Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία"

Transcript

1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων. Πώς διαµορφώνουν το αποτέλεσµα; Σπουδάστρια: έσποινα Πεδιαδίτου, Α.Μ Εισηγητής: Μπαστάκης Εµµανουήλ

2 Ηράκλειο Κρήτης, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την µελέτη και την ανάλυση των αποσβέσεων των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Άµεσος στόχος είναι η παρουσίαση της έννοιας των αποσβέσεων από διαφορετικές σκοπιές, των µεθόδων αποσβέσεων που χρησιµοποιούνται, της ισχύουσας νοµοθεσίας, των λογαριασµών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, του λογιστικού χειρισµού των αποσβέσεων κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου καθώς και των επιχορηγήσεων των πάγιων επενδύσεων. 2

3 Περιεχόµενα Περίληψη... 2 Λέξεις-Κλειδιά... Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Περιεχόµενα... 3 Εισαγωγή Εισαγωγή στις αποσβέσεις Λογιστική έννοια Φορολογική έννοια Κοστολογική έννοια Βασικοί όροι Λογιστικές µέθοδοι αποσβέσεων Σταθερή µέθοδος αποσβέσεων Φθίνουσα µέθοδος αποσβέσεων Μέθοδος των µονάδων παραγωγής Μέθοδος ωρών λειτουργίας Ισχύουσα νοµοθεσία Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ιαχειριστική παρακολούθηση των αποσβέσεων Κατά την διάρκεια της χρήσεως Λογιστικές εγγραφές ιαγραφή πάγιων περιουσιακών στοιχείων Πώληση πάγιου περιουσιακού στοιχείου ωρεά πάγιου περιουσιακού στοιχείου

4 Καταστροφή πάγιου περιουσιακού στοιχείου Εµφάνιση αποσβέσεων στον Ισολογισµό Εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων και ανάπτυξη της οικονοµίας Βιβλιογραφία

5 Εισαγωγή Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σηµασίας των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ο σωστός προσδιορισµός και η σωστή λογιστική παρακολούθηση των αποσβέσεων αποτελεί πολύ σηµαντικό θέµα τόσο για τα κέρδη της επιχείρησης όσο και για τα επενδυτικά της πλάνα. Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των λογιστικών χειρισµών που ορίζονται από τη νοµοθεσία για τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η ανάλυση παραδειγµάτων σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν προσοχής. Σύντοµη περιγραφή των κεφαλαίων: Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει σύντοµη εισαγωγή στην έννοια των αποσβέσεων από λογιστικής, φορολογικής και κοστολογικής πλευράς. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές µέθοδοι διενέργειας αποσβέσεων που χρησιµοποιούνται στις επιχειρήσεις. Ακολουθεί η ανάλυση της ισχύουσας νοµοθεσίας γύρω από τις αποσβέσεις. Έπειτα, παρουσιάζεται το µέρος του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Κατόπιν, παρουσιάζεται η διαχειριστική παρακολούθηση των αποσβέσεων κατά την διάρκεια της χρήσεως, την διαγραφή των πάγιων στοιχείων, καθώς και την εµφάνιση των αποσβέσεων στον Ισολογισµό. Τέλος, γίνεται µία προσέγγιση του εκσυγχρονισµού και των επιχορηγήσεων των πάγιων επενδύσεων. 5

6 1. Εισαγωγή στις αποσβέσεις 1.1. Λογιστική έννοια Απόσβεση είναι η λογιστική έννοια που αναφέρεται στην µείωση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Η µείωση αυτή οφείλεται είτε σε υλική φθορά λόγω του περάσµατος του χρόνου (χρονική φθορά), ή λόγω της χρησιµοποίησης του (λειτουργική φθορά), είτε οφείλεται σε οικονοµική απαξίωση (λόγω τεχνολογικής εξελίξεως). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις είναι όσα έχουν απεριόριστη ωφέλιµη διάρκεια ζωής, όπως τα οικόπεδα-γήπεδα, τα οποία δεν επηρεάζονται από υλική φθορά ή τεχνολογική απαξίωση, καθώς και τα έργα τέχνης, τα οποία µε την πάροδο του χρόνου δεν απαξιώνονται οικονοµικά, αλλά αποκτούν µεγαλύτερη αξία. Οι αποσβέσεις είναι ένα µη ταµειακό έξοδο για την επιχείρηση, καθώς δεν πραγµατοποιείται καµία ταµειακή κίνηση κατά την πραγµατοποίησή τους. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων διενεργείται στην λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου της επιχείρησης για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε την συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και το ποσό αυτό βαραίνει το λειτουργικό κόστος ή τα αποτελέσµατα χρήσεως, για τις αποσβέσεις που δεν ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. 6

7 Η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για κάθε διαχειριστική περίοδο ανεξάρτητα από την ύπαρξη κερδών ή ζηµιών. Η πραγµατοποίηση των αποσβέσεων τελειώνει όταν επέλθει ισότητα µεταξύ του συνολικού ποσού των αποσβέσεων κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου µε την αποσβεστέα αξία αυτού του στοιχείου χωρίς να είναι απαραίτητη η παύση χρησιµοποίησης του στοιχείου από την επιχείρηση. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων αρχίζει να διενεργείται από την έναρξη της χρησιµοποίησης ή της λειτουργίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Σε περιπτώσεις όπου η έναρξη χρησιµοποίησης ή λειτουργίας του παγίου δεν είναι ίδια µε την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η απόσβεση του στοιχείου θα υπολογιστεί σε δωδέκατα της ετήσιας αποσβέσεως ανάλογα µε τους µήνες χρησιµοποίησης του στοιχείου µέσα στην διαχειριστική περίοδο. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραµένουν σε αδράνεια πάνω από έξι µήνες, το ποσό των αποσβέσεων προκύπτει µε την χρήση µειωµένων συντελεστών, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας Φορολογική έννοια Από την φορολογική πλευρά η διενέργεια αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κάθε επιχείρησης αποτελεί µείωση των φορολογητέων της κερδών. Η αναγνώριση των αποσβέσεων αυτών για την επίτευξη µείωσης των κερδών προϋποθέτει τη νόµιµη κατοχή των παγίων από την επιχείρηση, την διενέργεια αποσβέσεων σε πάγια που υπόκεινται σε απόσβεση, την καταχώρηση των αποσβέσεων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, το ποσό των αποσβέσεων να µην 7

8 ξεπερνά την αξία κτήσεως των παγίων και η διενέργεια των αποσβέσεων να είναι εντός των ανώτατων νόµιµων ορίων συντελεστών που ορίζονται από το ισχύον Προεδρικό ιάταγµα. Όσον αφορά τον υπολογισµό των ποσών των ετήσιων αποσβέσεων, να σηµειωθεί πως πραγµατοποιείται επί της αποσβεστέας αξίας των παγίων. Σχετικά µε τον χρόνο έναρξης των φορολογικών αποσβέσεων, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως ως χρόνος έναρξης των φορολογικών αποσβέσεων θεωρείται ο χρόνος έναρξης χρησιµοποιήσεως του παγίου. Όταν η έναρξη χρησιµοποιήσεως του παγίου πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, τότε ο υπολογισµός των αποσβέσεων πραγµατοποιείται µε την αναγωγή του ετήσιου ποσού αποσβέσεως στους µήνες που χρησιµοποιήθηκε το πάγιο. Τέλος, για τα όρια των συντελεστών δύναται η υπέρβαση των ανώτατων νόµιµων ορίων συντελεστών χωρίς όµως να επιτρέπεται η µείωση των φορολογητέων κερδών κατά τον υπερβάλλον ποσό των διενεργηθεισών αποσβέσεων Κοστολογική έννοια Από την πλευρά της κοστολόγησης η διενέργεια σωστών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κρίνεται απολύτως απαραίτητη, καθώς συνυπολογίζονται στον προσδιορισµό του κόστους πώλησης αγαθών ή εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση απουσίας του υπολογισµού των αποσβέσεων των παγίων στο κόστος, ο υπολογισµός του κόστους είναι λανθασµένος και δύναται να οδηγήσει σε ζηµία. Αυτό παρατηρείται έντονα µε την πάροδο του χρόνου, διότι είναι πολύ πιθανόν η διαφορά της τιµής πώλησης από το κόστος να µην µπορεί να καλύψει το ποσό των αποσβέσεων. Συνεπώς, η διενέργεια των αποσβέσεων χαρακτηρίζεται απαραίτητη ακόµη και για τις διαχειριστικές περιόδους που δεν προκύπτει κέρδος. 8

9 1.4. Βασικοί όροι Οι βασικοί όροι τους οποίους πρέπει να κατανοηθούν για τον σωστό υπολογισµό των αποσβέσεων είναι οι ακόλουθοι: i. Αποσβέσιµο πάγιο περιουσιακό στοιχείο Είναι το πάγιο περιουσιακό στοιχείο που κατέχει η επιχείρηση µε σκοπό την χρησιµοποίησή του καθ όλη την διαχειριστική περίοδο και υπόκειται σε αποσβέσεις. ii. Ωφέλιµη διάρκεια ζωής Είναι η διάρκεια που υπολογίζεται ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραγωγικά από την επιχείρηση που το κατέχει. Η διάρκεια ζωής ποικίλει ανάλογα µε την κατηγορία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, µπορεί να υπολογίζεται σε διαφορετικές µονάδες µέτρησης. ηλαδή, η διάρκεια αυτή εκφράζεται είτε µε την µορφή χρονικής περιόδου (π.χ. 10 έτη), είτε µε την µορφή συνολικής ποσότητας παραγωγής (π.χ παραγωγικές ώρες) που αναµένεται να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά από την επιχείρηση το συγκεκριµένο πάγιο περιουσιακό στοιχείο. iii. Αποσβεστέα αξία Είναι το ιστορικό κόστος κάθε αποσβέσιµου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, µειωµένο κατά την υπολειµµατική του αξία. Λέγοντας ιστορικό κόστος εννοούµε το αρχικό 9

10 ποσό που κατέβαλε η επιχείρηση για την απόκτηση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου. iv. Υπολειµµατική αξία Ισούται µε την ρευστοποιήσιµη αξία κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιµης διάρκειας ζωής. ηλαδή, το ποσό που εκτιµάται θα µπορέσει να εισπράξει η επιχείρηση κατά την πώληση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου στην λήξη της ωφέλιµης διάρκειας ζωής. Επίσης, η υπολειµµατική αξία ενός πάγιου στοιχείου µπορεί να είναι µηδαµινής αξίας, καθώς το στοιχείο αυτό ενδέχεται µετά την ολοκλήρωση της ωφέλιµης διάρκειας ζωής του να µην έχει αξία, αλλά αυτό πρέπει να εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. 10

11 2. Λογιστικές µέθοδοι αποσβέσεων Ο υπολογισµός των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κάθε επιχείρησης είναι υποχρεωτικός σε κάθε χρήση. Η µέθοδος υπολογισµού ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς τα πάγια στοιχεία που έχει η κάθε µία στην κατοχή της έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κατά τον υπολογισµό του ποσού των αποσβέσεων οι επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε τον προσδιορισµό της ωφέλιµης διάρκειας ζωής του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Η ωφέλιµη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών είναι πολύ σηµαντικός, διότι καθορίζει τον συντελεστή αποσβέσεως που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του ποσού των αποσβέσεων. Ο σκοπός διενέργειας των αποσβέσεων είναι η εύρεση του µέτρου υπολογισµού των αποσβέσεων κατά την συνολική χρησιµοποίηση του πάγιου στοιχείου, ώστε η κατανοµή του κόστους των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων να πραγµατοποιηθεί µε συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν αρκετές µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις επιχειρήσεις. Οι κυριότερες αναφέρονται παρακάτω Σταθερή µέθοδος αποσβέσεων 11

12 Κατά την σταθερή µέθοδο αποσβέσεων επί της αξίας κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων, ο υπολογισµός του ποσού των αποσβέσεων διενεργείται βάσει του σταθερού συντελεστή αποσβέσεως, ο οποίος είναι ίδιος για όλα τα έτη. Έτσι το πάγιο περιουσιακό στοιχείο υποτιµάται ισόποσα κάθε χρόνο έως ότου φτάσει στην υπολειµµατική του αξία. Η εφαρµογή της προκείµενης µεθόδου διενεργείται µε την χρησιµοποίηση ενός σταθερού συντελεστή, ο οποίος είτε καθορίζεται από το νόµο, είτε υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η αξία κτήσεως του πάγιου περιουσιακού στοιχείου προσαυξάνεται µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, µε εξαίρεση τα καινούργια µηχανήµατα και τον λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισµό παραγωγής που αποκτώνται, από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και µεικτές επιχειρήσεις, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο, µε την προϋπόθεση ότι η µέθοδος απόσβεσης που θα επιλεγεί για τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρµόζεται παγίως. Η µέθοδος αυτή είναι απλή, συστηµατική και ορθολογική. Προτείνεται για τα πάγια, των οποίων η µείωση της παραγωγικής δυναµικότητάς τους οφείλεται στην πάροδο του χρόνου και όχι στην χρησιµοποίηση αυτών. Επίσης, ενδείκνυται όταν η µείωση της παραγωγικής δυναµικότητας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν 12

13 ποικίλει έντονα από χρήση σε χρήση. Παράλληλα, είναι κατάλληλη όταν η χρησιµοποίηση του στοιχείου παραµένει σταθερή από έτος σε έτος. Και τέλος, όταν οι επισκευές και συντηρήσεις του στοιχείου δεν έχουν µεγάλες αποκλείσεις µεταξύ των ετών. Παράδειγµα Α: Σταθερός Συντελεστής βάσει νόµου Έστω πάγιο περιουσιακό στοιχείο αξίας , δαπάνες βελτίωσης και µε καθορισµένο συντελεστή αποσβέσεως από το νόµο ίσο µε 10%. Συνεπώς, οι ετήσιες αποσβέσεις του στοιχείου ισούνται µε: x 10% = Έτσι, η ωφέλιµη διάρκεια ζωής του στοιχείου είναι: : = 10 χρόνια. Τέλος, στο τελευταίο έτος απόσβεσης θα µείνει το ποσό των 0,01 ως αναπόσβεστη αξία του στοιχείου. Αυτό συµβαίνει για να παραµείνει το στοιχείο αυτό στα βιβλία της επιχείρησης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Έτος Αναπόσβεστη Αξία Ετήσια Απόσβεση Σύνολο Αποσβέσεων , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 13

14 , , , , , , , , ,99 Παράδειγµα Β: Σταθερός Συντελεστής βάσει υπολογισµού Έστω πάγιο περιουσιακό στοιχείο αξίας , µε υπολειµµατική αξία και διάρκεια ωφέλιµης ζωής 5 έτη. Οπότε: Ετήσια Απόσβεση = = ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Κόστος Υπολειµµατική Ετήσια Σύνολο Αναπόσβεστη Έτος Κτήσεως Αξία Απόσβεση Αποσβέσεων Αξία Φθίνουσα µέθοδος αποσβέσεων Οι αποσβέσεις που διενεργούνται µε την φθίνουσα µέθοδο µπορούν να υπολογισθούν µε δύο τρόπους. Είτε µε τη χρησιµοποίηση σταθερού συντελεστή καθ όλη την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του πάγιου περιουσιακού στοιχείου επί του κόστους κτήσεως µειωµένο κατά τις αποσβέσεις των προηγούµενων ετών, είτε µε τη χρησιµοποίηση 14

15 µειωµένου συντελεστή επί την αξία που θέλουµε να αποσβέσουµε, ανάλογα προς τους αριθµούς των ετών της ωφέλιµης ζωής του παγίου. ηλαδή στον τελευταίο τρόπο υπολογισµού του ποσού των αποσβέσεων για την εύρεση του συντελεστή χρησιµοποιείται ο εξής τύπος: Όπου: Ν: πλήθος των όρων α: ο πρώτος όρος τ: ο τελευταίος όρος Και µε τους δύο τρόπους το ποσό της ετήσιας απόσβεσης παρουσιάζεται µειωµένο από χρήση σε χρήση. Έτσι, η βασική αρχή της φθίνουσας µεθόδου αποσβέσεων είναι πως το πάγιο περιουσιακό στοιχείο µειώνεται µε φθίνοντα ρυθµό στο πέρασµα των ετών. Σηµαντικό είναι να τονίσουµε πως κατά την χρήση της φθίνουσας µεθόδου υπολογίζουµε την απόσβεση µε τριπλάσιο συντελεστή απόσβεσης, εκείνου της σταθερής µεθόδου. Η µέθοδος αυτή προτείνεται στις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζουν υψηλές φθορές και υψηλή αποδοτικότητα κατά τα πρώτα χρόνια χρησιµοποίησής τους από ότι τα µετέπειτα. Επίσης, ενδείκνυται και για τα στοιχεία που απαιτούν 15

16 αυξηµένες επισκευές και συντηρήσεις, ώστε η συνολική επιβάρυνση του κόστους από τα στοιχεία αυτά να εξισορροπείται. Παράδειγµα Α: Σταθερός Συντελεστής επί της φθίνουσας αναπόσβεστης αξίας Έστω µηχάνηµα αξίας κτήσεως µε συντελεστή αποσβέσεως 15% και µε υπολειµµατική αξία µικρότερη από το 10% της αρχικής ή αναπροσαρµοσµένης αξίας του µηχανήµατος. Λόγω της διενέργειας αποσβέσεων µε την φθίνουσα µέθοδο, ο συντελεστής αποσβέσεως που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο τριπλάσιος εκείνου της σταθερής µεθόδου. Συνεπώς, ο συντελεστής που θα χρησιµοποιήσουµε ισούται µε: 15% x 3 = 45% ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Έτος Αξία Κτήσεως Συντελεστής Αποσβέσεως Ετήσια Απόσβεση Αναπόσβεστη Αξία ,00 45% , , ,00 45% , , ,00 45% , , ,00 45% , ,50 Παράδειγµα Β: Μειωµένος Συντελεστής επί της αρχικής αξίας κτήσεως Έστω µηχάνηµα αξίας κτήσεως µε ωφέλιµη διάρκεια ζωής 5 χρόνια, χωρίς υπολειµµατική αξία. 16

17 Οπότε: Συντελεστής = = 28 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Έτος Αξία Κτήσεως Συντελεστής Αποσβέσεως Ετήσια Απόσβεση Αναπόσβεστη Αξία ,00 7:28= 25,00% , , ,00 6:28= 21,43% , , ,00 5:28= 17,86% , , ,00 4:28= 14,29% , , ,00 3:28= 10,71% , , ,00 2:28= 7,14% , , ,00 1:28= 3,57% , , Μέθοδος των µονάδων παραγωγής Με αυτή τη µέθοδο, το ποσό της ετήσιας απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται βάσει της έντασης λειτουργίας των στοιχείων. Κατά την µέθοδο αυτή, η αποσβεστέα αξία διαιρείται µε το σύνολο των µονάδων που εκτιµάται ότι θα παραχθούν µε τη χρησιµοποίηση του στοιχείου αυτού κατά την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του. Έτσι, για τον υπολογισµό της απόσβεσης ανά µονάδα χρησιµοποιείται ο τύπος: 17

18 Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής προτείνεται για τα στοιχεία που δεν επηρεάζονται από την οικονοµική απαξίωση, καθώς και στις περιπτώσεις που είναι εφικτή η ακριβής µέτρηση της παραγόµενης ποσότητας προϊόντων. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την χρησιµοποίηση της προκείµενης µεθόδου είναι η δυνατότητα εκτίµησης της ωφέλιµης διάρκειας ζωής του στοιχείου σε µονάδες παραγωγής. Παράδειγµα: Έστω πάγιο περιουσιακό στοιχείο αξίας κτήσεως , µε υπολειµµατική αξία και µε συνολικές εκτιµώµενες µονάδες παραγωγής , οι οποίες κατανέµονται σε τρεις χρήσεις ως παραχθείσες µονάδες 3.000, και αντίστοιχα. Οπότε: Απόσβεση ανά µονάδα = = 165 ανά µονάδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Έτος Αξία Κτήσεως Ετήσια Απόσβεση Σύνολο Αποσβέσεων Υπολειµµατική Αξία x165=

19 x165= x165= Μέθοδος ωρών λειτουργίας Η βάση αυτής της µεθόδου είναι ο υπολογισµός του ποσού των αποσβέσεων σύµφωνα µε την ένταση απασχολήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. ηλαδή, έχει ως βάση την πραγµατική χρησιµοποίηση των στοιχείων. Συνεπώς, το ποσό των αποσβέσεων προκύπτει µε την διαίρεση της αποσβεστέας αξίας µε το σύνολο των ωρών λειτουργίας της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου για τον υπολογισµό της απόσβεσης ανά ώρα. ηλαδή, ο τύπος που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των αποσβέσεων µε την προκείµενη µέθοδο είναι ο εξής: Η παρούσα µέθοδος προτείνεται στις επιχειρήσεις όταν η χρήση κάποιου στοιχείου ποικίλει σηµαντικά από χρήση σε χρήση και όταν είναι εφικτός ο προσδιορισµός της ωφέλιµης διάρκειας ζωής του στοιχείου σε ώρες εργασίας από τις τεχνικές προδιαγραφές αυτού. 19

20 Παράδειγµα: Έστω πάγιο περιουσιακό στοιχείο αξίας κτήσεως , µε υπολειµµατική αξία και µε συνολικές εκτιµώµενες ώρες λειτουργίας κατά την ωφέλιµη διάρκεια ζωής , οι οποίες κατανέµονται ισόποσα σε 5.000, 6.000, και αντίστοιχα. Έτσι έχουµε: Απόσβεση ανά ώρα = = 36 ανά ώρα Έτος Αξία Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Ετήσια Απόσβεση Σύνολο Αποσβέσεων Υπολειµµατική Αξία x36= x36= x36= x36=

21 3. Ισχύουσα νοµοθεσία Η ισχύουσα νοµοθεσία για τις αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι το Προεδρικό ιάταγµα 299/2003, Φ.Ε.Κ. Α 255/ «Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α') όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε την παράγραφο 6 του άρθρου 5του Ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 Α'). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137 Α'), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν /1992 (Φ.Ε.Κ. 154 Α') και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38 Α'). 3. Την /863/Α0012/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 985 Β'), µε την οποία καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ιατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 21

22 5. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας 385/2003, µε πρόταση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 1. Για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους των εµπορικών, βιοµηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων που ασκούνται από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και του καθαρού εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31, 41, 49 και 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των33 πάγιων περιουσιακών στοιχείων ορίζονται κατά τις επόµενες διατάξεις του παρόντος. 2. Η διενέργεια των αποσβέσεων κατ' έτος και µε τα οριζόµενα δια του παρόντος ποσοστά είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις, για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που έπονται της χρήσης µέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε µε συντελεστή µηδέν τοις εκατό (0%) είτε µε συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα µεταβάλλεται από διαχείριση σε διαχείριση. 3. Τα ποσοστά αποσβέσεων που ορίζονται µε το παρόν αφορούν ετήσια απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει 22

23 από το µήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. 4. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρµοσµένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες αποσβένεται εξ' ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά. 6. Πάγια περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι µέχρι εξακόσια (600) ευρώ, δύνανται να αποσβένονται εξ' ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. 7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1809/1988 (Φ.Ε.Κ. Α'222) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος. 8. Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται µε το παρόν εφαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2003, για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. ΑΡΘΡΟ 2 1. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µέχρι και ,καθώς και εκείνα που αποκτούνται από και µετά, µε την επιφύλαξη των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης. 23

24 2. Για τα καινούργια µηχανήµατα και το λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισµό παραγωγής, που αποκτούν από και µετά οι βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και οι µικτές επιχειρήσεις αυτών, οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης, µε την προϋπόθεση ότι η µέθοδος που θα επιλεγεί, γι' αυτά τα πάγια στοιχεία, θα εφαρµόζεται κατά πάγιο τρόπο. 3. Οι τακτικές αποσβέσεις, που διενεργούνται µε τις µεθόδους που προαναφέρθηκαν, υπολογίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος και µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων στο παρόν διάταγµα συντελεστών, επί της σε ευρώ αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, ή της αναπροσαρµοσµένης αξίας τους, όπως η αξία αυτή εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΑΡΘΡΟ 3 1. Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδοµηµάτων ορίζονται ως ακολούθως: α) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται ως οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, κλινικές, σανατόρια και καταστήµατα εξυπηρέτησης του 24

25 κοινού, γενικώς, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). β) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται ως ξενοδοχεία, κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). γ) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών, που χρησιµοποιούνται ως µπαγκαλόους ή κάµπιγκς και είναι κατασκευασµένες από ξύλο, καθώς και τις συναφείς εγκαταστάσεις, που επίσης είναι κατασκευασµένες από ξύλο, κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). Για τις ίδιες οικοδοµές ή τµήµατα αυτών και τις συναφείς εγκαταστάσεις τους, που είναι κατασκευασµένες από τσιµέντο, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). δ) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις, κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). ε) Για πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, πλαστικές κ.λπ.) που χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση, κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). στ) Για βιοµηχανοστάσια, όπως αυτά νοούνται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, τα παραρτήµατα και παρακολουθήµατά τους, καθώς και τις αποθήκες που είναι συνεχόµενες µε αυτά και χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών ή την πρώτη εναπόθεση των βιοµηχανικών προϊόντων, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). ζ) Για οικοδοµήµατα που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία και συντήρηση καπνών σε φύλλα (αποθήκες καπνών ή άλλων εξαγώγιµων 25

26 γεωργικών προϊόντων) και ως ξηραντήρια καπνού, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). η) Για οικοδοµήµατα αεροδροµίων που χρησιµοποιούνται ως αεροσταθµοί επιβατών, κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). θ) Για οδικά δίκτυα εντός χώρου εργοστασίων ή χώρου που βρίσκεται οικισµός προσωπικού, κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). 2. Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο υπολογίζονται στην αξία µόνο των κτισµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους (συνήθης ή προκατασκευή). 3. Από το ποσό της µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναγνωριζόµενης απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος παρεχόµενη απόσβεση κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήµατος της οικοδοµής ή του καταστήµατος, γραφείου κ.λπ., αναλόγως της περίπτωσης. ΑΡΘΡΟ 4 1. Για τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία εξορύσσονται ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις τους, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για ατµοηλεκτρικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 26

27 αα) Για λιγνιτικές µονάδες, µονάδες πετρελαίου (ΜΑΖΟΥΤ) και µονάδες φυσικού αερίου, κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). β) Για αεριοστροβιλικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ελαφρού πετρελαίου (ΝΤΗΖΕΛ), κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). γ) Για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου: αα) Για µονάδες ελαφρού πετρελαίου (ΝΤΗΖΕΛ), κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). ββ) Για µονάδες φυσικού αερίου, κατώτερος έξι τοις εκατό (6%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). δ) Για ντηζελοηλεκτρικές µονάδες (µονάδες εσωτερικής καύσης) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). ε) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: αα) Για φράγµατα δύο τοις εκατό (2%). ββ) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). στ) Για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εναλλακτικών µορφών: αα) Για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές και γεωθερµικές µονάδες κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). 27

28 ζ) Για σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας (ΣΗΘ) κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). η) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: αα) Για γραµµές µεταφοράς κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). ββ) Για υποσταθµούς µεταφοράς κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). γγ) Για εναέρια καλώδια µεταφοράς δεδοµένων κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). δδ) Για συστήµατα τηλεποπτείας -τηλεχειρισµών κατώτερος δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). θ) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας: αα) Για δίκτυα διανοµής χαµηλής τάσης κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). ββ) Για δίκτυα διανοµής µέσης τάσης κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). γγ) Για υποσταθµούς διανοµής µέσης τάσης - χαµηλής τάσης κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). δδ) Για υποσταθµούς διανοµής υψηλής τάσης - µέσης τάσης κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). εε) Για κέντρα διανοµής υψηλής τάσης - µέσης τάσης κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). 28

29 στστ) Για καλώδια µεταφοράς δεδοµένων κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). ζζ) Για συστήµατα τηλεποπτείας - τηλεχειρισµών κατώτερος δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). ι) Για εξοπλισµό συνεργείων συντήρησης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, γενικά, κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). ια) Για ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία εξορύσσονται ορυκτές ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). ιβ) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις των παραπάνω ορυχείων: αα) Για ηλεκτροκίνητο σκαπτικό εξοπλισµό (εκσκαφείς - αποθέτες - ταινιόδροµοι) κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). ββ) Για τεχνικά έργα υποδοµής και υποστήριξης κατώτερος έξι τοις εκατό (6%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). γγ) Για χωµατουργικά µηχανήµατα και οχήµατα κατώτερος δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) και ανώτερος δεκαέξι τοις εκατό (16%). δδ) Για εξοπλισµό συνεργείων συντήρησης κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). 2. Για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά έργα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: 29

30 α) Για ψηφιακά κέντρα και ηλεκτρονικές τερµατικές διατάξεις κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). β) Για εξοπλισµό µετάδοσης (δικτύων) κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). γ) Για τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και τηλετυπικές (TELEX) εγκαταστάσεις κέντρων και ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). δ) Για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια σωληνώσεις (συµβατικά και οπτικών ινών) κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). ε) Για καλώδια σωληνώσεων οπτικών ινών κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). στ) Για εναέρια ενσύρµατα δίκτυα κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%) και για εναέρια ασύρµατα δίκτυα κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). ζ) Για κύριες τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και ραδιοηλεκτρικές συνδέσεις συσκευές και θαλάµους κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). η) Για δευτερεύουσες εγκαταστάσεις κατώτερος οκτώµισι τοις εκατό (8,5%) και ανώτερος δωδεκάµισι τοις εκατό (12,5%). θ) Για καλωδιακά πλοία κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). 30

31 3. Για τα µηχανήµατα και γενικά τον ειδικό εξοπλισµό των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για κάµερες και παρελκόµενα, βίντεο και παρελκόµενα, καθώς και κινητές µονάδες εξωτερικών µεταδόσεων, κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). β) Για κέντρα εκποµπής - αναµεταδότες (ποµποί - αναµεταδότες και παρελκόµενα, πυλώνες - ιστοί και παρελκόµενα, καθώς και κεραίες εκποµπής - λήψης και παρελκόµενα) κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). γ) Για λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθµών κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 4. Για τα έργα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικών έργων, έργων αντιρρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυµµάτων, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για έργα δικτύων ύδρευσης: αα) Για φράγµατα ένα τοις εκατό (1%). ββ) Για διυλιστήρια κατώτερος ένα τοις εκατό (1%) και ανώτερος δύο τοις εκατό (2%). γγ) Για υδραγωγεία κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%). 31

32 δδ) Για κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τρία τοις εκατό (3%). εε) Για δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς κατώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%) και ανώτερος τρεισήµισι τοις εκατό (3,5%). στστ) Για δίκτυα διανοµής, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια, κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). ζζ) Για δεξαµενές κατώτερος ένα τοις εκατό (1%) και ανώτερος δύο τοις εκατό (2%). β) Για έργα δικτύων αποχέτευσης: αα) Για έργα βαρείας υποδοµής και βασικούς συλλέκτες κατώτερος ένα τοις εκατό (1 %) και ανώτερος δύο τοις εκατό (2%). ββ) Για δευτερεύοντες αγωγούς κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%). γγ) Για εξωτερικές διακλαδώσεις κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). δδ) Για ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). γ) Για αντιπληµµυρικά έργα: αα) Για διευθετήσεις ρεµάτων ένα τοις εκατό (1%). ββ) Για συλλέκτες οµβρίων υδάτων κατώτερος ένα τοις εκατό (1 %) και ανώτερος δύο τοις εκατό (2%). 32

33 γγ) Για δίκτυα οµβρίων υδάτων κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%). δδ) Για φρεάτια υδροσυλλογής κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). δ) Για έργα αντιρρύπανσης και κέντρα επεξεργασίας λυµµάτων: αα) Για ερευνητικά κέντρα λυµµάτων και κέντρα λυµµάτων κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). 5. Για τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από τις καπνοβιοµηχανίες οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για κοπτικές µηχανές, χαρµανιέρες, υγραντήρες και ξηραντήρια καπνών, εγκαταστάσεις µεταφοράς καπνών σε φύλλα και κεκοµµένου, κλιµατιστικές εγκαταστάσεις στους χώρους επεξεργασίας και βιοµηχανοποίησης κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). β) Για σιγαροποιητικές, κυτιοποιητικές, πακεταριστικές, λιθογραφικές µηχανές καισελλοφανέζες κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). 6. Για τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντηρίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αντλίες και εξοπλισµό αυτών (των πρατηρίων) κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). 33

34 β) Για αεροσυµπιεστές και γρασαδόρους κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 7. Για τα δοχεία µεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαµενές κ.λπ. οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για δοχεία µεταφοράς υγρών υλών (βαρελιών κ.λπ.) κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%). β) Για χαλύβδινες φιάλες υγραερίου κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). γ) Για δίκτυα σωληνώσεων υγρών καυσίµων και τα σχετικά εξαρτήµατα κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). δ) Για µεταλλικές και από σκυρόδεµα δεξαµενές εναποθήκευσης υγρών καυσίµων κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). 8. Για τα ψυκτικά µηχανήµατα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για τα ψυκτικά µηχανήµατα (ψυγεία διατήρησης τροφίµων κ.λπ.) και τι εγκαταστάσεις κλιµατισµού και κεντρικής θέρµανσης (λέβητες - καυστήρες κ.λπ.) στους χώρους παραγωγής κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). β) Για τα ψυγεία αποθήκευσης τροφίµων γενικά σε εγκαταστάσεις τρίτων κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). 34

35 9. Για τα γερανοφόρα και ανυψωτικά µηχανήµατα ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11 %) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα. 10. Για τα µηχανήµατα παραγωγής ταινιών (κινηµατογραφικών, βίντεο και συναφών) ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα. 11. Προκειµένου για ειδικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα των παρακάτω επιχειρήσεων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Κονσερβοποιίας και τυποποιηµένων προϊόντων, βυρσοδεψίας, παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό βαµβάκι, παραγωγής πλαστικών ειδών και εκτυπωτικών, εκδοτικών και βιβλιοδετικών εργασιών κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). β) Υποδηµατοποιίας, παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από µαλλί και µετάξι (φυσικό ή τεχνητό), παραγωγής χηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων, διυλιστηρίων, παραγωγής τσιµέντου και παραγωγής σιδήρου, χάλυβα, όλου µίνας και αλουµινίου κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 12. Για τις µήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από οποιαδήποτε ύλη, εκτός πλαστικής ή θερµοπλαστικής, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα. 13. Για τις οικιακές συσκευές ή συστήµατα χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης µέχρι 35

36 ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης µε τους κατωτέρω οριζόµενους κατώτερους και ανώτερους συντελεστές απόσβεσης: α) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερµοσίφωνες αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και µαγειρικές συσκευές καύσης φυσικού αερίου κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). β) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερµοσίφωνες ταχείας ροής και συνδυασµένοι λέβητες, θερµοσίφωνες καύσης φυσικού αερίου και ηλιακό θερµοσιφωνικό οικιακό σύστηµα κατώτερος τεσσεράµισι τοις εκατό (4,5%) και ανώτερος εξίµισι τοις εκατό (6,5%). γ) Αυτόνοµα θερµαντικά σώµατα καύσης φυσικού αερίου, µαγειρικές συσκευές µεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς συλλέκτες κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). 14. Για τα µηχανήµατα και ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής του φυσικού αερίου οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αγωγούς µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου χαλύβδινους ή πολυαιθυλενίου και τις εγκαταστάσεις τους, δεξαµενές υγροποιηµένου φυσικού αερίου από σκυρόδεµα και ειδικό µέταλλο και υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (25%). 36

37 β) Για µηχανήµατα ηλεκτρονικής εγκατάστασης καθοδικής προστασίας αγωγών φυσικού αερίου κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). γ) Για σταθµούς µέτρησης και ρύθµισης της πίεσης του φυσικού αερίου και σταθµούς συµπίεσης κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). δ) Για κρυογονικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου µετά των εξαρτηµάτων τους, κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%). 15. Για τα λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και εκπαιδευτηρίων κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). β) Των λοιπών επιχειρήσεων κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ΑΡΘΡΟ 5 1. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα. 2. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που παράγουν πολεµικά είδη µε εκρηκτικές ύλες ορίζονται σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) και τριάντα τρία τοις εκατό (33%) αντίστοιχα. 37

38 3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν δικαιούνται να διενεργήσουν τις κατά τα άρθρα 3, 4 και 10 του παρόντος αποσβέσεις. ΑΡΘΡΟ 6 1. Οι επιχειρήσεις λατοµείων, εξόρυξης µεταλλευµάτων ή άλλων ορυκτών υλών εκτός από τις κατά τα άρθρα 3, 4, 10 και 11 του παρόντος αποσβέσεις διενεργούν ετήσια απόσβεση και επί της αξίας των λατοµείων ή των µεταλλείων µε κατώτερο συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερο δέκα τοις εκατό (10%). 2. Για τα έξοδα κατασκευής ιδιωτικών οδών, πλατειών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπληµµυρικών έργων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και επτά τοις εκατό (7%) αντίστοιχα. 3. Για τα έξοδα κατασκευής υποσταθµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθµών µεταφοράς και γραµµών διανοµής χαµηλής τάσης και γραµµών µεταφοράς αυτής των ίδιων επιχειρήσεων ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε επτά τοις εκατό (7%) και δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα. 4. Για τους σπαστήρες λίθων, θραυστήρες, τριβεία, πετρελαιοµηχανές και λοιπά µηχανήµατα των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11 %) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα. 5. Η απόσβεση των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την εκτέλεση κάθε φύσης µεταλλευτικών ερευνών, καθώς και των συναφών προς αυτές δαπανών γενικά διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 38

39 του Ν /1959 (Φ.Ε.Κ. Α' 250). Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί των λατοµικών επιχειρήσεων. ΑΡΘΡΟ 7 1. Για λιµενικά έργα και ναυπηγεία οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για λιµένες, αποβάθρες, ορµητήρια και προβλήτες κατώτερος επτά τοι ς εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). β) Για έργα ελάφρυνσης πρανών κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11 %) και ανώτερος δεκαέξι τοις εκατό (16%). γ) Για ρυµούλκες, βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, ακάτους, πορθµεία, λέµβους, φορτηγίδες, πλωτήρες και λοιπά συναφή στοιχεία κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). δ) Για µόνιµες δεξαµενές από σκυρόδεµα και πλωτές δεξαµενές κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%). ε) Για ναυπηγικές κλίνες κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). στ) Για σχέδια ναυπήγησης πλοίων κατώτερος είκοσι επτά τοις εκατό (27%) και ανώτερος τριάντα τρία τοις εκατό (33%). 2. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για ξυλεία η οποία χρησιµοποιείται σε οικοδοµικά και άλλα τεχνικά έργα, κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%). 39

40 β) Για µεταλλικά ικριώµατα, κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). γ) Για προωθητήρες γαιών (µπουλντόζες), φορτωτές, ισοπεδωτές, αεροσυµπιεστές, εκσκαφείς, ασφαλτικά µηχανήµατα, γεωτρύπανα, αναβατόρια, µηχανικά φτυάρια, αυτοκινούµενους αποξεστήρες, θραυστήρες, τριβείς, σιλοκόσκινα, δονητές και αναµικτήρες σκυροδέµατος, οδοστρωτήρες κ.λπ. κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 3. Για τις εγκαταστάσεις γενικά των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης διωρύγων ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαέξι τοις εκατό (16%) αντίστοιχα. 4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του άρθρου αυτού δεν δικαιούνται να διενεργούν τις κατά τα άρθρα 3, 4, 7 παράγραφος 1 και 10 του παρόντος αποσβέσεις. 5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδροµίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αεροδιάδροµους, γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, χώρους πίστας αεροδροµίου για στάθµευση αεροσκαφών, γέφυρες επιβίβασης επιβατών, σύστηµα τροφοδοσίας επεξεργασµένου αέρα και ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποσκευών, κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). β) Για υπόγειο σύστηµα παροχής ρεύµατος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). γ) Για οπτικά αεροβοηθήµατα: 40

41 αα) Για εργασίες κατασκευής, κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). ββ) Για εξοπλισµό, κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). δ) Για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%). ΑΡΘΡΟ 8 Για τα γεωργικά µηχανήµατα και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τις γεωργικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις γενικά οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για ελκυστήρες, αλωνιστικές µηχανές, οδοντωτές σβάρνες, σκαλιστήρια, καλλιεργητές, άροτρα, δισκοσβάρνες, χορτοαναδευτές, χορτοσωρευτές, σπαρτικές µηχανές, φορητά αναβατόρια, µηχανές τεµαχισµού σανών για αποθήκευση (στάσιµες), µηχανές άλεσης τροφών, ρυµούλκες, θεριστικές µηχανές, αυτοδετικές, χορτοσυλλεκτοδεµατικές, πατατοσυλλεκτικές και θεριζοαλωνιστικές µηχανές, φορτωτικές, χορτοκοπτικές, συλλεκτικές βάµβακος και συλλεκτικές αραβόσιτου µηχανές, φρέζες, τευτλοεξαγωγείς, κινητήρες εσωτερικής καύσης και αντλητικά συγκροτήµατα κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). β) Για λιπασµατοδιανοµείς και ψεκαστήρες, κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%) και ανώτερος δεκατέσσερα τοις εκατό (14%). γ) Για λοιπά µηχανήµατα, κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). ΑΡΘΡΟ 9 41

42 Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των ακόλουθων πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται κινηµατογραφικές ταινίες, βιντεοκασέτες - D.V.D., καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών ορίζονται ως ακολούθως: α) Για τις κινηµατογραφικές ταινίες: αα) κατώτεροι εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για το πρώτο έτος, έντεκα τοις εκατό (11%) για το δεύτερο έτος, επτά τοις εκατό (7%) για το τρίτο έτος και επτά τοις εκατό (7%) για το τέταρτο έτος εκµετάλλευσης τους και ββ) ανώτεροι ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος, δώδεκα τοις εκατό (12%) για το δεύτερο έτος και οκτώ τοις εκατό (8%) για το τρίτο έτος εκµετάλλευσης τους. Η απόσβεση υπολογίζεται σε δωδεκάµηνη βάση ανεξάρτητα από το χρόνο εκµετάλλευσης της ταινίας στο οικείο διαχειριστικό έτος, µε τον περιορισµό ότι αυτή δεν µπορεί να υπερβεί κατά το πρώτο έτος τα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν από την εκµετάλλευση της ταινίας. Η τυχόν διαφορά της µειωµένης κατά το πρώτο έτος απόσβεσης προσαυξάνει τις αποσβέσεις του δεύτερου έτους ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, ώστε για τα πρώτα δύο (2) έτη η συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο ογδόντα έξι τοις εκατό (75% + 11% = 86%) της αξίας της ταινίας στην περίπτωση επιλογής των κατώτερων συντελεστών ή στο ενενήντα δύο τοις εκατό (80% + 12% = 92%) της αξίας της ταινίας στην περίπτωση επιλογής των ανώτερων συντελεστών. β) Για τις βιντεοταινίες - D.V.D.: αα) κατώτεροι εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για το έτος κτήσης, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για το δεύτερο έτος και δέκα τοις εκατό (10%) για το τρίτο έτος εκµετάλλευσης τους και ββ) ανώτεροι εβδοµήντα τοις εκατό (70%) για το έτος κτήσης και τριάντα τοις εκατό (30%) για το δεύτερο έτος εκµετάλλευσης τους. 42

43 γ) Οι τηλεταινίες, τηλεσειρές, µουσικές εκποµπές, εορταστικές εκποµπές, κινούµενα σχέδια, τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκποµπές, εκποµπές λόγου, αθλητικές και ποικίλου περιεχοµένου αναλόγως του χρόνου εκµετάλλευσης τους αποσβένονται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία σύµφωνα µε τη49 διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920,αν η εκµετάλλευση τους διαρκεί ένα έτος ή περισσότερα του ενός αντίστοιχα. ΑΡΘΡΟ Για τα µεταφορικά µέσα (εκτός από τα πλωτά και τα εναέρια) και το τροχαίο υλικό οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για τουριστικά λεωφορεία (πούλµαν) και λεωφορεία µεταφορικών επιχειρήσεων κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). β) Για φορτηγά αυτοκίνητα κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%). γ) Για επιβατηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες: αα) Εκπαιδευτηρίων, κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ββ) Επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (αυτοκινήτων και µοτοσικλετών), κατώτερος δεκαεννέα τοις εκατό (19%) και ανώτερος είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 43

44 γγ) Λοιπών επιχειρήσεων, κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). δ) Για µοτοποδήλατα και ποδήλατα κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ε) Για οχήµατα χωµατουργικών έργων εντός ορυχείου, εξαιρουµένων εκείνων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, κατώτερος δεκαεννέα τοις εκατό (19%) και ανώτερος είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). στ) Για οχήµατα µεταφοράς προσώπων εντός ορυχείου κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ζ) Για σιδηροτροχιές και τροχαίο υλικό κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%). η) Για λοιπά µέσα και µηχανήµατα των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). 2. Για τα εναέρια µεταφορικά µέσα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για καινούργια αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%). β) Για µεταχειρισµένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%), πλέον ένα τοις εκατό (1 %) για κάθε έτος το οποίο παρήλθε από το επόµενο έτος της κατασκευής µέχρι το έτος της απόκτησης. 3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά µέσα χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων: α) κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης δεκαπέντε τοις εκατό 44

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΔΟΔΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ) ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. Μ.: 355 ΕIΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λογιστική των Ενσώματων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων & Αναπροσαρμογές Κωνσταντίνος Ε. Αεράκης & Αναπροσαρμογές ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Όταν ο παρών τιµοκατάλογος ανατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 333 2267/210

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν :

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. αριθµός απόφασης: 38. Εγκρίθηκαν : ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης και Φορολογικών καταστάσεων Περιόδου 1/1-31/12/2011. Εγκρίθηκαν : αριθµός απόφασης: 38 1) η ετήσια Οικονοµική Έκθεση που αφορά στην εταιρική χρήση 2011 (Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17

Μισθώσεις ΔΛΠ 17. Leases IAS 17 Μισθώσεις ΔΛΠ 17 Leases IAS 17 Σκοπός Καθορισμός λογιστικών πολιτικών και χειρισμών για τις μισθώσεις από εκμισθωτές και μισθωτές Γνωστοποιήσεων για τις μισθώσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90. Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Φ.Ε.Κ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 31 της 26.1/5.2.90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1990) 1. Τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 31/90 Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων. (ΦΕΚ 11/Α/5-2-1990) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): 1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): α) Από 51 έως 75μg/m 3 : αα) ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Υπεύθυνη Τοµέα : ρ. Ελένη Αποστολίδου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Υπεύθυνη Τοµέα : ρ. Ελένη Αποστολίδου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υπεύθυνη Τοµέα : ρ. Αποστολίδου Α/α Τίτλος Μαθήµατος 1 2 3 4 Η συµβολή των Α.Π.Ε. στην δηµιουργία των θέσεων εργασίας. Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Excel Energy Solutions

Excel Energy Solutions Excel Energy Solutions Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στόχος της εταιρείας Ecxel Energy Solutions Πετροπούλου Κ.- Μελισής Αθ. Ο.Ε. είναι: η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη,

Διαβάστε περισσότερα