Λίγα λόγια για την εταιρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίγα λόγια για την εταιρία"

Transcript

1

2 Λίγα λόγια για την εταιρία Η εταιρεία μασ, «Σταμπαρία Χάλυβος- Αφοί Δ. Αμπατζίδη & Σια Ο.Ε.», ιδρύθηκε το 1964 και έχει ςτο ενεργητικό τησ μια εξαιρετικά επιτυχή και δημιουργική πορεία 45 και πλέον χρόνων. Η εταιρεία εδρεύει ςήμερα ςτο νομό Κιλκίσ (Καμπάνη - Κιλκίσ) όπου και λειτουργεί ςε ιδιόκτητεσ εγκαταςτάςεισ (3000 τ.μ. καλυμμένοσ χώροσ), έχει ειδικευτεί ςτην εν θερμώ ςφυρηλαςία του χάλυβα και διαθέτει πλέον ευρύ τμήμα ςφυρηλαςίασ με βαρύ κύριο εξοπλιςμό. Οι δραςτηριότητεσ τησ επιχείρηςησ επεκτείνονται ςυνοπτικά ςε τρεισ τομείσ: καταςκευή αμυντικού υλικού, καταςκευή πάςησ φύςεωσ θερμοςφυρήλατων εξαρτημάτων για την εγχώρια βιομηχανία και τέλοσ την καταςκευή ςφυρήλατων αναλώςιμων γεωργικών/ αγροτικών και οικοδομικών εργαλείων, π.χ. υνιά αρότρων, νύχια καλλιεργητών, τςάπεσ, ςφυριά κλπ. Τα είδη μασ αυτά είναι καταξιωμένα ςτην ελληνική αγορά ενώ παράλληλα η επιχείρηςη πραγματοποιεί αξιόλογεσ εξαγωγέσ ςε Γερμανία, Κύπρο, Συρία, Αλγερία, Βουλγαρία και F.Y.R.O.M. Προ δύο ετών ξεκινήςαμε μία ςυνεργαςία (υπό μορφή κοινοπραξίασ) με αντίςτοιχο καταςκευαςτικό οίκο τησ Γερμανίασ, την επίςησ οικογενειακή εταιρεία KRUMPHOLZ με έδρα ςτη Βαυαρία. Με αφορμή αυτή τη ςυνεργαςία εμπλουτίςαμε την παραγωγή μασ με νέα προΰόντα π.χ. ςειρέσ από τςεκούρια και βαριέσ αλλά και ςφήνεσ υλοτομίασ, τα οποία ςφυρηλατούμε κατά παραγγελία του ςυνεργάτη μασ, για την γερμανική αγορά εξαςφαλίζοντασ ταυτόχρονα το αποκλειςτικό προνόμιο να τα διαθέτουμε και ωσ προΰόντα ίδιασ παραγωγήσ, ακόμη και εάν φέρουν δική του ανάγλυφη ςφραγίδα, τόςο ςτην ελληνική αγορά, όςο και ςτισ βαλκανικέσ χώρεσ. Στα πλαίςια τησ ίδιασ ςυνεργαςίασ έχουμε πρόςφατα προβεί ςτην παραγωγή μίασ ςειράσ καινοτομικών εργαλείων κήπου τα οποία θέλουμε να ςασ παρουςιάςουμε με την έκδοςη αυτού του μικρού αλλά εύχρηςτου καταλόγου. Είμαςτε ςτην διάθεςή ςασ για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηςη θελήςετε.

3 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΦΣΤΑΡΑΚΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ ΣΕΝΟ. ΧΡΗΗ:ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΦΤΣΕΜΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ. ΦΤΣΕΤΣΗΡΗ ΞΤΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΣΡΗΣΗ ΒΑΘΟΤ ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΦΤΣΕΜΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ. ΚΩΔΙΚΟ: ΒΙΟ-ΚΑΛΗΣΗΡΙ ΕΔΑΦΟΤ ΜΕ 1 ΔΟΝΣΙ ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ Ε ΠΑΡΣΕΡΙΑ & ΓΛΑΣΡΕ. ΚΩΔΙΚΟ: ΚΟΤΠΑ ΦΤΛΛΩΝ -ΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΗ ΧΡΗΗ: ΚΟΤΠΙΜΑ ΦΤΛΛΩΝ Ε ΧΩΜΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΚΩΔΙΚΟ: ΣΑΠΑΚΙ ΧΕΙΡΟ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΧΡΗΗ:ΣΑΠΙΜΑ ΚΑΛΙΜΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ & ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ. ΚΩΔΙΚΟ: ΑΕΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΤ & ΑΡΜΟΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΗΗ: ΑΕΡΙΖΕΙ & ΟΞΤΓΩΝΩΝΕΙ ΣΙ ΡΙΖΕ ΣΩΝ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ (ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΕ) ΚΩΔΙΚΟ: ΣΑΠΑΚΙ ΦΤΡΗΛΑΣΟ ΜΕ ΝΕΤΡΑ ΚΟΠΗ. ΧΡΗΗ:ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ (ΚΗΠΟ, ΓΛΑΣΡΕ, ΠΑΡΣΕΡΙΑ) ΚΩΔΙΚΟ: ΑΕΡΙΣΗ ΓΙΑ ΡΙΖΕ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ (Π.Χ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΕ) ΧΡΗΗ: ΑΕΡΙΖΕΙ & ΟΞΤΓΩΝΩΝΕΙ ΣΙ ΡΙΖΕ ΣΩΝ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ (Π.Χ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΕ).

4 ΚΩΔΙΚΟ: ΔΙΚΟ ΚΟΠΗ 15εκ. ΓΙΑ ΞΕΧΟΡΣΑΡΙΑΜΑ. 450 gr. ΧΡΗΗ: ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΟ ΧΩΜΑ 2-3 εκ. & ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΣΟ ΧΩΜΑ. ΚΩΔΙΚΟ: ΔΙΚΟ ΚΟΠΗ 1,30μ. ΓΙΑ ΞΕΧΟΡΣΑΡΙΑΜΑ. 1,1 kg. ΧΡΗΗ: ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΣΩ ΑΠΟ ΣΟ ΧΩΜΑ 2-3 εκ. & ΜΑΛΑΚΩΝΕΙ ΣΟ ΧΩΜΑ. ΚΩΔΙΚΟ: ΠΙΡΟΤΝΑ ΜΕ ΝΕΤΡΑ ΚΟΠΗ 90εκ-. 1,5 kg. ΧΡΗΗ: ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ ΓΚΑΖΟΝ, ΦΤΣΕΜΑ, ΚΑΛΙΜΑ ΣΟΤ ΚΗΠΟΤ. ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΡΤΠΑ 80 εκ.- 3,6 kg. ΧΡΗΗ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΡΤΠΑ Ε ΠΕΣΡΩΔΗ ΕΔΑΦΟ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΤΣΕΜΑ ΒΟΛΒΩΝ ΣΑΠΑ ΦΤΡΗΛΑΣΗ ΜΕ ΝΕΤΡΑ ΚΟΠΗ 80 εκ. 900gr. ΧΡΗΗ: ΣΑΠΙΜΑ, ΚΑΛΙΜΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ ΓΚΑΖΟΝ. ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΦΣΤΑΡΑΚΙ ΣΤΠΟΤ ΚΑΡΔΙΑ 15 εκ. 500 gr. ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΓΕΜΙΜΑ ΜΕ ΧΩΜΑ Ε ΓΛΑΣΡΕ ΚΑΙ ΚΗΠΟ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ ΚΗΠΟΤ ΦΤΣΕΤΣΗΡΙ ΞΤΛΙΝΟ ΜΕ ΜΕΣΡΗΣΗ ΒΑΘΟΤ & ΜΕΣΑΛΛΙΚΗ ΜΤΣΗ. 200 gr. ΧΡΗΗ: ΦΤΣΕΜΑ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ & ΦΤΣΩΝ ΓΙΑ ΚΗΠΟ & ΓΛΑΣΡΕ.

5 ΚΩΔΙΚΟ: ΒΙΟ- ΚΑΛΙΣΗΡΙ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ ΧΡΗΗ: ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΧΛΕΤΗ, ΚΑΛΙΜΑ, ΙΙΩΜΑ ΧΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ, ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟ: ΚΟΠΣΗ ΧΟΡΣΩΝ, ΑΓΡΙΑΔΩΝ 15cm- 350gr.ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ ΧΡΗΗ: ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΟΡΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΤΑΔΕ. ΚΑΣΑΛΗΛΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΟΓΗ ΧΟΡΣΩΝ (ΡΑΔΙΚΙΑ,ΖΟΧΙΕ,ΑΝΣΙΔΙΑ) ΚΩΔΙΚΟ: ΚΟΠΣΗ ΧΟΡΣΩΝ, ΑΓΡΙΑΔΩΝ 15cm-350gr.ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΕΣ ΧΡΗΗ: ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΧΟΡΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΤΑΔΕ. ΚΑΣΑΛΗΛΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΛΟΓΗ ΧΟΡΣΩΝ (ΡΑΔΙΚΙΑ,ΖΟΧΙΕ,ΑΝΣΙΔΙΑ) ΚΩΔΙΚΟ: ΦΣΤΑΡΑΚΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 210 gr. 14 cm. ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ, ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ, ΣΟ ΧΩΡΑΦΙ. ΚΩΔΙΚΟ: ΠΙΡΟΤΝΑ ΧΕΙΡΟ ΜΕ 3 ΔΟΝΣΙΑ 14 cm 230 gr. ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΕΩ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ, ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟ: ΞΤΣΡΑ ΑΡΜΟΚΑΘΑΡΙΣΗ 48 cm. 330 gr. ΧΡΗΗ: ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΣΟΤ ΑΡΜΟΤ ΑΠΟ ΧΟΡΣΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΣΑ Ε ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΠΕΣΡΕ, ΣΙΜΕΝΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ. ΚΩΔΙΚΟ: ΒΙΟ- ΣΟΤΓΚΡΑΝΑΚΙ ΧΕΙΡΟ 14 cm. 150 gr. ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ Ε ΧΩΜΑ. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΓΛΑΣΡΕ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΗΠΟ. ΚΩΔΙΚΟ: ΠΙΡΟΤΝΑ ΜΕ ΝΕΤΡΑ ΚΟΠΗ (115x85mm.) 14 cm. 220gr. ΧΡΗΗ: ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ, ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ Ε ΓΚΑΖΟΝ.

6 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΒΙΟ-ΚΑΛΙΣΗΡΙ ΞΤΣΡΑ ΜΕ 3 ΔΟΝΣΙΑ 14 cm 180 gr. ΧΡΗΗ: ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ & ΜΑΛΑΚΚΩΜΑ ΣΟΤ ΧΩΜΑΣΟ. ΒΙΟ-ΚΑΛΙΣΗΡΙ ΞΤΣΡΑ ΜΕ 3 ΔΟΝΣΙΑ 48 cm 360 gr. ΧΡΗΗ: ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ & ΜΑΛΑΚΚΩΜΑ ΣΟΤ ΧΩΜΑΣΟ. ΓΙΑ ΓΛΑΣΡΕ, ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ. ΚΩΔΙΚΟ: ΦΣΤΑΡΑΚΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 14 cm 240 gr. ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ, ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ, ΣΟ ΧΩΡΑΦΙ. ΚΩΔΙΚΟ: ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΣΟ ΦΤΡΗΛΑΣΟ ΦΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕ ΕΡΓΑΙΕ 45 cm 450 gr. ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ, ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ, ΣΑ ΠΑΡΣΕΡΙΑ, ΣΟ ΧΩΡΑΦΙ. ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΣΑΠΟΕΙΔΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 140 cm gr. (ΣΤΠΟΤ ΞΤΣΡΑ) ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΕΔΑΦΟΤ. ΣΑΠΟΕΙΔΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 140 cm gr. (ΣΤΠΟΤ ΞΤΣΡΑ) ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΕΔΑΦΟΤ. ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΠΙΡΟΤΝΑ ΠΑΣΗΣΗ ΓΙΑ ΑΕΡΙΜΟ Ε ΡΙΖΕ & ΚΑΛΙΜΑ 1240gr. 90 cm ΧΡΗΗ: ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΞΤΓΩΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΕΡΙΖΕΙ ΣΙ ΡΙΖΕ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ. (Π.Χ. ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΕ) ΒΙΟ- ΑΡΜΟΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΦΤΑΔΕ & ΧΩΜΑΣΑ) 14 cm. 140 gr. ΧΡΗΗ: ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΑΡΜΩΝ Ε ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΠΕΣΡΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

7 ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΞΕΒΟΣΑΝΙΜΑ & ΚΑΛΙΜΑ ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΓΛΑΣΡΕ ΚΑΙ ΠΑΡΣΕΡΙΑ. ΚΑΛΙΣΗΡΙ ΣΕΝΟ ΜΕ ΣΡΟΧΙΜΕΝΗ ΚΟΨΗ 14 cm-230 gr. ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΣΡΩΔΗ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΑ ΧΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ. ΚΩΔΙΚΟ: ΣΙΡΜΠΟΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΟΡΣΩΝ 40cm. 340 gr. ΧΡΗΗ: ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ ΧΟΡΣΩΝ (ΡΑΔΙΚΙΑ, ΖΟΧΙΕ Κ.Σ.Λ.) ΚΩΔΙΚΟ: ΒΙΟ-ΚΑΛΙΣΗΡΙ ΞΤΣΡΑ ΜΕ 5 ΔΟΝΣΙΑ 14 cm. 300 gr. ΧΡΗΗ: ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ, ΑΝΑΚΑΣΕΜΑ, ΜΑΛΑΚΩΜΑ ΣΟΤ ΧΩΜΑΣΟ. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΓΛΑΣΡΕ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΗΠΟ. ΚΩΔΙΚΟ: ΠΙΡΟΤΝΑ ΚΑΛΙΜΑΣΟ 45cm. (170x100) 900 gr. ΧΡΗΗ: ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΦΤΣΕΜΑ, ΚΑΛΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΠΟΡΝΣΟΤΡΑ ΣΟΤ ΓΚΑΖΟΝ. ΚΩΔΙΚΟ: ΠΙΡΟΤΝΑ ΧΕΙΡΟ ΜΕΓΑΛΗ 3 ΔΟΝΣΙΑ 48 cm. 410 gr. ΧΡΗΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ. ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΧΛΕΤΗ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ. ΚΩΔΙΚΟ: ΚΩΔΙΚΟ: ΒΙΟ-ΣΟΤΓΚΡΑΝΑΚΙ 3 ΔΟΝΣΙΑ 14 cm. 140 gr. ΧΡΗΗ: ΚΑΛΙΜΑ ΜΑΛΑΚΩΜΑ ΣΟ ΧΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΣΙ ΓΛΑΣΡΕ. ΑΕΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΤ 48 cm. ΧΡΗΗ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΞΤΓΩΝΟΗ ΣΙ ΡΙΖΕ ΛΟΤΛΟΤΔΙΩΝ. (Π.Χ.ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΕ)

8 STAND ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 1,00m X 2,00m ΜΕ ΣΗΝ ΝΕΑ ΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΤ!!! Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ STAND ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 3 ΠΡΟΙΟΝΣΑ Δ ΚΑΘΔ ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΙΚΔΣΑΙ Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ.

9 MAP OF EXPORT ΑΦΟΘ Δ. ΑΜΠΑΤΖΘΔΗ & ΣΘΑ Ο.Ε. ΔΡΓΟΣΑΙΟ ΔΝ ΘΔΡΜΩ ΦΤΡΗΛΑΙΑ ΥΑΛΤΒΑ ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΩΡΓΙΚΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΑΜΤΝΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙ Σ.Κ ΣΗΛ. ΚΔΝΣΡΟ : &

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών

Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών Βιομηχανία Εσωτερικών Πορτών 02 03 Ιστορική αναδρομή 2004 2005 2006 2007-2008 2009 2010 2011-2012 2013 Μετά από 34 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία αλλάζει σελίδα και περνά στα χέρια του τωρινού ιδιόκτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχηρό παρόν... ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Εύρος προϊόντων και υπηρεσιών Αυξημένες οι εξαγωγές κρητικών προϊόντων την τελευταία διετία ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ηχηρό παρόν... ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ. Εύρος προϊόντων και υπηρεσιών Αυξημένες οι εξαγωγές κρητικών προϊόντων την τελευταία διετία ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ηχηρό παρόν... Εύρος προϊόντων και υπηρεσιών Αυξημένες οι εξαγωγές κρητικών προϊόντων την τελευταία διετία Στην καρδιά των εξελίξεων και από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς,

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμά μας. 50 χρόνια συμπληρώνουμε το παζλ στην κατασκευή

Το Όραμά μας. 50 χρόνια συμπληρώνουμε το παζλ στην κατασκευή 2 50 χρόνια συμπληρώνουμε το παζλ στην κατασκευή Το Όραμά μας Πέρασε σχεδόν μισός αιώνας από τότε που οι ιδρυτές της Σκαφίδας-Πέππα, οι Ιωάννης και Χαράλαμπος Πάλλης, δημιούργησαν μια από τις πρώτες μάντρες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου

Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 3, Φθινόπωρο 2009 Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου Ιωάννης Παπαδόπουλος 1, Αγατσιώτη Ελένη 2, Βιλαώρα Αγάπη 2 Το franchise στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων

Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο κλάδος των ηλεκτρικών εργαλείων ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. Πηνελόπη Βογιατζή Επόπτης: Καθηγητής Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης

Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκά πλαίσια και συστήματα υψηλής απόδοσης Η Enfoton Solar Ltd (Ένφοτον Σόλαρ Λτδ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2002. Στόχος των ιδρυτών της ήταν να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο φάσμα χρήσεων ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σειρά. Ηλεκτρικά ψαλίδια, Αέρος, Χειρός, Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ. FELCO since 1945

Επαγγελματική σειρά. Ηλεκτρικά ψαλίδια, Αέρος, Χειρός, Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ. FELCO since 1945 Επαγγελματική σειρά Ηλεκτρικά ψαλίδια, Αέρος, Χειρός, Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ FELCO since 1945 2 Κοιτάει την κόρη του, να ακουμπά επάνω στην αγαπημένη της μηλιά. Το "μωρό" του, έτσι την αποκαλεί ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Η ελληνική αγορά επίπλων κουζίνας στο μικροσκόπιο ELITON Με τους τζίρους των εταιρειών να μειώνονται λόγω κρίσης και τις εισαγωγές από το εξωτερικό να αυξάνονται θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η αθόρυβη επανάσταση

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η αθόρυβη επανάσταση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η αθόρυβη επανάσταση Μηχανήματα και προϊόντα νέας γενιάς «Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά», ενώ στη «γλώσσα» του επαγγελματία ξενοδόχου η ρήση αυτή μεταφράζεται ως η καθαριότητα είναι το

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. !"#$%$&!'("')*+'#,# -!./(*0*("'& 1"$ 2/ &3#2$4/ 2*3 '2/&"*3 5'.2"*3 %$" 2*3& '.'1%2'&

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Hotel Restaurant Cafeteria Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Τουριστικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου από τις

Διαβάστε περισσότερα

Σε νέους τομείς και αγορές

Σε νέους τομείς και αγορές ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Σε νέους τομείς και αγορές Έντονη δραστηριότητα στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης, αλλά και γενικά χαρακτηρίζει την εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ, η οποία τελευταία έχει διευρύνει το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Με οικολογική συνείδηση

Με οικολογική συνείδηση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Με οικολογική συνείδηση Νέα προϊόντα/υπηρεσίες με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον Η προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφικές επιδράσεις της τεχνολογικής προόδου και του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Επιστολή του Προέδρου Κύριοι Μέτοχοι, Στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Heavy Metal Μέγιστη ισχύς στην επεξεργασία μετάλλου

Heavy Metal Μέγιστη ισχύς στην επεξεργασία μετάλλου Heavy Metal Μέγιστη ισχύς στην επεξεργασία μετάλλου Πρόγραμμα 2009/2010: Επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία για την επεξεργασία μετάλλου από επαγγελματίες για επαγγελματίες www.bosch-professional.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Σύµφωνα µε το άρθρο 333 παρ.1του Κανονισµού του Χ.Α.) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το πληροφοριακό σηµείωµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ2007 Περιεχόμενα 1. Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη... 4 2. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας... 7 3. Γενικές Πληροφορίες για τη ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και το Κεφάλαιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204-14.11.2000, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 1/319/9.12.2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α. Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ EΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α ΘΗΝΑ Μ ΑΙΟΣ 2008 Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο συντάχθηκε με ευθύνη της Εταιρίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σειρά. Ηλεκτρικά ψαλίδια, Αέρος, Χειρός, Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ. FELCO since 1945

Επαγγελματική σειρά. Ηλεκτρικά ψαλίδια, Αέρος, Χειρός, Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ. FELCO since 1945 Επαγγελματική σειρά Ηλεκτρικά ψαλίδια, Αέρος, Χειρός, Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ FELCO since 1945 2 Επαγγελματική σειρά. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται ως μέρος της σειράς των "υποβοηθούμενων" είναι ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ

[ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ [ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: AΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ VETA A.E.B.E. ] ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T.

Πιστοποιημένος Έλεγχος Δομικών Κατασκευών Με διενέργεια μη καταστρεπτικών ελέγχων N.D.T. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ TÜV TIMES No.11 Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 TÜV AUSTRIA HELLAS Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 429 Ι 153 43 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα προϊόντων. Πρωτοποριακή τεχνολογία πατάτας, τεύτλων και κηπευτικών

Πρόγραμμα προϊόντων. Πρωτοποριακή τεχνολογία πατάτας, τεύτλων και κηπευτικών Πρόγραμμα προϊόντων Πρωτοποριακή τεχνολογία πατάτας, τεύτλων και κηπευτικών Πίνακας περιεχομένων Τεχνολογία πατάτας Τεχνολογία διαχωρισμού Σελίδα 4 5 Τεχνολογία φύτευσης Σελίδα 6 9 Επεξεργασία εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Germany Trade and Invest. της GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit).

Germany Trade and Invest. της GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit). ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Συντάκτης: Οδυσσέας Αθανασιάδης, Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (Ιούνιος 2013) Από το ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων του Επιµελητηρίου το έτος 2012 θα

Διαβάστε περισσότερα