ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise

2 Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του 2012 και μϋχρι ςόμερα αριθμεύ 25 καταςτόματα.

3 Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Εύναι ϋνα ςύγχρονο κατϊςτημα με ιδιαύτερη διακόςμηςη που προςφϋρει μοναδικό εμπειρύα. Η εικόνα του, η μεγϊλη γκϊμα των προώόντων του και οι απολαυςτικϋσ γεύςεισ τουσ αποτελούν το ανταγωνιςτικό μασ πλεονϋκτημα. Σο φιλικό και ϊριςτα εκπαιδευμϋνο προςωπικό προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του ςτον πελϊτη με κϋφι και ευγϋνεια. Σο κατϊςτημα αποτελεύ το καθημερινό πϋραςμα, μικρών και μεγϊλων. Ένα απολαυςτικό διϊλειμμα, ςτουσ γρόγορουσ ρυθμούσ του καθημερινού τρόπου ζωόσ.

4 Σι διαθέτει το κατάςτημα Προΰόντα Delifrance La Croissanterie Η Delifrance εύναι η μεγαλύτερη Γαλλικό εταιρύα προώόντων ( μπαγκϋτα, κρουαςϊν, γλυκϊ ).Σα απαρϊμιλλησ ποιότητασ προώόντα τησ την διατηρούν εδώ και χρόνια ςτισ πρώτεσ θϋςεισ παγκοςμύωσ ςτο εύδοσ τουσ. Η Delifrance ϋχοντασ δεςμευτεύ ςτην ποιότητα των προώόντων τησ χρηςιμοποιεύ πϊντα ϊριςτησ ποιότητασ ςυςτατικϊ και πρωτότυπεσ ςυνταγϋσ για την δημιουργύα αυθεντικόσ Γαλλικόσ γεύςησ.

5 Κρουαςάν Σι διαθέτει το κατάςτημα La Croissanterie Αλμυρϊ και γλυκϊ κρουαςϊν ςε μεγϊλη ποικιλύα. άντουιτσ Γλυκά Για όλα τα γούςτα και με φρϋςκα και υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Μια μεγϊλη γκϊμα γλυκών που θα ενθουςιϊςουν μικρούσ και μεγϊλουσ με την υπϋροχη γεύςη τουσ. Ροφήματα Πλόρη ποικιλύα καφϋδων και special ροφημϊτων όπωσ γρανύτεσ και φυςικούσ χυμούσ.

6 La Croissanterie Κύπρου

7 Κατόψεισ καταςτημϊτων

8 Κατόψεισ καταςτημϊτων

9 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ Ανεξαρτηςύασ 103, Λεμεςόσ

10 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ Ανεξαρτηςύασ & Βραγαδύνου, Λεμεςόσ

11 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ Λεωφόροσ Αρχ. Μακαρύου 140 Λεμεςόσ

12 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ Ναυπλύου 28, Λεμεςόσ

13 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ

14 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ

15 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ

16 ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΚΑΣ/ΣΨΝ

17 Υωτογραφύεσ προώόντων

18 Υωτογραφύεσ προώόντων

19 Υωτογραφύεσ προώόντων

20 Παροχέσ του πακέτου Franchise α) Εκτύμηςη βιωςιμότητασ Επιλογό ςημεύου και εκτύμηςη βιωςιμότητασ. Τπολογιςμόσ απόδοςησ τησ επϋνδυςησ με την εκπόνηςη ςχετικόσ οικονομικόσ μελϋτησ. β) χεδιαςμόσ - Επύβλεψη Ο ςχεδιαςμόσ και η επύβλεψη τησ καταςκευόσ του καταςτόματοσ εκτελεύται από ϋμπειρουσ ςχεδιαςτϋσ, που εξαςφαλύζουν την ομοιομορφύα του δικτύου, την ορθό εκμετϊλλευςη των χώρων, την αιςθητικό του καταςτόματοσ και την κϊλυψη ειδικών αναγκών, καθώσ και τη λειτουργικότητα και τη μεύωςη του κόςτουσ. γ) Πϊγιοσ εξοπλιςμόσ Η εταιρεύα υποδεικνύει ςυγκεκριμϋνουσ ςυνεργϊτεσ για την προμόθεια εξοπλιςμού με ευνοώκϋσ τιμϋσ και εγγυόςεισ δ) Ενημϋρωςη Εκπαύδευςη Η εταιρεύα παρϋχει δωρεϊν ςυνεχό εκπαύδευςη ςτο προςωπικό του καταςτόματοσ για τα προώόντα, το ςερβύριςμα, τη λειτουργύα του καταςτόματοσ (μεύωςη κόςτουσ, ϋλεγχο εργατικού δυναμικού, αποθόκησ, απωλειών κλπ..). Επύςησ ενημερώνει και για τα ςχετικϊ υγειονομικϊ, αγορανομικϊ, εργαςιακϊ κλπ.. θϋματα. Ο πελϊτησ χρηςιμοποιεύ ϋνα ολοκληρωμϋνο και ϋτοιμο πακϋτο λειτουργύασ και διούκηςησ καταςτόματοσ, που εξαςφαλύζει την ορθό και επικερδό λειτουργύα του καταςτόματοσ από την πρώτη ημϋρα. ε) Διαφόμιςη Κϊθε χρόνο, η εταιρεύα ςχεδιϊζει πρόγραμμα προωθητικών ενεργειών για νϋα προώόντα, νϋα καταςτόματα κλπ.. ςτ) Αποκλειςτικότητα Παρϋχουμε ςυμβόλαιο που κατοχυρώνει τα δικαιώματα του δικαιοδόχου (franchisee) ςε οριςμϋνη περιοχό για το μοντϋλο La Croissanterie, με προτεραιότητα ανϊπτυξησ για τη ςυγκεκριμϋνη αγορϊ.

21 Πλεομεκτήματα επιχείρησης La Croissanterie Τψηλό ποςοςτό κερδοφορύασ Φαμηλό κόςτοσ πρώτων υλών Φαμηλό κόςτοσ επϋνδυςησ Τψηλού επιπϋδου παροχϋσ Ευελιξύα Πλόρησ γκϊμα προώόντων Ανταγωνιςτικϋσ τιμϋσ πώληςησ προώόντων Προωθητικϋσ ενϋργειεσ προςϋλκυςησ νϋων πελατών

22 Τποχρεώςεισ του καταςτήματοσ (Franchisee) Αποκλειςτικό πώληςη προώόντων La Croissanterie Εφαρμογό των πολιτικών και προγραμμϊτων τησ εταιρεύασ (μεθοδολογύα πωλόςεων, προβολϋσ, ανακύκλωςη προώόντων κλπ) καθώσ και των κανόνων του ςυςτόματοσ Εφαρμογό των ςχετικών διατϊξεων του κώδικα τροφύμων και των εταιρικών κανόνων υγιεινόσ και καθαριότητασ Εφαρμογό όλων των ςχετικών νομικών διατϊξεων που αφορούν ςτη λειτουργύα ενόσ καταςτόματοσ τροφύμων αλλϊ και μιασ ανεξϊρτητησ επιχεύρηςησ Ενημϋρωςη για τα προώόντα και τισ μεθόδουσ τησ εταιρεύασ Προβολό του ονόματοσ La Croissanterie και προςταςύα του από κακό χρόςη Διευκόλυνςη των αρμοδύων ατόμων τησ εταιρεύασ ςε επιθεωρόςεισ και ελϋγχουσ των χώρων του καταςτόματοσ (χώροσ πωλόςεων, αποθόκεσ, ψυγεύα, κουζύνα, τουαλϋτεσ κ.α.)

23 LA CROISSANTERIE ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΔΟΕΩΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ

24 Ετόςια Θεωρητικό Μελϋτη Βιωςιμότητασ ΚΑΘΑΡΕ ΠΩΛΗΕΙ % % % ΚΟΣΟ Α ΤΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ % % % ΑΗΚ-ΚΤΒΑΛΑ-ΝΕΡΟ-CYTA % % % ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ % ,5% % ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ ΚΟΣΟΤ % ,5% % ΜΙΘΟΔΟΙΑ % % ,5% ΕΝΟΙΚΙΟ % % % ROYALTIES % % % ΤΝΟΛΟ ΣΑΘΕΡΟΤ ΚΟΣΟΤ % % ,5% ΛΟΓΙΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΑΦ. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ- ΣΟΚΩΝ & ΑΠΟΒΕΗ % ,5% ,7% % % ,8%

25 ΠΡΟΣΑΗ FRANCHISE LA CROISSANTERIE ΧΩΡΟ ΕΛΑΧΙΣΟ 30 Σ.Μ. ( + 5 Σ.Μ. ΑΠΟΘΗΚΗ ) ΕΛΑΧΙΣΟ 50 Σ.Μ. ( + 10 Σ.Μ. ΑΠΟΘΗΚΗ ) ΕΛΑΧΙΣΟ100Σ.Μ. ( + 10 Σ.Μ. ΑΠΟΘΗΚΗ ) ENTRY FEES Φ.Π.Α. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΡΗΣΟΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Φ.Π.Α. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΡΗΣΟΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ Φ.Π.Α. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΡΗΣΟΙ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑ ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΑ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ Φ.Π.Α ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ ROYALTIES Η ΠΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ 5% ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ( ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ) Η ΠΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ 5% ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ( ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ) Η ΠΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΔΟΗ 5% ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ( ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΒΕΗ 7-24 ΜΗΝΕ 7-24 ΜΗΝΕ 7-24 ΜΗΝΕ

26

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book elements ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ (E-ΒΟΟΚS) Ανάπτυξη ιςτοχώρου με χρήςη ςτοιχείων e-books Website development using e-book

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά

Ρξύλα Νάμμξς. Κξμρά πρξ Δημόρη. Υπξυήσια Δήμαρτξο. πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά Ρξύλα Νάμμξς Υπξυήσια Δήμαρτξο Κξμρά πρξ Δημόρη πάμε μπρξπρά με τέρια καθαρά με εςθύμη για ρξ πήμερα, με όραμα για ρξ αύριξ Αγαπητού υνδημότεσ και υνδημότιςςεσ, Μϋςα ςε μύα περύοδο πρωτόγνωρησ οικονομικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα