ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ / «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας» απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας (ΦΕΚ 1300Β)... 1 Κατάργηση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύ σταση Διοικητικού Τομέα Συντονισμού των Διοικη τικών Μέτρων για την Εφαρμογή της Agenda 2000 και Φορέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΟΤΑ Α & Β Βαθμού) και θέσης Ειδικού Γραμματέα, στο Υπουργείο Γεωργίας» (Β 1363)... 2 Αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης (ΕΔΟ) Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ / «Διάρθρω ση, αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Δι ευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας» απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσι ας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας (ΦΕΚ 1300Β). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 23 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρό φων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135Β). β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α). 2. Την υπ αριθμ / «Διάρθρωση, αρμο διότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου Γεωργίας» απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και Γεωργίας (ΦΕΚ 1300Β). 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφα ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ως ακολούθως: 1. Ο πρώτος στίχος της υποπερίπτωσης αα της πε ρίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αντικα θίσταται ως ακολούθως: «Ασκεί επιτόπιο έλεγχο, συντάσσοντας το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρ τημα 2, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση» 2. Μετά την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1, προστίθενται νέες υποπε ριπτώσεις γγ και δδ που έχουν ως ακολούθως: «γγ. Καταρτίζει και προτείνει ετήσιο και πενταετές πρόγραμμα ελέγχων και συντάσσει ετήσιο και πενταετή απολογισμό δραστηριοτήτων. Για την κατάρτιση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, παράγοντες επικινδυνότητας, οι εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν στο παρελ θόν πραγματοποιηθεί ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Τα προγράμματα είναι αναλυτικά και συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πα ρούσα απόφαση, ως Παράρτημα 1. Τα προγράμματα και οι απολογισμοί προτείνονται από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου και εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής. δδ. Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ ή άλλα όργανα για θέματα της αρμοδιότητάς του».

2 4542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Ο πρώτος στίχος της υποπερίπτωσης αα της πε ρίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αντικαθί σταται ως ακολούθως: «Ασκεί επιτόπιο έλεγχο, συντάσσοντας το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρ τημα 2, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση» 4. Μετά την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, προστίθενται νέες υποπε ριπτώσεις γγ και δδ που έχουν ως ακολούθως: «γγ. Καταρτίζει και προτείνει ετήσιο και πενταετές πρόγραμμα ελέγχων και συντάσσει ετήσιο και πενταετή απολογισμό δραστηριοτήτων. Για την κατάρτιση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γε νικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, παράγοντες επικινδυ νότητας, οι εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν στο παρελθόν πραγματοποιηθεί ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Τα προγράμματα είναι αναλυτικά και συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πα ρούσα απόφαση, ως Παράρτημα 1. Τα προγράμματα και οι απολογισμοί προτείνονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου και εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρι κής. δδ. Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ ή άλλα όργανα για θέματα της αρμοδιότητάς του». 5. Ο πρώτος στίχος της υποπερίπτωσης αα της πε ρίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αντικαθί σταται ως ακολούθως: «Ασκεί επιτόπιο έλεγχο, συντάσσοντας το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρ τημα 2, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση» 6. Μετά την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, προστίθενται υποπεριπτώ σεις γγ και δδ που έχουν ως ακολούθως: «γγ. Καταρτίζει και προτείνει ετήσιο και πενταετές πρόγραμμα ελέγχων και συντάσσει ετήσιο και πενταετή απολογισμό δραστηριοτήτων. Για την κατάρτιση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γε νικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, παράγοντες επικινδυ νότητας, οι εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν στο παρελθόν πραγματοποιηθεί ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Τα προγράμματα είναι αναλυτικά και συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πα ρούσα απόφαση, ως Παράρτημα 1. Τα προγράμματα και οι απολογισμοί προτείνονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου και εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρι κής. δδ. Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της ΕΕ ή άλλα όργανα για θέματα της αρμοδιότητάς του». 7. Το εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης σε θέματα διοικη τικής (αλληλογραφία, πρωτόκολλο, δακτυλογράφηση, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) και οικονομικής υποστή ριξης». 8. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η ενημέρωση των τμημάτων για τη λήψη των ανα γκαίων διορθωτικών μέτρων γίνεται με τη σύνταξη του υποδείγματος που επισυνάπτεται στην παρούσα από φαση ως Παράρτημα 4. Η τελική έκθεση, που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα 3, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα τμήματα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Επιθεώρη σης και Ελέγχου, παρακολουθούν την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων βάσει των συμφωνηθέντων προ γραμμάτων δράσεων, αλληλογραφώντας με τις ελεγ χόμενες υπηρεσίες». 9. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1, προστίθεται νέα παράγραφος 3 που έχει ως ακολούθως: «3. Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέ ρος της παρούσας απόφασης, τα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 που έχουν ως ακολούθως:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) & μ μ μμ /

4 4544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 & μμ μ : μ μ : μ : μ : μ μμ μ μ / μ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) &. μ μμ : /..

6 4546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4547

8 4548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. E μ K, μ ( 291/96, 289/97) μ & μ μ μ, μ μ,, μ μ ( 463,.604) :

9 ΦΕΚ 371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4549

10 4550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 & X μμ : : : Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Αθήνα, 14 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4551 Αριθ (2) Κατάργηση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητι κού Τομέα Συντονισμού των Διοικητικών Μέτρων για την Εφαρμογή της Agenda 2000 και Φορέων Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης (ΟΤΑ Α & Β Βαθμού) και θέσης Ειδικού Γραμματέα, στο Υπουργείο Γεωργίας» (Β 1363). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α). 2. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513Β). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητι κού Τομέα Συντονισμού των Διοικητικών Μέτρων για την Εφαρμογή της Agenda 2000 και Φορέων Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης (ΟΤΑ Α και Β Βαθμού) και θέσης Ειδικού Γραμματέα, στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β). 4. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/Β/2005). 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καταργείται η υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Συντονισμού των Διοικητικών Μέ τρων για την Εφαρμογή της Agenda 2000 και Φορέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΟΤΑ Α και Β Βαθμού) και θέσης Ειδικού Γραμματέα, στο Υπουργείο Γεωργίας». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ F Aριθ (3) Αναγνώριση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης (ΕΔΟ) Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154/ ) «περί Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και ρύθμισης θε μάτων του Υπουργείου Γεωργίας». β) Του άρθρου 3 της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 421/2000) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / ομοία απόφαση και ισχύει. γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Την υπ αριθμ. Υ 132/ (ΦΕΚ 1533 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό». 3. Την από αίτηση της Εθνικής Διεπαγγελ ματικής Οργάνωσης Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυ ψέλης, για αναγνώρισή της ως Εθνικής. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 5. Την Εισήγηση της Δ/νσης Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ, αποφασίζουμε: 1. Αναγνωρίζουμε ως Εθνική την συσταθείσα σε Εθνικό επίπεδο Διεπαγγελματική Οργάνωση Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης με έδρα την Αθήνα, το καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρω τοδικείου Αθηνών υπ αριθμ. Κατάθεσης 10171/ Η Ε.Δ.Ο. Μελιού και Λοιπών Προϊόντων Κυψέλης αναγνωρίζεται για τις δραστηριότητες, για τις οποίες τα μέλη της συγκεντρώνουν βαθμό αντιπροσωπευτικό τητας μεγαλύτερο από το 1/3, ως εξής: α) Την παραγωγή μελιού και λοιπών προϊόντων κυ ψέλης. β) Την τυποποίηση των προϊόντων της κυψέλης. γ) Την εμπορία και διανομή των προϊόντων της κυψέ λης. 3. Είναι δυνατή η αναγνώριση Περιφερειακών Διεπαγγελ ματικών Οργανώσεων μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης, σύμφωνα με την παράγρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) και της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1710 Β ) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. 4. Εποπτεύουσα αρχή, για την εφαρμογή των άρ θρων 5 και 7 της υπ αριθμ /2000 (ΦΕΚ 421 Β ) του Υπουργού Γεωργίας, καθώς και αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 8 της ιδίας απόφα σης, ορίζεται η Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια του Τμήματος Μελισσοκομίας Σηροτροφίας. 5. Η επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με την παρά γραφο 5 του άρθρου 6 της υπ αριθμ /2000 από φασης του Υπουργού Γεωργίας, γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από ειδικά αιτιολογη μένη γνώμη της αρμόδιας αρχής. Κατά της απόφασης αυτής του Γενικού Γραμματέα μπορεί να προσφύγει η ΕΔΟ Μελιού και λοιπών προϊόντων της κυψέλης ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου το θέμα της κύρωσης κρίνεται οριστικά. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

12 4552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: