Αν μια εταιρία έχει ένα πάγω περιουσιακό στοιχείο, ενώ η κυριότητα του ανήκει σε κάποιο εταίρο, τότε δικαίωμα απόσβεσης έχει μόνο ο εταίρος και 11.- Τέλος, εάν μια επιχείρηση αγόρασε 1 πάγιο (π.χ. μηχάνημα) και η κυριότητα του παρακρατείται από τον πωλητή, μέχρι να εξοφληθεί, τότε η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υπολογίζει αποσβέσεις. Οι νομικοί περιορισμοί, έχουν σαν στόχο να αποσαφηνίσουν το τι πραγματικά είναι η απόσβεση και πώς να χρησιμοποιείται από την επιχείρηση. Αρχικά ορίζεται: 1.- Ποία περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σ απόσβεση καθώς και τους υπόχρεους για απόσβεση. 2.- Ότι η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για κάθε 3.- Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως πρέπει να είναι ανάλογες της ετήσιας μειώσεως της αξίας του στοιχείου που αποσβένεται.

9 4.- Οι αποσβέσεις πρέπει να γίνονται κατά τρόπο συστηματικό και ομοιόμορφο, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου. 5.- Οί αποσβέσεις πρέπει να διενεργούνται με βάση τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι ο νόμος εναρμονίζεται πλήρως με πς διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας περί αποσβέσεως των παγίων στοιχείων και θέτει φραγμό προς τα πάνω ως προς την δυνατότητα των εταιριών να διενεργούν υπέρμετρες αποσβέσεις. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, η απόφαση της γενικής συνελεύσεως με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός μπορεί ν' ακυρωθεί από το δικαστήριο, αν διενεργήθηκαν αποσβέσεις «σε κλίμακα μη εμπορικός δικαιολογημένη». Βέβαια η ακύρωση της αποφάσεως της συνελεύσεως τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: Ι.- Η απόκρυψη των κερδών, που γίνεται με τις αυξημένες αποσβέσεις και συνεπάγεται τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος, που ορίζεται από το καταστατικό. 2.- Την ακύρωση της αποφάσεως της γενικής συνέλευσης να ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και 3.- Απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο μπορεί (και δεν υποχρεούται) ν' ακυρώσει την απόφαση της συνελεύσεως που ενέκρινε τον ισολογισμό. Αποσβέσεις ως στοιχεία του κόστους Οι αποσβέσεις αποτελούν παραγωγική δαπάνη για την επιχείρηση και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στις άρτια οργανωμένες επιχειρήσεις, η απόσβεση ενσωματώνεται προϋπολογιστικά στο βιομηχανικό κόστος όπως γίνεται με όλα τα στοιχεία κόστους και μάλιστα συνιστά βασικό στοιχείο κόστους. Το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο ορίζει ότι: α) Οι. αποσβέσεις κάθε χρήσης βαρύνουν το λειτουργικό κόστος και όσες δεν βαρύνουν το λειτουργικό κόστος μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης. β) Οι πρόσθετες αποσβέσεις μεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης και δεν περιλαμβάνονται στο κόστος.

10 Επίσης η φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι οι αποσβέσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στα έξοδα παραγωγής των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Τρόποι Απόσβεσης Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων υπάρχουν βασικά δύο τρόποι, ο άμεσος και ο έμμεσος τρόπος. Α.- Αμεσος τρόπος Ο Αμεσος τρόπος απόσβεσης γίνεται όταν χρεώνεται κάθε έτος ο λογαριασμός «αποσβέσεις» του οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου και θα πιστώνεται το περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχουν γίνει οι αποσβέσεις. Στη συνέχεια ο λογαριασμός αποσβέσεις, ο οποίος είναι αποτελεσματικός θα μεταφερθεί για εξίσωση στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως, ο δε λογαριασμός στον οποίο έχουν γίνεί αποσβέσεις θα παρουσιαστεί κατά την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσεως με το υπόλοιπο του. Αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε έτος μέχρι το περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης να εξισωθεί. Αυτό σημαίνει ότι σ' αυτή την χρονική στιγμή έχει αποσβεστεί πλήρως το περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Εάν όμως το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται ακόμα στην επιχείρηση και χρησιμοποιείται ακόμα από αυτήν τότε η τελευταία απόσβεση γίνεται αλλά με 0,01 λιγότερο από αυτό που έπρεπε να εξισωθεί ο λογαριασμός, έτσι ώστε ο λογαριασμός να μην εξισωθεί δεδομένου ότι το περιουσιακό στοιχείο ακόμη χρησιμοποιείται, από την επιχείρηση καί να

11 μας θυμίζει π έχεί αποσβεστεί πλήρως. Η υπολειμματική αξία του 0,01 λέγεται και «ΑΞΙΑ ΜΝΗΜΗΣ». Έστω ότι η επιχείρηση αγόρασε ένα μηχάνημα (ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ) και η πιθανή διάρκεια ζωής από τον κατασκευαστή είναι 5 έτη και η αξία του μηχανήματος είναι Ευίο. Ο συντελεστής απόσβεσης θα είναι / 5 = ετησίως ή 20% τοις αξίας του. Οι εγγραφές οί οποίες γίνονται μέχρι της τελικής απόσβεσης του μηχανήματος είναι οι εξής: 1ο έτος: αρχίκή αξία - συντελεστή απόσβεσης - υπολειμματική αξία εις νέον /12 Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών Μηχανήματα 000 Εκτυπ. Μηχανή Υπολογισμός αποσβέσεων κατά το πρώτο έτος Αποτελέσματα χρήσεως Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών Μεταφορά αποσβέσεων στα αποτελέσματα χρήσης 2ο έτος: Υπόλοιπο - συντελεστή απόσβεσης - υπολειμματική αξία = Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών /12 Μηχανήματα

12 Εκτυπ. Μηχανή Υπολογισμός αποσβέσεων στο 2ο έτος Αποτελέσματα χρήσεως Μεταφορά αποσβέσεων στα αποτελέσματα χρήσης Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών ο έτος: Υπόλοιπο - συντελεστή απόσβεσης - υπολειμματική αξία Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών Υπολογισμός αποσβέσεων κατά το 3ο έτος 31/12 Μηχανήματα 000 Εκτυπ. Μηχανή Αποτελέσματα χρήσεως Μεταφορά αποσβέσεων στα αποτελέσματα χρήσης Αποσβέσεις μηχανημάτων Εκτυπ. Μηχανών Αποσβ. 4ο έτος: Υπόλοιπο - συντελεστή απόσβεσης - υπολειμματική αξία Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών /12 Μηχανήματα 000 Εκτυπ. Μηχανή

13 Υπολογισμός αποσβέσεων κατά το 4ο έτος Αποτελέσματα χρήσεως Μεταφορά αποσβέσεων στα αποτελέσματα χρήσης Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών ο έτος: Υπόλοιπο - συντελεστή απόσβεσης - υπολειμματική αξία ,99-0,01 Αποσβέσεις μηχανημάτων ,99 Αποσβ.ς Εκτυπ. Μηχανών ,99 Υπολογισμός αποσβέσεων κατά το 5ο έτος 31/12 Μηχανήματα ,99 Εκτυπ. Μηχανή ,99 Ο συντελεστής πραγματικά είναί αλλά επειδή το περιουσιακό στοιχείο συνεχίζει να χρησιμοποιείται τα παρουσιάζουμε με 0.01 ΑΠΟΣΒΕΣΕIΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕIΣ ΕΚΤΥΠΩΤIΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚTΎΠΩTIΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , , , ,99

14 Κατά τον Εμμεσο τρόπο δεν πιστώνεται απ ευθείας ο λογαριασμός τον οποίο αφορούν οι αποσβέσεις αλλά δημιουργείται για το σκοπό αυτό ένας αντίθετος λογαριασμός κάθε αποσβενόμενου περιουσιακού στοιχείου που θα έχει μπροστά την χαρακτηριστική ένδειξη αποσβεσθέν και θα ακολουθεί το περιουσιακό στοιχείο που το αφορά. Έτσι στη χρέωση θα παραμείνει ο λογαριασμός «αποσβέσεις» του οποιοδήποτε περιουσιακού στοιχείου και στην πίστωση τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τον αντίθετο λογαριασμό του περιουσιακού στοιχείου που ονομάζεται: Αποσβεσθέντα περιουσιακά στοιχεία. Ο λογαριασμός αποσβέσεις όπως γνωρίζουμε είναι αποτελεσματικός και μεταφέρεται κάθε έτος προς εξίσωση στον περιληπτικότερο λογαριασμό «αποσβεσθέντα περιουσιακά στοιχεία» εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού ως αφαιρετικό στοιχείο του περιουσιακού στοιχείου ή συνολικά στο παθητικό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Και οι δύο τρόποι των αποσβέσεων καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Στην πράξη όμως ακολουθείται ο έμμεσος τρόπος γιατί μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε την αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου το ποσό της ετήσιας απόσβεσης και συνολικό αποσβεσθέν ποσό. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Για να έχουμε καλύτερη αντίληψη των διαφορών άμεσου και έμμεσου τρόπου θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο παράδειγμα. 2ο έτος: Υπολογισμός αποσβεσθείσας αξίας = αρχική αξία χ 20% Αποσβεσθείσα αξία χ 20% =

15 31/12 Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών Υπολογισμός αποσβέσεων 1ου έτους 20% Αποσβεσθέντα Μηχανήματα Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανές ο έτος Ποσό αποσβεσθείσας αξίας ^ Υπολογισμός όπως πιο πάνω Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ.Μηχανών Υπολογισμός αποσβέσεων 2ου έτους 20% 31/12 Αποσβεσθέντα Μηχανήματα Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανές ο έτος: Ποσό αποσβεσθείσας αξίας = 20. Υπολογισμός όπως πιο πάνω Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών Υπολογισμός αποσβέσεων 3ου έτους 20% 31/12 Αποσβεσθέντα Μηχανήματα Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανές ο έτος: Ποσό αποσβεσθείσας αξίας = Υπολογισμός όπως πω πάνω 31/12

16 Αποσβέσεις μηχανημάτων Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών Υπολογισμός αποσβέσεων 4ου έτους 20% Αποσβεσθέντα Μηχανήματα Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανές ο έτος: Ποσό αποσβεσθείσας αξίας = 20. Υπολογισμός όπως πιο πάνω 31/12 Αποσβέσεις μηχανημάτων ,99 Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανών ,99 Αποσβεσθέντα Μηχανήματα ,99 Αποσβ. Εκτυπ. Μηχανές ,99 Υπολογισμός αποσβέσεων 5ου έτους 20% ΑΠΟΣΒΕΣΕIΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕIΣΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤ. ΜΗΧΑΝΕΣ , , , , , ,99 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Μέθοδοι Απόσβεσης Οι κυριότερες μέθοδοι υπολογισμού των αποσβέσεων είναι οι εξής:

17 1.- ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 2.- ΑΥΞΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 3.- ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 4.- ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 5.- ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στην Λογιστική βιβλιογραφία υιοθετούνται και άλλες μέθοδοι, όμως ο φορολογικός νόμος (Άρθρο 31 1 στ' Ν. 2238/1994) επιβάλλει την σταθερή μέθοδο απόσβεσης και την φθίνουσα μέθοδο για τα καινούργια μηχανήματα και τον καινούργιο λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτούν από και μετά οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις. Μέθοδος ΣταθερήςΑπόσβεσης ή Γραμμική Είναι η απλούστερη και ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος υπολογισμού των αποσβέσεων. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, το ποσό της απόσβεσης παραμένει σταθερό. Επίσης η μείωση της χρησιμότητας του στοιχείου, λαμβάνεται ως γραμμική συνάρτηση του χρόνου. Η μείωση δηλαδή που επέρχεται μετά από τρία έτη, είναι τριπλάσια της μείωσης του πρώτου έτους. Εφαρμόζεται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, όταν συντρέχουν οί ακόλουθες καταστάσεις: 1.- Η μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας του στοιχείου είναι περίπου η ίδια σε κάθε έτος. 2.- Η μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας του στοιχείου, οφείλεται στην παρέλευση του χρόνου, παρά την χρησιμοποίηση του. 3.- Η χρήση του στοιχείου παραμένει σταθερή από έτος σε έτος και 4.- Οι επισκευές και συντηρήσεις του στοιχείου, είναι ουσιαστικά ίδιες κάθε έτος. Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης ή σταθερού ποσού ή γραμμική, παρουσιάζει μειονεκτήματα όπως: 1.- Λαμβάνει υπόψη μόνο τον παράγοντα χρόνο και αδιαφορεί για την διακύμανση της εντάσεως λειτουργίας που σε πολλές περιπτώσεις έχει ιδιάζουσα βαρύτητα. Δηλαδή, οδηγεί σε υπεραπόσβεση στα έτη της μειωμένης λειτουργίας και σε υποαπόσβεση στα έτη της αυξημένης λειτουργίας. 2.- Αγνοεί όπ με την πάροδο του χρόνου, τα έξοδα συντήρησης αυξάνουν και 3.- Δεν αντιπαραθέτει ικανοποιητικά έξοδα με τα έσοδα. Παρ' όλα αυτά, λόγω της απλότητας της, χρησιμοποιείται ευρύτατα στην πράξη και

18 ακολουθείται πάγια από την φορολογική νομοθεσία της χώρας μας. Π.χ. Έστω: Αγορά κτιρίου από βιομηχανία ΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: Εurο ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Ευrο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Εurο Σύμφωνα με το άρθρο 3 1 του Π.Δ. 100/1998, ο συντελεστής απόσβεσης είναι 5%. Αρα ετήσια απόσβεση είναι Εurο x 5% = Ευrο. Επομένως το στοιχείο αυτό θ' αποσβεστεί σε 20 χρόνια και κάθε χρόνο η απόσβεση, θα είναι Εurο, ανεξάρτητα εάν εμπορικά η αξία αυτή θα έχει μεταβληθεί. Εξαιρετικά, η αρχική αξία θα μεταβληθεί, όταν γίνει αναπροσαρμογή αξίας παγίων βάση του νόμου ή όταν στο κτίριο αυτό πραγματοποιηθούν νέες δαπάνες επέκτασης, προσθήκης ή βελτίωσης. Στον τελευταίο χρόνο απόσβεσης, θα παραμείνει Ο,01 Euro αναπόσβεστο, το οποίο δείχνει την κυριότητα και χρήση του παγίου αυτού, στην επιχείρηση. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

19 ,99 0,01 Πίνακες Παγίων και Συντελεστών Σταθερής Μεθόδου (Π.Α. 100/1998). Ισχύουν για Ισολογισμούς και μετά 1.- Οικοδομήματα και, Κτιριακές εγκαταστάσεις (άρθρο 3): 1.- Οικοτροφείων, σχολείων, φροντιστηρίων, αίθουσες Κινηματογράφου ή Θεάτρων, Ξενοδοχείων, κλινικών, σανατορίων και καταστημάτων εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά 8% 2.- Μπαγκαλόους ή κάμπιγκς και συναφών εγκαταστάσεων, αναλόγως της κατασκευής τους από ξυλεία ή τσιμέντο αντιστοίχως 12%, 8% 3.- Οικοδομές ή τμημάτων αυτών που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις 5% 4.- Πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, κλασσικές κλπ) 12% 5.- Βιομηχανοστάσια παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2238/1994 τα παραρτήματα και παρακολουθήματά τους καθώς και αποθήκες 8% 6.- Οικοδομήματα καπναποθηκών ή άλλων εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων 8% 7.- Οικοδομήματα ξηραντηρίων καπνού 8%

20 2.- Μηχανήματα και εγκαταστάσεις παραγωγής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 4): 1.- Μηχανήματα κινητήριας δύναμης με κινητήρες εσωτερικής καύσης 12% 2.- θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής 4% 3.- Σταθμούς αεροστροβίλων παραγωγής 5% 4.- Σταθμούς εσωτερικής καύσης (Diesel) 8% 5.- Υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής 2% 6.- Ανεμογεννήτριες 10% 7,- Φωτοβολταϊκές Μονάδες 10% 8.- Γεωθερμικές μονάδες 15% 9.- Εξοπλισμός γεωθερμικών γεωτρήσεων 10% 10.- Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 5% 11.- Υποσταθμούς μεταφοράς και γραμμές διανομής χαμηλής τάσεως 6% 12.- Γραμμές διανομής μέσης τάσεως 5% 13.- Υποσταθμούς διανομής 6% 14.- Πάγίο ηλεκτροκίνητο εκσκαπτικό εξοπλισμού ορυχε ίων 12% 15.- Ταΐνΐοδρομικό εξοπλισμό ορυχείου 12% 16.- Εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης ορυχείου 10% 3.- Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακά έργα (άρθρο 4): 1.- Ψηφιακά κέντρα και ηλεκτρονικές τερματικές διατάξεις 20% 2.- Εξοπλισμό μετάδοσης (δικτύων) 15% 3.- Τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και τηλετυπίκές (ΊΈLΕΧ) εγκαταστάσεις κέντρων και ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις 20% 4.- Υπόγεια και υποβρύχια καλώδια σωληνώσεις (συμβατικά καί οπτικών ινών) 7% 5.- Καλώδια σωληνώσεων οπτικών ινών 8% 6.- Εναέρια ενσύρματα δίκτυα 12%

21 Εναέρια ασύρματα δίκτυα 8% 7.- Κύριες τηλεφωνικές, τηλεγραφικές καί ραδίοηλεκτρίκές συνδέσείς - συσκευές καί θαλάμους 15% 8.- Δευτερεύουσες εγκαταστάσείς 12,5 % 9.- Καλωδίακά πλοία 5% 4.- Μηχανήματα - ειδικός εξοπλισμός ραδιοτηλεοπτικών σταθμών (άρθρο 4): 1.- Κάμερες και παρελκόμενα, βίντεο και παρελκόμενα και κινητές μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων 20% 2.- Κέντρα εκπομπής -αναμεταδότες 10% 3.- Λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών 15% 5.- Έργα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά έργα, έργα αντιρρύπανσης κέντρα επεξεργασίας λυμάτων (άρθρο 4): Α.- Δίκτυα ύδρευσης α) Φράγματα 1% β) Διυλιστήρια 2% γ) Υδραγωγεία 2,5% δ) Κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς 3% ε) Δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς 3,5% στ) Δίκτυα διανομής, εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια 10% ζ) Δεξαμενές 2% Β.- Δίκτυο αποχέτευσης α) Έργα βαρείας υποδομής και βασικούς συλλεκτήρες 2% β) Δευτερεύοντες αγωγούς 2,5% γ) Εξωτερικές διακλαδώσεις 4% δ) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 10%

22 Γ.- Αντιπλημμυρικά έργα α) Διευθετήσεις ρευμάτων 1% β) Συλλεκτήρες ομβρίων υδάτων 2% γ) Δίκτυα ομβρίων υδάτων 2,5% δ) Φρεάτια υδροσυλλογής 4% Δ.- Έργα αντφρύπανσης κ%η κέντρα επεξεργασίας λυμάτων α) Ερευνητικά κέντρα λυμάτων 5% β) Κέτρα λυμάτων 5% 6.- Μηχανήματα και εγκαταστάσεις καπνοβιομηχανιών ( άρθρο 4 ) α) Κοπτικές μηχανές, χαρμανιέρες, υγραντήρία - ξηραντήρια καπνών, εγκαταστάσεις μεταφοράς καπνών, κλιματιστικές εγκαταστάσεις 10% β) Σιγαροποΐητΐκές, κυριοποΐητικές πακεταρίστικές, λιθογραφικές μηχανές σε σελοφανέζες 12% 7.- Μηχανήματα και, εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων και λίπαντηρίων (άρθρο 4) α) Αντλίες και εξοπλισμός αυτών 12% β) Αεροσυμπιεστές και γρασαδόρους 15% 8.- Αοχεία μεταφοράς υγρών - αερίων, δεξαμενών (άρθρο 4) α) Δοχεία μεταφοράς υγρών υλών 30% β) Χαλύβδινες φιάλες υγραερίου 15% γ) Δίκτυα σωληνώσεων υγρών και καυσίμων 10% δ) Μεταλλικές και από σκυρόδεμα δεξαμενές εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων 5% 9.- Ψυκτικά Μηχανήματα - εγκαταστάσεις κλιματισμού και κεντρικής θέρμανσης στους χώρους παραγωγής ( άρθρο 4 ) 12% 10.- Γερανοφόρα καί ανυψωτικά μηχανήματα 15% 11.- Μηχανήματα παραγωγής ταινιών (κινηματογραφικών, βίντεο και συναφών) 15%

23 12.- Ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των παρακάτω επιχειρήσεων α) Κονσερβοποίίας καί τυποποίημένων προϊόντων 12% β)υποδηματοποίίας 15% γ) Βυρσοδεψίας 12% δ) Παραγωγής νημάτων καί υφασμάτων από μαλλί καί μετάξί 15% ε) Παραγωγής νημάτων καί υφασμάτων από φυσίκό καί τεχνητό βαμβάκί 12% στ) Παραγωγής χημίκών καί φαρμακευτίκών προϊόντων 15% ζ) Παραγωγής πλασπκών είδών 12% η)δίυλίστηρίων 15% θ) Εκτυπωτίκών, εκδοτίκών καί βίβλίοδετίκών εργασίών 12% ι) Παραγωγής τσίμέντου 15% ια) Παραγωγής σίδηρου, χάλυβος, αλουμίνας καί αλουμίνίου 15% 13.- Μήτρες (καλούπια) από οποιαδήποτε ύλη, εκτός πλαστικής ή θερμοπλαστικής (άρθρο 4) 15% 14.- Οικιακές συσκευές ή συστήματα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας α) Λέβητες κεντρίκής θέρμανσης φυσίκού αερίου χυτοσίδηροί 4% β) Λέβητες κεντρίκής θέρμανσης φυσίκού αερίου χαλύβδίνοί 6,5% γ) Λυτόματα θερμαντίκά σώματα καύσης φυσίκού αερίου 5% δ) Θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου 6,5% ε) Θερμοσίφωνες αποθήκευσης, καύσης φυσικού αερίου 4% στ) Μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου 4%

24 ζ) Μαγειρικές συσκευές μικτού τύπου (ηλεκτρικές και, φυσικού αερίου) 5% η) Ηλιακοί συλλέκτες 5% θ) Ηλιακό θερμοσίφωνικό οικιακό σύστημα 6,5% 15.- Μηχανήματα και ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης κα^ διανομής του φυσικού αερίου ( άρθρο 4 ) α) Αγωγοί μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου χαλύβδινοι ή πολυαιθυλενίου και των εγκαταστάσεων τους 2,5% β) Μηχανήματα ηλεκτρονικής εγκατάστασης 7% γ) Σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης του φυσικού αερίου και σταθμοί συμπίεσης 4% δ) Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου από σκυρόδεμα και ειδικό μέταλλο 2,5% ε) Υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου 2,5% στ) Κρυογενΐκές εγκαταστάσεις 2,5% 16.- Λοιπά μηχανήματα και εγχαταστάσείς (άρθρο 4) α) Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων 20% β) Λοιπών επιχειρήσεων 15 % 17.- Εγκαταστάσεις.επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες 20%

25 18.- Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που παράγουν πολεμικά είδη με εκρηκτικές ύλες 33% 19.- Επιχειρήσεις λατομείων εξόρυξης μεταλλευμάτων ή άλλων ορυκτών υλών (άρθρο 6) α) Λατομείων - μεταλλείων β) Έξοδα κατασκευής ιδιωτικών οδών πλατειών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικών έργων γ) Έξοδα κατασκευής υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμών μεταφοράς και γραμμών διανομής χαμηλής τάσεως και γραμμών μεταφοράς αυτής δ) Σπαστήρες λίθων, θραυστήρες, τριβεία, πετρελαιομηχανές και λοιπά μηχανήματα επιχειρήσεων 15% 20.-Λιμενικά έργα και ναυπηγεία (άρθρο 7) α) Λίμνες αποβάθρες, ορμητήρια και προβλήτες β) Έργα ελάφρυνσης πρανών γ) Ρυμούλκες βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, ακάτους πορθμεία, λέμβους, φορτηγίδες, πλωτήρες και λοιπά 16% 12% δ) Μόνιμες δεξαμενές από σκυρόδεμα ε) Πλωτές δεξαμενές στ) Ναυπηγικές κλίνες ναυπήγησης πλοίων 33% 21.-Εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων και ιδιωτικών έργων ( άρθρο 7) α) Ξυλεία 30%

26 β) Μεταλλικά ικριώματα 10% γ) Προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες) φορτωτές, ίσοπεδωτές, αεροσυμπιεστές, εσκαφές, ασφαλτικά μηχανήματα, γεωτρύπανα, αναβατόρια, μηχανικά φτυάρια, αυτοκινούμενους αποξεστήρες, θραυστήρες, τριβεία, σίλοκόσκινα, δονητές και αναμικτήρες σκυροδέρματος, οδοστρωτήρες κλπ. 15% δ) Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης διωρύγων 16% 22.-Γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλεύσεις ( άρθρο 8 ) α) Ελκυστήρες, αλωνιστικές μηχανές, οδοντωτές, σβάρνες, σκαλίστήρία, καλλιεργητές, άροτρα, δισκοσβάρνες, χορτοαναδευτές, χορτοσωρευτές, σπαρτίκές μηχανές, φορητά αναβατόρια, μηχανές τεμαχισμού σανών για αποθήκευση, μηχανές αλέσεως τροφών, ρυμούλκεςκοπροδΐανομείς, θερίσπκές μηχανές αυτοδετικές, χορτοσυλλεκτοδεματικές, πατατοσυλλέκτες και θερΐζοαλωνισπκές μηχανές 12% β) Φορτωτικές χορτοκοπτικές συλλεκτικές βάμβακος, συλλεκτικές αραβοσίτου μηχανές, φρέζες, τευτλοεξαγωγείς, κινητήρες εσωτερικής καύσης και αντλητικά συγκροτήματα 12 % γ) Λίπασματοδιανομείς καί ψεκαστήρες 14 % δ) Λοιπά μηχανήματα 10

27 % Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ

28 σ η ς κ ι ν η μ α τ ο γ ρ α φ ι κ ώ ν τ α ι ν ι ώ ν,

29 β ι ν τ ε ο κ α σ ε τ ώ ν ρ α δ ι ο τ η λ ε ο π τ ι κ ώ ν

30 σ τ α θ μ ώ ν ( ά ρ θ ρ ο 9 ) α) Κινηματογραφικές ταινίες για το πρώτο έτος 80% Κινηματογραφικές ταινίες για το δεύτερο έτος 12% Κινηματογραφικές ταινίες για το τρίτο έτος 8% β) Βιντεοταινίες για το πρώτο έτος 70% Βιντεοταινίες για το δεύτερο έτος 30% γ) Τηλεταινίες, τηλεσειρές, μουσικές εκπομπές, εορταστικές εκπομπές, κινούμενα σχέδια, τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκπομπές, εκπομπές λόγου,

31 αθλητικές και ποικίλου περιεχομένου, αποσβένονται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία ,- Μεταφορικά μέσα (άρθρο 10) α) Επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες αα) Εκπαιδευτηρίων 15% αβ) Επιχειρήσεων ενοικίασης αυτ/των και μοτοσικλετών 25% αγ) Επιχειρήσεων εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών 25% αδ) Λοιπών επιχειρήσεων πλην μεταφορικών 15% Ρ) Μοτοποδήλατα - Ποδήλατα 15% γ) Φορτηγά αυτοκίνητα 20% δ) Οχήματα χωματουργικών έργων εντός ορυχείου 25% ε) Οχήματα μεταφοράς προσώπων εντός ορυχείου 25% ζ) Τουριστικά λεωφορεία 20 η) Λεωφορεία μεταφορικών επιχειρήσεων 20% Θ) Σιδηροτροχΐές και τροχαίο υλικό 5% ι)λοιπά μέσα και μηχανήματα συγκοινωνιακών επιχειρήσεων 12% 2.-Εναέρια μεταφορικά μέσα α) Καινούργια αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα Ρ) Μεταχειρισμένα αεροσκάφη ελικόπτερα και ανεμόπτερα

32 Πλέον 1 % για κάθε έτος το οποίο παρήλθε από το επόμενο έτος της κατασκευής μέχρι το έτος της απόκτησης. 3.- Πλοία και λοιπά πλωτά μέσα με Ελληνική σημαία α' 1 έτος 20% β' 2 έτος έωε και το 3 ετος 10 /ο γ" 6 έτος και τα επόμενα 5% 25.- Ειδών εξοπλισμού γενικά (άρθρο 11) 1.- Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινών εκπαιδευτηρίων, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης 30% 2.- Λοιπών επιχειρήσεων 20% 3.- Είδη εξοπλισμού γραφείου 20% 4,- Είδη εξοπλισμού ως μέσα εκπαιδεύσεως 35% 5α)Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 30% 5β)Η/Υ καί ηλεκτρονικά συγκροτήματα ως μέσα εκπαιδεύσεως 40% 5γ) Λογισμικού (δοριψακε) 30% 6.- Είδη υγιεινής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σανατορίων και κλινών 26.-Ελευθέριων επαγγελμάτων ( άρθρο 12 ) 20% α) Έπιπλα - σκεύη 20% Ρ) Μηχανήματα και λοίπές επαγγελματικές εγκ/σεις 20% γ) Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 30% δ) Λογισμικού (SOFTWARE) ε) Όργανα και συσκευές εργαστηρίου Χημείου 20% στ) Οικιακές συσκευές και συστήματα χρήσης φυσικού

33 αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 75% στα) Λέβητες φυσικού αερίου χυτοσίδηροι 4% στβ) Λέβητες φυσικού αερίου χαλύβδινοι 6,5% στγ) Αυτόνομα θερμαντικά σώματα καύσης φυσικού αερίου 5% στδ) Θερμοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασμένοι λέβητες, θερμοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου 6,5% στε) Θερμοσίφωνες αποθήκευσης, καύσης φυσικού αερίου 4% στστ) Μαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου 4% στζ) Μαγειρικές συσκευές μικτού τύπου 5% στη) Ηλιακοί συλλέκτες 5% στθ) Ηλιακό θερμοσιφωνικό οικιακό σύστημα 6,5% 5.- Επιστημονικά περιοδικά καί συγγράμματα ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μέθοδο αυτή, η αποσβεστέα αξία κατανέμεται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου κατά τρόπο που οi αποσβέσεις μειώνονται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Η φθίνουσα μέθοδος, βασίζεται στην υπόθεση ότι:

34 α) Τα καινούργια στοιχεία παρέχουν περισσότερες ή καλύτερες υπηρεσίες και ότι με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοση τους. β) Επιπλέον ότι τα έξοδα συντηρήσεως με την πάροδο του χρόνου είναι μεγαλύτερα και άρα οι ετήσιες αποσβέσεις πρέπει να είναι μειούμενες, ώστε η επιβάρυνση των περιόδων με αποσβέσεις και με έξοδα συντηρήσεως των στοιχείων να είναι περίπου η ίδια. Έτσι επιτυγχάνεται ορθότερη αντιπαράθεση του εξόδου των αποσβέσεων με τα έσοδα από την λειτουργία των στοιχείων. Η εφαρμογή της φθίνουσας μεθόδου του σταθερού ποσού επί μειωμένης βάσεως, προβλέπεται για πρώτη φορά στη χώρα μας διαζευκτικά προς την σταθερή μέθοδο, υπολογισμού των αποσβέσεων με την παράγραφο 1 στο άρθρο 13 του Π.Δ. 100/1998. Έτσι οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και οι μικτές επιχειρήσεις αυτών, μπορούν να εφαρμόσουν σε διαχειρίσεις ή ισολογισμούς που κλείνουν από και μετά τα ποσοστά αποσβέσεων για την φθίνουσα μέθοδο που ορίζονται από το Π.Δ. 100/1998 για τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτούν από και μετά. Επίσης καθορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης που ανέρχονται στο τριπλάσιο των συντελεστών απόσβεσης της σταθερής μεθόδου και υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Επιπλέον στην μέθοδο αυτή, παρέχεται η ευχέρεια, στην χρήση κατά την οποία η αναπόσβεστη αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων, μειωμένη με τις αποσβέσεις που αναλογούν σ' αυτήν την χρήση, είναι μικρότερη του ποσοστού δέκα τα εκατό (10%) της αξίας κτήσης αυτών, προσαυξημένης με ΤΙς δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, ή της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους ν' αποσβένονται εξ ολοκλήρου π.χ. αξία μηχανήματος Ευτο και συντελεστής απόσβεσης 15% X 3 = 45% ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΘΟΔΟ ΕΤΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

35 Επειδή το ποσό των = , είναι μικρότερο του 10% της αρχικής αξίας του , μπορούμε στο 4 έτος να υπολογίζουμε αποσβέσεις είτε στο ποσό των είτε στο ποσό των ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΦΝΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «Με τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολιγικό ή τεχνικόεξοπλισμό παραγωγής που μπορούν να αποσβένονται με την μεθοδό αυτύ. Α/Α Διατάξεις Πάγια Περιουσιακά Στοίχεία των επιχειρήσεων ΣυντεΑεστής ΣυντεΛεστή Π.Δ, απόσβεσης με ς 100/1998 την σταθερή απόσβεσης Μηχανήματα κα^ εγκαταστάσεις παραγωγής κα^ διανομής ηλεκτρ^ής ενέργειας: με την φθίνουσα μέθοδο 1 ΑρΘ. 4, - Μηχανήματα Κινητήρας δύναμης με κινητήρες 12% 38% παρ. 1, εσωτερική καύσης περ. α' 2 Αρθ. 4, - Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 4% 12% παρ. 1, περ. β'

36 3 Αρθ. 4, - Σταθμοί αεροστροβίλων παραγωγής 5% 15% περ. γ' 4 Αρθ. 4, - Σταθμοί εσωτερικής καύσης (DIESEL) 8% 24% παρ. 1, περ. δ' 5 ΑρΘ. 4, - Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 2% 8% παρ. 1, περ. ε' 6 ΑρΘ. 4, περ. 1' στ' - Ανεμογεννήτριες 10% 30% ^ Αρθ. 4, περ. 1' ζ' - Φωτοβολταϊκές μονάδες 10% 30% 8 Αρθ. 4, - Γεωθερμικές μονάδες 15% 45% παρ. 1, περ. η' 9 Αρθ. 4, - Εξοπλισμός γεωθερμικών γεωτρήσεων 10% 30% παρ. 1, περ. θ' 10 Αρθ. 4, - Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 5% 15% παρ. 1, περ. ι' 11 Αρθ. 4, - Υποσταθμοί μεταφοράς κα! γραμμές 6% 18% παρ. 1, διανομής χαμηλής τάσεως περ. ία' 12 Αρθ. 4, παρ. 1, - Γραμμές διανομής μέσης τάσεως 5% 15% περ. ιβ' 13 Αρθ. 4, - Υποσταθμοί διανομής 8% 18% παρ. 1, περ. ιγ' 14 Αρθ. 4, - Πάγιο ηλεκτροκίνητο εσκαπτικό εξοπλισμό 12% 36% παρ. 1, ορυχείων περ. ιδ' 15 Αρθ. 4, - Ταχυδρομικό εξοπλισμό ορυχείου 12% 36% παρ. 1, περ. ιε'

37 Μηχανήματα και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιύνται απο τις καπνοβιομηχανιές 16 Αρθ. 4, - Κοπτικές μηχανές, χαρμανιέρες, υγραντήρα 10% 30% παρ. 5, και ξηραντήρια καπνών, εγκαταστάσεις περ. α' μεταφοράς καπνών σε φύλλα και κομμένων,κλιματιστικές εγκαταστάσεις στους χώρους επεξεργασίας και βιομηχανοποίησης 17 Αρθ. 4, -Σιγαροποιητικές, κυτοποιητιές, 12% 36% παρ. 5, περ. β' πακεταριστιές, λιθογραφικές μηχανές και σελλοφανέζες Δοχεία μεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαμενών 18 Αρθ. 4, - Δίκτυα σωληνώσεων υγρών καυσίμων και τα 10% 30% παρ. 7, περ. γ' σχετικά εξαρτήματα 19 Αρθ. 4, - Μεταλλικές και από σκυρόδεμα δεξαμενές 5% 15% παρ. 7, εναποθηκεύσεως υγρών καυσίμων περ. γ' 20 Αρθ. 4, 8 παρ - Ψυκτικά μηχανήματα (ψυγεία διατηρήσεως τροφίμων κλπ) και εγκαταστάσεις κλιματισμού κα κεντρικής θέρμανσης (Αέβητες - καυστήρες καπ) στους χώρους παραγωγής 12% 36% 21 Αρθ. 4, - Γερανοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα 15% 45% παρ. 9 Ειδικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των παρακάτω επιχειρήσεων 22 Αρθ. 4, παρ. 11, περ, α' 23 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. β' Κονσερβοποιίας κα: τυποποιημένων προϊόντων 12% 36% - Υποδηματοποιίας 15% 45%

38 24 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. γ' - Βυρσοδεψίας 12% 36% 25 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. δ' - Παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από μαλλί και μετάξι (φυσικό και τεχνητό) 15% 45% 26 Αρθ. 4, - Παραγωγής νημάτων και υφασμάτων από 12% 38% παρ. 11, φυσικό και τεχνητό βαμβάκι περ. ε' 27 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. στ' - Παραγωγής χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων 15% 45% 28 Αρθ. 4, - Παραγωγής πλαστικών ειδών 12% 36% παρ. 11, περ. ζ' 29 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. η' - Διυλιστηρίων 15% 45% 30 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. θ' - Εκτυπωτικών, εκδοτικών κα; βιβλιοδετικών εργασιών 12% 36% 31 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. ι' - Παραγωγής τσιμέντου 15% 45% 32 Αρθ. 4, παρ. 11, περ. ια' - Παραγωγής σίδηρου, χάλυβδος, αλουμίνας και αλουμινίου 15% 45% 33 Αρθ. 4, παρ Μήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από οποιαδήποτε ύλη, εκτός πλαστικής ή Θερμοπλαστικής 15% 45%

39 34 Αρθ. 4, παρ. 14, περ. γ' - Σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης του φυσικού αερίου και σταθμοί συμπίεσης 4% 12% 35 Αρθ. 4, παρ. 14, περ. στ' - Κρυογενίκές εγκατάστασης αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά των εξαρτημάτων της 2,5% 7,5% 36 Αρθ. 4, παρ. 15, περ. β' 37 Αρθ. 6, παρ. 4 - Λοιπά μηχανήματα και εγκαταστάσεις των λοιπών επιχειρήσεων (με την προϋπόθεση ότι αυτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική - δ^αδ^κασία) - Σπαστήρες ΑίΘων, 9ραυστήρες, τριβεία, πετρελα9θμηχανές καί λοιπά μηχανήματα των ίδιων επιχειρήσεων 15% 45% 15% 45% Κυριότεροι λογαριασμοί βασικών αποσβέεων Για να θεωρηθεί ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποσβέσίμο πρέπει να ανήκεί στην επιχείρηση και να μην προορίζεται γία μεταπώληση, αλλά να χρησιμοποιείται μόνιμα για πς ανάγκες της, χωρίς μεταβολή της μορφής του. Τα αποσβέσιμα στοιχεία στο Ελληνικό λογιστικό σχέδίο εμφανίζονται σε διάφορες ομάδες του, αλλά κυρίως στην ομάδα 6 καί αυτής θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε παρακάτω. Τα αποσβέσΐμα στοιχεία είναι: - Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων Αποσβέσεις Ορυχείων - Μεταλλείων - Λατομείων Τα ορυχεία - μεταλλεία - λατομεία λόγω του ότι παρουσιάζουν μίκρή διάρκεσα ζωής λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων τους από την εξόρυξη, η αξία τους υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση δεν έχεί καμία σχέση με την απόσβεση των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων τους που αποσβένονται με διαφορετικό τρόπο και με άλλους συντελεστές

40 -Απποσβέσεις Φυτειών Η απόσβεση της φυτείας είναι ανάλογη με το πιθανό χρόνο ζωής της φυτείας και με το είδος και την γεωργική της εκμετάλλευση. Για τον υπολογισμό της απόσβεσης ακολουθούνται ορισμένα στάδια, τα οποία είναι τα εξής: α.- Το στάδιο της ανάπτυξης, που αρχίζει από την στιγμή που το έδαφος θα είναι έτοιμο για φύτευση μέχρι την συγκομιδή της σοδειάς. β.- Το στάδιο της πλήρους παραγωγής και γ.- Το στάδιο από την μείωση της παραγωγής μέχρι την αχρήστευση της φυτείας. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων στις φυτείες παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα όπως: - Τον χρόνο από τον οποίο πρέπει να αρχίζει η απόσβεση - Τον τύπο της απόσβεσης Έχουν παρουσιαστεί διάφορες απόψεις για την επίλυση των προβλημάτων. Η φορολογική νομοθεσία, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναί πιο αρμοδία για την επίλυση του προβλήματος δεν προβλέπει τίποτα. Μόνο η δικαστική νομολογία έχει τοποθετηθεί επί των προβλημάτων και αναγνωρίζει απόσβεση επί της αξίας των φυτειών και τάσσεται άλλοτε μεν υπέρ υπολογισμού της αποσβέσεως από την έναρξη του χρόνου και άλλοτε υπέρ υπολογισμού των αποσβέσεων από τον χρόνο ελαττώσεως της αξίας της φυτείας. -Αποσβέσεις κτιρίων- εγκαταστάσεων- τεχνικών έργων Με βάση το ενιαίο λογιστικό σχέδιο τα κτίρια είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για επαγγελματική χρήση από την επιχείρηση. Περιλαμβάνουν τις οικοδομικές κατασκευές και τα τεχνικά έργα. Συνήθως όμως διακρίνονται ως εξής: ^ Βιομηχανοστάσια ^ Διοικητικά κτίρια ^ Κτίρια εκμετάλλευσης ^ Κτίρια εκτός εκμετάλλευσης Τα κτίρια και οι τεχνικές κατασκευές όπως όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν φθορά, λόγω της χρήσης τους και της παρόδου του χρόνου και γι' αυτό το λόγο υπόκεινται σε απόσβεση. Για το ποσοστό απόσβεσης εκτιμούνται το είδος της κατασκευής, τα υλικά κατασκευής, η συντήρηση και το είδος της απόσβεσης. Πρόβλημα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα που πρέπεί να υπολογιστεί η απόσβεση. Τα κτίρια και οί τεχνικές εγκαταστάσεις λόγω της πρόωρης αχρήστευσης τους, με την εισαγωγή της τεχνολογίας και των νέων βελτιωμένων κτιριακών εγκαταστάσεων μεγαλύτερης αποδόσεως, οι αποσβέσεις πρέπεί να υπολογίζονται στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα από το κανονικό, Πα τα παλιά κτίρια που έχουν αποσβεστεί καμία απόσβεση δεν θα ενεργείται. Τα ποσοστά απόσβεσης των κτιρίων και των τεχνικών έργων διαφέρουν πολύ για τους παρακάτω λόγους: Για φορολογικούς λόγους Λόγους σκοπιμότητας και Για τους λόγους κινήτρων -Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων- λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού

41 Τα μηχανήματα είναι ορισμένα μέσα με τα οποία μετατρέπονται οι πρώτες ύλες σε έτοιμα προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες που διευκολύνουν τα άτομα. Οι μηχανικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο μηχανημάτων που είναί προσαρμοσμένα ενιαία με το ακίνητο και είναι στενά συνδεδεμένα μαζί του έτσι, ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης τους να παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία της επιχείρησης. Η χρησιμοποίηση των μηχανημάτων συνεπάγεται ορισμένα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση που είναι τα εξής: α.- Εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού, γιατί όπως είναί γνωστό οι μηχανές πολλαπλασιάζουν την απόδοση. β.- Η εργασία γίνεται λιγότερη κοπιαστική. γ.- Ο χρόνος διάρκειας της εργασίας περιορίζεται σημαντικά με αποτέλεσμα μείωση του κόστους. δ.- Η εργασία γίνεται ταχύτερη και ποιοτικά καλύτερη. Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων δεν παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, επειδή τα μηχανήματα αγοράζονται από τρίτους και η τιμή αγοράς αποτελεί την βάση υπολογισμού τους. Η απόσβεση είναι ανάλογη με το είδος του μηχανήματος και τη συχνότητα απασχόλησης του στην εκμετάλλευση. Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναί της σταθερής ή της φθίνουσας Σήμερα γίνεται ιδιαίτερα λόγος για τεχνολογική απόσβεση εννοώντας όπ η απόσβεση πρέπει να αποβλέπει στην οικονομική ζωή των μηχανημάτων και όχι στην φυσική λογική ζωή και αυτό γιατί λόγω νέων βελτιωμένου τύπου μηχανημάτων με μεγαλύτερη απόδοση αχρηστεύονται νωρίτερα από την φυσιολογική τους ζωή. Επίσης για τον καθορισμό των ποσοστών απόσβεσης θα πρέπεί να λαμβάνονται υπόψη αν το μηχάνημα λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια όλου του έτους ή εργάζεται εποχιακά, στην περίπτωση αυτή η απόσβεση πρέπει να είναι μειωμένη. -Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών -Αποσβέσεις σε εγγειοβελτιωτικά έργα. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα είναι δαπάνες κεφαλαιουχικού χαρακτήρα που καταβάλλονται για την εκτέλεση παραγωγικών έργων τα οποία συνδέονται με το έδαφος και ενσωματώνονται στην αξία του και συναντώνται κυρίως σε γεωργικές επιχειρήσεις για πς οποίες αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι εγγειοβελτιώσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : Εκείνες που έχουν απεριόριστη (αιώνια) διάρκεια ζωής. Εκείνες που η διάρκεια ωφέλίμης ζωής τους είναί περιορισμένη. Οι εγγειοβελτιώσεις οι οποίες έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. Η αξία τους ενσωματώνεται στο κτηματικό κεφάλαιο. Τα έξοδα συντηρήσεως των εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελούν δαπάνες εκμεταλλεύσεως οι οποίες βαρύνουν το εισόδημα. Πολλοί συγγραφείς όμως θεωρούν ότι η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να επιβάλει αντικατάσταση των παλιών έργων από νέα και γι' αυτό πρέπει να ενεργείται μια μικρή απόσβεση (1% ή 2%).

42 Οι εγγειοβελτιώσεις οι οποίες έχουν περιορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής αποσβένονται ανάλογα με την διάρκεσα ζωής τους. Η απόσβεση ενεργείται από 10 έως 30 χρόνια, ανάλογα με το είδος των έργων και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. - Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Στα μεταφορικά μέσα ανήκουν τα κάθε είδους οχήματα, μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για μεταφορές και μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού και των εμπορευμάτων. Τα μεταφορικά μέσα υπόκεινται σε απόσβεση με βάση τους κανόνες της λογικής γιατί φθείρονται και χάνουν την αξία τους. Λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου, τα μέσα αυτά πολλές φορές αχρηστεύονται νωρίτερα από το κανονικό, γιατί παράγονται νέα τελειότερα μέσα και πρέπει να αντικατασταθούν πριν από την ωφέλιμη ζωή τους. -Αποσβέσεις επίπλων και σκευών Τα έπιπλα είναι αντικείμενα που μετακινούνται εύκολα και χρησιμεύουν στην επιχείρηση για τις ανάγκες της. Τα σκευή χρησιμοποιούνται κυρίως από εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λ.π. Στην κατηγορία των επίπλων και σκευών συγκαταλέγονται μηχανές γραφείου και ο λοιπός εξοπλισμός της επιχειρήσεως (γραφομηχανές, λογιστικές μηχανές, Η/Υ κ.ά.). Επειδή τα έπιπλα σκεύη φθείρονται εύκολα και χάνουν την αξία τους υπόκεινται σε απόσβεση. Η φορολογική νομοθεσία έχει ορίσει τα διάφορα ποσοστά αποσβέσεων π.χ. μηχανές γραφείου 20%, εξοπλισμός ξενοδοχείων 30%, λόγω της ταχύτερης φθοράς κ.α. Ειδικές κατηγορίες αποσβέσεων - Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως Απόσβεση υπεραξίας επιχείρησης Υπάρχει διχογνωμία για το αν η υπεραξία της επιχείρησης πρέπει να υπόκειται σε απόσβεση. Έχουν παρουσιαστεί πολλές απόψεις Οι βασικότερες είναι οι παρακάτω: 1.- Μερικοί υποστηρίζουν ότι η υπεραξία της επιχείρησης που προέρχεται από αγορά, πρέπει να παραμένει στα βιβλία, εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιήσει κέρδη πέρα από τα κανονικά. 2.- Η απόσβεση πρέπει να γίνει νωρίτερα όταν η υπεραξία φαίνεται αυξημένη στα βιβλία και 3.- Η απόσβεση πρέπει να γίνει αργότερα όταν η υπεραξία φαίνεται μειωμένη ή έπαυσε να υπάρχει. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς όμως και επιστημονικές λογιστικές οργανώσεις και ορισμένες εθνικές νομοθεσίες δέχονται την απόσβεση της υπεραξίας και έχουν εκφραστεί υπέρ της. Οι απόψεις της υπέρ της απόσβεσης της υπεραξίας είναί οι εξής: α.-4η Οδηγία ( ντιρεκτίβα ) της Ε.Ο.Κ Σύμφωνα με αυτή, όταν η νομοθεσία μιας χώρας επιτρέπει να αναφέρεται η υπεραξία στο ενεργητικό του υπολογισμό της επιχείρησης (εφ' όσον προέρχεται από αγορά), πρέπει να αποσβένεται μέσα σε πέντε (5) το πολύ έτη. Απόσβεση μπορεί να γίνει και πέρα από τα πέντε (5) έτη, αρκεί να μην υπερβαίνει την διάρκεια χρησιμοποίησης της. β.- Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο Το Ελληνικό λογιστικό σχέδιο, επιτρέπει η υπεραξία να αποσβένεται εφάπαξ ή

- 931 - * NOMOI * Νο. 11

- 931 - * NOMOI * Νο. 11 - 931 - * NOMOI * Νο. 11 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 299 (ΦΕΚ255/4.11.2003) Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 1103610/16488/Γ0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1122 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12) ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003 Αρ.Πρωτ: /16488/Γ0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1122

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2003 Αρ.Πρωτ: /16488/Γ0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1122 ΠΟΛ.1122/19.11.2003 Κοινοποίηση του Προεδρικού,διατάγματος 299/2003 Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης. Φ.Ε.Κ. Α 255/4.11.2003 και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

-- 695 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 53

-- 695 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 53 -- 695 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: 1076433/16144/Γ0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1184 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων. Πώς διαµορφώνουν το αποτέλεσµα; Σπουδάστρια: έσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 36 ΠΟΛ.: 1122

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 36 ΠΟΛ.: 1122 - 971 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 19 Νοεµβρίου 2003 Αριθµ.Πρωτ.: 1103610/16488/Γ0012

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1103610/16488/Γ0012/ΠΟΛ.1122

Αριθµός 1103610/16488/Γ0012/ΠΟΛ.1122 Αριθµός 1103610/16488/Γ0012/ΠΟΛ.1122 Κοινοποίηση του Π..299/2003 «Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης» (ΦΕΚ 255/Α /4.11.2003) και παροχή οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. Μ.: 355 ΕIΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ.Δ.Ο. - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΑΥΡΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ A.M. : 6344 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /09/ Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων

ΠΟΛ /09/ Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΣΟΥΡΗ Α.Μ. : 145/02 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΣΟΥΡΗ Α.Μ. : 145/02 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΣΟΥΡΗ Α.Μ. : 145/02 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Κ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κοστολόγηση Κατασκευής Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.) ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΣΑΠΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 8: Απόσβεση Μέθοδοι προσδιορισμού της απόσβεσης Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο Παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών

Σε αυτό το κεφάλαιο Παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών κεφάλαιο ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σε αυτό το κεφάλαιο Παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Παρουσιάζεται η διάκριση των μη κυκλοφορούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος. Ενότητα 5: Το Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο της Λογιστικής.

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος. Ενότητα 5: Το Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο της Λογιστικής. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 5: Το Βασικό Θεωρητικό Πλαίσιο της Λογιστικής. Υποθέσεις και αποδεκτές Αρχές (Αποσβέσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων) Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

[4] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

[4] ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 10 Εδαφικές εκτάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΥΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΥΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΥΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ) Σπουδάστρια Φανιουδάκη Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ Ορισμός Αναγνώριση ΕΠ Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Αρχική αποτίμηση στο κόστος. Τιμή Αγοράς + Δασμοί Εισαγωγής + Λοιποί Φόροι (μη ανακτήσιμοι) + Λοιπά Άμεσα Έξοδα (π.χ. μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Κωνσταντίνος Ε. Αεράκης & Αναπροσαρμογές ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεργητικό και αναπτυξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεργητικό και αναπτυξιακοί νόμοι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Πάγιο ενεργητικό και αναπτυξιακοί νόμοι Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Λημναίου Παρθένα Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 10. Εδαφικές Εκτάσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 10. Εδαφικές Εκτάσεις 10. Εδαφικές Εκτάσεις ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11. Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Τεχνικά έργα 12. Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις Λοιπός μηχ. Εξοπλισμός 13 Μεταφορικά μέσα 14 Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 15 Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγε ς στη νομοθεσι α για τις αποσβε σεις των παγι ων περιουσιακων στοιχει ων (Διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων)

Οι αλλαγε ς στη νομοθεσι α για τις αποσβε σεις των παγι ων περιουσιακων στοιχει ων (Διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων) Οι αλλαγε ς στη νομοθεσι α για τις αποσβε σεις των παγι ων περιουσιακων στοιχει ων (Διαφορές μεταξύ λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων) Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.12.2015 L 317/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 EXELIXIS SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 123132506000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #1: Λογιστική και Αποτίμηση Άυλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 5: ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #7: Λογιστική των Παγίων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #7: Λογιστική των Παγίων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #7: Λογιστική των Παγίων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΟΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

7-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

7-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 7-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College Αντικείμενο μάθησης 1. Μέτρηση και υπολογισμός του κόστους του πάγιου ενεργητικού 7-2 Πίνακας 7-1. Μακροπρόθεμα (πάγια)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΔΠΧΠ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΛΙΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΛΙΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΛΙΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ε.Μ 962 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

1.15. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ-.5. Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των - Σχέδιο λογαριασμών Οι μεταβολές σε σχέση με το προϊσχύον λογιστικό πλαίσιο του εντοπίζονται στα εξής:. Οι λογαριασμοί των παγίων διακρίνονται σε ιδιοχρησιμοποιούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Α.ΚΑΤΡΙΝΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΟΥΡΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα