ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)"

Transcript

1 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) Επηβιέπουζα Καζεγήηρηα: Ο. Χαηδενηθοιάου-Αγγειίδου 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ i) Έλλνηα, ζεκαζία, ξφινο management ii) H αλάπηπμε ηνπ κάλαηδκελη B. Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT i) Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο ii) Ηζηνξηθά iii) Αλαιπηηθφηεξα νη ιφγνη ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δηαρείξηζεο iv) Σα ζπκβαιιφκελα κέξε v) Μνξθέο εκθάληζεο ζχκβαζεο management 1. Γλήζηεο θαη κε γλήζηεο ζπκβάζεηο management 2. Δζληθέο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο management Γ. ΟΗ ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ ΤΜΒΑΔΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ i) Δπψλπκεο ή Ρπζκηζκέλεο πκβάζεηο ii) Αλψλπκεο ή κε ξπζκηζκέλεο ζπκβάζεηο Γ. Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ i) Μεηθηή ζχκβαζε E. Πεξηερόκελν ζύκβαζεο κάλαηδκελη i) χκβαζε Πιαίζην ii) Αλαιπηηθφηεξα νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ iii) Τπνρξεψζεηο δφηε ηνπ management α) Τπνρξέσζε Γηνίθεζεο β) Τπνρξέσζε πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο γ) Τπνρξέσζε Λνγνδνζίαο δ) Παξεπφκελεο Τπνρξεψζεηο δα) πκβάζεηο ππνζηήξημεο δβ) χκβαζε δηαρείξηζεο εθθίλεζεο iv) Τπνρξεψζεηο ιήπηε management α) Τπνρξέσζε ακνηβήο - Τπνινγηζκφο ακνηβήο β) Τπνρξέσζε απφδνζεο δαπαλψλ γ) Τπνρξέσζε ζχκπξαμεο/ζπλεξγαζίαο δ) Ζ ππνρξέσζε πίζηεο v) Ζ ζχκβαζε management σο δηαξθήο ζχκβαζε Σ. ΛΖΞΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT - Έλλνκεο ζπλέπεηεο θαηαγγειίαο Ε. ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΑΠΟ ΤΓΓΔΝΔΗ ΤΜΒΑΔΗ i) Ζ ζχκβαζε know-how (παξαρψξεζε ηερλνγλσζίαο) 2

3 ii) Ζ ζχκβαζε consulting 1. Σν είδνο θαη ε θχζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 2. Μνξθέο εκθάληζεο α) Μanagement consulting β) Consulting engineering 3. Δπζχλε Consultant iii) Αλάζεζε ιεηηνπξγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ (Outsourcing) 1. Ζ ζχκβαζε αλάζεζεο ιεηηνπξγηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ (ε ζχκβαζε outsourcing) 2. Γηαθξίζεηο ηνπ outsourcing 3. Αλάζεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη κεηαβίβαζε επηρείξεζεο. 4. χκβαζε κάλαηδκελη θαη δεηήκαηα εξγαηηθνχ δηθαίνπ iv) Ζ ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο (ζχκβαζε franchising) v) ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΔΗ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΞΔΝΩΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΩΝ - Οη ζπκβάζεηο εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο θαη δηαλνκήο α) χκβαζε δηαλνκήο β) χκβαζε εκπνξηθήο αληηπξνζσπείαο vi) Ννκνινγηαθά Παξαδείγκαηα H. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ i) ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ α) Αλψλπκεο Δηαηξίεο - Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη χκβαζε Μάλαηδκελη β) Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο γ) ΗΓΗΩΣΗΚΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ii) Πξνζσπηθέο Δηαηξίεο - Ζ αξρή ηεο απηνδηαρείξηζεο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ Θ. ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ/ΜΑΝΑΣΕΔΡ i) ΤΜΒΑΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΡΗΣΩΝ - ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΜΑΝΑΣΕΔΡ ΔΝΑΝΣΗ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ii) Δπζχλε ηνπ κάλαηδεξ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αλψλπκεο εηαηξίαο iii) Γηαρεηξηζηηθφ Πηαίζκα iv) Απαιιαθηηθέο Ρήηξεο Η. Ζ ΤΜΒΑΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΦΟΡΔΧΝ i) Σν κάλαηδκελη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ / Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ ii) Γεκφζηα Γηνίθεζε Γεκφζην Μάλαηδκελη iii) Οη πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα 3

4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ Άξεηνο Πάγνο ΑΚ Αζηηθφο Κψδηθαο Βι. Βιέπε ΓΔΔ Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Δηαηξηψλ ΓΔΚ Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ΓΔΝ Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο ΔΔκπΓ Δπηζεψξεζε Δκπνξηθνχ Γίθαηνπ ΔπηζθΔΓ Δπηζθφπεζε Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ εδ. Δδάθην επ. Δπφκελα Δθ Δθεηείν ΚξηηΔ Κξηηηθή Δπηζεψξεζε ΜνλΠξΘεο Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο λ. Νφκνο λ.δ. Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα παξ. Παξάγξαθνο ζεκ. εκείν ζ. ειίδα ηδ χλδεζκνο Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ χληαγκα ΥξΗΓ Υξνληθά Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 4

5 Πξόινγνο Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηε δηπισκαηηθή εξγαζία κε αληηθείκελν ηε χκβαζε Μάλαηδκελη, ε νπνία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ ζηνλ θιάδν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο θαη λνκνινγηαθήο αλαζθφπεζεο θαη έξεπλαο ηεο ζχκβαζεο κάλαηδκελη, κία κνξθή ζχκβαζεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο, ε νπνία έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα αλάπηπμε, θαηλνηνκία, θεξδνθνξία, επηβίσζε ζηνλ αληαγσληζκφ. Δπηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ κνξθψλ εκθάληζεο θαη ηεο λνκηθήο θχζεο ηεο ζχκβαζεο κάλαηδκελη, νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε ζχγθξηζε κε έηεξεο κνξθέο ζπκβάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη ν εληνπηζκφο δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δίθαην ησλ εκπνξηθψλ εηαηξηψλ γηα ηα δηαρεηξηζηηθά φξγαλα ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνζηξέρνπλ ζηε ζπλδξνκή ηνπ Γηνηθεηή γηα λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζή ηνπο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Απφ ηε ζέζε απηή δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο δηδάζθνληεο Καζεγεηέο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηελ εμαηξεηηθή δηδαζθαιία ηνπο θαη ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή θαη θαζνδήγεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ. Θεζζαινλίθε, Γεθέκβξηνο

6 Α. ΔΗΑΓΩΓΖ i) Έλλνηα, ζεκαζία, ξόινο management Οη θάζε είδνπο νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο, σο νξγαλσκέλα ζχλνια, δηέπνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, έρνπλ δνκή θαη ζηφρνπο θαη πθίζηαληαη δηφηη ηθαλνπνηνχλ αλζξψπηλεο αλάγθεο, παξάγνληαο πξντφληα θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο 1. θνπφο θάζε νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε, ν νπνίνο ζθνπφο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη φηαλ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη, ήηνη φηαλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο ζρεδηαζκφο έλα ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ λα νδεγεί ζηε δηελέξγεηα θεξδνθφξσλ θαη επηηπρεκέλσλ ζπλαιιαγψλ, ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο επίηεπμεο θέξδνπο, ηεο δεκηνπξγίαο βέιηηζησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επίιπζε ησλ νπνηνδήπνηε πξνβιεκάησλ πξνθχςνπλ ζην πιαίζην απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ, φπσο π.ρ. ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 2. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη σο άλσ ζηφρνη θαη λα πινπνηεζεί ην εθάζηνηε ζηξαηεγηθφ ζρέδην - πξνγξακκαηηζκφο νη θάζε είδνπο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ παξαγσγηθνχο πφξνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο θαη δπλάκεηο πνπ αλήθνπλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη δηάθνξνη παξαγσγηθνί (νηθνλνκηθνί θαη θπζηθνί) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ νξγαληζκψλ. Οη αλζξψπηλνη πφξνη ζπλίζηαληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζπκβνιή ησλ managers, ηεο εγεζίαο θαη ησλ κε δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ φπσο είλαη π.ρ. ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ή εξγαζίεο ρεηξηζκψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη θπζηθνί πφξνη απνηεινχληαη απφ ηηο πξψηεο χιεο (απνζέκαηα), ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε κεηαηξέπεη ζε αγαζά αλψηεξεο αμίαο (outputs) ηνλ κεραλνινγηθφ 1 Βι. Υπηήξε Λεσλίδα, Μάλαηδκελη, Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 2006, ζ Βι. Πεηξίδνπ Δπγελία, Γηνίθεζε Management, Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, 2011, ζ. 44 6

7 εμνπιηζκφ, ηα αθίλεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο. Οη ηερλνινγηθνί πφξνη σο δηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπζία αλαθέξνληαη ζηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε 3. Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ) πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ είλαη νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, νη ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ, νη απνθάζεηο ησλ ρξεκαηνδνηψλ, ε δηαζέζηκε εξγαηηθή δχλακε, ε λνκνζεζία, νη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ε αξκνληθή ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο, δειαδή κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ απνθαζηζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ θαη δελ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ηνπο. Ζ επίηεπμε θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, δειαδή πςειά θέξδε, πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο, ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη, θνηλσληθή αληαπφθξηζε, πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο Γηνίθεζεο Μάλαηδκελη, πνπ απνηειεί ηε ζπλερή δπλακηθή δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο δηεχζπλζεο, ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζπάζεηα 4. Ο φξνο ''management'' απνδίδεηαη ζηελ ειιεληθή ηνπ κεηάθξαζε κε ηνπο φξνπο ''Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε'', ''Γηεχζπλζε'', ''Γηνηθεηηθή''. Ωο επηθξαηέζηεξνο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ''Γηνίθεζε'' 5 σο ε επξχηεξε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άιιεο εξκελείεο πνπ αθνξνχλ ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη ζηνηρεία ηεο Γηνίθεζεο 6. ηελ πξνζπάζεηα καο λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ην management ζα ζπλαληνχζακε πνιινχο νξηζκνχο ζε δηάθνξα θείκελα, νη νπνίνη δελ παξνπζηάδνπλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη, ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ωο έλαο ζχγρξνλνο νξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη εθείλνο πνπ αλαθέξεη ην management σο ε εξγαζία καδί κε άιινπο θαη κέζσ άιισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο. Ο manager επνκέλσο αλαιακβάλεη λα πξνγξακκαηίδεη, λα νξγαλψλεη, λα 3 Βι. ηζηόηνπν ν απόιπηνο θόκβνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, άξζξν ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 4 Βι. Πεηξίδνπ Δπγελία, Γηνίθεζε Management, Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, 2011, ζ. 45, 36. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξάθεηαη, εθείλν γηα ην νπνίν ελδηαθέξεηαη κηα επηρείξεζε είλαη λα επηηύρεη ην «ηαίξηαζκα» (fit) αλάκεζα ζην εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό πεξηβάιινλ, αλάκεζα ζηηο επθαηξίεο θαη ζηηο απεηιέο από ηε κία κεξηά θαη κε ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο από ηελ άιιε, βι. Γεσξγόπνπιν, ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, 2006, ζ Πξνηηκάηαη από ηνπο ζπγγξαθείο ε ειιεληθή ιέμε Γηνίθεζε, ώζηε λα απνδίδεηαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ''δηνηθείλ'' ή λα απνδσζεί ην νξγαλσκέλν ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηέρνπλ ζεζκηθέο ζέζεηο εμνπζίαο θαη αζθνύλ δηνίθεζε, Βι. Υπηήξε Λεσλίδα, Μάλαηδκελη, Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 2006, ζ Βι. Πεηξίδνπ Δπγελία, Γηνίθεζε Management, Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, 2011, ζ. 33 7

8 ζηειερψλεη, λα ζπληνλίδεη, λα παξαθηλεί, λα θαζνδεγεί θαη λα ειέγρεη 7. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ηνπ manager ζπληζηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ management θαη εηδηθφηεξα: Πξνγξακκαηηζκφο: Λεηηνπξγία θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη δηακφξθσζεο ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ - ηεο επηρείξεζεο. Οξγάλσζε: Λεηηνπξγία θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, θαηαλνκήο πφξσλ, αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε άηνκα θαη θαζνξηζκνχ ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη επζχλεο. Γηεχζπλζε Ζγεζία: Λεηηνπξγία γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επεξεαζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζσ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαθίλεζεο, επηθνηλσλίαο δηακφξθσζεο, νξάκαηνο, θνπιηνχξαο θαη εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη δηεπζέηεζεο ζπγθξνχζεσλ. Έιεγρνο: Λεηηνπξγία γηα ηνλ έιεγρν απνηειεζκάησλ, ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ θαη ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ 8. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ή ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο ζα εμαζθαιίζνπλ έλα επλντθφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη λα πξνζθέξεη ζε απηφ πξντφληα ή ππεξεζίεο, επηηπγράλνληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο 9 ζηφρνπο ηεο 10. ii)h αλάπηπμε ηνπ κάλαηδκελη Σν management, φπσο θαηαγξάθεηαη 11, δελ αλαπηχρζεθε μαθληθά, αιιά κάιινλ εμειίρζεθε πξννδεπηηθά, απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Οξηζκέλα απφ ηα 7 Βι. Patrick J. Montana & Bruce H. Charnov, Μαλαηδκελη, ζ. 20, 21 8 Βι. Υπηήξε Λεσλίδα, Μάλαηδκελη, Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 2006, ζ. 31 θαζώο θαη Patrick J. Montana & Bruce H. Charnov, Μαλαηδκελη, ζ Κνηλσληθόο ξόινο επηρεηξήζεσλ: νη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ θνηλσληθό ξόιν έζησ θαη αλ ππαθνύλ κόλν ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ επηβάιιεη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ζέκαηα θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο νη λόκνη γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κόιπλζεο, ηελ πγηεηλή, ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ηελ απνθπγή ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ. Αληηκεησπίδνπλ επίζεο πξνιεπηηθά ηα κειινληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ελ ηέιεη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα: εθπαίδεπζε θαη ζηήξημε επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, αλαθύθισζε, ρξήζε αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, ρνξεγίεο, θηιαλζξσπίεο, δσξεέο, βξαβεία, ππνηξνθίεο. Βι. Πεηξίδνπ Δπγελία, Γηνίθεζε Management, Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, 2011, ζ. 49, 50, 51, Βι. Πεηξίδνπ Δπγελία, Γηνίθεζε Management, Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, 2011, ζ Βι. Patrick J. Montana & Bruce H. Charnov, Μαλαηδκελη, ζ. 33 8

9 πξψηα θείκελα γηα ην management ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο πνπ άξρηζε ην δέθαην φγδνν αηψλα ζηελ Αγγιία θαη εμαπιψζεθε αξγφηεξα, ην δέθαην έλαην αηψλα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Με ηελ πξφνδν πξνο εθβηνκεράληζεο θαη ηελ εμάπισζή ηεο, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε κεηάβαζε πξνο ηε καδηθή παξαγσγή θαηέζηεζε έληνλε ηελ αλάγθε γηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε θαη γηα κηα ζεσξία ηνπ κάλαηδκελη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηνίθεζε κεγάισλ νξγαληζκψλ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο πνιιψλ γξακκψλ παξαγσγήο 12. ην ηέινο ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα, φηαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γλψξηδαλ ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε, είραλ αλάγθε κεγάινπ αξηζκνχ εξγαηψλ γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαηψλ πνπ ήξζαλ ζηελ Ακεξηθή γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε απηή ήηαλ θπξίσο κεηαλάζηεο θαη αλεηδίθεπηνη. Ωο εθ ηνχηνπ, εμαηηίαο ησλ εζηκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ απηνχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απαηηνχληαλ κεγάινο αξηζκφο πην εηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ψζηε θαη πάιη κία ζεσξία ηνπ κάλαηδκελη λα θαζίζηαηαη αλαγθαία 13. B. Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT i) Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο Απφ ηηο αλσηέξσ εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο-Μάλαηδκελη, έρεη θαηαζηεί ζαθήο ν πξσηαξρηθφο ηεο ξφινο γηα ηελ επηβίσζε, ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θεξδνθφξα αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. πρλά θαζίζηαηαη δπζρεξέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα πινπνηήζνπλ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζηφρνπο, θαζψο δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία, πείξα, νξγάλσζε θαη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο δεηνχλ ηε ζπλδξνκή ηξίησλ γηα λα αλαιάβνπλ, έλαληη αληαιιάγκαηνο, ην έξγν ηεο δηνίθεζεο, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηεχζπλζεο, θαη νη νπνίνη ηξίηνη ρξεζηκνπνηνχλ πξνο ηνχην ηε ζχκβαζε management. 12 Βι. Υπηήξεο Λεσλίδαο, Μάλαηδκελη, Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 2006, ζ. 46. Τπήξμε δειαδή αλάγθε γηα ηελ νλνκαδόκελε «δηεπζπληηθή επαλάζηαζε», Βι. Οη ζπλέπεηεο ησλ ηερλνινγηθώλ κεηαβνιώλ θαηά ηνλ 20ν αηώλα όπσο απηέο εθδειώζεθαλ ζηνπο ρώξνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, άξζξν ζην δηαδίθηπν θαη ηελ εθεί παξαπνκπή ζε North D., Γνκή θαη κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία, Αζήλα, Δθδόζεηο Κξηηηθή, 2000, ζ Βι. Patrick J. Montana & Bruce H. Charnov, Μαλαηδκελη, ζ. 33 9

10 Πξφθεηηαη γηα κία λέα ζπκβαηηθή κνξθή ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο 14, ακθνηεξνβαξή ζχκβαζε, κε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε (manager, δφηεο ηνπ management) αλαιακβάλεη έλαληη αληαιιάγκαηνο λα δηνηθήζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ (ιήπηεο ηνπ management, αλαζέηνπζα επηρείξεζε) ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε θίλδπλν ηνπ ηειεπηαίνπ. Με ηε ζχκβαζε απηή ν ιήπηεο ηνπ management αλαζέηεη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ ζε έλαλ manager, ν νπνίνο έρεη εηδηθέο γλψζεηο θαη θήκε, ψζηε λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ ιήπηε κέζσ ησλ γλψζεσλ, ηεο πείξαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο θήκεο ηνπ δφηε ηνπ κάλαηδκελη 15. Ο ιήπηεο εμαθνινπζεί λα έρεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν ηεο επηρείξεζήο ηνπ 16. ii) Ηζηνξηθά Ζ ζχκβαζε κάλαηδκελη εκθαλίζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήδε ζηα ηέιε ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα θαζψο είρε πνιιέο απνηθίεο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία, φπνπ θαη άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο βξεηαληθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ άλζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ απαηηνχζε ηε ζηειέρσζή ηνπο κε θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ θαη ηελ αλάζεζε ηεο δηνίθεζήο ηνπο ζε έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα άηνκα. Δπεηδή νη απαηηήζεηο απηέο δελ κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απφ ην έκςπρν δπλακηθφ ησλ γεγελψλ πεξηνρψλ, εκθαλίζηεθαλ ηα ιεγφκελα «Managing Agencies» ζηελ Αγγιία, ηα νπνία έλαληη αληαιιάγκαηνο εθνδίαδαλ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ απνηθηψλ κε εθπαηδεπκέλν ζηελ Αγγιία πξνζσπηθφ θαη παξάιιεια αλαιάκβαλαλ ηελ φιε νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο, παξακέλνληαο φκσο νη επηρεηξήζεηο απηέο απηνηειή ππνθείκελα δηθαίνπ. ηηο ΖΠΑ ε ζχκβαζε κάλαηδκελη εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, αξρηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, φηαλ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο παξνρήο ελέξγεηαο αλέζεζαλ ηε δηνίθεζή ηνπο ζηηο ιεγφκελεο ''Engineering Management Companies'', νη νπνίεο κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο πξφζθεξαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε νη ηειεπηαίεο λα 14 Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ

11 είλαη ζε ζέζε κεηαγελέζηεξα λα αλαιάβνπλ απηνδχλακα ηε δηνίθεζή ηνπο. Έπεηηα ε ζχκβαζε management θαζηεξψζεθε θαη ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ησλ αζθαιίζεσλ, ησλ εθδφζεσλ, ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θ.α., ελψ κεηά ηνλ Β' παγθφζκην πφιεκν, κε δεδνκέλν φηη νη ζπκβάζεηο management ιεηηνπξγνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη σο έλα κέζν κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, ήηαλ πνιχηηκεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ 17. iii) Αλαιπηηθόηεξα νη ιόγνη ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο δηαρείξηζεο Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ην θνξέα κηαο επηρείξεζεο ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο δηαρείξηζεο ζχκβαζε management είλαη θαηά θαλφλα νηθνλνκηθήο θχζεσο, φπσο ε αλάγθε αλαδηάξζξσζεο, ε αληηκεηψπηζε εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ε πξνζαξκνγή ζε λέεο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, ε ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 18. Μηα επηρείξεζε, ε νπνία δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ έκπεηξν θαη εθπαηδεπκέλν, θαηάιιειν λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο επηρείξεζεο, αιιά νχηε θαη ηελ θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ απηφ ππνδνκή θαη ηερλνγλσζία, πξνζθεχγεη ζηε βνήζεηα ηξίησλ, νη νπνίνη, δηαζέηνληαο ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία, πείξα θαη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο, αλαιακβάλνπλ έλαληη ακνηβήο ην έξγν ηεο δηνίθεζεο, δηεχζπλζεο θαη νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο 19. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ζηελ αγνξά, ε επίηεπμε θέξδνπο θαη ε επηβίσζή ηεο ζηνλ εζσηεξηθφ θαη δηεζλή αληαγσληζκφ. Με ηε ζχκβαζε management θαιχπηεηαη πξσηαξρηθά ην έιιεηκκα ηεο δηνίθεζεο, ελψ δελ απνθιείεηαη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε κειινληηθή απηνδχλακε αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ επηρείξεζε πνπ αξρηθά δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ manager 20. Ζ αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο ελδερνκέλσο λα θξίλεηαη αλαγθαία γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, φπσο π.ρ. ν ζάλαηνο ηνπ ηδηνθηήηε θαη δηνηθεηή κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο 17 Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ. 603 θαη Martinek, Moderne Vertragstypen, II, ζ. 277, Βι. Αζαλαζίνπ Λ.Η., Ζ ζύκβαζε δηαρείξηζεο εηαηξίαο (management contract), Διιεληθή Γηθαηνζύλε 2004(45) ζ Βι. Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ

12 επηρείξεζεο 21. Παξάιιεια κε ηελ είζπξαμε ηνπ αληαιιάγκαηνο, ν κάλαηδεξ δχλαηαη λα εθκεηαιιεπηεί ηε ζχκβαζε ψζηε λα πξνσζήζεη ζηηο ηνπηθέο αγνξέο πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ εηαηξία management. Με δεδνκέλν φηη ν δφηεο ηνπ κάλαηδκελη κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ ιήπηε κε ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο, είλαη δπλαηή ε αζθαιήο αμηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κπζηηθψλ ηεο εηαηξίαο, ρσξίο ηε γλσζηνπνίεζε απηψλ ζε ηξίηνπο, εθφζνλ βέβαηα θαη ν ιήπηεο δελ θαζίζηαηαη γλψζηεο ηεο ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο, ρσξίο ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Γελ απνθιείεηαη επίζεο κηα εηαηξία κάλαηδκελη αληί λα ηδξχζεη κηα δηθή ηεο επηρείξεζε ζε έλα αλαπηπζζφκελν θξάηνο θαη λα αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν επέλδπζεο εηζάγνληαο θεθάιαηα, λα αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε κηαο εγρψξηαο επηρείξεζεο απνιακβάλνληαο έηζη ηα νθέιε απφ ηελ παξνπζία ηεο ζηελ μέλε αγνξά. 22 iv) Σα ζπκβαιιόκελα κέξε Καηά θαλφλα ζε κία ζχκβαζε management ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζα είλαη επηρεηξήζεηο, κνξθψκαηα ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ 23, ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, γεγνλφο ζπάλην. Ο ιήπηεο ηνπ management είλαη θαηά θχξην ιφγν επηρείξεζε κε πεξηνξηζκέλε ηερλνγλσζία θαη κε πεξηνξηζκέλεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ο δφηεο ηνπ management αληίζεηα, είλαη επηρείξεζε εγλσζκέλεο θήκεο θαη κε εηδηθέο γλψζεηο management, ε νπνία δηαζέηεη επηηειείν δηεπζχλνληνο πξνζσπηθνχ κε γλψζεηο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ή έρεη εηδηθεπηεί ζην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ιήπηε. Γελ απνθιείεηαη λα πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε, ε νπνία έρεη αλαπηχμεη δηθφ ηεο ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (know-how), ζπλνδεπφκελν απφ άπια αγαζά (ζήκαηα, δηαθξηηηθνχο ηίηινπο, good will) ή πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ θαηαμίσζε ησλ 21 Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ. 604, θαζώο θαη Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ. 604, 23 Δηδηθά γηα ηνλ manager, ην ζύλεζεο είλαη λα πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα εκπνξηθή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα. Καηά θαλόλα θεξδνζθνπηθό ραξαθηήξα ζα έρεη θαη ν ιήπηεο ηνπ management, σζηόζν δελ απνθιείεηαη λα ζπλάπηνπλ ηέηνηεο ζπκβάζεηο θαη λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, όπσο έλα δεκόζην λνζνθνκείν. Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ

13 εηαηξηψλ απηνχ ηνπ είδνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (π.ρ. δηνίθεζε κεγάισλ μελνδνρείσλ), ηνπο εμαζθαιίδεη δηεζλή θήκε, πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο εμαηηίαο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Δπνκέλσο νη εηαηξίεο απηέο είλαη ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ερέγγπα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ κε ην αληηθείκελν ηεο αλαζέηνπζαο. v) Μνξθέο εκθάληζεο ζύκβαζεο management 1. Γλήζηεο θαη κε γλήζηεο ζπκβάζεηο management Γλήζηα απνθαινχκε ηελ ζχκβαζε management φηαλ ν manager ελεξγεί πξάμεηο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηειεπηαίαο. ε απηή ηε κνξθή ζχκβαζεο management ν manager ελεξγεί σο άκεζνο αληηπξφζσπνο ηεο αλαζέηνπζαο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο νη δηθαηνπξαμίεο πνπ απηφο επηρεηξεί ελεξγνχλ ακέζσο ππέξ θαη θαηά εθείλεο. ηελ πεξίπησζε ηεο κε γλήζηαο ζχκβαζεο management ν manager επηρεηξεί ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ζην δηθφ ηνπ φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ φκσο ηεο επηρείξεζεο ηελ νπνία δηνηθεί. Μηα ηέηνηα κνξθή management πξνηηκάηαη, φπσο ππνζηεξίδεηαη, φηαλ ν manager δηαζέηεη θαιή θήκε θαη φλνκα ζηνλ νηθείν ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε ζρέζε κεηαμχ δφηε θαη ιήπηε ηνπ management είλαη απηή ηεο έκκεζεο αληηπξνζψπεπζεο, κε απνηέιεζκα νη ηεινχκελεο δηθαηνπξαμίεο λα δεζκεχνπλ αξρηθά ηνλ ίδην ηνλ manager. Ζ κεηαθνξά ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ζην πξφζσπν ηεο δηνηθνχκελεο επηρείξεζεο απαηηεί ζηε ζπλέρεηα άιιεο δηθαηνπξαμίεο (φπσο π.ρ. κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο, αλαδνρή ρξένπο). 2. Δζληθέο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο management Με θξηηήξην ηελ ηζαγέλεηα ηνπ δφηε θαη ηνπ ιήπηε δηαθξίλνπκε ηηο ζπκβάζεηο management ζε εζληθέο θαη δηεζλείο. Δζληθέο είλαη νη ζπκβάζεηο management, φηαλ θαη νη δπν ζπκβαιιφκελνη έρνπλ ηελ ίδηα εζληθφηεηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ρψξα. Ωο δηεζλείο ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκβάζεηο φηαλ ε εηαηξία management είλαη αιινδαπή εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε πνπ επηζπκεί ηε δηνίθεζε ηεο απφ ηελ πξψηε. 13

14 Ζ ελ ιφγσ δηάθξηζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ηνπ ιήπηε ηνπ management. Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο management εληνπίδνληαη θπξίσο ζε επηρεηξήζεηο ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάπηπμε, δηφηη νη ζπκβάζεηο ζπληζηνχλ κέζν κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη εζληθέο ζπκβάζεηο management ζπλεζίδνληαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ επηβίσζή ηνπο ζηνλ αληαγσληζκφ κε νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. ηε δηεζλή ζχκβαζε management ε εμάξηεζε ηνπ ιήπηε απφ ην δφηε ραξαθηεξίδεηαη εληνλφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ εζληθή ζχκβαζε management. ηε δηεζλή, εμάιινπ, ζχκβαζε management ην ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, δηφηη ζε βάζνο ρξφλνπ δελ απνθιείεηαη ε αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (ιήπηε ηνπ management) απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζηειερσκέλε κε ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη ε δηάθξηζε απηή ελδηαθέξεη θαη απφ άπνςε δεηεκάησλ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο management 24. Καηά ην άξζξν 25 ΑΚ εδ. β ζα εθαξκνζηεί ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο κάλαηδκελη ην δίθαην πνπ αξκφδεη ζηε ζχκβαζε απφ ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, ήηνη ην δίθαην ηεο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο παξνρήο, ελ πξνθεηκέλσ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζηελή ζχλδεζε ηεο παξνρήο κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο αλαζέηνπζαο επηρείξεζεο (ιήπηεο ηνπ κάλαηδκελη) θαζηζηά εθαξκνζηέν ην δίθαην ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε, σζηφζν ζηελ πξάμε ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο κάλαηδκελη ππάξρεη ζπκθσλία ησλ κεξψλ σο πξνο ηελ ππαγσγή ζε δηαηηεζία ησλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εξκελεία ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο 25. Άιιεο κνξθέο εκθάληζεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο είλαη νη παξαθάησ: Γηνίθεζε ησλ πξνκεζεηώλ (Inventory Management): Αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηεχζπλζε θαη έιεγρν ηνπ εθνδηαζκνχ κε πξψηεο, βνεζεηηθέο θαη εκηθαηεξγαζκέλεο χιεο θαη ηηο δηάθνξεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Ο ηνκέαο απηφο πξαγκαηεχεηαη δειαδή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνζφηεηα, ζηελ ηηκή, ζην ρξφλν θαη ζηνπο φξνπο παξάδνζεο ησλ 24 Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ

15 πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ηνπο. Logistics: Απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ξνήο θαη απνζήθεπζεο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ αξρηθή παξαγγειία θαη παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή παξάδνζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Σν ζχζηεκα Logistics παξέρεη ππεξεζίεο ηφζν ζην ηκήκα παξαγσγήο φζν θαη ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ ελφο νξγαληζκνχ. Γηνίθεζε Παξαγσγήο (Production Management): Θέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη ε επηινγή θαη νξγάλσζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ εμνπιηζκνχ, ε κειέηε, ε ζπληήξεζε θαη ε αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ, ε θνζηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Γηνίθεζε ηεο Γηάζεζεο ησλ πξντόλησλ (Marketing Management): Αληηθείκελν ηεο κνξθήο απηήο management είλαη ε ιήςε απνθάζεσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ''κίγκαηνο ηνπ κάξθεηηλγθ'' (marketing mix), δει. ηνπ πξντφληνο (product), ηεο πξνψζεζεο (promotion), ηεο δηαλνκήο (place), ηεο ηηκήο (price). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ραξαθηεξίδεηαη ε έξεπλα ηνπ Μάξθεηηλγθ (marketing research) θαη αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Γηνίθεζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λεηηνπξγίαο (Financial Management): Αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειέγρσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο ηακεηαθήο ξνήο, ησλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηεο θνζηνιφγεζεο. Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ: Αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ζηειέρσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ζηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ, ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο 26. Γ. ΟΗ ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ ΤΜΒΑΔΩΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ 26 Βι. Πεηξίδνπ Δπγελία, Γηνίθεζε Management, Μηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζ

16 Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ε δηεζλνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ, νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξφζθνξεο ζπλζήθεο γηα ηελ ηαρεία δηάδνζε λέσλ, άγλσζησλ κέρξη πξφζθαηα ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ησλ επελδχζεσλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 27. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπκβάζεσλ είλαη ε ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), νη ζπκβάζεηο factoring θαη forfaiting, ε ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο (franchising), ε ζχκβαζε ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο (time sharing) θ.α. Τπνζηεξίδεηαη, φηη κεηαμχ ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ ζέηεη ν λνκνζέηεο ζηε δηάζεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ αλαγθψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ζπκβαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ππάξρεη ζεκαληηθή απφζηαζε, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ πνπ ξπζκίδνληαη ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα θαη ζε άιια λνκνζεηήκαηα είλαη πεξηνξηζκέλνο. Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκνζεηηθά ξπζκηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ, νη ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ηεο βαζηθήο κνξθήο κηαο ζχκβαζεο, νη ιεγφκελεο «παξαιιαγέο» ησλ ξπζκηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ απαηηνχλ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε 28. i) Δπώλπκεο ή Ρπζκηζκέλεο πκβάζεηο Οη δηαηάμεηο ηνπ «γεληθνχ κέξνπο» ηνπ ελνρηθνχ δηθαίνπ ξπζκίδνπλ θαη αλαθέξνληαη ζε κηα αθεξεκέλε ελνρηθή ζρέζε, ε νπνία έρεη αλαρζεί ζε βαζηθφ ηχπν απφ ην λφκν θαη ελππάξρεη ζηνλ ππξήλα θάζε ζπγθεθξηκέλεο ελνρηθήο ζρέζεο. Αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ «εηδηθνχ κέξνπο» ηνπ ελνρηθνχ δηθαίνπ, ππνζηεξίδεηαη φηη ηίζεληαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο κνξθέο ελνρηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ή ηξνπνπνηνχλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ «γεληθνχ κέξνπο». Με ηνπο θαλφλεο απηνχο ξπζκίδνληαη νξηζκέλνη ηχπνη ελνρηθψλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίνη θξίζεθαλ σο ζεκαληηθνί απφ ηνπο ζπληάθηεο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο παξνπζίαο ηνπο ζηε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή θαη ηεο λνκηθήο 27 Βι. Γεσξγηάδε Απόζηνιν, Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο ύγρξνλεο Οηθνλνκίαο, πέκπηε έθδνζε, 2008, ζ Βι. Γεσξγηάδε Απόζηνιν, Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο ύγρξνλεο Οηθνλνκίαο, πέκπηε έθδνζε, 2008, ζ. 1, 2 16

17 παξάδνζεο. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο «επώλπκεο» ή «ξπζκηζκέλεο» 29. Σα νπζηψδε γλσξίζκαηα ησλ ξπζκηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ λφκν. ii) Αλώλπκεο ή κε ξπζκηζκέλεο ζπκβάζεηο Με δεδνκέλε ηε ξαγδαία θαη ηαρεία εμέιημε ησλ ζπλαιιαγψλ, ε εθ ησλ πξνηέξσλ απαξίζκεζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θξίλεηαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο κάηαηε θαη αδχλαηε. Έηζη, ε ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ θαη ε ειεπζεξία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πξνζθέξεη ζηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδένληαη ζπκβαηηθά κε ηχπνπο πνπ απνθιίλνπλ είηε δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηχπνπο πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 496 ΑΚ επ.. Πξφθεηηαη γηα ηηο «αλώλπκεο» ή «κε ξπζκηζκέλεο ζπκβάζεηο», ησλ νπνίσλ ηα νπζηψδε γλσξίζκαηα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ ηδηνκνξθίαο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε δηαηχπσζε ή ηελ επηινγή ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ. Οη ζπλαιιαζζφκελνη έηζη, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ επηιέγνπλ ηε ζχκκεημε ή ηε ζπγρψλεπζε ζηνηρείσλ απφ δηάθνξεο ξπζκηζκέλεο ζπκβάζεηο ζε κηα λέα ελφηεηα θαη ηελ αλαλέσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ήδε ξπζκηζκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο. Μεξηθέο απφ ηηο «αξξχζκηζηεο», «αλψλπκεο» ή «κε ξπζκηζκέλεο» ζπκβάζεηο εκθαλίδνληαη ηφζν ζπρλά ζηελ πξάμε, ψζηε λα ραξαθηεξίδνληαη σο «ηππνπνηεκέλεο ζηηο ζπλαιιαγέο» ζπκβάζεηο. Έηζη, σο λέεο κνξθέο ζπκβάζεσλ ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκίαο νξίδνληαη νη ηππνπνηεκέλεο ζηηο ζπλαιιαγέο ζπκβάζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη θαη ε ζύκβαζε management 30. Γ. Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΦΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ i) Μεηθηή ζύκβαζε 29 Δπώλπκεο είλαη θαη νη ελνρηθέο ζπκβάζεηο πνπ ξπζκίδνληαη εθηόο ΑΚ, ζε άιινπο βαζηθνύο λόκνπο ή εηδηθά λνκνζεηήκαηα, βι. Γεσξγηάδε Απόζηνιν, Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο ύγρξνλεο Οηθνλνκίαο, πέκπηε έθδνζε, 2008, ζ Βι. Γεσξγηάδε Απόζηνιν, Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο ύγρξνλεο Οηθνλνκίαο, πέκπηε έθδνζε, 2008, ζ. 6 επ. 17

18 Ζ ζχκβαζε management εληάζζεηαη ζπλεπψο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηηο λέεο κνξθέο ζπκβάζεσλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο, είλαη αξξχζκηζηε ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ραξαθηεξίδεηαη σο κεηθηή 31 θαη εηδηθφηεξα σο κεηθηνηππηθή ζχκβαζε, ε νπνία ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ πεξηζζφηεξεο ξπζκηζκέλεο ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα ζπκβάζεηο, φπσο ηε ζχκβαζε εληνιήο (713 ΑΚ) 32, ηε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ζχκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθιείπεη ην ζηνηρείν εμάξηεζεο ηνπ δφηε ηνπ management απφ ηνλ ιήπηε 33 θαη ν ξφινο ηνπ εκθαλίδεη νκνηφηεηεο κε εθείλνλ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία παξφρνπ ππεξεζηψλ 34. Δθφζνλ κε ηε ζχκβαζε απηή ηα κέξε απνβιέπνπλ ζηελ επέιεπζε ελφο νξηζκέλνπ ή νξηζηνχ απνηειέζκαηνο, εκθαλίδνληαη θαη ραξαθηεξηζηηθά ζχκβαζεο έξγνπ 35. Οη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο εχξεζεο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ κηα ζχκβαζε κάλαηδκελη είλαη νη αθφινπζεο: Θεσξία ηεο απνξξφθεζεο: Ζ ζχκβαζε κάλαηδκελη πξέπεη λα ππάγεηαη εληαία ζηνλ ζπκβαηηθφ ηχπν, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε θπξίαξρε παξνρή ηεο ζχκβαζεο. Θεσξία ηνπ ζπλδπαζκνχ: Δθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πεξηζζφηεξσλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ, θαζψο θάζε παξνρή ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη θαη' αξρήλ απφ ηνπο πξνζήθνληεο ζε απηήλ θαλφλεο. Θεσξία αλάινγεο εθαξκνγήο: Δθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα γηα ηε ζχκβαζε έξγνπ ή γηα ηε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Γεκηνπξγηθή Θεσξία: Οη θαλφλεο πνπ ζα ξπζκίζνπλ ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε 31 Ζ κεηθηή ζύκβαζε απνηειεί ζπγθεξαζκό (ζηνηρείσλ) πεξηζζνηέξσλ ζπκβαηηθώλ ηύπσλ, από ηνπο νπνίνπο είηε όινη είηε κόλν νξηζκέλνη είλαη ξπζκηζκέλνη ζηνλ λόκν.ζ κεηθηή ζύκβαζε απνβιέπεη ζηε ξύζκηζε κηαο νηθνλνκηθά εληαίαο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο, βι. Γεσξγηάδε Απόζηνιν, Νέεο Μνξθέο πκβάζεσλ ηεο ύγρξνλεο Οηθνλνκίαο, πέκπηε έθδνζε, 2008, ζ Ζ νκνηόηεηα ησλ δύν ζπκβάζεσλ έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη θαη ζηε ζύκβαζε κάλαηδκελη, όπσο θαη ζηε ζύκβαζε εληνιήο θύξην αληηθείκελό ηνπο είλαη ε δηεμαγσγή ηεο ππόζεζεο ηνπ ελόο ζπκβαιινκέλνπ από ηνλ άιιν. Χζηόζν ην ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηε ζύκβαζε κάλαηδκελη από ηε ζύκβαζε εληνιήο είλαη ε ακνηβή, ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη ζηελ ηειεπηαία, ελώ ζην δίθαηό καο δελ ππάξρεη ξύζκηζε γηα έκκηζζε εληνιή θαη βέβαηα ην ζπλεξγαζηαθό ζηνηρείν κεηαμύ δηνηθεηή-κάλαηδεξ θαη ηνπ ιήπηε ηνπ κάλαηδκελη πνπ εθιείπεη από ηε ζύκβαζε εληνιήο. Βι. Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Βι. Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ. 93, ππνζηεξίδεηαη βέβαηα, όηη κε ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο νξγαλσηηθώλ θαη ηερληθώλ ππεξεζηώλ, ν δόηεο επηδηώθεη θαη ηελ εμππεξέηεζε ηδίσλ ζπκθεξόλησλ, γεγνλόο πνπ εκπνδίδεη ηελ έληαμε ηεο εμεηαδόκελεο ζύκβαζεο ζηελ ακηγώο ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ. 35 Όπσο ππνζηεξίδεηαη, όκσο, ην ζηνηρείν ηεο επίηεπμεο ηνπ νηθνλνκηθνύ απνηειέζκαηνο ζηε ζύκβαζε κάλαηδκελη δελ είλαη ην κνλαδηθό πνπ ηε ραξαθηεξίδεη, θαζώο δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη νη άιιεο ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλεη ν δηνηθεηήο-κάλαηδεξ, όπσο ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ε εθπαίδεπζε ηνπ ιήπηε, ε πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, ππνρξεώζεηο πνπ δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηε ζύκβαζε έξγνπ, βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ. 606 θαη Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ

19 κάλαηδκελη ζα πξνζδηνξηζηνχλ ειεχζεξα απφ ηνλ δηθαζηή κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, κε γλψκνλα ηνλ επηδησθφκελν ζηε ζχκβαζε ζθνπφ. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη ζεσξεηηθέο απηέο θαηαζθεπέο εκθαλίδνπλ ηαπηφρξνλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη θαη' αξρήλ ζπλδπαζηηθά, ψζηε ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ λα είλαη θξίζηκνο γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο ζα είλαη νη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο 36. πλεπψο, σο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο νξίδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί εληνιήο, κε εμαίξεζε εθείλεο πνπ δελ ζπκβηβάδνληαη κε ηνλ έκκηζζν ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο management. Δπίζεο, εθαξκνζηέεο θξίλνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηε ζχκβαζε εξγαζίαο εθηφο απφ εθείλεο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλεο απνθιεηζηηθά ζε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ γεληθνχ ελνρηθνχ δηθαίνπ (ΑΚ 287 επ.) 37. E. Πεξηερόκελν ζύκβαζεο κάλαηδκελη i) ύκβαζε Πιαίζην Ζ ζχκβαζε management απνηειεί ζχκβαζε πιαίζην κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 38. Ζ ππνρξέσζε ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο είλαη ε επξείαο θχζεσο ππνρξέσζε δηνίθεζεο. Αληηθείκελν δηνίθεζεο είλαη ε δηαρεηξηδφκελε εηαηξία είηε σο ζχλνιν είηε ηκήκα απηήο 39, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηκήκα απηήο παξνπζηάδεη νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα 40. ην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ επηκέξνπο λνκηθέο θαη πιηθέο πξάμεηο, φπσο ε ππνρξέσζε ηνπ δφηε γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ιήπηε, πψιεζε πξντφλησλ ζηνλ ιήπηε, 36 Βι. Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ. 97 θαζώο θαη Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ Ζ αλάζεζε δηεθπεξαίσζεο νξηζκέλεο ππόζεζεο ή παξνρήο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο εηαηξίαο, βι. Αζαλαζίνπ Λ.Η., Ζ ζύκβαζε δηαρείξηζεο εηαηξίαο (management contract), Διιεληθή Γηθαηνζύλε 2004(45) ζ Βι. Αζαλαζίνπ Λ.Η., Ζ ζύκβαζε δηαρείξηζεο εηαηξίαο (management contract), Διιεληθή Γηθαηνζύλε 2004(45) ζ

20 ζπκβάζεηο πψιεζεο θαη πξνκήζεηαο αγαζψλ, ζπκβάζεηο πξφζιεςεο ή δαλεηζκνχ πξνζσπηθνχ. Οη επηκέξνπο ζπκβάζεηο 41 θαη πιηθέο πξάμεηο βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ δφηε θαη γη' απηφ νλνκάδνληαη θαη ζπκβάζεηο εθηειεζηηθέο ηεο βαζηθήο ζχκβαζεο 42. Απφ ηηο εθηειεζηηθέο ζπκβάζεηο δηαθξίλνληαη νη ''ζπκπιεξσκαηηθέο'' ή ''ζπλνδεπηηθέο'' ζπκβάζεηο, νη νπνίεο είλαη απηνηειείο δηθαηνπξαμίεο θαη ζπλάπηνληαη ζε θείκελν μερσξηζηφ απφ εθείλν ηεο ζχκβαζεο κάλαηδκελη, σζηφζν απνηεινχλ κε απηήλ κία νηθνλνκηθή θαη λνκηθή ελφηεηα, ήηνη νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεραλεκάησλ 43. ii) Αλαιπηηθόηεξα νη ππνρξεώζεηο ηωλ κεξώλ Οη ζπκβάζεηο κάλαηδκελη θαηαξηίδνληαη ζηελ πξάμε πάληα εγγξάθσο θαη ζπληάζζνληαη ζε πνιπζέιηδα έγγξαθα. Σν έγγξαθν δηαηξείηαη ζε δχν ελφηεηεο, ην πξννίκην θαη ην θχξην κέξνο. ην πξννίκην πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο κε ηαπηφρξνλε παξάζεζε θξίζηκσλ γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο νξηζκψλ. Σν θχξην κέξνο ρσξίδεηαη ζε ηξείο ππνελφηεηεο: α) αλαιπηηθή ξχζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεξψλ θαηά ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδν, β) πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θαιείηαη λα παξάζρεη ν δηνηθεηήο θαηά ηελ θχξηα θάζε (the operating period), γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο θ.α., γ) ζπκθσλίεο γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ ζε δηαηηεζία, ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζηνλ δηνηθεηή γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηά ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ιήπηε. Γελ απνθιείεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε παξαξηήκαηα νηθνλνκνηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ δηεζλνχο management ζπλεζίδεηαη λα επηζπλάπηνληαη πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο 41 Δμαληιεηηθή απαξίζκεζε ησλ εθηειεζηηθώλ ζπκβάζεσλ ζεσξείηαη κάηαηε θαζώο ε ζύλαςή ηνπο εμαξηάηαη από ηε κνξθή θαη ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, βι. Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ Βι. Γεσξγηάδε ηαύξν, Ζ ζύκβαζε δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο επηρείξεζεο (management agreement), ΥξΗΓ Γ/2003, ζ. 606 θαη Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ. 100, Βι. Σζνπξνύηε Αηθαηεξίλε, Ζ ζύκβαζε κάλαηδκελη, ΚξηηΔ 2/2002, ζ

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα