ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011

2 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν πρόοδον. Και επειδή η τεχνική πρόοδοσ προώποθέτει, κατά κύριον λόγον, ανθρώπινον δυναμικόν, θεωρητικώσ και πρακτικώσ κατηρτιςμένον, ικανόν να αντιμετωπίζει επιτυχώσ τασ ςυγχρόνουσ απαιτήςεισ τησ παραγωγήσ αγαθών, είναι αυτονόητον ότι τίποτε δεν είναι δυνατόν να κατορθωθή εισ τον τομέα τούτον τησ εθνικήσ δραςτηριότητοσ χωρίσ μίαν επιμελώσ ςυγκροτημένη και καλώσ λειτουργούςαν Τεχνικήν Εκπαίδευςιν» * Γεώργιοσ Παπανδρέου * Τμιμα τθσ ειςθγθτικισ ζκκεςθσ, το Μάιο του 1965, ςτο πλαίςιο τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ κυβζρνθςθσ Γεωργίου Ραπανδρζου, με τθν κατάκεςθ ςχεδίου νόμου «περί τθσ τεχνικισ εκπαιδεφςεωσ», όπου τονίηεται θ ςθμαςία τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. 1

3 1. Ειςαγωγι Το «ανοικτό ςχολείο» πρζπει να διαςφαλίηει τθν ανεμπόδιςτθ, ιςότιμθ και με διαφανείσ όρουσ πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν, χωρίσ καμία διάκριςθ, ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ και δυνατότθτεσ που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Στο επίκεντρο τθσ πρόταςισ μασ βρίςκεται θ κοινωνικι και ανκρωποκεντρικι αντίλθψθ για τθν εκπαίδευςθ και το μζλλον τθσ. Η επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ το πιο ιςχυρό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για το ςιμερα και το αφριο του τόπου. Οι ςτόχοι μασ για το ςφγχρονο «ανοικτό» ςχολείο είναι: Η δθμιουργία ενεργϊν πολιτϊν, μζςα από τθν αλλαγι ςτθν κατεφκυνςθ και τθ φιλοςοφία των προγραμμάτων ςπουδϊν και των διδακτικϊν πρακτικϊν. Η ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ του πολίτθ να διεκδικεί τθν ευθμερία ςε προςωπικό και κοινωνικό επίπεδο, κάνοντασ ςωςτζσ επιλογζσ. Ο πρϊτοσ ςτόχοσ εκφράηεται μζςα ςτο ςχολείο, ενϊ ο δεφτεροσ ςτόχοσ ζχει ωσ πεδίο εφαρμογισ το χϊρο τθσ κοινωνίασ και τθσ εργαςίασ. Μζςα ςτο ςχολείο, με τθν εκπαιδευτικι πρακτικι ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ, ενκαρρφνονται οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ, να επιλζγουν, να παίρνουν αποφάςεισ, να επωμίηονται τθν ευκφνθ των επιλογϊν τουσ, να δθμιουργοφν, να εξοικειϊνονται με ιδιότθτεσ και ςτάςεισ που χαρακτθρίηουν τουσ ενεργοφσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ. Η κατάκτθςθ τθσ ευθμερίασ προχποκζτει τθ ςυνζργεια πολλϊν κοινωνικϊν και οικονομικϊν παραγόντων. Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ, πάνω ςτον οποίο κα μπορζςουν όλοι οι άλλοι να προςκζςουν τθν αξία τουσ, είναι θ ςυνεχισ και αςφαλισ εργαςία. Ανεργία ςθμαίνει φτϊχεια, περικωριοποίθςθ, αποκλειςμό. Κατά ςυνζπεια θ αποτελεςματικι ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν «εργαςία» απαιτεί ζνα ολοκλθρωμζνο μείγμα πολιτικϊν, με ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και πολιτικό αποτζλεςμα. Σεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ Η Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ αποτελεί μια ιςχυρι ςυνιςτϊςα για δθμιουργικι άμιλλα με κοινωνικι ςυνοχι. Σε αυτό το πλαίςιο, ςτθρίηει τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και προετοιμάηει τουσ νζουσ για τθν είςοδό τουσ ςτθν ενεργό επαγγελματικι και κοινωνικι ηωι και 2

4 γι αυτό θ ςφνδεςι τθσ με το εργαςιακό και αναπτυξιακό περιβάλλον είναι απαραίτθτθ όςο ποτζ άλλοτε. Ιδιαίτερα ςιμερα που το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ αντιμετωπίηει τεράςτιεσ προκλιςεισ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα κοινωνικι και οικονομικι κρίςθ και τθν ανάγκθ για οργανωμζνθ, ςυλλογικι και πολφπλευρθ προςπάκεια υπζρβαςθσ αυτισ τθσ κρίςθσ. Είναι ςαφζσ ότι το ςχιμα τθσ ανάπτυξθσ που επιδιϊκουμε -το πϊσ δθλαδι ςυνδυάηεται οικονομικι πρόοδοσ με κοινωνικι ςυνοχι- κα κρικεί από τον ανκρϊπινο παράγοντα. Από τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, από τθν εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία. Από τθν δυνατότθτα και τθν ευςτοχία να αξιοποιοφμε τισ νζεσ ευκαιρίεσ και να μετατρζπουμε τισ προκλιςεισ ςε ευκαιρίεσ. Το νζο αναπτυξιακό πρότυπο ςτοχεφει ςτθν αναβάκμιςθ των δυνατοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, προωκεί τθν ποιότθτα ςτθν ανάπτυξθ, τθν ποιότθτα ςτθν απαςχόλθςθ και εν τζλει τθν ποιότθτα ςτθν κακθμερινι ηωι. Ακόμα, προχποκζτει ζνα ςφγχρονο, υψθλοφ επιπζδου εκπαιδευτικό ςφςτθμα, αποτελεςματικό, κοινωνικά δίκαιο, ανοικτό και ευζλικτο ςτισ μεταβολζσ των τάςεων τόςο ςε επίπεδο παραγωγισ και ενςωμάτωςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ, όςο και ςε επίπεδο προςαρμογισ ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, αλλά και ςτισ κοινωνικζσ απαιτιςεισ. Ζνα τζτοιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα μζςα ςτο οποίο εντάςςεται θ Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ πρζπει να ςυνδζεται άμεςα με τθν κοινωνία για να μθν καταλιξει αναποτελεςματικό και παρωχθμζνο. Αυτό το εκπαιδευτικό ςφςτθμα διαμορφϊνει μια άλλθ κουλτοφρα ςτθν εςωτερικι λειτουργία του ςχολείου και μια άλλθ αντίλθψθ για το «πϊσ μακαίνουν οι μακθτζσ». Τα παραδοςιακά δαςκαλοκεντρικά μοντζλα δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςθμερινισ πραγματικότθτασ. Δθμιουργοφμε ζνα μακθτοκεντρικό ςχολείο, ανοικτό ςτθν κοινωνία, με εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ υιοκετοφν: τθν ενεργό ςυμμετοχι τθν ομαδικι εργαςία τθ χριςθ πολλϊν πθγϊν γνϊςθσ τθ ςφνδεςθ ςχολείου - κοινωνίασ τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που ςυνδζουν τθ ςχολικι γνϊςθ με τθν πραγματικότθτα που ηει ο μακθτισ τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και ικανοτιτων τθ ςφνδεςθ τθσ νζασ γνϊςθσ με τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τθν κατανόθςθ και όχι τθν απομνθμόνευςθ τθν παραγωγι ζργου και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν τθν ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ του μακθτι τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ 3

5 Σεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Κοινωνικι Μόρφωςθ Η ικανότθτα ενόσ ανκρϊπου να επικοινωνεί, να ςυνκζτει απόψεισ, να κρίνει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και ευκφνεσ, να μετζχει ςτθν παραγωγι, να διαχειρίηεται κρίςεισ, να δείχνει αλλθλεγγφθ ι να ςυμβάλλει ςτθν πρόοδο του πολιτιςμοφ δε ςχετίηεται με τισ τεχνικζσ - επαγγελματικζσ του γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, αλλά αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα μιασ ευρφτερθσ μόρφωςθσ θ οποία οφείλει να παρζχεται ςτουσ μακθτζσ, ανεξάρτθτα από τον τφπο λυκείου που επιλζγουν. Τα μακιματα γενικισ παιδείασ (όπωσ λ.χ. Ελλθνικι Γλϊςςα, Ιςτορία, Επιςτιμεσ και Τεχνολογία) ζχουν να διαδραματίςουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Αποτελεί πλζον κοινι ευρωπαϊκι αντίλθψθ ότι ο κάκε πολίτθσ πρζπει να ζχει αναπτφξει τισ βαςικζσ εκείνεσ ικανότθτεσ που κα του επιτρζπουν να αντιμετωπίςει τα δεδομζνα τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Αυτζσ οι βαςικζσ κοινωνικζσ ικανότθτεσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ( /962/ΕΚ) είναι οι ακόλουκεσ: Επικοινωνία ςτθ μθτρικι γλϊςςα Επικοινωνία ςε ξζνεσ γλϊςςεσ Μακθματικι ικανότθτα και βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία Ψθφιακι ικανότθτα Ικανότθτα ςτθ μεκοδολογία τθσ μάκθςθσ Κοινωνικζσ ικανότθτεσ και ικανότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του πολίτθ Ρρωτοβουλία και επιχειρθματικότθτα Ρολιτιςμικι ςυνείδθςθ και ζκφραςθ Τα μακιματα που ςχετίηονται με τθν ευρφτερθ κοινωνικι μόρφωςθ πρζπει να είναι αναπόςπαςτο τμιμα των προγραμμάτων ςπουδϊν και τθσ ανϊτερθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Βαςικόσ ςτόχοσ για τθν Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ είναι: Να καταξιωκεί το «επαγγελματικό ςχολείο» ωσ ζνα ςχολείο πρϊτθσ επιλογισ, ικανό να εξαςφαλίςει ςτον απόφοιτό του κοινωνικι καταξίωςθ, ςτακερι εργαςία και δυνατότθτεσ ανζλιξθσ. Ειδικά θ Τεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, εκτόσ των γενικότερων εκπαιδευτικϊν ςτόχων, υπθρετεί και διαςφαλίηει ςτουσ αποφοίτουσ τθσ: 4

6 Τθν επιτυχι άςκθςθ ενόσ επαγγζλματοσ. Τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τισ τεχνολογικζσ και εργαςιακζσ εξελίξεισ αλλά και προγράμματα δια βίου μάκθςθσ, για τθν περαιτζρω εξειδίκευςθ και επαγγελματικι τουσ πρόοδο. Τθ δυνατότθτα επαγγελματικισ ανζλιξθσ μζςω τθσ ςυνζχιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ και επαγγελματικισ πορείασ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 2. Μελζτεσ και Ζρευνεσ για τθν Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ Είναι αναγκαίο να επιςθμάνουμε το διαπιςτωμζνο «ζλλειμμα» επιςτθμονικισ ζρευνασ και τεκμθριωμζνων μελετϊν για το Ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Οι καλζσ αλλά μεμονωμζνεσ προςπάκειεσ που ζχουν γίνει από Ζλλθνεσ ερευνθτζσ, δεν καλφπτουν τισ ανάγκεσ. Επομζνωσ δεν ιταν εφκολο να αποτιμθκοφν επιςτθμονικά οι μεταρρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ που επιχειρικθκαν ςτο ςφςτθμα τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Ζκκεςθ για τθν κακιζρωςθ δφο κφριων τφπων λυκείου. Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Απρίλιοσ 2005). Οι εκτιμιςεισ για τθν αναγκαιότθτα αλλαγισ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ απαιτοφν ςαφϊσ ευρφτερεσ μελζτεσ και ζρευνεσ, γιατί ςχετίηονται άμεςα και με παράγοντεσ που επθρεάηουν ςοβαρά τα χαρακτθριςτικά των αποφοίτων τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, δεδομζνου ότι ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ των επαγγελματικϊν εκπαιδευτικϊν μονάδων είναι θ επαγγελματικι ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ (Ειςθγθτικζσ Εκκζςεισ Ν. 576/77, Ν.1566/85, Ν.2009/92, Ν. 2640/98, Ν. 3475/06). Tο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων για πρϊτθ φορά προχϊρθςε ςε μια επίςθμθ και εμπεριςτατωμζνθ ζρευνα για τθν Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, με τθν πράξθ «Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτα ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ», με τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ εργαλείων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ), ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και παρεμβάςεων του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» , που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Ωσ ςτόχοι τθσ ζρευνασ «Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτα ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ» ορίςτθκαν: i. Η διερεφνθςθ και καταγραφι βαςικϊν παραμζτρων που επθρεάηουν τθ Δ.Τ.Ε.Ε. ii. Η ςυλλογι ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτοιχείων για τισ παραπάνω παραμζτρουσ από όλθ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 5

7 iii. Η εξαγωγι αξιοποιιςιμων ςυμπεραςμάτων για τθν εφαρμογι εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και παρεμβάςεων ςτο χϊρο τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο αυτοφ του ζργου, οι φορείσ τθσ δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαιδευτικισ κοινότθτασ, μακθτζσ, κακθγθτζσ, γονείσ και ςτελζχθ, κλικθκαν να ςυμμετζχουν ςε μια ολοκλθρωμζνθ ζρευνα. Για τθν εξαγωγι ποιοτικϊν ςυμπεραςμάτων ςυγκεντρϊκθκαν ςυνολικά ερωτθματολόγια από μακθτζσ και από εκπαιδευτικοφσ. Ραράλλθλα πραγματοποιικθκαν 25 focus groups ςτα οποία ζλαβαν μζροσ ςυνολικά 183 άτομα. Τα focus groups διεξιχκθκαν ςε ζξι πόλεισ τθσ χϊρασ (Ακινα, Ρειραιάσ, Θεςςαλονίκθ, Λαμία, Άμφιςςα, Κατερίνθ) και ςυμμετείχαν ςε αυτά μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ και ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ (Σφμβουλοι Ρ.Ι., Σχολικοί Σφμβουλοι, Ρροϊςτάμενοι γραφείων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, Διευκυντζσ Επαγγελματικϊν Λυκείων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων). Η ποςοτικι αποτφπωςθ ζγινε βάςει ςτοιχείων που ςυγκεντρϊκθκαν από 326 θμεριςια ΕΡΑ.Λ, 62 εςπερινά ΕΡΑ.Λ, 105 ΕΡΑ.Σ και 127 Σ.Ε.Κ.. Για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ ζρευνασ αναπτφχκθκαν εργαλεία ΤΡΕ όπωσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ ερωτθματολογίων, περιβάλλον επιςκόπθςθσ τθσ καρτζλασ του κάκε ΕΡΑ.Λ - ΕΡΑ.Σ - Σ.Ε.Κ, περιβάλλον ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ και μελζτθσ δεικτϊν τθσ Δ.Τ.Ε.Ε., ενϊ διευρφνκθκε θ φόρμα τθσ βάςθσ δεδομζνων survey, για τα επιπλζον ςτοιχεία που απαιτοφνται για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Τα εργαλεία αυτά κα είναι διακζςιμα για ανάλογθ χριςθ, ϊςτε να υποςτθριχκεί οποιαδιποτε μελλοντικι διαδικαςία παρακολοφκθςθσ δεικτϊν ι αξιοποίθςθσ ςτοιχείων που αφοροφν ςτθν Δ.Τ.Ε.Ε.. 3. Βαςικά υμπεράςματα από τθν πράξθ «Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτα ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.» Τα βαςικά ςυμπεράςματα που εξάγονται από τθν ζρευνα αποτφπωςθσ αποκαλφπτουν τα κφρια αίτια τθσ πακογζνειασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, ενϊ ςυγχρόνωσ αναδεικνφονται και αξιόλογεσ προτάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. Εκτιμάται ότι ο διαχωριςμόσ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. ςε ΕΡΑ.Λ και ΕΡΑ.Σ προκάλεςε ςφγχυςθ ςε γονείσ και μακθτζσ. Ιδιαίτερα ςτισ ΕΡΑ.Σ, θ απουςία μακθμάτων γενικισ παιδείασ και θ αφαίρεςθ από τουσ αποφοίτουσ τουσ, τθσ προοπτικισ ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, 6

8 προκάλεςε ςυρρίκνωςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ τουσ και ςυνζβαλε περαιτζρω ςτθ φκίνουςα πορεία που παρουςιάηει θ Δ.Τ.Ε.Ε. Ο κακοριςμόσ επαγγελματικϊν δικαιωμάτων για όλεσ τισ ειδικότθτεσ και κυρίωσ θ φπαρξθ νομοκετικά κατοχυρωμζνων επαγγελμάτων, προβάλλουν ωσ παράγοντεσ που κα αυξιςουν το κφροσ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. Η ζρευνα καταδεικνφει ότι οι μακθτζσ ςε ποςοςτό 41% επιλζγουν τθν ειδικότθτά τουσ και κατ επζκταςθ τα ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ, με γνϊμονα τα ενδιαφζροντα και τισ κλίςεισ τουσ, ενϊ ςε ποςοςτό 37% οι μακθτζσ -ςυνικωσ μεγαλφτερθσ θλικίασ- επιλζγουν τθν ειδικότθτά τουσ βάςει των δυνατοτιτων επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ που τουσ προςφζρει. Από αυτό ςυμπεραίνουμε ότι το νζο «Τεχνικό Επαγγελματικό Σχολείο» δεν μπορεί να είναι μόνο ζνα ςχολείο το οποίο κα εκπαιδεφει τουσ μελλοντικοφσ επαγγελματίεσ, αλλά παράλλθλα κα πρζπει να αποτελεί μια εναλλακτικι εκπαιδευτικι διαδρομι τθσ ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, για όςουσ μακθτζσ επικυμοφν ζνα διαφορετικό τφπο ςχολείου, ςτο οποίο κα μποροφν να αναπτφξουν τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ και δεξιότθτζσ τουσ. Η απόκτθςθ επαρκϊν τεχνικϊν - επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων κεωρείται πολφ ςθμαντικι από τουσ μακθτζσ, παράλλθλα όμωσ καταγράφεται και θ επικυμία ιςότιμθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, για όςουσ μακθτζσ επικυμοφν επαγγελματικι ανζλιξθ μζςω ςπουδϊν ςτα Ρανεπιςτιμια και ςτα Τ.Ε.Ι. Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ επιςθμαίνουν ότι θ ςφνδεςθ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. με τθν αγορά εργαςίασ κα ζχει κακοριςτικι ςθμαςία τόςο ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ανεργίασ, όςο και ςτθν ανάπτυξθ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Από τθν πλευρά των κακθγθτϊν προβάλλεται ωσ κακολικό αίτθμα, θ ανάγκθ εφαρμογισ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, κυρίωσ ςτουσ τομείσ των ειδικοτιτων τουσ, όπου οι τεχνολογικζσ και επαγγελματικζσ γνϊςεισ αυξάνονται ι μεταβάλλονται ςυνεχϊσ. Ραρουςιάηεται επίςθσ επιτακτικι θ ανάγκθ αναμόρφωςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν και κυρίωσ θ διαμόρφωςθ μιασ διαδικαςίασ περιοδικισ επικαιροποίθςθσ των περιεχομζνων τουσ, ϊςτε να είναι ςυμβατά με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ. Στο ίδιο πνεφμα προτείνεται να γίνεται και θ ανανζωςθ των ςχολικϊν βιβλίων. 7

9 4. Τφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν Σεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και προβλζψεισ για τθν απαςχόλθςθ Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ 1 παρουςιάηεται αρκετά ςοβαρι μείωςθ του ςχολικοφ πλθκυςμοφ ςτθ Δευτεροβάκμια Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, όπωσ απεικονίηεται ςτο παρακάτω ιςτόγραμμα (Γράφθμα 1). ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Εξζλιξθ του ςχολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. Στθν Ελλάδα ςιμερα, οι μακθτζσ ςε ποςοςτό 75% επιλζγουν το Γενικό Λφκειο και ςε ποςοςτό 25% επιλζγουν το Επαγγελματικό Λφκειο (Ραράρτθμα - Ρίνακασ 1). Από όςουσ μακθτζσ επιλζγουν τθ Δευτεροβάκμια Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ μόνο το 17% προτιμά τισ ΕΡΑ.Σ (Ραράρτθμα - Ρίνακασ 2). Οι ΕΡΑ.Σ απαξιϊκθκαν κυρίωσ γιατί δεν παρζχουν απολυτιριο, επειδι δεν διδάςκονται μακιματα γενικισ παιδείασ και δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ επίςθσ και εξαιτίασ του ανορκολογικοφ διαχωριςμοφ των ειδικοτιτων μεταξφ ΕΡΑ.Λ και ΕΡΑ.Σ. Οι αναποτελεςματικζσ πολιτικζσ που ακολουκικθκαν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτο χϊρο τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, οι ςυχνζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ και θ ζλλειψθ επαρκοφσ ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ Δ.Τ.Ε.Ε. είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ που ευκφνονται για τθ ςταδιακι απαξίωςθ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ, με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτον τομζα 1 Δελτίο Τφπου 26/1/2011, «Στατιςτικζσ Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ και Εκκλθςιαςτικισ Εκπαίδευςθσ». 8

10 ανάπτυξθσ, αλλά και ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων. Άμεςο αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι θ μείωςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ ςτα ΕΡΑ.Λ και ςτισ ΕΡΑ.Σ. Ραράλλθλα, ςε κάποιεσ ειδικότθτεσ παρουςιάηονται υπεραρικμίεσ εκπαιδευτικϊν, οι οποίεσ πζρα από τθ φκίνουςα πορεία τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. οφείλονται και ςτθ δραματικι μείωςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ μακθμάτων ειδικότθτασ ςτα ΕΡΑ.Λ και τισ ΕΡΑ.Σ. Μία επιπλζον δυςμενισ επίδραςθ αυτισ τθσ μείωςθσ των ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων ειδικότθτασ είναι θ ελλιπισ εκπαίδευςθ των μακθτϊν, με ςυνζπεια τθν περιοριςμζνθ εμπιςτοςφνθ των εργοδοτϊν ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. Στο ςθμείο αυτό αξίηει να παρακζςουμε τισ προβλζψεισ του CEDEFOP 2 για τισ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα (βλζπε Ραράρτθμα-Ρ4 με αντίςτοιχα ςτοιχεία για τθν Ευρϊπθ). Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ, το ποςοςτό των προςφερόμενων κζςεων απαςχόλθςθσ που αφοροφν ςε εργαηόμενουσ με τυπικά προςόντα μεςαίου επιπζδου, παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ ςτθν Ελλάδα, ενϊ περιορίηονται οι κζςεισ εργαςίασ χαμθλοφ επιπζδου προςόντων (Γράφθμα 2). ΓΡΑΦΗΜΑ 2 Τάςεισ προςφοράσ εργαςίασ ανάλογα με τα προςόντα για τθν Ελλάδα (εργατικό δυναμικό θλικίασ +15) 2 CEDEFOP 02/2011 Skills supply and demand in Greece 9

11 Οι επιπλζον κζςεισ εργαςίασ, για ςτελζχθ μεςαίου επιπζδου προςόντων κα προκφψουν τόςο από τθν αναπλιρωςθ των ιδθ προςφερόμενων κζςεων, όςο και από τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (Γράφθμα 3). ΓΡΑΦΗΜΑ 3 Ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ανάλογα με το επίπεδο προςόντων για τθν Ελλάδα (περίοδοσ ) Στθν Ελλάδα, οι μεγαλφτερεσ προβλεπόμενεσ αυξιςεισ των κζςεων απαςχόλθςθσ, μεςαίου επιπζδου προςόντων, κα αφοροφν ςε Επαγγελματίεσ, Τεχνολόγουσ - Τεχνικοφσ Βοθκοφσ, Υπαλλιλουσ Γραφείων και Απαςχολοφμενουσ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν (Γράφθμα 4). ΓΡΑΦΗΜΑ 4 Μελλοντικζσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ανά κατθγορία επαγγζλματοσ, για τθν Ελλάδα (περίοδοσ ) 10

12 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτισ χϊρεσ που θ Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ είναι ευρφτερα διαδεδομζνθ, το ποςοςτό ανεργίασ των νζων είναι χαμθλότερο. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ Ελβετία, θ Αυςτρία, θ Τςεχία κ.ά (Γράφθμα 5). ΓΡΑΦΗΜΑ 5 Συςχετιςμόσ ςυμμετοχισ ςτθν ΤΕΕ και ανεργίασ των νζων Από τα ςτοιχεία που παρακζτουμε, προβάλλει επιτακτικι θ ανάγκθ άμεςων παρεμβάςεων τόςο ςτθ δομι, όςο και ςτο περιεχόμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και θ δθμιουργία μιασ νζασ δυναμικισ που κα δϊςει ϊκθςθ ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ και κα αντιμετωπίςει τα αδιζξοδα των νζων ανκρϊπων. 5. Η πρόταςι μασ για τθ Δευτεροβάκμια Σεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ Η πρόταςθ για τθ νζα δομι τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ διαμορφϊκθκε με βάςθ: Τισ ομόφωνεσ προτάςεισ του Εκνικοφ Συμβουλίου Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Τθν Ευρωπαϊκι εμπειρία από χϊρεσ με επιτυχθμζνα ςυςτιματα Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Τισ ςχετικζσ Ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων. Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ και ζρευνεσ από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ. 11

13 Τα ςυμπεράςματα από τθν πράξθ «Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτα ΕΡΑ.Λ- ΕΡΑ.Σ», με τθν ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ εργαλείων ΤΡΕ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν και παρεμβάςεων του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» , που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Τα ςυμπεράςματα από τθν θμερίδα «Η κζςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςε ζνα κόςμο που αλλάηει» (Ακινα ). Τισ προτάςεισ που κατά καιροφσ ζχουν κατακζςει εκπαιδευτικοί και παραγωγικοί φορείσ. Στθ νζα πρόταςθ διατθροφνται όςα ςτοιχεία τθσ Δ.Τ.Ε.Ε., αξιολογικθκαν ωσ κετικά, ενϊ τροποποιοφνται ι βελτιϊνονται τομείσ ςτουσ οποίουσ παρουςιάηονται προβλιματα, όπωσ θ ανεπάρκεια των παρεχόμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων, θ απουςία μακθμάτων υποςτιριξθσ, θ ζλλειψθ πρακτικισ άςκθςθσ κ.ά. 5.1 Βαςικοί τόχοι Είναι προφανζσ ότι οι ςυχνζσ αλλαγζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δθμιουργοφν ςφγχυςθ και αναςφάλεια ςτθν κοινωνία, με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ, κυρίωσ όταν αυτζσ δεν εξαςφαλίηουν τθν κοινωνικι αποδοχι και ςυναίνεςθ. Εξάλλου, είναι απαραίτθτοσ ζνασ εφλογοσ χρόνοσ εφαρμογισ κάκε εκπαιδευτικισ αλλαγισ για να μπορζςει να δϊςει αποτελζςματα, και να γίνει θ αξιολόγθςι τθσ. Σιμερα βριςκόμαςτε ςε μια πραγματικά δφςκολθ περίοδο για τθν Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ. Οι αςτοχίεσ, οι ςτρεβλϊςεισ και τα προβλιματα που ζχουν ςυςςωρευτεί απαιτοφν άμεςεσ λφςεισ. Η επαγγελματικι εκπαίδευςθ βρίςκεται ςε κρίςθ, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ, είτε αυτοί είναι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί, είτε είναι κοινωνικοί και αναπτυξιακοί. Κρίςθ του ςχολείου ςθμαίνει ςχολικι αποτυχία και μακθτικι διαρροι, αδιαφορία και απομάκρυνςθ των μακθτϊν από τθν γνϊςθ, ςφγχυςθ των εκπαιδευτικϊν, μαηικι ανεργία των νζων. Με τθν αναδιοργάνωςθ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και τθ δθμιουργία ενόσ αυτοδφναμου ςχολείου, ςτθν ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςτοχεφουμε ςτθν αφξθςθ των ευκαιριϊν και ςτθ διεφρυνςθ των επιλογϊν και των δυνατοτιτων των μακθτϊν. Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογϊν ςε προγράμματα και εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ, για τθν ολοκλιρωςθ των επαγγελματικϊν τουσ ςτόχων, χωρίσ φραγμοφσ και μονόδρομουσ. Ενιςχφουμε τισ δυνατότθτεσ οριηόντιασ μετακίνθςθσ των μακθτϊν ανάλογα με τουσ ςτόχουσ τουσ, ζτςι όπωσ διαμορφϊνονται ςτθν πορεία τθσ μακθτικισ τουσ ηωισ. 12

14 Ενιςχφουμε το ρόλο και τθ ςυμμετοχι των περιφερειακϊν και τοπικϊν αρχϊν και παραγωγικϊν φορζων με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ των ειδικοτιτων τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Αναγνωρίηουμε, πζρα από τον εκπαιδευτικό, και τον βακιά κοινωνικό ρόλο τθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, δεδομζνου ότι τθν επιλζγουν και αρκετοί μακθτζσ με μακθςιακά ελλείμματα, κακϊσ επίςθσ και με οικογενειακά ι οικονομικά προβλιματα. Η Δευτεροβάκμια Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, χωρίσ αυτι τθ ςτιγμι να διακζτει τα κατάλλθλα μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, επωμίηεται και τθν ευκφνθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και τθσ μακθτικισ διαρροισ προσ τθν ανειδίκευτθ ανεργία. Σε κάκε περίπτωςθ, τα αποτελζςματα τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και τθσ μακθτικισ διαρροισ ζχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθ μετζπειτα πορεία αυτϊν των μακθτϊν, τόςο ωσ εργαηομζνων όςο και ωσ πολιτϊν. Πιςτεφουμε ςε ζνα ανοικτό ςτθν κοινωνία «Σεχνικό και Επαγγελματικό ςχολείο». Ζνα «ςχολείο» που απαντά ςτθ διαφορετικότθτα των μακθτϊν, ςτισ διαφορετικζσ επικυμίεσ και δυνατότθτζσ τουσ. Ζνα «ςχολείο» που εξαςφαλίηει ίςεσ ευκαιρίεσ και είναι δομικά και εκπαιδευτικά, αντίκετο ςε κάκε μορφι περικωριοποίθςθσ και αποκλειςμοφ. Ζνα «ςχολείο» που λαμβάνει υπόψθ του τισ υπαρκτζσ ςιμερα κοινωνικζσ ανάγκεσ των πολιτϊν, κυρίωσ όμωσ των μακθτϊν και των γονιϊν τουσ. Ζνα «ςχολείο» που είναι μοχλόσ ανάπτυξθσ και ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ. Ρροτείνουμε ζναν τφπο «Τεχνικοφ και Επαγγελματικοφ ςχολείου», με τθν ενςωμάτωςθ ςε αυτό των δφο εκπαιδευτικϊν μονάδων που ιδθ λειτουργοφν ςιμερα, του ΕΡΑ.Λ και τθσ ΕΡΑ.Σ, ςτο επίπεδο τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ανϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, επιπζδου 2 κατά τθν οδθγία 36/2005, επιπζδου 3 κατά ΙSCED), με τθν επωνυμία Σεχνολογικό Λφκειο. Με τθ δθμιουργία του Σεχνολογικοφ Λυκείου κζτουμε ωσ ζναν από τουσ βαςικοφσ μασ ςτόχουσ τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Σεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και τθν αφξθςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ τθσ, ζωσ τουλάχιςτον τον αντίςτοιχο μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν Τ.Ε.Ε. είναι περίπου ςτο 50%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθ χϊρα μασ είναι περίπου 20% (Ραράρτθμα Ρίνακασ 3) 5.2 Κφρια χαρακτθριςτικά τθσ πρόταςθσ μασ Οι ειδικότθτεσ του Σεχνολογικοφ Λυκείου προςδιορίηονται κυρίωσ με βάςθ τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ ςε ςυνεργαςία με τα παραγωγικά Υπουργεία, τισ ανάγκεσ του παραγωγικοφ περιβάλλοντοσ και τισ ανάγκεσ τθσ απαςχόλθςθσ ςε τοπικό επίπεδο. Η λειτουργία των ειδικοτιτων ςτα κατά τόπουσ Τεχνολογικά Λφκεια κα είναι αποτζλεςμα διαλόγου με τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ και τουσ παραγωγικοφσ 13

15 ςυντελεςτζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, πρζπει να εξετάηεται ςοβαρά θ λειτουργία ειδικοτιτων ςε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ, τθν υπάρχουςα ανεργία των νζων και τθ διαρκρωτικι ανεργία. Η κατοχφρωςθ των επαγγελμάτων και ο κακοριςμόσ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων αποτελεί βαςικι διαδικαςία, παράλλθλα με τθ λειτουργία των ειδικοτιτων και ςε ςυνεργαςία με τα αντίςτοιχα παραγωγικά Υπουργεία. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ, θ κοινωνία «αντιλαμβάνεται» πλζον τθν προςτικζμενθ αξία που ζχει θ εκπαίδευςθ αυτι ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ και ευθμερία του ατόμου. Σα προγράμματα ςπουδϊν βαςίηονται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα και είναι ςυμβατά με τα εκνικά πρότυπα «Επαγγελματικϊν Ρεριγραμμάτων», όπωσ αυτά τροποποιοφνται και κάκε φορά ιςχφουν. Σε αυτά αναλφεται το επάγγελμα ι θ ειδικότθτα και αποτυπϊνονται οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτεσ που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ ι τθσ ειδικότθτασ. Σα προγράμματα ςπουδϊν είναι επίςθσ προςαρμοςμζνα ςτο Ευρωπαϊκό φςτθμα Μεταφοράσ Πιςτωτικϊν Μονάδων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ECVET). Με τον τρόπο αυτό αφενόσ ενιςχφεται θ δυνατότθτα κινθτικότθτασ των αποφοίτων του Τεχνολογικοφ Λυκείου και πζραν των εκνικϊν ςυνόρων, αφετζρου διαςφαλίηεται θ αναγνϊριςθ και θ κατοχφρωςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων. Δεν υπάρχουν φραγμοί ςτισ μετακινιςεισ ι εγγραφζσ αποφοίτων από ζνα ςχολείο ςε άλλο ι ςτθν εςωτερικι μετακίνθςθ, εφόςον εξαςφαλίηονται τα «εκπαιδευτικά ελάχιςτα» για κάκε περίπτωςθ. Η δυνατότθτα επιλογισ επαγγελματικϊν ςτόχων και θ επίτευξι τουσ μζςω εναλλακτικϊν εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν εξαςφαλίηει τθν ιςότθτα ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν απαςχόλθςθ. Η επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ζχει ιδιαίτερο βάροσ και εξαιρετικι ςθμαςία, προκειμζνου να επιτφχουμε το ςτόχο μασ για ζνα ποιοτικό Τεχνολογικό Λφκειο που ςτθρίηει τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ, παράλλθλα με τθν προςωπικι και κοινωνικι ανάπτυξθ. Αυτό το ποιοτικό άλμα που επιδιϊκουμε ςτο Τεχνολογικό Λφκειο απαιτεί ειδικι επαγγελματικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε αντικείμενα των ειδικοτιτων τουσ, θ οποία κα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου και ςτθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. 14

16 Ραράλλθλα, θ επιμόρφωςθ ςε κζματα ςχολικισ αποτυχίασ και μακθτικισ διαρροισ ζχει ωσ ςτόχο να υποςτθριχκοφν οι εκπαιδευτικοί με μεκόδουσ και τεχνικζσ τζτοιεσ, ϊςτε να ςτθρίξουν και να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να καλφψουν τα γνωςτικά κενά και να αυξιςουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ. Ζτςι κα καταςτεί δυνατό να αντιμετωπιςκεί θ ςχολικι αποτυχία, να μειωκεί θ ςχολικι διαρροι και να διαςφαλιςτοφν ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ τουσ μακθτζσ. Σε μια διαδικαςία μάκθςθσ -ςτο επίκεντρο τθσ οποίασ τίκεται ο μακθτισ, θ ενεργόσ ςυμμετοχι του και θ αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και διαρροισ- ο εκπαιδευτικόσ αποτελεί τον κφριο παράγοντα επιτυχίασ. Τα αναβακμιςμζνα ςχολεία απαιτοφν και αναβακμιςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι παράγοντεσ που κα ςτθρίξουν τθν «αλλαγι» και τθν ποιότθτα είναι θ παιδαγωγικι και επαγγελματικι επιμόρφωςι τουσ και θ υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου. Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ και του εκπαιδευτικοφ ζργου κα μασ δϊςει τα ςτοιχεία εκείνα που χρειάηονται για να διορκϊςουμε και να βελτιϊςουμε προγράμματα, διαδικαςίεσ, μεκόδουσ και πικανϊσ δομικζσ αςτοχίεσ, εάν προκφψουν. Ιδρφονται και λειτουργοφν Πειραματικά Σεχνολογικά Λφκεια ςτα οποία εξαςφαλίηεται θ πειραματικι εφαρμογι κάκε προτεινόμενθσ καινοτομίασ, τόςο ςε προγράμματα όςο και ςε εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και πρακτικζσ. Η καταλλθλότθτα των εκπαιδευτικϊν βοθκθμάτων των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, θ χριςθ τεχνολογικϊν μζςων ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ κα μποροφν να δοκιμαςτοφν, να διορκωκοφν και να βελτιωκοφν και ςτθ ςυνζχεια να εφαρμοςτοφν ςε όλα τα ςχολεία. Η λειτουργία αυτϊν των ςχολείων αποτελεί ζνα εργαλείο εφαρμοςμζνθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που, μαηί με τισ απαραίτθτεσ μελζτεσ και ζρευνεσ που πρζπει να γίνουν, κα μπορζςουν να υποςτθρίξουν αξιόπιςτεσ και τεκμθριωμζνεσ πολιτικζσ αποφάςεισ. Ιδρφονται και λειτουργοφν «Σμιματα Ειδίκευςθσ Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ», εντόσ του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και ενταγμζνα ςτθ λειτουργία του Τεχνολογικοφ Λυκείου, διάρκειασ ενόσ ςχολικοφ ζτουσ. Στόχοσ τουσ είναι να εξαςφαλίςουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια ςε επίπεδο ειδικότθτασ και να παρζχουν ολοκλθρωμζνεσ γνϊςεισ ςτουσ αποφοίτουσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου ςε ειδικά και όχι εξειδικευμζνα κζματα των ειδικοτιτων τουσ, προςφζροντασ παράλλθλα και ανϊτερο τίτλο αποφοίτθςθσ (επιπζδου 3 κατά τθν οδθγία 36/2005, επιπζδου 4 κατά ISCED). Το πρόγραμμά τουσ περιζχει κεωρθτικό και εργαςτθριακό μζροσ ι/και εργαςιακι εμπειρία, εφόςον εξαςφαλίηονται οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ. 15

17 Οι απόφοιτοι των τμθμάτων αυτϊν, λόγω τθσ επαρκοφσ ποςότθτασ αλλά και ποιότθτασ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, ζχουν περιςςότερεσ και καλφτερεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ δεδομζνθσ τθσ μεγαλφτερθσ ςυμβατότθτασ με τισ απαιτιςεισ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ. Επιπλζον, θ δθμιουργία των τμθμάτων αυτϊν διαςφαλίηει καλφτερεσ προχποκζςεισ και ευνοϊκότερο περιβάλλον ςτθ διαδικαςία μετάβαςθσ από το ςχολείο ςτθν ενεργό επαγγελματικι ηωι. Ταυτόχρονα μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ τθσ ανεργίασ των νζων και τθσ διαρκρωτικισ ανεργίασ, τα ποςοςτά των οποίων ςιμερα βρίςκονται ςε απελπιςτικά υψθλά επίπεδα. Σο Σεχνολογικό Λφκειο μετατρζπεται ςε ζνα τοπικό κζντρο παροχισ γνϊςεων και δεξιοτιτων, προςφζροντασ εναλλακτικζσ διαδρομζσ, προςαρμοηόμενεσ ςτισ δυνατότθτεσ και τουσ ςτόχουσ των μακθτϊν. Σιμερα πλζον είναι αναγκαίο, όςο ποτζ άλλοτε, να ςυνδεκεί θ Τεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ με τθν κοινωνία και να υποςτθριχκεί θ επαγγελματικι κινθτικότθτα μζςω τθσ ςφνδεςθσ τθσ με τθ Δια Βίου Μάκθςθ. Τα χολικά Εργαςτθριακά Κζντρα (.Ε.Κ.) μετεξελίςςονται και εκςυγχρονίηονται με ανακεωρθμζνο το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τουσ, ςτο πνεφμα του «νζου ςχολείου» και του «αειφόρου ςχολείου», και γίνονται βαςικά εκπαιδευτικά κζντρα πραγματοποίθςθσ εργαςτθριακϊν μακθμάτων τόςο για τα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, όςο και Μάκθςθσ. για τα προγράμματα Δια Βίου Ενιςχφονται οι δομζσ διοίκθςθσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου, ϊςτε να βελτιωκεί θ απόδοςι του και να γίνει πιο αποτελεςματικι θ ςφνδεςι του με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Οι εκπαιδευτικζσ μονάδεσ, τα Σ.Ε.Κ. και το εκπαιδευτικό προςωπικό μποροφν μαηί με άλλουσ κρατικοφσ φορείσ, οι οποίοι υπθρετοφν τον ίδιο ςκοπό, να αποτελζςουν ζνα ςθμαντικό κφτταρο τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ςτθν τοπικι κοινωνία. Η δια βίου μάκθςθ, μζςα από κατάλλθλα προγράμματα, εξαςφαλίηει δεφτερθ επαγγελματικι ευκαιρία για όλουσ όςουσ επικυμοφν επαγγελματικι κατάρτιςθ, αντιςτακμιςτικι εκπαίδευςθ για τισ λιγότερο προνομιοφχεσ κοινωνικά ομάδεσ, ενίςχυςθ ειδικϊν ομάδων ενθλίκων π.χ. από διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα, ι μειονεκτοφςεσ περιοχζσ. Οι μονάδεσ τθσ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ δομισ τουσ, διακζτουν ευρφ πεδίο ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ κοινϊν δράςεων με τουσ ςυλλόγουσ γονζων, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, τουσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ επαγγελματικζσ και επιςτθμονικζσ 16

18 ενϊςεισ και επιμελθτιρια, τισ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ, τισ Μ.Κ.Ο., τουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ κλπ. Ρροςαρμόηεται το πρόγραμμα των Εςπερινϊν Σεχνολογικϊν Λυκείων, με τετραετι διάρκεια, όπωσ ιςχφει και ςιμερα. Αναμορφϊνεται θ Ειδικι Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, για τθν οποία κα ακολουκιςει ξεχωριςτι πρόταςθ. Η αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κυρίωσ όμωσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τθν επάρκεια ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτοφν οι μακθτζσ ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο και κυρίωσ, από τθ ςτάςθ (και τον τρόπο ζκφραςθσ αυτισ τθσ ςτάςθσ) των εκπαιδευτικϊν απζναντι ςτθ διαδικαςία τθσ Σεχνολογίασ και τθσ Παραγωγισ. Η φπαρξθ κατάλλθλων μακθμάτων και μεκόδων, με ςτόχο να γνωρίςουν οι μακθτζσ του Γυμναςίου τισ γενικζσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ και να αποκτιςουν τθν ανάλογθ τεχνολογικι κουλτοφρα, εξαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ αυτογνωςία για τθ μετζπειτα εκπαιδευτικι τουσ πορεία. 6. Σο Σμιμα Ειδίκευςθσ Σεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Δεχόμαςτε ότι ςτθν παροφςα μεταβατικι περίοδο θ φπαρξθ μιασ πρϊτθσ τάξθσ με ςχεδόν κοινά μακιματα, ςτο Νζο Λφκειο και ςτο Τεχνολογικό Λφκειο, ευνοεί τουσ μακθτζσ που δεν ζχουν ακόμα αποφαςίςει για τθν εκπαιδευτικι τουσ πορεία και διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των μακθτϊν μεταξφ Νζου Λυκείου και Τεχνολογικοφ Λυκείου. Άρα ςτθν Α τάξθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου οι ϊρεσ των μακθμάτων κατεφκυνςθσ κα είναι περιοριςμζνεσ. Στισ Β και Γ τάξεισ του Τεχνολογικοφ Λυκείου οι μακθτζσ κα διδάςκονται ζναν βαςικό πυρινα μακθμάτων γενικισ παιδείασ και μακιματα Τομζα/Ειδικότθτασ. Μία από τισ πολφ ςθμαντικζσ διαπιςτϊςεισ του ζργου αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτα ΕΡΑ.Λ ΕΡΑ.Σ αφορά ςτα μεγάλα ελλείμματα των αποφοίτων ΕΡΑ.Λ - ΕΡΑ.Σ ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ. Αυτι θ ανεπάρκεια γνϊςεων και δεξιοτιτων είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ τθσ απαξίωςθσ τθσ Δ.Τ.Ε.Ε. και οφείλεται ςτον περιοριςμζνο αρικμό ωρϊν διδαςκαλίασ των μακθμάτων ειδικότθτασ. Στο Τεχνολογικό Λφκειο, με τθν προςκικθ του 4 ου ζτουσ, χωρίσ να αυξάνεται ο αρικμόσ των μακθμάτων ειδικότθτασ, αυξάνονται οι αντίςτοιχεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ των κεωρθτικϊν και εργαςτθριακϊν μακθμάτων ειδικότθτασ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ επάρκεια 17

19 γνϊςεων και δεξιοτιτων. Οι κακθγθτζσ ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να αφιερϊνουν τον απαιτοφμενο χρόνο για τθ διδαςκαλία τθσ διδακτζασ φλθσ και να εφαρμόηουν ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, οι οποίεσ κατά κανόνα απαιτοφν περιςςότερο χρόνο από τθ μζκοδο τθσ διάλεξθσ. Ραράλλθλα παρζχεται ςτουσ μακθτζσ ο αναγκαίοσ χρόνοσ για τθν κατανόθςθ και εμπζδωςθ των γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων, με τθν προςκικθ και τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ι τθσ μακθτείασ. Αυτι θ αφξθςθ των ωρϊν διδαςκαλίασ δθμιουργεί τθν ανάγκθ προςκικθσ ενόσ επιπλζον ζτουσ ςτο Τεχνολογικό Λφκειο. Στο 4 ο ζτοσ κα διδάςκονται μακιματα ειδικότθτασ κεωρθτικά και εργαςτθριακά με πρακτικι άςκθςθ ι/και με μακθτεία. Ουςιαςτικά, το επιπλζον αυτό ζτοσ εξαςφαλίηει τθν απαιτοφμενθ επάρκεια γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτοιχείο που για πολλά χρόνια αποτελεί ζνα ζλλειμμα ποιότθτασ και αςυμβατότθτασ με τα προςόντα που ςιμερα απαιτοφνται από τθν αγορά εργαςίασ. Ζχει, άλλωςτε, επανειλθμμζνα επιςθμανκεί, από παράγοντεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, τόςο θ ανάγκθ αντιςτοιχίασ των γνϊςεων και δεξιοτιτων που παρζχονται από τθν Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ, όςο και θ ανάγκθ για ειδικευμζνα ςτελζχθ μεςαίου επιπζδου. Το πρόγραμμα του 4 ου ζτουσ εξαςφαλίηει ακριβϊσ τα μακθςιακά αποτελζςματα για το αντίςτοιχο επίπεδο προςόντων 3 τθσ οδθγίασ 36/2005 ι επιπζδου 4 κατά ISCED. Το 4 ο ζτοσ, το αποκαλοφμενο και Τμιμα Ειδίκευςθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Τ.Ε.Ε.), προκφπτει από τθν ανάγκθ διδαςκαλίασ εκτόσ από τα τεχνικά - επαγγελματικά μακιματα και μακθμάτων γενικισ παιδείασ, αλλά και από τθν ανάγκθ ςυμμόρφωςθσ με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςόντων και δεν αποτελεί ζτοσ κατάρτιςθσ ι εξειδίκευςθσ, αλλά ζτοσ ολοκλιρωςθσ τθσ βαςικισ τεχνικισ - επαγγελματικισ ειδίκευςθσ. Για τον λόγο αυτό είναι ενταγμζνο ςτθ δομι του Τεχνολογικοφ Λυκείου, ωσ φυςικι ςυνζχεια για τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ αυτισ τθσ βακμίδασ. Στουσ παρακάτω πίνακεσ ζχουν υπολογιςτεί οι ετιςιεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων ειδικότθτασ των Τ.Ε.Ε., των ΕΡΑ.Λ και του προτεινόμενου Τεχνολογικοφ Λυκείου. Με τθν υπόκεςθ ότι το μζςο διδακτικό ζτοσ διαρκεί περίπου 29 εβδομάδεσ, παρατθροφμε ότι οι ϊρεσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων ειδικότθτασ ςτα ΕΡΑ.Λ είναι αιςκθτά μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με τα Τ.Ε.Ε. Αυτό το ζλλειμμα καλφπτεται ςτο Τεχνολογικό Λφκειο με τθν προςκικθ του 4 ου ζτουσ. 18

20 Σ.Ε.Ε. (Υ.Α /Γ2 2003) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΞΕΙ ΩΡΕ/ΕΒΔ. ΕΒΔΟΜΑΔΕ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΣΟΤ Α Β 24 x Γ ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΣΕ 3 ΕΤΗ 2030 ΕΠΑ.Λ (Υ.Α /Γ2 2007) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΑΞΕΙ ΩΡΕ/ΕΒΔ. ΕΒΔΟΜΑΔΕ ΕΣΟΤ Α 0 Β 18 x Γ ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΣΕ 3 ΕΤΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ (Ρρόταςθ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΑΞΕΙ ΩΡΕ/ΕΒΔ. ΕΒΔΟΜΑΔΕ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΣΟΤ Α 0 0 Β 20 x Γ ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΣΕ 3 ΕΤΗ 1363 Δ 27 x ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΣΕ 4 ΕΤΗ 2146 Θα μποροφςε ίςωσ το Τεχνολογικό Λφκειο να ζχει διάρκεια 4 ζτθ αντί 3+1 όπωσ είναι το προτεινόμενο. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ αυτι οι απόφοιτοι του Τεχνολογικοφ Λυκείου κα ζχαναν τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν πτυχίο ειδικότθτασ επιπζδου προςόντων 3. Διότι, βάςει τθσ οδθγίασ 36/2005 ΕΚ, το πτυχίο επιπζδου 3 μπορεί να απονζμεται μόνο ςε αποφοίτουσ μεταδευτεροβάκμιων τμθμάτων που ιδθ κατζχουν τίτλουσ ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ το Τεχνολογικό Λφκειο κα ζχανε εντελϊσ τθν ελκυςτικότθτά του, για όςουσ μακθτζσ επικυμοφςαν να τελειϊςουν το λφκειο μζςα ςε μια τριετία. Οι απόφοιτοι του τριετοφσ Τεχνολογικοφ Λυκείου κα ζχουν τθν επαγγελματικι επάρκεια και όλα τα επαγγελματικά δικαιϊματα που προβλζπονται για το επίπεδο προςόντων 2 και κα μποροφν να εργαςτοφν ςε κζςεισ ανάλογων απαιτιςεων. 19

21 7. Σεχνολογικό Λφκειο και πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ Πλοσ ο ςχεδιαςμόσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου ζχει ζναν βαςικό ςτόχο: Μζςα από αυτι τθν εκπαιδευτικι βακμίδα να δθμιουργθκοφν οι τεχνικοί και οι επαγγελματίεσ μεςαίου επιπζδου, όπωσ προςδιορίηονται από τα ςχετικά επίπεδα προςόντων, οι οποίοι να είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνοι, να ζχουν κατοχυρωμζνα επαγγελματικά δικαιϊματα και αναγνωριςμζνο πτυχίο αντίςτοιχων επαγγελματικϊν προςόντων. Είναι ακόμα απαραίτθτο, για λόγουσ ιςότθτασ ευκαιριϊν, κοινωνικισ κινθτικότθτασ και δικαιοςφνθσ, κακϊσ και για λόγουσ ιςτορικισ ςυνζχειασ να δίνεται ςτουσ αποφοίτουσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηεται θ επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ μζςω των ςπουδϊν τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, χωρίσ εμπόδια και με τθ ςυντομότερθ δυνατι εκπαιδευτικι διαδρομι. Αποτελεί Ευρωπαϊκι κατεφκυνςθ και διαχρονικι εκνικι και κοινωνικι ανάγκθ, θ παροχι υψθλοφ επιπζδου επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων και θ ανεμπόδιςτθ επαγγελματικι ανζλιξθ ςε ανϊτερα προςόντα και επαγγελματικά επίπεδα. Η πρόςβαςθ ςτα πανεπιςτιμια από το Τεχνολογικό Λφκειο δεν πρζπει να γίνεται οφτε χαριςτικά, οφτε όμωσ και με τρόπο που να κακίςταται αναποτελεςματικι ςτθν πράξθ, όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα. Γι αυτό τον λόγο οι μακθτζσ που αποφαςίηουν τελικά να ακολουκιςουν ακαδθμαϊκζσ ςπουδζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα ολοκλθρωμζνθσ προετοιμαςίασ μζςα ςτο δθμόςιο ςχολείο, για να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ. 8. Δομι Σεχνολογικοφ Λυκείου Το Τεχνολογικό Λφκειο ςχεδιάςτθκε με μια νζα φιλοςοφία δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και παρζχοντασ ςτουσ μακθτζσ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ αυτενζργειασ και επιλογϊν. Συγκεκριμζνα: Αυξάνονται οι ϊρεσ διδαςκαλίασ κεωρθτικϊν και εργαςτθριακϊν μακθμάτων ειδικότθτασ, ενϊ παράλλθλα διατθρείται θ απαιτοφμενθ αναλογία μακθμάτων γενικισ παιδείασ. Ρροβλζπονται, για τουσ μακθτζσ που ζχουν μακθςιακά κενά, μακιματα υποςτιριξθσ ενταγμζνα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα.. Θεςμοκετείται θ πρακτικι άςκθςθ και θ μακθτεία και ενιςχφονται οι δεςμοί του Τεχνολογικοφ Λυκείου με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 20

22 Εξαςφαλίηεται θ οριηόντια κινθτικότθτα για όςουσ μακθτζσ διαφοροποιοφν τουσ ςτόχουσ τουσ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ ςτο λφκειο. Διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων, με εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ. Ραρζχεται ςτουσ αποφοίτουσ ευνοϊκότερθ πρόςβαςθ ςτα Τ.Ε.Ι., ενϊ για όςουσ επικυμοφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτα πανεπιςτιμια, υπάρχει θ δυνατότθτα ουςιαςτικισ προετοιμαςίασ για τθ δοκιμαςία των πανελλαδικϊν εξετάςεων. 8.1 Α Σάξθ Στθν Α τάξθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου διδάςκονται 19 ϊρεσ μακιματα γενικισ παιδείασ αντίςτοιχα με αυτά τθσ Α τάξθσ του Νζου Λυκείου. Με τον τρόπο αυτό, διευκολφνεται θ οριηόντια μετακίνθςθ μεταξφ των μακθτϊν των δφο τφπων λυκείου, που τελειϊνουν τθν πρϊτθ τάξθ. Ζτςι οι μακθτζσ που προάγονται ςτθ Β τάξθ του Νζου Λυκείου κα μποροφν να ςυνεχίςουν, εφόςον το επικυμοφν, ςτθ Β τάξθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου και αντίςτροφα. Εντόσ του ωρολογίου προγράμματοσ προβλζπεται θ διδαςκαλία Μακθμάτων Βαςικϊν Δεξιοτιτων τα οποία είναι : i. Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ ii. Αρχζσ Οικονομίασ iii. Ερευνθτικι Εργαςία (Project) Κακζνα από τα Μακιματα Βαςικϊν Δεξιοτιτων διδάςκεται 2 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Τα κζματα των ερευνθτικϊν εργαςιϊν μπορεί να προζρχονται από τουσ επαγγελματικοφσ Τομείσ που κα λειτουργοφν ςτο Τεχνολογικό Λφκειο ι από τα πεδία των Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ, Τζχνθσ και Ρολιτιςμοφ ι από ςυνδυαςμό των προαναφερόμενων πεδίων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ Α τάξθσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου εμπλουτίηεται και με μακιματα επιλογισ/προςανατολιςμοφ, που ςχετίηονται με τουσ Τομείσ τθσ Β τάξθσ. Κακζνα από τα μακιματα αυτά περιλαμβάνει κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ και διδάςκεται 3 ϊρεσ τθν εβδομάδα. Οι μακθτζσ επιλζγουν, υποχρεωτικά, δφο από τα μακιματα επιλογισ/προςανατολιςμοφ. Τα μακιματα επιλογισ/προςανατολιςμοφ παρζχουν αυτοτελείσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και δεν αποτελοφν προχπόκεςθ επιλογισ Τομζα ςτθ Β τάξθ. Στα μακιματα αυτά μποροφν να εφαρμόηονται και ομαδοςυνεργατικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ και θ αξιολόγθςθ κα γίνεται βάςει ατομικϊν 21

23 και ομαδικϊν εργαςιϊν ι/και καταςκευισ ζργων. Σε κάκε Τεχνολογικό Λφκειο κα διδάςκονται μόνο εκείνα τα μακιματα επιλογισ/προςανατολιςμοφ για τα οποία κα λειτουργοφν αντίςτοιχοι Τομείσ ςτθν Β τάξθ. Υπάρχουν επίςθσ μακιματα υποςτιριξθσ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και ςτα Μακθματικά. - Τα μακιματα αυτά είναι ενταγμζνα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα. - Κακζνα από τα δφο αυτά μακιματα διδάςκεται 2 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. - Η ζνταξθ ενόσ μακθτι/μακιτριασ ςτα τμιματα υποςτιριξθσ αποφαςίηεται μετά από ενδοςχολικό τεςτ, που διενεργείται τον πρϊτο μινα μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων, από αντίςτοιχθ επιτροπι κακθγθτϊν του ςχολείου. Πςοι μακθτζσ το επικυμοφν μποροφν αυτοβοφλωσ να εντάςςονται ςτα τμιματα αυτά. - Η ζνταξθ ςτα τμιματα υποςτιριξθσ είναι υποχρεωτικι, για όςουσ κρίνεται αναγκαία. - Το πρόγραμμα ςπουδϊν των μακθμάτων υποςτιριξθσ μπορεί να περιλαμβάνει και επιλεγμζνθ διδακτικι φλθ από το Γυμνάςιο. - Η βακμολογία ςτα μακιματα υποςτιριξθσ ςυμψθφίηεται με τθ βακμολογία των αντίςτοιχων μακθμάτων του ωρολογίου προγράμματοσ. - Οι μακθτζσ που κρίνονται ότι ζχουν επάρκεια γνϊςεων ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και ςτα Μακθματικά ζχουν μειωμζνο εβδομαδιαίο ωράριο, αντίςτοιχων ωρϊν με τα μακιματα υποςτιριξθσ. 22

24 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΣΑΞΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΑΞΗ α/α ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ώρεσ/Εβδ 1 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα & Λογοτεχνία 4 2 Θρθςκευτικά 1 3 Ιςτορία 2 4 Μακθματικά 4 5 Ξζνθ Γλϊςςα 3 6 Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι Χθμεία) 3 7 Φυςικι Αγωγι 2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΒΑΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 8 Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ 2 9 Αρχζσ Οικονομίασ 2 10 Ερευνθτικι Εργαςία (Project) 3 2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ/ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ (Επιλζγονται 2) 4 Βαςικζσ Εφαρμογζσ Μθχανολογίασ 3 Βαςικζσ Εφαρμογζσ Ηλεκτρολογίασ - Ηλεκτρονικισ 3 11 Σχζδιο 3 & Αγωγι Υγείασ - Ρρϊτεσ Βοικειεσ 3 12 Αρχζσ Ρροςχολικισ Ραιδαγωγικισ 3 Βαςικζσ Εφαρμογζσ Γεωπονίασ & Ελζγχου Τροφίμων 3 Βαςικζσ Αρχζσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ 3 Ναυτικι Τζχνθ 3 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 5 ΤΝΟΛΟ 31 Α Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα 2 Β Μακθματικά 2 3 Τα κζματα των ερευνθτικϊν εργαςιϊν μπορεί να προζρχονται από τουσ επαγγελματικοφσ Τομείσ που λειτουργοφν ςτο Τεχνολογικό Λφκειο ι από τα πεδία των Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, Φυςικϊν Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ, Τζχνθσ και Ρολιτιςμοφ ι από ςυνδυαςμό των προαναφερόμενων πεδίων. 4 Σε κάκε Τεχνολογικό Λφκειο διδάςκονται μόνο εκείνα τα μακιματα επιλογισ/προςανατολιςμοφ για τα οποία λειτουργοφν αντίςτοιχοι Τομείσ ςτθν Β τάξθ. 5 Πςοι μακθτζσ/μακιτριεσ δεν παρακολουκοφν μακιματα υποςτιριξθσ ζχουν μειωμζνο ωράριο κατά τισ αντίςτοιχεσ ϊρεσ. 23

25 8.2 Β Σάξθ Στθν Β τάξθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου γίνεται επιλογι Τομζα από τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ. Το πρόγραμμα διδαςκαλίασ περιλαμβάνει 11 ϊρεσ κοινά μακιματα γενικισ παιδείασ και 20 ϊρεσ κεωρθτικά και εργαςτθριακά μακιματα Τομζα. Οι μακθτζσ παρακολουκοφν υποχρεωτικά τα κοινά μακιματα γενικισ παιδείασ και όλα τα μακιματα του Τομζα που ζχουν επιλζξει. Στα μακιματα του Τομζα εντάςςεται δίωρθ Δραςτθριότθτα (βλ. Ραράρτθμα Ρ5). Η κεματολογία τθσ Δραςτθριότθτασ αντλείται από διδακτικά αντικείμενα του Τομζα που κα ζχουν επιλζξει οι μακθτζσ ςτθ Β τάξθ και μπορεί να περιλαμβάνει και καταςκευι ζργου. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι δυνατόν να αναπτφςςονται και προγράμματα επιχειρθματικότθτασ ςε κεματικά πεδία του τομζα. Υπάρχουν επίςθσ μακιματα υποςτιριξθσ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα (2 ϊρεσ) και ςτα Μακθματικά (2 ϊρεσ), ενταγμζνα ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα. Για τα μακιματα αυτά ακολουκοφνται οι ίδιεσ διαδικαςίεσ που ιςχφουν και για τα μακιματα υποςτιριξθσ τθσ Α τάξθσ. Οι μακθτζσ με επάρκεια γνϊςεων ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα και ςτα Μακθματικά ζχουν μειωμζνο εβδομαδιαίο ωράριο, αντίςτοιχων ωρϊν με τα μακιματα υποςτιριξθσ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΣΑΞΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Β ΣΑΞΗ α/α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ώρεσ/Εβδ 1 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα 2 2 Θρθςκεία και Κόςμοσ 1 3 Ιςτορία 2 4 Μακθματικά 2 5 Ξζνθ Γλϊςςα 2 6 Φυςικι Αγωγι 2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟΜΕΑ 18 Δραςτθριότθτα 6 2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΝΟΛΟ 31 Α Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα 2 Β Μακθματικά 2 6 Η κεματολογία τθσ Δραςτθριότθτασ αντλείται από διδακτικά αντικείμενα του Τομζα που κα ζχουν επιλζξει οι μακθτζσ ςτθν Β τάξθ και μπορεί να περιλαμβάνει και καταςκευι ζργου. Στα πλαίςια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι δυνατόν να αναπτφςςονται και προγράμματα επιχειρθματικότθτασ ςε κεματικά πεδία του τομζα. 24

26 8.3 Γ Σάξθ Στθ Γ τάξθ λειτουργεί: Το τμιμα «Ειδικότθτασ» με ειδικότθτεσ αντίςτοιχεσ των Τομζων που λειτουργοφν ςτθ Βϋ τάξθ. Οι μακθτζσ /μακιτριεσ επιλζγουν Ειδικότθτα αντίςτοιχθ του Τομζα που είχαν επιλζξει ςτθ Β τάξθ. Το τμιμα «Ειδικότθτασ» περιλαμβάνει 8 ϊρεσ μακιματα γενικισ παιδείασ και 27 ϊρεσ μακιματα κεωρθτικά και εργαςτθριακά / πρακτικι άςκθςθ των ειδικοτιτων. Στα μακιματα τθσ Ειδικότθτασ εντάςςεται τρίωρθ Δραςτθριότθτα. Η κεματολογία τθσ Δραςτθριότθτασ αντλείται από τα διδακτικά αντικείμενα τθσ Ειδικότθτασ, που κα ζχουν επιλζξει οι μακθτζσ ςτθ Γ τάξθ και μπορεί να περιλαμβάνει και καταςκευι ζργου. Στα μακιματα Ειδικότθτασ εντάςςεται επίςθσ το μάκθμα «Επαγγελματικό Ρεριβάλλον και Σφνδεςθ με τθν Εργαςία» διάρκειασ 2 ωρϊν. Το μάκθμα αυτό προετοιμάηει τουσ μακθτζσ για τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι από το τμιμα «Ειδικότθτασ» αποκτοφν Απολυτιριο Τεχνολογικοφ Λυκείου και Ρτυχίο επιπζδου 2, ςφμφωνα με τθν οδθγία 36/2005 Ε.Ε., όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Ρ.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ78/Α/ ). Οι απόφοιτοι του Τεχνολογικοφ Λυκείου, του τμιματοσ «Ειδικότθτασ» ζχουν πρόςβαςθ ςτα Τ.Ε.Ι. ςφμφωνα με τθν ιδθ ιςχφουςα διαδικαςία, δθλαδι με ειδικζσ εξετάςεισ ςε τζςςερα μακιματα. Τα δφο μακιματα είναι γενικισ παιδείασ και τα άλλα δφο μακιματα ειδικότθτασ. Τα μακιματα ειδικότθτασ ζχουν μεγαλφτερο ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Το ΥΡΔΒΜΘ ορίηει το ποςοςτό των ειςακτζων με ειδικζσ εξετάςεισ ςτα Τ.Ε.Ι. το οποίο ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι μικρότερο του ποςοςτοφ που προςδιορίηεται από τθν πλθκυςμιακι ςυμμετοχι των μακθτϊν τθσ Γ τάξθσ του Τεχνολογικοφ Λυκείου, ςε ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό των μακθτϊν τθσ Γ τάξθσ Γενικοφ και Τεχνολογικοφ Λυκείου. Ιδρφονται επίςθσ: Τμιματα «Γενικισ Παιδείασ», τα οποία περιλαμβάνουν μακιματα γενικισ παιδείασ με ςκοπό τθν προετοιμαςία των μακθτϊν αυτοφ του τμιματοσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτα Ρανεπιςτιμια και ςτα Τ.Ε.Ι., ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ γενικζσ διατάξεισ περί ειςαγωγισ των μακθτϊν λυκείων ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Για τθ λειτουργία των τμθμάτων αυτϊν απαιτοφνται τουλάχιςτον 15 μακθτζσ ανά τμιμα. Οι απόφοιτοι του τμιματοσ «Γενικισ Ραιδείασ» αποκτοφν Απολυτιριο Λυκείου. 25

27 Οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από το τμιμα «Γενικισ Ραιδείασ», εφόςον το επικυμοφν, μποροφν να εγγραφοφν ςε αντίςτοιχο τμιμα «Ειδικότθτασ» του Τομζα που παρακολοφκθςαν ςτθ Β τάξθ, για να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτθν ειδικότθτα του Τομζα τουσ και αποκτοφν πτυχίο αντίςτοιχου επιπζδου προςόντων. Οι μακθτζσ που αποφοιτοφν από το τμιμα «Ειδικότθτασ», μποροφν να εγγράφονται ςτο τμιμα «Γενικισ Ραιδείασ». ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΣΑΞΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Γ ΣΑΞΗ α/α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Ώρεσ/Εβδ 1 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα 3 2 Μακθματικά 3 3 Ξζνθ Γλϊςςα - Ορολογία 2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ/ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 22 Δραςτθριότθτα 7 3 Επαγγελματικό Περιβάλλον και φνδεςθ με τθν Εργαςία 2 ΤΝΟΛΟ Σμιμα Ειδίκευςθσ Σεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Ιδρφονται και λειτουργοφν τμιματα Ειδίκευςθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. (Ε.Τ.Ε.Ε.). Στα τμιματα αυτά ζχουν δικαίωμα εγγραφισ χωρίσ εξετάςεισ οι απόφοιτοι του Τεχνολογικοφ Λυκείου ι οι κάτοχοι άλλων ιςότιμων τίτλων ςπουδϊν, ςε αντίςτοιχθ ειδικότθτα. Η φοίτθςθ ςτα τμιματα Ε.Τ.Ε.Ε. διαρκεί ζνα ζτοσ και θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Σκοπόσ των τμθμάτων Ε.Τ.Ε.Ε. είναι θ παροχι προχωρθμζνων κεωρθτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που ολοκλθρϊνουν τθν εκπαίδευςθ ςε μία ειδικότθτα και εξαςφαλίηουν επαγγελματικι επάρκεια και αυτοτζλεια ςτουσ αποφοίτουσ τουσ. 7 Η κεματολογία τθσ Δραςτθριότθτασ αντλείται από διδακτικά αντικείμενα τθσ Ειδικότθτασ που κα ζχουν επιλζξει οι μακθτζσ ςτθ Γ τάξθ και κα μπορεί να περιλαμβάνει και καταςκευι ζργου. 26

28 Στα τμιματα Ε.Τ.Ε.Ε. διδάςκονται 27 ϊρεσ μακιματα ειδικότθτασ κεωρθτικά και εργαςτθριακά με πρακτικι άςκθςθ/ι μακθτεία. Διδάςκονται επίςθσ δφο μακιματα επιλογισ γενικισ παιδείασ, διάρκειασ τριϊν ωρϊν το κακζνα. Τα τμιματα Ε.Τ.Ε.Ε. είναι ενταγμζνα ςτθ λειτουργικι και διοικθτικι δομι του Τεχνολογικοφ Λυκείου. Χρθςιμοποιοφνται οι ίδιεσ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και το υπάρχον εκπαιδευτικό και βοθκθτικό προςωπικό. Η εργαςτθριακι εκπαίδευςθ παρζχεται από το οικείο Σ.Ε.Κ. ι τα υπάρχοντα Σ.Ε. Η κεςμοκζτθςθ των ειδικοτιτων των τμθμάτων Ε.Τ.Ε.Ε. και τα αντίςτοιχα προγράμματα ςπουδϊν ρυκμίηονται από τα ίδια όργανα και με τθν ίδια διαδικαςία που ιςχφει για το Τεχνολογικό Λφκειο. Η αρχικι ζγκριςθ λειτουργίασ ενόσ τμιματοσ Ε.Τ.Ε.Ε. αποφαςίηεται από τθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. Κάκε χρόνο τον μινα Μάιο κα ανακοινϊνονται τα τμιματα Ε.Τ.Ε.Ε. που πρόκειται να λειτουργιςουν τθ νζα ςχολικι χρονιά. Η ζγκριςθ λειτουργίασ των τμθμάτων Ε.Τ.Ε.Ε. γίνεται μετά από αίτθςθ του Διευκυντι του Τεχνολογικοφ Λυκείου, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι του οικείου Σ.Ε.Κ., για κζματα επάρκειασ εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ, βάςει προχποκζςεων που κα οριςτοφν. Για τθν τελικι ζγκριςθ λειτουργίασ ενόσ τμιματοσ Ε.Τ.Ε.Ε., εκτόσ των άλλων, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εγγραφι τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μακθτϊν ςε κάκε τμιμα και μζχρι το ανϊτατο όριο μακθτϊν που προβλζπει ο νόμοσ για το Τεχνολογικό Λφκειο. Οι απόφοιτοι των τμθμάτων Ε.Τ.Ε.Ε. μποροφν να ςυμμετζχουν ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, ςε περιφερειακό ι εκνικό επίπεδο για απόκτθςθ Ρτυχίου και Ριςτοποίθςθ επιπζδου προςόντων 3 ςφμφωνα με τθν οδθγία 36/2005 Ε.Ε., όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Ρ.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ78/Α/ ). Οι ερωτιςεισ πιςτοποίθςθσ κα προζρχονται από τράπεηα κεμάτων. Οι εξετάςεισ κα περιλαμβάνουν κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ. Οι απόφοιτοι των τμθμάτων Ε.Τ.Ε.Ε. που κα ζχουν αποκτιςει Ρτυχίο και Ριςτοποίθςθ κα μποροφν να ειςάγονται ςε ςχολζσ των Τ.Ε.Ι. ςε αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ, χωρίσ εξετάςεισ και με προχποκζςεισ που κα οριςτοφν από το ΥΡΔΒΜΘ και τα Τ.Ε.Ι. Θα μποροφν επίςθσ να ςυνεχίςουν ςε κάποιο Ι.Ε.Κ. για εξειδίκευςθ ι κατάρτιςθ ςτα νζα δεδομζνα τθσ ειδικότθτάσ τουσ. Τα τμιματα Ε.Τ.Ε.Ε. μποροφν να λειτουργοφν και ςε απογευματινι βάρδια με απόφαςθ του Διευκυντι του Τεχνολογικοφ Λυκείου και με ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι του Σ.Ε.Κ. ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ εργαςτθριακισ υποςτιριξθσ των τμθμάτων αυτϊν. 27

29 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Ε.Σ.Ε.Ε α/α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 8 Ώρεσ/Εβδ 1 Μάκθμα Α 3 2 Μάκθμα Β 3 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ / ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ - ΜΑΘΗΣΕΙΑ 27 ΤΝΟΛΟ 33 8 Ορίηονται από το ΥΡΔΒΜΘ ςε ςυνεργαςία με τα ΤΕΙ 28

30 Α Γ Ο Ρ Α Ε Ρ Γ Α Ι Α (Απαςχόλθςθ με Επαγγελματικά Δικαιϊματα) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Σ Ε Ι Με κριτιρια από ΥΡΔΒΜΘ & ΤΕΙ (χωρίσ εξετάςεισ) ΠΣΤΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Γ Γενικζσ Εξετάςεισ Ειδικζσ Εξετάςεισ Εξετάςεισ Πιςτοποίθςθσ ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ Σ.Ε.Ε. Μακιματα Γενικισ Ραιδείασ 6 Ϊρεσ Μακιματα Ειδικότθτασ 27 Ϊρεσ (Ρρακτικι Άςκθςθ / Μακθτεία) ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΛΤΚΕΙΟΤ Γϋ ΣΑΞΗ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ και ΠΣΤΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ Β Γϋ ΣΑΞΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Μακιματα Γενικισ Ραιδείασ Ώρεσ ΣΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Μακιματα Γενικισ Ραιδείασ Μακιματα Σομζα/Ειδικότθτασ ( Ρρακτικι Άςκθςθ) 8 Ϊρεσ 27 Ϊρεσ Βϋ ΣΑΞΗ Μακιματα Γενικισ Ραιδείασ Μακιματα Σομζα Μακιματα Υποςτιριξθσ 11 Ϊρεσ 20 Ϊρεσ 4 Ϊρεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Αϋ ΣΑΞΗ Μακιματα Γενικισ Ραιδείασ Μακιματα Βαςικϊν Δεξιοτιτων Μακιματα Επιλογισ/Ρρος. Μακιματα Υποςτιριξθσ 19 Ϊρεσ 6 Ϊρεσ 6 Ϊρεσ 4 Ϊρεσ Αϋ ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 29

31 9. Ζγκριςθ Λειτουργίασ Σομζων και Ειδικοτιτων ςτα Σεχνολογικά Λφκεια Η ζγκριςθ για τθ λειτουργία Τομζων και Ειδικοτιτων του Τεχνολογικοφ Λυκείου κα γίνεται από το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, κατόπιν κετικισ ειςιγθςθσ από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. Η Ρεριφερειακι Επιτροπι Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ που ορίηεται από το άρκρο 7 του νόμου 3879/2010, διευρφνεται και για τον τομζα τθσ Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ και μετονομάηεται ςε Ρεριφερειακι Επιτροπι Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ. Στθν νζα επιτροπι Ρ.Ε.Ε.Ε.Κ κα ςυμμετζχει ο Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ και εκπρόςωποι των Υπουργείων που λειτουργοφν Τεχνολογικά Λφκεια ςτθν Ρεριφζρεια. Η Ρ.Ε.Ε.Ε.Κ. γνωμοδοτεί ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο ςχετικά με τθν ζγκριςθ λειτουργίασ νζων Τομζων και Ειδικοτιτων ςτα Τεχνολογικά Λφκεια όλων των Υπουργείων, που λειτουργοφν ςτθν Ρεριφζρεια. Η απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου διαβιβάηεται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων για τελικι ζγκριςθ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΠΔΒΜΘ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Δ.Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 30

32 10. Θεςμοκζτθςθ Σομζων και Ειδικοτιτων του Σεχνολογικοφ Λυκείου Η κεςμοκζτθςθ των Τομζων και των Ειδικοτιτων του Τεχνολογικοφ Λυκείου, ςε κεντρικό επίπεδο, γίνεται από το Συμβοφλιο Δια Βίου Μάκθςθσ και Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ (άρκρο 5 του Ν. 3879/2010) του οποίου οι αρμοδιότθτεσ διευρφνονται για να καλφψουν και τα κζματα τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ. Το Συμβοφλιο Δια Βίου Μάκθςθσ και Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ πζραν των εκ του νόμου προβλεπομζνων αρμοδιοτιτων του Ειςθγείται τθ κεςμοκζτθςθ των Τομζων και των Ειδικοτιτων του Τεχνολογικοφ Λυκείου, με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τισ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ ςτουσ διάφορουσ επαγγελματικοφσ τομείσ και ειδικότθτεσ, ςτουσ οποίουσ απαιτείται Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. Ειςθγείται τθν οργάνωςθ δράςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 10.1 Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ Η επιτροπι αυτι γνωμοδοτεί για κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ, ςτο Συμβοφλιο Δια Βίου Μάκθςθσ και Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ ι/και ςτον/θν Υπουργό Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. 31

33 Η Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, προτείνει τθ κεςμοκζτθςθ νζων Τομζων και Ειδικοτιτων ςτο Συμβοφλιο Δια Βίου Μάκθςθσ και Σφνδεςθσ με τθν Απαςχόλθςθ, κακϊσ επίςθσ και δράςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Σε ςυνεργαςία με τα παραγωγικά Υπουργεία ειςθγείται τθν νομοκετικι κατοχφρωςθ των επαγγελμάτων, παράλλθλα με τθ λειτουργία των τομζων και ειδικοτιτων. Στθν Επιτροπι Εμπειρογνωμόνων ςυμμετζχουν και εμπειρογνϊμονεσ από άλλα Υπουργεία. 11. Σεχνολογικό Λφκειο και κεςμοί Δια Βίου Μάκθςθσ Τα Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ωσ κεςμόσ ςχετικόσ με τθ δια βίου μάκθςθ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αλυςίδα τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Ρροςφζρουν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτουσ ενιλικεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δευτεροβάκμια γενικι εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςε όςουσ επιχειροφν μια νζα αρχι ςτον επαγγελματικό τουσ βίο. Τα Ι.Ε.Κ. ςυνδζονται με τθν Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ οργανωμζνα και αποτελεςματικά, προςφζροντασ τθν απαιτοφμενθ επιπλζον εξειδίκευςθ, προςαρμοηόμενα κάκε φορά ςτισ ανάγκεσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που προκφπτουν ςτθν αγορά εργαςίασ, ενϊ παρζχουν υπθρεςίεσ ςε επαγγελματικοφσ τομείσ ςτουσ οποίουσ απαιτείται βραχφχρονθ εκπαίδευςθ. Επίςθσ διαςφαλίηουν τθν επαγγελματικι και εργαςιακι εξζλιξθ μζςα από μια πιςτοποιθμζνθ διαδικαςία αφξθςθσ των προςόντων. Η ςφνδεςθ αυτι ενιςχφεται ακόμθ περιςςότερο και με τθν κοινι προςζγγιςθ που κα ζχουν ςε μια ςειρά κεμάτων όπωσ τα ςπονδυλωτά προγράμματα ςπουδϊν, θ αντιςτοίχθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςε πιςτωτικζσ μονάδεσ και θ πιςτοποίθςθ των προςόντων. Η κεςμοκζτθςθ των ςπονδυλωτϊν προγραμμάτων και θ αντιςτοίχθςι τουσ με πιςτωτικζσ μονάδεσ ςυντελοφν και ςτθν αποτελεςματικι ςφνδεςθ τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ με τθ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ, διαςφαλίηοντασ γριγορθ επαγγελματικι εξζλιξθ και αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ. 12. Σεχνολογικά Λφκεια άλλων Τπουργείων Σχολικζσ μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μποροφν να λειτουργοφν υπό τθν ευκφνθ των άλλων Υπουργείων ι Ν.Ρ.Δ.Δ. και υπό τθν πλιρθ εποπτεία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Οι ςχολικζσ αυτζσ μονάδεσ ακολουκοφν το ίδιο εκπαιδευτικό 32

34 και διοικθτικό πλαίςιο των μονάδων του Υπουργείου Ραιδείασ, ΔΒΜΘ. Το εκπαιδευτικό προςωπικό προςλαμβάνεται από τουσ πίνακεσ διοριςτζων του Υπουργείου Ραιδείασ, ΔΒΜΘ (μόνιμοι αναπλθρωτζσ ωρομίςκιοι) για όςουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδουσ διακζτει πίνακεσ το Υπουργείο Ραιδείασ. Η αρμοδιότθτα των ςχολικϊν ςυμβοφλων επεκτείνεται και ςτισ μονάδεσ αυτζσ. Αποκλίςεισ μποροφν να υπάρχουν, όπου υπάρχουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςε εκπαιδευτικά ι διοικθτικά κζματα και δεν καλφπτονται από το εκπαιδευτικό ι διοικθτικό πλαίςιο του Υπουργείου Ραιδείασ ΔΒΜΘ. Κάκε περίπτωςθ απόκλιςθσ κα καλφπτεται με ζκδοςθ κοινισ Υπουργικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Ραιδείασ ΔΒΜΘ και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου Υπουργοφ. Η Ρεριφερειακι Επιτροπι Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ειςθγείται τισ ειδικότθτεσ και των ςχολικϊν μονάδων των άλλων Υπουργείων ςτο ΥΡΔΒΜΘ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δθμιουργία βιϊςιμων τμθμάτων, τα πλεονεκτιματα του κάκε φορζα, το εκπαιδευτικό προςωπικό και τισ εργαςτθριακζσ υποδομζσ, με ςτόχο τθ ςυντονιςμζνθ και ςυμπλθρωματικι λειτουργία τουσ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι περιφερειακζσ και τοπικζσ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ αλλά και οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των νζων. 13. Μετάβαςθ ςτο Σεχνολογικό Λφκειο Στο παρελκόν οι μεταρρυκμίςεισ ι οι αλλαγζσ ςτθ δευτεροβάκμια Τεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ εφαρμόςτθκαν χωρίσ τθν απαιτοφμενθ προετοιμαςία και με τρόπο βιαςτικό, γεγονόσ που δθμιοφργθςε άςκοπθ αναςτάτωςθ ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και προκάλεςε αρκετζσ δυςλειτουργίεσ ςε επίπεδο υλοποίθςθσ. Η μετάβαςθ από τα ΕΡΑ.Λ και τισ ΕΡΑ.Σ ςτο Τεχνολογικό Λφκειο κα γίνει χωρίσ αιφνιδιαςμοφσ και παρζχοντασ τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν αναγκαία προςαρμογι των ςχολικϊν μονάδων και των υπθρεςιϊν. 33

35 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΒΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ. ΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ χολικό ζτοσ Διατθρείται θ υφιςτάμενθ δομι με τθν ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ, ϊςτε μζςα ςε αυτι τθν ςχολικι χρονιά να γίνει θ προετοιμαςία τθσ εφαρμογισ του Τεχνολογικοφ Λυκείου (χωροκζτθςθ, τομείσ/ειδικότθτεσ, προγράμματα, εργαςτιρια, βιβλία, επιμόρφωςθ, μακθτικά κζματα) ΕΡΑ.Λ Εγγραφι μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ των ΕΡΑΛ, ςτθν οποία εφαρμόηεται μεταβατικό πρόγραμμα ςπουδϊν Λειτουργία Β τάξθ ΕΡΑ.Λ και Γ τάξθ ΕΡΑ.Λ,με το κανονικό τουσ πρόγραμμα ςπουδϊν ΕΡΑ.Σ Εγγραφι μακθτϊν ςτθν Α τάξθ τθσ ΕΡΑ.Σ ( θ Α τάξθ ΕΡΑ.Σ είναι αντίςτοιχθ με τθν Β τάξθ ΕΡΑ.Λ ) Λειτουργία Βϋ τάξθσ ΕΡΑ.Σ Δθμιουργία των υποςτθρικτικϊν δομϊν διοίκθςθσ που κα διζπουν το Τεχνολογικό Λφκειο Τοποκζτθςθ κανονικά νζων Διευκυντϊν ςτα ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ-Σ.Ε.Κ Με τον νζο νόμο κακορίηεται ότι οι μεταβατικζσ λειτουργίεσ των ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ ενςωματϊνονται ςτο Τεχνολογικό Λφκειο χολικό ζτοσ Αρχίηει θ εφαρμογι του νζου Νόμου με τθν λειτουργία νζων Τεχνολογικϊν Λυκείων Εφαρμογι των Τομζων /Ειδικοτιτων με ιδρφςεισ νζων και με ταυτόχρονθ ανακατανομι των ιδθ υπαρχόντων ςτα νζα Τεχνολογικά Λφκεια Η τοποκζτθςθ των Δ/ντων ςτα Τεχνολογικά Λφκεια κα πραγματοποιθκεί από τον ίδιο αξιολογικό πίνακα και με τθν ςυμμετοχι των ιδθ υπθρετοφντων Δ/ντϊν ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ- Σ.Ε.Κ με βάςθ τισ νζεσ δθλϊςεισ προτίμθςθσ ςτα νζα Τεχνολογικά Λφκεια Εγγραφι μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Τεχνολογικοφ Λυκείου, ςτθν οποία εφαρμόηεται το νζο πρόγραμμα ςπουδϊν. Λειτουργία Β τάξθ Τεχνολογικοφ Λυκείου με τομείσ ςτουσ οποίουσ κα εγγραφοφν οι προαχκζντεσ από τθν Α τάξθ ΕΡΑ.Λ και Α τάξθ του Νζου Λυκείου, με νζο πρόγραμμα ςπουδϊν Ραράλλθλθ λειτουργία τμθμάτων Γ ϋ ΕΡΑ.Λ και ΒϋΕΡΑ.Σ Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ κα αποφοιτιςουν οι τελευταίοι μακθτζσ των ΕΡΑ.Λ-ΕΡΑ.Σ χολικό ζτοσ Ρλιρθσ εφαρμογι του νζου Τεχνολογικοφ Λυκείου και λειτουργία νζων προγραμμάτων ςπουδϊν και Τομζων /Ειδικοτιτων για όλεσ τισ τάξεισ Αϋ, Βϋ, Γϋ. 34

36 14. Μεταβατικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α τάξθσ ΕΠΑ.Λ Τθ ςχολικι χρονιά , ςτθν Α τάξθ των ΕΡΑ.Λ, κα εφαρμοςκεί μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα ςπουδϊν. Στο μεταβατικό ωρολόγιο πρόγραμμα αντί των κφκλων ςπουδϊν κα υπάρχουν τρία αντίςτοιχα μακιματα επιλογισ. Τα μακιματα επιλογισ που κα διδάςκονται ςε κάκε ΕΡΑ.Λ, κα είναι ανάλογα με τουσ Τομείσ που λειτουργοφν ςτθν Β τάξθ. Οι μακθτζσ παρακολουκοφν υποχρεωτικά όλα τα μακιματα Γενικισ Ραιδείασ και Βαςικϊν Δεξιοτιτων και επιλζγουν υποχρεωτικά ζνα από τα Μακιματα Επιλογισ. Εντάςςονται ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα μακιματα υποςτιριξθσ ςτθν Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα και ςτα Μακθματικά. Α ΣΑΞΗ ΕΠΑ.Λ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ α/α ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΩΡΕ 1 Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα / Λογοτεχνία 4 2 Θρθςκευτικά 1 3 Ιςτορία 2 4 Μακθματικά 4 5 Ξζνθ Γλϊςςα 3 6 Φυςικζσ Επιςτιμεσ (Φυςικι - Χθμεία) 5 7 Φυςικι Αγωγι 2 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΒΑΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 8 Αρχζσ Οικονομίασ 2 9 Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ 3 10 Ερευνθτικι Εργαςία (Project) 2 11 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 9 Τεχνικό Σχζδιο / Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Θεςμοί και Ρολιτικζσ) / Ναυτικι Τζχνθ 2 ΤΝΟΛΟ 30 ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α Νζα Ελλθνικι Γλϊςςα 2 Β Μακθματικά 2 9 Οι μακθτζσ επιλζγουν ζνα από τα τρία μακιματα 35

37 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 36

38 Π1. Ποςοςτά μακθτϊν που επιλζγουν ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΙΝΑΚΑΣ 1 Ποςοςτό μακθτϊν που φοιτά ςε ΓΕΛ Ποςοςτό μακθτϊν που φοιτά ςε ΕΠΑΛ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 66% 34% ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 68% 32% ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 71% 29% ΚΡΗΣΗ 72% 28% ΘΕΑΛΙΑ 73% 27% ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 74% 26% ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 75% 25% ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ 75% 25% ΑΣΣΙΚΗ 76% 24% ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 76% 24% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 77% 23% ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ 77% 23% ΙΟΝΙΟΤ 79% 21% ΗΠΕΙΡΟΤ 80% 20% Ρθγι : Υπουργείο Ραιδείασ ΔΒΜΘ, Σχολικό Ζτοσ

39 Π2. Ποςοςτά μακθτϊν που φοιτοφν ςε ΕΠΑ.Λ ΕΠΑ. ΡΙΝΑΚΑΣ 2 ΡΕΙΦΕΕΙΑ Μακθτζσ ΑϋΤάξθσ ΕΡΑΛ Μακθτζσ Βϋ, Γϋ, Δϋεςπ. Τάξθσ ΕΡΑΛ (1) Μακθτζσ Αϋκαι Βϋ Τάξθσ ΕΡΑΣ (2) Ποσοστό μαθητών Δ.Τ.Ε.Ε. που φοιτοφν σε ΕΡΑΛ (1) ΕΡΑΣ (2) 1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΑΚΗΣ % 10% 2 ΑΤΤΙΚΗΣ % 17% 3 ΒΟΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % 20% 4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % 19% 5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % 13% 6 ΗΡΕΙΟΥ % 26% 7 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ % 17% 8 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ % 19% 9 ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % 15% 10 ΚΗΤΗΣ % 20% 11 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % 10% 12 ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ % 14% 13 ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % 13% 14 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ % 41% ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ % 17% Ρθγι : Υπουργείο Ραιδείασ ΔΒΜΘ 38

40 Π3. Ποςοςτά μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν Σεχνικι - Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (ISCED επίπεδο 3) ΡΙΝΑΚΑΣ 3 Χϊρα Πλθκυςμόσ (εκατ.) (2009) Ποςοςτό υμμετεχόντων ςτθν ΣΕΕ (επίπεδο ISCED 3- upper secondary) (2008) Αρικμόσ Ειδικοτιτων ( ) Ελλάδα 11,30 22% 52 Αυςτρία 8,40 46,1 19 Σςεχία 10,50 28 Δανία 5,50 47% 12 Ολλανδία 16,40 68% Νορβθγία 4,90 61% Ελβετία 7,70 65% Γερμανία 82,10 57% 48 Αυςτραλία 21,60 Γαλλία 64,40 ουθδία 9,20 53% Ουγγαρία 10,00 53% 234 Βουλγαρία 7,60 47 Κφπροσ 8,00 49 Εςκονία 1,30 6 Ιςλανδία 0,30 14 Ιταλία 60,00 26,50% 15 Μάλτα 0,40 9 Φιλανδία 5,30 64% Χιλι 16,90 33% 46 (2008) Κορζα 48,20 25% Κίνα 1337,70 43% 270 Ιρλανδία 4,50 Λετονία 2,30 34,4 Πολωνία 38,10 57% Πορτογαλία 10,60 39 Ρουμανία 21,50 65% Πθγι 39

41 Π4. τατιςτικά ςτοιχεία για τθν απαςχόλθςθ ςτθν Ευρϊπθ 10 Τάςεισ τθσ προςφοράσ ανάλογα με τα προςόντα (εργατικό δυναμικό θλικίασ 15 64), ΕΕ-27+ Μελλοντικζσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ανά κατθγορία επαγγζλματοσ, ΕΕ CEDEFOP Ενθμερωτικό Σθμείωμα 02/2011 «Τι να περιμζνουμε όςον αφορά τισ δεξιότθτεσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ ;» 40

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα