ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία με κίτρινο προστίθενται Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 1. Υφίσταται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΕ», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. 677/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στα αγγλικά η επωνυμία του Σωματείου είναι «GREEK INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION» και ο διακριτικός τίτλος «SEVE». Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία κυκλικά γράφει την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης 1975 και στο κέντρο έχει την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 2. Έδρα του Σωματείου είναι η Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα του Σωματείου μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και να ιδρύονται γραφεία του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. 3. Σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι: α) η κατοχύρωση, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του, ιδίως με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των κλαδικών προβλημάτων, γενικών και τοπικών, η εφαρμογή των δεοντολογικών κανόνων άσκησης του εμπορικού και εξαγωγικού επαγγέλματος και η εξασφάλιση της συναδελφικής αλληλεγγύης, β) η προώθηση και υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό και η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και των κλάδων της οικονομίας στους οποίους αυτές ανήκουν γ) η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα (διαγράφονται) και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό δ) η μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών αγαθών (διαγράφεται προϊόντων) και υπηρεσιών καθώς και ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση των μελών του, η συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού υλοποίηση ερευνητικών έργων, η συμμετοχή σε επιτροπές προσδιορισμού της οικονομικής πολιτικής και η παρέμβαση κατά τον καθορισμό της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής σε όσα θέματα άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, ε) η προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η οργάνωση, προώθηση και υποστήριξη της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στην εξειδικευμένη και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επιχειρηματιών/επαγγελματιών, εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, νέων (εντός ή εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης), απολυμένων και ανέργων καθώς και η επαγγελματική συμβουλευτική και η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. 1

2 στ) η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και με αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζ) η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η) η συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, σωματεία ή επιμελητήρια ανά τον κόσμο και ιδίως στις Βαλκανικές και τις άλλες γειτονικές χώρες, θ) η συμμετοχή του σε διεπαγγελματικές οργανώσεις και διεθνείς ενώσεις παρομοίων Συνδέσμων και γενικά διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα, για την προώθηση των συμφερόντων των εξαγωγέων και γενικότερα των επιχειρηματιών με διεθνή δραστηριότητα, ι) η συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος (διαγράφεται). II ΜΕΣΑ Άρθρο 2 Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος : α) απευθύνεται στις Δημόσιες Αρχές και τους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, β) οργανώνει συσκέψεις των μελών του με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την εξεύρεση κοινών λύσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων των μελών του, καθώς και τη διαμόρφωση κοινών απόψεων σε θέματα γενικού, κλαδικού ή τοπικού ενδιαφέροντος εκεί όπου κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον των μελών του, γ) μελετά συστηματικά και παρακολουθεί την εξαγωγική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα (διαγράφεται στο χώρο της Βορείου Ελλάδος και της Ελλάδας γενικότερα) και την παρουσία των Ελλήνων επιχειρηματιών στη διεθνή αγορά συγκεντρώνοντας στατιστικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία και εκπονώντας αντίστοιχες έρευνες και μελέτες δ) προβάλλει τη δραστηριότητα του Συνδέσμου και των μελών του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οργανώνει εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις για την προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, πληροφορεί τα μέλη του για τη διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων που τα ενδιαφέρουν και συντρέχει, στο βαθμό που τούτο είναι δυνατό, τη συμμετοχή των μελών του σε παρόμοιες εκδηλώσεις, ε) εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και πληροφοριακά δελτία για την ενημέρωση των μελών του, στ) μεταφέρει ως εκπρόσωπος των μελών του τις απόψεις των Ελλήνων επιχειρηματιών με διεθνή δραστηριότητα στα αρμόδια Υπουργεία, στις Υπηρεσίες και Αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στο εξωτερικό γενικότερα, για τη βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα γενικότερα (διαγράφονται), συντονίζει τη δραστηριότητά του με άλλα σωματεία συναφών σκοπών, ενεργοποιείται για την ευόδωση των στόχων του Συνδέσμου μέσω επαφών με την Κυβέρνηση, διατυπώνει απόψεις και θέσεις σε θέματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και παρεμβαίνει στα κυβερνητικά και κρατικά όργανα που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική της χώρας, ζ) συνεργάζεται με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, διαπραγματεύεται ως εκπρόσωπος της εργοδοσίας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συμμετέχει σε διεθνείς φορείς και γενικώς προβαίνει σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί και προάγει τα συμφέροντα των μελών του και τη θέση των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, 2

3 η) μπορεί να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, τα οποία υποβοηθούν την αναβάθμιση των συνθηκών και μεθόδων άσκησης της εξαγωγικής δραστηριότητας και γενικά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, θ) για την εκπαίδευση/κατάρτιση/επαγγελματική συμβουλευτική/πρακτική άσκηση (ενδεικτικά): παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση, σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται εκπαιδευτικά προγράμματα (επιμόρφωσης, κατάρτισης, δικτύωσης, κ.λ.π.), παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής διαδικασίας, πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες, παράγει εκπαιδευτικά και επιστημονικά «εργαλεία», εκπαιδεύει και δημιουργεί δίκτυο μεντόρων, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, προωθεί και οργανώνει την πρακτική άσκηση, διοργανώνει σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, σχολεία, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κολλέγια, φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης, επαγγελματικούς οργανισμούς, φορείς πιστοποίησης και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εξειδικευμένους συμβούλους, καθηγητές και άλλους επιστήμονες και κάθε τρίτο που εμπλέκεται στη σχετική εκπαιδευτική διαδικασία, συμβουλευτική, πρακτική άσκηση, κ.λ.π. ι) μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και γενικά να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή αστικές και άλλες εταιρίες, εφόσον κρίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επίτευξη των σκοπών του. Η ίδρυση από το Σύνδεσμο άλλης εταιρίας ή η συμμετοχή αυτού σε εταιρία δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε κύρια δραστηριότητα αυτού ή να οδηγήσει σε άρση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Σωματείου και των σκοπών αυτού. ια) χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. III ΠΟΡΟΙ Άρθρο 3 Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι εξής : α) οι συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη καθώς και οι εκούσιες εισφορές των μελών β) τα έσοδα από προσφορές υπηρεσιών του Συνδέσμου, μελέτες, εκδόσεις, επιμόρφωση/κατάρτιση/επαγγελματική συμβουλευτική, εκδηλώσεις επιστημονικού, επιμορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, κ.λ.π. γ) οι εθνικές και ευρωπαϊκές ή άλλων οργανισμών και φορέων, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις (τακτικές ή έκτακτες) ή βοηθήματα δ) έσοδα από την ανάθεση ερευνών/μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, της ΕΕ, φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και από επιχορηγήσεις/οικονομικές ενισχύσεις/δωρεές με σκοπό τη στήριξη του ερευνητικού έργου του Συνδέσμου ε) τα έσοδα από διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ή μέτρων στ) κάθε πρόσοδος των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου, όπως οι τόκοι των τυχόν καταθέσεων του Συνδέσμου σε Τράπεζες, κ.λ.π. ζ) κάθε έκτακτο έσοδο νόμιμης προέλευσης, όπως χορηγίες, δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σύνδεσμο, κληρονομίες και κληροδοσίες, κ.λ.π. 2. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις το ποσό της έκτακτης εισφοράς ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής. Η ετήσια συνδρομή των νέων μελών καταβάλλεται μαζί 3

4 με το δικαίωμα εγγραφής. ημερολογιακού έτους. Οι συνδρομές των μελών καταβάλλονται στην αρχή κάθε 3. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να δέχεται δωρεές από πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις που συνδέονται με πολιτικά κόμματα οποιασδήποτε τοποθέτησης. Άρθρο 4 Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Άρθρο 5 1. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ονομάζεται Δωρητής του Συνδέσμου όποιος προσφέρει χορηγία ανώτερη των εκατό χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ και Ευεργέτης όποιος προσφέρει χορηγία μεγαλύτερη των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ. Δυνατή είναι η εισφορά και σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση της αξίας της εισφοράς σε είδος γίνεται από τη Διοικητική Επιτροπή. 2. Οι δωρεές προς τον Σύνδεσμο για να γίνουν δεκτές πρέπει, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που ορίζονται με το παρόν Καταστατικό, να είναι και επώνυμες. IV ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Άρθρο 6 1. Για να αποκτήσει ο Σύνδεσμος από επαχθή αιτία ή να εκποιήσει ακίνητα ή κινητά αξίας μεγαλύτερης του 60% του ετήσιου προϋπολογισμού του αμέσως προηγούμενου διαχειριστικού έτους, απαιτείται πάντοτε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 2. Απαγορεύεται η κάθε μορφής δανειοδότηση του Συνδέσμου. Κατ εξαίρεση, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δανειοδότηση του Συνδέσμου σε δύο περιπτώσεις: α) εφόσον η δανειοδότηση αυτή επιβάλλεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Συνδέσμου. Το ποσό αυτών των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το τριπλάσιο της μέσης μηνιαίας λειτουργικής δαπάνης της χρήσης που διανύεται και ο χρόνος εξόφλησής του δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών. Το ποσό του δανείου θα πρέπει να καλύπτεται από βεβαιωμένο έσοδο, η είσπραξη του οποίου απλώς καθυστερεί. β) εφόσον η δανειοδότηση επιβάλλεται για την με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, κ.λ.π.) απόκτηση ακινήτων. 3. Κληρονομίες που καταλείπονται στον Σύνδεσμο γίνονται δεκτές πάντοτε επ ωφελεία απογραφής. 4. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συνδέσμου και για ορισμένο σκοπό, αποτελούν ιδιαίτερο κονδύλιο μέσα στον προϋπολογισμό του, οι πρόσοδοι δε, που προέρχονται από τη διαχείρισή τους διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής. 5. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως του Συνδέσμου με άλλο Σωματείο, συγχωνεύεται η περιουσία του με εκείνη του συγχωνευθέντος Σωματείου. 4

5 6. Οι αξιώσεις του Συνδέσμου που αφορούν στις κάθε είδους εισφορές των μελών του, υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή. V ΜΕΛΗ Άρθρο 7 Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, θεσμικά, συνδεδεμένα και εξέχοντα. 1. Ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ελληνικό ή αλλοδαπό που ασχολείται με διεθνή επιχειρηματικότητα (πρωτογενή παραγωγή-βιομηχανία-βιοτεχνία-μεταποίηση-εμπόριο-υπηρεσίες) και έχει την καταστατική του έδρα ή διατηρεί νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τακτικό μέλος μπορεί ακόμη να εγγραφεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή και έχει συναλλαγές με την Ελλάδα. 2. Ως θεσμικό μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε συλλογική οργάνωση (κλαδική, περιφερειακή, τοπική, κ.λ.π.) με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με σκοπούς του Συνδέσμου και με μέλη της επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνή δραστηριότητα. Θεσμικό μέλος μπορεί να εγγραφεί και συλλογική επιχειρηματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή και έχει συναλλαγές με την Ελλάδα. Τα θεσμικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Μπορούν να καλούνται οποτεδήποτε μετά από αίτημά τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ως συνδεδεμένο μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε επιχείρηση που ασχολείται με διεθνή επιχειρηματικότητα, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως τακτικό μέλος σε συλλογικό φορέα που είναι θεσμικό μέλος του Συνδέσμου. Για την εγγραφή μιας επιχείρησης ως τακτικού ή συνδεδεμένου μέλους αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή του Συνδέσμου με κριτήρια που προάγουν τα συμφέροντα του Συνδέσμου. Τα συνδεδεμένα μέλη θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα, τα οποία θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, θα μπορούν όμως να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 4. Ως εξέχον μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε επιχείρηση, η οποία λόγω του μεγέθους, του κύκλου εργασιών και της σημασίας της στην οικονομική ζωή, διακρίνεται για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Τα εξέχοντα μέλη έχουν πλήρη δικαιώματα, αλλά και ιδιαίτερα προνόμια, τα οποία θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Μέλος δεν μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταδικαστεί ή διωχθεί για ποινικά αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα, που μαρτυρούν μη συμμόρφωσή του στα χρηστά ήθη. Άρθρο 8 Για την εγγραφή μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη Διοικητική Επιτροπή, η οποία, εξετάζοντας τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την εγγραφή του μέλους. Σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση κάποιου υποψήφιου μέλους ή το υποψήφιο μέλος διαφωνεί με την κατηγορία του μέλους στο οποίο η Διοικητική Επιτροπή αποφάσισε να το εγγράψει, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφυγή στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει οριστικά με φανερή ψηφοφορία για την εγγραφή του μέλους. Σε περίπτωση απόρριψης από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν αποκλείεται η υποβολή νέας αίτησης μετά την 5

6 παρέλευση ενός τουλάχιστον εξαμήνου από την έγγραφη απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου στον αιτούντα. Το νομικό πρόσωπο που ζητά την εγγραφή του στο Σύνδεσμο πρέπει να ορίζει στην αίτηση εγγραφής του το φυσικό πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί στο Σύνδεσμο και θα είναι εταίρος ή μέλος της Διοίκησης ή ανώτερο στέλεχός του. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να αντικαθίσταται κατά τον ίδιο τρόπο και η αντικατάστασή του γνωστοποιείται εγγράφως στο Σύνδεσμο. Άρθρο 9 Στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τηρείται έντυπο με τίτλο «Μητρώο Μελών» θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών του και οι τυχόν μεταβολές αυτών, καθώς και η απόφαση της εγγραφής και της τυχόν διαγραφής του μέλους. Το Μητρώο Μελών τηρείται με ευθύνη του Γραμματέα του Συνδέσμου και είναι προσιτό για έλεγχο στα μέλη του. Άρθρο 10 Δικαιώματα των μελών Με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος, όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα, που απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή και τους παρέχονται από το παρόν καταστατικό ή το νόμο. Τα μέλη έχουν ειδικότερα το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και να ψηφίζουν πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν τη διοίκηση του Συνδέσμου και να εκλέγονται στα υπόλοιπα όργανα του Συνδέσμου και στις ειδικές επιτροπές που τυχόν συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να εισηγούνται στη διοίκηση του Συνδέσμου θέματα προς συζήτηση, να υποβάλλουν προτάσεις για την επίλυση κλαδικών προβλημάτων και να προκαλούν συζήτηση επ αυτών στο πλαίσιο των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις των μελών Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να εκπληρώνουν τις κάθε μορφής υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση του σκοπού του. Ειδικότερα : α) να καταβάλλουν τη συνδρομή που καθορίζεται από το κατά το παρόν αρμόδιο όργανο, β) να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, γ) να τηρούν τους νόμους και τα συναλλακτικά ήθη, δ) να ενεργούν και δραστηριοποιούνται κατά τρόπο που δε θίγει την πίστη του εξαγωγικού εμπορίου και τη φήμη του Συνδέσμου και να τηρούν τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές τους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Άρθρο 12 Παύση ιδιότητας μέλους 1. Η ιδιότητα του μέλους παύει με την αποχώρηση του μέλους ή την αποβολή του. 6

7 2. Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται ελεύθερα να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο μετά από γραπτή γνωστοποίηση της αποχώρησής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και καταβολή των τυχόν οφειλομένων συνδρομών. Μέλος που διαγράφηκε με αίτησή του μπορεί να εγγραφεί και πάλι σαν μέλος με νέα αίτησή του κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού. Για να επανεγγραφεί ένα μέλος που διαγράφηκε θα πρέπει να εξοφλήσει προηγουμένως τις τυχόν οφειλόμενες παλαιές συνδρομές του. 3. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποβληθεί από το Σύνδεσμο, αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη στο επόμενο άρθρο πειθαρχική διαδικασία, στις εξής περιπτώσεις και με τις εξής προϋποθέσεις: α) σε περίπτωση που παύσουν για οποιοδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις εγγραφής, β) σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, θέσης υπό δικαστική αντίληψη, στέρηση της διαχείρισης της περιουσίας του ή των πολιτικών του δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο, γ) σε περίπτωση θανάτου ή αντίστοιχα, διάλυσης του Νομικού Προσώπου, δ) σε περίπτωση που το μέλος έχει κατ επανάληψη παραβεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των νόμων ή έχει κατ επανάληψη ενεργήσει με τρόπο που αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδέσμου και δυσφημεί τις δραστηριότητές του ή την εμπορική και συναλλακτική πίστη του κλάδου, ε) σε περίπτωση που το μέλος οφείλει συνδρομές τουλάχιστον δύο ετών. Σε κάθε περίπτωση αποβολής μέλους, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, εκτός από την παραπάνω περίπτωση (δ) για την οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την περίπτωση (ε), στη ν οποία η διαγραφή επέρχεται αυτόματα μετά την πάροδο ενός μήνα από τη σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Άρθρο 13 Πειθαρχική διαδικασία 1. Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, καθώς και κάθε πράξη ή παράλειψη του μέλους με την οποία παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή η περί Σωματείων νομοθεσία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους, αποφαίνεται για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μέλους και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε ειδική συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ αυτό τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του. Προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στα μέλη του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής, εκτιμά τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την καταγγελλόμενη δραστηριότητα του μέλους και καλεί το μέλος κατά του οποίου εκκρεμεί η αίτηση επιβολής κυρώσεων σε ακρόαση. Στη συνεδρίαση παρίστανται μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και χρέη γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Μετά την ακρόαση και αποχώρηση από την αίθουσα του υπό κατηγορία μέλους, ή σε περίπτωση που το μέλος δεν εμφανισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στον οριζόμενο στην πρόσκληση χρόνο, μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από μυστική ψηφοφορία να επιβάλει με απόφασή του μία από τις ακόλουθες κατά σειρά βαρύτητας πειθαρχικές ποινές: α) γραπτή επίπληξη, 7

8 β) αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής για χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, γ) αποβολή και διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών του Συνδέσμου 3. Σε κάθε περίπτωση αποβολής, το μέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωμα να προσφύγει: α) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της καταδικαστικής απόφασης στη Γενική Συνέλευση, η οποία εξετάζει την προσφυγή στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μετά την επιβολή της ποινής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την προσφυγή και την ακρόαση του ενδιαφερομένου, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με μυστική ψηφοφορία. β) στο αρμόδιο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του μέλους και σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. VI ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, κατά τις διατάξεις του παρόντος και αποτελείται από είκοσι τρία (23) τακτικά αιρετά μέλη, Έλληνες ή αλλοδαπούς πολίτες. Επιπλέον, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έως οκτώ (8) επίτιμα μέλη, τα οποία θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής χωρίς περιορισμό ως προς την ιδιότητά τους. Τα μέλη αυτά ορίζονται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα. Για ειδικούς λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από επίτιμο μέλος τον ορισμό αναπληρωτή του, ο οποίος, εφόσον γίνει αποδεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνει πλήρως το τακτικό επίτιμο μέλος σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητή αναπληρωματικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό είναι παρόν. Η θητεία των επίτιμων μελών διαρκεί όσο η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους όρισε. Για εξαιρετικούς λόγους, είναι δυνατό τα επίτιμα μέλη να μην προσκαλούνται σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από το τέλος της θητείας τους. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνονται και υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέτυχαν να εκλεγούν στις αρχαιρεσίες. Εφόσον επίτιμο μέλος προέρχεται από τα αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκαν, τότε, εφόσον γίνει τακτικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του επίτιμου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τυχόν αναπλήρωσή του με άλλο πρόσωπο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους τυχόν αναπληρωτές των επίτιμων μελών. Σε περίπτωση ανάκλησης επίτιμου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλείται αυτοδίκαια και ο αναπληρωτής του. 2. Ο υποψήφιος, για να μπορεί να εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 8

9 α) να κατέχει διαζευκτικά μία από τις παρακάτω θέσεις στην εκπροσωπούμενη από αυτόν επιχείρηση και να είναι νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένος: - να είναι ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης ή εταίρος σε προσωπική εταιρία - να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρίας ή Συνεταιρισμού ή Ένωσης - να είναι εταίρος ή διαχειριστής σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ - για τα νομικά πρόσωπα, μπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής ή ανώτατο ή ανώτερο στέλεχος (διαγράφεται το: Διευθυντής Τμήματος που ασχολείται με τη διεθνή δραστηριότητα) της επιχείρησης β) να αντιπροσωπεύει επιχείρηση που γράφτηκε ως μέλος του Συνδέσμου πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον. Ο υπολογισμός του χρόνου αρχίζει από την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και ανατρέχει στο παρελθόν για ένα ακριβώς έτος. Ως χρονολογία εγγραφής του μέλους θεωρείται η ημερομηνία λήψης της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής για την εγγραφή. γ) η επιχείρηση μέλος που αντιπροσωπεύει ο υποψήφιος να είναι ταμειακά ενήμερη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, δ) να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ε) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδικήματα που από το νόμο συνεπάγονται αυτοδίκαια έκπτωση από το αξίωμα του σαν Συμβούλου επαγγελματικού Σωματείου, εκτός αν έχει αποκατασταθεί, στ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο αδίκημα που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από το αξίωμα του Συμβούλου επαγγελματικού Σωματείου εφ όρου της ζωής του, ζ) να μην έπαυσε να εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου. η) να μην έχει διαγραφεί το μέλος που εκπροσωπεί ο υποψήφιος από το Μητρώο των μελών του Συνδέσμου, θ) να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ο ίδιος ή η αντιπροσωπευόμενη από αυτόν επιχείρηση μέλος του Συνδέσμου, εκτός αν έχουν νόμιμα αποκατασταθεί. 3. Η μετά την απόκτηση ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβούλου άρση μιας από τις παραπάνω προϋποθέσεις συνιστά λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης από το αξίωμα. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του εκπεσόντος Συμβούλου καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Σε περίπτωση που μέλος Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να εκπροσωπεί το μέλος του Συνδέσμου ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οποίου εκλέχθηκε ή διαγραφεί από το Σύνδεσμο το μέλος που εκπροσωπούσε ο Σύμβουλος, ανεξάρτητα αν ο ίδιος οριστεί εκπρόσωπος άλλου μέλους, εκπίπτει αυτοδίκαια και αναπληρώνεται από τα εκλεγμένα ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρίες έχουν εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και συγχωνευτούν με οποιοδήποτε τρόπο, τότε το όργανο διοίκησης της εταιρίας που θα προέλθει από τη συγχώνευση με απόφασή του ορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρίας που θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη δε κενή θέση θα κληθούν τα αναπληρωματικά μέλη. 9

10 4. Η υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλονται προς τη Διοικητική Επιτροπή του Συνδέσμου το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα αυτή στη δεκαπενθήμερη προθεσμία. 5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Διοικητική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της ανακηρύσσει ως υποψήφιους, όσους από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση για τακτικά μέλη πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, οι μη ανακηρυχθέντες υποψήφιοι, αφού λάβουν γνώση με δική τους φροντίδα της απόρριψης της υποψηφιότητας τους, έχουν το δικαίωμα, να υποβάλλουν γραπτή αίτηση θεραπείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας την επανεξέταση της υποψηφιότητας τους και διόρθωση της αρχικής απορριπτικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται οριστικά, με απόφαση που λαμβάνει με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των παρόντων, για τη βασιμότητα της αίτησης θεραπείας μέσα σε δύο ημέρες από την υποβολή της. Ο υποψήφιος δικαιούται να παραστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και να υποστηρίξει την αίτησή του και προφορικά. Τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας υποψηφίων, που αναρτάται στα γραφεία του Συνδέσμου. Ο πίνακας μπορεί να δημοσιευθεί και σε τοπική εφημερίδα. Άρθρο 15 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Γενική Συνέλευση κατά την τακτική συνεδρίασή της εκλέγει με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι, είκοσι τρία (23) αιρετά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μέχρι δέκα (10) αναπληρωματικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει μέχρι 23 σταυρούς προτίμησης, περισσότεροι δε σταυροί καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Θεωρούνται εκλεγμένοι ως τακτικά αιρετά μέλη οι είκοσι τρεις πρώτοι υποψήφιοι που κατά σειρά επιτυχίας πλειοψήφησαν σχετικά. Οι επιλαχόντες πέρα από αυτούς θεωρούνται εκλεγμένοι ως αναπληρωματικά μέλη. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπούν κατά το δυνατό τους βασικούς κλάδους μεταποίησης, βιομηχανίας,, βιοτεχνίας, εμπορίου και υπηρεσιών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν γίνεται με κλήρωση από την Εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά το τέλος της διαλογής των ψήφων. Κατά την κλήρωση καλούνται να παρασταθούν και αυτοί που ισοψήφησαν, εφόσον είναι παρόντες. Τόσο η κλήρωση, όσο και η κλήση για παράσταση αυτών που ισοψήφησαν, καταχωρούνται στα πρακτικά. Οι υπόλοιπες έως οκτώ (8) θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνονται από τους οριζόμενους από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συμβούλους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου Αν για οποιονδήποτε λόγο απομένουν λιγότερα από είκοσι τρία (23) τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών-συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη, οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μελών για τη διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών προς συμπλήρωση των κενών θέσεων και την εκλογή δέκα (10) ακόμη αναπληρωματικών συμβούλων. Αν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του και τα υπάρχοντα μέλη συγκροτούν νόμιμη απαρτία, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του μέχρι τη λήξη της, χωρίς να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»

ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» ΚATAΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ» Άρθρο 1ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)» Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Υποστηρικτές του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα