ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΝΩΜΑ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων» και δ.τ. «ΣΤΕΝΩΜΑ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΕΚΑ Δ. ΣΜΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ» και δ.τ. «ΤΕΜΕΚΑ Δ. ΣΜΕΡΟΣ ΑΤΕ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» Ανακοινώσεις Εται επωνυμία «ΑΡΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εται επωνυμία «ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «VERTICAL SO LUTIONS S.A.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ Α. Ε.» επω νυμία «ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ANGLOURAS INTERNATIONAL SA» Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΣΑ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Οικοδο μική Κτηματική Ναυτιλιακή Εμττορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΝΑΣΣΑ Α.Ε.» Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «DEMCO Α.Ε Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκι νήτου Μηχανημάτων και Τουριστικών Εκμεταλλεύσεων» και δ.τ. «DEMKO A.E» Εταιρει ών στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «IVECO RANCE (πρώην IRISBUS RANCE SA)» Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» Εταιρει ών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ ) ΑΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΖΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «Trycon Marine ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Trycon Marine Ltd»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ, ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ ΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφαση μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΙΟΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥ ΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 14384/01/Β/86/6093 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ ,80 που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 μετά την αύξηση του κατά ,9 με τρητά και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,7 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΝΩ ΜΑ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευ σης Ακινήτων» και δ.τ. «ΣΤΕΝΩΜΑ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφαση μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΣΤΕΝΩΜΑ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων» και δ.τ. «ΣΤΕΝΩΜΑ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώ ου 61282/01/Β/06/384 που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 4 μετά την αύξηση του κατά με την κατα βολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 4 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχε ται σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 4 η κάθε μία. (3) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PK ΕΥΡΩΕΛΕ ΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 παρ.1 του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 33357/ Ο1/Β/95/249, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως : Άρθρο 10 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως είκοσι ένα (21) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται πά ντα από μετόχους, πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Π.Δ. 226/1992 και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με πενταετή (5ετή) θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας τους χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Άρθρο 11 παρ.1 1. Σε περίπτωση που αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν από τη λήξη της θητείας του ή κενωθεί θέση κά ποιου συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης για οποιοδήπο τε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι σύμβουλοι που απέμειναν δεν είναι λιγότεροι από τρεις εκλέγει νέο σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία οφείλει να εκλέξει οριστικό σύμβουλο.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006 (4) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥ ΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑ ΤΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 47951/01 /Β/01/8, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως : Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 η κάθε μία. (5) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΕΚΑ Δ. ΣΜΕ ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ» και δ.τ. «ΤΕΜΕΚΑ Δ. ΣΜΕΡΟΣ ΑΤΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2006 απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίη ση του άρθρου 5 και η κατάργηση των μεταβατικών δ/ξεων και αναρίθμηση του άρθρου 38 σε 34 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΤΕΜΕΚΑ Δ. ΣΜΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ» και δ.τ. «ΤΕΜΕ ΚΑ Δ. ΣΜΕΡΟΣ ΑΤΕ» και με αριθμό Μητρώου 53614/Ο1/ Β/03/32, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως : Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά 80000, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 7 και ανέρχεται συνολικά σε , διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 7 η κάθε μία. (6) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ / απόφαση μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 58370/01/Β/05/124, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως : Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ ( ) με την έκδοση τετρακοσίων δέκα χιλι άδων ( ) μετοχών, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00) η κάθε μία με την καταβολή μετρητών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) και διαιρείται σε εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ (1,00) η κάθε μία.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΔΙ ΟΜΗΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 24941/01/Β/91/557(06). 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1 έως οι εξής : Τακτικός: Μιχαλάτος Κωνσταντίνος A.M. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: Χριστοδούλου Ιωάννης A.M. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2006 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (8) επω νυμία «ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «VERTICAL SOLUTIONS S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΤΙΚΑΛ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «VERTICAL SOLUTIONS S.A.» και με αριθμό Μητρώου 60193/01/Β/06/93, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ευρώ. (9) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ ΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ Α. Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑ ΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ Α. Ε.» και με αριθμό Μητρώου 31691/Ο1/Β/94/393, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις (10) επωνυμία «ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ANGLOURAS INTERNATIONAL SA». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΓΛΟΥ ΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ANGLOURAS INTERNATIONAL SA» και αριθμό Μητρώου 25635/01/ Β/92/58(94) από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέ λευση έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό Πέρατος Εκκαθάρι σης της και αποφάσισε την οριστική λύση και διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006 (11) επωνυμία «ΑΝΑΣΣΑ Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουρι στική Οικοδομική Κτηματική Ναυτιλιακή Εμττορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΝΑΣΣΑ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΣΑ Ανώ νυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Οικοδομική Κτηματική Ναυτιλιακή Εμπορική Εταιρεία» και δ.τ. «ΑΝΑΣΣΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 22077/01/Β/90/296 από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό Πέρατος Εκκαθάρισης της Λήξης Εκκαθ. και αποφάσισε την οριστική λύση και διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006 (12) επωνυμία «DEMCO Α.Ε Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορί ας Αυτοκινήτου Μηχανημάτων και Τουριστικών Εκ μεταλλεύσεων» και δ.τ. «DEMKO A.E». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEMCO Α.Ε Ανώ νυμος Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτου Μηχανημάτων και Τουριστικών Εκμεταλλεύσεων» και δ.τ. «DEMKO A.E» και αριθμό Μητρώου 5726/01/Β/86/5724 από το οποίο προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση έχει εγκρίνει τον Ισολογισμό Πέρατος Εκκαθάρισης της και απο φάσισε την οριστική λύση και διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Μετά τα ανωτέρω η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. (13) Εταιρειών στοιχείων του υποκαταστήματος Αλλο δαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IVECO RANCE (πρώην IRISBUS RANCE SA)». Ανακοινώνεται ότι στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλ λοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IVECO RANCE (πρώην IRISBUS RANCE SA)» και αριθμό Μη τρώου 48079/01/Β/01/49 σύμφωνα με την οποία αποφα σίζεται η διακοπή των εργασιών του υποκαταστήματος της στην Ελλάδα. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2006 (14) επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙ ΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟ ΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 61723/01 /Β/06/519 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής : 1. Μίλτος Καμπουρίδης, του Ηλία, επιχειρηματίας, κά τοικος Αθηνών (Λυκαβηττού αρ.35), με αριθμό Διαβατη ρίου J της Κυπριακής Δημοκρατίας και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. 2. Πιέρ Χαραλαμπίδης, του Αντωνίου, επιχειρηματί ας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (Λέρου αρ.6), με αριθμ. Διαβατηρίου 04RE40187 και Α.Φ.Μ , Αντιπρό εδρος. 3. Χαρίλαος Οικονομόπουλος του Αθανασίου, δικη γόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Κουμπάρη αριθμός 4), κάτοχος του με υπ αριθμ. Χ /2001 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ , Μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικη τικού Συμβουλίου Μίλτος Καμπουρίδης και ο Αντιπρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πιέρ Χαραλαμπί δης, ενεργούντες και υπογράφοντες από κοινού ή/και ο καθένας χωριστά για κάθε συναλλαγή της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Κατσαβό, Σκρα 97 99, Καλλιθέα, Α.Δ.Τ οικονομικό διευθυντή της εταιρείας Dolphin Capital Partners Α.Ε. όπως εκπροσωπεί την εταιρεία υπογράφοντας και δεσμεύοντας αυτήν μέχρι του ποσού των ευρώ ανά συναλλαγή. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Κατσαβό όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον Δ.Ο.Υ, Δημοσίων Οργανισμών, Ο.Τ.Α κλπ. υπογράφοντας και υποβάλλοντας για τον σκοπό αυτό κάθε απαιτούμενο έγγραφο. Ειδικότερα ο Παναγιώτης Κατσαβός δύναται να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις σχετικές με οποιονδήποτε φορολογικό νόμο, να κάνει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δικαστήρια σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους, να συμβιβάζεται με κάθε φορολογική ή άλλη αρμόδια αρχή σε οποιαδήποτε φορολογική δίκη ή διαφορά υπογράφοντας την πράξη συμβιβασμού, να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών που απαιτούνται και να παραλαμβάνει αυτά από κάθε Δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Ο.Τ.Α., να συντάσσει και να υπογράφει υπεύθυνες του ν. 1599/1986

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ σχετικά με οποιονδήποτε νόμο ισχύει, να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα στο Ι.Κ.Α., στο Τ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και γενικά σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α., να υποβάλλει αιτήσεις υπογράφοντας και καταθέτοντας οποιοδήποτε έγγραφο στους παραπάνω οργανισμούς, να υπογράφει συμβάσεις με αυτούς και γενικά να προβαίνει σε οιαδήποτε ενέργεια αντιπροσωπεύοντας την εταιρεία στους παραπάνω οργανισμούς. Β) Ορισμός Διεύθυνσης της Έδρας της εταιρείας Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: Οδός: Ακαδημίας Αθήνα. Η Τμηματάρχης ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (15) επω νυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ» και δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ ) ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ WEST GREECE ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «BLUE LAKE (ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ ) ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 61037/01 /Β/06/324, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (16) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΖΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ». Με το υπ αριθμ.5164/ συμβόλαιο εμού του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΡΕΒΕΛΑ που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικεί ου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό και Ειδικό 5187 την αποφασίσθηκε α) Η συγχώνευση με απορρόφηση της ατομικής εταιρείας του Ιωάννη Ζουμή από την μονοπρόσωπη εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΖΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1297/1972, β) Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σε ευρώ εκατόν πενή ντα χιλιάδες ( ,00) και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της άνω Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. γ) Κωδικοποίηση του καταστατικού της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΖΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ» που συστήθηκε με το υπ αριθμ.73/ συμβόλαιο μου θα έχει πλέον ως εξής. Η Επωνυμία της Εταιρείας θα είναι «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΖΟΥΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα πρακτορεία ή γραφεία σε οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η εισαγωγή, εμπορία και παρασκευή βιομηχανική ή βιοτεχνική ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοσκευασμάτων και αρτοποιημά των και βιολογικών προϊόντων, καθώς και η συσκευα σία και διανομή των πιο πάνω ειδών, β) η βιοτεχνική παραγωγή αλέσεως και αναμίξεως αλεύρων, καθώς και η προετοιμασία και παρασκευή οιωνδήποτε άλλων πρώτων υλών απαραίτητων για την παρασκευή των πιο πάνω ειδών, γ) Η ίδρυση και η εκμετάλλευση συναφούς προς τον σκοπό της εταιρείας, εμπορικής επιχείρησης, δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση οποιου δήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού οίκου ασχολούμενου με τις παραπάνω εργασίες, ε) Η συμμετοχή της εταιρείας και σε άλλες προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες και γενικά η άσκηση κάθε συναφούς εργασίας, που θα τείνει στην επιτυχία του σκοπού της εταιρείας και την διεξαγωγή της θα αποφασίζει κάθε φορά η Γενική Συ νέλευση της εταιρείας. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκο νταετής (50 χρόνια) και αρχίζει από την ημέρα δημοσί ευσης του αρχικού καταστατικού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρει ών Περιωρισμένης Ευθύνης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα τέσσερα (2044). Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της εταιρείας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Εταιρικό Κεφάλαιο Εταιρικά Μερίδια. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ,00) το οποίο κατά ρητή βεβαίωση τού Μονα δικού εταίρου Ιωάννη Λεονάρδου Ζουμή καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά στο εταιρικό ταμείο και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, και το σύνολο αποτελεί μία μερίδα συμμετοχής. Διαχειριστής: Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται ο μοναδικός εταίρος Ιωάννης Ζουμής του Λεονάρδου. Ο Συμβολαιογράφος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΡΕΒΕΛΑ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 (17) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Trycon Marine ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Trycon Marine Ltd». Περίληψη της με υπ αριθμ. 4469/2006 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Γεωργίας Τσούνη του Ιωάννη με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό της Εται ρίας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Trycon Marine ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Trycon Marine Ltd», το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθμούς 815/2006. Εταίροι: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ του Φανουρίου και της Ειρήνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος στο Αιγά λεω Αττικής το έτος 1971, κάτοικος Μελισσίων Αττικής στην οδό Διονύσου αριθμός 16Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ /1997 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Μελισσίων, Α.Φ.Μ και 2) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ του Φανουρίου και της Ειρήνης, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννημένος στην Νί καια Αττικής το έτος 1972, κάτοικος Παιανίας Αττικής στην Πάροδο Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 16, κάτοχος του υπ αριθμ. Χ /2002 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Παιανίας, Α.Φ.Μ Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «Trycon Marine ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Trycon Marine Ltd». Σκοπός της εταιρίας είναι: Oι υπηρεσίες πάσης φύ σεως για πλοία στο εσωτερικό και εξωτερικό, εμπόριο, γενικές προμήθειες σε τρόφιμα, αναλώσιμα, ανταλλα κτικά, λιπαντικά, ηλεκτρολογικά, καθαριστικά χημικά, βαφές, ναυτιλιακά χρώματα, coatings, καύσιμα, βιομηχανικά αέρια, ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτροσυγκολλητικό υλικό, σωστικά μέσα, εμπορικές αντιπροσωπεύσεις ναυτιλιακών εταιριών, προϊόντων και υπηρεσιών όπως για ασφάλειες πλοίων και φορτίων, τεχνικές επιθεωρήσεις και μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνοοικονομικές μελέτες, πρακτορεύσεις, ναυλώσεις, μεσιτείες, διαχείριση πλοίων, εισαγωγές και εξαγωγές. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε επιχειρήσεις παρεμφερών σκοπών όπως και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες του ιδίου αντικειμένου, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση των λοιπών δραστηριοτήτων της. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι το έτος Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στα είκοσι χι λιάδες εκατό (20.100,00) ευρώ, το οποίο και διαιρείται σε εξακόσια εβδομήντα (670) εταιρικά μερίδια που το καθένα έχει αξία τριάντα (30,00) ευρώ. Ο εταίρος Γε ώργιος Τσαταλιός του Φανουρίου κατέβαλε το ποσό των ,00 ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 335 εται ρικά μερίδια και ο εταίρος Θεόδωρος Τσαταλιός του Φανουρίου κατέβαλε το ποσό των ,00 ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής που αποτελείται από 335 εταιρικά μερίδια. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπρο σώπηση της εταιρείας ανατίθεται και στους δυο εταί ρους Γεώργιο Τσαταλιό του Φανουρίου και Θεόδωρο Τσαταλιό του Φανουρίου, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Ιθαγένεια: Oι εταίροι κατέχουν την Ελληνική Ιθαγέ νεια. Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΤΣΟΥΝΗ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: