ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου 2006 ΣΣΕ έτους 2006 των εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Επιχειρή σεις θυγατρικές Τραπεζών όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από 25 Μαΐου 2006 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργα ζομένων στα Βαφεία, Καθαριστήρια μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από 29 Μαΐου 2006 Συλ λογικής Σύμβασης Εργασίας, που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού Βιομη χανικών Βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από 20 Ιουνίου 2006 Συλ λογικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οικοδόμων Μο νίμων Συνεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Ορ γανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ.. όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24 Μαΐου 2006 ΣΣΕ Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων, Μεταλλείων και Λι γνιτορυχείων όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Μαΐου 2006 Συλ λογικής Σύμβασης Εργασίας, για τους όρους αμοι βής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελι γκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας... 7 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 31 Μαΐου 2006 Συλλο γικής Σύμβασης Εργασίας, για τους όρους αμοι βής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Δη μοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ υπουρ γικής απόφασης «Σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγεί ας (Το.Ψ.Υ.) Αττικής» Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συγκρό τηση Επιτροπής Διαχείρισης των Ειδικών Λογαρι ασμών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 105Β) ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2006 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Δη μοτικός Παιδικός Σταθμός» Δ. Νέου Ψυχικού Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τον Αθλη τικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πορταριάς. 12 Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Δημοτι κή Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Δημοτι κή Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού κατηγορίας TE στη Κρανιωτάκη Μαρία του Ιωάννη και της Αθηνάς ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 1452/Φ.24.2./ απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής. 16 Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ αριθμ. ΔΥ2γ/72860/ απόφαση «τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ2γ/οικ.80/ κοινής υπουργικής απόφα σης» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /859/Α0006 (1) Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». β) Του άρθρου 20 (παρ. 2) του ν. 2469/1997 «Περιο ρισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. πρώτο του π.δ. 63/ δ) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 218/1997 (168 Α ) «Ενοποίηση και κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ε) Του π.δ. 63/2006 (71 Α ) «Σύσταση Δημόσιων Οικο νομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) στους Δήμους Θεσπρωτικού και Φαναρίου του Νομού Πρεβέζης Τροποποίηση του π.δ. 551/1988 (259 Α )».

2 17882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το υπ αριθμ /2257/0001 Γ / έγγρα φο της Διεύθυνσης Διοικητικού. 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Ορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου, από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους, ως εξής: Α Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ α) Εφοριακών β) Επιμελητών 1 1 γ) Προσωπικού Καθαριότητας 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Β Δ. Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ α) Εφοριακών β) Επιμελητών 1 1 γ) Προσωπικού Καθαριότητας 1 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ II. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του κλάδου Εφο ριακών, που κατανέμονται στις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., μεταφέ ρονται από τη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, της οποίας οι οργανικές θέσεις προσωπικού του ίδιου κλάδου, κατά κατηγορία μειώνονται, αντίστοιχα, ως εξής: Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας Kλάδος Εφοριακών, κατά κατηγορία ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΣΥΝΟΛΟ III. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των κλάδων ΥΕ Επιμελητών και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας προέρ χονται από τις οργανικές θέσεις προσωπικού της Δ.Ο.Υ. Α Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, που καταργήθη κε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 218/1997 (168 Α ) «Ενοποίηση και κατάργηση Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». Αθήνα, 9 Αυγούστου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθ (2) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου 2006 ΣΣΕ έτους 2006 των εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Επιχειρή σεις θυγατρικές Τραπεζών όλης της χώρας. 1876/ Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Ερ γασίας κατά τη συνεδρίαση του της 24ης Ιουλίου Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ δηλαδή ότι εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 18 Μαΐου 2006 ΣΣΕ έτους 2006, των εργαζομένων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, θυγατρικές Τραπεζών όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Αριθ. οικ (3) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 25 Μαΐου 2006 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Βαφεία, Καθαριστήρια μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας. 1876/1990. νωνικής Προστασίας. 3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 24ης Ιουλίου κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 25 Μαΐου 2006 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργα ζομένων στα Βαφεία Καθαριστήρια Μηχανικά και ηλε κτρικά, πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνω τήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Αριθ (4) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 29 Μαΐου 2006 Συλλο γικής Σύμβασης Εργασίας, που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού Βιομηχανικών Βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργα στηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 29 Μαΐου 2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού Βιομηχανικών Βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργα στηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ Αθήνα, 16 Αυγούστου 2006 Αριθ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 20 Ιουνίου 2006 Συλλο γικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συ νεργείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμάτων κ.λπ.. όλης της χώρας. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 20 Ιουνίου 2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οικοδόμων Μονίμων Συνερ γείων Συντηρήσεως Βιομηχανιών, Οργανισμών, Ιδρυμά των κ.λ.π. όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι Αθήνα, 16 Αυγούστου 2006 Αριθ. οικ (6) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 24 Μαΐου 2006 ΣΣΕ Χει ριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων, Μεταλλείων και Λιγνιτο ρυχείων όλης της χώρας. 1876/1990. νωνικής Προστασίας. 3. Την γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 24ης Ιουλίου κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ, δηλαδή ότι

4 17884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 24 Μαΐου 2006 ΣΣΕ Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνι τορυχείων όλης της χώρας, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Αριθ (7) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 Μαΐου 2006 Συλλο γικής Σύμβασης Εργασίας, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απα σχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση τούτης κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 30 Μαΐου 2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για τους όρους αμοι βής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιών περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λ.π., που απασχο λούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ Αθήνα, 16 Αυγούστου 2006 Αριθ (8) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 31 Μαΐου 2006 Συλλο γικής Σύμβασης Εργασίας, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι εργαζομένων του επαγγέλματος, αποφασίζουμε: 1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 31 Μαΐου 2006 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για τους όρους αμοι βής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ για όλους τους εργοδότες και εργαζο μένους του επαγγέλματος που αφορά αυτή. 2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ Αθήνα, 16 Αυγούστου 2006 Αριθ. Υ5β/Γ.Π.οικ (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ υπουρ γικής απόφασης «Σύσταση Τομέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) Αττικής». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρό νοιας» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 123/τ.Α / Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/τ.Α / ) «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ. Υ5α/Γ.Π.οικ.61133/2004 (ΦΕΚ 937/τ.Β / ) υπουργική απόφαση «Σύσταση Τομέων Ψυ χικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) Αττικής». 4. Την υπ αριθμ. 7 της 203ης Ολομελ./ απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) «Ολοκλήρωση Τομεοποίησης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Ν. Αττικής. Ορι στική σύνθεση των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας. Σχετικά με τη συγκρότηση των ΤΕΨΥ Ενηλίκων Ν. Αττι κής».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη, αποφασίζουμε: Τροποποιείται ο 1ος Τομέας και ταυτόχρονα συνιστά ται 13ος Τομέας, ως εξής: Ο 1ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής, με έδρα το Χαϊδάρι, περιλαμβάνει τους Δήμους: Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας. Ο 13ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττικής, με έδρα τη Νίκαια, περιλαμβάνει τους Δήμους και τις κοινότητες: του Ρέντη, Αμπελακίων, Σαλαμίνας, Κερατσινίου, Κορυ δαλλού, Νίκαιας και Περάματος. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ. Υ5α/ Γ.Π.οικ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 937/ , τ.β ). Κυβερνήσεως Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ (10) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 105Β). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 «Ρυθμί σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255Α). β. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α). γ. Του άρθρου 11 του ν. 2332/1995 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 181Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303Α). δ. Του άρθρου 8 του ν. 2430/1996 «Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Θέ σπιση της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστη μάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303Α). ε. Του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 280Α). στ. Της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου..» (ΦΕΚ 297Α). ζ. Του άρθρου 38 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομι κού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λει τουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324Α). 2. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων «Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 105Β). 3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 105Β), ως ακο λούθως: Μετά την περίπτωση 2 της παραγράφου Γ, προστίθε ται περίπτωση 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «3. Οι ενέργειες που προκύπτουν από το έργο της γραμματείας και του υπολόγου καθώς και οι πληρωμές από τους Ειδικούς Λογαριασμούς θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Διεύθυνσης». Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Αριθ. οικ (11) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ΝΠΔΔ «Δη μοτικός Παιδικός Σταθμός» Δ. Νέου Ψυχικού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπι κή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 107). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α / ). 3. Την υπ αριθμ / εισηγητική μας έκ θεση. 4. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/285/13991/ απόφαση της επιτροπής του άρ θρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/1998, με το οποίο εγκρίθηκαν για τους Ο.Τ.Α. α βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων τον άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων. 5. Την υπ αριθμ. 7/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός» Δ. Νέου Ψυχικού, περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το οικονομικό έτος Τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Νέου Ψυχικού, αποφασίζουμε:

6 17886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ αριθμ. 7/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός» Δ. Νέου Ψυχικού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 ως εξής: Ένα (1) παιδίατρο Με αντικείμενο έργου την παρακολούθηση της καλής υγείας των παιδιών του νομικού προσώπου. Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η δαπάνη απασχόλησης του ανωτέρω έχει προβλε φθεί και ανέρχεται στο ύψος των ,00 και θα βα ρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός» Δ. Νέου Ψυχικού για το οικονομικό έτος Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.&Α. εντός πέντε (5) ημερών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθ (12) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πορταριάς. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/ ) Την 14196/ εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 3) Την 12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πορταριάς. 4) Την υπ αριθμ. 3962/ σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Πορταριάς. 5) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους ,00. 6) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχεί ρησης, 7. Την από γνωμοδότηση της δικηγόρου Πη νελόπης Παπαθανασίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Πορταριάς, ενός Προ γραμματιστή/στριας Χειριστή/στριας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρη σης, (αριθμός απόφασης Περιφέρειας Θεσσαλίας 13147// ) Βόλος, 3 Αυγούστου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθ (13) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/ ) Την υπ αριθμ / εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 3) Την 10/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυ ρού. 4) Την υπ αριθμ. 8086/ σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αλμυρού. 5) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους ,00. 6) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχεί ρησης, 7) Την από γνωμοδότηση του δικηγόρου Αλέ ξανδρου Κοσμά, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη από τη Δημοτική Επιχείρη ση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού, με σύμβαση μίσθωσης έργου α) δεκαπέντε (15) Καθηγητών Μουσικής για το εκπαιδευτικό έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 και το αριθμ 229/ Βασιλικό Διάταγμα περί «Κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης», & β) τριών (3) Καλ λιτεχνών εικαστικών έως στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού με τη συμμετοχή της Επι χείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού, για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Θεσσαλίας 12590/8.2006). Βόλος, 3 Αυγούστου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθ (14) Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/ ) Την υπ αριθμ / εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΔΑ για τη πρόσληψη προσωπικού σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 3) Την 9/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Δήμου Αλμυ ρού. 4) Την υπ αριθμ. 8086/ σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Αλμυρού. 5) Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους ,00. 6) Τις ανάγκες σε προσωπικό της ανωτέρω Επιχεί ρησης, 7) Την από γνωμοδότηση του δικκηγόρου Αλέξανδρου Κοσμά, αποφασίζουμε:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έρ γου για το εκπαιδευτικό έτος , ενός (1) Καλλι τεχνικού Δ/ντή από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Αλμυρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 και το υπ αριθμ. 229/ Βασιλικό Διάταγμα περί «κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης» για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης, (αριθμός απόφασης Περιφέρειας Θεσσα λίας 12707/8.2006). Βόλος, 2 Αυγούστου 2006 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ (15) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού κατηγορίας TE στη Κρανιωτάκη Μαρία του Ιωάννη και της Αθηνάς. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 3032/ απόφαση του Νομάρ χη Ηρακλείου χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Κρανιωτάκη Μαρία του Ιω άννη και της Αθηνάς. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Στην υπ αριθμ. 1452/Φ.24.2/ απόφαση του Νο μάρχη Δυτικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμ. 809/Β/ , διορθώνεται από το εσφαλμένο: «Με εντολή Νομάρχη ο Διευθυντής Γεώργιος Ντόρτος» στο ορθό: «Ο Νομάρχης Αριστείδης Αρκουδάρης». (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής) (17) Στην υπ αριθμ. ΔΥ2γ/72860/ απόφαση «τροπο ποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ2γ/οικ.80/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Εξαίρεση Φορέων από την υποχρέωση σύστασης ΚΕΚ με αυτοτελή νομική προσωπικότητα» (ΦΕΚ 490/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. ΔΥ2γ/56120/ (ΦΕΚ 1050/ τ. Β ) και ΔΥ2γ/100967/ (ΦΕΚ 1665/ τ.β και ΦΕΚ 48/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση» που δημο σιεύθηκε στο ΦΕΚ 857/ τ.β, γίνονται οι εξής δι ορθώσεις: 1. Στο θέμα: Αριθμ. ΔΥ2γ/72860 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ2γ/οικ.80/ κοινή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση Φορέων από την υπο χρέωση σύστασης ΚΕΚ με αυτοτελή νομική προσωπικό τητα» (ΦΕΚ 490/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. ΔΥ2γ/56120/ (ΦΕΚ 1050/ τ. Β ) και ΔΥ2γ/100967/ (ΦΕΚ 1665/ τ.β και ΦΕΚ 48/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση. 2. Στο κείμενο παράγραφο (1): Τροποποιούμε την υπ αριθμ. ΔΥ2γ/οικ.80/ κοι νή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση Φορέων από την υπο χρέωση σύστασης ΚΕΚ με αυτοτελή νομική προσωπικό τητα» (ΦΕΚ 490/ τ.β ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. ΔΥ2γ/56120/ (ΦΕΚ 1050/ τ. Β ) και ΔΥ2γ/100967/ (ΦΕΚ 1665/ τ.β και ΦΕΚ 48/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση ως προς το σημείο 25 από «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής» σε «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών». (Από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

8 17888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα