ιευθυντές/ντριες Σχολείων και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιευθυντές/ντριες Σχολείων και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: , , Αρ. Τηλ. : Αρ. Φαξ : Μαΐου 2009 ιευθυντές/ντριες Σχολείων ηµοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Θέµα: Γνωστοποίηση ιερεύνηση Ατυχηµάτων και Επικίνδυνων Συµβάντων Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί στην εφαρµογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχηµάτων και Επικίνδυνων Συµβάντων) Κανονισµών του 2007 αλλά και στην καλύτερη παρακολούθηση και πρόληψη ατυχηµάτων και επικίνδυνων περιστατικών στα δηµόσια σχολεία. 1. Γνωστοποίηση Ατυχήµατος Σε περίπτωση ατυχήµατος το οποίο προκαλεί: σε εργοδοτούµενο άτοµο (π.χ. διδακτικό, γραµµατειακό ή βοηθητικό προσωπικό που εργοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού) απώλεια ζωής ή βλάβη που καθιστά το άτοµο ανίκανο από του να εκτελεί τη συνηθισµένη εργασία του για περισσότερες από τρεις ηµερολογιακές µέρες (εξαιρείται η µέρα του ατυχήµατος) ή απώλεια ζωής ή, βλάβη σε τρίτο πρόσωπο εκτός εργασίας (π.χ. µαθητής, επισκέπτης) η οποία συνεπάγεται περίθαλψη του προσώπου από ιατρό ή περίθαλψη σε δηµόσιο ή ιδιωτικό Νοσοκοµείο ή κλινική ως εσωτερικού ή εξωτερικού ασθενή, ο/η διευθυντής/ντρια: - Πληροφορεί αµέσως το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας µε πρακτικό τρόπο (τηλεφώνηµα, αποστολή τηλεοµοιότυπου). - Υποβάλλει συµπληρωµένο το εγκεκριµένο έντυπο γνωστοποίησης ατυχήµατος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα του ατυχήµατος. Η υποχρέωση για τη γνωστοποίηση ατυχήµατος ισχύει επίσης και στην περίπτωση ατυχήµατος το οποίο συµβαίνει σε εργοδοτούµενα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού άτοµα, κατά τη διάρκεια της συνήθους διαδροµής µεταξύ της οικίας και του τόπου εργασίας τους. Η ευθύνη για γνωστοποίηση ενός ατυχήµατος το οποίο συµβαίνει στον περιφραγµένο χώρο εργοταξίου εντός µιας σχολικής µονάδας, στην περίπτωση που το ατύχηµα προκύπτει από τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο εργοτάξιο, βαρύνει: - το/τη διευθυντή/ντρια του σχολείου, όταν το ατύχηµα αφορά µέλος του διδακτικού ή βοηθητικού προσωπικού του σχολείου το οποίο βρισκόταν στο χώρο του ατυχήµατος στα πλαίσια των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 1434 Λευκωσία Τηλ: φαξ: Ιστοσελίδα:

2 - το πρόσωπο που διεξάγει ή διευθύνει τις δραστηριότητες στο χώρο (π.χ. τον εργολάβο), όταν το ατύχηµα αφορά «τρίτο πρόσωπο εκτός εργασίας» π.χ. µέλος του διδακτικού ή βοηθητικού προσωπικού του σχολείου το οποίο βρισκόταν στο χώρο του ατυχήµατος εκτός των πλαισίων των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του ή µαθητή. Σηµειώνεται ότι ατυχήµατα που προκύπτουν από εσκεµµένους αυτοτραυµατισµούς ή που έχουν παθολογικά αίτια (καρδιακά, εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά.) δεν είναι γνωστοποιήσιµα. 2. Γνωστοποίηση Επικίνδυνου Συµβάντος Σε περίπτωση επικίνδυνου συµβάντος (π.χ. κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού ή άλλου εξοπλισµού, κατάρρευση ικριώµατος, κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής, υποχώρηση εδάφους, έκρηξη σε δοχεία υπό πίεση, ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα, έκρηξη ή πυρκαγιά, επαφή µε εναέριες ηλεκτρικές γραµµές, διαρροή εύφλεκτων ουσιών ή παρασκευασµάτων, απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων κ.ά.) ο/η διευθυντής/ντρια: - Πληροφορεί αµέσως το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας µε πρακτικό τρόπο (τηλεφώνηµα, αποστολή τηλεοµοιότυπου). - Υποβάλλει συµπληρωµένο το εγκεκριµένο έντυπο γνωστοποίησης επικίνδυνου συµβάντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα του επικίνδυνου συµβάντος. 3. ιερεύνηση Ατυχήµατος / Επικίνδυνου Συµβάντος Σε περίπτωση ατυχηµάτων ή επικίνδυνων συµβάντων που είναι γνωστοποιήσιµα, ο/η διευθυντής/ντρια: - Πληροφορεί αµέσως το αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας µε πρακτικό τρόπο (τηλεφώνηµα, αποστολή τηλεοµοιότυπου). - Ενηµερώνει ταυτόχρονα την οικεία ιεύθυνση και το Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. - ιασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβηκε το ατύχηµα ή το επικίνδυνο συµβάν, εκτός αν: (α) ο χώρος όπου συνέβη το ατύχηµα ή το συµβάν έχει επιθεωρηθεί από τον οικείο Επιθεωρητή ή από τον Επιθεωρητή Εργασίας, ή (β) έχουν παρέλθει 24 ώρες µετά την πρώτη προφορική ή γραπτή ενηµέρωση του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας 4. Τήρηση αρχείου Στο αρχείο του σχολείου πρέπει να τηρείται φάκελος µε θέµα «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ» στον οποίο πρέπει: (α) να τηρούνται αντίγραφα των εγκεκριµένων εντύπων γνωστοποίησης ατυχήµατος ή επικίνδυνου συµβάντος που στέλνονται στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, (β) να τηρείται συµπληρωµένο το Έντυπο Καταγραφής Ατυχηµάτων (Παράρτηµα Γ) στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα ατυχήµατα (γνωστοποιήσιµα και µη) τόσο για στατιστικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς πρόληψης και αντιµετώπισης. (γ) µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς ο διευθυντής/ντρια αποστέλλει συµπληρωµένο το Έντυπο Υ.Π.Π. ΑΥ4 (Παράρτηµα ), στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.

3 5. Χρήσιµες πληροφορίες Όλα τα έντυπα που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πολιτικής Άµυνας, Ασφάλειας και Υγείας για την οποία υπάρχει σχετικός σύνδεσµος στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/index.html). Για τη δική σας ευκολία στα συνηµµένα έντυπα έχουν συµπληρωθεί πληροφορίες σε σχέση µε τον εργοδότη (Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού). Στο Παράρτηµα Ε επισυνάπτονται τηλέφωνα και διευθύνσεις των Επαρχιακών Γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς επίσης του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Σε περίπτωση σοβαρού τραυµατισµού παιδιών, πρέπει να ακολουθείται η τακτική που ίσχυε µέχρι σήµερα, δηλαδή άµεση ενηµέρωση του οικείου επιθεωρητή και της αντίστοιχης ιεύθυνσης του Υπουργείου. Ολυµπία Στυλιανού Γενική ιευθύντρια Κοιν.: -..Ε. -.Μ.Ε. -.Μ.Τ.Ε. Ε. - Προϊστάµενο Τεχνικών Υπηρεσιών - Γ.. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ιευθυντή Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας - Σχολικές Εφορείες - Π.Ο.Ε.. - Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. - Ο.Λ.Τ.Ε.Κ. - Παγκύπρια Συνοµοσπονδία Οµοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων ηµοτικής Εκπαίδευσης - Παγκύπρια Συνοµοσπονδία Συνδέσµων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης ΓΚ/ΓΚ C:\\Επιστολές/Γ.Γνωστοποίηση. ιερεύνηση.ατυχηµάτων.4μάη09.doc

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έντυπο ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχηµάτων και Επικίνδυνων Συµβάντων) Κανονισµοί του 2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σηµειώσεις: i.στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες να συµπληρώνεται το σύµβολο «Χ». ii.το όνοµα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να συµπληρώνεται το όνοµα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρηµένο στον Έφορο Εταιρειών. 1. Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση: Ιδιότητα: Εργοδότης Αυτοεργοδοτούµενος Άλλο πρόσωπο 1.1 Όνοµα (Σηµ.ii): ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.2 Αρ. Μητρώου Εργοδότη (όπως αναφέρεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις): (1) Αρ. Ταυτότητας (φυσικά πρόσωπα) : X Αρ. Εγγραφής Εταιρείας (εταιρείες): X Τηλέφωνα: /988/965 Τηλεοµοιότυπο: Ηλεκτρ. ιεύθυνση: 1.5 Ταχυδροµική ιεύθυνση (να συµπληρωθεί τουλάχιστο µια από τις δύο ενότητες Α ή Β) Α. Β. Για Επίσηµη Χρήση Ηµερ. Παραλαβής:... Κωδ. Μηχ. Ατυχ.:... Α/Α:.. Οδός και αριθµός:γωνία Κίµωνος και Θουκυδίδου (Σηµ.i) Ενορία: Ακρόπολη (Σηµ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη: Λευκωσία Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: 1434 Επαρχία: Λευκωσία Ταχ. Θυρ.:... Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρ.:. Περιοχή Ταχ. Θυρ.: Στοιχεία χώρου όπου συνέβηκε το ατύχηµα: (Υποστατικό ή άλλος δηµόσιος / ιδιωτικός χώρος, π.χ. σχολείο) 2.1 ιεύθυνση χώρου Οδός και αριθµός ή περιοχή:..... (Σηµ.i) Ενορία: (Σηµ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: Επαρχία: Οικονοµική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδοµών, εκτροφή αγελάδων, πώληση τροφίµων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εξόρυξη πέτρας, διανοµή προϊόντων): Εκπαίδευση Αριθµός εργοδοτούµενων προσώπων που απασχολούνται από τον εργοδότη στην τοπική µονάδα στην οποία εδρεύει ή εργάζεται ο εργοδοτούµενος που τραυµατίσθηκε. Στην περίπτωση εργοταξίου να αναφέρεται ο αριθµός των εργοδοτουµένων που απασχολούνται στο εργοτάξιο από τον εργοδότη (αν το θύµα ήταν αυτοεργοδοτούµενος συµπληρώστε «0») Συνολικός αριθµός: Άνδρες: Γυναίκες: 3. Στοιχεία προσώπου που τραυµατίστηκε: Ιδιότητα: Εργοδοτούµενος: Αυτοεργοδοτούµενος: Πρόσωπο εκτός εργασίας: 3.1 Όνοµα (Σηµ.ii) 3.2 Ηµερ. Γέννησης. 3.3 ιεύθυνση κατοικίας: Οδός και αριθµός: (Σηµ.i) Ενορία: (Σηµ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού :.. Επαρχία: Αρ.Ταυτ. / ιαβατηρίου ή A.R.C. για αλλοδαπό: : Τηλέφωνο: Εθνικότητα : Κύπριος Αλλοδαπός: από Ε.Ε. εκτός Ε.Ε. Ιθαγένεια.

5 3.7 Καθεστώς απασχόλησης: Εργαζόµενος Συµβοηθούν Μέλος Οικογένειας 3.8 Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Καταρτιζόµενος / µαθητευόµενος Εκτός εργασίας 3.9 Επάγγελµα / ιδιότητα κατά τη στιγµή του ατυχήµατος ( π.χ. ξυλουργός, οικοδόµος, εργάτης λατοµείου, ξενοδοχειακός υπάλληλος, γραφέας, οδηγός, διευθυντής εταιρείας, µαθητής, κλπ.) 4. Περιγραφή Ατυχήµατος: 4.1 Ηµεροµηνία: Ώρα: θανατηφόρο: ΝΑΙ ΟΧΙ 4.4 Θέση εργασίας θύµατος κατά την ώρα του ατυχήµατος: Συνήθης Περιστασιακή ή κινητή θέση κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λογαριασµό του εργοδότη Κατά τη διαδροµή µεταξύ της οικίας και της εργασίας 4.5 Τρόπος τραυµατισµού (να δηλώσετε µε τι ακριβώς ασχολείτο το πρόσωπο που τραυµατίσθηκε κατά την ώρα του ατυχήµατος και να περιγράψετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε συµβεί το ατύχηµα): Φύση τραυµατισµού και µέρος σώµατος που τραυµατίσθηκε (να δηλώσετε την φύση του τραυµατισµού και το µέρος του σώµατος που τραυµατίσθηκε, όπως π.χ. κάταγµα στο πόδι, γδάρσιµο του χεριού, έγκαυµα στο πρόσωπο, εξάρθρωµα καρπού κλπ.): Ηµεροµηνία επιστροφής του θύµατος στην εργασία του, µετά το ατύχηµα (Να συµπληρωθεί αν το θύµα ήταν εργοδοτούµενο ή αυτοεργοδοτούµενο πρόσωπο και έχει ήδη επιστρέψει στην εργασία του µετά το ατύχηµα) : ιερεύνηση ατυχήµατος από εργοδότη (συµπληρώνεται στην περίπτωση που το θύµα ήταν εργοδοτούµενο πρόσωπο) 5.1 Το ατύχηµα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ατυχηµάτων του εργοδότη, όπως προνοούν οι περί ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί του 2002; ΝΑΙ ΟΧΙ 5.2 Ετοιµάστηκε διερεύνηση του ατυχήµατος; ΝΑΙ ΟΧΙ 6. Υπεύθυνη ήλωση: (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από και αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση εκ µέρους του, όταν πρόκειται για εταιρεία): Εγώ ο, Ονοµατεπώνυµο:..... Iδιότητα :.(π.χ. διευθυντής, µηχανικός, επιστάτης, γραφέας κ.λ.π.) Τηλέφωνο:. Φαξ: Ηλεκτρ. ιεύθυνση:..... δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.. Υπογραφή Σφραγίδα 7. Ηµεροµηνία:... Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων του , το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας ενηµερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης του υπό αναφορά ατυχήµατος, ενδεχοµένως κάποια από τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία περιλαµβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια προσωπικά δεδοµένα, σχετικά µε το ίδιο ατύχηµα, να διαβιβασθούν στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Έντυπο ΤΕΕ-ΕΣ-1/DLI-DO-1 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχηµάτων και Επικίνδυνων Συµβάντων) Κανονισµοί του 2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ Σηµειώσεις: i.στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες να συµπληρώνεται το σύµβολο «Χ». ii.το όνοµα θα πρέπει να είναι πλήρες και να συµπληρώνεται µε κεφαλαία γράµµατα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο (π.χ. Εταιρεία), να αναγράφεται το όνοµα της Εταιρείας όπως είναι καταχωρηµένο στον Έφορο Εταιρειών. 1. Στοιχεία υπεύθυνου για τη γνωστοποίηση: 1.1 Όνοµα (Σηµ.ii): ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.2 Αριθµός Μητρώου Εργοδότη (όπου ισχύει και όπως αναφέρεται στις Κοιν. Ασφαλίσεις): (1) Αρ. Ταυτότητας (φυσικά πρόσωπα ) : X Αρ. Εγγραφής Εταιρείας (εταιρείες): X 1.4 Τηλέφωνα: /988/965 Τηλεοµοιότυπο: Ηλεκτρ. ιεύθυνση: 1.5 Ταχυδροµική ιεύθυνση (να συµπληρωθεί τουλάχιστο µια από τις δύο ενότητες Α ή Β) Α. Β. Για Επίσηµη Χρήση Ηµερ. Παραλαβής:... Κωδ. Μηχ. Επικ. Συµβ.:... Α/Α:.. Οδός και αριθµός: Γωνία Κίµωνος και Θουκυδίδου (Σηµ.i) Ενορία: Ακρόπολη (Σηµ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη: Λευκωσία Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: 1434 Επαρχία: Λευκωσία Ταχυδροµική Θυρίδα: Ταχ.Κώδ. Ταχ. Θυρίδας.: Περιοχή Ταχυδροµικής Θυρίδας (Πόλη/Προάστειο/Χωριό): Στοιχεία χώρου εργασίας όπου συνέβηκε το Επικίνδυνο Συµβάν(Υποστατικό ή άλλος δηµόσιος / ιδιωτικός χώρος, π.χ. σχολείο): 2.1 ιεύθυνση χώρου Οδός και αριθµός: (Σηµ.i) Ενορία: (Σηµ.i) Προάστειο/Χωριό/Πόλη:... Ταχ.Κώδ. Οδού/Χωριού: Επαρχία: Οικονοµική δραστηριότητα που διεξαγόταν στο χώρο (π.χ. κατασκευή επίπλων, κατασκευή οικοδοµών, εκτροφή αγελάδων, πώληση τροφίµων, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, εξόρυξη πέτρας, διανοµή προϊόντων): Εκπαίδευση. 3. Περιγραφή Επικίνδυνου Συµβάντος: 3.1 Ηµεροµηνία: Ώρα: Είδος Επικίνδυνου Συµβάντος (σηµειώστε σε µια από τις πιο κάτω επιλογές) κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού µηχανήµατος ή άλλου είδους εξοπλισµού κατάρρευση ικριώµατος κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής υποχώρηση εδάφους έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατµολέβητα, ατµοδέκτη, αεροσυµπιεστή) ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα ακολουθούµενο από πυρκαγιά επαφή µε εναέριες ηλεκτρικές γραµµές

7 διαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων πυρκαγιά ή έκρηξη άλλο (δηλώστε) Περιγραφή Επικίνδυνου Συµβάντος (να περιγράψετε περιληπτικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει συµβεί το Επικίνδυνο Συµβάν) ιερεύνηση Επικίνδυνου Συµβάντος από εργοδότη (η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται όταν το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο ενεργεί ως εργοδότης στο χώρο όπου εκδηλώθηκε το συµβάν): 4.1 Το Επικίνδυνο Συµβάν καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επικίνδυνων Συµβάντων του εργοδότη όπως προνοούν οι περί ιαχείρισης Θεµάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισµοί του 2002; (σηµειώστε σε µια από τις δύο επιλογές) ΝΑΙ ΟΧΙ 4.2 Ετοιµάστηκε διερεύνηση; (σηµειώστε σε µια από τις δύο επιλογές): ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Στοιχεία προσώπου/ων που τραυµατίστηκαν : 5.1 Στην περίπτωση που προκλήθηκε τραυµατισµός ή απώλεια ζωής σε πρόσωπα λόγω του Επικίνδυνου Συµβάντος, να δηλωθούν τα ονόµατα των προσώπων αυτών και οι ηµέρες απουσίας από την εργασία τους, αν πρόκειται για εργοδοτούµενα ή αυτοεργοδοτούµενα πρόσωπα: Α/Α Ονόµατα τραυµατισθέντων προσώπων 5.2 ηλώσατε κατά πόσον έχετε γνωστοποιήσει στο αρµόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, µέσω του ειδικού εντύπου ΤΕΕ-Α-1/DLI-A-1, όσα από τα πιο πάνω ατυχήµατα είναι γνωστοποιήσιµα και για τα οποία είστε υπεύθυνος για τη γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τους πιο πάνω Κανονισµούς. ΝΑΙ ΟΧΙ (σηµειώστε σε µια από τις δύο επιλογές) 6. Υπεύθυνη ήλωση: (η πιο κάτω δήλωση υπογράφεται από και αφορά το υπεύθυνο για τη γνωστοποίηση πρόσωπο, όταν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή το πρόσωπο που υποβάλλει τη γνωστοποίηση εκ µέρους του, όταν πρόκειται για εταιρεία): Εγώ ο, Ονοµατεπώνυµο:..... Iδιότητα :.(π.χ. διευθυντής, µηχανικός, επιστάτης, γραφέας κ.λ.π.) Τηλέφωνο:. Φαξ: Ηλεκτρ. ιεύθυνση:..... δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα γνωστοποίηση είναι αληθή.. Υπογραφή Σφραγίδα 8. Ηµεροµηνία:... Σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων του , το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας ενηµερώνει ότι, στα πλαίσια της διερεύνησης του υπό αναφορά επικίνδυνου συµβάντος, ενδεχοµένως κάποια από τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία περιλαµβάνονται στην παρούσα γνωστοποίηση, να ανακοινωθούν σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης, για τον ίδιο λόγο, κάποια άλλα ή τα ίδια προσωπικά δεδοµένα, σχετικά µε το ίδιο επικίνδυνο συµβάν, να διαβιβασθούν στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας από τρίτους.

8 ΥΠΠ ΑΥ3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Συµπληρώνεται πάντοτε σε περίπτωση ατυχήµατος, γνωστοποιήσιµου ή µη) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Πολιτικής Άµυνας, Ασφάλειας και Υγείας Επαρχία: Σχολείο: ιευθυντής/ντρια: Υπεύθυνος Καταγραφής Ατυχήµατος: (π.χ. υπεύθυνος πρώτων βοηθειών, υπεύθυνος τµήµατος) Στοιχεία Τραυµατία Ονοµατεπώνυµο: Φύλο: Α..Τ. (αν υπάρχει) Ιδιότητα: (µαθητής/ εκπαιδευτικός / επισκέπτης/άλλη) Ηλικία: Κατηγορία Ατυχήµατος Ελαφρύ Μέτριο Σοβαρό Θανατηφόρο (περίθαλψη (περίθαλψη από εξειδικευµένο (περίθαλψη από εξειδικευµένο στο σχολείο, ιατρικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό και π.χ. εκδορές) επιστροφή στο σχολείο/στην αδυναµία επιστροφής στο εργασία εντός 3 ηµερών, π.χ. κάταγµα άκρων) σχολείο/ στην εργασία εντός 3 ηµερών, π.χ. κρανιοεγκεφαλική κάκωση) Λεπτοµέρειες Ατυχήµατος Ηµεροµηνία: Ώρα: Χώρος: (π.χ. αίθουσα Οικοκυρικών, αυλή, γήπεδο, εκδροµικός χώρος) Αιτία: (π.χ. πτώση, χρήση αιχµηρού αντικειµένου, βραχυκύκλωµα) (π.χ. κάταγµα άκρων, αιµορραγία, λιποθυµία) Αποτέλεσµα: Ενέργειες: (π.χ. ενηµέρωση κηδεµόνων, περίθαλψη τραυµάτων, κλήση ασθενοφόρου) Άλλες Πληροφορίες:.. Υπογραφή Υπευθύνου Ηµεροµηνία Το παρών έντυπο τηρείται στο Αρχείο του σχολείου στο Φάκελο µε θέµα «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ»

9 ΥΠΠ ΑΥ4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Πολιτικής Άµυνας, Ασφάλειας και Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Επαρχία: Σχολείο: Σχολική χρονιά: Αριθµός εργαζοµένων* Αριθµός µαθητών *Εκπαιδευτικό, Γραµµατειακό ή άλλο προσωπικό που εργοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Είδος Ελαφριά Μέτρια Σοβαρά Θανατηφόρα Σύνολο Εντός Σχολείου Εκτός Σχολείου Χώροι Αίθουσες ιδασκαλίας Εργαστήρια Κλιµακοστάσιο Αυλή Ανοικτοί Αθλητικοί Χώροι Κλειστοί Αθλητικοί Χώροι Άλλος χώρος Χρονική περίοδος Σε ώρα µαθήµατος Σε ώρα διαλείµµατος Στη διάρκεια εκδηλώσεων (π.χ. αθλητικές, θεατρικές κλπ) ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Είδος Αριθµός Είδος Αριθµός Κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού µηχανήµατος ή άλλου είδους εξοπλισµού Κατάρρευση ικριώµατος Κατάρρευση κτιρίου ή κατασκευής Υποχώρηση εδάφους Έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης (π.χ. ατµολέβητα, ατµοδέκτη, αεροσυµπιεστή) Ηλεκτρικό βραχυκύκλωµα ακολουθούµενο από πυρκαγιά Επαφή µε εναέριες ηλεκτρικές γραµµές ιαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων Απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων Πυρκαγιά ή έκρηξη Άλλο (δηλώστε)... Υπογραφή ιευθυντή/ντριας Σφραγίδα Σχολείου Ηµεροµηνία Το παρών έντυπο µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς αποστέλλεται συµπληρωµένο στο Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (Τηλεοµοιότυπο ,

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κίµωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία Τηλ. : , , Φαξ: Ιστοσελίδα: Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας Παναµά 14, 2023 Στρόβολος Τηλ. : Φαξ: Λεµεσού Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 3016 Λεµεσός ή Τ.Θ , 3840 Λεµεσός Τηλ.: Φαξ: Ε-mail: Λάρνακας/Αµµοχώστου Μέγαρο Κοιν. Ασφαλίσεων Φίλιου Τσιγαρίδη 6023 Λάρνακα ή Τ.Θ , 6301 Λάρνακα Τηλ.: Φαξ: Πάφου Φιλικής Εταιρείας 1, 8047 Πάφος ή Τ.Θ , 8100 Πάφος Τηλ.: , Φαξ: ,

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Λευκωσία, Ιούνιος 2010 CAMP PLATANIA RULES

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι

Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Εργασίες με αμίαντο Έντυπο Γραπτής Ειδοποίησης και Καθοδηγητικοί Ειδικοί Όροι Κυρίες/Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιευθυντές/ ιευθύντριες και Μέλη ιδακτικού Προσωπικού Σχολείων ημοτικής Εκπαίδευσης

ιευθυντές/ ιευθύντριες και Μέλη ιδακτικού Προσωπικού Σχολείων ημοτικής Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.09/12 5.13.04.3 Αρ. Τηλ. : 22800663 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 26 Αυγούστου 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3

Προοίµιο. Προϊστάµενος µονάδας -5 Προϊστάµενος µονάδας Ε-3 Προοίµιο Όλες οι κοινοτικές πολιτικές δράσεις περιλαµβάνουν κοινωνικές και οικονοµικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν την επιθυµία της Κοινότητας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟ 7.10.06. Παρακαλείστε. εύλογη. τάξεις. μπορεί. Σχολείοο σας. Γραφεία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟ 7.10.06. Παρακαλείστε. εύλογη. τάξεις. μπορεί. Σχολείοο σας. Γραφεία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2. 14 7.10.06 Aρ. Τηλ. : 22800724 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 13 εκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟ 7.10.06. Θέμα: Εγγραφές. 2015. Παρακαλείστε. τάξεις. Ιανουαρίου. το σχολείοο σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟ 7.10.06. Θέμα: Εγγραφές. 2015. Παρακαλείστε. τάξεις. Ιανουαρίου. το σχολείοο σας. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2. 15 7.10.06 Aρ. Τηλ. : 22800661 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 9 εκεμβρίου 2014 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η Η ΗΜΟΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ Η Η ΗΜΟΣΙΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (για υπηρεσιακή χρήση) Αρ. Μητρώου:.. Αρ. Αίτησης Μ.Σ.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο ΕEE.4) Ηµ. Παραλαβής:. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ Δ/ΝΣΗ Δ24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ Δ/ΝΣΗ Δ24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αρ. Φακ. 15.8.01 21 Φεβρουαρίου 2014 Διευθυντές Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Σεπτεμβρίου, 2013. Σχολείων. Πληροφορούμε. ως Προαιρετικό των. Β) Για σχολεία. δικαίωμα. όλων των. στα οποία. 10 παιδιά) ). 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ

2 Σεπτεμβρίου, 2013. Σχολείων. Πληροφορούμε. ως Προαιρετικό των. Β) Για σχολεία. δικαίωμα. όλων των. στα οποία. 10 παιδιά) ). 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.11.15/16 Αρ.Τηλ.: 22809543/22800795 Αρ.Φαξ:22512783 E-mail:oloimero@schools.ac.cy 2 Σεπτεμβρίου, 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνικοοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2015 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: Υπογραφή Εξουσιοδοτημένου Παραλήπτη ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΠ «ΕΝΙΑΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(ΕΟΣ)» Αρ. Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: edekiagogi@gmail.com

E-mail: edekiagogi@gmail.com ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.10.2/4 Αρ. Τηλ.:22800632, 22809521 Αρ. Φαξ:22806326 E-mail: edekiagogi@gmail.com 04 Σεπτεµβρίου 2013 /ντες, /ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.16) Αρ. Φακ:... Αρ. Αιτ.:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012 Προτού συµπληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Διαβάστε πολύ προσεκτικά και εφαρμόστε σωστά τα καθοριζόμενα στην εγκύκλιο και στην απόφαση EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ KOINΩNIKΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Tαχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/2014. Όνοµα... Αρ. Ταυτότητας... ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Έντυπο Φ.Χ.8) Αρ. Φακ:... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 03/04 Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΦΑΚΕΛΟΙ (2) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΦΑΚΕΛΟΙ (2) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΔΑ: ΩΑΣΞ465ΦΘ5-ΗΞΖ Ανατρέχετε στην ιστοθέση: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/4623.pdf (Ταυτόχρονο πάτημα πλήκτρου Ctrl και Δείκτη) Στις περιοχές που υπάρχουν Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα