Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ;"

Transcript

1 Σι είναι η καπωσιδική ςσένωςη; Είναι η νόςορ ποτ φαπακσηπίζεσαι από σην δημιοτπγία αθηπωμασικήρ πλάκαρ ςσον καπωσιδικό διφαςμό ποτ έφει ςαν ςτνέπεια σην ςσένωςη σων αγγείων. πάνια η ςσένωςη μποπεί να μην ουείλεσαι ςε αθηπωμασική βλάβη αλλά ςε άλλα αίσια (π.φ. ινομϋική δτςπλαςία). Ποιερ είναι οι ςτνέπειερ σηρ; Όσαν η πλάκα πποκαλεί μεγάλη ςσένωςη ατξάνει η πιθανόσησα να ςφημασιςθεί θπόμβορ αίμασορ ή να παγεί η αθηπωμασική πλάκα με αποσέλεςμα να αποςπαςθούν σμήμασα σοτ θπόμβοτ ή σηρ πλάκαρ ποτ λέγονσαι έμβολα και ςση ςτνέφεια να απουπάξοτν απσηπίερ σοτ εγκευάλοτ και να πποκαλέςοτν ιςφαιμικό εγκευαλικό επειςόδιο.

2 Ποιοι παπάγονσερ ςτνσελούν ςση δημιοτπγία σηρ; Οι πποδιαθεςικοί παπάγονσερ είναι κοινοί με όλα σα νοςήμασα ποτ ςφεσίζονσαι με σην αθηπωμασική νόςο όπωρ η ςσευανιαία νόςορ, η πεπιυεπική απσηπιοπάθεια και είναι: Ηλικία Κάπνιςμα Δτςλιπιδαιμία (ατξημένη φοληςσεπίνη, σπιγλτκεπίδια) ακφαπώδηρ διαβήσηρ Τπέπσαςη Παφτςαπκία μειωμένη υτςική δπαςσηπιόσησα ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΕΝΕΙ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΔΙΑΘΕΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΝΑ ΠΡΟΠΑΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΜΕ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΖΩΗ ΣΟΤ (π.φ. ΔΙΑΙΣΑ, ΑΚΗΗ κ.λ.π.) ΩΣΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΝΟΟΤ

3 Ποια είναι σα ςτμπσώμασα σηρ καπωσιδικήρ ςσένωςηρ; Δτςστφώρ ςε μεγάλο απιθμό σων αςθενών η ππώση εκδήλωςη μποπεί να είναι ένα εγκευαλικό επειςόδιο (μικπήρ ή μεγάληρ βαπύσησαρ). ε απκεσούρ όμωρ αςθενείρ η ππώση εκδήλωςη ςύμπσωμα μποπεί να είναι ένα παποδικό ιςφαιμικό επειςόδιο (δηλαδή απώλεια σηρ ςτνείδηςηρ ή σηρ όπαςηρ από σο ένα μάσι, διασαπαφέρ σηρ ομιλίαρ, μούδιαςμα σοτ ενόρ φεπιού/ποδιού με διάπκεια από λεπσά έωρ ώπερ). σοτρ αςτμπσωμασικούρ αςθενείρ η ακπόαςη ενόρ υτςήμασορ ςσον σπάφηλο από σον γιασπό σοτρ μποπεί να οδηγήςει ςσην διάγνωςη σηρ νόςοτ ππιν να γίνει ςτμπσωμασική (παποδικό ή μόνιμο εγκευαλικό επειςόδιο). Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΣΗ ΝΟΟΤ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΒΑΗ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΑ ΔΤΟ ΣΑΔΙΑ ΣΗ ΝΟΟΤ

4 Πώρ γίνεσαι η διάγνωςη σηρ καπωσιδικήρ ςσένωςηρ; Η εξέσαςη με έγφπωμο τπεπηφοσομογπάυημα (Triplex) είναι αξιόπιςση και παπάλληλα απλή και οικονομική μέθοδορ για σην διάγνωςη και ςση ςτνέφεια σην παπακολούθηςη σηρ νόςοτ όλων σων αςθενών (αςτμπσωμασικών και ςτμπσωμασικών). Η αγγειογπαυία (κλαςςική, μαγνησική ή με αξονικό σομογπάυο) φπειάζεσαι ΜΟΝΟ για σον ςφεδιαςμό σηρ επεμβασικήρ ανσιμεσώπιςηρ όσαν ατσή ενδείκντσαι και ΟΦΙ για σην διάγνωςη και παπακολούθηςη σηρ νόςοτ.

5 Πώρ γίνεσαι η θεπαπεία σηρ καπωσιδικήρ ςσένωςηρ; Μελέσερ έφοτν δείξει όσι η πιθανόσησα εγκευαλικού επειςοδίοτ ατξάνει όσαν η ςσένωςη σηρ καπωσίδαρ είναι μεγαλύσεπη από 70% (με κπισήπιο σην σαφύσησα ποήρ σοτ αίμασορ ςσο Triplex είσε με ειδικέρ μεσπήςειρ ςσην πεπίπσωςη σηρ αγγειογπαυίαρ) ύμυωνα λοιπόν με σιρ μελέσερ και σιρ κασετθτνσήπιερ οδηγίερ σων Ετπωπαϊκών και Αμεπικανικών Επιςσημονικών Εσαιπειών όλοι οι αςθενείρ με καπωσιδική ςσένωςη μεγαλύσεπη από 70% καθώρ και οι ςτμπσωμασικοί αςθενείρ με ςσένωςη μεγαλύσεπη από 50% ππέπει να ανσιμεσωπίζονσαι με επέμβαςη (ενδαπσηπεκσομή ή αγγειοπλαςσική) ΟΛΟΙ ΟΜΩ ΟΙ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΣΕΝΩΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ 30% ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (διακοπή καπνίςμασορ δίαισα φαμηλή ςε λιπαπά, ςωμασική άςκηςη, πύθμιςη απσηπιακήρ πίεςηρ και ςακφάποτ)

6 Ποια είναι η κασάλληλη υαπμακετσική αγωγή; Δύο είναι οι κύπιοι υαπμακετσικοί παπάγονσερ 1. Ανσιαιμοπεσαλικά (αςπιπίνη 100mg/ημ. ή κλοπιδογπέλλη 75mg/ημ.) 2. σασίνερ ποτ παπάλληλα με σην πύθμιςη σων λιπιδίων υαίνεσαι ςύμυωνα με μελέσερ όσι επιστγφάνοτν ςσαθεποποίηςη σηρ αθηπωμασικήρ πλάκαρ και μειώνοτν σην πιθανόσησα καπδιαγγειακού θανάσοτ σοτ αςθενούρ. Ποιερ είναι οι επεμβασικέρ μέθοδοι φειποτπγικήρ θεπαπείαρ; 1. Ενδαπσηπεκσομή σηρ καπωσίδαρ 2. Αγγειοπλαςσική σηρ καπωσίδαρ

7 Ενδαπσηπεκσομή καπωσίδαρ Ππόκεισαι για επέμβαςη ποτ γίνεσαι ςτνήθωρ με γενική αναιςθηςία, με μικπή σομή ςσον σπάφηλο. Παπαςκετάζεσαι η καπωσίδα, διανοίγεσαι, αυαιπείσαι η αθηπωμασική πλάκα και ςση ςτνέφεια ςτγκλείεσαι έίσε άμεςα είσε με φπηςιμοποίηςη ενόρ εμβαλώμασορ (patch). Η διάπκεια σηρ είναι ςτνήθωρ 1 2ώπερ και η πιθανόσησα ςοβαπών επιπλοκών (εγκευαλικό, έμυπαγμα μτοκαπδίοτ) είναι μικπόσεπη από 3%. Λιγόσεπο ςοβαπή και ςτνήθωρ παποδική επιπλοκή είναι η βλάβη νεύπων σηρ πεπιοφήρ.

8 Αγγειοπλαςσική καπωσίδαρ Ππόκεισαι για επέμβαςη ποτ γίνεσαι ςτνήθωρ με σοπική αναιςθηςία, με παπακένσηςη σηρ μηπιαίαρ ή με πολύ μικπή σομή ςση βάςη σοτ σπαφήλοτ. Η αθηπωμασική πλάκα ανακασανέμεσαι ςσο αγγειακό σοίφωμα ςτνήθωρ με σην φπηςιμοποίηςη ενόρ stent και μιαρ ςτςκετήρ εγκευαλικήρ πποςσαςίαρ. Η διάπκεια σηρ είναι ςτνήθωρ 1 ώπα και η πιθανόσησα ςοβαπών επιπλοκών (εγκευαλικό, έμυπαγμα μτοκαπδίοτ) είναι από 3% έωρ 5%.

9 Ποια επεμβασική μέθοδορ είναι καλύσεπη; Και οι δύο μέθοδοι έφοτν ενδείξειρ και ανσενδείξειρ ποτ εξασομικεύονσαι για κάθε αςθενή. Ο ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟ ΓΙΑΣΡΟ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΙ ΣΗ ΝΟΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΙ ΔΤΟ ΣΕΦΝΙΚΕ. ΚΑΣΑ ΤΝΕΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ ΣΟΝ ΑΘΕΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΕΡΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ. Μεσά σην επέμβαςη σι ππέπει να κάνω; Επειδή η νόςορ μποπεί να εμυανιςθεί και ςε άλλα αγγεία (π.φ. καπωσίδα άλληρ πλετπάρ, απσηπίερ κάσω άκπων) ή να εμυανιςθεί με μικπή αλλά τπαπκσή πιθανόσησα επαναςσένωςη σηρ καπωσίδαρ ποτ τποβλήθηκε ςε επέμβαςη, είναι πολύ ςημανσικό ο αςθενήρ να ακολοτθεί σιρ οδηγίερ σηρ υαπμακετσικήρ και τγιεινοδιαισησικήρ αγωγήρ καθώρ και να παπακολοτθείσαι ςτφνά από σον γιασπό σοτ.

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού αίμασορ ςσα κάσψ άκπα. Είναι γνψςσό νόςημα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα.

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. Page 1 Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. 1. Στνοπσική Παποτςίαςη 2. Η απόλτση ςποπ ππόσαςη ςση μικπομεςαία κασηγοπία. 3. Η νέα σπίθτπη ΒΜW Σειπά 1 4. Τεφνικέρ πποδιαγπαυέρ 5. Διαγπάμμασα ιςφύορ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» Κςπά Βασιλικήρ 10-46100 Ηγοςμενίτσα τηλ.: 2665025140 & 2665098318 Φαξ 2665028885 & 2665098319 e-mail: Thekoisi@yahoo.gr ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Για ςυμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής χολής ΑΠΘ Τπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδ. Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου υνέπειες της αθηροσκλήρωσης Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ NAHRS SYSTEM βαςιζόμενη ςσον κύπιο υλεγμονώδη κτσσαπικό σύπο. Λεμυοκτσσαπικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS,

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS, Πολσηετνείο Κρήηης Τμήμα Αρτιηεκηόνων Μητανικών Δξεπλεηηθή Δξγαζία Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 Φνηηήηξηα: Βνινλάθε Δπαγγειία Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αλλιώς καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν μία ή περισσότερες αρτηρίες φράζουν και έτσι τμήμα του μυοκαρδίου πεθαίνει. Γενικά οι αρτηρίες φράζουν από πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Βιβλιογραυία-Ι 1. (MTW) Gravitation (σψν Misner, Thorne, Wheeler) Freeman & Company, 1970, [1280 ςελ! παιδαγψγική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Η πήξη του αίματος είναι μία φυσιολογική και απαραίτητη λειτουργία. Αυτή επιτελείται στο εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων το λεγόμενο ενδοθήλιο, ένα πολύ βασικό εργοστάσιο του

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού σας. - Να μην έχετε γευματίσει τουλάχιστον μία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την οστεοπόρωση ;

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν την οστεοπόρωση ; ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Ο σ τ ε ο π ό ρ ω σ η καλείται η ελάττωση της οστικής μάζας, χωρίς όμως να έχουμε διαταραχή της χημικής σύστασης του οστού. Η φυσιολογική αποδόμηση του οστού δεν ακολουθείται από αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Ώριμη Ηλικία. Ενημέρωση και Πρόληψη για τα συχνότερα νοσήματα

Ώριμη Ηλικία. Ενημέρωση και Πρόληψη για τα συχνότερα νοσήματα Ώριμη Ηλικία Ενημέρωση και Πρόληψη για τα συχνότερα νοσήματα Οστεοπόρωση Τι είναι η οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η προοδευτική απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές

Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; cardiotest. Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων Λαμβάνετε Plavix ή Sintrom; Το FDA προειδοποιεί: ελέγξτε άμεσα τη φαρμακογενετική σας ταυτότητα Ένα δείγμα σιέλου μπορεί να σώσει ζωές cardiotest Αθηρωμάτωση-Θρομβοεμβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό έγχρωμο triplex των αγγείων του πέους

Δυναμικό έγχρωμο triplex των αγγείων του πέους ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Δυναμικό έγχρωμο triplex των αγγείων του πέους αξιόπιστη διάγνωση των αγγειακών προβλημάτων της στύσης Βασίλης Πουλάκης MD, PhD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ορθοπεδικός Δρ. Χριστοδούλου Ν. για τις αρθροπλαστικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος

Ο Ορθοπεδικός Δρ. Χριστοδούλου Ν. για τις αρθροπλαστικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος Ο Ορθοπεδικός Δρ. Χριστοδούλου Ν. για τις αρθροπλαστικές επεμβάσεις ισχίου και γόνατος 2012-11-11 09:16:34 Τα σύγχρονα υλικά οστεοσύνθεσης, οι νέες τεχνικές και τα καινοτόμα φάρμακα έχουν αυξήσει στο 95%

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Από το Α έως το Ω 2011-07-25 10:05:12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Το ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) είχε αναγνωριστεί ως νοσολογική οντότητα από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα