ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του ποσού της εφάπαξ αποζημίωσης που παρέχεται από το ΚΑΦΛ Βόλου... 2 Αναπροσαρμογή εφάπαξ αποζημίωσης φορτ/των ΚΑΦ Ξηράς Βόλου... 3 Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ»... 4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού στην Αγγελική Μουρτζούκου... 5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων... 6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ν.Α. Λάρισας... 7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωσης αυτής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, των υπαλλήλων της Ν.Α. Λασιθίου για το Α εξάμηνο Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Σωπιάδου Σοφία του Λαζάρου 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /Γ7 (1) Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνι κών Σχολείων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Το άρθρο 16 του ν (ΦΕΚ 296/τ.Α ), με το οποίο κυρώθηκε η υπ αριθμ. Γ2/3345/ υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών σχολεί ων». 3. Το άρθρο 16 του ν (ΦΕΚ 267Α/ ) «Ρύθ μιση Εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». 4. Την υπ αριθμ /Γ7/ υπουργική από φαση «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» 5. Την υπ αριθμ. 3161/Γ7/ (ΦΕΚ 307/Β/ ) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της επιτροπής Καλ λιτεχνικών Σχολείων». 6. Την υπ αριθμ /Γ7/ υπουργική απόφα ση «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων». 7. To υπ αριθμ /Στ5 (ΦΕΚ 608/τ.Β / ) με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Tην υπ αριθμ α/Γ7/ (ΦΕΚ 1596/ τ.β / ) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα Α και Β τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων». 9. Την υπ αριθμ /Γ2/ υπουργική απόφα ση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α, Β, Γ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου». 10. Την εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχο λείων, Πράξη 43/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η Πρώτη, Δεύτερη και Τρίτη τάξη των Καλλιτεχνι κών Γυμνασίων να λειτουργήσει ανά κατεύθυνση με το ακόλουθο ωρολόγιο πρόγραμμα : Α ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

2 3404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εικαστικό εργαστήρι Τέχνης Χορός Δημιουργική γραφή Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου Υποκριτική Αυτοσχεδιασμός Αγωγή Προφορικού Λόγου Θεατρολογία Θεατρική Κίνηση Χορός Κινηματογράφος Δημιουργική Γραφή Κατεύθυνση Χορού Κλασικός χορός Σύγχρονος χορός Παραδοσιακός χορός 8 ώρες Β ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών Εικαστικό εργαστήρι Τέχνης Χορός Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου Υποκριτική Αυτοσχεδιασμός Θεατρικό παιχνίδι Αγωγή Προφορικού Λόγου Θεατρολογία Θεατρική κίνηση χορός Κινηματογράφος Δημιουργική γραφή Κατεύθυνση Χορού 28 ώρες 10 ώρες 17 ώρες 28 ώρες 17 ώρες

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3405 Κλασικός χορός Σύγχρονος χορός Παραδοσιακός χορός Γ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Εικαστικό εργαστήρι Τέχνης Χορός Κατεύθυνση Θεάτρου Κινηματογράφου Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 28 ώρες 17 ώρες 9 ώρες Υποκριτική Αυτοσχεδιασμός Θεατρικό παιχνίδι Αγωγή Προφορικού Λόγου Θεατρολογία Θεατρική κίνηση χορός Κινηματογράφος Δημιουργική γραφή Κατεύθυνση Χορού Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Κλασικός χορός Σύγχρονος χορός Παραδοσιακός χορός Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2005 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ Aριθ (2) Καθορισμός του ποσού της εφάπαξ αποζημίωσης που παρέχεται από το ΚΑΦΛ Βόλου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κ.ν. 5167/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.δ. 1254/1949 και της παρ. 6 άρθρο 38 ν. 3239/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΑΦ Λιμένος Βόλου, όπως διαμορφώ θηκαν με την υπ αριθμ. 3778/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4 3406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί εξουσιοδότη σης του Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας για υπογραφή εγγράφων. 5. Την υπ αριθμ. 1423/ εισηγητική έκθεση και εγκριτική πράξη της Δ.Ε, ΚΑΦ Λιμένος Βόλου, αποφα σίζουμε: Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή για το έτος 2006 του ποσού της εφάπαξ αποζημίωσης που παρέχεται από το ΚΑΦΛ Βόλου, κατά ποσοστό 7%, ήτοι να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη της παρ. 2, του άρθρου 25 του Κα νονισμού ΚΑΦΛ Βόλου (13970/4010/ απόφ. Υπ. Εργασίας), ως ακολούθως: Άρθρο Το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης, η οποία θα καταβάλλεται από το ΚΑΦΛ Βόλου, στους απομακρυ νόμενους κατά το έτος 2006 ( ), από την εργασία φορτ/τές, ορίζεται ανάλογα με τα χρόνια συμμετοχής σε αυτό, ως ακολούθως: Για όσους έχουν 10ετή συμμετοχή στο ΚΑΦΛ Βόλου, 9524,09 ευρώ. Το ποσό αυτό θεωρείται βασικό και θα προσαυξάνεται: α) Για κάθε χρόνο πέραν της 10ετίας και μέχρι συ μπληρώσεως 20ετούς συμμετοχής στο ΚΑΦ 1014,90 ευρώ. β) Για κάθε χρόνο πέραν της 20ετίας και μέχρι συ μπληρώσεως 30ετούς συμμετοχής στο ΚΑΦ 1061,24 ευρώ. γ) Για κάθε χρόνο πέραν της 30ετίας και μέχρι συμπλη ρώσεως 35ετούς συμμετοχής στο ΚΑΦ 485,11 ευρώ. Κλάσμα του έτους πλέον των έξι (6) μηνών, θεωρείται πλήρες έτος και υπολογίζεται για την κατά τα ανωτέ ρω προσαύξηση, όχι όμως και για την εδραίωση του δικαιώματος λήψεως παροχής. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τα αποθεματικά κεφάλαια του ΚΑΦ Λιμένος Βόλου και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό. Βόλος, 16 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Aριθ (3) Αναπροσαρμογή εφάπαξ αποζημίωσης φορτ/των ΚΑΦ Ξηράς Βόλου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κ.ν. 5167/ Τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.δ. 1254/1949 και της παρ. 6 άρθρο 38 ν. 3239/ Τις διατάξεις του Κανονισμού Διοικήσεως και λει τουργίας του ΚΑΦ Ξηράς Βόλου. 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί εξουσιοδότη σης του Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μαγνησίας για υπογραφή εγγράφων. 5. Το υπ αριθμ. Φ3β/οικ.12785/ έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας. 6. Την υπ αριθμ. 3/ εισηγητική έκθεση και εγκριτική πράξη της Δ.Ε. ΚΑΦ Ξηράς Βόλου. 7. Το υπ αριθμ. 6/ έγγραφο του ΚΑΦ Ξηράς Βόλου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζη μίωσης των φορτοεκφορτωτών του ΚΑΦ Ξηράς Βόλου για το έτος 2004, κατά 8%, δηλαδή: Για τα 10 πρώτα έτη συμμετοχής στο ΚΑΦ, ευρώ 4.611,15. Για κάθε έτος συμμετοχής από το ενδέκατο (11) μέχρι και το εικοστό (20) ευρώ 503,35 κατ έτος και από το εικοστό πρώτο (21) έως το τριακοστό (30) ευρώ 565,47 κατ έτος. Το ανώτατο όριο της εφάπαξ αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των ,35 ευρώ. Κλάσμα έτους μεγαλύτερου των έξι (6) μηνών θεωρείται ολόκληρο έτος και υπολογίζεται για την παραπάνω προσαύξηση, όχι όμως και για την εδραίωση του δικαιώματος λήψεως της παροχής. Η ως άνω αύξηση δεν επιφέρει καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Βόλος, 15 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΑΝΑΗ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Αριθ (4) Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗ ΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26, 106 και 203 του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 3. Την υπ αριθμ. 8946/ (ΦΕΚ 551/Β/ ) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννή σου που αφορά την «ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκή σεως αυτών κατ εντολή μας στο Διεθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Λακωνίας και στους προϊσταμέ νους των τμημάτων της υπηρεσίας αυτής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τις υπ αριθμ. 14/1990 και 28/1990 αποφάσεις του Κοι νοτικού Συμβουλίου της τέως Κοινότητας Γλυκόβρυσης και την υπ αριθμ. 7483/ (ΦΕΚ 334/Β/ ) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας περί σύστασης Νομι κού Προσώπου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΒΡΥ ΣΗΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Την υπ αριθμ. 17/1999 απόφαση του Δ.Σ. η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. 616/ έγγρα φο του Δήμου Έλους και με την οποία εναρμονίζεται η αρχική συστατική πράξη με τα νέα δεδομένα ως Δήμος (από ), διότι η Κοινότητα Γλυκόβρυσης με το ν. 2539/1997 εντάχθηκε στο Δήμο Έλους 6. Την υπ αριθμ. 18/2006 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Έλους με την οποία αυξάνεται η ετήσια επιχορήγηση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3407 του Δήμου προς το ανωτέρω Νομικού Προσώπου από δρχ.(293,47 ) σε 1.500,00, αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 7483/ (ΦΕΚ 334/Β/ ) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας, περί σύστασης του Νομικού Προσώπου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΒΡΥ ΣΗΣ», όπως ισχύει σήμερα, όσον αφορά συγκεκριμένα τήν παράγραφο 5α ως εξής: 5α) Ετήσια επιχορήγηση Δήμου Έλους με το ποσό των 1.500,00. Ακροτελεύτιο άρθρο Κάλυψη Δαπάνης Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Έλους, δα πάνη 1.500,00 για το τρέχον οικονομικό έτος και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 7483/ (ΦΕΚ 334/Β/ ) απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Σπάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2006 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ Aριθ. 75 (5) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτε χνικής Σχολής Χορού στην Αγγελική Μουρτζούκου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις ταυ ν.2218/1994 και του ν. 2240/ Τις όμοιες του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 ΥΠ.ΠΟ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας χο ρήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλι τεχνικής Εκπαιδεύσεως». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α /1983) ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού. 6. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Άρμα Θέσπιδος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α / )». 7. Την υπ αριθμ. 359/ αίτηση της ΜΟΥΡΤΖΟΥ ΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ με τα νόμιμα δικαιολογητικά. 8. Το πρακτικό αυτοψίας της επιτροπής του άρθρου 6 παρ 4 του ν. 1158/1981, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ στερα με την υπ αριθμ. 2436/1985 (ΦΕΚ 31/Β /1985 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Πολιτισμού). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε στην Μουρτζούκου Αγγελική, άδεια ίδρυ σης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού στο κτίριο επί της οδού Χρήστου Μωραΐτη 11 στα Μέγαρα. 2. Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται: «Ερασιτεχνική Σχολή Χορού Μουρτζούκου Αγγελικής». 3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού. Ελευσίνα, 20 Φεβρουαρίου 2006 Ο Νομάρχης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ Αριθ. 234 (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1. Το π.δ. 30/1995 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης». 2. Τον Εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και Λειτουρ γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων (ΦΕΚ 432/τ.Β / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ). 4. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α) 5. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο Γ.Λ.τ.Κ. 6. Την ανάγκη λειτουργίας των Κτηνιατρικών Υπηρε σιών της Ν.Α. Κυκλάδων (έδρας, επαρχείων και νησιών) μέχρι τη 10η βραδινή προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις περισυλλογής δειγμάτων αγρίων πτηνών. 7. Την ανάγκη απασχόλησης δεκαεννέα (19) μονίμων υπαλλήλων και τεσσάρων (4) υπαλλήλων ΙΔΟΧ κατη γοριών ΠΕ και ΤΕ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Νομού πέραν του κανονικού ωραρίου για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών μέχρι τη 10η βραδινή, αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση εργασίας δεκα εννέα (19) μονίμων υπαλλήλων και τεσσάρων (4) υπαλ λήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κυκλάδων (έδρας, επαρχείων και νησιών) για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, συνολικά για ώρες και για πενήντα (50) ώρες ανά υπάλληλο, προκειμένου να κα ταστεί δυνατή η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών μέχρι τη 10η βραδινή. Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να εκδώσουν απόφαση συγκρότησης συνεργείου παροχής υπερω ριακής εργασίας και να φροντίσουν για την υποβολή βεβαίωσης που θα αφορά στην παρασχεθείσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφασή μας, εργασία. Η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα (24.150) ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α. έτους 2006, Φορέας 292, ΚΑΕ Ερμούπολη, 14 Φεβρουαρίου 2006 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ

6 3408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθ (7) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ν.Α. Λάρισας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 2. Τις διατάξεις του άρθ. 15 παρ. 18, του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λοι πές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α/ ). 4. Τις διατάξεις του άρθ. 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/ ). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρω σης περί καθιέρωσης λειτουργίας των υπηρεσιών τεχνι κού εξοπλισμού των Ν.Α. σε 24ωρη βάση η οποία δίνει την δυνατότητα αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που εργάσθηκαν υπερωριακά και κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και τις ημέρες αργίας και Κυριακής. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3205/2003 που ρυθμίζει το θέμα της απασχόλησης πέραν του υπο χρεωτικού ωραρίου. 7. Το γεγονός ότι για το διάστημα του έτους 2006 οι υπάλληλοι του τεχνικού εξοπλισμού θα εργασθούν σε 24ωρη βάση προκειμένου να συντηρήσουν το επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού. 8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα πάνης ανέρχεται σε ,00 περίπου, ποσό που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, αποφασί ζουμε: 1. Την έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2006 για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Τμήμα Τεχνικού εξοπλισμού ως κατωτέρω. Σύνολο υπηρετούντων υπαλλήλων: 11. Προτεινόμενοι υπάλληλοι για υπερωριακή εργασία: 11. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη , Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατ είδος εργασίας των ωρών θα γίνει με απόφαση μας. Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου 2006 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΦΑΚΗΣ Aριθ (8) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωσης αυτής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερι νές ώρες, των υπαλλήλων της Ν.Α. Λασιθίου για το Α εξάμηνο Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 εδ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λ.π. (ΦΕΚ 180Α/1999) και του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., κ.λ.π.» καθώς και την υπ αριθμ. 2/72757/0022/ διευκρινιστική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ σύμφωνα με τις οποίες η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η καθιέρωση αυτής γίνεται με απόφαση Νομάρχη. 4. Τις ειδικές απρόβλεπτες, έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται από την ανά γκη ελέγχου, επιτήρησης και πρόληψης κατά της γρίπης των πουλερικών για την αντιμετώπιση των οποίων η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απασχολεί τους υπαλλήλους της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας μόνιμους και εποχιακούς (σχετικό το υπ αριθμ. 8179/ έγγραφο του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 5. Το γεγονός ότι έχει εξασφαλισθεί πίστωση για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης στον φορέα 292/00 Δαπάνες Δ/νσης Κτηνιατρικής και τον Κ.Α.Ε.0511 «υπερωριακή εργασία» (σχετ αρ. απόφ αρ. πρωτ. 2/3981/ απόφαση του Υπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών), αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων μόνιμων και εποχιακών της Δ/νσης Κτηνια τρικής, επίσης και του Παναγούλη Κων/νου οδηγού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, και καθιερώνου με αυτήν με αμοιβή, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για το Α εξάμηνο 2006 κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές, εξαι ρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας θα καθορισθούν από τις απρόβλεπτες, έκτακτες ή επείγουσες περιπτώ σεις ανάγκης τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας κατά της γρίπης των πουλερικών και θα είναι το ανώτερο 60 ώρες απογευματινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες και νυκτερινές το ανώτερο, ανά μήνα και ανά υπάλληλο και η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί την υπάρχουσα πίστωση. Η δαπάνη αποζημίωσης βαρύνει τις εγκεκριμένες πι στώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Λασιθίου συνο λικού ύψους δέκα επτά χιλιάδων ,00 ευρώ στον ΚΑΕ Η συγκρότηση των συνεργείων υπερωριακής απα σχόλησης θα γίνει με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Κτηνιατρικής. Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Άγιος Νικόλαος 24 Φεβρουαρίου 2006 Ο Νομάρχης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3409 (9) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Σωπιάδου Σοφία του Λαζάρου. O NOMAΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Με την υπ αριθμ. Δ.Υ.9080/19921/ απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης, χορηγείται στη Σωπιάδου Σοφία του Λαζάρου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Ο Προϊστάμενος ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΝΕΑΡΧΟΥ

8 3410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * AX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα