ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της."

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία με κίτρινο προστίθενται Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 1. Υφίσταται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΕ», το οποίο ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. 677/1975 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στα αγγλικά η επωνυμία του Σωματείου είναι «GREEK INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION» και ο διακριτικός τίτλος «SEVE». Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία κυκλικά γράφει την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης 1975 και στο κέντρο έχει την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 2. Έδρα του Σωματείου είναι η Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα του Σωματείου μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και να ιδρύονται γραφεία του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. 3. Σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι: α) η κατοχύρωση, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών του, ιδίως με την από κοινού μελέτη και αντιμετώπιση των κλαδικών προβλημάτων, γενικών και τοπικών, η εφαρμογή των δεοντολογικών κανόνων άσκησης του εμπορικού και εξαγωγικού επαγγέλματος και η εξασφάλιση της συναδελφικής αλληλεγγύης, β) η προώθηση και υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό και η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και των κλάδων της οικονομίας στους οποίους αυτές ανήκουν γ) η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου στα γενικότερα θέματα της Εθνικής Οικονομίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και της Ελλάδας γενικότερα (διαγράφονται) και την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό δ) η μελέτη και έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών αγαθών (διαγράφεται προϊόντων) και υπηρεσιών καθώς και ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση των μελών του, η συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού υλοποίηση ερευνητικών έργων, η συμμετοχή σε επιτροπές προσδιορισμού της οικονομικής πολιτικής και η παρέμβαση κατά τον καθορισμό της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής σε όσα θέματα άπτονται των σκοπών του Συνδέσμου, ε) η προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η οργάνωση, προώθηση και υποστήριξη της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης με έμφαση στην εξειδικευμένη και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επιχειρηματιών/επαγγελματιών, εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, νέων (εντός ή εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης), απολυμένων και ανέργων καθώς και η επαγγελματική συμβουλευτική και η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. 1

2 στ) η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και με αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις και επιμελητήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζ) η αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων για τη βελτίωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η) η συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, σωματεία ή επιμελητήρια ανά τον κόσμο και ιδίως στις Βαλκανικές και τις άλλες γειτονικές χώρες, θ) η συμμετοχή του σε διεπαγγελματικές οργανώσεις και διεθνείς ενώσεις παρομοίων Συνδέσμων και γενικά διεθνείς Οργανισμούς ή όργανα, για την προώθηση των συμφερόντων των εξαγωγέων και γενικότερα των επιχειρηματιών με διεθνή δραστηριότητα, ι) η συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδος (διαγράφεται). II ΜΕΣΑ Άρθρο 2 Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύνδεσμος : α) απευθύνεται στις Δημόσιες Αρχές και τους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, β) οργανώνει συσκέψεις των μελών του με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την εξεύρεση κοινών λύσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων των μελών του, καθώς και τη διαμόρφωση κοινών απόψεων σε θέματα γενικού, κλαδικού ή τοπικού ενδιαφέροντος εκεί όπου κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον των μελών του, γ) μελετά συστηματικά και παρακολουθεί την εξαγωγική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα (διαγράφεται στο χώρο της Βορείου Ελλάδος και της Ελλάδας γενικότερα) και την παρουσία των Ελλήνων επιχειρηματιών στη διεθνή αγορά συγκεντρώνοντας στατιστικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία και εκπονώντας αντίστοιχες έρευνες και μελέτες δ) προβάλλει τη δραστηριότητα του Συνδέσμου και των μελών του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οργανώνει εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις για την προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, πληροφορεί τα μέλη του για τη διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων που τα ενδιαφέρουν και συντρέχει, στο βαθμό που τούτο είναι δυνατό, τη συμμετοχή των μελών του σε παρόμοιες εκδηλώσεις, ε) εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και πληροφοριακά δελτία για την ενημέρωση των μελών του, στ) μεταφέρει ως εκπρόσωπος των μελών του τις απόψεις των Ελλήνων επιχειρηματιών με διεθνή δραστηριότητα στα αρμόδια Υπουργεία, στις Υπηρεσίες και Αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στο εξωτερικό γενικότερα, για τη βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ελλάδα γενικότερα (διαγράφονται), συντονίζει τη δραστηριότητά του με άλλα σωματεία συναφών σκοπών, ενεργοποιείται για την ευόδωση των στόχων του Συνδέσμου μέσω επαφών με την Κυβέρνηση, διατυπώνει απόψεις και θέσεις σε θέματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και παρεμβαίνει στα κυβερνητικά και κρατικά όργανα που προσδιορίζουν την οικονομική πολιτική της χώρας, ζ) συνεργάζεται με άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, διαπραγματεύεται ως εκπρόσωπος της εργοδοσίας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συμμετέχει σε διεθνείς φορείς και γενικώς προβαίνει σε κάθε ενέργεια που εξυπηρετεί και προάγει τα συμφέροντα των μελών του και τη θέση των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, 2

3 η) μπορεί να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, τα οποία υποβοηθούν την αναβάθμιση των συνθηκών και μεθόδων άσκησης της εξαγωγικής δραστηριότητας και γενικά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, θ) για την εκπαίδευση/κατάρτιση/επαγγελματική συμβουλευτική/πρακτική άσκηση (ενδεικτικά): παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση, σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται εκπαιδευτικά προγράμματα (επιμόρφωσης, κατάρτισης, δικτύωσης, κ.λ.π.), παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω ατομικής ή ομαδικής συμβουλευτικής διαδικασίας, πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες, παράγει εκπαιδευτικά και επιστημονικά «εργαλεία», εκπαιδεύει και δημιουργεί δίκτυο μεντόρων, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, προωθεί και οργανώνει την πρακτική άσκηση, διοργανώνει σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό Δημόσιο, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, σχολεία, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κολλέγια, φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης, επαγγελματικούς οργανισμούς, φορείς πιστοποίησης και λοιπούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εξειδικευμένους συμβούλους, καθηγητές και άλλους επιστήμονες και κάθε τρίτο που εμπλέκεται στη σχετική εκπαιδευτική διαδικασία, συμβουλευτική, πρακτική άσκηση, κ.λ.π. ι) μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και γενικά να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή αστικές και άλλες εταιρίες, εφόσον κρίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επίτευξη των σκοπών του. Η ίδρυση από το Σύνδεσμο άλλης εταιρίας ή η συμμετοχή αυτού σε εταιρία δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε κύρια δραστηριότητα αυτού ή να οδηγήσει σε άρση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Σωματείου και των σκοπών αυτού. ια) χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου. III ΠΟΡΟΙ Άρθρο 3 Οι οικονομικοί πόροι του Συνδέσμου είναι οι εξής : α) οι συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη καθώς και οι εκούσιες εισφορές των μελών β) τα έσοδα από προσφορές υπηρεσιών του Συνδέσμου, μελέτες, εκδόσεις, επιμόρφωση/κατάρτιση/επαγγελματική συμβουλευτική, εκδηλώσεις επιστημονικού, επιμορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, κ.λ.π. γ) οι εθνικές και ευρωπαϊκές ή άλλων οργανισμών και φορέων, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις (τακτικές ή έκτακτες) ή βοηθήματα δ) έσοδα από την ανάθεση ερευνών/μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, της ΕΕ, φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και από επιχορηγήσεις/οικονομικές ενισχύσεις/δωρεές με σκοπό τη στήριξη του ερευνητικού έργου του Συνδέσμου ε) τα έσοδα από διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων ή μέτρων στ) κάθε πρόσοδος των περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου, όπως οι τόκοι των τυχόν καταθέσεων του Συνδέσμου σε Τράπεζες, κ.λ.π. ζ) κάθε έκτακτο έσοδο νόμιμης προέλευσης, όπως χορηγίες, δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Σύνδεσμο, κληρονομίες και κληροδοσίες, κ.λ.π. 2. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις το ποσό της έκτακτης εισφοράς ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής. Η ετήσια συνδρομή των νέων μελών καταβάλλεται μαζί 3

4 με το δικαίωμα εγγραφής. ημερολογιακού έτους. Οι συνδρομές των μελών καταβάλλονται στην αρχή κάθε 3. Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου να δέχεται δωρεές από πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις που συνδέονται με πολιτικά κόμματα οποιασδήποτε τοποθέτησης. Άρθρο 4 Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Άρθρο 5 1. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ονομάζεται Δωρητής του Συνδέσμου όποιος προσφέρει χορηγία ανώτερη των εκατό χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ και Ευεργέτης όποιος προσφέρει χορηγία μεγαλύτερη των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ( ) ΕΥΡΩ. Δυνατή είναι η εισφορά και σε είδος. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση της αξίας της εισφοράς σε είδος γίνεται από τη Διοικητική Επιτροπή. 2. Οι δωρεές προς τον Σύνδεσμο για να γίνουν δεκτές πρέπει, εκτός των άλλων προϋποθέσεων που ορίζονται με το παρόν Καταστατικό, να είναι και επώνυμες. IV ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Άρθρο 6 1. Για να αποκτήσει ο Σύνδεσμος από επαχθή αιτία ή να εκποιήσει ακίνητα ή κινητά αξίας μεγαλύτερης του 60% του ετήσιου προϋπολογισμού του αμέσως προηγούμενου διαχειριστικού έτους, απαιτείται πάντοτε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 2. Απαγορεύεται η κάθε μορφής δανειοδότηση του Συνδέσμου. Κατ εξαίρεση, μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δανειοδότηση του Συνδέσμου σε δύο περιπτώσεις: α) εφόσον η δανειοδότηση αυτή επιβάλλεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Συνδέσμου. Το ποσό αυτών των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, το τριπλάσιο της μέσης μηνιαίας λειτουργικής δαπάνης της χρήσης που διανύεται και ο χρόνος εξόφλησής του δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών. Το ποσό του δανείου θα πρέπει να καλύπτεται από βεβαιωμένο έσοδο, η είσπραξη του οποίου απλώς καθυστερεί. β) εφόσον η δανειοδότηση επιβάλλεται για την με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, κ.λ.π.) απόκτηση ακινήτων. 3. Κληρονομίες που καταλείπονται στον Σύνδεσμο γίνονται δεκτές πάντοτε επ ωφελεία απογραφής. 4. Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συνδέσμου και για ορισμένο σκοπό, αποτελούν ιδιαίτερο κονδύλιο μέσα στον προϋπολογισμό του, οι πρόσοδοι δε, που προέρχονται από τη διαχείρισή τους διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής. 5. Σε περίπτωση συγχωνεύσεως του Συνδέσμου με άλλο Σωματείο, συγχωνεύεται η περιουσία του με εκείνη του συγχωνευθέντος Σωματείου. 4

5 6. Οι αξιώσεις του Συνδέσμου που αφορούν στις κάθε είδους εισφορές των μελών του, υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή. V ΜΕΛΗ Άρθρο 7 Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικά, θεσμικά, συνδεδεμένα και εξέχοντα. 1. Ως τακτικό μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ελληνικό ή αλλοδαπό που ασχολείται με διεθνή επιχειρηματικότητα (πρωτογενή παραγωγή-βιομηχανία-βιοτεχνία-μεταποίηση-εμπόριο-υπηρεσίες) και έχει την καταστατική του έδρα ή διατηρεί νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τακτικό μέλος μπορεί ακόμη να εγγραφεί επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή και έχει συναλλαγές με την Ελλάδα. 2. Ως θεσμικό μέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί κάθε συλλογική οργάνωση (κλαδική, περιφερειακή, τοπική, κ.λ.π.) με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με σκοπούς του Συνδέσμου και με μέλη της επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνή δραστηριότητα. Θεσμικό μέλος μπορεί να εγγραφεί και συλλογική επιχειρηματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην αλλοδαπή και έχει συναλλαγές με την Ελλάδα. Τα θεσμικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Μπορούν να καλούνται οποτεδήποτε μετά από αίτημά τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ως συνδεδεμένο μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε επιχείρηση που ασχολείται με διεθνή επιχειρηματικότητα, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως τακτικό μέλος σε συλλογικό φορέα που είναι θεσμικό μέλος του Συνδέσμου. Για την εγγραφή μιας επιχείρησης ως τακτικού ή συνδεδεμένου μέλους αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή του Συνδέσμου με κριτήρια που προάγουν τα συμφέροντα του Συνδέσμου. Τα συνδεδεμένα μέλη θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα, τα οποία θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, θα μπορούν όμως να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωμα ψήφου. 4. Ως εξέχον μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε επιχείρηση, η οποία λόγω του μεγέθους, του κύκλου εργασιών και της σημασίας της στην οικονομική ζωή, διακρίνεται για την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Τα εξέχοντα μέλη έχουν πλήρη δικαιώματα, αλλά και ιδιαίτερα προνόμια, τα οποία θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Μέλος δεν μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταδικαστεί ή διωχθεί για ποινικά αδικήματα οικονομικού χαρακτήρα, που μαρτυρούν μη συμμόρφωσή του στα χρηστά ήθη. Άρθρο 8 Για την εγγραφή μέλους απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη Διοικητική Επιτροπή, η οποία, εξετάζοντας τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία για την εγγραφή του μέλους. Σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση κάποιου υποψήφιου μέλους ή το υποψήφιο μέλος διαφωνεί με την κατηγορία του μέλους στο οποίο η Διοικητική Επιτροπή αποφάσισε να το εγγράψει, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφυγή στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει οριστικά με φανερή ψηφοφορία για την εγγραφή του μέλους. Σε περίπτωση απόρριψης από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν αποκλείεται η υποβολή νέας αίτησης μετά την 5

6 παρέλευση ενός τουλάχιστον εξαμήνου από την έγγραφη απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου στον αιτούντα. Το νομικό πρόσωπο που ζητά την εγγραφή του στο Σύνδεσμο πρέπει να ορίζει στην αίτηση εγγραφής του το φυσικό πρόσωπο που θα το εκπροσωπεί στο Σύνδεσμο και θα είναι εταίρος ή μέλος της Διοίκησης ή ανώτερο στέλεχός του. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να αντικαθίσταται κατά τον ίδιο τρόπο και η αντικατάστασή του γνωστοποιείται εγγράφως στο Σύνδεσμο. Άρθρο 9 Στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τηρείται έντυπο με τίτλο «Μητρώο Μελών» θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών του και οι τυχόν μεταβολές αυτών, καθώς και η απόφαση της εγγραφής και της τυχόν διαγραφής του μέλους. Το Μητρώο Μελών τηρείται με ευθύνη του Γραμματέα του Συνδέσμου και είναι προσιτό για έλεγχο στα μέλη του. Άρθρο 10 Δικαιώματα των μελών Με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος, όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα, που απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή και τους παρέχονται από το παρόν καταστατικό ή το νόμο. Τα μέλη έχουν ειδικότερα το δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου και να ψηφίζουν πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να εκλέγουν τη διοίκηση του Συνδέσμου και να εκλέγονται στα υπόλοιπα όργανα του Συνδέσμου και στις ειδικές επιτροπές που τυχόν συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να εισηγούνται στη διοίκηση του Συνδέσμου θέματα προς συζήτηση, να υποβάλλουν προτάσεις για την επίλυση κλαδικών προβλημάτων και να προκαλούν συζήτηση επ αυτών στο πλαίσιο των τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του παρόντος καταστατικού. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις των μελών Τα μέλη του Συνδέσμου υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, να εκπληρώνουν τις κάθε μορφής υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση του σκοπού του. Ειδικότερα : α) να καταβάλλουν τη συνδρομή που καθορίζεται από το κατά το παρόν αρμόδιο όργανο, β) να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων του Συνδέσμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, γ) να τηρούν τους νόμους και τα συναλλακτικά ήθη, δ) να ενεργούν και δραστηριοποιούνται κατά τρόπο που δε θίγει την πίστη του εξαγωγικού εμπορίου και τη φήμη του Συνδέσμου και να τηρούν τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού στις συναλλαγές τους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Άρθρο 12 Παύση ιδιότητας μέλους 1. Η ιδιότητα του μέλους παύει με την αποχώρηση του μέλους ή την αποβολή του. 6

7 2. Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται ελεύθερα να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο μετά από γραπτή γνωστοποίηση της αποχώρησής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και καταβολή των τυχόν οφειλομένων συνδρομών. Μέλος που διαγράφηκε με αίτησή του μπορεί να εγγραφεί και πάλι σαν μέλος με νέα αίτησή του κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού. Για να επανεγγραφεί ένα μέλος που διαγράφηκε θα πρέπει να εξοφλήσει προηγουμένως τις τυχόν οφειλόμενες παλαιές συνδρομές του. 3. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να αποβληθεί από το Σύνδεσμο, αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη στο επόμενο άρθρο πειθαρχική διαδικασία, στις εξής περιπτώσεις και με τις εξής προϋποθέσεις: α) σε περίπτωση που παύσουν για οποιοδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις εγγραφής, β) σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, θέσης υπό δικαστική αντίληψη, στέρηση της διαχείρισης της περιουσίας του ή των πολιτικών του δικαιωμάτων σύμφωνα με το νόμο, γ) σε περίπτωση θανάτου ή αντίστοιχα, διάλυσης του Νομικού Προσώπου, δ) σε περίπτωση που το μέλος έχει κατ επανάληψη παραβεί τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των νόμων ή έχει κατ επανάληψη ενεργήσει με τρόπο που αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Συνδέσμου και δυσφημεί τις δραστηριότητές του ή την εμπορική και συναλλακτική πίστη του κλάδου, ε) σε περίπτωση που το μέλος οφείλει συνδρομές τουλάχιστον δύο ετών. Σε κάθε περίπτωση αποβολής μέλους, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής, εκτός από την παραπάνω περίπτωση (δ) για την οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την περίπτωση (ε), στη ν οποία η διαγραφή επέρχεται αυτόματα μετά την πάροδο ενός μήνα από τη σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Άρθρο 13 Πειθαρχική διαδικασία 1. Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, καθώς και κάθε πράξη ή παράλειψη του μέλους με την οποία παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή η περί Σωματείων νομοθεσία. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους, αποφαίνεται για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μέλους και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε ειδική συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της πειθαρχικής του αρμοδιότητας, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται σ αυτό τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών του. Προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στα μέλη του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής, εκτιμά τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την καταγγελλόμενη δραστηριότητα του μέλους και καλεί το μέλος κατά του οποίου εκκρεμεί η αίτηση επιβολής κυρώσεων σε ακρόαση. Στη συνεδρίαση παρίστανται μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και χρέη γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Μετά την ακρόαση και αποχώρηση από την αίθουσα του υπό κατηγορία μέλους, ή σε περίπτωση που το μέλος δεν εμφανισθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στον οριζόμενο στην πρόσκληση χρόνο, μετά την πάροδο του χρόνου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μετά από μυστική ψηφοφορία να επιβάλει με απόφασή του μία από τις ακόλουθες κατά σειρά βαρύτητας πειθαρχικές ποινές: α) γραπτή επίπληξη, 7

8 β) αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής για χρόνο που καθορίζεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, γ) αποβολή και διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών του Συνδέσμου 3. Σε κάθε περίπτωση αποβολής, το μέλος που αποβλήθηκε έχει το δικαίωμα να προσφύγει: α) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της καταδικαστικής απόφασης στη Γενική Συνέλευση, η οποία εξετάζει την προσφυγή στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μετά την επιβολή της ποινής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, την προσφυγή και την ακρόαση του ενδιαφερομένου, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με μυστική ψηφοφορία. β) στο αρμόδιο δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή του μέλους και σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. VI ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, κατά τις διατάξεις του παρόντος και αποτελείται από είκοσι τρία (23) τακτικά αιρετά μέλη, Έλληνες ή αλλοδαπούς πολίτες. Επιπλέον, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έως οκτώ (8) επίτιμα μέλη, τα οποία θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διοικητικής Επιτροπής χωρίς περιορισμό ως προς την ιδιότητά τους. Τα μέλη αυτά ορίζονται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα. Για ειδικούς λόγους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από επίτιμο μέλος τον ορισμό αναπληρωτή του, ο οποίος, εφόσον γίνει αποδεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνει πλήρως το τακτικό επίτιμο μέλος σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου. Δεν αποκλείεται η συμμετοχή σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως παρατηρητή αναπληρωματικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό είναι παρόν. Η θητεία των επίτιμων μελών διαρκεί όσο η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους όρισε. Για εξαιρετικούς λόγους, είναι δυνατό τα επίτιμα μέλη να μην προσκαλούνται σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από το τέλος της θητείας τους. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνονται και υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέτυχαν να εκλεγούν στις αρχαιρεσίες. Εφόσον επίτιμο μέλος προέρχεται από τα αναπληρωματικά μέλη που εκλέχθηκαν, τότε, εφόσον γίνει τακτικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του επίτιμου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τυχόν αναπλήρωσή του με άλλο πρόσωπο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους τυχόν αναπληρωτές των επίτιμων μελών. Σε περίπτωση ανάκλησης επίτιμου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακαλείται αυτοδίκαια και ο αναπληρωτής του. 2. Ο υποψήφιος, για να μπορεί να εκλεγεί ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να καλύπτει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 8

9 α) να κατέχει διαζευκτικά μία από τις παρακάτω θέσεις στην εκπροσωπούμενη από αυτόν επιχείρηση και να είναι νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένος: - να είναι ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης ή εταίρος σε προσωπική εταιρία - να είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρίας ή Συνεταιρισμού ή Ένωσης - να είναι εταίρος ή διαχειριστής σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ - για τα νομικά πρόσωπα, μπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής ή ανώτατο ή ανώτερο στέλεχος (διαγράφεται το: Διευθυντής Τμήματος που ασχολείται με τη διεθνή δραστηριότητα) της επιχείρησης β) να αντιπροσωπεύει επιχείρηση που γράφτηκε ως μέλος του Συνδέσμου πριν από ένα χρόνο τουλάχιστον. Ο υπολογισμός του χρόνου αρχίζει από την ημέρα που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση και ανατρέχει στο παρελθόν για ένα ακριβώς έτος. Ως χρονολογία εγγραφής του μέλους θεωρείται η ημερομηνία λήψης της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής για την εγγραφή. γ) η επιχείρηση μέλος που αντιπροσωπεύει ο υποψήφιος να είναι ταμειακά ενήμερη, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, δ) να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ε) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδικήματα που από το νόμο συνεπάγονται αυτοδίκαια έκπτωση από το αξίωμα του σαν Συμβούλου επαγγελματικού Σωματείου, εκτός αν έχει αποκατασταθεί, στ) να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο αδίκημα που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από το αξίωμα του Συμβούλου επαγγελματικού Σωματείου εφ όρου της ζωής του, ζ) να μην έπαυσε να εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου. η) να μην έχει διαγραφεί το μέλος που εκπροσωπεί ο υποψήφιος από το Μητρώο των μελών του Συνδέσμου, θ) να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ο ίδιος ή η αντιπροσωπευόμενη από αυτόν επιχείρηση μέλος του Συνδέσμου, εκτός αν έχουν νόμιμα αποκατασταθεί. 3. Η μετά την απόκτηση ιδιότητας μέλους Διοικητικού Συμβούλου άρση μιας από τις παραπάνω προϋποθέσεις συνιστά λόγο αυτοδίκαιης έκπτωσης από το αξίωμα. Στην περίπτωση αυτή τη θέση του εκπεσόντος Συμβούλου καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών. Σε περίπτωση που μέλος Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να εκπροσωπεί το μέλος του Συνδέσμου ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οποίου εκλέχθηκε ή διαγραφεί από το Σύνδεσμο το μέλος που εκπροσωπούσε ο Σύμβουλος, ανεξάρτητα αν ο ίδιος οριστεί εκπρόσωπος άλλου μέλους, εκπίπτει αυτοδίκαια και αναπληρώνεται από τα εκλεγμένα ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες εταιρίες έχουν εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και συγχωνευτούν με οποιοδήποτε τρόπο, τότε το όργανο διοίκησης της εταιρίας που θα προέλθει από τη συγχώνευση με απόφασή του ορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρίας που θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη δε κενή θέση θα κληθούν τα αναπληρωματικά μέλη. 9

10 4. Η υποψηφιότητα για την εκλογή τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλονται προς τη Διοικητική Επιτροπή του Συνδέσμου το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, χωρίς να υπολογίζεται η ημέρα αυτή στη δεκαπενθήμερη προθεσμία. 5. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Διοικητική Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της ανακηρύσσει ως υποψήφιους, όσους από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση για τακτικά μέλη πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, οι μη ανακηρυχθέντες υποψήφιοι, αφού λάβουν γνώση με δική τους φροντίδα της απόρριψης της υποψηφιότητας τους, έχουν το δικαίωμα, να υποβάλλουν γραπτή αίτηση θεραπείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητώντας την επανεξέταση της υποψηφιότητας τους και διόρθωση της αρχικής απορριπτικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται οριστικά, με απόφαση που λαμβάνει με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των παρόντων, για τη βασιμότητα της αίτησης θεραπείας μέσα σε δύο ημέρες από την υποβολή της. Ο υποψήφιος δικαιούται να παραστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και να υποστηρίξει την αίτησή του και προφορικά. Τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση καταρτίζεται ο οριστικός πίνακας υποψηφίων, που αναρτάται στα γραφεία του Συνδέσμου. Ο πίνακας μπορεί να δημοσιευθεί και σε τοπική εφημερίδα. Άρθρο 15 Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Γενική Συνέλευση κατά την τακτική συνεδρίασή της εκλέγει με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι, είκοσι τρία (23) αιρετά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μέχρι δέκα (10) αναπληρωματικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει μέχρι 23 σταυρούς προτίμησης, περισσότεροι δε σταυροί καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο. Θεωρούνται εκλεγμένοι ως τακτικά αιρετά μέλη οι είκοσι τρεις πρώτοι υποψήφιοι που κατά σειρά επιτυχίας πλειοψήφησαν σχετικά. Οι επιλαχόντες πέρα από αυτούς θεωρούνται εκλεγμένοι ως αναπληρωματικά μέλη. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπούν κατά το δυνατό τους βασικούς κλάδους μεταποίησης, βιομηχανίας,, βιοτεχνίας, εμπορίου και υπηρεσιών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν γίνεται με κλήρωση από την Εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά το τέλος της διαλογής των ψήφων. Κατά την κλήρωση καλούνται να παρασταθούν και αυτοί που ισοψήφησαν, εφόσον είναι παρόντες. Τόσο η κλήρωση, όσο και η κλήση για παράσταση αυτών που ισοψήφησαν, καταχωρούνται στα πρακτικά. Οι υπόλοιπες έως οκτώ (8) θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνονται από τους οριζόμενους από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συμβούλους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου Αν για οποιονδήποτε λόγο απομένουν λιγότερα από είκοσι τρία (23) τακτικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών-συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη, οφείλουν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μελών για τη διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών προς συμπλήρωση των κενών θέσεων και την εκλογή δέκα (10) ακόμη αναπληρωματικών συμβούλων. Αν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του και τα υπάρχοντα μέλη συγκροτούν νόμιμη απαρτία, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του μέχρι τη λήξη της, χωρίς να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της 28ης Μαΐου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της 28ης Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της 28ης Μαΐου 2015 Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 1. Υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της 30 ης Μαΐου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της 30 ης Μαΐου 2008 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της 30 ης Μαΐου 2008 Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 1. Υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr

Τηλ.2310 539817 Fax 2310 541933 www.sbbe.gr email : info@sbbe.gr ΑΠ..140 Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 1 2 / 2 0 1 5 Προς τις Βιοµηχανίες & τους Συνδέσµους Μέλη του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) Θέµα : Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ. Άρθρο 5ο : Εγγραφή μελών

ΜΕΛΗ. Άρθρο 5ο : Εγγραφή μελών ΜΕΛΗ 1) Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν οι οδικοί μεταφορείς επιβατών που έχουν άδεια για τη διενέργεια επιβατικών μεταφορές διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραμμών με τουριστικά λεωφορεία δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ. Ίδρυση- Έδρα. Σκοποί-Στόχοι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ» ΑΘΗΝΑ Γ Ε Ν Ι Κ Α Άρθρο 1 ο Ίδρυση- Έδρα Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Μουσείου Αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπόδειγμα Καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα.. 2014 και στην αίθουσα. της ΑΣΠΑΙΤΕ οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του.

α) Από τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Επωνυμία: Η επωνυμία του Σωματείου είναι ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Άρθρο 2 ΕΔΡΑ: Έδρα του Σωματείου θα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση, επωνυμία, έδρα και σφραγίδα 1. Από τους παλιούς μαθητές και φίλους του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Institut

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 290/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2842 της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 290 Οι περί Παγκυπριου Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 55/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2869 της 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 55 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ. Άρθρο 4 Διάρκεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΜΕΛΗ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 4 Διάρκεια Η διάρκεια του σωµατείου ορίζεται για περίοδο 30 ετών από την ίδρυσή του. Η λειτουργία του δύναται να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα