ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Νοµαρχία Πειραιά Καθορισµός ωραρίου εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρµογής του ΚΠΣ. 2 Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής ΤΣΙΒΕΛΕ ΚΙΔΗ ΜΙΛΙΤΣΑ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ... 3 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους µικρούς αποσταγµατοποιούς (διήµερους) του Νοµού Χίου. 4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 22ης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δ 50 Εκκαθάρισης, Ελέγχου & Εντο λής Πληρωµής Αποδοχών του Γ.Λ.Κ Καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ... 7 Ίδρυση δύο (2) αυτόµατων πυρσών για τη φωτο σή µαν ση του Λιµένα Ραφήνας Ορισµός εκπροσώπου του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 266 Β/ ) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης µε θέµα «Ανάθεση έργων στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΠ. 399/1/ από φασης της EETT ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ (1) Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Νοµαρχία Πειραιά. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του πδ 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Ρυθµίσεις για τους εργαζοµένους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα». 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 2005 (ΦΕΚ 48/Α / ) «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του Δηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και για τους ΟΤΑ». 3. Την υπ αριθμ. 1521/ απόφαση του ΑΣΕΠ. 4. Τις διατάξεις του πδ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α / ) «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φο ρέων του δηµόσιου τοµέα», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α / ), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κεί µενης νοµοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Νοµικών Προσώπων Δηµόσιου Δι καίου». 6. Το γεγονός ότι στον οργανισµό εσωτερικής υπη ρεσίας της Νοµαρχίας Πειραιά δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδικοτήτων. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α /98). 8. Τις εµπρόθεσµες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 9. Το υπ αριθμ. 23/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Νοµαρχίας Πειραιά. 10. Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α /1995). «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρ νησης και Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Καθορισµός των αρµοδιοτήτων του». 11. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονο µι κών». 13. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (1432 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισμός αρµοδιοτήτων

2 19982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών», όπως ισχύει. 14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρού σας προκαλείται δαπάνη ύψους Ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικ. έτος και Ευρώ για κάθε ένα επόµενο οικ. έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύ πτεται µέχρι το ποσό των Ευρώ και Ευρώ, αντίστοιχα, από τους ΚΑΠ της Νοµαρχίας Πειραιά και κατά το υπόλοιπο ποσό από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού (Υπουργείο Εσωτερικών, Δηµόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης, Ειδ. Φ , ΚΑΕ Οµάδας 0200), αποφασίζουµε: Συστήνουµε οργανικές θέσεις µε σύµβαση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στη Νοµαρχία Πειραιά, κατά εκπαιδευτική βαθµίδα, ειδικότητα και αριθµό: Περιφέ ρεια ΑΤΤΙΚΗ ΟΤΑ/ ΝΠΔΔ ΟΤΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Εκπαι δευτική βαθμίδα ΠΕ ΤΕ ΔΕ Ειδικότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αριθμός θέσεων Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Αριθµ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/21245 (2) Καθορισµός ωραρίου εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρµογής του ΚΠΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από πράξεως Νοµοθετικού περιεχοµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθηµέρου εβδοµάδας εργασίας των δηµοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 2860/2001 (ΦΕΚ 251/Α ) «Διαχεί ριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις». 3. Τα υπ αριθμ. 2184/ , 37440/ΕΥΣΑΠ 3118/ έγγραφα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, µε το οποίο ζητείται εξαίρεση από τις διατάξεις της αριθ. ΔΙ ΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ Β 769) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης, των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρµογής των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΚΠΣ, λόγω της φύσης του έργου τους και της ανάγκης συχνής επικοινωνίας και συνεργασίας µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουµε το ωράριο εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών που προβλέπονται στον ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α ) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», ως εξής: έως ή έως ή έως κατ επιλογή των υπαλλήλων τους. 2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (3) Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής ΤΣΙΒΕΛΕΚΙ ΔΗ ΜΙΛΙΤΣΑ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Με την υπ αριθµ. Φ.49238/10027/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, γίνεται δεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής ΤΣΙΒΕ ΛΕΚΙΔΗ ΜΙΛΙΤΣΑ συζ. ΣΤΑΥΡΟΥ, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Αριθμ /2210/0029 (4) Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους µικρούς αποσταγµατοποιούς (διήµερους) του Νοµού Χίου. 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/ ) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα». 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 3. Τις διατάξεις του Καν. (Ε.O.K.) 1576/1989 «Για τη θέ σπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών». 4. Τις διατάξεις της υπ αριθµ /ΔΙΟΕ 1264/1432/ Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών». 5. Το υπ αριθμ. 1444/ έγγραφο της Χ.Υ. Χίου µε το οποίο διαβιβάζει έγγραφα των Δήµων Ιωνίας, Μαστιχοχωρίων, Καµποχώρων, Καρδάµυλων, Αµανής, Αγίου Μηνά και Οµηρούπολης, του Νοµού Χίου που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αφορούν αιτήσεις, των παραγωγών σύκων αποσύκων των εν λόγω Δήµων µε τις οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παρα γωγής τους. 6. Το υπ αριθµ. 1444// έγγραφο της Χηµικής Υπηρεσίας Χίου, σύµφωνα µε το οποίο, τα προς απόστα ξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγµατοληψίας και εξέτασης τους, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 7. Τους λόγους σκοπιµότητας για την οικονοµική ενί σχυση των συκοπαραγωγών των προαναφερθέντων δήµων του Νοµού Χίου, ως και το γεγονός ότι τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύµφωνα µε το προαναφερθέν υπό στοιχείο (6) σχετικό έγγρα φο της Χηµικής Υπηρεσίας Χίου, και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Επιτρέπουµε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους µικρούς αποσταγµατοποιούς (διήµερους) του Νοµού Χίου, για την περίοδο , επί κα ταβολή του προβλεπόµενου φόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχε τικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του καν. (Ε.Ο.Κ.) 1576/1989. II. Οι χωρικά αρµόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα, κατά λόγο αρµοδιότητας, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου, ως και την τήρηση των δια τάξεων του καν. (Ε.Ο.Κ.) 1576/1989. Για τον προσδιορισµό της παραχθησόµενης ποσότητας «προϊόντος από σταξης µικρών αποσταγµατοποιών», η οποία, για τον υπολογισµό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/µα προϊόντος µε αλκοολικό βαθµό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρµόδιο Τελωνείο Χίου, η Χηµική Υπηρεσία Χίου θα προβεί στον προσδιορισµό του ενεχόµενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζόµενου ως ιµβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων για τα σύκα και απόσυκα βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ.. «περί διατιµήσεως του Οινοπνεύµατος». III. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ Αριθµ. οικ.2/53598/0022 (5) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης 22ης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ (ΦΕΚ 1185/ Β/ ) απόφαση µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, στους Γε νικούς Διευθυντές και στους Προϊσταµένους Διευθύνσε ων και Τµηµάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων 4. Το υπ αριθµ. οικ. 2/50390/0022/ έγγραφο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου µε το οποίο ζητείται καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους της Δ/νσης. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2006, η οποία θα αντιµετωπισθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις Ειδι κού Φορέα και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε την καθιέρωση απογευµατινής υπερω ριακής εργασίας για είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλους της Δ22 Μισθολογίου και µέχρι 60 ώρες τον µήνα ανά υπάλληλο, κατά το χρονικό διάστηµα από µέχρι Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, µπορούν να µετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασµένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθµού ωρών, που εγκρίνονται µε την παρούσα απόφαση. Η κατανοµή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριµένων εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν θα γίνει µε αποφάσεις της Διευθύ ντριας της Δ 22 Μισθολογίου. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ 4 Προσωπικού και στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέλεση των προαναφερόµενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ 4 Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από την Διευθύντρια της Δ/νσης. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) µήνα πριν από την δηµοσίευση της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 27 Σεπτεµβρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραµµατέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθµ. οικ.2/53291/0022 (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δι εύθυνσης Δ 50 Εκκαθάρισης, Ελέγχου & Εντολής Πληρωµής Αποδοχών του Γ.Λ.Κ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 27 του ν.2081/1992 και αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).

4 19984 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ (ΦΕΚ 1185/ Β/ ) απόφαση µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, στους Γε νικούς Διευθυντές και στους Προϊσταµένους Διευθύνσε ων και Τµηµάτων του Γ.Λ.Κ. και της Γενικής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτηµάτων. 4. Τα υπ αριθµ. 2/30437/0004/ και 79554/ έγγραφα των Διευθύνσεων 4ης Προσωπικού και 50ης Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής Αποδοχών αντίστοιχα, µε τα οποία ζητείται η καθιέρω ση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της εν λόγω Δ/νσης. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου σε βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2006, η οποία θα αντιµετωπισθεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε την καθιέρωση απογευµατινής υπερωρια κής εργασίας για τριάντα (30) υπαλλήλους της Δ/νσης Δ50 Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωµής Απο δοχών και µέχρι 60 ώρες τον µήνα ανά υπάλληλο, κατά το χρονικό διάστηµα από µέχρι Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες, µπορούν να µετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασµένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθµού ωρών, που εγκρίνονται µε την παρούσα απόφαση. Η κατανοµή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριµένων εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν θα γίνει µε αποφάσεις του Διευ θυντή της ανωτέρω Δ/νσης. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Δ 4 Προσωπικού και στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα. Με την ολοκλήρωση της υπε ρωριακής εργασίας, η εκτέλεση των προαναφερόµενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ 4 Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από τον Δι ευθυντή της εν λόγω Δ/νσης. Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) µήνα πριν από την δηµοσίευση της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραµµατέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Αριθμ. 2/47027/0025 (7) Καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επι στολών από τη ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ. 1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του νόµου 2441/96 (ΦΕΚ Α 256/96) «Κύρωση της από Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά ξεις». 2) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α 128/88). 3) Την υπ αριθµ. 2/38554/0004/ (ΦΕΚ Β 703/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν µε «Εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, στους Γενικούς Δ/ντές και στους Προϊσταµένους Διευθύνσεων και Τµηµάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». 4) Την απόφασή µας /4534/ «Καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που γίνονται δεκτές από το Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. σε διαγωνισµούς ή Συµβάσεις για εκτέλεση έργων, προµήθειες κ.λ.π.». 5) Το από 1048/ έγγραφο της ανωτέρω Τρά πεζας µε το οποίο ζητά την αύξηση του ορίου έκδοσης εγγυητικών της επιστολών. 6) Τη δραστηριότητα της Τράπεζας όπως εµφανίζεται σήµερα. 7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουµε το ανώτατο όριο έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΥΒΟΙ ΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ. στο ποσό των είκοσι τριών εκατοµµυρίων ευρώ ( ,00 ), µε τους όρους και τις προϋ ποθέσεις βάσει των οποίων παρέχονται από τις Τρά πεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγυήσεις στο Δηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου για εκτέλεση έργων, προµήθειες κ.λ.π. (απόφαση µας /4354/ ). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ Αριθμ /1645/06 (8) Ίδρυση δύο (2) αυτόµατων πυρσών για τη φωτοσή µανση του Λιµένα Ραφήνας. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ α. Το υπ αριθμ. Φ /1/06/ έγγραφο Υπ. ΦΑΡΩΝ µε το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) αυτόµατων πυρσών για τη φωτοσήµανση του λιµένα Ραφήνας. β. Το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων». γ. Την απόφαση ΥΕΘΑ 010/11/95003/ «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων ΥΦΕΘΑ στον Α/ΓΕΝ». δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του «Κώδι κα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), αποφασίζουµε: 1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόµατων πυρσών για τη φωτοσήµανση του λιµένα Ραφήνας. α. Θέσεις: Ο πρώτος στην κεφαλή του εξωτερικού λιµενοβραχίονα και ο δεύτερος στην κεφαλή του εσω τερικού λιµενοβραχίονα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Σκοπιµότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την είσοδο και έξοδο από το λιµάνι. γ. Χαρακτηρισµός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως «ΦΑΝΟΙ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1629/51 «Περί Φάρων». δ. Είδος: Αυτόµατοι ηλιακοί πυρσοί ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόµενα από την Υ. Φάρων, ως αρµοδίου φορέα. 2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω πυρσών βαρύνει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παραγρ. (α) του ν. 1629/1951 «Περί Φάρων», τον Οργανισµό Λιµένα Ραφήνας Α.Ε., ο οποίος απαιτείται να: α. Διαµορφώσει κατάλληλα τα δύο ακροµώλια, σύµφωνα µε σχέδιο και υποδείξεις της Υ. Φάρων. β. Καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο λογαριασµό 0024/ , στο όνοµα του Τµηµατάρχη Οικονοµικής Μέριµνας και Εφοδιασµού Υ. Φάρων, τόσο την αξία των φωτιστικών µηχανηµάτων όσο και των σκυρόδετων βάσεων και των ανοξείδωτων υποδοχών, ο οποίος καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων. γ. Γνωρίσει στην Υ. Φάρων την υλοποίηση των έργων υποδοµής ως ανωτέρω παραγράφου 2α καθώς και την κατάθεση του απαιτουµένου ποσού, ως ανωτέρω πα ραγράφου 2β. 3. Η προµήθεια του τυποποιηµένου υλικού θα υλο ποιηθεί µε µέριµνα της Υ. Φάρων και των αρµοδίων Υπηρεσιών του ΓΕΝ και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. 4. Σύµφωνα µε το ν. 1629/1951 «Περί Φάρων», εφόσον ο Οργανισµός Λιµένα Ραφήνας Α.Ε., συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις καταθέτοντας το ποσό που καθορίστη κε από την Υ. Φάρων, παύει να ενδιαφέρεται για τις µελλοντικές διακυµάνσεις της αξίας των µηχανηµάτων, οι οποίες αποβαίνουν είτε σε όφελος, είτε σε ζηµιά του Δηµοσίου. 5. Η αφή των πυρσών καθώς και η περαιτέρω λειτουρ γία και περιοδική συντήρηση τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι πυρσοί θα αποτελούν τµήµα του Ελληνι κού Φαρικού Δικτύου. 6. Η έναρξη λειτουργίας των νέων πυρσών, θα γνω στοποιηθεί στους ναυτιλλόµενους µε έκδοση αγγε λίας από την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενηµέρωσης αυτής από την Υ. Φάρων. 7. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2006 Ο Αρχηγός Δ. ΓΟΥΣΗΣ Αριθμ (9) Ορισµός εκπροσώπου του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α ) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις», αποφασίζουµε: Ορίζουµε την Ευτυχία Φιλιππάκη, Προϊσταµένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Δικαι οσύνης, ως εκπρόσωπο του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συµµετοχή της στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», µε αναπληρώτρια της την Αθανασία Κουτιβή, Προϊσταµένη Διεύθυνσης Διοίκη σης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθµ (10) Τροποποίηση της υπ αριθµ / (ΦΕΚ 266/ Β / ) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης µε θέµα «Ανάθεση έργων στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη διατάξεις: 1) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση α (ΦΕΚ 104 Α/ ), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 3 του ν. 2749/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67Α/ ) και του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 παρ. 1 (ΦΕΚ 275 Α/ ). 2) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση β (ΦΕΚ 104 Α/ ) όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 3 του ν. 2479/1997 παρ. 15 (ΦΕΚ 67 Α/ ) και του άρθρου 21 του ν. 2521/1997 παρ. 5 περίπτωση β (ΦΕΚ 174 Α/ ). 3) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση γ (ΦΕΚ 104 Α/ ) όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 21 του ν. 2521/1997 παρ. 5 περίπτωση γ (ΦΕΚ 174 Α/ ) και έχει συµπληρωθεί µε το άρθρο 31 του ν. 2664/1998 παρ. 3 (ΦΕΚ 275 Α/ ). 4) Του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 παρ. 7 περίπτωση ιβ (ΦΕΚ 104 Α/ ) όπως έχει προστεθεί µε το άρ θρο 60 του ν. 3160/2003 παρ. 6 (ΦΕΚ 165 Α/ ) 5) Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστηµάτων Κράτησης (ΦΕΚ 1575Β/ ). 6) Την υπ αριθµ. 205/2004 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. 7) Την ανάγκη δηµιουργίας νέων Σωφρονιστικών Καταστηµάτων για την ασφάλεια και την βελτίωση δι αβίωσης των κρατουµένων, αποφασίζουμε: Τροποποιούµε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 266 Β/ ) απόφασή µας µε θέµα «Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ως προς το έργο υπ αριθµ. 3, ως εξής: Μελέτη, δηµοπράτηση, κατασκευή, επίβλεψη, προµήθεια εξοπλισµού και παραλαβή του έργου: «Αναδιαρρυθµίσεις, µετασκευές, κατασκευές για µη χρησιµοποιούµενα κε ντρικά κτίρια στον Ελεώνα Θηβών για τη δηµιουργία νέου αυτοτελούς Καταστήµατος Κράτησης Αττική Ι. Το Κατάστηµα Κράτησης Αττική Ι θα χρησιµοποιηθεί ως Κατάστηµα Κράτησης Γυναικών». Για τα λοιπά έργα που αναφέρονται στην απόφαση, αυτή παραµένει ως έχει.

6 19986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθμ. 400/22 (11) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΠ. 399/1/ από φασης της EETT. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) α. Το ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και άλλες διατάξεις και ιδίως το άρθρο 12, στοιχείο στ και το άρθρο 14. β. Το ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγο πωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού» (ΦΕΚ 278/Α/ ), ιδίως τα άρθρα 4, 4β, 4γ και 4δ, αναφορικά µε τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχει ρήσεων και τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου των συγκεντρώσεων αυτών. γ. Τον 139/2004 Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (The EC Merger Regulation). δ. Τη υπ αριθμ. Πρωτ / Επιστολή της εταιρείας COSMOTE προς την ΕΕΤΤ, µε το έντυπο Πλή ρους Γνωστοποίησης σχετικά µε την εξαγορά ποσοστού 42% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., καθώς και της κυπρια κής εταιρείας LIMALON CO LIMITED, η οποία ελέγχει την εταιρεία MOBILBEEP, µε συνηµµένα τα παράβολα υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού και τα συνηµµένα έγγραφα. ε. Τη διεξαχθείσα στις ακρόαση στην ΕΕΤΤ των εταιρειών COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε και MOBILBEEP Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115 «Κανονισµός Ακροάσεων για Θέµατα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β / ). στ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 399/1/ «Λήψη απόφασης επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης µεταξύ των εταιρειών COSMOTE ΚΙΝΉΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΕΣ, Α.Ε. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και MOBILBEEP Ε.Π.Ε.», αποφασίζουμε: 1. Το σηµείο 1 του διατακτικού της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 399/1/ αντικαθίσταται ως εξής : «1. Την έγκριση της εξαγοράς της εταιρίας Γερµανός Α.Ε. και της εταιρείας Mobilbeep Ε.Π.Ε. από την εταιρεία COSMOTE Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 12, στοιχείο στ του ν. 3431/2006 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 δ, παρ. 6 και 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, υπό τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτηµα Όρων της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.» 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 399/1/ Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2006 Ο Πρόεδρος Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

7

8 19988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα